Page 1

1


İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU………………………………………………………………………...…1 I. GİRİŞ…………………………………………………………………………………………...…3 II. BELEDİYEMİZİN MEVCUT DURUMU VE ORGANİZASYON YAPISI……………………………………………………..……4 III. GENEL BİLGİLER…………………………………………………………………….…...5 A. İlimizin Tarihi, Coğrafi ve Ekonomik Yapısı………………………………..…5 B. Yasal Yükümlülükler ve mevzuat……………………………………………….17 IV. MİSYON, VİZYON VE İLKELER…………………………………………………...22 A. Misyon…………………………………………………………………………….…….22 B. Vizyon…………………………………………………………………………………...23 C. İlkeler……………………………………………………………………………….……24 V. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER …………………………………….…...27 A) STRATEJİK AMAÇLAR………………………………………………………….…..30 1- Kurumsal Gelişim Çalışmaları İle İlgili Amaçlar………………..…30 2- Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Amaçlar……………………..33 3- Toplumsal Gelişim Çalışmaları İle İlgili Amaçlar………………….35 B) STRATEJİK HEDEFLER……………………………………………………………..37 1- Kurumsal Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler…………………..37 2- Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler……………………..39 3- Toplumsal Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedefler………………….41 C) STRATEJİK PLAN TABLOLARI…………………………………………………...42 VI. SONUÇ………………………………………………………………………………………….65

Bilecik Belediye Başkanlığı / 2011

2


SUNUŞ

Taşı Mermer, Toprağı Seramik, Yaprağı İpek Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik.

Bilecik; Tarih ve kültür hazinesi bir şehir. Bilecik; Tarihin her döneminde özel bir konuma sahip olan, kıtalara adalet, hoşgörü, saygı ve sevgiyi aşılayan, cihana hükmeden şanlı Osmanlı devletinin temellerinin atıldığı kuruluş toprağı, aynı zamanda Türk Milletinin Kötü Giden Makus Talihinin Yenildiği kurtuluş mücadelesine beşiklik etmiş güzide bir şehir.

Bizler

bu

topraklarda,

çalışmalarımızın

merkezine

daima

insanı

yerleştirdik.

Bilecik'imizde, İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın anlayışıyla yola çıktık, geleceğimize bu inançla yön veriyoruz. Amacını yitiren bir düşünce İstikbalini de yitirir görüşüyle, Bilecik'imizde göreve geldiğimiz günden bu güne, bizlere bu görevi layık gören vatandaşlarımızın duygu ve değer dünyasına uygun hareket etmeye çalışıyoruz. Dün ve bugün nasıl olduysa yarın da insanımızın yaşam şartlarını iyileştirmenin, onur ve saygınlığını pekiştirmenin gayreti içinde olmaya devam edeceğiz.

Belediyeler, sınırları içerisinde yaşayanların isteklerini karşılamakla görevli kamu kurumları olup görev ve yetkileri yasalarla belirlenmiştir.

Belediyelerin görev ve yetkileri

sınırlıdır, kaynakları da sınırlıdır. Yerelde ortak ihtiyaçlar çok çeşitlidir. Şehrin gelişimi ve büyümesi durumuna her geçen gün bu ihtiyaçlar daha da çeşitlenmektedir. Ortak ihtiyaçların çok çeşitli olmasından da öte bir kentte yaşayan insanlar ister yerel nitelikli ve isterse genel nitelikli olsun tüm isteklerinde belediyeyi başvuru ve çözüm adresi görme eğilimi içerisindedir. Bu eğilimin sebebine gelince; Belediyeciliğin toplumumuzda ve kültürümüzde “şehremaneti” anlayışı üzerine bina edilmiş olması sorunun cevabıdır. Kültürümüzde belediye “Şehremaneti”, belediye başkanı ise “Şehremini”dir. Şehrin anahtarı, teveccüh gösterip size böylesine önemli bir görevi tevdi eden seçmenlerinizce size teslim edilmiştir. Emin ve en güvenilir olarak 3


istekler ve ihtiyaçlar karşısında sorun değil, çözüm üreten tek kurum sizsinizdir. Bilecik Belediyesi olarak yasaların verdiği imkânlar çerçevesinde, mali kaynaklarımızı bir yandan artırırken diğer yandan da en etkin biçimde kullanarak ilimize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Hizmet anlayışımızın özünde insan, özünde hak özünde adalet var. Bilecik'imizi ilgilendiren her konu bizi ilgilendirmektedir. Bizim sorumluluk alanlarımızda olmayan konularda sorumlu kurumlarla iletişim içerisinde sorunlara çözüm bulabilmek için de gayret gösteriyoruz. 2012–2014 yıllarını kapsayan ve belediye olarak kendi kaynaklarımızla yapacağımız çalışmaları kapsayan Stratejik Planımızda her geçen gün büyüyen ve gelişen Bilecik'imizde büyük hedeflerimiz bulunmaktadır. Kararlı ve planlı bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalarımızda bizlere güvenen, destek veren herkese teşekkür ediyoruz.

SELİM YAĞCI Bilecik Belediye Başkanı

4


I. GİRİŞ 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Stratejik plân ve performans programı” başlıklı 41 inci maddesinin 3 ümcü fıkrası “Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir” hükmünü içermektedir. Bu hükmün mefhumu muhalifinden nüfusu 50.000’in üzerinde olan belediyelerin stratejik plan ve buna bağlı olarak da performans programı hazırlamaları zorunluluğu doğmaktadır. İlimiz nüfusunun 2010 yılı sonunda yapılan sayım sonucu 50.000 in üzerinde gerçekleşmesi, belediyemizce stratejik plan ve performans programı hazırlanmasını, yasal yükümlülük olarak gerektirmiştir. Bilecik Belediyesi stratejik planı ile performans programının hazırlanması için Belediye Başkanının görevlendirmesi ile belediyemizde görevli 5 personel üyenin bulunduğu bir çalışma ekibi kurulmuştur. Yine 5393 Sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Stratejik plân ve performans programı” başlıklı 41 inci maddesinin 2 inci fıkrası “Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.” Hükmünü içermektedir. Kurulan komisyon bahsi geçen hüküm çerçevesinde, belediyemizin mevcut aktifi ile güçlü yanlarını değerlendirmiş sonrasında belediyemiz müdürlükleri ile toplantılar yaparak onların görüşlerini almış ve projeleri ile hedeflerini öğrenmiştir. Yine Stratejik Plan

ile Performans Programının

hazırlanmasında katkılarını sağlamak ve görüşlerini almak maksadı ile Bilecik Üniversitesi Rektörlüğü temsilcisi, Bilecik Kent Konseyi temsilcisi ve ilimizdeki oda temsilcileri ile ortak toplantılar yapmıştır. Yapılan bu toplantılar sonucunda stratejik planın Kurumsal, Kentsel ve Toplumsal Gelişimin sağlanması yönünde üç ana başlık altında hazırlanması gereği ortaya çıkmıştır.

5


II. BELEDİYEMİZİN MEVCUT DURUMU VE ORGANİZASYON YAPISI

MEVCUT KADRO DURUMU

STATÜ

SAYISI

MEMUR

62

SÖZLEŞMELİ

15

İŞÇİ

79

TOPLAM

156

İşçi %51

Memur %40

Sözleşmeli %9

MEMUR PERSONELİN HİZMET SINIFINA GÖRE DAĞILIMI HİZMET SINIFI THS AVHS SHS GİH YHS TOPLAM

SAYI SI 7 1 53 1 62

Kaynak: Bilecik Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü

6


ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI LİSTESİ CİNSİ ARAÇ SAYISI OTOMOBİL 6 MİNİBÜS 2 MİDİBÜS 1 OTOBÜS 8 KAMYONET 6 MOTORSİKLET 2 ÇÖP KAMYONU 2 DAMPERLİ KAMYON 8 ARAZÖZ 5 VİDANJÖR 1 RODER 1 KAZICI – YÜKLEYİCİ 2 KOMPRESÖR 1 Kaynak: Bilecik Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü (2011)

DONANIM DURUMU LİSTESİ KAYNAK

SAYISI

BİLGİSAYAR (SUNUCU )

3 82 16 4 3 59 1 1

BİLGİSAYAR ( MASAÜSTÜ ) BİLGİSAYAR ( DİZÜSTÜ ) BİLGİSAYAR ( EL TERMİNALİ ) FOTOKOPİ MAKİNASI YAZICI TARAYICI (SCANNER) ÇİZİCİ (PLOTTER)

Kaynak: Bilecik Belediye Başkanlığı, Bilgi İşlem Birimi (2011)

7


8


III. GENEL BİLGİLER A. İlimizin Tarihi, Coğrafi ve Ekonomik Yapısı Tarih Öncesinde Bilecik Bilecik’te ilk yerleşim MÖ 3000’den öncelere rastlamaktadır. Anadolu’da Tunç Çağına geçiş sürecinde önemli bir yeri olan Bilecik’ten MÖ 3000’lerde tunç yapımı için kalay çıkarıldığı bilinmektedir. İlin bilinen en eski isimleri Agrilion ve Agrillum’dur. Daha sonraki dönemlerde Bilecik Bizans İmparatorluğu sınırları içine giren bir yerleşim yeri olmuştur. Doğu Roma (Bizans) döneminde şehir Belekoma ismiyle anılıyordu. Bilecik o zaman, şimdiki Bilecik’in doğusunda, Hamsu ve Tabakhane derelerinin oluşturduğu vadiler arasındaki bir kaya çıkıntısı üzerine inşa edilen kale çevresinde kurulmuştu. Antik Çağda Bilecik Antik Çağ’ da Bilecik’le ilgili özel bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle kentin bu çağdaki hayatı, tarih kaynaklarında Bilecik’i de içine alan Bitinya (Bithynia) bölgesinin genel tarihi içinde gösterilmektedir. Bitinya bölgesinin bilinen tarihi MÖ 1950’lerde burada yaşayan Trakya kavimlerinden Thynler’le başlar. Bölge Thynler’den sonra kronolojik sıra ile : MÖ 1550-1400 Mısırlılar, 1400-1200 Hititler, 1200-676 Frigler, 676-595 Kimmerler, 595-546 Lidyalılar, 546-334 Persler, 334-326 Makedonyalılar, 326-297

Özgürlük

dönemi,

297-74

Bitinya

Krallığı,

74-395

Roma

İmparatorluğu, 395-1299 Bizans (673-678 ve 714-718 döneminde bölge Emevi ve Abbasi hakimiyeti) dönemlerini yaşamıştır.

9


Bizans Döneminde Bilecik, Roma İmparatorluğu MS 395 yılında ikiye ayrılınca, Bitinya Bölgesi ve Bilecik Doğu Roma (Bizans) imparatorluğu sınırları içinde kaldı. Bizans döneminde Belekoma Kalesi Bilecik’te inşa edilmiştir. Bizans döneminde Bilecik bir Tekfurluk idi. Abbasi Halifesi Harun Reşid döneminde (797 yılında), Bitinya bölgesinin diğer şehirleri gibi Bilecik ve Söğüt civarı da fethedilerek Abbasi idaresine sokulmuştur. Çevresi kale ile korunan Belekoma kenti tarih içinde Bizanslılar-Emeviler

ve

Bizanslılar-Abbasiler

arasında

birkaç

kez

el

değiştirmiştir. Selçuklular Döneminde Bilecik, Selçukluların bir boyu olan Kayıların bir bölümü (400 çadırlık bir oba) Ertuğrul Bey yönetiminde batıya doğru yer değiştirerek Söğüt ilçesi ve çevresine gelmişlerdir.

Osmanlı vaka-i namelerinde Kayıların Söğüt ve çevresine yerleşme tarihi olarak 1230’lu yıllar gösterilmektedir. 1231 yılında İznik İmparatoru Selçuklu sınırına tecavüz edince Selçuklu Sultanı I. Aleaddin Keykubat Bizanslılara karşı bir sefer düzenlemiş, Ertuğrul Bey de bu sefere bir akıncı olarak katılmıştı. Selçuklu ve Bizans orduları arasında Sultanönü mevkiinde meydana gelen savaşın sonucunda Bizans ordusu yenilmiş, Karacadağ ve Söğüt dolayları Büyük Selçuklu Devleti’nin eline geçmişti. I. Aleaddin Keykubat Belekoma (Bilecik) Tekfurunu vergiye bağladı. Savaşta büyük yararlıklar gösteren Ertuğrul Bey’e Söğüt’ü mülk, Domaniç’i de yaylak olarak verdi. Yine Osmanlı kaynaklarına göre Ertuğrul Bey 1281 yılında ölmüştür. Türbesi Söğüt ilçemizde bulunmakta ve her yıl Söğüt’te düzenlenen Ertuğrul Gazi Şenlikleri ile anılmaktadır.

10


Ertuğrul Bey, Kayı Türklerinin değerli önderidir. Kayı boyu ise Osmanlı Devletinin nüvesi, kurucusudur. Böylece Söğüt ve dolaylarında kök salan 400 çadırlık uçbeyliğinden bir Devlet doğmuştur. Osmanlılar Döneminde Bilecik, Ertuğrul Gazi’nin ölümünden sonra Kayıların başına Osman Bey geçti. Osman Bey ve silah arkadaşları Bizans’a karşı savaşıyor ve bu savaşlarda sürekli başarı kazanıyorlardı. Kayıların bu başarılarında Şeyh Edebali’nin büyük rolü olmuştu.

Şeyh Edebali Ahi idi. Ahilik; tarım dahil bütün zanaat dallarında halkı, çalışanları teşvik eden, herkesi kardeş bilen, çalışanlara her türlü yardım elini uzatan örnek bir örgüt anlayışı idi ve Fakih Şeyh Edebali Kayı Ahilerinin önderi idi. Şeyh Edebali o sıralar Eskişehir ili sınırları içindeki İtburnu Köyünde oturuyordu. Daha sonra medresesini Söğüt ve son olarak da Bilecik’e taşımıştır. Osman Bey 1286 yılında İnegöl yakınındaki Hisarcık kalesini Bizanslılardan zaptetti. 1287 yılında İnegöl Tekfuru’nu Domaniç yakınındaki İkizce’de (Erice) yenilgiye uğrattı. Osman Bey ve silah arkadaşlarının Bizans Tekfurları ile olan savaşlarını izleyen Selçuklu Sultanı III. Alaeddin Keykubat büyük bir ordu ile Karacahisar önlerine geldi. Osman Bey’in kuvvetleriyle birleşerek Bizans elindeki bu kaleyi kuşattı. Kuşatma sürerken Selçuklu Sultanı geri döndü. Osman Bey’e bir sancak, tuğ alem ve gümüş takımlı bir at göndererek Söğüt ve Eskişehir’i de içine alan bu sancağı Osman Bey’e verdi. Karacahisar’daki Rum kilisesini camiye çeviren Osman Bey ilk kez kendi adına hutbe okuttu(1289). Bu olaylar Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun ilk işaretleri olarak nitelendirilmektedir.

11


O sıralarda Bilecik henüz Türkler tarafından fethedilmemişti. Bizanslılara ait bir kentti. Bilecik (Belekoma) ve Yarhisar tekfurları vergiye bağlanmıştı. Osman Bey 1299 yılı yaz başında Belekoma kalesini ve peşinden Yarhisar kalesini fethetti.

Bilecik, Yıldırım Bayezid dönemine kadar Osmanlı yönetiminde kalmış, ancak, 1402 yılında Ankara meydan savaşında Bayezid’in Timur’a yenilmesi sonucunda 2 ay kadar Timur’un hakimiyetine geçmiş ve Çelebi Sultan Mehmet tarafından geri alınmıştır. Bu tarihten sonra, Osmanlı yönetimi sırasında Bilecik giderek gelişmiş, ancak, şehrin kurulu bulunduğu alanın iskân için uygun olmaması daha hızlı gelişmesini engellemiştir. Bununla birlikte Bilecik Bursa ve İznik’ten Eskişehir’e ve Anadolu içlerine giden yol üzerinde önemli bir konaklama ve dinlenme yeri olarak önemini korumuştur. Bilecik Trakya ve Marmara bölgelerini İç, Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Ön Asya’ya bağlayan İstanbul-Bağdat demiryolu kenarında kurulmuştur. Roma ve Bizanslılar zamanında kent merkezinin küçük bir yer olduğu sanılmaktadır. Türklerin eline geçtikten sonra önem kazanmıştır. Osman Gazi’nin fethettiği ilk önemli kale olması ve Şeyh Edebali Türbesi’nin burada bulunması, şehre olan ilgiyi artırmıştır. Önceleri kale çevresinde yerleşik kent daha sonra Şeyh Edebali Türbesi, Orhan Gazi camii ve yakınındaki medreseye doğru büyümeye başlamıştır. Şehir Türk hakimiyetine geçtikten sonra, önceleri Türkler ve Rumlar ayrı mahallelerde oturmuşlardır. Örneğin, Türkler daha çok Osman Gazi, Orhan Gazi ve Aşağı Camiler çevresine yerleşmiş, Rumlar ise bugünkü Bilecik merkezinin bulunduğu bölgede yoğunlaşmışlardı. Zamanla toplumlar arası sosyal ve ekonomik ilişkiler kurulmuş, iki toplumun ayrı mahallelerde oturması eğilimi ortadan kalkmış, devlet yapıları Yukarı Mahalleye yapılmaya başlanmış ve kent bugünkü yerleşim yerine doğru gelişmiştir. 12


Kurtuluş Savaşında Bilecik, İstiklal Savaşında T.B.M.M. hükümet ile İstanbul’da bulunan hükümet arasında ortaya çıkan ihtilafı gidermek amacı ile İstanbul’daki Tevfik Paşa hükümeti adına Dahiliye Nazırı Ahmet İzzet Paşa, Ankara Hükümeti ile bir görüşme yapmak istedi. Görüşmenin Bilecik İstasyon binasında yapılması kararlaştırıldı. Heyetler 5 Aralık 1920 günü Bilecik İstasyon binasında bir araya geldiler. İstanbul Heyeti Ahmet İzzet Paşa, Salih Paşa, elçilerden Cevat Bey, Ziraat Nazırı Kazım Bey, Hukuk Danışmanı Münir Bey ve Hoca Fatih Efendi’den oluşmuştu. Ankara heyetine ise Mustafa Kemal Paşa başkanlık etmişti. Heyette İsmet Bey (İnönü) de bulunuyordu. Bilecik Mülakatından olumlu ve somut bir sonuç elde edilememiştir. Yunan Ordusu 6 Ocak 1921 günü Bursa ve Uşak dolaylarından taarruza geçti. 8 Ocak 1921 akşamı Bilecik-Karaköy-Muratdere hattına kadar geldi. Böylece Bilecik işgal edilmiş oldu (Bilecik’in Yunanlılar tarafından ilk işgali). I. İnönü Savaşı, I. İnönü Savaşı tümüyle Bilecik toprakları üzerinde geçmiştir. Akpınar, Oklubalı mevzilerinde göğüs göğüse kanlı çarpışmalar oldu. Üst üste yenilgiyi alan Yunan ordusu geri çekilmeye başladı. Öyle ki, 11 Ocak 1921 günü taarruzu ilk başlattıkları Zevvare Tepe, Tepeköy, Oluklu, Rızapaşa, Poyra, Beşkardeş Dağları, Zemzemiye ve Bursa’nın doğu mevzilerine kadar çekilmişlerdi. Bilecik’in ilk işgali 8-11 Ocak 1921 tarihleri arasında sadece 4 gün sürmüştür.

13


II. İnönü Savaşı, II. İnönü Savaşı, 23 Mart 1921’de Yunan ordusunun yeniden Bursa-Uşak kesimlerinden taarruzu üzerine başlamış ve Bilecik ili toprakları üzerinde geçmiştir. Albay İsmet Bey yönetimindeki Türk kuvvetleri, Yunan birliklerini BilecikPazaryeri ve İnegöl hattında karşılamış ve 26 Mart’ta ise Söğüt-Gündüzbey yolu, Yazıahlat-Karaköy demiryolu ve Bozüyük’ün batısı-Karasu çizgisinin oluşturduğu asıl mevzilerinde savaşmıştır.

İntikam Tepe, Zevvare Tepe ve Nazımbey Tepelerinde kanlı çarpışmalar oldu. Yunanlılar 1 Nisan 1921 akşamı 1. ve 61. tümenlerimizin yaptığı saldırılarla buralardan atıldılar. II. İnönü Savaşı şanlı Türk Ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. II. İnönü Savaşları sırasında Bilecik iki kez daha Yunanlılar tarafından işgal edildi (ikinci ve üçüncü işgal). Geri çekilirken 12 Temmuz’da Karaköy ve Yeniköy’ü işgal eden Yunan birlikleri 13 Temmuz 1921’ de Bilecik’e girdiler (ikinci işgal). Fakat, Türk Kuvvetlerinin karşı saldırıları sonucu şehri birkaç gün içinde boşalttılarsa da 22 Temmuz 1921’de yeniden Bilecik’e girdiler (üçüncü işgal). En uzun işgal de bu olmuştur. Ancak 30 Ağustos 1922’deki Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle istilacı Yunan ordusuna karşı son ve kapsamlı zaferi kazanan Türk ordusu, 4 Eylül 1922’de Söğüt ve Bozüyük, 5 Eylül de Pazaryeri ve 6 Eylül l922’de ise Bilecik’i Yunan işgalinden kurtarmıştır. Yunanlılar bu ilçeler ve il merkezini boşaltırken bir çok yerde yangınlar çıkararak buraları harabeye çevirdiler. Örneğin, Bilecik’te ancak Yukarı Mahalledeki

birkaç

evle,

Tabakhane

Mahallesi

yangın

ve

tahripten

kurtarılabilmiştir. Yangınlar sırasında 1956 ev, 331 dükkân, 18 han, hükümet konağı, tüm ipek fabrikaları, okul, cami ve türbeler yanarak kullanılamaz duruma gelmiştir. 14


Cumhuriyet Döneminde Bilecik, Böylece Bilecik Kurtuluş Savaşından çok büyük yaralar alarak çıkmış, savaşın getirdiği sosyal ve ekonomik çöküntü nedeniyle Cumhuriyet dönemine çok güçsüz başlamıştır. Bilecik Halkı Kurtuluş Savaşına tüm varlığı ile katılmış, gerek milis kuvvetleri ve gerekse düzenli ordularımıza onbinlerce evladını vermiştir. Bilecik, Kurtuluş Savaşından yanmış-yıkılmış, tam bir enkaz halinde çıkmıştır. 1920’lerde 12.000 olduğu tahmin edilen şehir nüfusu, savaştan sonra 4.000’e inmiştir. Savaştan önce Bilecik bölgenin en önemli ipek endüstrisi merkeziydi. Şehirde çok sayıda ipekçilik tesisi ve ipek kadife üreten fabrika bulunuyordu. Ancak, Yunanlıların çıkardığı intikam yangınlarında bu fabrika ve tesislerin tümü yandı. Bu arada diğer fabrika ve işyerlerinin de yanmış olması il ekonomisini çökertmiştir.

İlimizin bu özellikleri dolayısıyla Bilecik ili anıldığında Belediyemizce “Kuruluştan Kurtuluşa Bilecik” tamlaması kullanılarak tarihe vurgu yapılarak gelecek şekillendirilmek istenmektedir.

Coğrafi Konum,

Bilecik Marmara Bölgesinin güneydoğusunda, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinin kesim noktaları üzerindedir. 39° ve 40° 31’ kuzey enlemleri ile 29° 43’ ve 30° 41’ doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Doğudan Bolu ve Eskişehir güneyden Kütahya, batıdan Bursa, kuzeyden Sakarya illeri ile çevrilidir. 15


Bilecik 4321 km²’lik alanı ile Türkiye’nin küçük illerinden biridir. Alan sıralaması bakımın-dan 65. sırada yer almaktadır. Merkez ilçenin yüzölçümü 844 km²’dir. Yeryüzü Şekilleri Bilecik ili toprakları tepelik alanlar, dik ve derin vadilerle yarılmış aşınım düzlükleridir. Kuzey Anadolu kenar dağları, yani, Karadeniz dağlarının başlangıç merkezi, İç Anadolu platolarının başlangıç yeri, Marmara Bölgesinin ise kıyı ve akarsu çanak tabak ovalarının sona erdiği alanlarının tamamı ilin sınırları içerisindedir. Kuzey Anadolu dağlarının denizden içeriye doğru ikinci serisi olan Köroğlu Dağları ilin topraklarında başladığından arazinin batıdan doğuya doğru birden yükselmesine neden olur. Bu yükselti güneye doğru inildikçe dalgalı bir görünüm alır. Bozüyük Ovası ve Sakarya ırmağı ile kuzey-güney yönünde iki bölüme ayırır. Dağlar bu ırmağın her iki yakasında devam eder. Bilecik ilinin deniz seviyesinden yüksekliği 500 metredir. Güneydoğuya Karasu vadisine gidildikçe yükseklik azalmaktadır. Nitekim bu vadide kurulu İstasyon Mahallesinin denizden yüksekliği 200 metreye kadar iner. Dağlar il topraklarının % 32’sine yakın bir bölümünü kaplar. Bu yükseltiler daha çok tepe görünümündedir. İlin en yüksek noktası Bozüyük ilçesinin batı ve güneybatısında yer alan yükseltiler üzerindeki Kala Dağı’dır (1906 m). Diğer önemli yükseltiler Yirce Dağı (1790 ), Metristepe (1300 m), Göldağı (1284 m), Kızılcaviran (1250 m), Osmaniye (1210 m), Ahi Dağı (1100 m), Dokuz Öküz Tepesi (1150 m), Ballıkaya (1050 m), Kızıltepe (990 m), Avdan Dağları (926 m), Paşa Dağları (922 m), Kurudağ (805 m)’dır. Genellikle Sakarya Irmağı boyunca uzanan çok geniş olmayan düzlükler şeklinde ovalar il topraklarının % 7’lik bir bölümünü kaplar. Ovalar akarsuların dar ve derin vadilerden akarken parçaladıkları arazilerden 16


taşıdıkları verimli alüvyonları son bölgelerinde biriktirmelerinden oluşan ovalarıdır. Bozüyük, Gölpazarı, Osmaneli ve Pazaryeri Ovaları başlıca düzlük alanlardır. İlde yayla tanımı içerisine sokulabilecek düzlükler çok azdır. Bu tür yeryüzü şekilleri il topraklarının yalnızca % 0,5’ini oluşturmaktadır. İl topraklarının büyük bir bölümü (% 59,9) aşınım düzlükleri durumundadır. Tepelik alanlarda tümsekleşip tipik “V” biçimli vadilerle parçalanan bu düzlükler, il topraklarının engebeli bir görünüm almasına neden olmuştur. İl topraklarındaki vadiler genellikle dik ve derin yarıklar biçimindedir. Bunların en önemlisi Sakarya Vadisidir. Göksu Vadisi, Göynük Vadisi ve Karasu Vadisi de önemli vadilerdir. Akarsular; Sakarya Irmağı, Sakarya nehri Bilecik ilinin başlıca akarsuyudur. Bu ırmağa dökülen çay ve dereler ilin öteki su kaynaklarıdır. Sakarya, İnhisar ilçesi yakınlarında Bilecik topraklarına girer; kuzey-güney yönünde akarak ili doğu ve batı olmak üzere iki parçaya böler. Vezirhan’ın kuzeyinde Karasu Deresi, Osmaneli ilçesi yakınlarında da Göksu Çayını alarak kuzeye yönelir.

Taşıdığı su miktarı bakımından Türkiye’nin önemli akarsuları arasında yer alır. Irmağın toplam uzunluğu 824 km’dir. Yaklaşık onda birlik kısmı (80 km) Bilecik sınırları içinde akar. Ortalama debisi 100 m³/sn, ortalama derinliği 1,5 metre, en fazla derinliği ise 5 metre kadardır.

17


Karasu, Bozüyük’ten doğar. Bilecik merkez ilçe sınırları içine Karasu Boğazından girer. Bu noktadan 500 metre sonra Vezirhan’da Sakarya Irmağına kavuşur. Debisi düzensizdir. 0,9 m³/sn ile 72,6 m³/sn arasında değişmektedir. Ortalama debi 3,6 m³/sn’dir. Göynük Çayı, Göksu Deresi, Sarısu Deresi ve Hamsu Deresi diğer küçük akarsulardır.

Jeolojik Yapı; Bitki Örtüsü, Yağış yönünden yeterli miktara sahip olan Bilecik ili, yüzölçümünün %47’sinin ormanlık alan olması nedeniyle de orman zenginliği bakımından Türkiye’nin şanslı yörelerinden biridir. İlin orman zenginliği av hayvanları bakımından da zenginleşmesini sağlamıştır. Bin metreye kadar yükseklerde orman örtüsü genellikle meşe, otsu bitkiler ve makilerden oluşmaktadır. 1500 metre sınırına kadar da karaçam, kayın, kızılçam, kestane türündeki yüksek boylu ağaçlar sıralanır. 1500 metreden daha yükseklerde ise köknar cinsinden ağaçlar vardır. İklim, Bilecik ilinin geçit bölgesinde bulunması, su kaynakları ve farklılık gösteren topografyasına paralel olarak 3 farklı iklim tipi görülür. Genel olarak Merkez, Gölpazarı, Osmaneli ve Söğüt İlçelerinde Marmara Bölgesi; Bozüyük, Pazaryeri ve Yenipazar ilçelerinde ise İç Anadolu Bölgesi iklimleri geçerlidir. Ayrıca Gölpazarı, Osmaneli ve Söğüt ilçelerinin Sakarya Irmağı kıyı şeridinde mikro-klima iklim bölgeleri görülmektedir. Bilecik İlinde yıllık yağış toplamı 450 kg/m² dolayındadır. Yağış en çok ocak 18


ve mayıs aylarında düşmektedir. Bulutluluk durumu açısından 92 gün açık, 96 gün kapalı ve 177 gün bulutlu geçmektedir.

Diğer klimatik veriler şöyledir: Yıllık sıcaklık ortalaması: 12,3 °C Karlı gün sayısı : 25 En soğuk ay: Ocak (2,5 °C) Donlu gün sayısı : 55 En sıcak ay: Temmuz (21,7 °C) Sisli gün sayısı : 14 Yıllık ortalama nispi nem: % 66 Kırağılı gün sayısı: 25 İl merkezini kapsayan klimatolojik veriler, ilçelerde farklılık göstermektedir. İl düzeyinde tespit edilen en yüksek sıcaklık 1945 Ağustosunda 40.6 ºC, en düşük sıcaklık ise 1950 Ocak ayında -16 ºC olarak bulunmuştur. Bilecik’te batı ve kuzeybatı rüzgârları etkindir. Ortalama rüzgâr hızı 3,4 m/sn’dir. Yıl içinde rüzgârlar 135 gün kuvvetli rüzgâr ve 17 gün de fırtına şeklinde esmektedir. B.

Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat

Belediyenin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanununu Üçüncü Bölümünde “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesi ve “Belediyenin Yetki ve İmtiyazları” başlıklı 15 inci maddesinde hüküm altına alınmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesi; Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acilyardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. 19


b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesi; Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin 20


veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz 21


satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı 22


çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye,

belde

sakinlerinin

belediye

hizmetleriyle

ilgili

görüş

ve

düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

23


IV. MİSYON, VİZYON VE İLKELER

A. MİSYON

“Misyonumuz, kuruluşa ve kurtuluşa beşiklik, değişik kültürlere ev sahipliği yapmasıyla; önemli tarihi geçmişi ve zengin kültür mirası bulunan ilimizi geçmişten geleceğe tarih köprüsü olmaya elverişli inşa etmek ve günümüz kentsel ihtiyaçlarının en üst seviyede karşılamak, kurum güvenirliğini sağlamak, kamu kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak en az maliyetle en fazla ve en kaliteli faydayı sağlayacak yönde, insani değerlere saygı göstererek, gece gündüz demeden aşkın bir mesai anlayışıyla hizmet üretmektir.”

24


B. VİZYON

“Vizyonumuz, ilimizin tarih ve kültür şehri olarak bilinen şehir olmasını sağlamanın yanında, modern bir kent olarak inşa ile marka şehir olmasını sağlamak; kurumumuzu ülke düzeyinde, modern belediyecilik anlayış ilkelerini hayata geçirme özelliği ile öncü ve örnek (model) bir kurum haline getirmektir.”

25


C. İLKELER Kurumumuzun misyonunu yerine getirmesinde ilkeli davranmak başarı için kaçınılmaz bir şart olarak görülmektedir. Ayrıca ilkeli davranmak hizmet götürülen vatandaşın güvenini kazanmanın da ön şartıdır. Esasen hukuk devletinin doğal bir sonucu olan ilkeli davranma prensibi kamu kurumları için çok daha fazla önem arzetmektedir. Zira kamu kurumları kamudan aldığı yetki ile kamu kaynaklarını

kullanarak

kamuya

hizmet

götürmekle

görevli kurumlardır. Bu kapsamda Bilecik Belediyesi Bilecik’e ve Bilecik’te yaşayanlara hizmet sunarken belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır. Hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi Kentin hak ve hukukunun korunması Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması Çevreye duyarlı , kültürel ve tarihi dokuya saygılı Saydam Hesap sorma ve hesap verme Katılımcılık Yerinden yönetim Vatandaş memnuniyeti Verimli kaynak kullanımı ile kaliteli hizmet sunma Çalışan memnuniyeti Fırsat eşitliği Hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi : 5393 sayılı Belediye Kanununun 13. Maddesine göre “herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir,,,”ilimizde yaşayan sakinlerin yaşadıkları ilde, diğer sakinler ile hemşehrilik bilinci içerisinde yaşamalarını sağlamak, böylelikle sakinler arasında yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü gibi evrensel değerlerin yaygınlaşmasını sağlamak. Ayrıca hemşehricilik bilinci ile mahalli müşterek anlamdaki ihtiyaçların karşılanmasında ve tespitinde sakinlerin birbirlerini gözetmelerini sağlayarak 26


yerinden yönetimin faydalarını yerelde her noktaya kadar taşımak. Kentin hak ve hukukunun korunması : Kentin mevcut maddi kazanımı ile gelecekteki maddi kazanımlarının ve tarihsel kazanım dahil bütün manevi kazanımlarının hukuk kuralları çerçevesinde korunması, bütün çalışmaların çatısını oluşturur. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması : Kentimiz için, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuatların kalkınma ile ilgili olmak üzere belediyelere vermiş olduğu yetki ve görevlerin sürdürülebilir ve sürekli kalkınmayı hedefleyecek biçimde kullanılmasıdır. Çevreye duyarlı, kültürel ve tarihi dokuya saygılı : Doğal ve tabii varlıkları koruyarak kötü görünüm ve sağlığı tehdit eden etkenlerden arındırılmış sağlıklı ve huzur verici bir çevreyi oluşturmak ve hiçbir zaman çevreye zarar vermemektir. Bunun yanında kuruluştan kurtuluşa diye tanımlanan ve birçok kültüre ev sahipliği yapmış, bizden önceki nesillerin bize emaneti ve insanlığın ortak mirası olan, tarihi ve kültürel mirasın korunup kollanmak suretiyle, yaşatılarak gelecek nesillere taşımaktır. Saydam : Belediyemiz bütün iş ve işlemlerinde saydamlığı prensip edinmiştir. Hesap sorma ve hesap verme : Demokrasinin bir gereği olarak insanların serbest iradeleri ile yetki verdikleri belediyemizin, iş ve işlemlerinin anayasamız gereğince yargı denetimine ve diğer yasal denetimlere tabi olmasının yanında, belediyemiz vatandaşlarımıza karşı da hesap verebilirlik ilkesini gütmektedir. Zira demokratik hakkı dolayısıyla yetki veren vatandaşın bu yetkisinin ne kadar doğru, etkin ve verimli kullanıldığının hesabını sorması sadece oy kullanmaktan ibaret olmayan demokrasinin bir gereği olarak düşünülmektedir. Katılımcılık : Belediyemiz katılımcı bir yönetime her zaman açık ve katılımcı yönetimin gerçekleşmesi için çalışmaktadır. Bu amaçla kent konseyi, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları gibi organların belediyemiz karar ve uygulamalarına katılımları sürdürülmelidir. Oy kullanmaktan ibaret olmayan 27


demokratik hak katılımcı bir yönetimi gerektirmektedir. Mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamakla görevlendirilmiş belediyelerin karar ve uygulamalarına belde sakinlerinin katılımının sağlanması hem gerçek demokrasi

için

hemde

kaliteli

ve

etkin

hizmet

için

büyük

önem

arzetmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 13. maddesine göre “…hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma …hakları vardır.” yasal hükmü, belediyemizin bu ilkesine açıkça işaret etmektedir. Tüm bu sebeplerle belde sakinlerinin bireysel olarak yahut kent konseyi , STK’lar ve meslek odaları gibi kurumlar eliyle belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenmelidir. Yerinden yönetim : Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde karar almak ve uygulamak yetkisinin merkezi idare dışında, merkezden bağımsız tüzel kişiliği olan idarelere verilmesi diğer bir tabirle adem-i merkeziyet olarak adlandırılan yerinden yönetimden idare hukukunun beklediği menfaatleri azami seviyede gerçekleştirilmesi için gerekli hassasiyeti göstermek. Vatandaş memnuniyeti : Devletlerin kuruluşlarındaki gerçek neden insan haklarının sistematik bir biçimde korunma ihtiyacıdır. İnsan hakları evrensel haklardan olup anayasamızla güvence altına alınmış haklardandır. Açıkça denilebilir ki kamu hizmeti esasen insan haklarına hizmeti hedeflemektedir. Bu nedenle devlet ve tüm devlet kurumları gibi belediyelerin de varlık nedeni vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktır. Belediyemiz kanunlarla kendisine tanınan yetki, imtiyaz ve görevleri hukuk kurallarına bağlı kalarak vatandaş memnuniyetini sağlayıcı bir şekilde kullanmayı ilke edinmiştir. Verimli kaynak kullanımı ile kaliteli hizmet sunma : Kaynaklar ne kadar güçlü ve yeterli görülürse görülsün, genel manada kamu hizmeti, özel manada ise insana hizmet olarak kullanılmaktadır. İnsan talep ve ihtiyaçlarının sınırsızlığı karşısında kaynakların kıt kaldığı bir gerçektir. Bu itibarla kaynakların verimli kullanılması büyük önem arz etmektedir.

28


Çalışan memnuniyeti : Kurum personeli çalışanlarının moral motivasyon yönüyle gereken desteği görmeleri, mesleki ve kişisel gelişimlerinde desteklenmeleri sayesinde belediye hizmetlerinin nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi hedeflenmektedir. Fırsat eşitliği : Belediyemizin karar ve uygulamalarında temel yaklaşım ihtiyaçlar ve öncelikler dikkate alınarak kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanımıyla kamu hizmetinin sunulmasıdır. Bu hizmetin sunulmasında tüm toplum kesimlerinin talepleri eşit önemdedir. Belediyemiz ilimizde yaşayan her bireye eşit uzaklıkta ve eşit yakınlıktadır. Hiçbir kimsenin ayrıcalıklı olması kabul edilemez. V. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER Stratejik

Amaç,

mahalli

idare

birimlerinden

biri

olan

belediyenin,

anayasamızda belirtilmiş devlet özelliklerinin ve ilgili mevzuat hükümlerinin gerektirdiği en ideal hizmeti vatandaşlarımıza sunulabilmesidir. Bu amaca ulaşabilmek için yapılması gereken hizmetlerin her biri ise stratejik hedeftir. Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için belediyemiz birimleri ile ortak toplantılar yapılmış, üniversite, sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile faaliyet gösteren Bilecik Kent Konseyi ve meslek odaları ile görüşmeler yapılarak bunların görüşleri alınmış, belediyemizin imkanları ile ilimizde ortaya çıkan ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak üç ana stratejik amaç belirlenmiştir. Hızla gelişen ve değişen ilimizde gelişen ihtiyaçlara gerektiği gibi cevap verilebilmesi için kurumsal gelişimin sağlanması; kente yönelik olarak kentimizin çağdaş bir yapıya kavuşturulması için kentsel gelişimin sağlanması; ve yine kentte yaşayanlara yönelik olarak da toplumsal gelişimin sağlanması, üç ana stratejik amaç olarak belirlenmiştir. Bu stratejik planının hazırlanmasında belediyenin güçlü ve zayıf yönleri ile çevredeki fırsat, imkan ve tehditlerin iyi bilinmesine önem gösterilmiştir. Belediyenin güçlü yanları ile çevredeki fırsat, imkan ve tehditler mukayese ile değerlendirilerek bu güçlü yanların kullanılabilme potansiyeli tespit 29


edilmeye çalışılmıştır. Bu potansiyel çerçevesinde belediye başkanının Bilecik ile ilgili vizyon ve hedefleri de dikkate alınarak Bilecik Belediyesinin stratejik amaçları, hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gereken faaliyet ve projeler belirlenmiştir. a) Kurumsal gelişimin sağlanabilmesi için; stratejik amaç belediyenin kente ve kentte yaşayanlara yönelik hizmetlerinde kalite, etkinlik, verimlilik, verimliliğin artışının sağlanması ve bunun yanında bunların süreklilik kazanması hedeflenmiştir. Böyle bir amacın gerçekleşebilmesi için vizyon sahibi, araştırmacı, geliştirmeci, hukuka uygun risk almaktan çekinmeyen, yenilik ve değişime açık, istişari görüşleri değerlendirebilen ekip çalışmasına inanmış ve ekip içinde uyumlu, vatandaş ve kent odaklı düşünen, katılımcılığa karşı durmayan bir yönetim sistemi oluşturulmalıdır. Kaliteli bir hizmetin ancak kaliteli bir yönetim ve kadrolardan çıkacağı bir gerçektir. Kaliteli yönetimin sağlanabilmesi için belediye içerisinde teknik ekip ve ekipmanların kullanılmasının yanında kurumsal iletişim, halkla ilişkiler gibi yönetimin kendi içinde ve halka karşı güven kazanmasını sağlayacak teknikler yönünde çalışmalar yapılacaktır. Yerinde ve zamanında hizmet sunulabilmesi, açıkça bellidir ki, belediyenin mali imkanlarıyla doğrudan orantılıdır. Bu mali imkanların geliştirilmesi amacıyla belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi, mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilat kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması gibi belediye gelirlerini artırıcı faaliyetlerde bulunup gerekli tedbirlerin önceden alınması çalışmaları yapılacaktır. Belediyeler devlet kurumları arasında halkın daha da yakından ilgilendiği ve kararlarını etkileme çabası içine girdiği mahalli idare kuruluşlarıdır. Belediye, yönetimine halkın katılımını ne kadar fazla artırılabilirse, demokratik kültüre o derece hizmet etmiş olacaktır. Belediye yönetimine bu yönüyle bakıldığında toplumsal barışın sürekliliğine doğrudan katkı sağlayacak bir yönetim

olduğu

görülecektir.

Bu

nedenle

belediye

hizmetlerimizin

sunulmasında halkın ulaşmakta güçlük çekmeden, rahat bir dille şikayet ve 30


taleplerini dile getirebilmesini sağlamak için hassasiyet gösterilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır. b) Kentsel gelişimin sağlanması; ilimiz özellikle son 7 yılda makus talihini yenerek hızlı bir gelişim ve değişim sürecine girmiştir. Hızla değişen ve gelişen yerleşim yerlerinde planlı, imarlı ve güvenli yapılaşmanın sağlanamaması şehircilikte bir risk olarak kabul edilmiştir. Hızla gelişen ve değişen ilimizin modern bir kent görünümünde ve modern bir kentin sunabilmesi gereken hizmetleri sunabilme yeterliliğinde geliştirilmesi ana amaçtır. Bu amaçla planlı, imarlı ve güvenli yapılaşmanın sağlanması alt yapı yatırımlarının uzun yıllar boyu yenilemeye ihtiyaç duymayan ve sağlıklı bir şekilde yapılması, kentlinin kullanabileceği rekreasyon alanlarının bulunması, ulaşım ağlarının kentin her yerine ulaştırılması, içme suyu gibi doğrudan sağlığa etki edebilecek tesislerin hijyenik olmasının sağlanması ile bunun sürdürülmesi ve yine doğrudan sağlığı etkileyen katı atıkların ve su atıklarının

mevzuata ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde bertaraf

edilmesi önemli bulunmaktadır. Bu çalışmalarla kentin değişimini sağlayarak modern bir kent olması temel amaçlarımız arasında yer almaktadır. c) Toplumsal hizmetlerin sunulması; belediyeler hizmetlerini sunarken toplumun mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını zamanında ve gerektiği gibi sunmakla görevlendirilmişlerdir. Sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitim faaliyetleri, spor müsabakaları gibi etkinlikler mahalli ve müşterek nitelikte olup topluma hizmet olarak görülmektedir. Yine dar gelirli ve dezavantajlı grupların yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve dezavantajlı grupların ihtiyacı olan ekipmanların temin edilmesi de her ne kadar bireysel manada hizmet olsa da, yardımlaşma ve dayanışma gibi örfi kurallarımızın ve sosyal devlet ilkemizin bir gereği olarak, toplumsal bir hizmettir. Kentimizin ticaret, sanayi ve ekonomisinin geliştirilmesi kentimize has ekonomik değer ifade eden değer ve ürünlerin yurt içi ve yurtdışında tanıtımına katkıda bulunulması da toplumsal bir hizmettir. İlimizden

bahsederken

”kuruluştan

kurtuluşa

Bilecik”

ifadesinin

kullanılmasının sebebi Osmanlı Devletinin ilimiz topraklarında kurulmuş 31


olması ve kurtuluş savaşının önemli sahnelerinin yine ilimiz topraklarında yaşanmış olmasıdır. İlimizdeki toplumsal yaşam milattan önceki yüzyıllara dayanmaktadır. Bu itibarla tarihi ve kültürel mirasımızın korunması ve tanıtılması toplumsal bir hizmet olarak kabul edilmektedir. Yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bu hizmetlerde sürekliliğin sağlanması amaç edinilmiştir. Kurumsal,

kentsel

gelişimin

sağlanması

ile

toplumsal

hizmetlerin

sunulmasında kendi alanları ile ilgili olarak ilgili kurum ve kişilerle işbirliği yapılacak ve halkın bahsedilen hizmetler yönündeki önerilerine açık olunacaktır. Bilecik Belediyesinin stratejik amacına yönelik olarak 2011 – 2014 yılları arasında gerçekleştirmeyi planladığı hedefleri şöyledir; A) STRATEJİK AMAÇLAR 1- KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ AMAÇLAR 1.1 Organizasyon Yapısının Yeniden Şekillendirilmesi Hizmetlerdeki

etkinliğin

ve

verimliliğin

sürekli

olarak

artırılması,

organizasyon yapısının verimli çalışır şekilde oluşturulması ile doğrudan ilintilidir. Bu sebeple organizasyon yapısının işleyişi üst yönetici tarafından sürekli olarak denetim altında tutulmalı, günün ve şartların gerektirdiği revizyonlar zamanında yapılmalıdır. Bu revizyon yapılırken görev tanımları da kontrol edilerek gerekli değişiklikler yapılacaktır. 1.2 Personelin Mesleki Gelişiminin Sağlanması Hizmetlerin kalitesinin personelinin mesleki gelişiminin sağlanmasındaki süreklilikle doğru orantılı olduğu düşünülerek her yıl birimlerin eğitim talepleri dikkate alınarak yıllık eğitim programları hazırlanacaktır. Yeni işe girenlere oryantasyon eğitim verilecektir. 1.3 Etkin İletişimin Sağlanması Belediyenin hizmet sunmakla mükellef olduğu, hizmet alma hakkı bulunan belde sakinleri ile iletişimin etkinleştirilmesi için gerekli düzenlemeler 32


yapılacaktır. Yine her alanda hizmetin koordineli yapılabilmesi açısından vatandaşa hizmet sunmakla görevlendirilmiş diğer kurum ve kuruluşlarla güçlü bir iletişim içerisinde bulunulacaktır. 1.4 İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması Belediyemiz çalışmalarının kanunlar ile diğer mevzuat hükümlerine, stratejik plan ve performans programına uygunluğunun, etkin ve verimliliğinin sağlanması için hazırlanmış bulunan iç kontrol eylem planı çerçevesinde gerekli kontroller sağlanacaktır. 1.5 Etkin Halkla İlişkilerin Sağlanması Devlet kurumları içerisinde halkın daha kolay ulaşabildiği kurum olan belediyemizin halkın mahalli ve müşterek ihtiyaçlarına cevap verebilmesi öncelikle bunların sağlıklı tespiti ile mümkündür. Bu sebeple kurum tüzel kişiliğinin ve kurumda çalışan her personelin halkla ilişkiler açısından daha etkin bir performans göstermeleri için gerekli tedbirler alınacaktır. 1.6 Kent Bilgi Sistemini Tamamlamak Modern ve planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda doğru ve güncel bilgilerin tutulması ve bunlara ulaşılabilirliğin hızlandırılması belediye hizmetlerimizin hem kalitesini hem de hızını artıracaktır. Ayrıca modern ve planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda doğru ve güncel bilgilerin vatandaş tarafından istenilmesi halinde verilebilmesi için kentsel bilgi sisteminin tamamlanması gerekmektedir. Bu sebeplerle kentsel bilgi sistemi tamamlanacaktır. 1.7 Gelirleri Artırıcı, Giderleri Kısıtlayıcı Tedbirlerin alınması Belediyemiz hizmetlerinin sayısının ve kalitesinin artırılması elbette ki belediyemizin mali imkanları ile doğru orantılıdır. Sınırsız bulunan ihtiyaçların sınırlı kaynaklarla sağlanması gerekliliği; giderlerin kısıtlanması diğer bir tabirle iş ve işlemlerde tasarruf ilkelerine riayet edilmesi zorunluluğunu doğurmaktadır. Bu nedenle gereksiz masrafların yapılmasından kaçınılarak yapılacak masrafların da minimize edilmesi bir ilke olarak kabul edilmiştir. Bunun yanında belediyemiz gelirlerinin artırılması için de vergi, resim, harç ve ücret gibi gelir kalemleriyle, özel hukuk ilişkilerinden doğan gelir 33


kalemlerinin tahakkuk ve tahsili ile ilgili gerekli işlemlerin süresinde yapılarak, gelirlerin tahsil edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca belediyemizin mükellefi

olan

kişilerin

gözden

kaçmaması

için

gerekli

hassasiyet

gösterilecek, bunun için belediyemiz iç birimleri ile diğer özel ve resmi kurumlarla sürekli işbirliği halinde olunacaktır. 1.8 Takım Ruhu İle Çalışma Kültürünün Geliştirilmesi Belediyeler

mahalli

müşterek

ihtiyaçların

karşılanmasıyla

görevlendirilmişlerdir. Hizmetlere bu yönüyle bakıldığında esasen belediye çalışanları mahalli hizmet vermekte ve Belediye Kanununun ifadesi ile aynı beldede oturmakla hemşehri sayılmaktadır. Müşterek hizmetler sunmakla görevli

personelin

dayanışma

içerisinde

çalışması

hizmet

kalitesini

artıracaktır. Takım ruhu ile çalışma kurumsal çalışmanın da bir gereğidir. 1.9 Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Bilişim sistemlerinin etkin kullanılması bilgiye ulaşma ve hizmet hızını artırıcı bir unsur olduğundan stratejik planın gerçekleştirilmesinde bir araç olarak görülmektedir. 1.10 Araç Takip Sisteminin Kurulması Hizmetlerin daha etkin ve zamanında yerine getirilmesi, kaynakların daha verimli kullanımının sağlanması ve kurum içi otokontrolün gerçekleştirilmesi maksatlarıyla kurum araçlarına CPRS cihazı takılarak, araçların kurum dışı işlerinde güzergahlarının kontrolünün mümkün kılınması amaçlanmaktadır. 1.11 Telefon Görüşmelerinin Kayıt Altına alınması Hizmet kalitesinin artırılması, gevenliğin ve güvenirliğin sağlanması amacıyla dışarıdan belediyemize yapılan telefon aramalarında görüşmelerin kayıt altına alınması ve belli bir süre bu kayıtların muhafaza edilmesi sağlanacaktır. 1.12 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Faaliyete Geçirilmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü faaliyete geçirilecektir.

34


2- KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ AMAÇLAR 2.1. Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi Nasıl ki bir ülkenin gelişmişliği ulaşım sistemlerinin gelişmişliği ile doğru orantılı ise ilimizin ulaşım sistemlerinin gelişmişliği de kentimizin modern bir şehir olmasıyla doğru orantılıdır. Ayrıca mahalli müşterek ihtiyaç niteliğinde olan ulaşım ihtiyacının karşılanması da belediyelere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinde yetki ve imtiyaz olarak verilmiştir. Bu sebeple belediyemiz şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, şehir içi servis taşımacılığı hizmetlerini evvelce çıkartılan yönetmelikler doğrultusunda düzenleyecek, gerektiğinde yeni hatlar ihdas edecek ve ulaşımı sürekli kontrol altında tutacaktır. 2.2. Altyapı Sisteminin Geliştirilmesi İlimizin birçok yerinde altyapı hizmetleri tamamlanmış durumdadır. Ancak eksik kalan altyapı hizmetleri tamamlanacak ve bu hizmetlerin sağlıklı ve sürekli bir şekilde verilebilmesi için sürekli bakım ve kontrolleri yapılacaktır. Elektrik ve haberleşme gibi altyapı hizmetleri, merkezi idarenin kontrol ve denetiminde, özel sektörce yahut merkezi idarece yapıldığından ilgili kurumlarla koordinasyon da ayrıca önem arzetmektedir. 2.3. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi Belde sakinlerinin doğa ile iç içe yaşayabilecekleri, dinlenebilecekleri, spor yapabilecekleri, aile ve arkadaşları ile vakit geçirebilecekleri alanların bulunması hızla betonlaşmaya doğru giden kentler için önceden planlanması gereken yerlerdendir. Bu nedenle hızla değişen ve gelişen ilimizde stadyum, kapalı spor salonu, yüzme havuzu, aquapark, yürüyüş alanları, piknik alanları gibi alanları içinde bulunduran büyük bir rekreasyon alanının yapılması

planlanmaktadır.

Bu

amaçla

İlimiz

İstasyon

Mahallesinde

planlanan rekreasyon alanının yapımına devam edilecek ve hizmete açılmasından sonra da sürekli bakımı yapılarak kullanılabilir bir halde tutulacaktır. Ayrıca Hamsu Vadisi projesi kapsamında da bir rekreasyon alanı planlanmaktadır. 35


2.4. Planlı, İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi İlimiz son 7 yılda makus tarihini yenerek hızlı bir değişim ve gelişim sürecine girmiştir. Bugün itibariyle istatistiki veriler ilimizin hem nüfus artışı yönüyle hem

de

inşaat

yapılaşması

yönüyle

ülkemizde

ilk

sırayı

aldığını

göstermektedir. Bu nedenle yapılan yeni yapıların projelerine ve imar planlarına uygun olarak yapılması, sürekli kontrol altında tutulacak ve ayrıca plansız ve imarsız yapılaşmaya müsaade edilmeyecektir. 2.5. Kentsel Dönüşümün Sağlanması Geçmiş yıllarda planlı ya da plansız yapılaşma ile oluşan bazı mahallelerin, günümüzde modern şehir görünümünden uzak oldukları, hatta düzensiz yapılaşma dolayısıyla, hizmet sunumunda zorluklarla karşılaşıldığı ortadadır. Ayrıca bu yerlerin, plansız yapılaşma dolayısıyla, tarihi önemi bulunan ilimizin estetik açıdan görünümünü, olumsuz etkiledikleri de tartışmasızdır. Bu yerlerde oturan sakinlerin daha modern görünümlü ve işlevli mekanlarda oturabilmesinin sağlanması amacıyla ilimizin belirli yerlerinde kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu projelerin gerçekleştirilmesinde kişilerin temel hak ve hürriyetlerinden olan mülkiyet haklarının maksimum seviyede korunması da ilke olarak kabul edilmiştir. 2.6. Tarihi Kentsel Çevrenin Korunması İlimiz “Kuruluştan Kurtuluşa Bilecik” olarak anılan ve tanınan bir ildir. Bunun sebebi Osmanlı Devletinin kuruluşuna ve Kurtuluş Savaşının hayati önem taşıyan zaferlerine sahne olmasıdır. Bu özelliğin hatıralarda bıraktığı anıları, tarih kitaplarına geçen bilgi ve tecrübeleri ile günümüze kadar yaşamış yapılarıyla gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak önemli bir görevdir. Bu sebeple tarihi mekanların korunması, bakım ve onarımının tarihsel dokuya uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Tarihi kentsel çevrenin korunması; bakımı yapılmış dahi olsa, o’nun terk edilmesine mani olmakla da mümkündür. Bu sebeple tarihi kentsel çevrenin korunması işleri sadece bakım ve onarımdan ibaret değildir. Tarihi kentsel çevrenin tanıtımını yapmak, böylece yalnızca belde sakinlerinin değil tüm ülkemizin tarihsel mirası olduğunu anlatmak gerekmektedir. 36


2.7. Çevrenin korunması Katı atık ve su atıklarının bertaraf edilmesi ve hatta tekrar dönüşümünün sağlanması iyi bir şehircilik için çok önemli bir unsurdur. Bu amaçla belediyemizce su atıklarının bertaraf edilmesi için gerekli tesisin kurulması çalışmaları yapılacaktır. Katı atıkların bertarafı ve dönüşümünün sağlanması için kurulması gereken tesis ise belediyemiz öncülüğünde kurulan Bilecik Belediyeler Birliği’nce yapılacaktır. Ayrıca sürdürülebilir ve sağlıklı bir kentleşme için “çevreye duyarlı” bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. 2.8 Mezarlık ve Defin İşlemleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu mezarlık ve defin işlemleri görevini belediyeler vermiştir. Bu sebeple Belediyemiz mezarlık ve defin hizmetlerini sunacaktır. 2.9 Zabıta Hizmetleri Kanunlarla belediyeye verilmiş emir ve yasakları belediye sınırları içerisinde takip etmekle görevli kolluk kuvveti olan belediye zabıtasının kanunla verilmiş zabıta görevlerini yapması ve ayrıca halk tarafından bildirilen şikayetler ile ilgili olarak gereğini bizzat yapması yahut ilgili birimleri derhal bilgilendirmesi belediye hizmetlerini etkin kılacaktır. 3. TOPLUMSAL GELİŞME ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ AMAÇLAR 3.1. Hemşehricilik Bilincinin Geliştirilmesi ve Sivil Toplumun Kararlara Katılımının Sağlanması 5393 sayılı Belediye Kanununun 13. Maddesine göre “herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir.,”ilimizde yaşayan sakinlerin yaşadıkları ilde, diğer sakinler ile hemşehrilik bilinci içerisinde yaşamalarını sağlamak, böylelikle sakinler arasında yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü gibi evrensel değerlerin yaygınlaşmasını sağlamak. Ayrıca hemşehricilik bilinci ile mahalli müşterek anlamdaki ihtiyaçların karşılanmasında ve tespitinde sakinlerin birbirlerini gözetmelerini sağlayarak yerinden yönetimin faydalarını yerelde her noktaya taşımak. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının en fazla katılım sağladıkları Kent Konseyi ile sürekli irtibatlı olup böylelikle sivil toplumun 37


belediyemiz kararlarına katılımını sağlamak 3.2. Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi Toplum içerisinde dezavantajlı kesimlerin gerekli ihtiyaçları mevzuatın müsaade ettiği ölçüde gerçekleştirilmelidir. Bu görev esasen toplumun genel refahını olumlu yönde etkileyen olumlu sonuçlar doğuracak bir görevdir. Bu nedenle halk arasında sosyal dayanışmaya belediyemizce öncülük edilmesi ve ayrıca devletimizin bir özelliği olan “Sosyal Devlet” ilkesinin gerçekleşmesi için belediyemizce gereken görevlerin yapılması gerekmektedir. 3.3. İlin Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesi kent ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesini belediyelere bir görev olarak yüklemiştir. Geçmiş yedi yıla kadar gelişmişlik yönüyle kötü talih yaşamış ilimizin, bu kötü talihi yenerek kabuğunu kırmak üzere olması düşünüldüğünde, kentin ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi hususunda belediyemizin ön ayak olması daha fazla önem arzetmektedir. 3.4. Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi Stratejik planımızın başında anlatılan ilimizin tarihi geçmişi göstermektedir ki, ilimiz mahalli tarihe sahip olmasının yanında dünya mirası olarak kabul edilmesi gereken tarihi bir mirasa da sahiptir. Bu tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılmasını belediyemiz imkanları çerçevesinde bir görev olarak görmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinde, “kültür ve sanat faaliyetleri” belediyelerin görevleri arasında sayılmıştır. Ayrıca Avrupa Kentsel Şartı'nda yerel yönetimlerin “kentin kültürel geleneğini ve kent halkının kültürel özellikleri ışığında bir kültür politikası oluşturma ve uygulama” gereğinden bahsedilmektedir. Belediyemiz bu ilkeleri ve ilimizin tarihsel yapısını göz önüne alarak; ilimizin kültür yapısına ve tarihi mirasına uygun kültür ve sanat politikası izleyecektir. 3.5. Sportif Faaliyetlerin Desteklenmesi Sağlıklı bir toplum için sportif faaliyet vazgeçilmezdir. Özellikleri gençlerin 38


kötü

alışkanlıklardan

uzak

tutulması

amacıyla

sportif

faaliyetlere

yönlendirilmesi ve bu konuda her türlü desteğin sağlanması belediyemizin bir ilkesidir. 3.6. Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi Halkın yangın, deprem, sel gibi afetler karşısında nasıl davranması gerektiği yönünde

bilgilendirilmesi,

istenmeyen

zararların

minimize

edilmesini

sağlayacaktır. Bunun için eğitim kurumları ile işbirliği yapılacak ve konuyla ilgili olarak sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinde Kent Konseyi ile işbirliği önde tutulacaktır. Afetlere müdahalede belediyemiz birimlerinden İtfaiye birimi öncelikli görevlidir. 3.7. Toplum Sağlığı Ve Veteriner Hizmeti Belediyelerin görevlerinden bir tanesi de mahalli müşterek bir ihtiyaç olan toplum sağlığı ile ilgili gerekli tedbirleri almaktır. Bu sebeple belediyemiz veteriner hizmetleri müdürlüğü, insan sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda üretim ve satışları ile hayvan kesimlerinin hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol etmek, bu hususta gerekli önlemleri alma ve sokak hayvanlarının risk olma durumunu ortadan kaldırma çalışmaları yapılacaktır. B) STRATEJİK HEDEFLER 1- KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 1.1 Organizasyon Yapısının Yeniden Şekillendirilmesi 1.1.1. Organizasyon yapısının gözden geçirilmesi 1.1.2. Görev Tanımlarının yapılması 1.2 Personel Eğitimi 1.2.1 Personelin eğitimi ile ilgili çalışmalar 1.3 Etkin İletişimin Sağlanması 1.3.1. Personel İletişimi

39


1.3.2. Toplantılar 1.3.3. Halkla İletişim 1.4 İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması 1.4.1 İç Kontrol Eylem Planının uygulanması 1.5

Etkin Halkla İlişkilerin Sağlanması

1.5.1. Dergi, Gazete ve tanıtıcı Broşür basılması 1.5.2. Talep ve şikayetlerin alınması için mahalle toplantıları yapılması 1.5.3. Tanıtım amaçlı toplantı yapılması 1.6 Kent Bilgi Sistemini Tamamlamak 1.6.1. Modern ve Planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda doğru ve güncel bilgileri vatandaşa sunmak 1.7 Gelirleri Artırıcı, Giderleri Kısıtlayıcı Tedbirlerin alınması 1.7.1. Tahakkuk 1.7.2. Tahsilat 1.7.3. Tasarruf tedbirlerinin yayınlanması ve uygulanması 1.8 Takım Ruhu İle Çalışma Kültürünün Geliştirilmesi 1.8.1. Birlik beraberliği sağlayıcı aktiviteler yapılması 1.9. Bilişim Sistemlerini Kullanmak 1.9.1. Personele ortak mail oluşturulması 1.9.2. www.bilecik.bel.tr. Web sayfasının güncel tutulması 1.10 Araç Takip Sisteminin Kurulması 1.10.1 Araçlara CPRS cihazı takılması 40


1.11 Telefon Görüşmelerinin Kayıt Altına alınması 1.11.1 Kayıt için gerekli cihazların kurulması 2- KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 2.1. Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi 2.1.1. Yolların Düzenlenmesi 2.1.2. Şehir İçi toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi 2.1.3. Otogar hizmetlerinin geliştirilmesi 2.2. Altyapı Sisteminin Geliştirilmesi 2.2.1. Altyapı Sisteminin geliştirilmesi 2.3. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi 2.3.1. Rekreasyon alanlarının artırılması 2.3.2. Rekreasyon alanlarının bakımı 2.3.3. Ağaç, fidan ve çiçek dikimi 2.3.4. Rekreasyon alanlarının geliştirilmesi 2.3.5. Sosyal tesisleşme 2.4. Planlı, İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi 2.4.1. Yaşanabilir alanlar oluşturmak için imar uygulaması yapmak 2.4.2. Düzenli kentleşmeyi oluşturmak için 1/1000 ölçekli imar planları yapmak 2.4.3. Belediye hizmetlerinin imar yönünden sürekliliğini sağlamak amacıyla imar bilgilerinin güncellenmesi ve ilgililere istenildiğinde bilgi verilmesi 2.4.4. Kamu Yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazları kamulaştırmak

41


2.4.5. Kaçak yapılaşmayı önlemek şehri modern bir görünüme kavuşturmak 2.4.6. Gecekondulaşma ile mücadele 2.4.7. Yerleşim alanları ile bu yerlerdeki yapılaşmaların 3194 Sayılı İmar Kanunu, plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak 2.4.8. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine yönelik numarataj bilgilerini güncel tutmak 2.4.9. 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca inşai faaliyetleri denetlemek

2.5. Kentsel Dönüşümün Sağlanması 2.5.1. Kentsel dönüşüm proje fizibilitelerinin yapılması 2.6. Tarihi Kentsel Çevrenin Korunması 2.6.1. Şeyh Edebali türbesi, zincirlikaya, belekoma kalesi, tarihi hamam çevresindeki park alanları, mesire alanlarının bakımının yapılması 2.6.2. Tarihi anımsatan sanat eserlerinin bakımlarının sağlanması 2.7. Çevrenin Korunması 2.7.1. Atık pil kutularının yaygınlaştırılması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi çalışmaları 2.7.2. Katı atık bertaraf ve geri dönüşüm tesisi yaptırılması 2.8. Mezarlık ve defin işlemleri 2.8.1. Mezarlık ve defin hizmetlerinin sağlanması

42


2.9. Zabıta Hizmetleri 2.9.1. Denetim Hizmetleri 2.9.2. 153 Alo Zabıta Hizmetleri 3. TOPLUMSAL GELİŞME ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 3.1. Hemşericilik Bilincinin Geliştirilmesi ve Sivil Toplumun Kararlara Katılımının Sağlanması 3.1.1 Koordinasyon toplantılarının yapılması 3.1.2. Diğer şehirlerde kurulmuş ilimizle ilgili STK'larla koordineli çalışmalar yapılması 3.2. Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi 3.2.1. Toplumdaki dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını karşılamak 3.2.2. Sosyal yardımların yapılması 3.3. İlin Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi 3.3.1. Ticaret merkezi inşaatının bitirilmesinin sağlanması 3.3.2. Ekonomi ve Ticarete yönelik etkinliklerin yapılması 3.4. Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi 3.4.1. Kültür ve Kongre Merkezinin yapılması 3.4.2. Kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapılması 3.4.3. Kültürel yayınların yapılması 3.5. Sportif faaliyetlerin desteklenmesi 3.5.1. Yaz spor okullarının açılması 3.5.2 Spor alanlarının yapılması 3.5.3. Çeşitli branşlarda spor müsabakalarının düzenlenmesi 3.6. Afetlere müdahale ve halkın bilinçlendirilmesi 3.6.1. Eğitim ve bilinçlendirme 43


3.6.2. Önleyici faaliyetler 3.6.3. Sivil Savunma 3.6.4. Yangınla Mücadele ve yangınlara müdahale etme 3.7. Toplum Sağlığı Ve Veteriner Hizmeti 3.7.1 Belediye Sınırları içinde Cadde ve Sokakların Haşerelere karşı ilaçlanması 3.7.2 Sokak Köpeklerinin Kısırlaştırılması 3.7.3 İşyeri Denetimi 3.7.4 Kurban Kesme Yerlerinin Tespit ve Denetimi 3.7.5 Yapım hizmetleri C) STRATEJİK PLAN TABLOLARI

KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 1.1. Organizasyon yapısının yeniden şekillendirilmesi Faaliyet No 1.1.1.

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi Organizasyon Organizasyon yapısı yapısının gelişen şartlara göre gözden gözden geçirilecek geçirilmesi gerektiğinde yenilenmesi Faaliyet

Faaliyet No

Faaliyet

1.1.2.

Görev tanımlarının yapılması

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi Organizasyon yapısına bağlı olarak ve gelişen şartlara göre görev tanımının gözden geçirilerek gerektiğinde yenilenmesi

44

2012

Hedef 2013

2014

1 Def

1 Defa

1 Defa

2012

Hedef 2013

2014

1 Defa

1 Defa

1 Defa

Sorumlu Birim Yazı İşleri Müdürlüğü

Sorumlu Birim

Yazı İşleri Müdürlüğü


KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 1.2. Personel Eğitimi Faaliyet No

Faaliyet

1.2.1.

Personelin eğitimi ile ilgili çalışmalar

2012

Hedef 2013

2014

Eğitim talep ve ihtiyacının tedariki

1 Defa

1 Defa

1 Defa

Yazı İşleri Müdürlüğü

Eğitim Planlamasının Yapılması

1 Defa

1 Defa

1 Defa

Yazı İşleri Müdürlüğü

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

Sorumlu Birim

KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 1.3. Etkin İletişimin Sağlanması Faaliyet No

1.3.1.

Faaliyet No

1.3.2.

Faaliyet

Personel İletişimi

Faaliyet

Toplantılar

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi Personelin iş ile ilgili konularda birbiri ile hızlı haberleşmesinin sürekliliğini sağlamak Belediye personelinin belediye faaliyetlerinde mail ortamından haberdar edilmesi

2012

Hedef 2013

2014

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Özel Kalem Müdürlüğü

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Özel Kalem Müdürlüğü

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi 2012 Belediye Başkanının birimler arasında koordinasyonu sağlamak 12 Defa için birim müdürleri toplantısı yapmak

Sorumlu Birim

Hedef 2013

2014

12 Defa

12 Defa

Özel Kalem Müdürlüğü

Sorumlu Birim

Müdürlerin personelleriyle toplantı yapması

12 Defa

12 Defa

12 Defa

Özel Kalem Müdürlüğü

Genel Personel Toplantısı

2 Defa

2 Defa

2 Defa

Özel Kalem Müdürlüğü

45


Faaliyet No

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

1.3.3.

Halkla İletişim

Halk için önem arzeden hususların halka duyurulması

2012

Hedef 2013

2014

%100

%100

%100

Sorumlu Birim Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 1.4. İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması

Faaliyet No

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

1.4.1.

İç kontrol eylem planının uygulanması

İç kontrol eylem planı uygulanarak, iç kontrol sisteminin sürekliliğini sağlamak

2012

Hedef 2013

2014

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Sorumlu Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü

KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 1.5. Halkla İlişkilerin Etkinleştirilmesi Faaliyet No

1.5.1.

Faaliyet No 1.5.2.

Faaliyet

Dergi, Gazete ve Tanıtıcı Broşür yayınlanması

2012

Hedef 2013

2014

Dergi

3 Adet

3 Adet

3 Adet

Gazete

3 Adet

3 Adet

3 Adet

Tanıtıcı Broşür

6 Adet

6 Adet

6 Adet

2012

Hedef 2013

11 Adet

11 Adet

Sorumlu Birim 2014 Basın Yayın ve Halkla 11 Adet İlişkiler Müdürlüğü

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

Talep ve şikayetlerin yerinde dinlenmesi

Bu amaçla mahalle toplantıları tertip etmek

46

Sorumlu Birim Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü


2012

Hedef 2013

Yerel ve Ulusal medya ile toplantı yapılarak faaliyetlerin tanıtılması

3 Toplantı

3 Toplantı

Bölgesel STK.’lar ile koordineli olarak belediye faaliyetlerinin tanıtılması ve istişare toplantıları yapılması

2 Toplantı

2 Toplantı

Faaliyet No

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

1.5.3.

Tanıtım Amaçlı Toplantılar

1.5.3.

Tanıtım Amaçlı Toplantılar

Sorumlu Birim Basın Yayın 3 ve Halkla Toplantı İlişkiler Müdürlüğü 2014

2 Toplantı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 1.6. Kent Bilgi Sistemini Tamamlamak Faaliyet No

Faaliyet

1.6.1.

Modern ve Planlı şehircilik anlayışı doğrultusunda doğru ve güncel bilgileri vatandaşa sunmak

2012

Hedef 2013

2014

Kent Bilgi sistemi çalışmalarını tamamlamak

%80

%90

%100

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Kent Bilgi Sistemini Güncel tutmak

Sürekli

Sürekli

Sürekli

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

Sorumlu Birim

KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 1.7. Gelir Artırıcı Giderleri Kısıtlayıcı Tedbirlerin Alınması Faaliyet No

Faaliyet

1.7.1.

Tahakkuk

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi Gelir Tahakkuklarının artırılması için kaytların güncel tutularak beyanların kontrol edilmesi

47

2012

Hedef 2013

2014

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Sorumlu Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü


Faaliyet No

1.7.2.

Faaliyet

Tahsilat

Faaliyet No

Faaliyet

1.7.3.

Tasarruf Tedbirleri

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi Tahakkuk eden Vergi,Resim,Harç ile ücretlerin ve özel hukuk ilişkilerinden doğan alacakların tahsilatının yapılması Ödenmeyen Amme Alacakları için borçlular hakkında Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında Kanun gereğince cebri icra işlemlerini yapmak Özel Hukuk ilişkisinden doğan ve ödenmeyen alacaklardan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce Hukuk işleri Müdürlüğü’ne intikal ettirilen alacaklar için İcra ve İflas Kanunu hükümleri gereğince Cebri İcra işlemlerini yapmak Tahakkukunda ve gerçekleşmesinde husumet bulunan alacaklar ile diğer haklardan ilgili birimlerce Hukuk işleri Müdürlüğü’ne intikal ettirilen hak ve alacaklar hakkında adli ve idari yargı mercilerinde gerekli davaları açmak

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi Kurum İçinde ve dışarıdaki hizmetlerde uyulması gereken tasarruf tedbirlerinin yayınlanması

48

2012

Hedef 2013

2014

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sorumlu Birim

%100

100%

%100

Mali Hizmetler Müdürlüğü

%100

%100

%100

Hukuk İşleri Müdürlüğü

%100

%100

%100

Hukuk İşleri Müdürlüğü

2012

Hedef 2013

2014

1 defa

1 defa

1 defa

Sorumlu Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü


KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 1.8. Takım Ruhu İle Çalışma Kültürünün Geliştirilmesi Faaliyet No

Faaliyet

1.8.1.

Etkinlikler

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi Kurum içi birlik ve beraberliği sağlayıcı sosyal etkinliklerin yapılması

2012

Hedef 2013

2014

1 Defa

1 Defa

1 Defa

Sorumlu Birim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 1.9. Bilişim Sistemlerini Kullanmak

2012

Hedef 2013

2014

%100

%100

%100

2012

Hedef 2013

2014

www.bilecik.bel.tr web sayfasını güncel halde tutmak

Sürekli

Sürekli

Sürekli

www.bilecik.bel.tr web sayfasındaki interaktif işlemlerin sürekliliğini sağlamak

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Faaliyet No

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

1.9.1.

Mail Ortamında Haberleşmeyi Sağlamak

Personele ortak mail oluşturmak

Faaliyet No

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

1.9.2.

Resmi Web Sayfası

Sorumlu Birim Bilgi İşlem Birimi

Sorumlu Birim Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 1.10. Araç Takip Sisteminin Kurulması Faaliyet No

Faaliyet

1.10.1.

GPRS Takip Sisteminin Kurulması

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi Belediyemiz araçlarına GPRS cihazı takılarak araçların görevle ilgili hareket güzergahları zamanları kontrol edilecektir.

49

2012

Hedef 2013

2014

Sorumlu Birim

Tüm Araçlar

Tüm Araçlar

Tüm Araçlar

Zabıta Müdürlüğü


KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 1.11. Telefon Görüşmelerinin Kayıt Altına Alınması Faaliyet No

Faaliyet

1.11.1.

Kayıt Sisteminin kurulması

Alt Faaliyet & Hedef Sorumlu Performans Birim 2012 2013 2014 Göstergesi Belediyemize dışarıdan gelen telefonlar Basın dolayısıyla yapılan Yayın ve Tüm Tüm Tüm görüşmelerin Halkla Görüşmeler Görüşmeler Görüşmeler sürekli olarak kayıt İlişkiler altına alınması ve Müdürlüğü bunların belirli bir süre saklanması

KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 1.12. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Faaliyete Geçirilmesi Faaliyet No

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

1.12.

Müdürlüğün Faaliyete Geçirilmesi

Müdürlüğün faaliyete geçirilmesi

2012

Hedef 2013

2014

%100

-

-

Sorumlu Birim Destek Hizmetleri Müdürlüğü

KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 2.1. Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi Faaliyet No

2.1.1.

Faaliyet

Yolların Düzenlenmesi

2012

Hedef 2013

2014

Mevcut imar yollarına binder (BSK) tabakası yapılması

1

-

-

Fen İşleri Müdürlüğü

Mevcut asfalt yollara aşınma tabakası yapılması

-

1

-

Fen İşleri Müdürlüğü

Beton Parke, bordür taşı döşenmesi vb. gibi hizmetlerin yapılması

1

1

1

Fen İşleri Müdürlüğü

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

50

Sorumlu Birim


Faaliyet No

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi Şehir İçi Özel Halk Minibüslerinin çalışmalarının mevzuata uygun denetlenmesi Şehir içi servis taşımacılığının mevzuata uygunluğunun denetlenmesi

2.1.2.

Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetleri

2.1.2.

Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetleri

Faaliyet No

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

2.1.3.

Otogar Hizmetleri

Bilecik Şehirler arası otobüs terminali inşaatının yapımı

2012

Hedef 2013

2014

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Zabıta Müdürlüğü

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Zabıta Müdürlüğü

2012

Hedef 2013

2014

-

Başlama Bitirilmesi

Sorumlu Birim

Sorumlu Birim Fen İşleri Müdürlüğü

KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 2.2. Altyapı Sisteminin Geliştirilmesi Faaliyet No

2.2.1.

2.2.1

Faaliyet

Altyapı Sisteminin Geliştirilmesi

Altyapı Sisteminin Geliştirilmesi

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

2012

Hedef 2013

2014

Sorumlu Birim

Atık su arıtma tesisi inşaatı yapımı

-

Cumhuriyet Mahallesi Kentsel Dönüşüm altyapı inşaatının yapılması

-

-

1

Fen İşleri Müdürlüğü

Kanalizasyon, içme ve yağmur suyu tesisi inşaatının yapılması

1

1

-

Fen İşleri Müdürlüğü

Ertuğrulgazi mahallesi içme suyu şebekesinin yenilenmesi

1

-

-

Fen İşleri Müdürlüğü

51

Başlama Bitirilmesi

Fen İşleri Müdürlüğü


KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 2.3. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi Faaliyet No

2.3.1.

Faaliyet

Rekreasyon Alanlarının Artırılması

Faaliyet No

Faaliyet

2.3.2.

Rekreasyonel alanların bakımı

Faaliyet No

Faaliyet

2.3.3.

Faaliyet No

2.3.4.

2012

Hedef 2013

2014

Yeni park ve yeşil alanların projelendirilmesi

4 adet

4 adet

4 adet

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Yeni Park Yapımı

4 adet

4 adet

4 adet

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Çocuk Oyun Grubu Montajı

5 adet

5 adet

5 adet

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi 2012 Mevcut parkların rutin bakımı (sulama, çim 105.000 biçimi, budama vb. gibi) (m2/hafta)

Hedef 2013

2014

110.000

120.000

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

Sorumlu Birim

Sorumlu Birim Park ve Bahçeler Müdürlüğü

2012

Hedef 2013

2014

1.000 Adet

1.000 Adet

1.000 Adet

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ağaç, fidan ve çiçek dikimi Park dışı ağaçlandırmalar

2.000 Adet

2.000 Adet

2.000 Adet

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Görsel zenginliği artırmak amacıyla çiçek dikilmesi

40.000 Adet

40.000 Adet

45.000 Adet

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

2012

Hedef 2013

Faaliyet

Rekreasyon alanlarının geliştirilmesi

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi Mevcut parklarda ağaç ve fidan dikimi

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi Mevcut veya yeni parklarda spor alanlarının oluşturulması Mevcut veya yeni parklarda Fitness alanları oluşturulması

52

1 Adet

5 Adet

1 Adet

5 Adet

2014 1 Adet

5 Adet

Sorumlu Birim

Sorumlu Birim Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü


Faaliyet No

2.3.5.

Faaliyet

Sosyal Tesisleşme

2012

Hedef 2013

2014

Karasu vadisi üzerinde 15.000 kişilik stadyum inşaatının yapılması

-

-

1

Fen İşleri Müdürlüğü

Hürriyet Mahallesi park ve spor tesislerinin inşası

1

-

-

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Mahalle konakları yapımı

2 Adet

1 Adet

-

Fen İşleri Müdürlüğü

Bahçelievler – Hürriyet Mahallesi karayolu üzeri üst geçit inşaatının yapımı

-

1

-

Fen İşleri Müdürlüğü

Hamsu vadisi ikinci etap çevre düzenlemesi projesinin bitirilmesi

1

-

-

Fen İşleri Müdürlüğü

Cumhuriyet-Hürriyet Mahallesini bağlayan Hamsu Vadisi köprü inşaatı yapımı

-

-

1

Fen İşleri Müdürlüğü

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

Sorumlu Birim

KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 2.4. Planlı, İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi Faaliyet No

Faaliyet

2.4.1.

Yaşanabilir alanlar oluşturmak için imar uygulaması yapmak

Faaliyet No

2.4.2.

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi Onaylanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon imar planlarında kadastro parseli halinde yer alan alanları kentin gelişim talepleri doğrultusunda imar parseli haline getirmek

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi Düzenli Üst ölçekli planlarda Kentleşmeyi kentsel gelişim alanı oluşturabilmek olarak belirlenen için 1/1000 bölgelerde, kentin ölçekli imar ihtiyaçlarına göre, ilave planları ve revizyon imar yapmak planları yapmak Faaliyet

53

2012

Hedef 2013

2014

İhtiyaç halinde

İhtiyaç halinde

İhtiyaç halinde

2012

Hedef 2013

2014

İhtiyaç halinde

İhtiyaç halinde

İhtiyaç halinde

Sorumlu Birim

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sorumlu Birim

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


Faaliyet No

2.4.3.

Faaliyet No

2.4.4.

Faaliyet No

2.4.5.

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

Belediye Belediyeye gelen çap, hizmetlerinin uygulama dosyaları, imar ifraz ve tevhidleri ilgili yönünden mevzuat yönünden sürekliliğini inceleyerek, belediye sağlamak meclisi veya belediye amacıyla encümenine havalesi için bilgilerin belediye başkanına güncellenmesi sunmak ve gerektiğinde ve diğer ilgili müdürlüklere ilgililere ve istenildiğinde kurumlara bilgi vermek bilgi verilmesi Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

Kamu yararının gerektirdiği Belirlenen alanlarda hallerde kamu yararı gereği, 2942 gerçek ve tüzel sayılı Kamulaştırma hukuk Kanunu hükümleri kişilerinin gereğince kamulaştırma mülkiyetinde iş ve işlemlerini bulunan yürütmek taşınmazları kamulaştırmak

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

Halkın yapılaşma konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim verilmesi Kaçak Belediye ekiplerince yapılaşmayı şehrin tüm bölgelerinde önlemek, şehri kaçak yapılaşmaya karşı modern bir kontrolleri sağlamak görünüme Kaçak olduğu tespit kavuşturmak edilen yapı veya yapı bölümleri için 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmak

54

2012

Hedef 2013

2014

Sürekli

Sürekli

Sürekli

2012

Hedef 2013

2014

İhtiyaç halinde

İhtiyaç halinde

İhtiyaç halinde

Hedef

Sorumlu Birim

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sorumlu Birim

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sorumlu Birim

2012

2013

2014

1 Defa

1 Defa

1 Defa

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sürekli

Sürekli

Sürekli

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sürekli

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sürekli

Sürekli


2.4.5.

Faaliyet No

2.4.6.

Faaliyet No

2.4.7.

Faaliyet No

2.4.8.

Faaliyet No 2.4.9.

Kaçak Mevzuata aykırı olduğu yapılaşmayı tespit edilen tabela, önlemek, şehri totem, sundurma vb. modern bir unsurlar için 3194 Sayılı görünüme İmar Kanunu uyarınca iş kavuşturmak ve işlemler yapmak

Sürekli

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi 2012 Kaçak olduğu tespit Gecekondulaşma edilen yapı veya yapı ile mücadele için bölümleri için 3194 sayılı devletin hüküm İmar Kanunu ve işgal ve tasarrufu altında bulunan yerler Sürekli altındaki için de 2886 sayılı Devlet yerlerdeki işgali İhale Kanunu uyarınca önlemek gerekli iş ve işlemleri yapmak Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi Yerleşme 3194 Sayılı İmar alanları ile bu Kanunu ve ilgili yerlerdeki yönetmelikler uyarınca yapılaşmaların yapı ruhsat belgelerini 3194 sayılı tanzim etmek İmar Kanunu, 3194 Sayılı İmar Plan, Fen, Kanunu ve ilgili Sağlık ve çevre yönetmelikler uyarınca şartlarına yapı kullanma izin teşekkülünü belgelerini tanzim etmek sağlamak

Faaliyet

Sürekli

Sorumlu Birim

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Talep Talep Halinde Halinde

Talep Halinde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Talep Talep Halinde Halinde

Talep Halinde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

2012

Hedef 2013

2014

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

4708 sayılı Yapı denetim firmaları ile Yapı Denetim bilgilendirme toplantılarının Kanunu ve yapılması

55

Sürekli

2014

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

2014

2012

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

Adrese dayalı Nüfus Kayıt Binaların numarataj Sistemine çalışmalarını yapmak ve yönelik numarataj verisini numarataj sürekli güncel tutmak bilgilerini güncel tutmak

Hedef 2013

Sürekli

Hedef 2013

Faaliyet

Faaliyet

Sürekli

2012

Hedef 2013

2014

1 defa

1 defa

1 defa

Sorumlu Birim

Sorumlu Birim

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sorumlu Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


ilgili yönetmelikler uyarınca inşai faaliyetleri denetlemek

Sürekli Sürekli

Sürekli

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Projesinin uygun, belirli seviyeye gelen yapıların Sürekli Sürekli hak ediş talepleri doğrultusunda denetlenmesi

Sürekli

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sürekli Sürekli

Sürekli

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili yönetmelikleri uyarınca Sürekli Sürekli belediyeye düşen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek

Sürekli

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İşyeri teslimi alınması

Projesine uygun tamamlanan binalar için iş bitirme belgesi verilmesi

KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 2.5. Kentsel Dönüşümün Sağlanması Faaliyet No

2.5.1.

Faaliyet

Kentsel Dönüşüm Projeleri

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi Cumhuriyet Mahallesinde eski ve çarpık yapılaşmanın yerine kentsel dönüşüm ile modern ve güvenli yapılaşmanın sağlanması için kentsel dönüşüm fizibilitesinin yapılması Edabalı Stadı ve Kapalı Spor salonunun bulunduğu yerin modern kent yapılaşmasının sağlanması için kentsel dönüşüm projesinin fizibilitesinin yapılması Orhangazi Mahallesinde eski ve çarpık yapılaşmanın yerine kentsel dönüşüm ile modern ve güvenli yapılaşmanın sağlanması için kentsel dönüşüm fizibilitesinin tamamlanması

56

2012

Hedef 2013

2014

Sorumlu Birim

%100

-

-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

%100

-

-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

-

%100

-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 2.6. Tarihi Kentsel Çevrenin Korunması Hedef Faaliyet No

2.6.1.

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

Belirtilen bölgelerdeki park ve yeşil alanların, Şeyh Edabalı mesire alanlarının, piknik banklarının bakımlarının Türbesi, yapılması Zincirlikaya, Belekoma Belirtilen yerlere Kalesi, Tarihi ulaşımın rahat Hamam sağlanması amacıyla yol genişletme çalışmalarının yapılması

Sorumlu Birim

2012

2013

2014

%100

%100

%100

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

1

-

-

Fen İşleri Müdürlüğü

Hedef Faaliyet No

2.6.2.

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

Tarihi anımsatan sanat eserleri

Belediyemizce inşası yapılan ve tarihi anımsatan heykel, anıt, çeşme gibi sanat eserlerinin düzenli bakımlarının yapılması

2012

2013

2014

1 Defa

1 Defa

1 Defa

Sorumlu Birim

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 2.7. Çevrenin Korunması Hedef Faaliyet No

2.7.1.

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

Atık pil kutularının yaygınlaştırılması

Atık pil kutularının okullarda yaygınlaştırılması

57

2012

2013

2014

%100

%100

%100

Sorumlu Birim Temizlik İşleri Müdürlüğü


Hedef Faaliyet No

2.7.2.

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

2012

2013

Katı atık bertaraf ve geri dönüşüm tesisi Bilecik Proje Belediyeler Birliği %40 aşamasında tarafından yapılmaktadır. Katı Atıkların Bilecik Belediler Bertarafı ve Birliğince katı atık geri bertaraf tesisi bitirilene dönüşümü kadar Temizlik İşleri Her gün 3 Her gün Müdürlüğümüzce katı Defa 3 Defa atıklar düzenli olarak toplanacak ve mevcut depolama alanında depolanacaktır.

Sorumlu Birim

2014

%90

Temizlik işleri Müdürlüğü

-

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Hedef Faaliyet No

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

2.7.4.

Denetim

Çevre kirliliği ile ilgili denetimler yapılacaktır.

2012

2013

2014

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Sorumlu Birim Zabıta Müdürlüğü

KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 2.8. Mezarlık ve Defin İşlemleri Hedef Faaliyet No

2.8.1.

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

Mezarlık ve Defin Hizmetleri

Mezarlık Hizmet alanlarının bakım ve temizliği düzenli olarak yapılacaktır. Düzenli olarak Mezarlıklar kontrol edilecek ve güvenliği sağlanacaktır. Aile Mezarları tespit edilerek bilgisayar ortamına aktarılması çalışmalarına başlanacaktır.

58

Sorumlu Birim

2012

2013

2014

%100

%100

%100

Mezarlıklar Müdürlüğü

%100

%100

%100

Mezarlıklar Müdürlüğü

%10

%20

%30

Mezarlıklar Müdürlüğü


Mezarlıkta Yol ve Mezar tanımlama için levhalar yapılacaktır. Tüm Mezar kayıtları ve arşivin bilgisayar ortamına aktarılması çalışmalarına devam edilecektir. Mezarlığa hoparlör sistemi kurularak hergün belirli saatlerde Kuran-ı Kerim dinletilecektir. Mezarlığa Ağaç dikilecektir. Mezarlığa aydınlatma sistemi kurulması çalışmalarına başlanılacaktır. Mezarlığa gelen ziyaretçilerin araçları için otopark yapımı çalışmalarına başlanacaktır. Mezarlığın çeşitli yerlerine su hatlarının yapılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Tarihi ve Kültürel açıdan önem taşıyan mezarların tespit edilmesi, korunması, bakım ve onarımının yapılması için gerekli çalışmalar yapılarak bu mezarların elektronik ortama kaydı yapılacaktır. Yeni bir mezarlık alanı açılması için çalışmalara başlanacaktır.

59

%10

%20

%30

Mezarlıklar Müdürlüğü

%10

%20

%30

Mezarlıklar Müdürlüğü

%50

%75

%100

Mezarlıklar Müdürlüğü

%5

%10

%10

Mezarlıklar Müdürlüğü

%20

%50

%100

Mezarlıklar Müdürlüğü

%30

%50

%100

Mezarlıklar Müdürlüğü

%30

%50

%100

Mezarlıklar Müdürlüğü

%10

%30

%50

Mezarlıklar Müdürlüğü

-

%100

-

Mezarlıklar Müdürlüğü


KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 2.9. Zabıta Hizmetleri Hedef Faaliyet No

2.9.1.

Faaliyet No

2.9.2.

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

2012

2013

2014

İşportacılarla mücadele

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Zabıta Müdürlüğü

İşyeri ruhsat denetimi

%100

%100

%100

Zabıta Müdürlüğü

Dilencilikle mücadele

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Zabıta Müdürlüğü

İmarla ilgili denetimler

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Zabıta Müdürlüğü

İşyeri denetimi

%100

%100

%100

Zabıta Müdürlüğü

394 Sayılı Kanun uyarınca Hafta Tatil ruhsatı kontrol ve denetimi

%100

%100

%100

Zabıta Müdürlüğü

2012

Hedef 2013

2014

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Zabıta Müdürlüğü

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Zabıta Müdürlüğü

Denetim hizmetleri

Faaliyet

153 ALO Zabıta hizmetleri

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi 153 Alo Zabıta Hattı ile gelen şikayetleri değerlendirip, gereğini yapma yahut ilgili birimi bilgilendirme Yazılı olarak gelen şikayetler hakkında gereğini yapma yahut ilgili birimi bilgilendirme

60

Sorumlu Birim

Sorumlu Birim


TOPLUMSAL GELİŞME ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 3.1. Hemşehricilik Bilincinin Geliştirilmesi ve Sivil Toplumun Kararlara Katılımının Sağlanması Faaliyet No

3.1.1.

Faaliyet No

3.1.2

Faaliyet

Koordinasyon Toplantılarının Yapılması

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi Kent Konseyi Toplantılarında Bulunulması

Sivil Toplum Kuruluşları ile Toplantı

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

Diğer Şehirlerde Kurulu STK’larla irtibat kurulması

İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa gibi illerde kurulan ve ilimizle irtibatlı bulunan STK’larla koordine toplantıları yapılması

2012

Hedef 2013

2014

2 Defa

2 Defa

2 Defa

2 Defa

2 Defa

2 Defa

Sorumlu Birim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Hedef 2012

2013

2014

Sorumlu Birim

1 Defa

1 Defa

1 Defa

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

TOPLUMSAL GELİŞME ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 3.2. Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi Faaliyet No

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi Engelli Tekerlikli Sandalye Tespitlerinin Karşılanması

3.2.1.

Toplumdaki Dezavantajlı Grupların ihtiyaçlarını Karşılama

Engelli Bez Yardımı Uygun Olanların Karşılanması

61

Hedef 2012

%100’ü

%100’ü

2013

%100’ü

%100’ü

2014

Sorumlu Birim

%100’ü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

%100’ü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü


Faaliyet No

3.2.2

Faaliyet

Sosyal Yardımlar

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi Gıda ve Yakacak Yardımları Tespitlerinin Karşılanması Okul Kırtasiye Yardım Taleplerinin Uygun olanlarının karşılanması

Hedef 2012

2013

2014

%100’ü

%100’ü

%100’ü

Sorumlu Birim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

%100’ü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

%100’ü

%100’ü

TOPLUMSAL GELİŞME ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 3.3. İlin Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi Faaliyet No

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

3.3.1.

İlin ekonomi ve Ticaretinin Gelişmesine Katkı sağlamak

İstiklal Mahallesinde Ticaret merkezi (plaza) inşaatının yapımı

Faaliyet No

Faaliyet

3.3.2.

Ekonomi ve ticarete yönelik etkinlikler düzenlenmesi

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi İstihdamın artırılması amacıyla çeşitli kurs, kermes vb. etkinlikler organize etmek Osmanlı El Sanatları tanıtma ve Kurs Merkezi Yapmak Osmanlı El Sanatları tanıtma ve gelişme çalışmalarının yapılması, kurs düzenlenmesi

62

Hedef

Sorumlu Birim

2012

2013

2014

1

-

-

2012

Hedef 2013

2014

1 Defa

1 Defa

1 Defa

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

%100

-

-

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

1 Defa

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

1 Defa

1 Defa

Fen İşleri Müdürlüğü

Sorumlu Birim


TOPLUMSAL GELİŞME ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 3.4. Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm faaliyetlerinin Geliştirilmesi Faaliyet No

3.4.1.

Faaliyet No

Faaliyet Modern bir kültür merkezi yapılması

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi Bahçelievler Mahallesi KültürKongre Merkezi inşaatının bitirilmesi

3.4.2.

Kültürel ve sanatsal etkinlikler

Kültürel ve sanatsal etkinlikler

2012

2013

2014

Tamamlanması

-

-

Sorumlu Birim Fen İşleri Müdürlüğü

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

2012

2013

2014

Belediye Sohbetleri

4 Adet

4 Adet

4 Adet

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

2 Adet

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Hedef

Resmi Günlerde Yapılacak Konser Etkinlikleri

3.4.2.

Hedef

2 Adet

2 Adet

Sorumlu Birim

Beş Çayı

6 Adet

6 Adet

6 Adet

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Yaz şenlikleri

3 Adet

3 Adet

3 Adet

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Tiyatro Günleri

1 Adet

1 Adet

1 Adet

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Özel Kutlama Günleri

2 Adet

2 Adet

2 Adet

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ramazan Etkinlikleri ve iftar yemeği

1 Adet

1 Adet

1 Adet

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Bilecik'in Fethi ve Edebalı'nın ışığında hoşgörü, birlik ve beraberlik buluşma etkinliği

1 Adet

1 Adet

1 Adet

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

63


Faaliyet No

Faaliyet

3.4.3.

Kültürel Yayınların Yapılması

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

Hedef

Kültürel hizmeti olarak kitap basımı

2012

2013

2014

1 Adet

1 Adet

1 Adet

Sorumlu Birim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

TOPLUMSAL GELİŞME ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 3.5. Sportif Faaliyetlerin Desteklenmesi Faaliyet No

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

3.5.1.

Yaz Spor Okullarının Açılması

Yüzme, Basketbol, Voleybol, Tenis, Futbol gibi spor dallarında

Faaliyet No

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

Hedef 2012

2013

2014

1 Defa

1 Defa

1 Defa

3.5.2.

Faaliyet No

Faaliyet

3.5.3.

Spor müsabakalarının düzenlenmesi

Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü

Hedef Sorumlu Birim Park ve Bahçeler Müdürlüğü

2012

2013

2014

Buz Pateni pistinin yapılması

1

-

-

Fen İşleri Müdürlüğü

Aqua Park Yapılması

Hizmete açılması

-

-

Fen İşleri Müdürlüğü

Semt Sahaları inşası ile bakım ve onarımlarının sürdürülmesi Spor Alanlarının Yapılması

Sorumlu Birim

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi Köyler arası futbol turnuvasının düzenlenmesi

64

Hedef 2012

2013

2014

1 Defa

1 Defa

1 Defa

Sorumlu Birim Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü


TOPLUMSAL GELİŞME ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 3.6. Afetlere Müdahale ve Halkın Bilinçlendirilmesi Faaliyet No

3.6.1.

Faaliyet No

3.6.2.

Faaliyet

Eğitim ve bilinçlendirme

2012

Hedef 2013

2014

1 Defa

1 Defa

1 Defa

İtfaiye Müdürlüğü

İtfaiye personelinin eğitimi sağlamak

1 Defa

1 Defa

1 Defa

İtfaiye Müdürlüğü

Talep edilmesi halinde kurum ve kuruluşlara yangın ile ilgili eğitim vermek

1 Defa

1 Defa

1 Defa

İtfaiye Müdürlüğü

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi Halkı, kurum ve kuruluşları, afetlere karşı bilinçlendirme semineri verilmesi

Alt Faaliyet & Performans 2012 Göstergesi Kent sınırları içinde belediye meclisince belirlenecek ücret 1 Defa mukabilince bacaları temizlemek ve temizlettirmek İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı, Önleyici yanıcı madde 1 Defa Faaliyetler depolama yerlerini tespit etmek İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını Rutin ve yangına karşı ruhsat önlemler başvurusunda açısından mevzuata uygunluğunu denetlemek

Hedef

Faaliyet

65

Sorumlu Birim

Sorumlu Birim

2013

2014

1 Defa

1 Defa

İtfaiye Müdürlüğü

1 Defa

1 Defa

İtfaiye Müdürlüğü

Rutin ve ruhsat başvurusunda

Rutin ve İtfaiye ruhsat Müdürlüğü başvurusunda


Faaliyet No

Faaliyet

3.6.3.

Sivil Savunma

Faaliyet No

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmaları yapmak, ilkyardım hizmeti vermek

Hedef 2012

2013

2014

Sorumlu Birim

Lüzumu halinde

Lüzumu halinde

Lüzumu halinde

Zabıta Müdürlüğü

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

Faaliyet

Sorumluluk alanındaki yangınlara müdahale etmek

3.6.4.

Yangınla Mücadele ve Yangınlara Müdahale etmek

Talep gelmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak Okullarda yangınla mücadele ve yangına müdahale tatbikatları yapmak

2012

Hedef 2013

2014

%100

%100

%100

İtfaiye Müdürlüğü

Lüzumu halinde

Lüzumu halinde

Lüzumu halinde

İtfaiye Müdürlüğü

1 Defa

1 Defa

İtfaiye Müdürlüğü

1 Defa

Sorumlu Birim

TOPLUMSAL GELİŞME ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER 3.7. TOPLUM SAĞLIĞI VE VETERİNER HİZMETLERİ Faaliyet No

Faaliyet

3.7.1.

Toplum Sağlığı

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi Belediye Sınırları içinde Cadde ve Sokakların Haşerelere karşı ilaçlanması

Faaliyet No

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

3.7.2.

Toplum Sağlığı

Sokak Köpeklerinin Kısırlaştırılması

2012

Hedef 2013

2014

3 Defa

3 Defa

3 Defa

Hedef 2012

2013

2014

60 Adet

100 Adet

100 Adet

66

Sorumlu Birim Veteriner Müdürlüğü

Sorumlu Birim

Veteriner Müdürlüğü


Faaliyet No

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

3.7.3.

Toplum Sağlığı

İşyeri Denetimi

Faaliyet No

Faaliyet

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

Toplum Sağlığı

Kurban Kesme Yerlerinin Tespit ve Denetimi

3.7.4.

Faaliyet No

3.7.5.

Faaliyet

Hedef 2012

2013

2014

12 Defa

12 Defa

12 Defa

Hedef 2012

2013

2014

1

1

1

Sorumlu Birim

Veteriner Müdürlüğü

Sorumlu Birim

Veteriner Müdürlüğü

2012

Hedef 2013

2014

Mezbaha Yapımı

%100

-

-

Veteriner Müdürlüğü

Hayvan Barınağı yapımı

%100

-

-

Veteriner Müdürlüğü

Alt Faaliyet & Performans Göstergesi

Yapım hizmetleri

Sorumlu Birim

VI. SONUÇ 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Stratejik plân ve performans programı” başlıklı 41 inci maddesinin son fıkrası uyarınca bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek olan işbu stratejik plan, 65 Sayfadan ibaret olarak 41 inci madde uyarınca Belediye Meclisi’ne sunulmak üzere Belediye Başkanlığımızca taslak olarak hazırlanmıştır.

Selim YAĞCI Bilecik Belediye Başkanı

67

Bilecik Belediyesi 2012-2014 Stratejik Plan  
Bilecik Belediyesi 2012-2014 Stratejik Plan  
Advertisement