Page 1

Autor: Beata Drożdż


Nieodnawialne źródła energii to wszelkie źródła energii, które nie odnawiają się w krótkim okresie. Ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie ich zasobów. Źródłami nieodnawialnymi są przede wszystkim paliwa kopalne:

- węgiel kamienny, - węgiel brunatny, - ropę naftową, - gaz ziemny, - łupki bitumiczne, - uran, a także inne pierwiastki promieniotwórcze


Emisja węgla do atmosfery jest bardzo wysoka, a emitowane cząsteczki są, między innymi, przyczyną dziury ozonowej.


Podczas wydobywania gaz łupkowego do atmosfery emitowane są silne gazy cieplarniane m.in. metan.

Powodująca znaczne zanieczyszczenia. Podczas jej wydobywania do atmosfery emitowane są gazy cieplarniane.


NEGATYWNE SKUTKI WYWOŁYWANE PRZEZ UŻYCIE ENERGII NIEODNAWIALNEJ: -30 razy większe ujemne oddziaływanie na środowisko, niż w przypadku energii odnawialnej; -efekt cieplarniany który powoduje: •globalne ocieplenie klimatu ; •topnienie lodowców; •szybkie zmiany klimaty zaburzą równowagę w ekosystemach i ginięcie wielu gatunków o małych zdolnościach adaptacyjnych. •zmiany klimatyczne zwiększą częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof klimatycznych jak fale upałów, powodzie, huragany, które w bezpośredni sposób zagrażają zdrowiu i życiu. •ocieplenie klimatu spowoduje przyspieszenie parowania wody i opadanie jej w nowych rejonach, co spowoduje zmniejszenie zasobów wody pitnej, wody- źródła życia.


Do źródeł energii odnawialnej wliczymy natomiast między innymi: - energię spadku wody, - energię słoneczną, - energię wietrzną, - energię geotermalną,

- biomasę (na przykład drewno, odchody zwierząt czy słoma),


Dlaczego odnawialne źródła energii są lepsze od nieodnawialnych? -są całkowicie nieszkodliwe dla środowiska, -nie braknie ich tak jak w przypadku energii nieodnawialnej, -odnawialne źródła energii powodują oszczędzanie paliw (poprzez eliminację zużycia naturalnych kopalnych surowców takich jak: węgiel, ropa i gaz do produkowania elektryczności), odnawialne źródła energii to jednorazowe koszty uzyskiwania energii elektrycznej, - odnawialne źródła energii stwarzają możliwości pracy poprzez sieć wydzieloną, - odnawialne źródła energii znajdują się na całym obszarze kraju, co niweluje problem transportu energii, ponieważ może być ona uzyskiwana na dowolnym terenie oraz redukuje straty związane z dystrybucją i nie wymaga budowy linii przesyłowych.


Zalety elektrowni wiatrowych to: -urządzenia o nieskomplikowanej budowie i nieskomplikowanej eksploatacji, -brak przeszkód natury technicznej, ekologicznej i ekonomicznej,

-odnawialne źródło energii jakie stanowi siła wiatru stanowi najbardziej obiecującą formą energii.


Zalety wykorzystania energii słonecznej: -wydajność oraz możliwość szerokiego stosowania do bezpośredniego ogrzewania wody w kolektorach.


Zalety wykorzystania energii geotermalnej: -dostępność, -niezależność od pogody i klimatu, -niewyczerpalność, -obojętność dla środowiska, -możliwość wykorzystywania przy elektrociepłowniach, w chemii.


Zalety wykorzystania energii wody: - są źródłem tzw. "czystej" energii elektrycznej, -podobnie jak w przypadku pozostałych odnawialnych źródeł energii tak energia wody przyczynia się bezpośrednio do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju, -uniezależnienie od dostaw energii wobec stosowania własnych zasobów hydroenergetycznych, -gdy mówimy o energii wody można wymienić także inne jej zalety takie jak na przykład możliwość wykorzystania zbiorników wodnych do celów rybołówstwa, rekreacyjnych czy też ochrony przeciwpożarowej.


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Bibliografia: 1. http://futurarte.es/ecohogar/index.php?option=com_content&vi ew=article&id=116%3Aenergianieodnawialna&catid=56%3Abiblioteka &Itemid=66&lang=en 2.http://www.bryk.pl/teksty/liceum/chemi a/chemia_%C5%9Brodowiska/19341%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a_energii_o dnawialnej.html 3. http://www.pgo.net.pl/pdf/ochrona.pdf 4. wystapienie.pdf

OGRANICZENIE ZMIAN KLIMATU POPRZEZ ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII  

Wpływ nieodnawialnych źródeł energii na występowianie zmian klimatu na Ziemi i wyższość źródeł odnawialnych nad tradycyjnymi.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you