Page 1

Convocatoria de la sesión extraordinaria de la Junta Rectora del Organismo Autónomo Local "Sopelako Udal Euskaltegia"

Erakunde Autonomo honen estatutuen 15. artikuluan xedatutakoaren arabera eta Zuzendarritza Batzordearen laurdena eskatuta, "Sopelako Udal Euskaltegia" Toki Erakunde Autonomoaren Zuzendaritza Batzordeko kide zarenez, honen bidez dei egiten dizut Batzordearen bilera honetara:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos del Organismo Autonomo Local "Sopelako Udal Euskaltegia", mediante la presente y a petición de la cuarta parte de los miembros de la Junta Rectora, le convoco a la próxima sesión de la Junta Rectora de la que es Vd. integrante:

  

 Día: 2 de diciembre de 2016.  Ordua: 10:00 horas.  Tokia: Salón de sesiones de la Casa Consistorial.

Eguna: 2016ko abenduaren 2a. Ordua: 10:00etan. Tokia: Udaletxeko Bilkuren Aretoa. Aztergaiak:

1.- 2015-2016 aztertzea.

ikasturteko

2.- 2016-2017 nagusiak.

ikasturterako

Orden del Día: balantzea helburu

Sopelan, 2016ko azaroaren 29a.

1.- Análisis 2015-2016. 2.- Objetivos 2016-2017.

del

balance

del

curso

principales

del

curso

En Sopela, a 29 de noviembre de 2016.

Gontzal Hermosilla Ramos. SOPELAKO UDAL EUSKALTEGIA ERAKUNDE AUTONOMOAREN PRESIDENTEA PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO

Baliozkotze Kod.: AH3YGPP9T46SCMA23GYLAE2QX | Egiaztapena: http://sopela.sedelectronica.es/ esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 1. orrialdea, guztira 1

Gontzal Hermosilla Ramos (1, guztira 1) Alkatea Sinaduraren data: 29/11/2016 HASH: 169d0eaf23050ec5ab63bf3011ca5635

"Sopelako Udal Euskaltegia" Toki Erakunde Autonomoaren Zuzendaritza Batzordearen ez ohiko bilkuraren deialdia

Ez ohiko bilkura deialdia(1)  
Ez ohiko bilkura deialdia(1)  
Advertisement