Page 1

PRENTSA OHARRA - 2020-12-29 Sopelako EHBildu udal taldearen zuzenketak 2021eko udal aurrekontuei Covid-19ak sortutako krisiari aurre egiteko Sopelako Udalak aurrekontu egokituak eta egokiak behar ditu. Sopelako EH Bilduk, garai historiko honetan, erantzukizunez jokatuz, ekarpenak egin dizkio udal gobernuak proposatutako aurrekontu-proiektuari, Sopelarentzat ezinbestekoak diren alorretan: krisiari aurre egiteko neurriak, euskara, kultura, hirigintza, ingurumen eta jasangarritasuna, gizarte ekintza, lankidetza solidarioa eta partaidetza prozesuak. Bestetik, 2020ko aurrekontuakordioan EH Bilduk eta EAJ/PSE-ek adostutako inbertsio estrategikoei dagokienez ere 2021an lanketa berezia egin behar dela argi daukagu: ZipiriĂąeko eskolaren espazio-arazoak, kultur-ekipamendu berriak, trafikoa, etxebizitza, eta oinezkoentzako lehentasuna, irisgarritasuna eta Larrabastarraren eraberritzea. Datorren urtarrilean 2021eko udal aurrekontuen inguruan egingo den eztabaidaren aurrean, Sopelako EHBildu udal taldeak zuzenketa partzial batzuk aurkeztu dizkie gobernu taldeari eta udalbatza osatzen duten gainerako taldeei abenduaren 18an egindako bilera batean, EAJk eta PSEPSOEk udal gobernua osatzen duten aurrekontuen aurreproiektuari. Proposatutako zuzenketak 243.500 eurokoak dira, eta bost arlori eragiten diete: pandemiaren ondoriozko egoerari erantzuna, COVID-19 kontingentzia Plana; Euskara eta Kultura; Hirigintza, Ingurumena eta Iraunkortasuna; Berdintasuna, Gizarte Ekintza eta Lankidetza Solidarioa eta Partaidetza Prozesuen Antolaketa. 150.000 euro proposatzen dira Covid-19k udalerriko merkataritza- eta ostalaritza-sarean dituen ondorioei erantzuteko, bai eta pandemiaren ondorioz ERTE batean egoteagatik edo lanpostua galtzeagatik zailtasun ekonomikoak pasatzen ari diren pertsonengan dituen ondorioei erantzuteko ere, bereziki etxeko lanari eta zaintza-lanei dagokienez, sektore hori nagusiki feminizatuta baitago eta pertsona migranteek betetzen baitute. Euskara eta Kultura alorrean ere zuzenketak aurkezten dira, bereziki datorren urtean Sopelan egingo den Ibilaldiari begira (15.000â‚Ź) eta


hizkuntza-normalizazioan aurrera egiten jarraitzeko, baina ahaztu gabe euskarak zeharkako gaia izan behar duela eta arlo guztietan isla eta eragina izan behar duela, horrela, gure hizkuntzarekiko diskriminazioa saihesteko. Kultura sustatzeko asmoarekin, 16.000â‚Ź gehiago inbertitzea proposatzen dugu. Hirigintza, Ingurumen eta Jasangarritasunerako, proposatu da partida horiek 25.000â‚Ź-tan gehitzea hiri-altzari berrietarako eta jasangarritasun energetikoko proiektuak garatzen jarraitzea. Partida horiek ia desagertu egiten dira aurkeztutako aurrekontu-proiektuan. Gizarte Ekintza, Lankidetza Solidarioa eta Partaidetza Prozesuen Antolaketa airekoak dira, eta 25.000 â‚Źgehiago proposatzen dira horietarako. Nabarmentzekoa da ludopatiari aurre egiteko kontzientziazio-kanpaina bat egiteko partida bat sortu dela. Arazo hori, batez ere, gazteei eragiten ari zaie, apustu-etxeak eta "On line" jokoa ugaritu direlako. Aurkeztutako zuzenketak bat datoz gai sentikorretan eragina duten planteamenduekin, eta, gure ustez, oposizioko gainerako taldeek eta gobernu-taldeak partekatu ditzakete. Azkenik, Sopelako etorkizuna irudikatuko duten proiektu estrategikoak aipatu behar ditugu: EAJ eta PSErekin sinatutako 2020ko aurrekontuakordioan agertzen diren egitasmoak, hala nola, kultur- eta hezkuntzaekipamendu berriak (ZipiriĂąeko espazio-arazoak eta hezkuntza-eraikin berria, liburutegi berria, Frontoiko eraikina), trafiko-saihesbideak, oinezkoentzako lehentasuna erdigunean eta Jauregizar Plazaren eraberritzea, Larrabasterran egin beharreko inbertsioak, irisgarritasunplana eta etxebizitzaren arazoa (babes ofizialeko etxebizitzan Abaron, Asun eta Loiolan, eta etxebizitza hutsen mobilizazioa). Akordioaren behinbetiko balorazioak eta 2021an proiektu guzti horiekin Udal Gobernuak izango duen jarrerak ere eragina izango dute datorren urteko aurrekontuei begira EH Bilduk izango duen jarreran.


NOTA DE PRENSA - 29-12-2021 ENMIENDAS DEL GRUPO MUNCIPAL DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2021

EHBILDU SOPELA A LOS

Para hacer frente a la crisis creada por Covid-19, el Ayuntamiento de Sopela necesita presupuestos adaptados a la situación actual y adecuados para enfrentarse a ella. EH Bildu, en estos tiempos inciertos, y actuando con responsabilidad, ha hecho aportaciones al proyecto de presupuestos propuesto por el gobierno municipal en diferentes ámbitos cruciales para Sopela: medidas para hacer frente a la crisis, euskera, cultura, urbanismo, medio ambiente y sostenibilidad, acción social, cooperación solidaria y procesos participativos. Por otro lado, tenemos claro que en el 2021 hay que abordar con seriedad las inversiones estratégicas recogidas en el acuerdo presupuestario 2020 firmado entre EH Bildu y PNV/PSE: los problemas de espacio de la escuela de Zipiriñe, los nuevos equipamientos culturales, el tráfico, la vivienda, y la prioridad peatonal en el entorno de Jauregizar, la accesibilidad y la renovación de Larrabasterra. Ante el debate previsto para el próximo mes de enero de los presupuestos municipales 2021, el grupo municipal de EHBildu en Sopela ha presentado al equipo de gobierno y al resto de grupos que componen la corporación una serie de enmiendas parciales al anteproyecto de presupuestos presentado por el PNV y el PSE-PSOE que constituyen el gobierno municipal. Las enmiendas propuestas alcanzan un importe de 243.500 € y afectan a cinco aéreas principales: Respuesta a la situación derivada de la pandemia: Plan contingencia COVID-19; Euskara y Cultura; Urbanismo, Medio Ambiente y Sostenibilidad; Igualdad, Acción Social y Cooperación Solidaria y a la Organización de Procesos Participativos. Se proponen 150.000 euros para dar respuesta a las consecuencias que el Covid-19 está teniendo tanto en el tejido comercial y hostelero del municipio, como en las personas que por culpa de la pandemia estén pasando dificultes económicas al estar en un ERTE o haber perdido su puesto de trabajo, especialmente afectado el trabajo domestico y de los


cuidados, sector mayoritariamente feminizado y ocupado por personas emigrantes. Euskera y Cultura son aéreas para las que también se presentan enmiendas atendiendo especialmente a la celebración del Ibilaldi el próximo año en Sopela y para seguir avanzando en la normalización lingüística, pero sin olvidarnos que el Euskera debe ser un cuestión transversal y tener reflejo e incidencia en todas las áreas para evitar así su discriminación. De acara a impulsar la cultura, hemos propuesto 16.000€ más para actos culturales. Para Urbanismo, Medio Ambiente y Sostenibilidad se propone incrementar esas partidas en 25.000 € para nuevo mobiliario urbano y seguir desarrollando proyectos de sostenibilidad energética, partidas que prácticamente desaparece en el proyecto de presupuestos presentados Acción Social, Cooperación Solidaria y la organización de Procesos Participativos son aéreas para las que se proponen 25.000 € más. Destaca la creación de una partida para la realización de una campaña de concienciación para combatir la ludopatía, problema que principalmente está afectando a los y las jóvenes por la proliferación de las casas de apuestas y el juego “on line”. Las enmiendas presentadas se ajustan a unos planteamientos que inciden en temas sensibles que entendemos pueden ser compartidos por el resto de grupos de la oposición y por el equipo de gobierno. Por último, debemos mencionar los proyectos estratégicos para el futuro de Sopela. Nos referimos a los proyectos que figuran en el acuerdo presupuestario 2020 firmado con PNV y PSE: nuevos equipamientos culturales y educativos (problemas de espacio y nuevo edificio educativo de Zipiriñe, nueva biblioteca, edificio de Frontón), las variantes de tráfico, la prioridad peatonal en el centro y la reforma de la Plaza Jauregizar, las inversiones en Larrabasterra, el plan de accesibilidad y el problema de la vivienda en protección oficial. La valoración definitiva del acuerdo 2020 y las intenciones del gobierno municipal con respecto a todos estos proyectos en el 2021 también influirán en la posición de EHBildu de cara a los presupuestos del año que viene.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.