__MAIN_TEXT__

Page 1

ÖNSÖZ Tarih ve kültür şehri Bilecik'te hemşerilerimizin teveccühü , Yüce Rabbimin taktiri ile “12” hizmet dolu yılı geride bıraktık. O nedenle bu yolculukta, bu güzide coğrafyada aynı havayı teneffüs ettiğimiz tüm kardeşlerimize, teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Omuzlarımızdaki yükün ehemmiyetinin farkındayız. Zaman çok hızlı ilerliyor, bu süreçte her geçen gün hizmet alanlarımız genişliyor, büyüyoruz, değişiyoruz. Şükürler olsun ki göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gerek zamana gerekse değişen şartlara adapte olmayı başarabildik. Şehrimizin, insanımızın isteklerine imkanlarımız çerçevesinde en hızlı şekilde cevap verdik. Çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Enerjimizi, kaynaklarımızı lüzumsuzca kullanmaktan kaçınıyor, çatışmalardan, kibirden hasetten uzak duruyoruz. Adaletten, verimlilikten ve yaşam kalitesinden asla ödün vermeden, bilim ve teknoloji ışığında, bu coğrafyada yaşayanların mutlu ve huzurlu olacağı bir şehir oluşturabilme aşkıyla; yapay korkulara kuşkulara, tehditlere hiçbir zaman aldırmıyor, bütünleyici, eğitici, akılcı ve kalkınmaya daima açık bir anlayışla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Şehrimize ve insanımıza müreffeh bir gelecek inşa etmek, çocuklarımıza saygın bir ortam sunmak için her türlü çabayı gösteriyoruz.

1


Bilecik'imizi kültür, eğitim, ticaret, sanat ve turizm merkezi haline getirerek gelecek nesillere bir marka şehir mirası bırakmayı hedefleyen ve projelerini bu yönde yürüten bir inançla yolumuza devam ediyoruz. Bu yolculukta bizlere güvenen, bizleri sabırla takip eden tüm hemşerilerimize ve çalışmalarımızda bizlere büyük destek veren Belediye Meclis Üyelerimize ve mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Daima gelişen ve değişen, sınırlarını her geçen gün genişleten ilimizde Bilecik Belediyesi olarak; Varlık nedenini bilen, planlarını geleceği tasarlayarak yönetebilen, daima gelişmeyi amaç edinen bir politikamız var. Bilecik Belediyesi'nde, değişen yeni ortam ve şartların gerektirdiği nitelikte hizmet sunabilmek için,

yönetim anlayışından çalışma usul ve esaslarına kadar hemen her

alanda çok önemli değişiklikleri gerçekleştirdik. Yönetimde ve işleyişte hizmetlerimizin daha hızlı, etkin, erişilebilir ve verimli olması düşüncesiyle yeni bir modernizasyon sağladık. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanunu ile kamu idarelerine yönetecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı aynı zamanda ilimizin bütünü için planladığımız projeleri de içermektedir. 2016 yılı performans programımız, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi” gerekliliklerine göre düzenlenmiştir. Stratejik Plan ve bütçe ilişkisi Performans Programı aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Bütçenin hazırlanışına entegre edilen Performans Programı, mali ve idari saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlamak üzere bütçenin Stratejik Planda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Yeni Türkiye yolunda geçmişiyle övünen geleceğe emin adımlarla yürüyen daha güçlü ve daha başarılı bir il olma

temennisiyle değişime ve dönüşüme öncülük eden bir

inançla ve ilk günkü aşkla 2016 Yılı Performans Programımızın ilimize hayırlı olmasını diliyorum.

Selim YAĞCI Bilecik Belediye Başkanı 2


I. GİRİŞ 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Stratejik plân ve performans programı” başlıklı 41 inci maddesine istinaden nüfusu 50.000’in üzerinde olan belediyelerin stratejik plan ve buna bağlı olarak da performans programı hazırlamaları zorunluluğu doğmaktadır. Bilecik Belediyesi stratejik planı ile performans programının hazırlanması için Belediye Başkanının görevlendirmesi ile belediyemizde görevli 5 personel üyenin bulunduğu bir çalışma ekibi kurulmuştur. Bu kapsamda, Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren performans programını 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9. Maddesinde, Kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiştir. Bilecik Belediyesi 2016 yılı Performans Programı taslağı bu esasa göre hazırlanmıştır. II. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Belediyenin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanununu Üçüncü Bölümünde “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesi ve “Belediyenin Yetki ve İmtiyazları” başlıklı 15 inci maddesinde hüküm altına alınmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesi; Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12/11/20126360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür 3


ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 Md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. ) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesi; Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri 4


kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı 5


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67’nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

6


III) Teşkilat Yapısı 2.3 - BİLECİK BELEDİYESİ ORGANİZASYON YAPISI: BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE MECLİSİ

BELEDİYE ENCÜMENİ

Özel Kalem Müdürlüğü

Strateji Geliştirme

İÇ DENETÇİ

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

Fen İşleri Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

İtfaiye Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü

Tesisler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü

7


IV- İnsan Kaynakları Kasım

Bilecik Belediyesi’nde

2015

tarihi

itibariyle

toplam

161

personel

istihdam edilmektedir. Bu personelin 93’ü memur, 11’i sözleşmeli olup 57’si işçi statüsündedir.

MEVCUT KADRO DURUMU

STATÜ

SAYISI

MEMUR

93

SÖZLEŞMELİ

11

İŞÇİ

57

TOPLAM

161

İşçi % 35

Memur %58

Sözleşmeli %7 MEMUR PERSONELİN HİZMET SINIFINA GÖRE DAĞILIMI HİZMET SINIFI THS AVHS SHS GİH YHS TOPLAM

SAYI S 34 1 1 57 0 93

Kaynak: Bilecik Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü (2015)

V- Fiziksel Kaynaklar A) Hizmet Binaları: Bilecik Belediye Başkanlığı; 1 Ana Hizmet binası, Şeyh Edebali Kültür Ve Kongre Merkezi ile birlikte 3 adet Ek Hizmet binası, 1 adet Düğün Salonu, 1 adet Nikah Salonu, 2 adet Cep Sineması,1 adet Mezbaha,1 adet Hayvan Barınağı ve 6 adet Mahalle Konakları ile hizmet vermektedir.

B) Taşınmazlar: Belediyemiz adına 237 adet bina işyeri, 198 adet bina mesken, 493 adet arsa, 49 adet arazi toplam 977 adet taşınmaz mevcuttur. 8


C) Araç ve İş Makineleri: Belediyemize ait 63 adet araç ve iş makineleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI LİSTESİ NO

CİNSİ

MARKASI

MODELİ

PLAKASI

AÇIKLAMA

1

MOTORSİKLET

RAMZEY 74

2005

11 AK 402

MOBİLET

2

MOTORSİKLET

MONDİAL 50

2006

11 AK 820

MOBİLET

3

MOTORSİKLET

HONDA NC 750 X

2015

11 AK 116

MOTOSİKLET

4

TRAKTÖR

STAYER

1991

11 AN 130

TRAKTÖR

5

TRAKTÖR

İNTERNATİONEL

1975

11 AV 018

TRAKTÖR

6

OTOMOBİL

WOLKSWAGEN

2005

11 EK 001

7

OTOMOBİL

DACIA DUSTER

2013

11 AK 154

4X4 ÖZEL OTOMOBİL

8

PİKAP

TOTOTA

2006

11 AK 004

ÇİFT KABİN PİKAP

9

PİKAP

TOYOTA

1998

11 EF 679

ÇİFT KABİN PİKAP

10

PANELVAN

HYUNDAİ

1998

11 EF 680

KAMYONET

11

PANELVAN

FIAT DUCATO

2009

11 AK 924

CENAZE NAKİL

12

KAMYONET

HYUNDAİ

2006

11 AK 108

KAMYONET

13

KAMYONET

HYUNDAİ

2009

11 AK 858

ÇİFTKABİN KAMYONET

14

KAMYONET

FORD TRANSİT

2009

11 AK 440

KAMYONET

15

KAMYONET

FORD TRANSİT

2012

11 AR 100

AÇIK KASA

16

KAMYONET

DACİA LOGAN

2011

11 AK 669

KAMYONET

17

KAMYONET

FORD TRANSİT

2009

11 AK 696

CENAZE YIKAMA

18

KAMYONET

DACİA LOGAN

2010

11 AH 330

KAMYONET

19

KAMYONET

DACİA LOGAN

2010

11 AK 610

KAMYONET

20

KAMYONET

DUCATO VAN

2012

11 AR 920

CENAZE NAKİL

21

KAMYON

BMC 105 FATİH

1997

11 EE 418

DAMP.KAMYON

22

KAMYON

BMC 105 FATİH

1997

11 EE 419

DAMP.KAMYON

23

KAMYON

BMC PRO 827

2005

11 AK 344

DAMP.KAMYON

24

KAMYON

BMC PRO 827

2005

11 AK 345

DAMP.KAMYON

25

KAMYON

BMC PRO 827

2005

11 AK 445

DAMP.KAMYON

26

KAMYON

MERCEDES AXOR

2006

11 AK 199

DAMP.KAMYON

27

KAMYON

DODGE AS 900

1992

11 DA 500

DAMP.KAMYON

28

KAMYON

FORD CARGO 2532 D

2015

11 AK 951

DAMP.KAMYON

29

KAMYON

OTOYOL İVECO FİAT

2007

11 AK 194

DAMP.KAMYON

30

KAMYON

OTOYOL İVECO FİAT

2007

11 AK 552

DAMP.KAMYON

31

KAMYON

OTOYOL İVECO FİAT

2007

11 AK 021

DAMP.KAMYON

32

KAMYON

OTOYOL İVECO FİAT

2007

11 AK 027

DAMP.KAMYON

33

KAMYON

FORD CARGO

2006

11 AK 290

İTFAİYE 26 MT. MERDİV.

34

KAMYON

FORD

1984

11 AS 443

İTFAİYE 24 MT. MERDİV.

35

KAMYON

BMC PRO 522

2010

11 AK 122

İTFAİYE PORT MERDİV.

36

KAMYON

FORD

1976

11 AF 821

ARAZÖZ

MAKAM ARACI PASSAT 2,0

9


37

KAMYON

BMC FATİH

1995

11 AY 501

ARAZÖZ

38

KAMYON

FORD CARGO

2012

11 AK 462

VİDANJÖR

39

KAMYON

BMC FATİH

1991

11 AT 573

VİDANJÖR

40

KAMYON

TURKAR SX4-12V

2013

11 AK 939

41

MİDİBÜS

İVECO OTOYOL

2000

11 AK 012

PERSONEL NAKİL

42

MİNİBÜS

FORD TRANSİT

2006

11 AK 102

ZABITA NAKİL

43

MİNİBÜS

FORD TRANSİT

1999

11 AK 035

CENAZE NAKİL

44

MİNİBÜS

FORD TRANSİT

2012

11 AK 095

ENGELLİ NAKİL ARACI

45

OTOBÜS

MERCEDES

1985

11 AS 959

PERSONEL NAKİL

46

OTOBÜS

MERCEDES

1985

11 AT 014

PERSONEL NAKİL

47

OTOBÜS

MERCEDES

1988

11 AK 312

PERSONEL NAKİL

48

OTOBÜS

WOLKSWAGEN

2007

11 AK 064

PERSONEL NAKİL

49

OTOBÜS

MERCEDES

1985

11 AS 961

PERSONEL NAKİL

50

YOL SÜPÜRME

ISUZU NPR8 (4X2)

2012

11 AK 803

YOL SÜPÜRME ARACI

51

ÇÖP KAMYONU

FORD CARGO 1826

2015

11 AK 604

52

LODER YÜKLEME

JCB 430

1986

İŞ MAKİNESİ

MOTOR(753734-M)

53

GREYDER

CATERPİLLAR

2006

İŞ MAKİNESİ

140 H. GREYDER

54

BEKO LODER

HİDROMEK

1996

İŞ MAKİNESİ

HMK 100 B

55

EKSKAVATÖR

HİDROMEK

2005

İŞ MAKİNESİ

EKSKAVATÖR

56

BEKO LODER

HİDROMEK

2005

İŞ MAKİNESİ

KANAL KAZICI

57

KOMPRESÖR

MAKSAM/BMC.

1979

İŞ MAKİNESİ

MAKSAM 70

58

TELESKOPVİNÇ

JCB 530

1986

İŞ MAKİNESİ

530 B-4

59

BEKO LODER

HMK 102S MAESTRO

2014

İŞ MAKİNESİ

60

BEKO LODER

JCB. 3CX-4

1986

İŞ MAKİNESİ

61

GREYDER

AVELİNG BARFORD

1986

İŞ MAKİNESİ

62

BEKO LODER

HMK 102S MAESTRO

2015

İŞ MAKİNESİ

63

BEKO LODER

HMK 62S MİNİ

2015

İŞ MAKİNESİ

KAR KÜRÜME TUZLAMA

ÇÖP KAMYONU HİD. SIKIŞT.

KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ TG 112 GREYDER KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ

Kaynak: Bilecik Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü (2015)

10


BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Belediye Başkanlığının işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla hizmetlerin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Belediye birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda birimlere destek vermek üzere Bilgi İşlem Birimi görev yapmaktadır. Bilgi İşlem Birimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.Belediye

Merkez

Binasında

otomasyon

sistemlerinin

alt

yapısının

oluşturulması amacıyla Veri Kablolaması, katlar arası iletişim ağlarının yapılandırılarak Ağ sistemi, sistem odasının tesisi ve bileşenlerin alt yapısı kurularak çalışır hale getirilmiştir. Kullanılan güvenlik sistemleri güvenlik duvarı (firewall), log kayıt cihazı, yönetilebilir switch, virüs koruma programları (anti virüs), casus yazılım koruma programları (anti spyware), uygulamalarını içermektedir. Ayrıca her bilgisayarda lisanslı anti virüs programı mevcuttur. Bilgi İşlem Birimine ait sistem odasından tüm belediye birimlerine internet hizmeti dağıtılarak belediye birimlerine sürekli internet erişimi sağlanmıştır. İnternet erişim hizmeti olarak kesintisiz 10Mbps Metro Ethernet hizmeti kullanılmaktadır. Belediye Otomasyon Sistemi kapsamında; tüm birimlerin merkezi bir veri tabanına bağlanarak bilgilerin tek bir merkezde toplanması ve yönetilmesi sağlanmaktadır. Hizmet sağlayıcı aracılığıyla çalışan Otomasyon Sistemi Programının sürekli geliştirilmesi ve güncellenmesi sağlanmaktadır. Kullanıcılara belirli zamanlarda Bilgi İşlem ve Hizmet Sağlayıcı tarafından eğitimler verilmektedir. Otomasyon Sistemi Programının eğitim, destek ve portal hizmetleri yıllık destek sözleşmeleri ile 7/24 kesintisiz olarak Hizmet Sağlayıcı tarafından karşılanmaktadır. Belediye mükelleflerin sicil, gayrimenkul bilgilerine güvenilir bir şekilde ulaşıp hizmetlerin daha hızlı yürütülmesi amacıyla Nüfus ve Tapu Müdürlükleriyle gerekli protokolleri imzalayarak Kimlik Paylaşım Sistemi ve TAKBİS veri sistemlerini kullanmaktadır. Ayrıca 2012 yılı itibari ile Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile eş zamanlı çalışma sistemine geçişinin ardından e-devlet kapısından girilen E-devlet entegrasyon yazılımları sayesinde Bilecik Belediyesi ile ilgili kendilerine ait işlemleri takip etmek isteyen vatandaşlar turkiye.gov.tr üzerinden de giriş yaparak istedikleri bilgiye ulaşabilmektedir. Belediye bilgi sistemi programına ait veriler (Belsis) sistem odasında bulunan bir veri depolama sunucusu vasıtasıyla yedeklenmektedir. E-posta hizmetleri sistem odasında bulunan bir sunucu ile düzenlenerek Elektronik Posta Yönetiminin güvenli bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır. Kullanıcı ve birim resmi epostaları ilgili kişilere dağıtılmış bulunmaktadır. Belediye Resmi Web Sayfası (www.bilecik.bel.tr) daha hızlı erişim için 2014 yılı itibari ile hizmet alımı yolu ile yenilenerek hosting firması sunucusu üzerinden yayınlanmaya 11


başlamıştır. Web sayfasının güncellemeleri, bakım ve yedekleme işlemleri Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki görevli personeller tarafından yürütülmektedir. E-belediyecilik

hizmetleri

kapsamında

e-belediye

sistem

modülü

web

sayfasına

yerleştirilmiş olup, talep eden mükelleflere şifreleri verilerek sicillerine ait işlemleri görebilmektedirler. Belediye birimleri bünyesinde bulunan bilgisayarların tamir bakım ve onarım işlemleri Bilgi İşlem

tarafından

yapılmaktadır.

Bu

kapsamda;

belediye

bünyesinde

kullanılan

bilgisayarların genel kontrol ve bakımları yapılarak, eksikleri tespit edilmekte, gerek duyulan

bilgisayarların

parçaları

değiştirilmekte

yâda

kullanılmaz

veya

hizmet

gereksinimlerini karşılamayan bilgisayarlar yenileri ile değiştirilmektedir. Belediye hizmet binası ve İmar Müdürlüğü ek binasında bulunan bilgisayar sistemlerinin ve sistem odasının ani elektrik arıza ve kesintilerinden etkilenmemesi için 6 adet Güç kaynağı kesintisiz olarak çalışmaktadır. Ayrıca uzun süreli elektrik arıza ve kesintilerinde hizmetlerin aksamaması için belediye sistemi 1 adet jeneratör yardımı ile desteklenmektedir. Belediye

birimleri

bünyesinde

bilişim

hizmetlerinden

yararlanan

tüm

bilgisayar

kullanıcılarının donanım ve işletim sistemi arızalarının giderilmesi ve bilgisayarların yerel ağ üzerinde daha güvenli çalışması için güvenlik ayarlarının ve güncelleştirmelerinin yapılması, uç kullanıcıların güvenlik ve yerel ağ kullanımı konularında bilinçlendirilmesi amacıyla Teknik Destek Hizmeti çalışmalarına önem verilmektedir. 2013 yılında hizmet binamızda personel ve gelen misafirlerin güvenli bir şekilde Belediyemiz internet hizmetlerinden faydalanmaları amacıyla Kablosuz Erişim Sunucusu kurularak belediyemiz kablosuz ağının güvenliği arttırılmış, gelen misafirlerin de SMS kimlik doğrulama vasıtasıyla internet erişimini kullanmalarına olanak sağlanmıştır. Bilgi ve teknolojik kaynaklar kapsamında kullanılan donanımların cins ve sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

12


DONANIM CİNSİ

MİKTARI (Adet)

BİLGİSAYARLAR Sunucu (Ana Makine)

4

Sunucu (Veri Depolama)

1

Sunucu (Kablosuz Erişim)

1

Masaüstü Bilgisayar

76

Dizüstü Bilgisayar

39

El Bilgisayarları

7

Tablet Bilgisayar

1

Kiosk

1

GÜVENLİK CİHAZLARI Güvenlik Duvarı

2

Log Kayıt Cihazı

1

AĞ CİHAZLARI MetroEthernet Switch

1

ADSL Modem

9

3G Mobil Modem

1

Yönetilebilir Switch

7

Kablosuz Erişim Noktası

7

ÇEVRE BİRİMLERİ (Fotokopi/Yazıcı/Tarayıcı vb.) Fotokopi Makinesi

3

Çok Amaçlı Ürünler (Fotokopi/Yazıcı/Tarayıcı/Faks)

45

Nokta Vuruşlu Yazıcı

6

Çizici

2

Tarayıcı

1 YAZILIM ÜRÜNLERİ

SUNUCU YAZILIMLARI Windows Server 2012 Standard

2

Windows Server 2003 R2 Standard

2

Windows Server 2012 CAL (Sunucu Erişim Lisansı)

100

Microsoft SQL Server 2012 Standard (Veri Tabanı Yönetim Sistemi Lisansı)

2

VMware vSphere 5 Standard (Sanallaştırma Sistemi Lisansı)

4

GÜVENLİK ESET NOD32 Anti virüs Business Edition

150

KULLANICI YAZILIMLARI Windows 7 Professional

115

Microsoft Office Ev İş 2010/2013 Türkçe

58

Diğer Programlar (Autodesk, Adobe, NetCad, BelsisCad, SketchUp)

35

Kaynak: Bilecik Belediye Başkanlığı, Bilgi İşlem Birimi (2015)

13


VI- PERFORMANS BİLGİLERİ

A) Temel Politika ve Öncelikler Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentlerimizde arazi kullanım ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, şehrimizin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım yapısı oluşturulması temel amaçlar arasında sayılmıştır. Çevresel altyapı başta olmak üzere, kentsel altyapının iş ve yaşam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde bütüncül olarak tamamlanmasının sağlanması da yer almıştır. Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yerel yönetimlerin teknik ve idari kapasitesinin artırılacağı, mali imkânlarının güçlendirileceği belirtilmektedir. Hizmetin etkin

ve verimli sunulabilmesi açısından ihtiyaç

duyulan

bilişim

teknolojilerinden üst düzeyde yararlanılacaktır. Vatandaşımıza daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkânlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik mükellef tespiti, beyanlarda kayıpların giderilmesi, tahsilât kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması için çalışmalara önem verilecektir. Katılımcı bir yönetim sergileyerek; vatandaşın, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının ve kent konseyinin belediyenin karar ve uygulamalarına katılımı sağlanacaktır. Aynı şekilde belediye çalışanların ilimize ve hemşerilerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı uygulama yapılacaktır. İlimiz zengin bir tarihi mirasa sahip kentlerden birisidir. Bu mirasın ortaya çıkarılması, koruma-kullanma dengesi içerisinde yaşatılması için gereken çalışmalara hız verilecektir. Kentin gelişimi için planlı-imarlı yapılaşma ve altyapı yatırımları yapılacaktır. Planlı ve imara uygun yapılaşmasının sağlanabilmesi için kentsel dönüşüm, kentsel tasarım ve denetim çalışmalarına önem verilecektir. Kentte yaşayanların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri rekreasyon alanları oluşturulacak ve geliştirilecektir. Şehir Trafiğini ve yaya ulaşımını kolaylaştırıcı çalışmalar yapılmaya devam edilecektir. Elektrik, haberleşme, doğalgaz gibi altyapı yatırımlarında ilgili kurumlarla koordinasyona devam edilecektir. Belediyemiz; çalışanları ve hemşerilerimizle birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşma gayreti içinde

olan

bir

kurum

olacaktır.

Halkın bilgilendirilmesi, halkla ilişkilerin

geliştirilmesi için gereken çalışmalar hassasiyetle uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın yaşadığı yerle ilgili hizmetlere gönüllü katılımları sağlanacaktır. 14


BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MİSYONUMUZ Katılımcı bir yönetim anlayışıyla, Adaletten, Verimlilikten ve Yaşam Kalitesinden Ödün vermeden; Kamu Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanarak, Belediye Kanununun ve İlgili Diğer Mevzuatın Belediyemize Verdiği Görevleri Yerine Getirmek. Bilim ve Teknoloji Işığında Tarih ve Kültürümüze Sahip Çıkarak, Kentsel ve Vatandaş İhtiyaçlarını Geçmişten Geleceğe Tarih Köprüsü Oluşturarak İnşa Etmek. Hayat Boyu Öğrenme ile Halkın Yaşamaktan Mutlu Olacağı, Her Alanda Rekabet Gücü Yüksek Modern Bir Kent Olmak. Tercih Edilen ve Takdir Edilen Güvenilir Belediyecilik Hizmetini Sunmaktır.

Selim YAĞCI BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI

15


BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VİZYONUMUZ Çalışanları Ve Paydaşları İle Ortak Hedefler Altında Kenetlenmiş, Uluslararası Standartlar Ve Teknolojik Gelişmeler İle Donanımlı Bir Belediye Olarak; Kentte Yaşayan Hemşerilerini Birer Çözüm Ortağı Olarak Görüp Eleştirileri Değerlendirebilen, Sürekli İyileştirme Ve Geliştirme İle Yeni Ve Farklı Fikirlere Açık Olarak Şeffaf Yönetim İle Hesap Verilebilirliği Esas Edinerek, Bilecik’i Kültür, Eğitim, Ticaret, Sanat Ve Turizm Merkezi Haline Getirerek Gelecek Nesillere MARKA ŞEHİR Mirasını Bırakmak. SELİM YAĞCI BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI

16


B. İLKELER Kurumumuzun misyonunu yerine getirmesinde ilkeli davranmak başarı için kaçınılmaz bir şart olarak görülmektedir. Ayrıca ilkeli davranmak hizmet götürülen vatandaşın güvenini kazanmanın da ön şartıdır. Esasen hukuk devletinin doğal bir sonucu olan ilkeli davranma prensibi kamu kurumları için çok daha fazla önem arz etmektedir. Zira kamu kurumları kamudan aldığı yetki ile kamu kaynaklarını kullanarak kamuya hizmet götürmekle görevli kurumlardır. Bu kapsamda Bilecik Belediyesi Bilecik’e ve Bilecik’te yaşayanlara hizmet sunarken belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır. Hemşerilik bilincinin geliştirilmesi Kentin hak ve hukukunun korunması Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması Çevreye duyarlı , kültürel ve tarihi dokuya saygılı Saydam Hesap sorma ve hesap verme Katılımcılık Yerinden yönetim Vatandaş memnuniyeti Verimli kaynak kullanımı ile kaliteli hizmet sunma Çalışan memnuniyeti Fırsat eşitliği Hemşerilik bilincinin geliştirilmesi : 5393 sayılı Belediye Kanununun 13. Maddesine göre “herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir…”ilimizde yaşayan sakinlerin yaşadıkları ilde, diğer sakinler ile hemşerilik bilinci içerisinde yaşamalarını sağlamak, böylelikle sakinler arasında yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü gibi evrensel değerlerin yaygınlaşmasını sağlamak. Ayrıca hemşericilik bilinci ile mahalli müşterek anlamdaki ihtiyaçların karşılanmasında ve tespitinde sakinlerin birbirlerini gözetmelerini sağlayarak yerinden yönetimin faydalarını yerelde her noktaya kadar taşımak. Kentin hak ve hukukunun korunması : Kentin mevcut maddi kazanımı ile gelecekteki maddi kazanımlarının ve tarihsel kazanım dahil bütün manevi kazanımlarının hukuk kuralları çerçevesinde korunması, bütün çalışmaların çatısını oluşturur.

17


Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması : Kentimiz için, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuatların kalkınma ile ilgili olmak üzere belediyelere vermiş olduğu yetki ve görevlerin sürdürülebilir ve sürekli kalkınmayı hedefleyecek biçimde kullanılmasıdır. Çevreye duyarlı, kültürel ve tarihi dokuya saygılı : Doğal ve tabii

varlıkları koruyarak

kötü görünüm ve sağlığı tehdit eden etkenlerden arındırılmış sağlıklı ve huzur verici bir çevreyi oluşturmak ve hiçbir zaman çevreye zarar vermemektir. Bunun yanında kuruluştan kurtuluşa diye tanımlanan ve birçok kültüre ev sahipliği yapmış, bizden önceki nesillerin bize emaneti ve insanlığın ortak mirası olan, tarihi ve kültürel mirasın korunup kollanmak suretiyle, yaşatılarak gelecek nesillere taşımaktır. Saydam : Belediyemiz bütün iş ve işlemlerinde saydamlığı prensip edinmiştir. Hesap sorma ve hesap verme : Demokrasinin bir gereği olarak insanların serbest iradeleri ile yetki verdikleri belediyemizin, iş ve işlemlerinin anayasamız gereğince yargı denetimine

ve

diğer

yasal

denetimlere

tabi

olmasının

yanında,

belediyemiz

vatandaşlarımıza karşı da hesap verebilirlik ilkesini gütmektedir. Zira demokratik hakkı dolayısıyla yetki veren vatandaşın bu yetkisinin ne kadar doğru, etkin ve verimli kullanıldığının hesabını sorması sadece oy kullanmaktan ibaret olmayan demokrasinin bir gereği olarak düşünülmektedir. Katılımcılık : Belediyemiz katılımcı bir yönetime her zaman açık ve katılımcı yönetimin gerçekleşmesi için çalışmaktadır. Bu amaçla kent konseyi, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları gibi organların belediyemiz karar ve uygulamalarına katılımları sürdürülmelidir. Oy kullanmaktan ibaret olmayan demokratik hak katılımcı bir yönetimi gerektirmektedir. Mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamakla görevlendirilmiş belediyelerin karar ve uygulamalarına belde sakinlerinin katılımının sağlanması hem gerçek demokrasi için hem de kaliteli ve etkin hizmet için büyük önem arz etmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 13. maddesine göre “…hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma …hakları vardır.” yasal hükmü, belediyemizin bu ilkesine açıkça işaret etmektedir. Tüm bu sebeplerle belde sakinlerinin bireysel olarak veya, STK’lar ve meslek odaları gibi kurumlar eliyle belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenmelidir. Yerinden yönetim : Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde karar almak ve uygulamak yetkisinin merkezi idare dışında, merkezden bağımsız tüzel kişiliği olan idarelere verilmesi diğer bir tabirle adem-i merkeziyet olarak adlandırılan yerinden yönetimden idare hukukunun beklediği menfaatleri azami seviyede gerçekleştirilmesi için gerekli hassasiyeti göstermek. Vatandaş memnuniyeti : Devletlerin kuruluşlarındaki gerçek neden insan haklarının sistematik bir biçimde korunma ihtiyacıdır. İnsan hakları evrensel haklardan olup 18


anayasamızla güvence altına alınmış haklardandır. Açıkça denilebilir ki kamu hizmeti esasen insan haklarına hizmeti hedeflemektedir. Bu nedenle devlet ve tüm devlet kurumları gibi belediyelerin de varlık nedeni vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktır. Belediyemiz kanunlarla kendisine tanınan yetki, imtiyaz ve görevleri hukuk kurallarına bağlı kalarak vatandaş memnuniyetini sağlayıcı bir şekilde kullanmayı ilke edinmiştir. Verimli kaynak kullanımı ile kaliteli hizmet sunma : Kaynaklar ne kadar güçlü ve yeterli görülürse görülsün, genel manada kamu hizmeti, özel manada ise insana hizmet olarak kullanılmaktadır. İnsan talep ve ihtiyaçlarının sınırsızlığı karşısında kaynakların kıt kaldığı bir gerçektir. Bu itibarla kaynakların verimli kullanılması büyük önem arz etmektedir. Çalışan memnuniyeti : Kurum personeli çalışanlarının moral motivasyon yönüyle gereken desteği görmeleri, mesleki ve kişisel gelişimlerinde desteklenmeleri sayesinde belediye hizmetlerinin nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi hedeflenmektedir. Fırsat eşitliği : Belediyemizin karar ve uygulamalarında temel yaklaşım ihtiyaçlar ve öncelikler dikkate alınarak kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanımıyla kamu hizmetinin sunulmasıdır. Bu hizmetin sunulmasında tüm toplum kesimlerinin talepleri eşit önemdedir. Belediyemiz ilimizde yaşayan her bireye eşit uzaklıkta ve eşit yakınlıktadır. Hiçbir kimsenin ayrıcalıklı olması kabul edilemez. C) STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER Stratejik Amaç, mahalli idare birimlerinden biri olan belediyenin, Anayasamızda belirtilmiş devlet özelliklerinin ve ilgili mevzuat hükümlerinin gerektirdiği en ideal hizmeti vatandaşlarımıza sunulabilmesidir. Bu amaca ulaşabilmek için yapılması gereken hizmetlerin her biri ise stratejik hedeftir. Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için belediyemiz birimleri ile ortak toplantılar yapılmış, üniversite, sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile faaliyet gösteren Bilecik Kent Konseyi ve meslek odaları ile görüşmeler yapılarak bunların görüşleri alınmış, belediyemizin imkânları ile ilimizde ortaya çıkan ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak üç ana stratejik amaç belirlenmiştir. Hızla gelişen ve değişen ilimizde gelişen ihtiyaçlara gerektiği gibi cevap verilebilmesi için kurumsal gelişimin sağlanması; kente yönelik olarak kentimizin çağdaş bir yapıya kavuşturulması için kentsel gelişimin sağlanması ve yine kentte yaşayanlara yönelik olarak da toplumsal gelişimin sağlanması, üç ana stratejik amaç olarak belirlenmiştir. Bu stratejik planının hazırlanmasında belediyenin güçlü ve zayıf yönleri ile çevredeki fırsat ve tehditlerin iyi bilinmesine özen gösterilmiştir. Belediyenin güçlü yanları ile çevredeki fırsat ve tehditler mukayese ile değerlendirilerek bu güçlü yanların kullanılabilme 19


potansiyeli tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu potansiyel çerçevesinde belediye başkanının Bilecik ile ilgili vizyon ve hedefleri de dikkate alınarak Bilecik Belediyesinin stratejik amaçları, hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gereken faaliyet ve projeler belirlenmiştir. Bilecik Belediye Başkanlığı olarak; 2015-2019 Stratejik Plan çalışmalarımız 10. Kalkınma Planının Mahalli idareleri ilgilendiren Politikaları referans alınarak hazırlanmıştır. 1. Kurumsal gelişimin sağlanabilmesi için; stratejik amaç belediyenin kente ve kentte yaşayanlara yönelik hizmetlerinde kalite, etkinlik, verimlilik ve bunun yanında bunların süreklilik kazanması hedeflenmiştir. Böyle bir amacın gerçekleşebilmesi için vizyon sahibi, araştırmacı, geliştirmeci, hukuka uygun, risk almaktan çekinmeyen, yenilik ve değişime açık, istişari görüşleri değerlendirebilen ekip çalışmasına inanmış ve ekip içinde uyumlu, vatandaş ve kent odaklı düşünen, katılımcılığa karşı durmayan bir yönetim sistemi oluşturulmalıdır. Kaliteli bir hizmetin ancak kaliteli bir yönetim ve kadrolardan çıkacağı bir gerçektir. Kaliteli yönetimin

sağlanabilmesi

için

belediye

içerisinde

teknik

ekip

ve

donanımların

kullanılmasının yanında kurumsal iletişim, halkla ilişkiler gibi yönetimin kendi içinde ve halka karşı güven kazanmasını sağlayacak teknikler yönünde çalışmalar yapılacaktır. Yerinde ve zamanında hizmet sunulabilmesi, açıkça bellidir ki, belediyenin mali imkânlarıyla doğrudan orantılıdır. Bu mali imkânların geliştirilmesi amacıyla belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi, mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilat kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması gibi belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerde bulunup gerekli tedbirlerin önceden alınması çalışmaları yapılacaktır. Belediyeler devlet kurumları arasında halkın daha da yakından ilgilendiği ve kararlarını etkileme çabası içine girdiği mahalli idare kuruluşlarıdır. Belediye, yönetimine halkın katılımını ne kadar fazla artırılabilirse, demokratik kültüre o derece hizmet etmiş olacaktır. Belediye yönetimine bu yönüyle bakıldığında toplumsal barışın sürekliliğine doğrudan katkı sağlayacak bir yönetim olduğu görülecektir. Bu nedenle belediye hizmetlerimizin sunulmasında halkın ulaşmakta güçlük çekmeden, rahat bir dille şikâyet ve taleplerini dile getirebilmesini sağlamak için hassasiyet gösterilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır.

2- Kentsel gelişimin sağlanması; ilimiz özellikle son 11 yılda makûs talihini yenerek hızlı bir gelişim ve değişim sürecine girmiştir. Hızla değişen ve gelişen yerleşim yerlerinde planlı, imarlı ve güvenli yapılaşmanın sağlanamaması şehircilikte bir risk olarak kabul edilmiştir. Hızla gelişen ve değişen ilimizin modern bir kent görünümünde ve modern bir 20


kentin sunabilmesi gereken hizmetleri sunabilme yeterliliğinde geliştirilmesi ana amaçtır. Bu amaçla planlı, imarlı ve güvenli yapılaşmanın sağlanması, alt yapı yatırımlarının uzun yıllar boyu yenilemeye ihtiyaç duymayan ve sağlıklı bir şekilde yapılması, kentlinin kullanabileceği rekreasyon alanlarının bulunması, ulaşım ağlarının kentin her yerine ulaştırılması, içme suyu gibi doğrudan sağlığa etki edebilecek tesislerin hijyenik olmasının sağlanması ile bunun sürdürülmesi ve yine doğrudan sağlığı etkileyen katı atıkların ve su atıklarının mevzuata ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde bertaraf edilmesi önemli bulunmaktadır. Bu çalışmalarla kentin değişimini sağlayarak modern bir kent olması temel amaçlarımız arasında yer almaktadır. 3- Toplumsal hizmetlerin sunulması; belediyeler hizmetlerini sunarken toplumun mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını zamanında ve gerektiği gibi sunmakla görevlendirilmişlerdir. Sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitim faaliyetleri, spor müsabakaları gibi etkinlikler mahalli ve müşterek nitelikte olup, topluma hizmet olarak görülmektedir. Yine dar gelirli ve dezavantajlı grupların yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve dezavantajlı grupların ihtiyacı olan ekipmanların temin edilmesi de her ne kadar bireysel manada hizmet olsa da, yardımlaşma ve dayanışma gibi örfi kurallarımızın ve sosyal devlet ilkemizin bir gereği olarak, toplumsal bir hizmettir. Kentimizin ticaret, sanayi ve ekonomisinin geliştirilmesi, kentimize has ekonomik değer ifade eden değer ve ürünlerin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımına katkıda bulunulması da toplumsal bir hizmettir. İlimizden bahsederken ”Kuruluştan Kurtuluşa Bilecik” ifadesinin kullanılmasının sebebi Osmanlı Devletinin ilimiz topraklarında kurulmuş olması ve kurtuluş savaşının önemli sahnelerinin yine ilimiz topraklarında yaşanmış olmasıdır. İlimizdeki toplumsal yaşam milattan önceki yüzyıllara dayanmaktadır. Bu itibarla tarihi ve kültürel mirasımızın korunması ve tanıtılması toplumsal bir hizmet olarak kabul edilmektedir. Yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bu hizmetlerde sürekliliğin sağlanması amaç edinilmiştir. Kurumsal, kentsel gelişimin sağlanması ile toplumsal hizmetlerin sunulmasında kendi alanları ile ilgili olarak ilgili kurum ve kişilerle işbirliği yapılacak ve halkın bahsedilen hizmetler yönündeki önerilerine açık olunacaktır. Bilecik Belediyesinin yükümlü olduğu görevler doğrultusunda belirlenen 2015-2019 yılları arası için planladığı “stratejik amaçlar” ve bu amaçların gerçekleşmesi için konulan “hedefler” ile yapılacak faaliyetler aşağıda sunulmuştur. Aynı zamanda ihtiyaç duyulan hedefler için “performans göstergeleri” konulmuştur.

21


D) PERFORMANS PROGRAMINA ESAS STRATEJİK AMAÇLAR 1- KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ AMAÇLAR 1.1 Organizasyon Yapısının Yeniden Şekillendirilmesi Hizmetlerdeki etkinliğin ve verimliliğin sürekli olarak artırılması, organizasyon yapısının verimli çalışır şekilde oluşturulması ile doğrudan ilintilidir. Bu sebeple organizasyon yapısının işleyişi üst yönetici tarafından sürekli olarak denetim altında tutulmalı, günün ve şartların gerektirdiği revizyonlar zamanında yapılmalıdır. Bu revizyon yapılırken görev tanımları da kontrol edilerek gerekli değişiklikler yapılacaktır. 1.2 Personelin Mesleki Gelişiminin Sağlanması Hizmetlerin kalitesinin personelinin mesleki gelişiminin sağlanmasındaki süreklilikle doğru orantılı olduğu düşünülerek her yıl birimlerin eğitim talepleri dikkate alınarak yıllık eğitim programları hazırlanacaktır. Yeni işe giren personele oryantasyon eğitimi verilecektir. Belediyemizde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler vb. konularda kapasiteleri artırılacaktır. 1.3 Kurumsal Çalışmalar Kurumsal Hizmet Kalitesinin artırılmasına yönelik olarak Kurum Arşivimiz teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenecektir. Belediye Meclis Toplantıları için Yasal –Mevzuat şartlara uygun olarak çalışmalarımız gerçekleştirilecektir. Encümen Toplantıları Yasal – Mevzuat şartlara uygun olarak çalışmalarımız gerçekleştirilecektir. 1.4 Etkin İletişimin Sağlanması Belediyenin hizmet sunmakla mükellef olduğu, hizmet alma hakkı bulunan belde sakinleri ile iletişimin etkinleştirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Yine her alanda hizmetin koordineli yapılabilmesi açısından vatandaşa hizmet sunmakla görevlendirilmiş diğer kurum ve kuruluşlarla güçlü bir iletişim içerisinde bulunulacaktır. Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır. 1.5 Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi ISO 9001 Kalite Yönetim sisteminin Sürekliliğinin Sağlanması için gerekli tüm çalışmalar yapılacaktır. Ulusal ve Uluslararası (AB) Proje ve Hibe Destekleri Çağrılarının takip edilmesi sağlanacaktır. Belediyemiz yatırımları için Strateji Geliştirme Müdürlüğümüzün hazırlayacağı projeler ile hibe destekleri kazanılarak yatırımlarımız için kaynak sağlanacaktır. Kamu yatırımlarının ortalama tamamlama süresinde sağlanan iyileşme, bu sürenin halen nisbi olarak yüksek olduğu sektörlere odaklanarak sürdürülecektir. 22


Kurumsal Memnuniyet Oranının Artırılması için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında; Vatandaş Memnuniyet Anketleri, Paydaş Memnuniyet Anketleri ve Çalışan Memnuniyet Anketleri yapılmaya devam edilecektir. Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir. Mahalli idarelerin temek hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır. Vatandaş memnuniyetinin en üst düzeyde sağlanabilmesi için; ÖneriŞikâyet ve Raporlama Sisteminin iyileştirilmesi sağlanacaktır. Belediyemizin

Kamu

Yönetimi

Kapsamındaki

ve

Diğer

konularda

Stratejilerinin

Geliştirilmesi için Konferans, Sempozyum, Forum, Çalıştay ve eğitimlere katılım sağlanacaktır. Stratejik Planın Kurum adına hazırlanmasında Koordinatörlük yapılacaktır. Faaliyet Planının Hazırlanmasını Koordinatörlük yapılacaktır. Performans Programın hazırlanmasında

Koordinatörlük

yapılacaktır.

Yaşayan

Kent

Müzesi

Projesinin

Tamamlanması için Proje Takibi sağlanacaktır. 1.6 İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması Belediyemiz çalışmalarının kanunlar ile diğer mevzuat hükümlerine, stratejik plan ve performans programına uygunluğunun, etkin ve verimliliğinin sağlanması için hazırlanmış bulunan iç kontrol eylem planı çerçevesinde gerekli kontroller sağlanacaktır. Onuncu Kalkınma Planının etkin uygulanması amacıyla orta vadeli programlar (OVP), yıllık programlar, kurumsal stratejik planlar, bölgesel gelişme ve sektör stratejileri, Kalkınma Planı esas alınarak hazırlanacaktır. Kamu kuruluşları politikalarını, yatırımlarını, kurumsal ve

hukuki

düzenlemelerini

bu

çerçevede

tespit

edeceklerdir.

Mahalli

idarelerin

kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verilebilirlik güçlendirilecektir. Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır. 1.7 Takım Ruhu İle Çalışma Kültürünün Geliştirilmesi Belediyeler mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanmasıyla görevlendirilmişlerdir. Hizmetlere bu yönüyle bakıldığında esasen belediye çalışanları mahalli hizmet vermekte ve Belediye Kanununun ifadesi ile aynı beldede oturmakla hemşehri sayılmaktadır. Müşterek hizmetler sunmakla görevli personelin dayanışma içerisinde çalışması hizmet kalitesini artıracaktır. Takım ruhu ile çalışma kurumsal çalışmanın da bir gereğidir. Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verilebilirlik güçlendirilecektir. 23


1.8 Halkla İlişkilerin Etkinleştirilmesi Devlet kurumları içerisinde halkın daha kolay ulaşabildiği kurum olan belediyemizin halkın mahalli ve müşterek ihtiyaçlarına cevap verebilmesi öncelikle bunların sağlıklı tespiti ile mümkündür. Bu sebeple kurum tüzel kişiliğinin ve kurumda çalışan her personelin halkla ilişkiler açısından daha etkin bir performans göstermeleri için gerekli tedbirler alınacaktır. Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır. 1.9 Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Bilişim sistemlerinin etkin kullanılması bilgiye ulaşma ve hizmet hızını artırıcı bir unsur olduğundan, stratejik planın gerçekleştirilmesinde bir araç olarak görülmektedir. Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.

1.10 Kent Bilgi Sistemini Tamamlamak Modern ve planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda doğru ve güncel bilgilerin tutulması ve bunlara ulaşılabilirliğin hızlandırılması belediye hizmetlerimizin hem kalitesini hem de hızını artıracaktır. Ayrıca modern ve planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda doğru ve güncel bilgilerin vatandaş tarafından istenilmesi halinde verilebilmesi için kentsel bilgi sisteminin

tamamlanması

gerekmektedir.

Bu

sebeplerle

kentsel

bilgi

sistemi

tamamlanacaktır. Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır. 1.11 Makine –Ekipman Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Hizmetlerin daha etkin ve zamanında yerine getirilmesi, kaynakların daha verimli kullanımının sağlanması ve kurum içi otokontrolün gerçekleştirilmesi maksatlarıyla kurum araçlarının tamamına GPS cihazı takılarak, araçların kurum dışı işlerinde güzergâhlarının kontrolünün mümkün kılınması amaçlanmaktadır. Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve iyileştirme harcamalarına ağırlık verilecektir. Makine ekipman tamir bakımları için etkin bir takip sistemi oluşturulacaktır.

24


1.12 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Faaliyete Geçirilmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü faaliyete geçirilecektir. Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve iyileştirme harcamalarına ağırlık verilecektir. 1.13 Gelirleri Artırıcı, Giderleri Kısıtlayıcı Tedbirlerin Alınması Belediyemiz hizmetlerinin sayısının ve kalitesinin artırılması elbette ki belediyemizin mali imkânları ile doğru orantılıdır. Sınırsız bulunan ihtiyaçların sınırlı kaynaklarla sağlanması gerekliliği; giderlerin kısıtlanması diğer bir tabirle iş ve işlemlerde tasarruf ilkelerine riayet edilmesi zorunluluğunu doğurmaktadır. Bu nedenle gereksiz masrafların yapılmasından kaçınılarak yapılacak masrafların da minimize edilmesi bir ilke olarak kabul edilmiştir. Bunun yanında belediyemiz gelirlerinin artırılması için de vergi, resim, harç ve ücret gibi gelir kalemleriyle, özel hukuk ilişkilerinden doğan gelir kalemlerinin tahakkuk ve tahsili ile ilgili gerekli işlemlerin süresinde yapılarak, gelirlerin tahsil edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca belediyemizin mükellefi olan kişilerin gözden kaçmaması için gerekli hassasiyet gösterilecek, bunun için belediyemiz iç birimleri ile diğer özel ve resmi kurumlarla sürekli işbirliği halinde olunacaktır. Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir. Onuncu Kalkınma Planının etkin uygulanması amacıyla orta vadeli programlar (OVP), yıllık programlar, kurumsal stratejik planlar, bölgesel gelişme ve sektör stratejileri, Kalkınma Planı esas alınarak hazırlanacaktır. Kamu kuruluşları politikalarını, yatırımlarını, kurumsal ve

hukuki

düzenlemelerini

bu

çerçevede

tespit

edeceklerdir.

Mahalli

idarelerin

kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verilebilirlik güçlendirilecektir. Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır. Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır. 2- KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ AMAÇLAR 2.1. Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi Nasıl ki bir ülkenin gelişmişliği ulaşım sistemlerinin gelişmişliği ile doğru orantılı ise ilimizin ulaşım sistemlerinin gelişmişliği de kentimizin modern bir şehir olmasıyla doğru orantılıdır. Ayrıca mahalli müşterek ihtiyaç niteliğinde olan ulaşım ihtiyacının karşılanması da belediyelere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinde yetki ve imtiyaz olarak 25


verilmiştir. Bu sebeple belediyemiz şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, şehir içi servis taşımacılığı hizmetlerini evvelce çıkartılan yönetmelikler doğrultusunda düzenleyecek, gerektiğinde yeni hatlar ihdas edecek ve ulaşımı sürekli kontrol altında tutacaktır. 2017 yılı itibari ile minibüs ile toplu taşıma sisteminden otobüs ile toplu taşıma sistemine geçilmesi planlanmaktadır. Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır. Kent içi ulaşımda kurumlar arası koordinasyon geliştirilecek, daha etkin planlama ve

yönetim

sağlanacak,

kent

içi

ulaşım

altyapısının

diğer

altyapılarla

uyumu

güçlendirilecektir. Politikası referans alınarak yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir. Kent içi ulaşımda trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılacaktır. 2.2. Altyapı Sisteminin Geliştirilmesi İlimizin birçok yerinde altyapı hizmetleri tamamlanmış durumdadır. Ancak eksik kalan altyapı hizmetleri tamamlanacak ve bu hizmetlerin sağlıklı ve sürekli bir şekilde verilebilmesi için sürekli bakım ve kontrolleri yapılacaktır. Elektrik ve haberleşme gibi altyapı hizmetleri, merkezi idarenin kontrol ve denetiminde, özel sektörce yahut merkezi idarece yapıldığından ilgili kurumlarla koordinasyon da ayrıca önem arz etmektedir.Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır. Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir. Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinde sağlanan iyileşme, bu sürenin halen nispi olarak yüksek olduğu sektörlere odaklanılarak sürdürülecektir. mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve iyileştirme harcamalarına ağırlık verilecektir. Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir. Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir. Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır. Yerleşim 26


yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır. İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır. İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlik gözetilecektir. Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir. Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir. 2.3. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi Belde sakinlerinin doğa ile iç içe yaşayabilecekleri, dinlenebilecekleri, spor yapabilecekleri, aile ve arkadaşları ile vakit geçirebilecekleri alanların bulunması hızla betonlaşmaya doğru giden kentler için önceden planlanması gereken yerlerdendir. Bu nedenle hızla değişen ve gelişen ilimizde stadyum, kapalı spor salonu, yürüyüş alanları, piknik alanları gibi alanları içinde bulunduran büyük bir rekreasyon alanının yapımının bitirilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla İlimiz İstasyon Mahallesinde yapımı devam eden rekreasyon alanının yapımına devam edilecek ve hizmete açılmasından sonra da sürekli bakımı yapılarak kullanılabilir bir halde tutulacaktır. Ayrıca ilimizdeki hanımlara özel bir Kadınlar kahvesi ve geleceğimiz çocuklarımız için Trafik Eğitim Pisti yapılması planlanmaktadır. Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır. Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir. Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinde sağlanan iyileşme, bu sürenin halen nispi olarak yüksek olduğu sektörlere odaklanılarak sürdürülecektir. Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve iyileştirme harcamalarına ağırlık verilecektir. Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir. 2.4. Planlı, İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi İlimiz hızlı bir değişim ve gelişim sürecine girmiştir. Bugün itibariyle istatistiki veriler ilimizin hem nüfus artışı yönüyle hem de inşaat yapılaşması yönüyle ülkemizde ilk sırayı aldığını göstermektedir. Bu nedenle yapılan yeni yapıların projelerine ve imar planlarına uygun olarak yapılması, sürekli kontrol altında tutulacak ve ayrıca plansız ve imarsız yapılaşmaya müsaade edilmeyecektir. Belediyemiz hizmet binasının da içinde yer alacağı tüm kamu 27


kurumlarının bir arada hizmet verebileceği Kamu Kurumları Yerleşkesi projesinin 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinde sağlanan iyileşme, bu sürenin halen nispi olarak yüksek olduğu sektörlere odaklanılarak sürdürülecektir. Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve iyileştirme harcamalarına ağırlık verilecektir. Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir. Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir. Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır. Kent içi ulaşımda kurumlar arası koordinasyon geliştirilecek, daha etkin planlama ve yönetim sağlanacak, kent içi ulaşım altyapısının diğer altyapılarla entegrasyonu güçlendirilecektir. Kent içi toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmeler dikkate alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemler tercih edilecek; bunların yetersiz kaldığı güzergâhlarda raylı sistem alternatifleri değerlendirilecektir. Raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat-tek yön yolculuk talebinin; tramvay sistemleri için asgari 7.000 yolcu/saat, hafif raylı sistemler için asgari 10.000 yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15.000 yolcu/saat düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacaktır. Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir. Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır. Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır. 2.5. Kentsel Dönüşümün Sağlanması Geçmiş yıllarda planlı ya da plansız yapılaşma ile oluşan bazı mahallelerin, günümüzde modern şehir görünümünden uzak oldukları, hatta düzensiz yapılaşma dolayısıyla, hizmet sunumunda zorluklarla karşılaşıldığı ortadadır. Ayrıca bu yerlerin, plansız yapılaşma dolayısıyla, tarihi önemi bulunan ilimizin estetik açıdan görünümünü, olumsuz etkiledikleri de tartışmasızdır. Bu yerlerde oturan sakinlerin daha modern görünümlü ve işlevli mekânlarda oturabilmesinin sağlanması amacıyla ilimizde Devlet Politikalarına uygun 28


olarak; kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu projelerin gerçekleştirilmesinde kişilerin temel hak ve hürriyetlerinden olan mülkiyet haklarının maksimum seviyede korunması da ilke olarak kabul edilmiştir. Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir. Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir. 2.6. Tarihi Kentsel Çevrenin Korunması İlimiz “Kuruluştan Kurtuluşa Bilecik” olarak anılan ve tanınan bir ildir. Bunun sebebi Osmanlı Devletinin kuruluşuna ve Kurtuluş Savaşının hayati önem taşıyan zaferlerine sahne olmasıdır. Bu özelliğin hatıralarda bıraktığı anıları, tarih kitaplarına geçen bilgi ve tecrübeleri ile günümüze kadar yaşamış yapılarıyla gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak önemli bir görevdir. Bu sebeple tarihi mekânların korunması, bakım ve onarımının tarihsel dokuya uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Tarihi kentsel çevrenin korunması; bakımı yapılmış dahi olsa, o’nun terk edilmesine mani olmakla da mümkündür. Bu sebeple tarihi kentsel çevrenin korunması işleri sadece bakım ve onarımdan ibaret değildir. Tarihi kentsel çevrenin tanıtımını yapmak, böylece yalnızca belde sakinlerinin değil tüm ülkemizin tarihsel mirası olduğunu anlatmak gerekmektedir. Tarihin canlı kanıtı Bilecik Yaşayan Kent Müzemize Kültürel Değer Bağışlarının toplaması ile Yaşayan Kent Müzesi projemiz anlam ve değer kazanacaktır. Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir. Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir. 2.7. Çevrenin korunması ve Çevre Bilincinin Oluşturulması Katı atık ve su atıklarının bertaraf edilmesi ve hatta tekrar dönüşümünün sağlanması iyi bir şehircilik için çok önemli bir unsurdur. Bu amaçla belediyemizce su atıklarının bertaraf edilmesi için gerekli tesisin kurulması çalışmaları yapılacaktır. Katı atıkların bertaraf edilmesi ve dönüşümünün sağlanması için kurulması gereken tesis ise belediyemiz öncülüğünde kurulan Bilecik Belediyeler Birliği’nce yapılacaktır. Ayrıca sürdürülebilir ve sağlıklı bir kentleşme için “çevreye duyarlı” bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir. Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması 29


özendirilecektir. Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin

artırılması,

bugünün

ve

gelecek

nesillerin

kısıtlı

doğal

kaynaklardan

faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır. 2.8 Mezarlık ve Defin Hizmetlerinin Geliştirilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu mezarlık ve defin işlemleri görevini belediyelere vermiştir. Bu sebeple Belediyemiz mezarlık ve defin hizmetlerini sunacaktır. Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin

ihtiyaçlarını

gözeten

ve

mali

sürdürülebilirliği

sağlamış

bir

yapıya

kavuşturulması temel amaçtır. Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve iyileştirme harcamalarına ağırlık verilecektir. 2.9 Zabıta Hizmetlerinin Sağlanması Kanunlarla belediyeye verilmiş emir ve yasakları belediye sınırları içerisinde takip etmekle görevli kolluk kuvveti olan belediye zabıtasının kanunla verilmiş zabıta görevlerini yapması ve ayrıca halk tarafından bildirilen şikâyetler ile ilgili olarak gereğini bizzat yapması yahut ilgili birimleri derhal bilgilendirmesi belediye hizmetlerini etkin kılacaktır. Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde güvenilirliğin denetimi etkinleştirilecek, risk değerlendirmesine dayalı akredite bir kontrol ve denetim sistemi oluşturulacaktır. Genetiği değiştirilmiş organizma içerenler başta olmak üzere ileri teknoloji kullanılarak üretilmiş ürünlere yönelik biyogüvenlik kriterleri etkin olarak uygulanacaktır. Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir. Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır. Kent içi ulaşımda kurumlar arası koordinasyon geliştirilecek, daha etkin planlama ve yönetim sağlanacak, kent içi ulaşım altyapısının diğer altyapılarla entegrasyonu güçlendirilecektir. Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır. Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır. Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır. 30


3. TOPLUMSAL GELİŞME ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ AMAÇLAR 3.1. Hemşericilik Bilincinin Geliştirilmesi ve Sivil Toplumun Kararlara Katılımının Sağlanması 5393 sayılı Belediye Kanununun 13. Maddesine göre “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir.” İlimizde yaşayan sakinlerin yaşadıkları ilde, diğer sakinler ile hemşerilik bilinci içerisinde yaşamalarını sağlamak, böylelikle sakinler arasında yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü gibi evrensel değerlerin yaygınlaşmasını sağlamak. Ayrıca hemşericilik bilinci ile mahalli müşterek anlamdaki ihtiyaçların karşılanmasında ve tespitinde sakinlerin birbirlerini gözetmelerini sağlayarak yerinden yönetimin faydalarını yerelde her noktaya taşımak. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının en fazla katılım sağladıkları Kent Konseyi ile sürekli irtibatlı olup, böylelikle sivil toplumun belediyemiz kararlarına katılımını sağlamak amaçlanmaktadır. 3.2. Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi Toplum içerisinde dezavantajlı kesimlerin gerekli ihtiyaçları mevzuatın müsaade ettiği ölçüde gerçekleştirilmelidir. Bu görev esasen toplumun genel refahını olumlu yönde etkileyen olumlu sonuçlar doğuracak bir görevdir. Bu nedenle halk arasında sosyal dayanışmaya belediyemizce öncülük edilmesi ve ayrıca devletimizin bir özelliği olan “Sosyal Devlet” ilkesinin gerçekleşmesi için belediyemizce gereken görevlerin yapılması gerekmektedir. Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf,

çevreye

duyarlı,

dezavantajlı

kesimlerin

ihtiyaçlarını

gözeten

ve

mali

sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır. 3.3. İlin Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesi kent ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesini belediyelere bir görev olarak yüklemiştir. Bilecik Yaş Sebze ve Meyve Hali Projemiz ve Sultaneli El Emeği Yöresel Ürünler Çarşısı Projemiz ile belediyemiz kentimizin ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi konusunda liderlik görevini yerine getirecektir. Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı

yatırımlarına

odaklanılacaktır.

Kamu

yatırımlarının

ortalama

tamamlanma

süresinde sağlanan iyileşme, bu sürenin halen nispi olarak yüksek olduğu sektörlere odaklanılarak sürdürülecektir. Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir.

31


3.4. Tarih, Kültür, Bilim- Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi Stratejik planımızın başında anlatılan ilimizin tarihi geçmişi göstermektedir ki, ilimiz mahalli tarihe sahip olmasının yanında dünya mirası olarak kabul edilmesi gereken tarihi bir mirasa da sahiptir. Bu tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılmasını belediyemiz imkânları çerçevesinde bir görev olarak görmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinde, “Kültür ve Sanat Faaliyetleri” belediyelerin görevleri arasında sayılmıştır. Ayrıca Avrupa Kentsel Şartı'nda yerel yönetimlerin “Kentin kültürel geleneğini ve kent halkının kültürel özellikleri ışığında bir kültür politikası oluşturma ve uygulama” gereğinden bahsedilmektedir. Belediyemiz bu ilkeleri ve ilimizin tarihsel yapısını göz önüne alarak; ilimizin kültür yapısına ve tarihi mirasına uygun kültür ve sanat politikası izleyecektir. Bilim-Sanat ve eğitim konularına yönelik olarak Bilim-Sanat Eğitim Merkezi Projemiz ve Bilgi Evi Projemiz 2019 yılı sonuna kadar inşaatlarının yapılarak projelerin aktif halde tamamlanması planlanmaktadır. 3.5. Sportif Faaliyetlerin Desteklenmesi Sağlıklı bir toplum için sportif faaliyet vazgeçilmezdir. Özellikleri gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla sportif faaliyetlere yönlendirilmesi ve bu konuda her türlü desteğin sağlanması belediyemizin bir ilkesidir. Belediyemiz bu konuya yönelik olarak Sağlıklı Yaşam ve Fiziksel Aktivite Merkezi kurmayı planlamaktadır. Projemiz 2019 yılı sonuna kadar inşaatı yapılarak, aktif halde hizmete sunulacaktır. Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir. 3.6. Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi Halkın yangın, deprem, sel gibi afetler karşısında nasıl davranması gerektiği yönünde bilgilendirilmesi, istenmeyen zararların minimize edilmesini sağlayacaktır. Bunun için eğitim kurumları ile işbirliği yapılacak ve konuyla ilgili olarak sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinde Kent Konseyi ile işbirliği önde tutulacaktır. Afetlere müdahalede belediyemiz birimlerinden İtfaiye birimi öncelikli görevlidir. Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir. 3.7. Toplum Sağlığı Ve Veteriner Hizmeti Belediyelerin görevlerinden bir tanesi de mahalli müşterek bir ihtiyaç olan toplum sağlığı ile ilgili gerekli tedbirleri almaktır. Bu sebeple belediyemiz veteriner hizmetleri müdürlüğü, insan sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda üretim ve satışları ile hayvan kesimlerinin sağlığa uygunluğunu kontrol etmek, bu hususta gerekli önlemleri alma ve sokak 32


hayvanlarının risk olma durumunu ortadan kaldırma çalışmaları yapılacaktır. Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde güvenilirliğin denetimi etkinleştirilecek, risk değerlendirmesine dayalı akredite bir kontrol ve denetim sistemi oluşturulacaktır. Genetiği değiştirilmiş organizma içerenler başta olmak üzere ileri teknoloji kullanılarak üretilmiş ürünlere yönelik biyogüvenlik kriterleri etkin olarak uygulanacaktır. E) PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 1- KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 1.1 Organizasyon Yapısının Güncellenmesi 1.1.1. Organizasyon yapısının gözden geçirilmesi 1.1.2. Görev Tanımlarının yapılması 1.1.3. İnsan Kaynakları Planlaması 1.2 Personel Eğitimi 1.2.1 Personelin eğitimi ile ilgili çalışmalar 1.2.2 İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitim ve çalışmalar 1.3 Kurumsal Çalışmalar 1.3.1. Kurum Arşivi ile ilgili çalışmalar 1.3.2. Meclis Toplantı çalışmaları 1.3.3. Encümen Toplantı çalışmaları 1.4 Etkin İletişimin Sağlanması 1.4.1 Kurum içi İletişimin sağlanması 1.4.2 Toplantıların Yapılması 1.4.3 Halkla İletişimin Etkin olarak Sağlanması 1.4.4 444 Kurumsal Telefon Hattı 1.4.5 Kayıt Sisteminin Güncel Tutulması 1.5 Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi 1.5.1. ISO 9001 Kalite Yönetim sisteminin Sürekliliğinin Sağlanması 1.5.2. Ulusal ve Uluslararası (AB)Proje ve Hibe Destekleri Çağrılarının Takip Edilmesi 1.5.3. Kurumsal Memnuniyet Oranının Artırılması 1.5.4. Öneri- Şikâyet ve Raporlama Sisteminin İyileştirilmesi 1.5.5. Belediyemizin Kamu Yönetimi Kapsamındaki ve Diğer konularda Stratejilerinin Geliştirilmesi için Konferans, Sempozyum, Forum, Çalıştay ve eğitimlere Katılmak 1.5.6. Stratejik Planın Kurum adına hazırlanmasını sağlamak 1.5.7. Faaliyet Planının Hazırlanmasını sağlamak 1.5.8. Performans Programın hazırlanmasını sağlamak 33


1.5.9. Görüş Bildirme 1.5.10. Yaşayan Kent Müzesi Projesinin Tamamlanmasını sağlamak 1.6 İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması 1.6.1 İç Kontrol Eylem Planının uygulanması 1.7 Takım Ruhu İle Çalışma Kültürünün Geliştirilmesi 1.7.1. Birlik beraberliği sağlayıcı aktiviteler yapılması 1.8 Halkla İlişkilerin Etkinleştirilmesi 1.8.1 Dergi, Gazete ve tanıtıcı Broşür yayınlanması 1.8.2 Talep ve şikâyetlerin yerinde dinlenmesi 1.8.3 Tanıtım amaçlı toplantılar 1.9. Bilişim Sistemlerini Kullanmak 1.9.1. Bilişim Yönetim Sistemlerinin Kurulması 1.9.2. Resmi (Kurumsal) Web Sitesi güncelliğinin sağlanması 1.9.3 Bilecik Kurumsal Turizm Sitesinin aktif kullanımın sağlanması 1.9.4 Medya Takip Sistemi 1.9.5 WEB TV’nin daha etkin kullanılması 1.9.6 Dijital Ortamda Olmayan Arşivin Dijital Ortama Alınması 1.9.7 Dış Birimlerle Bilgi İşlem Altyapısının Entegrasyonun Sağlanması 1.10 Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi 1.10.1. Modern ve Planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda doğru ve güncel bilgileri vatandaşa sunmak 1.10.2 Web üzerinden sunulan e-belediyecilik hizmetlerinin geliştirilmesi 1.10.3 Yazılım ve donanım ihtiyacının günün teknolojik şartlarına göre güncellenmesi

1.11 Makine Ekipman Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi 1.11.1 Modern Ve Planlı Şehircilik Anlayışı Doğrultusunda; Kentin Yıpranmış Ve Hizmet Götürülemeyen Noktalarının Yenilenmesi Amacıyla Fizibilite Çalışmaları Yapmak, Gerekli Makine Teçhizat Alımını Sağlamak, Bozulan Ve Kırılan Araç Gereçlerin Onarımını Sağlamak 1.11.2 GPS Araç Takip Sisteminin Belediyemize ait tüm araçlara kurulması 1.12 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Geliştirilmesi 1.12.1 Müdürlüğün Faaliyete Geçirilmesi 34


1.13 Gelirleri Artırıcı ve Giderleri Kısıtlayıcı Tedbirlerin alınması 1.13.1 Tahakkukun artırılması 1.13.2 Tahsilat oranının artırılması 1.13.3 Tahsilat takip işlemlerinin yapılması 1.13.4 Tasarruf tedbirlerinin yayınlanması, uygulanması ve takibi 1.13.5 Bütçe gerçekleşme oranını artırmak 1.13.6 Öz gelirlerin toplam gelire oranını artırmak 1.13.7 Sabit giderlerde tasarruf tedbirlerini artırıcı kontrol mekanizması oluşturmak. 2- KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 2.1. Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi 2.1.1. Yolların Düzenlenmesi 2.1.2. Otogar hizmetlerinin geliştirilmesi 2.1.3. Şehir İçi toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi 2.1.4. Şehir içi toplu taşıma sistemlerinde otobüs ve raylı sisteme geçilmesi 2.2. Altyapı Sisteminin Geliştirilmesi 2.2.1. Altyapı Sisteminin geliştirilmesi 2.2.2. İçme ve kullanma suları ile gıda ve toprak analizlerinin yapılmasını sağlamak. 2.3. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi 2.3.1. Rekreasyon alanlarının artırılması 2.3.2. Rekreasyon alanlarının bakımı 2.3.3. Ağaç, fidan ve çiçek dikimi 2.3.4. Rekreasyon alanlarının geliştirilmesi 2.3.5. Sosyal tesisleşme 2.4. Planlı, İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi 2.4.1. İmar Plan çalışmaları; Yeni Planlar 2.4.2. İmar Plan Çalışmaları; Plan Revizyonları 2.4.3. İmar Uygulamaları 2.4.4. Kamulaştırma (İstimlâk) Çalışmaları 2.4.5. Kentsel Tasarım Çalışmaları 2.4.6. Planlı Olmayan Bölgelerde Zemin Etüd Çalışması 2.4.7. İmar Denetim Çalışmaları 2.4.8. Kamu Kurumları Yerleşkesi Projesi

35


2.5. Kentsel Dönüşümün Sağlanması 2.5.1. Kentsel dönüşüm proje fizibilitelerinin yapılması 2.6. Tarihi Kentsel Çevrenin Korunması 2.6.1. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan Eski Bilecik'in gün ışığına çıkarılması 2.6.2. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Üniversite ve Belediye Arasında İşbirliği 2.6.3. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan Eski Bilecik'in gün ışığına çıkarılmasının projelendirilmesi 2.6.4. Şeyh Edebali Türbesi, Zincirlikaya, Belekoma Kalesi, Tarihi Hamam 2.6.5. Tarihi anımsatan sanat eserlerinin bakımı 2.6.6. Yaşayan Kent Müzesi Projesi için Kültürel Değerlerin Toplanması 2.7. Çevrenin Korunması 2.7.1. Tüm vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak 2.7.2. Tüm vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak 2.7.3. Tüm vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak ve öğrencilerimizde çevresel konularda farkındalık oluşturmak 2.8. Mezarlık ve defin işlemleri 2.8.1. Mezarlık Defin, Temizlik Ve Mezarlık Çevresi Düzenleme Hizmetleri 2.9. Zabıta Hizmetleri 2.9.1. Denetim Hizmetleri 2.9.2. 153 Alo Zabıta Hizmetleri 2.9.3 Görüntü ve gürültü kirliliğini önleyici çalışmalar yaparak, Bilecik’e özgü kent estetiğini güzelleştirmek. 2.9.4 İnsan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak. 2.9.5 Hayvansal gıdalarının kontrolü ile ilgili diğer kurumlarla koordineli olarak denetlenerek halkımızın sağlıklı ürünlere sahip olmasını sağlamak. 2.9.6 Belediye sınırları içerisindeki ulaşımın kesintisiz olarak sağlanması. 3. TOPLUMSAL GELİŞME ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 3.1. Hemşericilik Bilincinin Geliştirilmesi ve Sivil Toplumun Kararlara Katılımının Sağlanması 3.1.1 Koordinasyon toplantılarının yapılması ve diğer şehirlerde kurulmuş ilimizle ilgili STK'larla koordineli çalışmalar yapılması 36


3.2. Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi 3.2.1. Toplumdaki dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını karşılamak 3.2.2. Sosyal yardımların yapılması 3.3. İlin Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi 3.3.1. Ekonomi ve Ticarete yönelik etkinliklerin düzenlenmesi 3.3.2 Ekonomi ve Ticarete yönelik merkezlerin yapılması 3.4. Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi 3.4.1. Turizm ve Tanıtım Faaliyetleri 3.4.2 Tarih ve Sanat Faaliyetleri 3.4.3. Kültürel ve sanatsal etkinlikler 3.4.4.Bilim-Sanat ve Eğitim Faaliyetlerine yönelik merkezlerin yapılması 3.4.5 Kültürel ve Sanatsal faaliyetler 3.5. Sportif faaliyetlerin desteklenmesi 3.5.1. Sporun ve Sporcunun Desteklenmesi 3.5.2 Spor alanlarının yapılması 3.6. Afetlere müdahale ve halkın bilinçlendirilmesi 3.6.1. Kentsel Risk Analizinin Yapılması 3.6.2 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü İle İşbirliğinin Yapılması 3.6.3 İtfaiye Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması 3.6.4 İnsanlara güvenli ve sağlıklı bir yaşam sağlamak için çalışmak. 3.6.5 Yangın ve Doğal Afetlerde Mücadelenin Verimliliğini Artırmak 3.6.6 Sivil Savunma Birimi 3.7. Toplum Sağlığı Ve Veteriner Hizmeti 3.7.1 İlaçlama Faaliyetleri 3.7.2 Sokak Hayvanları İle Mücadele Planları 3.7.3 Denetim Planları 3.7.4 Kurban Bayramı İş Planları 3.7.5 Geçici Bakım Evi ve Mezbaha Planları 3.7.6 Talep ve Şikâyet Takipleri 3.7.7 Eğitim ve Kurs Planları 3.7.8 Sözlü ve Görsel Duyuru Sistemlerini Kullanarak Önem Arz Eden Konuların Halka Duyurulması 3.7.9 Kayıt Altına Alma ve Sahiplendirme Planları

37


F) PERFORMANS HEDEFLERİ, FAALİYET VE MALİYET TABLOLARI 1- KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER 1.1. Organizasyon yapısının güncellenmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef Performans Hedefi

Organizasyon yapısının güncellenmesi Organizasyon yapısının gözden geçirilmesi

Performans Göstergeleri

2016

Organizasyon yapısının güncellenmesi 1Organizasyon yapısına bağlı olarak ve gelişen şartlara göre organizasyon yapısının / görev tanımının , insan kaynaklarının gözden geçirilerek gerektiğinde yenilenmesi. Açıklama:

Sürekli / 1 defa

Organizasyon yapısının güncellenmesi

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 139.373,78 0,00 139.373,78

Genel toplam

139.373,78

Faaliyetler

0,00 139.373,78

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Organizasyon yapısının gözden geçirilmesi

Faaliyet Adı

Organizasyon yapısı gelişen şartlara göre gözden geçirilerek gerektiğinde yenilenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Diğer Yurt İçi Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

2016 83.589,90 12..224,80 38.558,78 5.000 139.373,78 139.373,78

38


1.2 Personel Eğitimi 1.2.1 Personelin eğitimi ile ilgili çalışmalar PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler Personel Eğitimi

Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi

Personelin eğitimi ile ilgili çalışmalar

Performans Göstergeleri

2016 Personelin mesleki gelişiminin sağlanması

Eğitim talep ve ihtiyacının tedariki / Eğitim planlamasının yapılması Açıklama:

1 Defa Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 183.261,20 183.261,20 0,00

Faaliyetler Eğitim talep ve ihtiyacının tedariki / Eğitim planlamasının yapılması Genel toplam

183.261,20

0,00 183.261,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı

Personelin eğitimi ile ilgili çalışmalar Eğitim talep ve ihtiyacının tedariki / Eğitim planlamasının yapılması Yazı İşleri Müdürlüğü

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar, Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06

Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Diğer Yurt İçi Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

2016 107.060,00 18.200,20 53.000,00 5.001,00 183.261,20 183.261,20

39


1.2 Personel Eğitimi /1.3 Kurumsal Çalışmalar 1.2.2 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler Personel Eğitimi Personelin eğitimi ile ilgili çalışmalar

Performans Göstergeleri

2016

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve çalışmalar İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve çalışmaları Sürekli organize ederek devamını sağlamak Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve çalışmalar Genel toplam

Bütçe Dışı

102.673,32

0,00

102.673,32

Toplam 102.673,32

0,00 102.673,32

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Personelin eğitimi ile ilgili çalışmalar

Faaliyet Adı

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve çalışmalar

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

-

2016 26.352,10 3.177,00 73.144,22

102.673,32

102.673,32

40


1.4. Etkin İletişimin Sağlanması 1.4. Etkin İletişimin Sağlanması 1.4.1 Paydaş iletişimlerimizin güçlendirilmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi

Başkan ile Paydaşlar arasında Sağlıklı bir iletişim ve diyalog kurmak Etkin İletişimin Sağlanması Paydaş iletişimlerimizin güçlendirilmesi

Performans Göstergeleri

2016

Paydaş iletişimlerimizin güçlendirilmesi Ayda 2 olmak üzere yılda 24 kez belediye başkanının paydaşlarla görüşüp çalışmalarını yönlendirebileceği toplantı ve görüşmeler 24 programlayarak paydaşlarla iletişiminin güçlendirilmek. Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Ayda 2 olmak üzere yılda 24 kez belediye başkanının paydaşlarla görüşüp çalışmalarını yönlendirebileceği 102,463,00 0,00 102,463,00 toplantı ve görüşmeler programlayarak paydaşlarla iletişiminin güçlendirilmek. Genel toplam 102,463,00 0,00 102,463,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar, Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Paydaş iletişimlerimizin güçlendirilmesi Personelin iş ile ilgili konularda birbiri ile hızlı haberleşmesinin sürekliliğini sağlamak Özel Kalem Müdürlüğü

2016 74,259,00 8,514,00 19,690,00

102,463,00

102,463,00 41


1.4. Etkin İletişimin Sağlanması 1.4.2 Vatandaşla ilişkilerin güçlendirilmesi için haftalık ziyaretlerin organize edilmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi

Başkan ile Paydaşlar arasında Sağlıklı bir iletişim ve diyalog kurmak Etkin İletişimin Sağlanması Vatandaşla ilişkilerin güçlendirilmesi için haftalık ziyaretlerin organize edilmesi

Performans Göstergeleri

2016

Paydaş iletişimlerimizin güçlendirilmesi Vatandaşla ilişkilerin güçlendirilmesi için Haftada 1 ziyaretlerin organize edilmesi Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Vatandaşla ilişkilerin güçlendirilmesi için günlük 67,459,00 0,00 67,459,00 ziyaretlerin organize edilmesi Genel toplam 67,459,00 0,00 67,459,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar, Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Vatandaş iletişimlerimizin güçlendirilmesi Vatandaşla ilişkilerin güçlendirilmesi için ziyaretlerin organize edilmesi Özel Kalem Müdürlüğü

2016 44,259,00 3,510,00 19,690,00

67,459,00

67,459,00

42


1.4. Etkin İletişimin Sağlanması 1.4.3 Diğer resmi kurum, kuruluş ve derneklerle daha kaliteli, sağlıklı bir kent yaşamı sağlamak için ihtiyaçlara göre belirlenecek; sağlık taramaları, meslek kursları, okuma-yazma kursları düzenlenmesi gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Başkan ile Paydaşlar arasında Sağlıklı bir iletişim ve diyalog kurmak

Stratejik Hedef

Etkin İletişimin Sağlanması Diğer resmi kurum, kuruluş ve derneklerle daha kaliteli, sağlıklı bir kent yaşamı sağlamak için ihtiyaçlara göre belirlenecek; sağlık taramaları, meslek kursları, okuma-yazma kursları düzenlenmesi gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi

Performans Hedefi

Performans Göstergeleri

2016

Paydaş iletişimlerimizin güçlendirilmesi için etkinlikler düzenlenmesi Diğer resmi kurum, kuruluş ve derneklerle daha kaliteli, sağlıklı bir kent yaşamı sağlamak için ihtiyaçlara göre belirlenecek; sağlık taramaları, meslek kursları, okuma-yazma kursları düzenlenmesi gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi Açıklama:

sürekli

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Diğer resmi kurum, kuruluş ve derneklerle daha kaliteli, sağlıklı bir kent yaşamı sağlamak için ihtiyaçlara göre belirlenecek; sağlık taramaları, meslek kursları, okuma-yazma kursları düzenlenmesi gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi Genel toplam

Bütçe Dışı

Toplam

115,921,00

0,00

115,921,00

115,921,00

0,00

115,921,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Paydaş iletişimlerimizin güçlendirilmesi için etkinlikler düzenlemek

Faaliyet Adı

Diğer resmi kurum, kuruluş ve derneklerle daha kaliteli, sağlıklı bir kent yaşamı sağlamak için ihtiyaçlara göre belirlenecek; sağlık taramaları, meslek kursları, okuma-yazma kursları düzenlenmesi gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar,

Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

2016 83,415,00 7,816,00 24,690,00

115,921,00

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

115,921,00

43


1.4. Etkin İletişimin Sağlanması 1.4.3 Halkla İletişimin Etkin olarak sağlanması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Halkla İlişkilerin Etkinleştirilmesi Halkla İletişimin Etkin olarak sağlanması

Performans Hedefi

Performans Göstergeleri 2016 Yerel ve Ulusal medya ile toplantı yapılarak faaliyetlerin tanıtılması Halk için önem arz eden hususların halka duyurulması Sürekli Açıklama; Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Akmasa Birimi Bünyesinde Duyuru Ekipmanlarını Etkin Bir Şekilde Kullanarak Halka Hizmetleri, 114.000,00 114.000,00 114.000,00 Önemli ve Özel Durumları Etkin Bir Şekilde Aktarılmasını Sağlamak. Genel toplam 114.000,00 114.000,00 114.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar, Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Halk için önem arz eden hususların halka duyurulması Basılı ve Yayın Organları İle Hizmetlerin Duyurulması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2016 30.000,00 4.000,00 80.000,00

114.000,00

44


1.4. Etkin İletişimin Sağlanması 1.4.4 444 Kurumsal Telefon PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Halkla İlişkilerin Etkinleştirilmesi

Performans Hedefi

444 Kurumsal Telefon

Performans Göstergeleri

2016

Yerel ve Ulusal medya ile toplantı yapılarak faaliyetlerin tanıtılması 7/24 Hizmet verecek Olan 444 8858 No’lu Özel İletişim Hattı ile Kurumsal Bir Yapıda Nitelikli ve Kontrollü Ulaşılabilir Bir Belediyecilik Hizmeti Sunmak Açıklama:

Sürekli

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Kurumsal Özel Hizmet Hattının Güncel Tutularak Halkla İletişimin Güçlenmesi Amaçlanmaktadır. Genel toplam

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

70.500,00

70.500,00

70.500,00

70.500,00

70.500,00

70.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

444 Kurumsal Telefon

Faaliyet Adı

Etkin ve Kurumsal İletişim Hattı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar,

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

2016 18.500,00 2.000,00 50.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

70.500,00

45


1.4. Etkin İletişimin Sağlanması 1.4.4 Kent planları için danışma kurulu toplantıları, muhtarlarla mahalleler için görüşmeler gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Başkan ile Paydaşlar arasında Sağlıklı bir iletişim ve diyalog kurmak

Stratejik Hedef

Etkin İletişimin Sağlanması Kent planları için danışma kurulu toplantıları, muhtarlarla mahalleler için görüşmeler gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi

Performans Hedefi Performans Göstergeleri

2016 Paydaş iletişimlerimizin güçlendirilmesi

Kent planları için danışma kurulu toplantıları, muhtarlarla mahalleler için görüşmeler gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi Açıklama:

Ayda 1 defa

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Kent planları için danışma kurulu toplantıları, muhtarlarla mahalleler için görüşmeler gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi Genel toplam

Bütçe Dışı

Toplam

68,552,00

0,00

68,552,00

68,552,00

0,00

68,552,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Paydaş iletişimlerimizin güçlendirilmesi

Faaliyet Adı

Kent planları için danışma kurulu toplantıları, muhtarlarla mahalleler için görüşmeler gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod

2016 54,259,00

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

4,603,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

9,690,00

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

68,552,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

68,552,00

46


1.4. Etkin İletişimin Sağlanması 1.4.5 Kayıt Sisteminin Güncel Tutulması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Halkla İlişkilerin Etkinleştirilmesi

Performans Hedefi

Kayıt Sisteminin Güncel Tutulması

Performans Göstergeleri

2016

Yerel ve Ulusal medya ile toplantı yapılarak faaliyetlerin tanıtılması Halk için önem arz eden hususları halkı bilgilendirilmesi

Sürekli

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Halk için önem arz eden hususları halkı bilgilendirilmesi

110.500,00

110.500,00

110.500,00

Genel toplam

110.500,00

110.500,00

110.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Kayıt Sisteminin Güncel Tutulması

Faaliyet Adı

Halk için önem arz eden hususları halkı bilgilendirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar,

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

2016 18.500,00 2.000,00 90.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

110.500,00

47


1.4. Etkin İletişimin Sağlanması 1.4.5 Başkanın çalışma programlarının hazırlanması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Halka ve kente daha yararlı olacak düzenli, disiplinli, programlı, verimli ve başarılı bir çalışma ortamı oluşturmak

Stratejik Hedef

Çalışma ortamı ve programının iyileştirilmesi

Performans Hedefi

Başkanın çalışma programlarının hazırlanması

Performans Göstergeleri

2016 Paydaş iletişimlerimizin güçlendirilmesi

Başkanın çalışma programlarının hazırlanması

Günlük,haftalık,aylık,yıllık

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Başkanın çalışma programlarının hazırlanması

165,699,00

0,00

165,699,00

Genel toplam

165,699,00

0,00

165,699,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Çalışma ortamı ve programının iyileştirilmesi

Faaliyet Adı

Başkanın çalışma programlarının hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod

2016 119,259,00

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

11,760,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

34,680,00

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

165,699,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

165,699,00

48


1.4. Etkin İletişimin Sağlanması 1.4.6 Kayıt Sisteminin Güncel Tutulması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Halkla İlişkilerin Etkinleştirilmesi

Performans Hedefi

Kayıt Sisteminin Güncel Tutulması

Kayıtların Güncel Tutularak Kurumsal Kimliğin Korunması Amaçlanmaktadır. Performans Göstergeleri

2016

Yerel ve Ulusal medya ile toplantı yapılarak faaliyetlerin tanıtılması Belediyemize dışarıdan gelen telefonlar dolayısıyla yapılan görüşmelerin sürekli olarak kayıt altına alınması ve bunların belirli bir süre saklanması Açıklama:

Tüm Görüşmeler

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Halkla İletişim Kanalları Kapsamında Kayıt Altına Alınan Sistemlerin Koordineli ve Kurumsal Yapıya Uygun Olarak Kayıtların Arşivlenerek Güncel Halde Tutulması Hedeflenmektedir. Genel toplam

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

31.067,10

31.067,10

31.067,10

31.067,10

31.067,10

31.067,10

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Kayıt Sisteminin Güncel Tutulması

Faaliyet Adı

Dijital Kayıt ve Denetleme Sistemi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar,

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

2016 14.000,00 2.067,10 15.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

31.067,10

49


1.4. Etkin İletişimin Sağlanması 1.4.6 Belediyemiz ile diğer resmi kurumlar arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Halka ve kente daha yararlı olacak düzenli, disiplinli, programlı, verimli ve başarılı bir çalışma ortamı oluşturmak

Stratejik Amaç Stratejik Hedef

Çalışma ortamı ve programının iyileştirilmesi Belediyemiz ile diğer resmi kurumlar arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi

Performans Hedefi Performans Göstergeleri

2016 Paydaş iletişimlerimizin güçlendirilmesi

Resmi Kurumlar arasında bilgi aktarımlarının sağlanması ve davetiye,fax,telefon vb. kayıtların arşivlenmesi Açıklama:

Günlük,haftalık,aylık,yıllık

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Resmi Kurumlar arasında bilgi aktarımlarının sağlanması ve davetiye,fax,telefon vb. kayıtların arşivlenmesi Genel toplam

Bütçe Dışı

Toplam

96,879,00

0,00

96,879,00

96,879,00

0,00

96,879,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Çalışma ortamı ve programının iyileştirilmesi

Faaliyet Adı

Belediyemiz ile diğer resmi kurumlar arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 66,259,00 5,930,00 24,690,00

96,879,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

96,879,00

50


1.4. Etkin İletişimin Sağlanması 1.4.7 Belediyemiz bünyesinde idari yönetim ile personel arasında istişare toplantılarının düzenlenmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Halka ve kente daha yararlı olacak düzenli, disiplinli, programlı, verimli ve başarılı bir çalışma ortamı oluşturmak

Stratejik Hedef

Çalışma ortamı ve programının iyileştirilmesi Belediyemiz bünyesinde idari yönetim ile personel arasında istişare toplantılarının düzenlenmesi

Performans Hedefi Performans Göstergeleri

2016 İç iletişimlerimizin güçlendirilmesi

Belediyemizde bulunan birim Müdürleri ile gözden geçirme toplantılarının yapılması Açıklama:

Haftada 1 Defa

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Belediyemizde bulunan birim Müdürleri ile gözden geçirme toplantılarının yapılması Genel toplam

Bütçe Dışı

Toplam

39,999,00

0,00

39,999,00

39,999,00

0,00

39,999,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

İç iletişimlerimizin güçlendirilmesi

Faaliyet Adı

Belediyemiz bünyesinde idari yönetim ile personel arasında istişare toplantılarının düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 37,259,00 2,740,00

39,999,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

39,999,00

51


1.4. Etkin İletişimin Sağlanması 1.4.8 Başkanın programları ile ilgili halkın bilgilendirilmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Halka ve kente daha yararlı olacak düzenli, disiplinli, programlı, verimli ve başarılı bir çalışma ortamı oluşturmak

Stratejik Hedef

Paydaşlarımız ile iletişimlerimizin güçlendirilmesi

Performans Hedefi

Başkanın programları ile ilgili halkın bilgilendirilmesi

Performans Göstergeleri

2016 Paydaşlarımız ile iletişimlerimizin güçlendirilmesi

Başkanın programları ile ilgili halkın bilgilendirilmesi,Basın ve yayın organları ile Bilgilendirme toplantıları ve Basın açıklamaları düzenlemek. Açıklama:

Ayda 1 defa

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Resmi Kurumlar arasında bilgi aktarımlarının sağlanması ve davetiye,fax,telefon vb. kayıtların arşivlenmesi Genel toplam

Bütçe Dışı

Toplam

49,019,00

0,00

49,019,00

49,019,00

0,00

49,019,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Paydaşlarımız ile iletişimlerimizin güçlendirilmesi

Faaliyet Adı

Başkanın programları ile ilgili halkın bilgilendirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod

2016 40,259,00

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

3,070,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

5,690,00

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

49,019,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

49,019,00

52


1.4. Etkin İletişimin Sağlanması 1.4.9 Kardeş Kentler ile birlik protokolleri imzalamak PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Yurt içinde ve dışında, Belediyemize uygun nüfus ve büyüklükte, kentimize ekonomik, kültürel veya manevi anlamda katkı sağlayabilecek ya da ortak tarihsel ve dini geçmişi paylaştığımız kentleri belirleyerek kardeş kent ilişkisi kurulması ve mevcut kardeş kentlerle ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamak.

Stratejik Hedef

Kardeş kentler ile iletişimlerimizin güçlendirilmesi

Performans Hedefi

Kardeş Kentler ile birlik protokolleri imzalamak

Performans Göstergeleri

2016 Paydaşlarımız ile iletişimlerimizin güçlendirilmesi

Bölgesel Kalkınma ajansımız ile Kentler arası sosyal,kültürel,ekonomik,fiziksel ( yapısal olarak ) etkileşime girerek birlik kardeşlik anlayışını, çevre illerimiz ile sağlamak. Kardeş kent ilişkileri kurulması için çalışmalar yapmak. Açıklama:

4 kez

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Resmi Kurumlar arasında bilgi aktarımlarının sağlanması ve Kardeş kentler ile iletişimlerimizin güçlendirilmesi Genel toplam

Bütçe Dışı

Toplam

59,239,00

0,00

59,239,00

59,239,00

0,00

59,239,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Paydaşlarımız ile iletişimlerimizin güçlendirilmesi

Faaliyet Adı

Kardeş kent ilişkileri kurulması için çalışmalar yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 42,259,00 3,290,00 13,690,00

59,239,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

59,239,00

53


1.4. Etkin İletişimin Sağlanması 1.4.10 Özel Gün ve kutlamaları düzenlemek ve koordine etmek PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Özel gün ve kutlamalara yönelik olarak çalışmalar yürütülmesi Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması Özel Gün ve kutlamaları düzenlemek ve koordine etmek.

Stratejik Hedef Performans Hedefi Performans Göstergeleri

2016 Paydaşlarımız ile iletişimlerimizin güçlendirilmesi

Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin,organizasyonun yapılması, hazırlanması,ağırlanması,ikramların,hatıra eşyalarının hazılanması, plaketler ve konaklamaların sağlanması. Açıklama:

Protokole düzenlenen tüm etkinlikler.

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Özel Gün ve kutlamaları düzenlemek ve koordine etmek. Genel toplam

Bütçe Dışı

312,817,00 312,817,00

0,00 0,00

Toplam 312,817,00 312,817,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması Özel Gün ve kutlamaları düzenlemek ve koordine etmek.

Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 74,259,00 6,812,00 156,745,00 1,00 75.000,00

312,817,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

312,817,00

54


1.4. Etkin İletişimin Sağlanması 1.4.11 İlimizin Başarılarını sahiplenmek ve Desteklemek PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Kentimizde yetişip başarısı ile kentimizin adını Dünya'ya ve Türkiye’ye duyuran başarılı sporcularımızın, öğrencilerimizin,kuruluşların ve hemşerilerimizin desteklenmesi Çeşitli etkinlik, organizasyonlarda çalışmaları ile başarılar elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi İlimizin Başarılarını sahiplenmek ve Desteklemek.

Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi Performans Göstergeleri

2016 İlimizin Başarılarını sahiplenmek ve Desteklemek.

Çeşitli etkinlik, organizasyonlarda çalışmaları ile başarılar elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi,ihtiyaçlarının sağlanması. Açıklama:

Sürekli

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

İlimizin Başarılarını sahiplenmek ve Desteklemek.

56,909,00

0,00

56,909,00

Genel toplam

56,909,00

0,00

56,909,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Kentimizde yetişip başarısı ile kentimizin adını Dünya'ya ve Türkiye’ye duyuran başarılı sporcularımızın, öğrencilerimizin,kuruluşların ve hemşerilerimizin desteklenmesi Çeşitli etkinlik, organizasyonlarda çalışmaları ile başarılar elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi

Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 39,259,00 2,960,00 14,690,00

56,909,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

56,909,00

55


1.5 STRATEJİK YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ 1.5.1 ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Sürekliliğinin Sağlanması /1.5.2 Ulusal ve Uluslararası (AB) Proje ve Hibe Çağrılarınıa Proje hazırlanması ve takip edilmesi/1.5.6 Stratejik Plan,Faaliyet Planın hazırlanması. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler Stratejik Plan Ve Programların Hazırlanması Ve Takibi İle Kurumsal Hedeflere Yönelik Proje Çalışmaları Stratejik Plan, Kalite Yönetim Belgeleri, AB ve BEBKA Projeleri ile çeşitli proje ve eğitim çalışmalarının hazırlanması ve takibi

Performans Göstergeleri

2016

Stratejik Plan, Kalite Yönetim Belgeleri, AB ve BEBKA Projeleri ile çeşitli proje ve eğitim çalışmalarının hazırlanması ve takibi Stratejik Plan, Kalite Yönetim Belgeleri, AB ve BEBKA Projeleri ile çeşitli proje ve eğitim çalışmalarının %100 hazırlanması ve takibi Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Stratejik Plan, Kalite Yönetim Belgeleri, AB ve BEBKA Projeleri ile çeşitli proje ve eğitim çalışmalarının hazırlanması ve takibi Genel toplam

Bütçe 61.547,00

Bütçe Dışı

61.547,00

0,00 0,00

Toplam 61.547,00

61.547,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Stratejik Plan Ve Programların Hazırlanması Ve Takibi İle Kurumsal Hedeflere Yönelik Proje Çalışmaları Stratejik Plan, Kalite Yönetim Belgeleri, AB ve BEBKA Projeleri ile çeşitli proje ve eğitim çalışmalarının hazırlanması ve takibi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 YEDEK ÖDENEKLER Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

2016 15.507,00 2.004,00 44.028,00 6,00 2,00 61.547,00

61.547,00

56


1.5.3 Kurumsal Memnuniyet Oranının Artırılması /1.5.4 Öneri-Şikayet ve Raporlama Sisteminin İyileştirilmesi ile Belediye Hizmetlerinin Kalite Yönetimi Çalışmaları ve Kentsel Hizmetlerin Daha Kaliteli sunulabilmesine Yönelik Proje Çalışmaları PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç Stratejik Hedef

Performans Hedefi

Kentsel Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler Kentsel Gelişim Çalışmalarına ve Kalitenin artırılmasına Yönelik Stratejik Hedef Ve Projelerin Geliştirilmesi Ve Takibi Kurumsal Memnuniyet Oranının Artırılması ve Öneri-Şikayet ve Raporlama Sisteminin İyileştirilmesi ile Belediye Hizmetlerinin Kalite Yönetimi Çalışmaları ve Kentsel Hizmetlerin Daha Kaliteli sunulabilmesine Yönelik Proje Çalışmaları

Performans Göstergeleri

2016

Belediye Hizmetlerinin Kalite Yönetimi Çalışmaları ve Kentsel Hizmetlerin Daha Kaliteli sunulabilmesine Yönelik Proje Çalışmaları Kurumsal Memnuniyet Oranının Artırılması ve Öneri-Şikayet ve Raporlama Sisteminin İyileştirilmesi ile Belediye %100 Hizmetlerinin Kalite Yönetimi Çalışmaları ve Kentsel Hizmetlerin Daha Kaliteli sunulabilmesine Yönelik Proje Çalışmaları Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 46.200,00 Belediye Hizmetlerinin Kalite Yönetimi Çalışmaları ve 46.200,00 0,00 Kentsel Hizmetlerin Daha Kaliteli sunulabilmesine Yönelik Proje Çalışmaları için mal ve hizmet alımı Genel toplam 46.200,00 46.200,00 0,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kentsel Gelişim Çalışmalarına Yönelik Stratejik Hedef Ve Projelerin Geliştirilmesi Ve Takibi Kurumsal Memnuniyet Oranının Artırılması ve ÖneriŞikayet ve Raporlama Sisteminin İyileştirilmesi ile Belediye Hizmetlerinin Kalite Yönetimi Çalışmaları ve Kentsel Hizmetlerin Daha Kaliteli sunulabilmesine Yönelik Proje Çalışmaları Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod Personel Giderleri 01 SGK Devlet Primi Giderleri 02 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 03 Faiz Giderleri 04 Cari Transferler 05 Sermaye Giderleri 06 Sermaye Transferleri 07 Borç Verme 08 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

2016 10.000,00 1.200,00 35.000,00

Toplam Kaynak İhtiyacı

46.200,00

46.200,00

57


1.5.5 Belediyemizin Kamu Yönetimi kapsamındaki ve diğer konularda şehrin Ekonomik Ve Sosyal Hayatına Yönelik Projeler Hazırlamak,Kurslar Ve Seminerler Düzenlemek.Stratejilerin Geliştirilmesi için Konferans,Sempozyum,Forum, Çalıştay ve eğitimlere katılmak. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Toplum Odaklı Plan Ve Projelerin Geliştirilmesi Ve Takibi Şehrin Ekonomik Ve Sosyal Hayatına Yönelik Projeler Hazırlamak,Kurslar Ve Seminerler Düzenlemek ,Stratejilerin Geliştirilmesi için Konferans,Sempozyum,Forum, Çalıştay ve eğitimlere katılmak.

Performans Hedefi

Performans Göstergeleri

2016

Şehrin Ekonomik Ve Sosyal Hayatına Yönelik Projeler Hazırlamak,Kurslar Ve Seminerler Düzenlemek Şehrin Ekonomik Ve Sosyal Hayatına Yönelik Projeler Hazırlamak,Kurslar Ve Seminerler %100 Düzenlemek ,Stratejilerin Geliştirilmesi için Konferans,Sempozyum,Forum, Çalıştay ve eğitimlere katılmak. Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Şehrin Ekonomik Ve Sosyal Hayatına Yönelik Projeler Hazırlamak,Kurslar Ve Seminerler Düzenlemek ,Stratejilerin Geliştirilmesi için Konferans,Sempozyum,Forum, Çalıştay ve eğitimlere katılmak için mal ve hizmet alımı Genel toplam

Bütçe 39.800,00

39.800,00

Bütçe Dışı

Toplam 39.800,00

39.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08

Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Toplum Odaklı Plan Ve Projelerin Geliştirilmesi Ve Takibi Şehrin Ekonomik Ve Sosyal Hayatına Yönelik Projeler Hazırlamak,Kurslar Ve Seminerler Düzenlemek ,Stratejilerin Geliştirilmesi için Konferans,Sempozyum,Forum, Çalıştay ve eğitimlere katılmak. Strateji Geliştirme Müdürlüğü 2016 23.000,00 1.800,00 15.000,00

39.800,00

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Kaynak İhtiyacı

39.800,00

58


1.6 İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması 1.6.1 İç kontrol eylem planının uygulanması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması

Performans Hedefi

İç kontrol eylem planının uygulanması

Performans Göstergeleri

2016

İç kontrol eylem planı uygulanarak, iç kontrol sisteminin sürekliliğini sağlamak İç kontrol eylem planı uygulanarak, iç kontrol Sürekli sisteminin sürekliliğini sağlamak Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe İç kontrol eylem planı uygulanarak, iç kontrol sisteminin sürekliliğini sağlamak Genel toplam

Bütçe Dışı

Toplam

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

İç kontrol eylem planının uygulanması İç kontrol eylem planı uygulanarak, iç kontrol sisteminin sürekliliğini sağlamak Mali Hizmetler Müdürlüğü

2016 58.000,00 10.440,00 31.560,00

100.000,00

100.000,00

59


1.7 Takım Ruhu ile Çalışma Kültürünün Geliştirilmesi / 1.8. Halkla İlişkilerin Etkinleştirilmesi 1.8.1 Dergi, Gazete ve Tanıtıcı Broşür yayınlanması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Halkla İlişkilerin Etkinleştirilmesi

Performans Hedefi

Basım ve Yayın Organlarını Etkin Kullanmak

Performans Göstergeleri

2016

Yerel ve Ulusal medya ile toplantı yapılarak faaliyetlerin tanıtılması Belediyemize ait Fiziki, Kültürel, Sosyal, Sağlık, Gazete Dergi Yapısal Yatırımlar gibi Hizmetlerimizi Basım ve Yayın Organlarını Etkin Bir Şekilde Kullanarak 12 adet 3 adet Halka Duyurulmasını Amaçlamaktayız.

Broşür 6 adet

Açıklama:

Faaliyetler (Yerel ve Ulusal Bölgesel Medya) Görsel, Yazılı ve Basılı Medya programlarında Şehrimizin ve Belediye Hizmetlerimizin Etkin Bir Şekilde Duyurulması Genel toplam

Bütçe

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Bütçe Dışı Toplam

167.003,00

167.003,00

167.003,00

167.003,00

167.003,00

167.003,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Halkla İlişkilerin Etkinleştirilmesi

Faaliyet Adı

Basım ve Yayın Organlarını Etkin Kullanmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar,

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

09

Yedek Ödenekler

2016 14.000,00 3.000,00 150.000,00

1,00

2,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

167.003,00

60


1.8. Halkla İlişkilerin Etkinleştirilmesi 1.8.2 Talep ve şikâyetlerin yerinde dinlenmesi (BİLTİM ) PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Halkla İlişkilerin Etkinleştirilmesi

Talep ve şikâyetlerin yerinde dinlenmesi Performans Hedefi BİLECİK BELEDİYESİ TOPLUMSAL İLETİŞİM MERKEZİ (BİLTİM ) ile Halkla İç İçe Talep İstek ve Önerilerini Yüz Yüze Görüşerek Etkin Çözümler Üretmek Amaçlanmaktadır. Performans Göstergeleri 2016 Yerel ve Ulusal medya ile toplantı yapılarak faaliyetlerin tanıtılması BİLTİM merkezinde Etkin Çözüm Masası Kurmak Mahalle Toplantıları ve Etkin Çözümler Üretmek; Mahallelerimizde Bulunan Mahalle Konaklarında, Mahalle Sakinleri İle Toplantılar Tertip Ederek Nitelikli ve Etkin 11 Çözümler Oluşturmak, Memnuniyeti En Üst Seviyeye Çıkarmak. Açıklama:

Faaliyetler (BİLTİM ) ile Halkla İç İçe Talep İstek ve Önerilerini Yüz Yüze Görüşerek Etkin Çözümler Üretmek Müşteri Memnuniyetini En Üst Seviyeye Çıkarmak. Genel toplam

Bütçe

BİLTİM Sürekli

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Bütçe Dışı Toplam

136.500,00

136.500,00

136.500,00

136.500,00

136.500,00

136.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkla İlişkilerin Etkinleştirilmesi

Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Mahalle Toplantıları ve BİLTİM ( Toplumsal İletişim Merkezi ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

2016 48.500,00 3.000,00 50.000,00

35.000,00

136.500,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

136.500,00

61


1.8. Halkla İlişkilerin Etkinleştirilmesi 1.8.3 Tanıtım Amaçlı Toplantılar PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Halkla İlişkilerin Etkinleştirilmesi

Performans Hedefi

Tanıtım Amaçlı Toplantılar

Performans Göstergeleri

2016

Yerel ve Ulusal medya ile toplantı yapılarak faaliyetlerin tanıtılması Bölgesel STK.’lar ile Yerel Ulusal Toplantı STK toplantı Yerel ve Ulusal medya koordineli olarak ile toplantı yapılarak belediye faaliyetlerinin 4 Adet 2 Adet faaliyetlerin tanıtılması tanıtılması ve istişare toplantıları yapılması Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Yerel ve Ulusal medya ile toplantılar yaparak ve programlara katılarak faaliyetlerin tanıtılması Genel toplam

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

101.596,90

101.596,90

101.596,90

101.596,90

131.596,90

101.596,90

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Halkla İlişkilerin Etkinleştirilmesi

Faaliyet Adı

Tanıtım Amaçlı Toplantılar Düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar,

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 48.500,00 3.096,90 50.000,00

101.596,90

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

101.596,90

62


1.9. Bilişim Sistemlerini Kullanmak 1.9.1 Bilişim Sistemlerinin Kurulması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler Bilişim Sistemlerini Kullanmak

Stratejik Hedef

Yönetim Paneli

Performans Hedefi

Performans Göstergeleri

2016

Yönetim Paneli ile İstatistik raporlama ve takip sisteminin kurularak, Hizmetlerin güncel takibinin Sürekli yapılması Açıklama: Mevcut Web Sitesi Üzerinden Belediye Müdürlüklerinin Hizmet Akışlarının Üst Yönetim Tarafından Kontrolü ve İstatistiklerini Sağlayacak Yönetim Paneli Sistemi Entegrasyonu Yapılması Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Yönetim Paneli

46.609,00

46.609,00

46.609,00

Genel toplam

46.609,00

46.609,00

46.609,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Faaliyet Adı

Yönetim Paneli

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar,

Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

01 02 03 04 05 06 07 08

Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

2016 14.609,00 2.000,00 30.000,00

46.609,00

46.609,00

63


1.9. Bilişim Sistemlerini Kullanmak 1.9.2 Resmi Web Sayfası PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Bilişim Sistemlerini Kullanmak

Resmi (Kurumsal ) Web Sayfası Performans Hedefi Bilecik Belediyesi Kurumsal İnteraktif Uygulamaları ve WEB Sitelerini, Etkin ve Güncel Halde Kullanım Alanlarını Oluşturmak Performans Göstergeleri

2016

www.bilecik.bel.tr web sayfası ve İnteraktif Kurumsal Uygulama Alanları Oluşturup Güncel Sürekli Halde Tutmak Açıklama: www.bilecik.bel.tr web sayfasındaki interaktif işlemlerin sürekliliğini sağlamak Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler www.bilecik.bel.tr Kurumsal web sayfasını ve İnteraktif Uygulamaları güncel halde tutmak Genel toplam

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Resmi Web Sayfası

Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar,

01 02 03 04 05 06 07 08

Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

www.bilecik.bel.tr web sayfasını güncel halde tutmak Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

2016 10.000,00 2.000,00 30.000,00

42.000,00

42.000,00

64


1.9. Bilişim Sistemlerini Kullanmak 1.9.3 Bilecik Kurumsal Turizm Sitesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Bilişim Sistemlerini Kullanmak

Performans Hedefi

Resmi (Kurumsal ) Turizm Web Sayfası

Performans Göstergeleri

2016

Bilecik Turizm sitesi www.bilecik.com.tr 'de Turizm Potansiyelini Artırıcı ve Tanıtıcı Hizmetler Sunmak

Sürekli

Açıklama: www.bilecik.com.tr turizm web sayfasındaki interaktif işlemlerin sürekliliğini sağlamak Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler www.bilecik.com.tr web sayfasını güncel halde tutmak Genel toplam

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Turizm Resmi Web Sayfası

Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar,

01 02 03 04 05 06 07 08

Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

www.bilecik.com.tr web sayfasını güncel halde tutmak Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

2016 3.000,00 1.000,00 5.000,00

9.000,00

9.000,00

65


1.9. Bilişim Sistemlerini Kullanmak 1.9.4 Medya Takip Sistemi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Bilişim Sistemlerini Kullanmak

Performans Hedefi

Arşiv Yönetim Sistemi

2016

Performans Göstergeleri

Ulusal ve yerel gazetelerde çıkan Belediyemiz hizmetlerimiz ile ilgili haberleri dijital olarak Süre saklamak ve yönetilmesini sağlamak. Açıklama: Ulusal, Bölgesel, Yerel Haber Bültenleri, Sosyal Medya, İnternet Siteleri ve TV Kanallarında Bilecik, Bilecik Belediyesi Hakkında çıkan haberleri MEDYA TAKİP SİSTEMİ ile Arşivlemesi ve güncel tutulması Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Arşiv Yönetim sistemi projesi

82.000,00

82.000,00

82.000,00

Genel toplam

82.000,00

82.000,00

82.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Arşiv Yönetimi

Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar,

01 02 03 04 05 06 07 08

Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Ulusal ve yerel gazetelerde çıkan Belediyemiz hizmetlerimiz ile ilgili haberleri dijital olarak saklamak ve yönetilmesini sağlamak. Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

2016 10.000,00 2.000,00 70.000,00

82.000,00

82.000,00

66


1.9. Bilişim Sistemlerini Kullanmak 1.9.5 WEBTV PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Bilişim Sistemlerini Kullanmak

Performans Hedefi

Bilecik Belediyesi Resmi Yayın Hizmeti

2016

Performans Göstergeleri İlimizin Tarihi, Kültürel Ekonomik Siyasi, Sanatsal, Spor ve Belediye Hizmetlerini Tanıtıcı Görsel Yayınların (Canlı veya Bant kayıt ) yapılması Açıklama:

Sürekli

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Kurumsal WEBTV sayfasını güncel halde tutmak

42.939,00

42.939,00

42.939,00

Genel toplam

42.939,00

42.939,00

42.939,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Bilecik Resmi WEB TV yayın alanı

Faaliyet Adı

Bilecik Belediyesi Resmi Yayın Hizmeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar,

Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

01

Ekonomik Kod Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03 04 05 06 07 08

Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

2016 10.000,00 2.000,00 30.939.00

42.939,00

42.939,00

67


1.10. Kent Bilgi Sistemini Tamamlamak 1.10.1 Modern ve Planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda; doğru ve güncel bilgileri vatandaşa sunmak PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç Stratejik Hedef

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler Kent Bilgi Sistemini Tamamlamak

Performans Hedefi

Modern ve Planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda; doğru ve güncel bilgileri vatandaşa sunmak

Performans Göstergeleri

2016 Kent Bilgi sistemi çalışmalarını tamamlamak

Kent Bilgi sistemi çalışmalarını tamamlamak Açıklama:

sürekli

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 141.178,00 0,00 141.178,00 141.178,00 0,00 141.178,00

Faaliyetler Kent Bilgi sistemi çalışmalarını tamamlamak Genel toplam

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Modern ve Planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda; doğru ve güncel bilgileri vatandaşa sunmak

Faaliyet Adı

Kent Bilgi sistemi çalışmalarını tamamlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod

2016

1

Personel Giderleri

90.000,00

2

SGK Devlet Primi Giderleri

11.178,00

3

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

40.000,00

4

Faiz Giderleri

5

Cari Transferler

6

Sermaye Giderleri

7

Sermaye Transferleri

8

Borç Verme

9

Yedek Ödenekler

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

141.178,00 Döner Sermaye

Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

141.178,00

68


1.10. Kent Bilgi Sistemini Tamamlamak 1.10.2 Modern ve Planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda; yeni projelerin geliştirilmesini sağlamak PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Kent Bilgi Sistemini Tamamlamak

Performans Hedefi

Modern ve Planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda; yeni projelerin geliştirilmesini sağlamak

Performans Göstergeleri

2016 Plan Proje Alımları Yapmak

Plan Proje Alımları Yapmak

Sürekli

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Plan Proje Alımları Yapmak

1.002.358,00

0,00

1.002.358,00

Genel toplam

1.002.358,00

0,00

1.002.358,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Modern ve Planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda; yeni projelerin geliştirilmesini sağlamak

Faaliyet Adı

Plan Proje Alımları Yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod

2016

1

Personel Giderleri

2

SGK Devlet Primi Giderleri

3

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

150.000,00

4 5 6

Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri

650.000,00

7

Sermaye Transferleri

8

Borç Verme

9

Yedek Ödenekler

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

180.000,00 22.358,00

1.002.358,00 Döner Sermaye

Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

1.002.358,00

69


1.10. Kent Bilgi Sistemini Tamamlamak 1.10.3 Modern ve Planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda; şehir imar planının gerektirdiği harita uygulamalarını yapmak ve öngörülen genişleme alanlarının haritalarını B.Ö.H.Y.Y. gereği yapmak PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Kent Bilgi Sistemini Tamamlamak

Performans Hedefi

Modern ve Planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda; şehir imar planının gerektirdiği harita uygulamalarını yapmak ve öngörülen genişleme alanlarının haritalarını B.Ö.H.Y.Y. gereği yapmak

Performans Göstergeleri

2016 Harita Yapmak veya Yaptırmak

Harita Yapmak veya Yaptırmak

Sürekli

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Harita Yapmak veya Yaptırmak

283.390,00

0,00

283.390,00

Genel toplam

283.390,00

0,00

283.390,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Modern ve Planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda; şehir imar planının gerektirdiği harita uygulamalarını yapmak ve öngörülen genişleme alanlarının haritalarını B.Ö.H.Y.Y. gereği yapmak

Faaliyet Adı

Harita Yapmak veya Yaptırmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 1

Personel Giderleri

2

SGK Devlet Primi Giderleri

3

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 5 6

Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri

7

Sermaye Transferleri

8 9 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 160.000,00 19.872,00 103.418,00

Borç Verme Yedek Ödenekler 283.390,00 Döner Sermaye

Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 283.390,00

70


1.11. Araç Takip Sisteminin Düzenli Çalışmasının Sağlanması 1.11.1 Belediyemiz araçlarına GPRS cihazı takılarak araçların görevle ilgili hareket güzergahları zamanları kontrol edilecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Araç Takip Sisteminin Düzenli Çalışmasının Sağlanması Belediyemiz araçlarının tamamına GPS cihazı takılarak araçların görevle ilgili hareket güzergahları zamanları kontrol edilecektir.

Performans Hedefi

Performans Göstergeleri

2016

Belediyemiz araçlarının tamamına GPS cihazı takılarak araçların görevle ilgili hareket güzergahları zamanları kontrol edilecektir. Belediyemiz araçlarının tamamına GPS cihazı takılarak araçların görevle ilgili hareket %100 güzergahları zamanları kontrol edilecektir. Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Müdürlüğün faaliyete geçirilmesi

53.700,00

53.700,00

Genel toplam

53.700,00

53.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Araç Takip Sisteminin Düzenli Çalışmasının Sağlanması Belediyemiz araçlarının tamamına GPS cihazı takılarak araçların görevle ilgili hareket güzergahları zamanları kontrol edilecektir.

Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05 06 07

Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri

Borç Verme 08 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

2016 25.000,00 3.700,00 25.000,00

53.700,00

53.700,00

71


1.13. Gelir Artırıcı Giderleri Kısıtlayıcı Tedbirlerin Alınması 1.13.1 Tahakkuk Oranının Artırılması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç Stratejik Hedef

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler Gelirİ Artırıcı, Giderleri Kısıtlayıcı Tedbirlerin Alınması

Performans Hedefi

Tahakkuk

Performans Göstergeleri

2016

Gelir Tahakkuklarının artırılması için kayıtların güncel tutularak beyanların kontrol edilmesi Gelir ve Su Tahakkuklarının artırılması için kayıtların güncel tutularak beyanların kontrol Sürekli edilmesi. Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe Gelir ve Su Tahakkuklarının artırılması için kayıtların güncel tutularak beyanların kontrol edilmesi. Genel toplam

Bütçe Dışı

804.000,00

Toplam 804.000,00

0,00 804.000,00

0,00

804.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tahakkuk

Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Gelir Tahakkuklarının artırılması için kayıtların güncel tutularak beyanların kontrol edilmesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

2016 300.000,00 54.000,00 450.000,00

804.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

804.000,00

72


1.13. Gelir Artırıcı Giderleri Kısıtlayıcı Tedbirlerin Alınması 1.13.2 Tahsilatın Artırılması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler Gelir Artırıcı Giderleri Kısıtlayıcı Tedbirlerin Alınması

Stratejik Amaç Stratejik Hedef

Tahsilat

Performans Hedefi

Performans Göstergeleri 2016 Tahakkuk eden Vergi,Resim,Harç ile ücretlerin ve özel hukuk ilişkilerinden doğan alacakların tahsilatının yapılması Tahakkuk eden Vergi,Resim,Harç ile ücretlerin ve özel hukuk ilişkilerinden doğan alacakların tahsilatının yapılması, Belediye adına vergi,SGK primlerin Sürekli ödeme takibi Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe Tahakkuk eden Vergi,Resim,Harç ile ücretlerin ve özel hukuk ilişkilerinden doğan alacakların tahsilatının yapılması, Belediye adına vergi,SGK primi, kredi,birlik payı ödeme takibinin yapılması Genel toplam

Bütçe Dışı

Toplam

4.170.379,00

0,00

4.170.379,00

4.170.379,00

0,00

4.170.379,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tahsilat

Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Tahakkuk eden Vergi,Resim,Harç ile ücretlerin ve özel hukuk ilişkilerinden doğan alacakların tahsilatının yapılması Mali Hizmetler Müdürlüğü

2016 200.000,00 36.000,00 500.000,00 2.500.000,00 934.378,00 1,0

4.170.379,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

4.170.379,00

73


1.13. Gelir Artırıcı Giderleri Kısıtlayıcı Tedbirlerin Alınması 1.13.3 Tahsilat Takip PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Gelir Artırıcı Giderleri Kısıtlayıcı Tedbirlerin Alınması Tahsilat

Performans Hedefi

Performans Göstergeleri

2016

Ödenmeyen Amme Alacakları için borçlular hakkında Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında Kanun gereğince cebri icra işlemlerini yapmak Ödenmeyen Amme Alacakları için borçlular hakkında Amme Alacaklarının Tahsili Usulü %100 hakkında Kanun gereğince cebri icra işlemlerini yapmak Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe Ödenmeyen Amme Alacakları için borçlular hakkında Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında Kanun gereğince cebri icra işlemlerini yapmak Genel toplam

Bütçe Dışı

661.462,00

Toplam 661.462,00

0,00 661.462,00

0,00

661.462,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Tahsilat

Faaliyet Adı

Ödenmeyen Amme Alacakları için borçlular hakkında Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında Kanun gereğince cebri icra işlemlerini yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01 02 03 04 05

Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 400.000,00 41.462,00 220.000,00

661.462,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

661.462,00

74


1.13. Gelir Artırıcı Giderleri Kısıtlayıcı Tedbirlerin Alınması 1.13.4 Tasarruf Tedbiri ve Yazılım ve Donanım Sisteminin Güncelliğinin Sağlanması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Geliri Artırıcı, Giderleri Kısıtlayıcı Tedbirlerin Alınması Tasarruf Tedbiri ve Yazılım ve Donanım Sisteminin Güncelliğinin Sağlanması

Performans Hedefi

Performans Göstergeleri

2016

Kurum İçinde ve dışarıdaki hizmetlerde uyulması gereken tasarruf tedbirlerinin yayınlanması Bilgisayar yazılım ve donanım sisteminin güncelliğini sağlamak Kurum İçinde ve dışarıdaki hizmetlerde uyulması gereken tasarruf tedbirlerinin yayınlanması 1 defa/ Sürekli Bilgisayar yazılım ve donanım sisteminin güncelliğini sağlamak Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe Kurum İçinde ve dışarıdaki hizmetlerde uyulması gereken tasarruf tedbirlerinin yayınlanması Bilgisayar yazılım ve donanım sisteminin güncelliğini sağlamak Genel toplam

Bütçe Dışı

777.560,00

Toplam 777.560,00

0,00 777.560,00

0,00

777.560,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tasarruf Tedbiri ve Yazılım ve Donanım Sisteminin Güncelliğinin Sağlanması Kurum İçinde ve dışarıdaki hizmetlerde uyulması gereken tasarruf tedbirlerinin yayınlanması Bilgisayar yazılım ve donanım sisteminin güncelliğini sağlamak

Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar,

01 02

Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri

2016 400.006,00 72.000,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

305.554,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

777.560,00

777.560,00

75


1.13. Gelir Artırıcı Giderleri Kısıtlayıcı Tedbirlerin Alınması 1.13.5 Yedek Ödenek PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç Stratejik Hedef

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler Öngörülmeyen Giderleri Karşılamak

Performans Hedefi

Bütçe Gerçekleşmesi

Performans Göstergeleri

2016

GBirimlerin Öngörülmeyen giderlerle karşılaşması durumunda ödenek yetersiliğini gidermek Birimlerin Öngörülmeyen giderlerle karşılaşması Sürekli durumunda ödenek yetersizliğini gidermek Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe Birimlerin Öngörülmeyen giderlerle karşılaşması durumunda ödenek yetersizliğini gidermek Genel toplam

6.420.155,00 6.420.155,00

Bütçe Dışı 0,00 0,00

Toplam 6.420.155,00 6.420.155,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Bütçe Gerçekleşmesi

Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

09

Yedek Ödenekler

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Birimlerin Öngörülmeyen giderlerle karşılaşması durumunda ödenek yetersizliğini gidermek Mali Hizmetler Müdürlüğü 2016

6.420.155,00 6.420.155,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

6.420.155,00

76


1.14 Hukuki Sonuçları Olumsuz Olan Uygulamaları Engelleyerek Davaların Doğru ve Adil Biçimde Sonuçlanmasını Sağlamak 1.14.1 Belediyenin Hukuki Faaliyetlerini Yürütmek PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Hukuki sonuçları olumsuz olan Uygulamaları Engelleyerek Davaların Doğru ve Adil Biçimde Sonuçlanmasını Sağlamak Belediyenin Taraf Olduğu Dava, Takip ve Hukuksal İş ve İşlemlerde Kurum Menfaatlerini Korumak Belediyenin Hukuki Faaliyetlerini Yürütmek 2014 2015 2016

Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi Performans Göstergeleri Belediyemiz tarafından açılan Adli Dava Sayısı (Adet) Belediyemiz aleyhine açılan Adli Dava Sayısı (Adet) Belediye tarafından açılan İdari Dava Sayısı (Adet) Belediyemiz Aleyhine Açılan İdari Dava Sayısı (Adet) Yapılan İcra takibi sayısı (Adet) Hukuki Görüş (Yazılı Sözlü) Mevzuat Takibi ve Bilgilendirme

19

26

20

16

2

10

-

1

2

10

33

25

123

82

150

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Bütçe Bütçe Dışı

Toplam Belediyenin , lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilerek temyiz 150.000,00 0,00 150.000,00 merciindeki işlemlerin yapılması Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli 97.820,00 0,00 97.820,00 iş ve işlemlerin yapılması Değişen Mevzuat ve İçtihat bilgilerinin takibi ve 0,00 0,00 0,00 ilgili birimlere iletilmesi Birimlerden talep edilen yazılı ve sözlü görüşlere 0,00 0,00 0,00 cevap verilmesi Genel Toplam 247.820,00 0,00 247.820,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Belediyenin Hukuki Faaliyetlerini Yürütmek Adli Davalar, İdari Davalar, İcra Takip Faaliyet Adı İşlemlerinin yapılması ile Değişen Mevzuatlar ve Hukuki Görüşlerin Verilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hukuk İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod 2016 Personel Giderleri 01 117.902,00 02 03 04 05 06 07 08

SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme

09

Yedek Ödenekler

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

15.902,00 89.013,00 0,00 1,00 25.000,00 0,00 0,00 2,00 247.820,00

0,00 247.820,00

77


1.15. Tesisler Müdürlüğünün Geliştirilmesi 1.15.1 Belediye ye ait tesislerin bakım, onarım, ekipman, teçhizat ve genel giderlerinin karşılanması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Tesisler Müdürlüğünün Geliştirilmesi

Stratejik Hedef

Müdürlüğün aktif olarak faaliyete geçirilmesi

Performans Hedefi

Belediye ye ait tesislerin bakım, onarım, ekipman, teçhizat ve genel giderlerinin karşılanması

Performans Göstergeleri

2016

Belediye ye ait tesislerin bakım, onarım, ekipman, teçhizat ve genel giderlerinin karşılanması Belediye ye ait tesislerin bakım, onarım, ekipman, teçhizat ve genel giderlerinin karşılanması

%100

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe Belediye ye ait tesislerin bakım, onarım, ekipman, teçhizat ve genel giderlerinin karşılanması

2.000.000,00

Genel toplam

2.000.000,00

Bütçe Dışı 0,00 0,00

Toplam 2.000.000,00 2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Müdürlüğün aktif olarak faaliyete geçirilmesi

Faaliyet Adı

Belediye ye ait tesislerin bakım, onarım, ekipman, teçhizat ve genel giderlerinin karşılanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Tesisler Müdürlüğü

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 48.531,00 5.013,00 1.316.406,00 1,00 13,00 630.036,00

2.000.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

2.000.000,00

78


2.1. Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi 2.1.1 Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016

Şehir İçi Özel Halk Minibüslerinin çalışmalarının mevzuata uygun denetlenmesi Şehir İçi Özel Halk Minibüslerinin çalışmalarının mevzuata uygun denetlenmesi

sürekli

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Şehir İçi Özel Halk Minibüslerinin çalışmalarının mevzuata uygun denetlenmesi

103.700,00

103.700,00

Genel toplam

103.700,00

103.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetleri

Faaliyet Adı

Şehir İçi Özel Halk Minibüslerinin çalışmalarının mevzuata uygun denetlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

75.000,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

11.100,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

17.600,00

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

103.700,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

103.700,00

79


2.1. Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi 2.1.2 Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016

Şehir içi servis taşımacılığının mevzuata uygunluğunun denetlenmesi Şehir içi servis taşımacılığının mevzuata uygunluğunun denetlenmesi

Sürekli

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Şehir içi servis taşımacılığının mevzuata uygunluğunun denetlenmesi

103.700,00

103.700,00

Genel toplam

103.700,00

103.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetleri

Faaliyet Adı

Şehir içi servis taşımacılığının mevzuata uygunluğunun denetlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

75.000,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

11.100,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

17.600,00

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

103.700,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

103.700,00

80


2.1 Ulaşım Sistemlerinin Genişletilmesi 2.1.3 Yeni Bilecik Belediyesi Otobüs Terminalinin çevre düzenlemesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Ulaşım Sistemlerinin Genişletilmesi

Stratejik Hedef

Otogar Hizmetlerinin geliştirilmesi

Performans Hedefi

Yeni Bilecik Belediyesi Otobüs Terminalinin çevre düzenlemesi

Performans Göstergeleri

2016

Yeni Bilecik Belediyesi Otobüs Terminalinin çevre düzenlemesi Yeni Bilecik Belediyesi Otobüs Terminalinin çevre düzenlemesi

1 Adet

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Mahalle Konaklarının Yapımı

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

Genel toplam

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Ulaşım Sistemlerinin Genişletilmesi

Faaliyet Adı

Otogar Hizmetlerinin geliştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 625.000,00 75.000,00 600.000,00

2.000.000,00

3.300.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

3.300.000,00

81


2.1 Ulaşım Sistemlerinin Genişletilmesi 2.1.4 Kent Meydanı ve Katlı otopark Yapılması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Ulaşım Sistemlerinin Genişletilmesi

Stratejik Hedef

Ulaşım Sistemlerinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Kent Meydanı ve Katlı otopark Yapılması

Performans Göstergeleri

2016

Kent Meydanı ve Katlı otopark Yapılması Kent Meydanı ve Katlı otopark Yapılması

1 Adet

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Kent Meydanı ve Katlı otopark Yapılması

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Genel toplam

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Ulaşım Sistemlerinin Genişletilmesi

Faaliyet Adı

Kent Meydanı ve Katlı otopark Yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 625.000,00 75.000,00 200.000,00

2.100.000,00

3.000.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00 3.000.000,00

82


2.1 Ulaşım Sistemlerinin Genişletilmesi 2.1.5 Yolların Düzenlenmesi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Yolların Düzenlenmesi

Performans Göstergeleri

2016

Mevcut imar yollarına ihtiyaç halinde bakım onarımının yapılması Mevcut imar yollarına ihtiyaç halinde bakım onarımının yapılması Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe Mevcut imar yollarına binder (BSK) tabakası yapılması

1.150.003,00

Genel toplam

1.150.003,00

Bütçe Dışı 0,00 0,00

Toplam 1.150.003,00 1.150.003,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Şehir İçi Ulaşım Yolları

Faaliyet Adı

Mevcut imar yollarına ihtiyaç halinde bakım onarımının yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 350.002,00 50.000,00

1,00 750.000,00

1.150.003,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00 1.150.003,00

83


2.1 Ulaşım Sistemlerinin Genişletilmesi 2.1.6 Yolların Düzenlenmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Yolların Düzenlenmesi

Performans Göstergeleri

2016 Yollara Sıcak Asfalt dökülmesi

Beton Parke, bordür taşı döşenmesi vb. gibi hizmetlerin yapılması

1

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe Beton Parke, bordür taşı döşenmesi vb. gibi hizmetlerin yapılması

1.050.000,00

Genel toplam

1.050.000,00

Bütçe Dışı 0,00 0,00

Toplam 1.050.000,00 1.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Yolların Düzenlenmesi

Faaliyet Adı

Beton Parke, bordür taşı döşenmesi vb. gibi hizmetlerin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 150.000,00 50.000,00 850.000,00

1.050.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00 1.050.000,00

84


2.2 Altyapı Sisteminin Geliştirilmesi 2.2.1 Kanalizasyon, içme ve yağmur suyu hatlarının yapılması ve bakım onarımı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Altyapı Sisteminin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Kanalizasyon, içme ve yağmur suyu hatlarının yapılması ve bakım onarımı

Performans Göstergeleri

2016

Kanalizasyon, içme ve yağmur suyu Tesisi inşaatı yapılması Kanalizasyon, içme ve yağmur suyu hatlarının yapılması ve bakım onarımı

sürekli

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe Kanalizasyon, içme ve yağmur suyu Tesisi inşaatı yapılması

908.269,00

Genel toplam

908.269,00

Bütçe Dışı 0,00 0,00

Toplam 908.269,00 908.269,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Altyapı Sisteminin Geliştirilmesi

Faaliyet Adı

Kanalizasyon, içme ve yağmur suyu hatlarının yapılması ve bakım onarımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 100.000,00 8.000,00 800.269,00

908.269,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

908.269,00

85


2.2 Altyapı Sisteminin Geliştirilmesi 2.2.2 Kanalizasyon, içme ve yağmur suyu hatlarının yapılması ve bakım onarımı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Altyapı Sisteminin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Kanalizasyon, içme ve yağmur suyu hatlarının yapılması ve bakım onarımı

Performans Göstergeleri

2016

Kanalizasyon, içme ve yağmur suyu Tesisi inşaatı yapılması Ertuğrulgazi Mahallesi Yağmur suyu ve Kanalizasyon hattı Menfez Yapımı Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe Kanalizasyon, içme ve yağmur suyu Tesisi inşaatı yapılması

775.000,00

Genel toplam

775.000,00

Bütçe Dışı 0,00 0,00

Toplam 775.000,00 775.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Altyapı Sisteminin Geliştirilmesi

Faaliyet Adı

Ertuğrulgazi Mahallesi Yağmur suyu ve Kanalizasyon hattı Menfez Yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

150.000,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

25.000,00 600.000,00

775.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

775.000,00

86


2.2 Altyapı Sisteminin Geliştirilmesi 2.2.3 Mini silindir PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Etkin Hizmetlerin Sağlanması

Stratejik Hedef

Etkin Hizmet Sunabilmek İçin Kuruma,Makine,ekipman, araç ve teçhizatların kazandırılması

Performans Hedefi

Mini silindir

Performans Göstergeleri

2016

Yeni Araç Temini Mini silindir

1

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Mini silindir

125.000,00

0,00

125.000,00

Genel toplam

125.000,00

0,00

125.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Etkin Hizmet Sunabilmek İçin Kuruma,Makine,ekipman, araç ve teçhizatların kazandırılması

Faaliyet Adı

Mini silindir

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

2016

125.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

125.000,00

87


2.2 Altyapı Sisteminin Geliştirilmesi 2.2.4 Belediye Hizmetlerinde Altyapı Üstyapı Hizmetleri için Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Altyapı ve Üstyapı Sisteminin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Belediye Hizmetlerinde Altyapı Üstyapı Hizmetleri için Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

Performans Göstergeleri

2016

Belediye Hizmetlerinde Altyapı Üstyapı Hizmetleri için Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Belediye Hizmetlerinde Altyapı Üstyapı Hizmetleri için Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

1 defa

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe Belediye Hizmetlerinde Altyapı Üstyapı Hizmetleri için Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

1.312.000,00

Genel toplam

1.312.000,00

Bütçe Dışı 0,00 0,00

Toplam 1.312.000,00 1.312.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Altyapı ve Üstyapı Sisteminin Geliştirilmesi

Faaliyet Adı

Belediye Hizmetlerinde Altyapı Üstyapı Hizmetleri için Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016

1.312.000,00

1.312.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

1.312.000,00

88


2.3 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi 2.3.1 Rekreasyon Alanlarının Artırılması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Rekreasyon Alanlarının Artırılması

Performans Göstergeleri

2016 Yeni park ve yeşil alanların projelendirilmesi

Yeni park ve yeşil alanların projelendirilmesi

3 adet

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Yeni park ve yeşil alanların projelendirilmesi

152.261,00

0,00

152.261,00

Genel toplam

152.261,00

0,00

152.261,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Rekreasyon Alanlarının Artırılması

Faaliyet Adı

Yeni park ve yeşil alanların projelendirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 16.000,00 4.500,00 131.760,00

1,00

152.261,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

152.261,00

89


2.3. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi 2.3.2 Rekreasyon Alanlarının Artırılması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Rekreasyon Alanlarının Artırılması

Performans Göstergeleri

2016 Yeni Park Yapımı 5 Adet ( 1 adedi Fen İşleri Müdürlüğü’nce Ertuğrulgazi Mahallesi Hafriyat Sahası Altında Kanal Sistemi Yapıldığı takdirde yapılacak olan büyük park alanı)

Yeni Park Yapımı Açıklama:

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Yeni Park Yapımı

3.120.090,00

0,00

3.120.090,00

Genel toplam

3.120.090,00

0,00

3.120.090,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Rekreasyon Alanlarının Artırılması

Faaliyet Adı

Yeni Park Yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 155.714,00 64.360,00

2.900.016,00

3.120.090,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

3.120.090,00

90


2.3. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi 2.3.3 Rekreasyon Alanlarının Artırılması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Rekreasyon Alanlarının Artırılması

Performans Göstergeleri

2016 Çocuk Oyun Grubu Alımı ve Montajı

Çocuk Oyun Grubu Alımı ve Montajı

7 Adet

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Çocuk Oyun Grubu Montajı

120.000,00

0,00

120.000,00

Genel toplam

120.000,00

0,00

120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Rekreasyon Alanlarının Artırılması

Faaliyet Adı

Çocuk Oyun Grubu Montajı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 12.000,00 4.000,00 104.000,00

120.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

120.000,00

91


2.3. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi 2.3.4 Rekreasyonel alanların bakımı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Rekreasyonel alanların bakımı

Performans Göstergeleri

2016

Mevcut parkların rutin bakımı (sulama, çim biçimi, budama vb. gibi) (m2/hafta) ve gerekli ekipmanların temin ve bakımları Mevcut parkların rutin bakımı (sulama, çim biçimi, budama vb. gibi) (m2/hafta) ve gerekli ekipmanların temin ve bakımları Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe Mevcut parkların rutin bakımı (sulama, çim biçimi, budama vb. gibi) (m2/hafta) ve gerekli ekipmanların temin ve bakımları

1.094.649,00

Genel toplam

1.094.649,00

Bütçe Dışı

Toplam 1.094.649,00

0,00 0,00

1.094.649,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Rekreasyonel alanların bakımı

Faaliyet Adı

Mevcut parkların rutin bakımı (sulama, çim biçimi, budama vb. gibi) (m2/hafta) ve gerekli ekipmanların temin ve bakımları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 140.000,00 51.149,00 903.500,00

1.094.649,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

1.094.649,00

92


2.3. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi 2.3.5 Ağaç, fidan ve çiçek dikimi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Ağaç, fidan ve çiçek dikimi

Performans Göstergeleri

2016 Mevcut parklarda ağaç ve fidan dikimi

Mevcut parklarda ağaç ve fidan dikimi

2.000 Adet

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Mevcut parklarda ağaç ve fidan dikimi

50.000,00

0,00

50.000,00

Genel toplam

50.000,00

0,00

50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Ağaç, fidan ve çiçek dikimi

Faaliyet Adı

Mevcut parklarda ağaç ve fidan dikimi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 10.000,00 2.000,00 38.000,00

50.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

50.000,00

93


2.3. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi 2.3.6 Ağaç, fidan ve çiçek dikimi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Rekreasyon alanlarının geliştirilmesi

Performans Hedefi

Ağaç, fidan ve çiçek dikimi

Performans Göstergeleri

2016 Görsel zenginliği artırmak amacıyla çiçek dikilmesi

Görsel zenginliği artırmak amacıyla çiçek dikilmesi

120.000 Adet

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Görsel zenginliği artırmak amacıyla çiçek dikilmesi

60.000,00

0,00

60.000,00

Genel toplam

60.000,00

0,00

60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Ağaç, fidan ve çiçek dikimi

Faaliyet Adı

Görsel zenginliği artırmak amacıyla çiçek dikilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 10.000,00 2.000,00 48.000,00

60.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

60.000,00

94


2.3. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi 2.3.7 Rekreasyon alanlarının geliştirilmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Rekreasyon alanlarının geliştirilmesi

Performans Hedefi

Rekreasyon alanlarının geliştirilmesi

Performans Göstergeleri

2016

Mevcut veya yeni parklarda spor alanlarının oluşturulması Mevcut veya yeni parklarda spor alanlarının oluşturulması

1 Adet

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Mevcut veya yeni parklarda spor alanlarının oluşturulması

200.000,00

0,00

200.000,00

Genel toplam

200.000,00

0,00

200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Rekreasyon alanlarının geliştirilmesi

Faaliyet Adı

Mevcut veya yeni parklarda spor alanlarının oluşturulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 40.000,00 6.000,00 154.000,00

200.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

200.000,00

95


2.3. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi 2.3.8 Rekreasyon alanlarının geliştirilmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Rekreasyon alanlarının geliştirilmesi

Performans Hedefi

Rekreasyon alanlarının geliştirilmesi

Performans Göstergeleri

2016

Mevcut veya yeni parklarda Fitness alanları, dönence ve salıncak alanları oluşturulması Mevcut veya yeni parklarda Fitness, dönence ve salıncak alanları oluşturulması

10 Adet (6 lı takım) fitness, 10 adet salıncak, 10 adet dönence

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Mevcut veya yeni parklarda Fitness alanları oluşturulması

140.000,00

0,00

140.000,00

Genel toplam

140.000,00

0,00

140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Rekreasyon alanlarının geliştirilmesi

Faaliyet Adı

Mevcut veya yeni parklarda Fitness alanları, dönence ve salıncak alanları oluşturulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 14.000,00 4.000,00 122.000,00

140.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

140.000,00

96


2.3. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi 2.3.9 Bank ve Kamelya Yapımı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Kentsel Donatı Elemanları Oluşturulması

Performans Hedefi

Bank ve Kamelya Yapımı (Atölye Amirliği’nce)

Performans Göstergeleri

2016

Bank ve Kamelya Yapımı (Atölye Amirliği’nce) Bank ve Kamelya Yapımı (Atölye Amirliği’nce)

30 Adet Bank , 5 Adet Kamelya

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Hürriyet Mah. Park ve Spor tesislerinin inşaası

33.000,00

0,00

33.000,00

Genel toplam

33.000,00

0,00

33.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Bank ve Kamelya Yapımı (Atölye Amirliği’nce)

Faaliyet Adı

Bank ve Kamelya Yapımı (Atölye Amirliği’nce)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

5.000,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

1.000,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

27.000,00

33.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

33.000,00

97


2.3. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi 2.3.10 Sosyal Tesisleşme PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Sosyal Tesisleşme

Performans Hedefi

Bilgi Evi Yapımı

Performans Göstergeleri

2016

Bilgi Evi Yapımı Bilgi Evi Yapımı

1 Adet

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Bilgi Evi Yapımı

800.000,00

0,00

800.000,00

Genel toplam

800.000,00

0,00

800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Sosyal Tesisleşme

Faaliyet Adı

Bilgi Evi Yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

50.000,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

50.000,00

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

250.000,00

450.000,00

800.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

800.000,00

98


2.3 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi 2.3.11 Sosyal Tesisleşme PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Sosyal Tesisleşme

Performans Hedefi

Sosyal Donatı Alanı Yapımı (Hizmet Tesisleri)

Performans Göstergeleri

2016

Sosyal Donatı Alanı Yapımı Sosyal Donatı Alanı Yapımı

1 Adet

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Sosyal Donatı Alanı Yapımı

1.050.000,00

0,00

1.050.000,00

Genel toplam

1.050.000,00

0,00

1.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Sosyal Tesisleşme

Faaliyet Adı

Sosyal Donatı Alanı Yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

50.000,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

50.000,00

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

350.000,00

600.000,00

1.050.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

1.050.000,00

99


2.3 2.3. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi 2.3.12 Sosyal Tesisleşme PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Sosyal Tesisleşme

Performans Hedefi

Hanımlar Kahvesi Yapımı

Performans Göstergeleri

2016

Hanımlar Kahvesi Yapımı Hanımlar Kahvesi Yapımı

1

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Hanımlar Kahvesi Yapımı

614.000,00

0,00

614.000,00

Genel toplam

614.000,00

0,00

614.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Kadınlar Kahvesi Yapımı

Faaliyet Adı

Kadınlar Kahvesi Yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 125.000,00 25.000,00 114.462,00

350.000,00

614.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

614.000,00

100


2.3 2.3. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi 2.3.13 Sosyal Tesisleşme

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Eğitim ve Bilim Tesislerinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Trafik Eğitim Pisti Yapımı

Performans Göstergeleri

2016

Trafik Eğitim Pisti Yapımı Trafik Eğitim Pisti Yapımı

1

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Trafik Eğitim Pisti Yapımı

2.050.000,00

0,00

2.050.000,00

Genel toplam

2.050.000,00

0,00

2.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Trafik Eğitim Pisti Yapımı

Faaliyet Adı

Trafik Eğitim Pisti Yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

400.000,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

100.000,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

250.000,00

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

1.300.000,00

2.050.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

2.050.000,00

101


2.3 2.3. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi 2.3.14 Sosyal Tesisleşme

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Eğitim ve Bilim Tesislerinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Bilim ve Deney Merkezi Yapımı

Performans Göstergeleri

2016

Bilim ve Deney Merkezi Yapımı Bilim ve Deney Merkezi Yapımı

1

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Bilim ve Deney Merkezi Yapımı (Planetaryum)

2.525.000,00

0,00

2.525.000,00

Genel toplam

2.525.000,00

0,00

2.525.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Bilim ve Deney Merkezi Yapımı

Faaliyet Adı

Bilim ve Deney Merkezi Yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

375.000,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

100.000,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

250.000,00

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

1.800.000,00

2.525.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00 2.525.000,00

102


2.3 2.3. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi 2.3.15 Sosyal Tesisleşme PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Dini Tesislerin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Camii Yapımı

Performans Göstergeleri

2016

Camii Yapımı Camii Yapımı

1

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Camii Yapımı

1.000.011,00

0,00

1.000.011,00

Genel toplam

1.000.011,00

0,00

1.000.011,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Camii Yapımı

Faaliyet Adı

Camii Yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 200.000,00 50.000,00

750.011,00

1.000.011,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

1.000.011,00

103


2.4. Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi-2.5 Kentsel Dönüşüm Sağlanması-2.6 Tarihi Kentsel Çevrenin Korunması 2.4.1 Yaşanabilir alanlar oluşturmak için imar uygulaması yapmak PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Planlı, İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Yaşanabilir alanlar oluşturmak için imar uygulaması yapmak

Performans Göstergeleri

2016

Modern ve Planlı bir şehircilik anlayışı doğrultusunda; planlama ve harita işlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan grafik programlarının alınmasını sağlamak Modern ve Planlı bir şehircilik anlayışı doğrultusunda; planlama ve harita işlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan grafik programlarının alınmasını sağlamak

İhtiyaç Halinde

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Modern ve Planlı bir şehircilik anlayışı doğrultusunda; planlama ve harita işlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan grafik programlarının alınmasını sağlamak

89.968,00

0,00

89.968,00

Genel toplam

89.968,00

0,00

89.968,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Yaşanabilir alanlar oluşturmak için imar uygulaması yapmak

Faaliyet Adı

Modern ve Planlı bir şehircilik anlayışı doğrultusunda; planlama ve harita işlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan grafik programlarının alınmasını sağlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 40.000,00 4.968,00 45.000,00

89.968,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

89.968,00

104


2.4. Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi 2.4.2 Düzenli Kentleşmeyi oluşturabilmek için 1/1000 ölçekli imar planları yapmak PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Planlı, İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Düzenli Kentleşmeyi oluşturabilmek için 1/1000 ölçekli imar planları yapmak

Performans Göstergeleri

2016

Üst ölçekli planlarda kentsel gelişim alanı olarak belirlenen bölgelerde, kentin ihtiyaçlarına göre, ilave ve revizyon imar planları yapmak Üst ölçekli planlarda kentsel gelişim alanı olarak belirlenen bölgelerde, kentin ihtiyaçlarına göre, ilave ve revizyon imar planları yapmak

İhtiyaç halinde

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Üst ölçekli planlarda kentsel gelişim alanı olarak belirlenen bölgelerde, kentin ihtiyaçlarına göre, ilave ve revizyon imar planları yapmak

89.968,00

0,00

89.968,00

Genel toplam

89.968,00

0,00

89.968,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Düzenli Kentleşmeyi oluşturabilmek için 1/1000 ölçekli imar planları yapmak

Faaliyet Adı

Üst ölçekli planlarda kentsel gelişim alanı olarak belirlenen bölgelerde, kentin ihtiyaçlarına göre, ilave ve revizyon imar planları yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 40.000,00 4.968,00 45.000,00

89.968,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

89.968,00

105


2.4. Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi 2.4.3 Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve tüzel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazları kamulaştırmak PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Planlı, İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve tüzel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazları kamulaştırmak

Performans Göstergeleri

2016

Belirlenen alanlarda kamu yararı gereği, 1942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince kamulaştırma iş ve işlemlerini yürütmek Belirlenen alanlarda kamu yararı gereği, 1942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince kamulaştırma iş ve işlemlerini yürütmek

İhtiyaç halinde

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe Belirlenen alanlarda kamu yararı gereği, 1942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince kamulaştırma iş ve işlemlerini yürütmek

1.447.457,00

Genel toplam

1.447.457,00

Bütçe Dışı

Toplam 1.447.457,00

0,00 0,00

1.447.457,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 60.000,00 7.454,00 85.000,00

60.000,00 1.235.003,00

1.447.457,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

1.447.457,00

106


2.4. Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi 2.4.4 Kaçak yapılaşmayı önlemek, şehri modern bir görünüme kavuşturmak PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Planlı, İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Kaçak yapılaşmayı önlemek, şehri modern bir görünüme kavuşturmak

Performans Göstergeleri

2016

Halkın yapılaşma konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim verilmesi Halkın yapılaşma konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim verilmesi

1 Defa

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Halkın yapılaşma konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim verilmesi

69.968,00

0,00

69.968,00

Genel toplam

69.968,00

0,00

69.968,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Kaçak yapılaşmayı önlemek, şehri modern bir görünüme kavuşturmak

Faaliyet Adı

Halkın yapılaşma konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim verilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 40.000,00 4.968,00 25.000,00

69.968,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

69.968,00

107


2.4. Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi 2.4.5 Kaçak yapılaşmayı önlemek, şehri modern bir görünüme kavuşturmak PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Planlı, İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Kaçak yapılaşmayı önlemek, şehri modern bir görünüme kavuşturmak

Performans Göstergeleri

2016

Belediye ekiplerince şehrin tüm bölgelerinde kaçak yapılaşmaya karşı kontrolleri sağlamak Belediye ekiplerince şehrin tüm bölgelerinde kaçak yapılaşmaya karşı kontrolleri sağlamak

Sürekli

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Belediye ekiplerince şehrin tüm bölgelerinde kaçak yapılaşmaya karşı kontrolleri sağlamak

124.726,00

0,00

124.726,00

Genel toplam

124.726,00

0,00

124.726,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Kaçak yapılaşmayı önlemek, şehri modern bir görünüme kavuşturmak

Faaliyet Adı

Belediye ekiplerince şehrin tüm bölgelerinde kaçak yapılaşmaya karşı kontrolleri sağlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 111.014,00 13.712,00

124.726,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

124.726,00

108


2.4. Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi 2.4.6 Yerleşme alanları ile bu yerlerdeki yapılaşmaların 3194 sayılı İmar Kanunu, Plan, Fen, Sağlık ve çevre şartlarına teşekkülünü sağlamak PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Planlı, İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Yerleşme alanları ile bu yerlerdeki yapılaşmaların 3194 sayılı İmar Kanunu, Plan, Fen, Sağlık ve çevre şartlarına teşekkülünü sağlamak

Performans Göstergeleri

2016

3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca yapı ruhsat belgelerini tanzim etmek 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca yapı ruhsat belgelerini tanzim etmek

Talep Halinde

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca yapı ruhsat belgelerini tanzim etmek

33.726,00

0,00

33.726,00

Genel toplam

33.726,00

0,00

33.726,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Yerleşme alanları ile bu yerlerdeki yapılaşmaların 3194 sayılı İmar Kanunu, Plan, Fen, Sağlık ve çevre şartlarına teşekkülünü sağlamak

Faaliyet Adı

3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca yapı ruhsat belgelerini tanzim etmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 30.000,00 3.726,00

33.726,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

33.726,00

109


2.4. Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi 2.4.7 Yerleşme alanları ile bu yerlerdeki yapılaşmaların 3194 sayılı İmar Kanunu, Plan, Fen, Sağlık ve çevre şartlarına teşekkülünü sağlamak PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Planlı, İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Yerleşme alanları ile bu yerlerdeki yapılaşmaların 3194 sayılı İmar Kanunu, Plan, Fen, Sağlık ve çevre şartlarına teşekkülünü sağlamak

Performans Göstergeleri

2016

3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca yapı kullanma izin belgelerini tanzim etmek 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca yapı kullanma izin belgelerini tanzim etmek

Talep Halinde

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca yapı kullanma izin belgelerini tanzim etmek

33.726,00

0,00

33.726,00

Genel toplam

33.726,00

0,00

33.726,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Yerleşme alanları ile bu yerlerdeki yapılaşmaların 3194 sayılı İmar Kanunu, Plan, Fen, Sağlık ve çevre şartlarına teşekkülünü sağlamak

Faaliyet Adı

3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca yapı kullanma izin belgelerini tanzim etmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 30.000,00 3.726,00

33.726,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

33.726,00

110


2.4. Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi 2.4.8 Adrese dayalı Nüfus Kayıt Sistemine yönelik numarataj bilgilerini güncel tutmak PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Planlı, İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Adrese dayalı Nüfus Kayıt Sistemine yönelik numarataj bilgilerini güncel tutmak

Performans Göstergeleri

2016

Binaların numarataj çalışmalarını yapmak ve numarataj verisini sürekli güncel tutmak Binaların numarataj çalışmalarını yapmak ve numarataj verisini sürekli güncel tutmak

Talep Halinde

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Binaların numarataj çalışmalarını yapmak ve numarataj verisini sürekli güncel tutmak

73.726,00

0,00

73.726,00

Genel toplam

73.726,00

0,00

73.726,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Adrese dayalı Nüfus Kayıt Sistemine yönelik numarataj bilgilerini güncel tutmak

Faaliyet Adı

Binaların numarataj çalışmalarını yapmak ve numarataj verisini sürekli güncel tutmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 30.000,00 3.726,00 40.000,00

73.726,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

73.726,00

111


2.4. Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi 2.4.9 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca inşai faaliyetleri denetlemek PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Planlı, İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi

Performans Hedefi

4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca inşai faaliyetleri denetlemek

Performans Göstergeleri

2016

Yapı denetim firmaları ile bilgilendirme toplantılarının yapılması Yapı denetim firmaları ile bilgilendirme toplantılarının yapılması

1 Defa

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Yapı denetim firmaları ile bilgilendirme toplantılarının yapılması

92.452,00

0,00

92.452,00

Genel toplam

92.452,00

0,00

92.452,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca inşai faaliyetleri denetlemek

Faaliyet Adı

Yapı denetim firmaları ile bilgilendirme toplantılarının yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 60.000,00 7.452,00 25.000,00

92.452,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

92.452,00

112


2.4 Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi 2.4.10 Belediye Hizmet Binası Yapımı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Hizmet Tesislerinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Belediye Hizmet Binası Yapımı

Performans Göstergeleri

2016

Belediye Hizmet Binası Yapımı Belediye Hizmet Binası Yapımı

1

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Belediye Hizmet Binası Yapımı

2.139.021,00

0,00

2.139.021,00

Genel toplam

2.139.021,00

0,00

2.139.021,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Belediye Hizmet Binası Yapımı

Faaliyet Adı

Belediye Hizmet Binası Yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

439.021,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

100.000,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

200.000,00

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

1.200.000,00

2.139.021,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

2.139.021,00

113


2.6. Tarihi Kentsel Çevrenin Korunması 2.6.4 Şeyh Edebali Türbesi, Zincirlikaya, Belekoma Kalesi, Tarihi Hamam PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Tarihi Kentsel Çevrenin Korunması

Performans Hedefi

Şeyh Edabalı Türbesi, Zincirlikaya, Belekoma Kalesi, Tarihi Hamam

Performans Göstergeleri

2016

Belirtilen bölgelerdeki park ve yeşil alanların, mesire alanlarının, piknik banklarının bakımlarının yapılması Belirtilen bölgelerdeki park ve yeşil alanların, mesire alanlarının, piknik banklarının bakımlarının yapılması

%100

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Belirtilen bölgelerdeki park ve yeşil alanların, mesire alanlarının, piknik banklarının bakımlarının yapılması

15.000,00

0,00

15.000,00

Genel toplam

15.000,00

0,00

15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Şeyh Edabalı Türbesi, Zincirlikaya, Belekoma Kalesi, Tarihi Hamam

Faaliyet Adı

Belirtilen bölgelerdeki park ve yeşil alanların, alanlarının, piknik banklarının bakımlarının yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

mesire

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 2.000,00 500,00 12.500,00

15.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

114


2.6. Tarihi Kentsel Çevrenin Korunması 2.6.5 Tarihi anımsatan sanat eserleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Tarihi Kentsel Çevrenin Korunması

Performans Hedefi

Tarihi anımsatan sanat eserleri

Performans Göstergeleri

2016

Belediyemizce inşası yapılan ve tarihi anımsatan heykel, anıt, çeşme gibi sanat eserlerinin düzenli bakımlarının yapılması Belediyemizce inşası yapılan ve tarihi anımsatan heykel, anıt, çeşme gibi sanat eserlerinin düzenli bakımlarının yapılması

1 defa

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Belediyemizce inşası yapılan ve tarihi anımsatan heykel, anıt, çeşme gibi sanat eserlerinin düzenli bakımlarının yapılması

15.000,00

0,00

15.000,00

Genel toplam

15.000,00

0,00

15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Tarihi anımsatan sanat eserleri

Faaliyet Adı

Belediyemizce inşası yapılan ve tarihi anımsatan heykel, anıt, çeşme gibi sanat eserlerinin düzenli bakımlarının yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 3.000,00 500,00 11.500,00

15.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

15.000,00

115


2.7. Çevrenin Korunması ve Çevre Bilincinin Oluşturulması 2.7.1 Tüm evsel katı atıkların toplanması, taşınması, şehrin temizlik çalışmalarını günlük olarak gerçekleştirmek, denetimini yapmak ve kirliliği ortadan kaldırmak PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Tüm vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak

Stratejik Hedef

Tüm katı atıkların çevre ve insan sağlığını bozmadan toplanması, taşınması ve şehrin temizlik çalışmalarının yürütülmesi

Performans Hedefi

Tüm evsel katı atıkların toplanması, taşınması, şehrin temizlik çalışmalarını günlük olarak gerçekleştirmek, denetimini yapmak ve kirliliği ortadan kaldırmak

Performans Göstergeleri

2016 Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1- Sınırlarımız dahilindeki tüm mahallelerin evsel katı atıklarının toplanması, taşınması, çöp sahasına naklini gerçekleştirmek 2- Kirlilik ve koku oluşturan konteynerlerin yıkamak 3- Tüm şehrin temizliğinin yapmak 4- Ana arter, sokak ve yolların yıkamak ve süpürmek 5- Gelen her türlü şikayet ve talebi değerlendirip cevaplandırmak ve yerinde gözlemlemek 6- Günlük Faaliyet Raporlarına göre yapılan işlerin denetlemek 7- Mevcut çöp döküm sahasında metan gazının neden olduğu çevreye etkileri en aza indirmek için çalışmalar yapmak 8- Yapılan değerlendirmelere göre 400 litrelik ve/veya 800 litrelik plastik ve galvanizli çöp konteyneri satın almak 9- Temizlik Faaliyetleri hizmet alım işi Genel toplam

4.777.338,00

0,00

4.777.338,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Tüm katı atıkların çevre ve insan sağlığını bozmadan toplanması, taşınması ve şehrin temizlik çalışmalarının yürütülmesi

Faaliyet Adı

Tüm vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 66.009,00 8.805,00 4.697.517,00

1,00 5.006,00

4.777.338,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00 4.777.338,00

116


2.7. Çevrenin Korunması ve Çevre Bilincinin Oluşturulması 2.7.2 Kirlilik unsuru olan insana ve çevreye zararlı maddelerin ortadan kaldırılması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Tüm vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak

Stratejik Hedef

Tüm katı atıkların çevre ve insan sağlığını bozmadan toplanması, taşınması ve şehrin temizlik çalışmalarının yürütülmesi

Performans Hedefi

Kirlilik unsuru olan insana ve çevreye zararlı maddelerin ortadan kaldırılması

Performans Göstergeleri

2016

1- Çöp konteyneri yerleştirmek, eskiyen konteynerleri yenileriyle değiştirilmesi

1 Defa Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1- İlimiz sınırları dahilinde 11 mahalledeki tüm cadde ve sokaklara çöp konteyneri yerleştirmek 2- Mahalle muhtarlarıyla ortaklaşa olarak tespit edilen eskiyen çöp konteynerlerinin kaldırılıp yerine yenilerini yerleştirmek ve ihtiyaç duyulan yerlere ilave konteyner yerleştirmek Genel toplam

15.000,00

0,00

15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016

15.000,00

15.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

15.000,00

117


2.7. Çevrenin Korunması ve Çevre Bilincinin Oluşturulması 2.7.3 Ambalaj atıklarının geri kazanımı amacıyla kaynakta ayrı toplama projesi kapsamında yapılan çalışmaların devam ettirilmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Tüm vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak

Stratejik Hedef

Tüm atıkları insan ve çevre sağlığını bozmadan, geri kazanımı mümkün olanların kaynakta ayrı olarak toplanıp ekonomiye geri kazandırılması, mümkün olamayanların ise yönetmeliklere uygun şekilde bertarafının sağlanması

Performans Hedefi

Ambalaj atıklarının geri kazanımı amacıyla kaynakta ayrı toplama projesi kapsamında yapılan çalışmaların devam ettirilmesi

Performans Göstergeleri

2016

1- Ambalaj Atıkları Yönetim Planı’na uyum sağlamak 2- Şehirdeki geri dönüşüm konteyneri sayısının % 45 oranında artırılması 3- Okullar, Resmi kurumlar ve bunların dışında kalan kapalı mekanlar için geri dönüşüm ofis kutuları dağıtılması 4- Kaynakta ayrı toplanan ambalaj atığı miktarının arttırılması 5- Onaylı ambalaj atığı alındı belgelerinde belirtilen kaynakta ayrı toplanan ambalaj atığı miktarı

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1- Protokolümüz bulunan geri dönüşüm firmasıyla ortaklaşa olarak Ambalaj atıkları yönetim planı hazırlamak ve bu çalışmaları ortaklaşa gerçekleştirmek 2- Günlük düzenli aralıklarla şehirdeki tüm ambalaj atığını toplamak 3- Toplanan atığı tartarak belge düzenlemek, belgeyi onaylatmak, onaylamak Genel toplam

15.000,00

0,00

15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Temizlik İşleri Müdürlüğü

2016

15.000,00

15.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

15.000,00

118


2.7. Çevrenin Korunması ve Çevre Bilincinin Oluşturulması 2.7.4 Bitkisel atık yağların atık üretici olan her türlü noktadan yönetmeliklere uygun olarak toplanması, taşınması geri kazanımı yada bertarafının sağlanması hedefiyle protokolün yenilerek devam etmesi, bu bilincin yaygınlaştırılarak devam ettirilmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Tüm vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak

Stratejik Hedef

Tüm atıkları insan ve çevre sağlığını bozmadan, geri kazanımı mümkün olanların kaynakta ayrı olarak toplanıp ekonomiye geri kazandırılması, mümkün olamayanların ise yönetmeliklere uygun şekilde bertarafının sağlanması

Performans Hedefi

Bitkisel atık yağların atık üretici olan her türlü noktadan yönetmeliklere uygun olarak toplanması, taşınması geri kazanımı yada bertarafının sağlanması hedefiyle protokolün yenilerek devam etmesi, bu bilincin yaygınlaştırılarak devam ettirilmesi

Performans Göstergeleri

2016

1- Bitkisel atık yağların düzenli olarak toplanması 2- Bitkisel atık yağ üreticisi olan noktaların belirlenmesi (okul, lokanta, cafe, restaurant, haneler vb.) ve bilinçlendirilmesi 3- Atık yağ üreticisi olan yerlerden alınan yağların tutanak tutularak alınması ve bunların dosyalanması 4- Atık üreticisi olan her noktaya atık yağ bidonları konulması bunun bütün atık üreticilerine yayılması 5- Hanelerden oluşan yağlar için tüm mahalle muhtarlıklarında toplama noktaları oluşturulması

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

10.000,00

0,00

10.000,00

1- Bitkisel atık yağları periyodik olarak lisanslı araçlarla toplamak 2- Atık yağ bidonlarını üreticilere ihtiyacı kadar olanı temin edip ezik, kırık, patlamış olanları yenileriyle değiştirmek Genel toplam

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Temizlik İşleri Müdürlüğü

2016

10.000,00

10.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

10.000,00

119


2.7. Çevrenin Korunması ve Çevre Bilincinin Oluşturulması 2.7.5 Belediyemiz sınırları içerisindeki Tıbbi atık üreticisi olan tüm sağlık kuruluşlarından çıkan tıbbi atıkların yönetmeliklere uygun olarak , halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden üreticilerden ayrı toplanması ve sterilize edilmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Tüm vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak

Stratejik Hedef

Tüm atıkları insan ve çevre sağlığını bozmadan, geri kazanımı mümkün olanların kaynakta ayrı olarak toplanıp ekonomiye geri kazandırılması, mümkün olamayanların ise yönetmeliklere uygun şekilde bertarafının sağlanması

Performans Hedefi

Belediyemiz sınırları içerisindeki Tıbbi atık üreticisi olan tüm sağlık kuruluşlarından çıkan tıbbi atıkların yönetmeliklere uygun olarak , halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden üreticilerden ayrı toplanması ve sterilize edilmesi

Performans Göstergeleri

2016

1- İlgili genelgeler ile belirtilen şartlarda imzalı protokol çerçevesinde verilen hizmetin devam etmesinin sağlanması, aksaklıkların ortadan kaldırılması 2- Tıbbi atıklar için uygun toplama ekipmanının eksiksiz temininin yapılması 3- İmzalı protokol çerçevesine uygun Tıbbi Atık Yönetim Planı 4- Tıbbi atık faaliyet raporları göstergeleri 5- Tıbbi atık alındı belgeleri

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

0,00

0,00

0,00

1- Tüm atık üreticilerinden atıkların periyodik olarak toplamak 2- Atıkları toplarken tıbbi atık alındı belgelerini düzenlemek 3- Toplanan atıkların hangi koşullarda sterile edildiğini gösterir faaliyet raporlarını düzenlemek 4- Hazırlanan belge ve raporları değerlendirmek Genel toplam

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Temizlik İşleri Müdürlüğü

2016

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00

120


2.7. Çevrenin Korunması ve Çevre Bilincinin Oluşturulması 2.7.6 Atık pillerin kaynakta ayrı toplanması ve toplanan atık pillerin bertarafının sağlanması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Tüm vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak

Stratejik Hedef

Tüm atıkları insan ve çevre sağlığını bozmadan, geri kazanımı mümkün olanların kaynakta ayrı olarak toplanıp ekonomiye geri kazandırılması, mümkün olamayanların ise yönetmeliklere uygun şekilde bertarafının sağlanması

Performans Hedefi

Atık pillerin kaynakta ayrı toplanması ve toplanan atık pillerin bertarafının sağlanması

Performans Göstergeleri

2016

1- Atık pil toplama çalışmalarının raporlandırılıp dosyalanması 2- Atık pil toplanması için atık pil kutuları temini ve bu bilincin oluşturulması 3- Okullarda atık pil toplama kutuları sayısını artırılması 4- Mahalle muhtarlıklarında atık pil toplama noktaları oluşturulması 5- Okullarda atık pillerin toplanmasını teşvik etmek için TAP ile ortaklaşa ödüllü atık pil toplama kampanyası düzenlenmesi ve bu kampanya için gerekli donanımın temin edilmesi 6- Toplanan atık pillerin tutanakla teslim alınıp kayıt altına alınması raporlandırılması 7- Belediye sınırlarımız içinde 2012 yılı için toplam 300 kg. atık pil toplanması

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

5.000,00

0,00

5.000,00

1- Belediye sınırları içerisinde oluşan atık pilleri toplamak 2- Toplanan atık pilleri tutanakla teslim almak, ara depolamak 3- Ara depolanan atık pilleri TAP’a göndermek 4- Tutanakla belirlenen, gönderilen atık pil miktarını çizelge oluşturarak raporlamak, istenmesi halinde TAP’a göndermek Genel toplam

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Temizlik İşleri Müdürlüğü

2016

5.000,00

5.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

5.000,00

121


2.7. Çevrenin Korunması ve Çevre Bilincinin Oluşturulması 2.7.7 Çevre bilincinin oluşturulması için her türlü eğitim, bilinçlendirme, toplantı, gezil vb. çalışmaların düzenlenmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Tüm vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak

Stratejik Hedef

Çevresel dengenin bozulmaması için tedbirler almak ve bunu tüm vatandaşlarımıza yaymak amacıyla çalışmalar yapılması

Performans Hedefi

Çevre bilincinin oluşturulması için her türlü eğitim, bilinçlendirme, toplantı, gezil vb. çalışmaların düzenlenmesi

Performans Göstergeleri

2016

1- Tüm vatandaşlarımıza Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün verdiği hizmetlerin anlatılması için gerekli afiş, broşür vb. çeşitli dokümanların hazırlanıp dağıtılması 2- Okullarımızda çevre ve atık konularında(ambalaj atıkları, atık yağlar, elektronik atıklar, atık piller, tehlikeli atıklar vb.) eğitim çalışmalarının yılda en az 2 kez düzenlenmesi 3- Öğrencilerimize yönelik bilinçlendirici teknik gezilerin düzenlenmesi 4- Her türlü eğitim faaliyetinin tutanaklarla kayıt altına alınması 5- 2013 yılı için her bir haneye gidilerek kaynakta ayrı toplama bilincini oluşturmak amacıyla çalışmalar yapılması ve bunun her mahalle için ayrı ayrı planlanması

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

25.000,00

0,00

25.000,00

1- Okullarda her türlü çevre konusunda eğitim vermek 2- 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlikler düzenlemek, yarışmalar organize etmek 3- Okullarımızda atık malzemeden (atık ambalaj malzemesi) yapılmış sanatsal çalışmalar sergisi düzenlemek, çeşitli ödüller vermek Genel toplam

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Temizlik İşleri Müdürlüğü

2016

25.000,00

25.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

25.000,00

122


2.7. Çevrenin Korunması ve Çevre Bilincinin Oluşturulması 2.7. 8 Denetim PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Amaçlar

Stratejik Hedef

Çevrenin Korunması

Performans Hedefi

Denetim

Performans Göstergeleri

2016

Çevre kirliliği ile ilgili denetimler yapılacaktır Çevre kirliliği ile ilgili denetimler yapılacaktır

sürekli

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Çevre kirliliği ile ilgili denetimler yapılacaktır

71.200,00

71.200,00

Genel toplam

71.200,00

71.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Denetim

Faaliyet Adı

Çevre kirliliği ile ilgili denetimler yapılacaktır

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 50.000,00 7.400,00 13.800,00

71.200,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

71.200,00

123


2.8. Mezarlık ve Defin İşlemleri 2.8.1 Mezarlık ve Defin Hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Mezarlık ve Defin İşlemleri

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016

Mezarlık Hizmet alanlarının bakım, rekreasyon, ve temizliği düzenli olarak yapılacaktır. Mezarlık Hizmet alanlarının bakımı, malzeme ihtiyaçlarının temini, rekreasyon, ve temizliğinin düzenli olarak yapılmasının sağlanması ve mezarlıkta çalışan işçilere ait tesislerin bakımı ve düzenlenmesi

%100

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Mezarlık Hizmet alanlarının bakım ve temizliği düzenli olarak yapılacaktır.

550.034,00

0,00

550.034,00

Genel toplam

550.034,00

0,00

550.034,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Faaliyet Adı

Mezarlık Hizmet alanlarının bakım, onarım, rekreasyon,restorasyon ve temizliği düzenli olarak yapılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 26,00 8,00 350.000,00

200.000,00

550.034,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

550.034,00

124


2.8. Mezarlık ve Defin İşlemleri 2.8.2 Mezarlık ve Defin Hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Mezarlık ve Defin İşlemleri

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016

Aile Mezarları tespit edilerek bilgisayar ortamına aktarılması çalışmalarına devam edilmesi Aile Mezarları tespit edilerek bilgisayar ortamına aktarılması çalışmalarıa devam edilmesi

%50

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Aile Mezarları tespit edilerek bilgisayar ortamına aktarılması çalışmalarına devam edilmesi

10.000,00

0,00

10.000,00

Genel toplam

10.000,00

0,00

10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Faaliyet Adı

Aile Mezarları tespit edilerek bilgisayar ortamına aktarılması çalışmalarına başlanacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016

10.000,00

10.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

10.000,00

125


2.8. Mezarlık ve Defin İşlemleri 2.8.3 Mezarlık ve Defin Hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Mezarlık ve Defin İşlemleri

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016

Mezarlıkta Yol ve Mezar tanımlama için levha yapım işlerinin devamı Mezarlıkta Yol ve Mezar tanımlama için levha yapım işlerinin devamı

%50

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Mezarlıkta Yol ve Mezar tanımlama için levha yapım işlerinin devamı

12.000,00

0,00

12.000,00

Genel toplam

12.000,00

0,00

12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Faaliyet Adı

Mezarlıkta Yol ve Mezar tanımlama için levha yapım işlerinin devamı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016

12.000,00

12.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

12.000,00

126


2.8. Mezarlık ve Defin İşlemleri 2.8.4 Mezarlık ve Defin Hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Mezarlık ve Defin İşlemleri

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016

Tüm Mezar kayıtları ve arşivin bilgisayar ortamına aktarılması çalışmalarına devam edilecektir. Tüm Mezar kayıtları ve arşivin bilgisayar ortamına aktarılması çalışmalarına devam edilecektir.

%60

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe Tüm Mezar kayıtları ve arşivin bilgisayar ortamına aktarılması çalışmalarına devam edilecektir. Genel toplam

12.000,00 12.000,00

Bütçe Dışı

Toplam

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Faaliyet Adı

Tüm Mezar kayıtları ve arşivin bilgisayar ortamına aktarılması çalışmalarına devam edilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016

12.000,00

12.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

12.000,00

127


2.8. Mezarlık ve Defin İşlemleri 2.8.5 Mezarlık ve Defin Hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Mezarlık ve Defin İşlemleri

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016

Mezarlığa hoparlör sistemi kurularak belirli günlerde Kuran-ı Kerim dinletilecektir.. Mezarlığa hoparlör sistemi kurularak belirli günlerde Kuran-ı Kerim dinletilecektir.

%100

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Mezarlığa hoparlör sistemi kurularak her gün belirli saatlerde Kuran-ı Kerim dinletilecektir.

6.000,00

0,00

6.000,00

Genel toplam

6.000,00

0,00

6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Faaliyet Adı

Mezarlığa hoparlör sistemi kurularak günlerde Kuran-ı Kerim dinletilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Mezarlıklar Müdürlüğü

belirli

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016

6.000,00

6.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

6.000,00

128


2.8. Mezarlık ve Defin İşlemleri 2.8.6 Mezarlık ve Defin Hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Mezarlık ve Defin İşlemleri

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016

Mezarlık alanında ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarına devam edilecektir Mezarlık alanında ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarına devam edilecektir

%70

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Mezarlık alanında ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarına devam edilecektir

5.000,00

0,00

5.000,00

Genel toplam

5.000,00

0,00

5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Faaliyet Adı

Mezarlık alanında ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarına devam edilecektir

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016

5.000,00

5.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

5.000,00

129


2.8. Mezarlık ve Defin İşlemleri 2.8.7 Mezarlık ve Defin Hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Mezarlık ve Defin İşlemleri

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016

Mezarlığa aydınlatma sistemi kurulması çalışmaları genişletilerek devam edecektir. Mezarlığa aydınlatma sistemi kurulması çalışmaları genişletilerek devam edecektir.

%40

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Mezarlığa aydınlatma sistemi kurulması çalışmaları genişletilerek devam edecektir.

10.000,00

0,00

10.000,00

Genel toplam

10.000,00

0,00

10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Faaliyet Adı

Mezarlığa aydınlatma sistemi kurulması çalışmaları genişletilerek devam edecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016

10.000,00

10.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

10.000,00

130


2.8. Mezarlık ve Defin İşlemleri 2.8.8 Mezarlık ve Defin Hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Mezarlık ve Defin İşlemleri

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016

Mezarlığa gelen ziyaretçilerin araçları için tahsis edilen otopark alanının düzenlenmesi işlerine devam edilecektir. Mezarlığa gelen ziyaretçilerin araçları için tahsis edilen otopark alanının düzenlenmesi işlerine devam edilecektir.

%60

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Mezarlığa gelen ziyaretçilerin araçları için tahsis edilen otopark alanının düzenlenmesi işlerine devam edilecektir.

25.000,00

0,00

25.000,00

Genel toplam

25.000,00

0,00

25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Faaliyet Adı

Mezarlığa gelen ziyaretçilerin araçları için tahsis edilen otopark alanının düzenlenmesi işlerine devam edilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016

25.000,00

25.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

25.000,00

131


2.8. Mezarlık ve Defin İşlemleri 2.8.9 Mezarlık ve Defin Hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Mezarlık ve Defin İşlemleri

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016

Mezarlığın çeşitli yerlerine su hatlarının yapılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Mezarlığın çeşitli yerlerine su hatlarının yapılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

%30

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Mezarlığın çeşitli yerlerine su hatlarının yapılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

10.000,00

0,00

10.000,00

Genel toplam

10.000,00

0,00

10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Faaliyet Adı

Mezarlığın çeşitli yerlerine su hatlarının yapılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016

10.000,00

10.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

10.000,00

132


2.8. Mezarlık ve Defin İşlemleri 2.8.10 Mezarlık ve Defin Hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Mezarlık ve Defin İşlemleri

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016

Tarihi ve Kültürel açıdan önem taşıyan mezarların tespit edilmesi, korunması, için gerekli çalışmalar yapılarak bu mezarların elektronik ortama kaydı yapılacaktır Tarihi ve Kültürel açıdan önem taşıyan mezarların tespit edilmesi, korunması, için gerekli çalışmalar yapılarak bu mezarların elektronik ortama kaydı yapılacaktır.

%10

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Tarihi ve Kültürel açıdan önem taşıyan mezarların tespit edilmesi, korunması, için gerekli çalışmalar yapılarak bu mezarların elektronik ortama kaydı yapılacaktır

10.000,00

0,00

10.000,00

Genel toplam

10.000,00

0,00

10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Faaliyet Adı

Tarihi ve Kültürel açıdan önem taşıyan mezarların tespit edilmesi, korunması, için gerekli çalışmalar yapılarak bu mezarların elektronik ortama kaydı yapılacaktır

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016

10.000,00

10.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

10.000,00

133


2.8. Mezarlık ve Defin İşlemleri 2.8.11 Mezarlık ve Defin Hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Mezarlık ve Defin İşlemleri

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016

Mevcut mezarlık alanımızın yanında yeni mezar alanlarının oluşturulması için yeni parsellerin oluşturulması ve alanların genişletilmesi Mevcut mezarlık alanımızın yanında yeni mezar alanlarının oluşturulması için yeni parsellerin oluşturulması ve alanların genişletilmesi

%30

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Mevcut mezarlık alanımızın yanında yeni mezar alanlarının oluşturulması için yeni parsellerin oluşturulması

223.030,00

0,00

223.030,00

Genel toplam

223.030,00

0,00

223.030,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Faaliyet Adı

Mevcut mezarlık alanımızın yanında yeni mezar alanlarının oluşturulması için yeni parsellerin oluşturulması ve alanların genişletilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016

23.030,00

23.030,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

23.030,00

134


2.8. Mezarlık ve Defin İşlemleri 2.8.12 Mezarlık ve Defin Hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Mezarlık ve Defin İşlemleri

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016

Mezarlık alanların tüm yol sorunlarını gidermek, asfaltlamak,çit, taş duvar, mezar giriş tak yapımları Mezarlık alanların tüm yol sorunlarını gidermek, asfaltlamak, çit, taş duvar, mezar giriş tak yapımları

%80

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Mezarlık alanların tüm yol sorunlarını gidermek, asfaltlamak, çit, taş duvar, mezar giriş tak yapımları

150.000,00

0,00

150.000,00

Genel toplam

150.000,00

0,00

150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Faaliyet Adı

Mezarlık alanların tüm yol sorunlarını gidermek, asfaltlamak, çit, taş duvar, mezar giriş tak yapımları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016

150.000,00

150.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

150.000,00

135


2.8. Mezarlık ve Defin İşlemleri 2.8.13 Mezarlık ve Defin Hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Mezarlık ve Defin İşlemleri

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016

Mezarlık alanının 24 saat koruma altına alınması ve izlenmesini sağlamak için kamera sistemi kurulması Mezarlık alanının 24 saat koruma altına alınması ve izlenmesini sağlamak için kamera sistemi kurulması

%10

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Mezarlık alanının 24 saat koruma altına alınması ve izlenmesini sağlamak için kamera sistemi kurulması

15.000,00

0,00

15.000,00

Genel toplam

15.000,00

0,00

15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Faaliyet Adı

Mezarlık alanının 24 saat koruma altına alınması ve izlenmesini sağlamak için kamera sistemi kurulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016

15.000,00

15.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

15.000,00

136


2.8. Mezarlık ve Defin İşlemleri 2.8.14 Mezarlık ve Defin Hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Mezarlık ve Defin İşlemleri

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016

Mezarlık alanının dışından gelebilecek tehlikelere karşı ve izinsiz definlerin önüne geçmek için güvenlik görevlileri tarafından korumak Mezarlık alanının dışından gelebilecek tehlikelere karşı ve izinsiz definlerin önüne geçmek için güvenlik görevlileri tarafından korumak

%10

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Mezarlık alanının dışından gelebilecek tehlikelere karşı ve izinsiz definlerin önüne geçmek için güvenlik görevlileri tarafından korumak

50.000,00

0,00

50.000,00

Genel toplam

50.000,00

0,00

50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Faaliyet Adı

Mezarlık alanının dışından gelebilecek tehlikelere karşı ve izinsiz definlerin önüne geçmek için güvenlik görevlileri tarafından korumak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016

50.000,00

50.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

50.000,00

137


2.8. Mezarlık ve Defin İşlemleri 2.8.15 Mezarlık ve Defin Hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Mezarlık ve Defin İşlemleri

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016

Evde Ölümlerde cenazenin evden alınıp ( cenazenin yıkanması,kefenlenmesi,cenazenin nakli, mezar kazımı, cenazenin defini, taziye evi ziyareti) Mezara defini gerçekleşene kadar tüm işlemleri Müdürlüğümüzce tamamlamak cenaze sahiplerine en acılı günlerinde yanında olmak Evde Ölümlerde cenazenin evden alınıp ( cenazenin yıkanması,kefenlenmesi,cenazenin nakli, mezar kazımı, cenazenin defini, taziye evi ziyareti) Mezara defini gerçekleşene kadar tüm işlemleri Müdürlüğümüzce tamamlamak cenaze sahiplerine en acılı günlerinde yanında olmak

%100

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe Evde Ölümlerde cenazenin evden alınıp ( cenazenin yıkanması,kefenlenmesi,cenazenin nakli, mezar kazımı, cenazenin defini, taziye evi ziyareti) Mezara defini gerçekleşene kadar tüm işlemleri Müdürlüğümüzce tamamlamak cenaze sahiplerine en acılı günlerinde yanında olmak

440.520,00

Genel toplam

440.520,00

Bütçe Dışı

Toplam 440.520,00

0,00

0,00

440.520,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Faaliyet Adı

Evde Ölümlerde cenazenin evden alınıp ( cenazenin yıkanması,kefenlenmesi,cenazenin nakli, mezar kazımı, cenazenin defini, taziye evi ziyareti) Mezara defini gerçekleşene kadar tüm işlemleri Müdürlüğümüzce tamamlamak cenaze sahiplerine en acılı günlerinde yanında olmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016

350.507,00

90.013,00

440.436,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

440.520,00

138


2.8. Mezarlık ve Defin İşlemleri 2.8.16 Mezarlık ve Defin Hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Mezarlık ve Defin İşlemleri

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

2016

Performans Göstergeleri

Müdürlüğümüzde bulunan gassal ve çalışanlarımıza defin ve cenaze yıkama eğitimleri vermek. Müdürlüğümüzde bulunan gassal ve çalışanlarımıza defin ve cenaze yıkama eğitimleri vermek.

%40

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Müdürlüğümüzde bulunan gassal ve çalışanlarımıza defin ve cenaze yıkama eğitimleri vermek.

10.000,00

0,00

10.000,00

Genel toplam

10.000,00

0,00

10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Faaliyet Adı

Müdürlüğümüzde bulunan gassal ve çalışanlarımıza defin ve cenaze yıkama eğitimleri vermek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016

10.000,00

10.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

10.000,00

139


2.9. Zabıta Hizmetleri 2.9.1 Denetim hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Zabıta Hizmetleri

Performans Hedefi

Denetim hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016 İşportacılarla mücadele

İşportacılarla mücadele

Sürekli

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

İşportacılarla mücadele

71.200,00

71.200,00

Genel toplam

71.200,00

71.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Denetim hizmetleri

Faaliyet Adı

İşportacılarla(seyyar satıcılarla) mücadele

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 50.000,00 7.400,00 13.800,00

71.200,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

71.200,00

140


2.9. Zabıta Hizmetleri 2.9.2 Denetim hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Zabıta Hizmetleri

Performans Hedefi

Denetim hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016 İşyeri ruhsat denetimi

İşyeri ruhsat denetimi

%100

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

İşyeri ruhsat denetimi

99.900,00

99.900,00

Genel toplam

99.900,00

99.900,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Denetim hizmetleri

Faaliyet Adı

İşyeri ruhsat denetimi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

75.000,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

11.100,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

13.800,00

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

99.900,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

99.900,00

141


2.9. Zabıta Hizmetleri 2.9.3 Denetim hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Zabıta Hizmetleri

Performans Hedefi

Denetim hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016 Dilencilikle mücadele

Dilencilikle mücadele

Sürekli

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Dilencilikle mücadele

38.700,00

38.700,00

Genel toplam

38.700,00

38.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Denetim hizmetleri

Faaliyet Adı

Dilencilikle mücadele

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 25.000,00 3.700,00 10.000,00

38.700,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

38.700,00

142


2.9. Zabıta Hizmetleri 2.9.4 Denetim hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Zabıta Hizmetleri

Performans Hedefi

Denetim hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016 İmarla ilgili denetimler

İmarla ilgili denetimler

Sürekli

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

İmarla ilgili denetimler

75.000,00

75.000,00

Genel toplam

75.000,00

75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Denetim hizmetleri

Faaliyet Adı

İmarla ilgili denetimler

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 50.000,00 7.400,00 17.600,00

75.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

75.000,00

143


2.9. Zabıta Hizmetleri 2.9.5 Denetim hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Zabıta Hizmetleri

Performans Hedefi

Denetim hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016 İşyeri denetimi

İşyeri denetimi

%100

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

İşyeri denetimi

127.400,00

127.400,00

Genel toplam

127.400,00

127.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Denetim hizmetleri

Faaliyet Adı

İşyeri denetimi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

14.800,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

12.600,00

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

09

Yedek Ödenek

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

100.000,00

127.400,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

127.400,00

144


2.9. Zabıta Hizmetleri 2.9.6 153 ALO Zabıta hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Zabıta Hizmetleri

Performans Hedefi

153 ALO Zabıta hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016

153 Alo Zabıta Hattı ile gelen şikayetleri değerlendirip, gereğini yapma yahut ilgili birimi bilgilendirme 153 Alo Zabıta Hattı ile gelen şikayetleri değerlendirip, gereğini yapma yahut ilgili birimi bilgilendirme

Sürekli

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

153 Alo Zabıta Hattı ile gelen şikayetleri değerlendirip, gereğini yapma yahut ilgili birimi bilgilendirme

42.513,00

42.513,00

Genel toplam

42.513,00

42.513,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

153 ALO Zabıta hizmetleri

Faaliyet Adı

153 Alo Zabıta Hattı ile gelen şikayetleri değerlendirip, gereğini yapma yahut ilgili birimi bilgilendirme

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 25.008,00 3.705,00 13.800,00

42.513,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

42.513,00

145


2.9. Zabıta Hizmetleri 2.9.7 Zabıta Yazılı Şikayet Hizmetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Zabıta Hizmetleri

Performans Hedefi

Zabıta Yazılı Şikayet Hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016

Yazılı olarak gelen şikayetler hakkında gereğini yapma yahut ilgili birimi bilgilendirme Yazılı olarak gelen şikayetler hakkında gereğini yapma yahut ilgili birimi bilgilendirme

Sürekli

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Yazı ve dilekçe ile gelen şikayetleri değerlendirip, gereğini yapma yahut ilgili birimi bilgilendirme

71.200,00

71.200,00

Genel toplam

71.200,00

71.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Zabıta hizmetleri

Faaliyet Adı

Yazılı olarak gelen şikayetler hakkında gereğini yapma yahut ilgili birimi bilgilendirme

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 50.000,00 7.400,00 13.800,00

71.200,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

71.200,00

146


2.9.Zabıta Hizmetleri 2.9.8 Beldemizdeki yaşanan aksaklıkları en etkin ve en verimli şekilde çözüme kavuşturmak PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Zabıta Hizmetleri

Performans Hedefi

Beldemizdeki yaşanan aksaklıkları en etkin ve en verimli şekilde çözüme kavuşturmak

Performans Göstergeleri

2016

Beldemiz zabıta birimi personelinin verimli ve etkin çalışabilmesi için eğitim düzenlenmesi Beldemizdeki yaşanan aksaklıkları hızlı şekilde çözüme kavuşturmak

Sürekli

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Müdürlüğün faaliyete geçirilmesi

68.326,00

0,00

68.326,00

Genel toplam

68.326,00

0,00

68.326,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Zabıta hizmetleri

Faaliyet Adı

Beldemiz zabıta birimi personelinin verimli ve etkin çalışabilmesi için eğitim düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 50.000,00 7.400,00 10.926,00

68.326,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

68.326,00

147


2.9. Zabıta Hizmetleri 2.9.9 Birimin ekipman ihtiyaçlarının ve sahip olduklarının bakım onarım giderlerinin karşılanması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Zabıta Hizmetleri

Performans Hedefi

Birimin ekipman ihtiyaçlarının ve sahip olduklarının bakım onarım giderlerinin karşılanması ve yeni araç alımı

Performans Göstergeleri

2016

Birimin ekipman ihtiyaçlarının ve sahip olduklarının bakım onarım giderlerinin karşılanması. Birimin ekipman ihtiyaçlarının ve sahip olduklarının bakım onarım giderlerinin karşılanması ve yeni araç alımı

%100

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe Dışı

Bütçe

Toplam

Müdürlüğün faaliyete geçirilmesi

313.711,00

313.711,00

Genel toplam

313.711,00

313.711,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Zabıta Hizmetleri

Faaliyet Adı

Birimin ekipman ihtiyaçlarının ve sahip olduklarının bakım onarım giderlerinin karşılanması ve yeni araç alımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Zabıta Müdürlüğü Açıklamalar,

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

75.000,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

11.100,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

17.600,00

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

60.000,00 150.011,00

313.711,00

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

313.711,00

148


2.9. Zabıta Hizmetleri 2.9.10 Belediyemiz kontrolünde toplu taşıma hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler Belediyemiz kontrolünde toplu taşıma hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması

Stratejik Amaç Stratejik Hedef

Belediyemiz kontrolünde toplu taşıma hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması

Performans Hedefi

Performans Göstergeleri

2016

Belediyemiz kontrolünde toplu taşıma hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması Belediyemiz kontrolünde toplu taşıma hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması Açıklama:

%100

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Müdürlüğün faaliyete geçirilmesi

38.700,00

38.700,00

Genel toplam

38.700,00

38.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Belediyemiz kontrolünde toplu taşıma hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması Belediyemiz kontrolünde toplu taşıma hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod Personel Giderleri 01 SGK Devlet Primi Giderleri 02 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 03 Faiz Giderleri 04 Cari Transferler 05 Sermaye Giderleri 06 Sermaye Transferleri 07 Borç Verme 08 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

2016 25.000,00 3.700,00 10.000,00

38.700,00

38.700,00

149


3.TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER 3.1. Hemşericilik Bilincinin Geliştirilmesi ve Sivil Toplumun Kararlara Katılımın Sağlanması 3.1.1 Koordinasyon Toplantılarının Yapılması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Hemşericilik Bilincinin Geliştirilmesi ve Sivil Toplumun Kararlara Katılımın Sağlanması Koordinasyon Toplantılarının Yapılması

Performans Hedefi

2016

Performans Göstergeleri Kurumlarla Toplantılarda Bulunulması Kurumlarla Toplantılarda Bulunulması

2 Defa Açıklama:

Katılma Oranı

%100 Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Koordinasyon Toplantılarının Yapılması

7.425,00

0,00

7.425,00

Genel toplam

7.425,00

0,00

7.425,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Koordinasyon Toplantılarının Yapılması

Faaliyet Adı

Kurumlarla Toplantılarda Bulunulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Açıklamalar,

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

6.300,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

1.125,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

7.425,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00 7.425,00

150


3.1. Hemşericilik Bilincinin Geliştirilmesi ve Sivil Toplumun Kararlara Katılımın Sağlanması 3.1.2 Koordinasyon Toplantılarının Yapılması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Hemşericilik Bilincinin Geliştirilmesi ve Sivil Toplumun Kararlara Katılımın Sağlanması

Performans Hedefi

Koordinasyon Toplantılarının Yapılması

Performans Göstergeleri

2016 Sivil Toplum Kuruluşları ile Toplantı Yapılması

Sivil Toplum Kuruluşları ile Toplantı Yapılması

2 Defa

Açıklama: Katılma Oranı

%100 Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Sivil Toplum Kuruluşları ile Toplantı Yapılması

15.000,00

0,00

15.000,00

Genel toplam

15.000,00

0,00

15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Koordinasyon Toplantılarının Yapılması

Faaliyet Adı

Sivil Toplum Kuruluşları ile Toplantı Yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

6.250,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

1.125,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

7.625,00

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

15.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00 15.000,00

151


3.1. Hemşericilik Bilincinin Geliştirilmesi ve Sivil Toplumun Kararlara Katılımın Sağlanması 3.1.3 Diğer şehirlerde kurulu ilimizle ilgili STK'larla koordineli çalışmalar yapılması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Hemşericilik Bilincinin Geliştirilmesi ve Sivil Toplumun Kararlara Katılımın Sağlanması

Performans Hedefi

Diğer şehirlerde kurulu ilimizle ilgili STK'larla koordineli çalışmalar yapılması

Performans Göstergeleri

2016

İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa gibi illerde kurulan ve İlimizle irtibatlı bulunan STK'larla Koordine Toplantıları Yapılması İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa gibi illerde kurulan ve İlimizle irtibatlı bulunan STK'larla Koordine Toplantıları Yapılması

1 Defa

Açıklama: Katılma Oranı

%100 Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa gibi illerde kurulan ve İlimizle irtibatlı bulunan STK'larla Koordine Toplantıları Yapılması

15.000,00

0,00

15.000,00

Genel toplam

15.000,00

0,00

15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Diğer Şehirlerde Kurulu STK'larla irtibat kurulması

Faaliyet Adı

İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa gibi illerde kurulan ve İlimizle irtibatlı bulunan STK'larla Koordine Toplantıları Yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

6.250,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

1.125,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

7.625,00

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

15.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00 15.000,00

152


3.2. Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi 3.2.1 Toplumdaki Dezavantajlı Grupların İhtiyaçlarını Karşılama PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi.

Performans Hedefi

Toplumdaki Dezavantajlı Grupların İhtiyaçlarını Karşılama

Performans Göstergeleri

2016

Tespit edilen Engelli Tekerlekli Sandalye İhtiyaçlarının Karşılanması Engelli Tekerlekli Sandalye Talebinde bulunan başvuruların incelenmesi

% 100

Açıklama: Tespit edilen Engelli Tekerlekli Sandalye İhtiyaçlarının Karşılanması

%100 Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Tespit edilen Engelli Tekerlekli Sandalye İhtiyaçlarının Karşılanması - Engelli vatandaşların sağlık sorunları ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanması

100.254,00

0,00

100.254,00

Genel toplam

100.254,00

0,00

100.254,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Toplumdaki Dezavantajlı Grupların İhtiyaçlarını Karşılama

Faaliyet Adı

Tespit edilen Engelli Tekerlekli Sandalye İhtiyaçlarının Karşılanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 10.250,00 1.845,00 20.000,00

68.159,00

100.254,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00 100.254,00

153


3.2. Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi 3.2.2 Toplumdaki Dezavantajlı Grupların İhtiyaçlarını Karşılama PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi.

Performans Hedefi

Toplumdaki Dezavantajlı Grupların İhtiyaçlarını Karşılama

Performans Göstergeleri

2016

Yenidoğan bebeklerin ilk bakım ihtiyaçlarının karşılanması Yenidoğan bebeklerin ilk bakım ihtiyaçlarının karşılanması

% 100

Açıklama: Yenidoğan bebeklerin ilk bakım ihtiyaçlarının karşılanması

%100 Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Yenidoğan bebeklerin ilk bakım ihtiyaçlarının karşılanması

25.100,00

0,00

25.100,00

Genel toplam

25.100,00

0,00

25.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Toplumdaki Dezavantajlı Grupların İhtiyaçlarını Karşılama

Faaliyet Adı

Yenidoğan bebeklerin ilk bakım ihtiyaçlarının karşılanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

6.000,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

1.080,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

18.020,00

25.100,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

25.100,00

154


3.2. Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi 3.2.3 Sosyal Yardımlar PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi.

Performans Hedefi

Sosyal Yardımlar

Performans Göstergeleri

2016

Tespit edilen Gıda ve Yakacak İhtiyaçlarının Karşılanması Gıda ve Yakacak Yardımı Talebinde bulunan başvuruların incelenmesi

% 100

Açıklama: Tespit edilen Gıda ve Yakacak İhtiyaçlarının Karşılanması

%100 Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe Tespit edilen Gıda ve Yakacak Yardımı İhtiyaçlarının Karşılanması ve asker aileleri yardım

156.335,00

Genel toplam

156.335,00

Bütçe Dışı 0,00 0,00

Toplam 156.335,00 156.335,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Sosyal Yardımlar

Faaliyet Adı

Tespit edilen Gıda ve Yakacak İhtiyaçlarının Karşılanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 15.000,00 2.453,00

138.882,00

156.335,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00 156.335,00

155


3.2. Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi 3.2.4 Sosyal Yardımlar PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi.

Performans Hedefi

Sosyal Yardımlar, Asker Ailesi Yardımları

Performans Göstergeleri

2016 Tespit edilen Okul Kırtasiye İhtiyaçlarının Karşılanması

Okul Kırtasiye Yardım Talebinde bulunan başvuruların incelenmesi

% 100

Açıklama: Tespit edilen Okul Kırtasiye İhtiyaçlarının Karşılanması

%100 Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe Okul Kırtasiye Yardım taleplerinin uygun olanların karşılanması

216.293,50

Genel toplam

216.293,50

Bütçe Dışı 0,00 0,00

Toplam 216.293,50 216.293,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Sosyal Yardımlar, Asker Ailesi Yardımları

Faaliyet Adı

Okul Kırtasiye Yardım taleplerinin uygun olanların karşılanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 10.200,00 1.836,00 101.293,50

102,964,00

216.293,50

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00 216.293,50

156


3.3. İlin Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi 3.3.1 Ekonomi ve ticarete yönelik etkinlikler düzenlenmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

İlin Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Ekonomi ve ticarete yönelik etkinlikler düzenlenmesi

Performans Göstergeleri

2016

İstihdamın artırılması amacıyla çeşitli kurs, kermes vb. etkinlikler organize etmek İstihdamın artırılması amacıyla çeşitli kurs, kermes vb. etkinlikler organize etmek

25 Defa

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

İstihdamın artırılması amacıyla çeşitli kurs, kermes vb. etkinlikler organize etmek

160.000,00

0,00

160.000,00

Genel toplam

160.000,00

0,00

160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Ekonomi ve ticarete yönelik etkinlikler düzenlenmesi

Faaliyet Adı

İstihdamın artırılması amacıyla çeşitli kurs, kermes vb. etkinlikler organize etmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

7.250,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

1.305,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

151.445,00

160.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00 160.000,00

157


3.3. İlin Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi 3.3.2 Ekonomi ve ticarete yönelik etkinlikler düzenlenmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

İlin Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Ekonomi ve ticarete yönelik etkinlikler düzenlenmesi

Performans Göstergeleri

2016

Osmanlı El Sanatları tanıtma ve gelişme çalışmalarının yapılması, kurs düzenlenmesi Osmanlı El Sanatları tanıtma ve gelişme çalışmalarının yapılması, kurs düzenlenmesi

3 Defa

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Osmanlı El Sanatları tanıtma ve gelişme çalışmalarının yapılması, kurs düzenlenmesi

130.000,00

0,00

130.000,00

Genel toplam

130.000,00

0,00

130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Ekonomi ve ticarete yönelik etkinlikler düzenlenmesi

Faaliyet Adı

Osmanlı El Sanatları tanıtma ve gelişme çalışmalarının yapılması, kurs düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 10.250,00 1.845,00 87.905,00

30.000,00

130.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00 130.000,00

158


3.4. Tarih, Kültür, Bilim-Sanat ve Turizm Faaliyetlerinin Geliştirilmesi 3.4.1 Kültürel ve sanatsal etkinlikler PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Kültürel ve sanatsal etkinlikler

Performans Göstergeleri

2016 Belediye Sohbetleri

Belediye Sohbetleri

4 Adet

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Belediye Sohbetleri

7.375,00

0,00

7.375,00

Genel toplam

7.375,00

0,00

7.375,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Kültürel ve sanatsal etkinlikler

Faaliyet Adı

Belediye Sohbetleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

6.250,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

1.125,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

7.375,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00 7.375,00

159


3.4. Tarih, Kültür,Bilim-Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi 3.4.2 Turizm ve Tanıtım Faaliyetleri Turizm ve Tanıtım Faaliyetleri Turizm ve Tanıtım Faaliyetler PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Turizm ve Tanıtım Faaliyetleri

2016

Performans Göstergeleri Basınla Sabah Kahvaltı Toplantısı Bilecik Turizm ve Tanıtım Faaliyetlerini Güçlendirerek ilin Vizyonuna Değer Katmak Amaçlanmaktadır.

İlimizin Turizm Potansiyelini Ulusal ve Uluslararası Farkındalığın Sağlanması ve Arttırılması Amacıyla Tanıtım Günleri Düzenlemek, Fuarlara Katılmak

Tur Acenteleri ile İlimizin Tarihi ve Turizm Gezilerine yönelik Yıllık Takvimin Oluşturulması için Panel ve Toplantılar Düzenlemek

İlimizin Kültürel ve Folklorik Yapısını Tanıtmak Amacıyla, Düzenlenen Organizasyonlarda Mehter Ekibinin Karşılaması

Sürekli

2 defa

10 defa

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Basınla Sabah Kahvaltı Toplantısı

75.000,00

0,00

75.000,00

Genel toplam

75.000,00

0,00

75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Kültürel ve sanatsal etkinlikler

Faaliyet Adı

Basınla Sabah Kahvaltı Toplantısı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

4.000,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

1.000,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

70.000,00

75.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00 75.000,00

160


3.4. Tarih, Kültür, Bilim-Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi 3.4.3 Tarih ve Sanat Faaliyetleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Tarih ve Sanat Faaliyetleri

Performans Göstergeleri

2016 Basınla Sabah Kahvaltı Toplantısı

İlimize Özgü Tarihine ilişkin Yapıların, Kültürel, Sanatsal Faaliyetlerin Fizibilitesi Yapılarak Tekrar Gün yüzüne Çıkarılması, Tanıtılması ve Tescillenmesi

Sürekli

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

İlimizin Marka Değerlerinin Tescillenmesi ve Fizibilite Araştırmaları

54.670,00

0,00

54.670,00

Genel toplam

54.670,00

0,00

54.670,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Kültürel ve sanatsal etkinlikler

Faaliyet Adı

İlimizin Marka Değerlerinin Tescillenmesi ve Fizibilite Araştırmaları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 4.000,00 670,00 50.000,00

54.670,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00 54.670,00

161


3.4. Tarih, Kültür,Bilim-Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi 3.4.4 Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Tarih ve Sanat Faaliyetleri

Performans Göstergeleri

2016 Basınla Sabah Kahvaltı Toplantısı

Beş Çayı Sohbetleri

6 Adet

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Belediye Başkanımız İle Halkı Buluşturmak Amaçlanmaktadır.

34.670,00

0,00

34.670,00

Genel toplam

34.670,00

0,00

34.670,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Kültürel ve sanatsal etkinlikler

Faaliyet Adı

Basınla Sabah Kahvaltı Toplantısı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 4.000,00 670,00 30.000,00

34.670,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00 34.670,00

162


3.4. Tarih, Kültür,Bilim-Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi 3.4.5 Kültürel ve sanatsal etkinlikler PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Kültürel ve sanatsal etkinlikler

Performans Göstergeleri

2016 Resmi Günlerde Yapılacak Konser Etkinlikleri

Resmi Günlerde Yapılacak Konser ve Organizasyon Etkinlikleri

2 Adet

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Resmi Günlerde Yapılacak Konser ve Organizasyon Etkinlikleri

300.000,00

0,00

300.000,00

Genel toplam

300.000,00

0,00

300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Kültürel ve sanatsal etkinlikler

Faaliyet Adı

Resmi Günlerde Yapılacak Konser ve Organizasyon Etkinlikleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 10.250,00 1.845,00 287,905,00

300.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

300.000,00

163


3.4. Tarih, Kültür,Bilim-Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi 3.4.6 Osmanlı Tarih Şeridi projesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Osmanlı Tarih Şeridi projesi

Performans Göstergeleri

2016 Osmanlı Tarih Şeridi projesi

Osmanlı Tarih Şeridi Projesi Çevre Düzenlemesi

1 Adet

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Osmanlı Tarih Şeridi projesi

217.018,76

0,00

217.018,76

Genel toplam

217.018,76

0,00

217.018,76

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Kültürel ve sanatsal etkinlikler

Faaliyet Adı

Osmanlı Tarih Şeridi Projesi Çevre Düzenlemesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 10.182,00 1.832,76

205.004,00

217.018,76

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

217.018,76

164


3.4. Tarih, Kültür,Bilim-Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi 3.4.7 Kültürel ve sanatsal etkinlikler PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Kültürel ve sanatsal etkinlikler

Performans Göstergeleri

2016

İlimizde Sosyal,kültürel,eğitim öğretim alanında etkinlikler düzenlemek ve desteklemek. İlimizde Sosyal,kültürel,eğitim öğretim alanında etkinlikler düzenlemek ve desteklemek. Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

İlimizde Sosyal,kültürel,eğitim öğretim alanında etkinlikler düzenlemek ve desteklemek.

832.266,00

0,00

832.266,00

Genel toplam

832.266,00

0,00

832.266,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Kültürel ve sanatsal etkinlikler

Faaliyet Adı

İlimizde Sosyal, kültürel, eğitim öğretim alanında etkinlikler düzenlemek ve desteklemek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 18.941,00 2.739,50 810.585,50

832.266,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

832.266,00

Toplam Kaynak İhtiyacı

847.516,00

165


3.4. Tarih, Kültür,Bilim-Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi 3.4.8 Kültürel ve sanatsal etkinlikler PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Kültürel ve sanatsal etkinlikler

Performans Göstergeleri

2016 Yaz Şenlikleri

Yaz Şenlikleri(Çocuk Festiveli,Gençlik haftası,)

2 Adet

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Yaz Şenlikleri

220.200,00

0,00

220.200,00

Genel toplam

220.200,00

0,00

220.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Kültürel ve sanatsal etkinlikler

Faaliyet Adı

Yaz Şenlikleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 10.250,00 1.845,00 208.105,00

220.200,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

220.200,00

166


3.4. Tarih, Kültür,Bilim-Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi 3.4.9 Kültürel ve sanatsal etkinlikler PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Kültürel ve sanatsal etkinlikler

Performans Göstergeleri

2016 Tiyatro Günleri

Tiyatro Günleri

10 Adet

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Tiyatro Günleri

441.450,00

0,00

441.450,00

Genel toplam

441.450,00

0,00

441.450,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Kültürel ve sanatsal etkinlikler

Faaliyet Adı

Tiyatro Günleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 23.450.00 3.400,00 414.600,00

441.450,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

441.450,00

167


3.4. Tarih, Kültür,Bilim-Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi 3.4.10 Kültürel ve sanatsal etkinlikler PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Kültürel ve sanatsal etkinlikler

Performans Göstergeleri

2016 Özel Kutlama Günleri

Özel Kutlama Günleri

2 Adet

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Özel Kutlama Günleri

180.225,00

0,00

180.225,00

Genel toplam

180.225,00

0,00

180.225,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Kültürel ve sanatsal etkinlikler

Faaliyet Adı

Özel Kutlama Günleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

8.000,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

1.550,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

170.675,00

180.225,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

180.225,00

168


3.4. Tarih, Kültür,Bilim-Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi 3.4.11 Kültürel ve sanatsal etkinlikler PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Kültürel ve sanatsal etkinlikler

Performans Göstergeleri

2016 Ramazan Etkinlikleri ve İftar Yemeği

Ramazan Etkinlikleri ve İftar Yemeği

1 Adet

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Ramazan Etkinlikleri ve İftar Yemeği

634.000,00

0,00

634.000,00

Genel toplam

634.000,00

0,00

634.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Kültürel ve sanatsal etkinlikler

Faaliyet Adı

Ramazan Etkinlikleri ve İftar Yemeği

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 30.000,00 3.693,00 600.307,00

634.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00 634.000,00

169


3.4. Tarih, Kültür,Bilim-Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi 3.4.12 Kültürel ve sanatsal etkinlikler PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Kültürel ve sanatsal etkinlikler

Performans Göstergeleri

2016

Bilecik'in Fethi ve Edebalı'nın ışığında hoşgörü, birlik ve beraberlik buluşma etkinliği Bilecik'in Fethi ve Edebalı'nın ışığında birlik ve beraberlik buluşma etkinliği

1 Adet

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Bilecik'in Fethi ve Edebalı'nın ışığında hoşgörü, birlik ve beraberlik buluşma etkinliği

193.500,00

0,00

193.500,00

Genel toplam

193.500,00

0,00

193.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Kültürel ve sanatsal etkinlikler

Faaliyet Adı

Bilecik'in Fethi ve Edebalı'nın ışığında hoşgörü, birlik ve beraberlik buluşma etkinliği

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 12.000,00 1.500,00 180.000,00

193.500,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

193.500,00

170


3.4. Tarih, Kültür,Bilim-Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi 3.4.13 Kültürel Yayınların Yapılması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Kültürel Yayınların Yapılması

Performans Göstergeleri

2016 Kültür hizmeti olarak kitap basımı

Kültürel hizmeti olarak kitap basımı

3 Adet

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Kültürel hizmeti olarak kitap basımı

103.685,74

0,00

103.685,74

Genel toplam

103.685,74

0,00

103.685,74

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Kültürel Yayınların Yapılması

Faaliyet Adı

Kültürel hizmeti olarak kitap basımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 10.000,00 1.234.74 92.451,00

103.685,74

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

103.685,74

171


3.5. Sportif Faaliyetlerin Desteklenmesi 3.5.1 Yaz Spor Okullarının Açılması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Sportif Faaliyetlerin Desteklenmesi

Performans Hedefi

Yaz Spor Okullarının Açılması

Performans Göstergeleri

2016

Yüzme, Basketbol, Voleybol, Tenis, Futbol gibi spor dallarında kurs açılması Yüzme, Basketbol, Voleybol, Tenis, Futbol gibi spor dallarında kurs açılması

1 Adet

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Yüzme, Basketbol, Voleybol, Tenis, Futbol gibi spor dallarında kurs açılması

203.500,00

0,00

203.500,00

Genel toplam

203.500,00

0,00

203.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Sportif Faaliyetlerin Desteklenmesi

Faaliyet Adı

Yüzme, Basketbol, Voleybol, Tenis, Futbol buz pateni gibi spor dallarında kurs açılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 12.000,00 1.500,00 190.000,00

203.500,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

203.500,00

172


3.5 Sportif Faaliyetlerin Desteklenmesi 3.5.2 Spor Alanlarının Yapılması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler

Stratejik Hedef

Sağlık Tesislerinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Yapımı

Performans Göstergeleri

2016

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Yapımı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Yapımı

1

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Yapımı

2.689.503,00

0,00

2.689.503,00

Genel toplam

2.689.503,00

0,00

2.689.503,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Yapımı

Faaliyet Adı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar,

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 450.000,00 89.503,00 250.000,00

1.900.000,00

2.689.503,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

2.689.503,00

173


3.6. Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi 3.6.1. Eğitim ve bilinçlendirme PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi Eğitim ve Bilinçlendirme

Performans Hedefi Performans Göstergeleri

2016 Halkı, kurum ve kuruluşları, afetlere karşı bilinçlendirme semineri verilmesi

Halkı, kurum ve kuruluşları, afetlere karşı bilinçlendirme semineri verilmesi

1 Adet Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Halkı, kurum ve kuruluşları, afetlere karşı bilinçlendirme semineri verilmesi

69.940,00

0,00

69.940,00

Genel toplam

69.940,00

0,00

69.940,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Eğitim ve bilinçlendirme

Faaliyet Adı

Halkı, kurum ve kuruluşları, afetlere karşı bilinçlendirme semineri verilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İtfaiye Müdürlüğü

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

52.000,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

11.940,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak

6.000,00

69.940,00

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

69.940,00

174


3.6. Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi 3.6.2. Eğitim ve bilinçlendirme PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi

Eğitim ve Bilinçlendirme

Performans Hedefi

Performans Göstergeleri

2016 İtfaiye personelinin eğitimini sağlamak

İtfaiye personelinin eğitimini sağlamak

1 Adet

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

İtfaiye personelinin eğitimini sağlamak

72.800,00

0,00

72.800,00

Genel toplam

72.800,00

0,00

72.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Eğitim ve bilinçlendirme

Faaliyet Adı

İtfaiye personelinin eğitimini sağlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İtfaiye Müdürlüğü

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

51.000,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

10.800,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

11.000,00

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak

72.800,00

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

72.800,00

175


3.6. Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi 3.6.3. Eğitim ve bilinçlendirme PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi

Eğitim ve Bilinçlendirme

Performans Hedefi

Performans Göstergeleri

2016 Talep edilmesi halinde kurum ve kuruluşlara yangın ile ilgili eğitim vermek

Talep edilmesi halinde kurum ve kuruluşlara yangın ile ilgili eğitim vermek

1 Adet

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Talep edilmesi halinde kurum ve kuruluşlara yangın ile ilgili eğitim vermek

63.936,00

0,00

63.936,00

Genel toplam

63.936,00

0,00

63.936,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Eğitim ve bilinçlendirme

Faaliyet Adı

Talep edilmesi halinde kurum ve kuruluşlara yangın ile ilgili eğitim vermek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İtfaiye Müdürlüğü

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

9.936,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

7.000,00

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak

47.000,00

63.936,00

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

63.936,00

176


3.6. Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi 3.6.4. Önleyici faaliyetler PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi

Performans Hedefi

Önleyici faaliyetler

Performans Göstergeleri

2016

Kent sınırları içinde belediye meclisince belirlenecek ücret mukabilince bacaları temizlemek ve temizlettirmek Kent içinde belediye meclisince belirlenecek ücret mukabilince bacaları temizlemek ve temizlettirmek

1 Adet

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Kent sınırları içinde belediye meclisince belirlenecek ücret mukabilince bacaları temizlemek ve temizlettirmek

104.160,00

0,00

104.160,00

Genel toplam

104.160,00

0,00

104.160,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Önleyici faaliyetler

Faaliyet Adı

Kent sınırları içinde belediye meclisince belirlenecek ücret mukabilince bacaları temizlemek ve temizlettirmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İtfaiye Müdürlüğü

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

81.000,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

17.160,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak

6.000,00

104.160,00

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

104.160,00

177


3.6. Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi 3.6.5. Önleyici faaliyetler PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi

Performans Hedefi

Önleyici faaliyetler

Performans Göstergeleri

2016

İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı, yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı, yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek

1 Adet

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı, yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek

41.128,00

0,00

41.128,00

Genel toplam

41.128,00

0,00

41.128,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Önleyici faaliyetler

Faaliyet Adı

İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı, yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İtfaiye Müdürlüğü

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak

2016 34.000,00 7.128,00

41.128,00

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00 41.128,00

178


3.6. Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi 3.6.6. Önleyici faaliyetler PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi

Performans Hedefi

Önleyici faaliyetler

Performans Göstergeleri

2016

İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler açısındanmevzuata uygunluğunu denetlemek İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler açısındanmevzuata uygunluğunu denetlemek

Rutin ve Ruhsat Başvurusunda

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler açısındanmevzuata uygunluğunu denetlemek

71.448,00

0,00

71.448,00

Genel toplam

71.448,00

0,00

71.448,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Önleyici faaliyetler

Faaliyet Adı

İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler açısındanmevzuata uygunluğunu denetlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İtfaiye Müdürlüğü

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

54.000,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

11.448,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak

6.000,00

71.448,00

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

71.448,00

179


3.6. Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi 3.6.7. Sivil Savunma PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi

Performans Hedefi

Sivil Savunma

Performans Göstergeleri

2016

Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmaları yapmak, ilkyardım hizmeti vermek Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmaları yapmak, ilkyardım hizmeti vermek

Lüzumu Halinde

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmaları yapmak, ilkyardım hizmeti vermek

93.744,00

0,00

93.744,00

Genel toplam

93.744,00

0,00

93.744,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Sivil Savunma

Faaliyet Adı

Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmaları yapmak, ilkyardım hizmeti vermek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İtfaiye Müdürlüğü

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

60.000,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

12.744,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

21.000,00

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak

93.744,00

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00 93.744,00

180


3.6. Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi 3.6.8. Yangınla Mücadele ve Yangınlara Müdahale Etme PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi

Yangınla Mücadele ve Yangınlara Müdahale Etme

Performans Hedefi

Performans Göstergeleri

2016 Sorumluluk alanındaki yangınlara müdahale etmek

Sorumluluk alanındaki yangınlara müdahale etmek

Yangın anında

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Sorumluluk alanındaki yangınlara müdahale etmek

143.064,00

0,00

143.064,00

Genel toplam

143.064,00

0,00

143.064,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Yangınla Mücadele ve Yangınlara Müdahale Etme

Faaliyet Adı

Sorumluluk alanındaki yangınlara müdahale etmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İtfaiye Müdürlüğü

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

80.000,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

17.064,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

46.000,00

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak

143.064,00

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00 143.064,00

181


3.6. Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi 3.6.9. Yangınla Mücadele ve Yangınlara Müdahale Etme PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi Yangınla Mücadele ve Yangınlara Müdahale Etme

Performans Hedefi Performans Göstergeleri

2016 Talep gelmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak

Talep gelmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak

Lüzumu Halinde

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Talep gelmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak

92.256,00

0,00

92.256,00

Genel toplam

92.256,00

0,00

92.256,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Yangınla Mücadele ve Yangınlara Müdahale Etme

Faaliyet Adı

Talep gelmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İtfaiye Müdürlüğü

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

67.000,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

14.256,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

11.000,00

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak

92.256,00

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00 92.256,00

182


3.6. Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi 3.6.10. Yangınla Mücadele ve Yangınlara Müdahale Etme PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi

Yangınla Mücadele ve Yangınlara Müdahale Etme

Performans Hedefi

Performans Göstergeleri

2016 Okullarda yangınla mücadele ve yangına müdahale tatbikatları yapmak

Okullarda yangınla mücadele ve yangına müdahale tatbikatları yapmak

1 Defa

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Okullarda yangınla mücadele ve yangına müdahale tatbikatları yapmak

62.936,00

0,00

62.936,00

Genel toplam

62.936,00

0,00

62.936,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Yangınla Mücadele ve Yangınlara Müdahale Etme

Faaliyet Adı

Okullarda yangınla mücadele ve yangına müdahale tatbikatları yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İtfaiye Müdürlüğü

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

9.936,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

6.000,00

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak

47.000,00

62.936,00

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

62.936,00

183


3.6. Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi 3.6.11. Yangınla Mücadele ve Yangınlara Müdahale Etme PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi Yangınla Mücadele ve Yangınlara Müdahale Etme

Performans Hedefi Performans Göstergeleri

2016

İtfaiye Müdürlüğünün taşınır ve taşınmazlarının bakım, onarım ve ihtiyaçlarının giderilmesi, koruyucu malzeme, yangın müdahale ve diğer ekip temini İtfaiye Müdürlüğünün taşınır ve taşınmazlarının bakım, onarım ve ihtiyaçlarının giderilmesi, koruyucu malzeme, yangın müdahale ve diğer ekipmanlarının temini

% 90

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

İtfaiye Müdürlüğünün taşınır ve taşınmazlarının bakım, onarım ve ihtiyaçlarının giderilmesi, koruyucu malzeme, yangın müd.ve diğer ekip.temini

247.384,00

0,00

247.384,00

Genel toplam

247.384,00

0,00

247.384,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Yangınla Mücadele ve Yangınlara Müdahale Etme

Faaliyet Adı

İtfaiye Müdürlüğünün taşınır ve taşınmazlarının bakım, onarım ve ihtiyaçlarının giderilmesi, koruyucu malzeme, yangın müdahale ve diğer ekipmanlarının temini

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İtfaiye Müdürlüğü

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak

2016 100.000,00 21.384,00 126.000,00

247.384,00

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00 247.384,00

184


3.6. Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi 3.6.12 Önleyici Faaliyetler PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi

Performans Hedefi

Önleyici Faaliyetler

Performans Göstergeleri

2016 İtfaiye araç parkına araç alımı

İtfaiye araç parkına araç alımı

1 adet

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

İtfaiye araç parkına araç alımı

480.000,00

0,00

480.000,00

Genel toplam

480.000,00

0,00

480.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Yangınla Mücadele ve Yangınlara Müdahale Etme

Faaliyet Adı

İtfaiye İtfaiye araç parkına araç alımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İtfaiye Müdürlüğü

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

0,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

0,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

480.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak

Döner Sermaye

480.000,00

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

480.000,00

185


3.6. Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi 3.6.13. Önleyici Faaliyetler PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi

Performans Hedefi

Önleyici Faaliyetler

Performans Göstergeleri

2016

İtfaiye personelinin, belediyemize yakışır ve standart şekilde yazlık ve kışlık olmak üzere üniformalarının yenilenmesi İtfaiye personelinin yangına müdahale esnasında yangından etkilenmemesi için yazlık ve kışlık olmak üzere üniformalarının yenilenmesi

% 90

Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

kurum ve kuruluşları, afetlere karşı bilinçlendirme semineri verilmesi

51.759,00

0,00

51.759,00

Genel toplam

51.759,00

0,00

51.759,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Önleyici Faaliyetler

Faaliyet Adı

İtfaiye personelinin yangına müdahale esnasında yangından etkilenmemesi için yazlık ve kışlık olmak üzere üniformalarının yenilenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İtfaiye Müdürlüğü

Ekonomik Kod

2016

01

Personel Giderleri

7.500,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

2.259,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak

42.000,00

51.759,00

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

51.759,00

186


3.7. Toplum Sağlığı Ve Veteriner Hizmetleri 3.7.1 Belediye Sınırları içinde Cadde ve Sokakların Haşerelere karşı ilaçlanması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Toplum Sağlığı Ve Veteriner Hizmetleri

Performans Hedefi

Toplum Sağlığı

Performans Göstergeleri

2016

Belediye Sınırları içinde Cadde ve Sokakların Haşerelere karşı ilaçlanması Belediye Sınırları içinde Cadde ve Sokakların Haşerelere karşı ilaçlanması

6 Ay Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Belediye Sınırları içinde Cadde ve Sokakların Haşerelere karşı ilaçlanması

196.282,00

0,00

196.282,00

Genel toplam

196.282,00

0,00

196.282,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Toplum Sağlığı

Faaliyet Adı

Belediye Sınırları içinde Cadde ve Sokakların Haşerelere karşı ilaçlanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar, Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 8812,00 620,00 76.849,00

1,00 110.000,00

196.282,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

196.282,00

187


3.7. Toplum Sağlığı Ve Veteriner Hizmetleri 3.7.2 Sokak Hayvanları ile Mücadele Planları PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Amaç Stratejik Hedef

Toplum Sağlığı Ve Veteriner Hizmetleri

Performans Hedefi

Toplum Sağlığı

Performans Göstergeleri

2016 Sokak Hayvanları ile Mücadele Planları

Sokak Hayvanları ile Mücadele Planları

480

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Sokak Hayvanları ile Mücadele Planları

120.000,00

0,00

120.000,00

Genel toplam

120.000,00

0,00

120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Toplum Sağlığı

Faaliyet Adı

Sokak hayvanları ile mücadele planları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 7.000,00 700,00

112.300,00

120.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

120.000,00

188


3.7. Toplum Sağlığı Ve Veteriner Hizmetleri 3.7.3 İşyeri Denetimi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Toplum Sağlığı Ve Veteriner Hizmetleri

Performans Hedefi

Toplum Sağlığı

Performans Göstergeleri

2016

İşyeri Denetimi

12 Defa Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

İşyeri Denetimi

8.200,00

0,00

8.200,00

Genel toplam

8.200,00

0,00

8.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Toplum Sağlığı

Faaliyet Adı

İşyeri Denetimi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 2.700,00 500,00

5.000,00

8.200,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

8.200,00

189


3.7. Toplum Sağlığı Ve Veteriner Hizmetleri 3.7.4 Kurban Kesme Yerlerinin Tespit ve Denetimi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Toplum Sağlığı Ve Veteriner Hizmetleri

Performans Hedefi

Toplum Sağlığı

Performans Göstergeleri

2016 Kurban Kesme Yerlerinin Tespit ve Denetimi

Kurban Kesme Yerlerinin Tespit ve Denetimi

1 Defa Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Kurban Kesme Yerlerinin Tespit ve Denetimi

7.500,00

0,00

7.500,00

Genel toplam

7.500,00

0,00

7.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Toplum Sağlığı

Faaliyet Adı

Kurban Kesme Yerlerinin Tespit ve Denetimi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 7.000,00 500,00

7.500,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

7.500,00

190


3.7. Toplum Sağlığı Ve Veteriner Hizmetleri 3.7.5 Geçici Bakım Evi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Toplum Sağlığı Ve Veteriner Hizmetleri

Performans Hedefi

Yapım hizmetleri

Performans Göstergeleri

2016 Geçici Bakım Evi

Geçici Bakım Evi Yapımı

%100

Açıklama: Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Geçici Bakım Evi Yapımı

428.575,00

0,00

428.575,00

Genel toplam

428.575,00

0,00

428.575,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi

Yapım Hizmetleri

Faaliyet Adı

Geçici Bakım Evi Yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 6.000,00 680,00 21.184,00

400.711,00

428.575,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

428.575,00

191


3.7. Toplum Sağlığı Ve Veteriner Hizmetleri 3.7.6 Mistblower(İlaçlama Makinası) alımı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Toplum Sağlığı Ve Veteriner Hizmetleri

Performans Hedefi

İlaçlama Faaliyeti

Performans Göstergeleri

2016 Güvenlik Hizmetleri

Mistblower(İlaçlama Makinası) alımı

%100 Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Mistblower(İlaçlama Makinası) alımı

30.000,00

0,00

30.000,00

Genel toplam

30.000,00

0,00

30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Toplum Sağlığı

Faaliyet Adı

İlaçlama Faaliyetleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 6.000,00 600,00 23.400,00

30.000,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

30.000,00

192


3.7. Toplum Sağlığı Ve Veteriner Hizmetleri 3.7.7 Hizmet Alımı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Toplum Sağlığı Ve Veteriner Hizmetleri

Performans Hedefi

Hizmet Alımı

Performans Göstergeleri

2016 Araç Bakımı

Araç bakımı

%100 Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Araç bakım

25.500,00

0,00

25.500,00

Genel toplam

25.500,00

0,00

25.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Toplum Sağlığı

Faaliyet Adı

Hizmet Alımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 5.000,00 500,00 20.000,00

25.500,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

25.500,00

193


3.7. Toplum Sağlığı Ve Veteriner Hizmetleri 3.7.8 Eğitim PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Toplum Sağlığı Ve Veteriner Hizmetleri

Performans Hedefi

Hizmet Alımı

Performans Göstergeleri

2016 Eğitim

Eğitim

%100 Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Eğitim

11.600,00

0,00

11.600,00

Genel toplam

11.600,00

0,00

11.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Toplum Sağlığı

Faaliyet Adı

Hizmet Alımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 6.000,00 600,00 5.000,00

11.600,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

11.600,00

194


3.7. Toplum Sağlığı Ve Veteriner Hizmetleri 3.7.9 Malzeme Alımı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Toplum Sağlığı Ve Veteriner Hizmetleri

Performans Hedefi

Malzeme Alımı

Performans Göstergeleri

2016 Malzeme Alımı

Aşı ve İlaç alımı

%100 Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Aşı ve İlaç alımı

65.609,00

0,00

65.609,00

Genel toplam

65.609,00

0,00

65.609,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Toplum Sağlığı

Faaliyet Adı

Malzeme alımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 6.202,00 607,00 58.800,00

65.609,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

65.609,00

195


3.7. Toplum Sağlığı Ve Veteriner Hizmetleri 3.7.10 Sokak Hayvanları Besleme Noktası ve Mama Alımı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç

Toplumsal Gelişme Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler

Stratejik Hedef

Toplum Sağlığı Ve Veteriner Hizmetleri

Performans Hedefi

Malzeme Alımı

Performans Göstergeleri

2016 Sokak Hayvanları Besleme Noktası ve Mama Alımı

Sokak Hayvanları Besleme Noktası ve Mama Alımı

%100 Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Sokak Hayvanları Besleme Noktası ve Mama alımı

25.500,00

0,00

25.500,00

Genel toplam

25.500,00

0,00

25.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Toplum Sağlığı

Faaliyet Adı

Malzeme alımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2016 6.000,00 700,00 18.800,00

25.500,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

25.500,00

196


KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2016 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ Kurum Adı:

İl Belediyesi / Tüm Birimlerin Toplamı

Bütçe Yılı: 2016

Kurumsal Kod:

46.11.02

Sahife No: 1/2

KO D

01

02

PERSONEL GİDERLERİ AÇIKLAMA

03

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLA MAL VE HİZMET RINA ALIM GİDERLERİ DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

04

05

06

07

08

09

FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ

SERMAY E TRANSF ERLERİ

BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER

TOPLAM

Ödenek

Harcam a

Ödenek

Harc ama

Ödenek

Harcam a

Ödenek

Harca ma

Ödenek

Harca ma

Ödenek

Harcam a

Öde nek

Harc ama

Öden ek

Harca ma

Ödenek

Harcam a

Ödenek

Harca ma

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

02

ÖZEL KALEM 675.00 MÜDÜRLÜĞÜ 5,00

0,00

61.00 0,0 3,00 0

323.945,0 0,00 0

1,00

18

YAZI İŞLERİ 217.00 MÜDÜRLÜĞÜ 2,00

0,00

33.60 0,0 0,00 0

164.703,0 0,00 0

10.001,0 0,00 0

24

HUKUK 117.90 İŞLERİ 2,00 MÜDÜRLÜĞÜ

0,00

15.90 0,0 2,00 0

89.013,00 0,00

1,00

0,00

25.000,00

25

BASIN YAYIN VE HALKLA 251.60 İLİŞKİLER 9,00 MÜDÜRLÜĞÜ

0,00

30.50 0,0 4,00 0

800.939,0 0,00 0

1,00

0,00

26

DESTEK HİZMETLERİ 7,00 MÜDÜRLÜĞÜ

0,00

2,00

28,00

0,00

1,00

30

FEN İŞLERİ 4.589.0 MÜDÜRLÜĞÜ 21,00

0,00

847.5 0,0 03,00 0

5.651.731 0,00 ,00

1,00

31

MALİ 1.358.0 HİZMETLER 06,00 MÜDÜRLÜĞÜ

0,00

213.9 0,0 03,00 0

1.507.113 0,00 ,00

32

İMAR VE ŞEHİRCİLİK

0,00

108.1 0,0 04,00 0

558.418,0 0,00 0

871.01 4,00

0,0 0

2.500. 000,00

0,00

2,00

0,00

1.134.956,0 0

2,00

0,00

425.308,00

0,00

2,00

0,00

247.820,00

35.000,00

0,00

2,00

0,00

1.118.055,0 0

0,00

1,00

0,00

2,00

0,00

41,00

0,00

13.200.011, 00

0,00

2,00

0,00

24.288.269, 00

934.378, 0,00 00

1,00

0,00

6.420.1 0,00 55,00

12.933.556, 00

60.000,0 0,00 0

1.885.003,0 0

0,00

2,00

3.482.541,0 0

0,00

75.000,00

0,00

0,00

197


MÜDÜRLÜĞ 33

İTFAİYE 885.00 MÜDÜRLÜĞÜ 3,00

0,00

134.3 0,0 01,00 0

190.239,0 0,00 0

1,00

0,00

385.009,00

0,00

2,00

0,00

1.594.555,0 0

34

TEMİZLİK 66.009, İŞLERİ 00 MÜDÜRLÜĞÜ

0,00

8.803 0,0 ,00 0

4.697.517 0,00 ,00

1,00

0,00

60.006,00

0,00

2,00

0,00

4.832.338,0 0

35

VETERİNER 60.714, İŞLERİ 00 MÜDÜRLÜĞÜ

0,00

6.007 0,0 ,00 0

204.031,0 0,00 0

1,00

0,00

648.011,00

0,00

2,00

0,00

918.766,00

36

ZABITA 750.00 MÜDÜRLÜĞÜ 8,00

0,00

111.0 0,0 03,00 0

207.926,0 0,00 0

60.000,0 0,00 0

150.011,00

0,00

2,00

0,00

1.278.950,0 0

37

KÜLTÜR VE SOSYAL 229.07 İŞLER 3,00 MÜDÜRLÜĞÜ

0,00

36.00 0,0 4,00 0

3.448.542 0,00 ,00

310.005, 0,00 00

235.004,00

0,00

2,00

0,00

4.258.630,0 0

38

PARK VE 407.71 BAHÇELER 4,00 MÜDÜRLÜĞÜ

0,00

140.0 0,0 09,00 0

1.552.258 0,00 ,00

1,00

2.900.016,0 0

0,00

2,00

0,00

5.000.000,0 0

39

MEZARLIKLA R 26,00 MÜDÜRLÜĞÜ

0,00

8,00

0,0 0

1.038.537 0,00 ,00

300.011,00

0,00

2,00

0,00

1.338.584,0 0

40

STRATEJİ 48.507, GELİŞTİRME 00 MÜDÜRLÜĞÜ

0,00

5.004 0,0 ,00 0

94.028,00 0,00

6,00

0,00

2,00

0,00

147.547,00

41

TEFTİŞ KURULU 26,00 MÜDÜRLÜĞÜ

0,00

12,00

2,00

0,00

84,00

42

TESİSLER 48.531, MÜDÜRLÜĞÜ 00

0,00

5.013 0,0 ,00 0

1.316.406 0,00 ,00

1,00

1.756 .685,0 0

21.845.41 6,00

2.500. 001,00

TOPLAM

10.575. 177,00

0,00

0,0 0

0,0 0

42,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

13,00

0,00

630.036,00

0,00

1.374.40 7,00

0,00

20.528.127, 00

0,00

2/2

2.000.000,0 0 0,0 0

0,0 0

0,00

0,00

6.420.1 87,00

0,00

65.000.000, 0,00 00

198

Profile for Bilecik Belediyesi

2016 performans programı  

2016 performans programı  

Advertisement