Page 1


»

»


Erroldaratzeko lekua / Espacio reservado para el registro

ESKATZAILEAREN DATUAK / DATOS DEL SOLICITANTE IZEN-DEITURAK / NOMBRE Y APELLIDOS HELBIDEA:Kalea, Enparantza... / DOMICILIO: Calle, Plaza...

Zkia / Nº

Udalerria / Municipio

Lurraldea / Provincia

N.A.N. zkia / Nº D.N.I.

Telefono zkia. / Nº de telefono

Solairua / Piso

Atea /Puerta

Kode Postala / Codigo Postal

Izenpetzaileak, bere datuak azaldurik, zera ESKATZEN du: / El firmante, cuyos datos se indican SOLICITA:

ko. (año)

interesdunaren sinadura

ak (mes)

día

TRAPAGARANGO UDALEKO ALKATE JAUNA

firma del interesado

VALLE DE TRÁPAGA

TRAPAGARAN


»

»

SanAndres LaRozada ElPasillo OBRAK  

2014ko apirilan kaleratutako obrei buruzko jarraipena eta aktibatzea

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you