{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

EAJ-PNV, EH BILDU ETA PSE-EE ALDERDIEN ARTEKO AURREKONTU AKORDIOA 2020. URTERAKO, SOPELARENTZAKO INBERTSIO ETA PROIEKTU ESTRATEGIKOEN INGURUAN ACUERDO PRESUPUESTARIO SUSCRITO ENTRE EAJ-PNV, EH BILDU Y PSE-EE PARA 2020, RELATIVO A INVERSIONES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA SOPELA Sopelan, 2020ko urtarrilaren 29an I.

Inbertsio eta proiektu estrategikoak Sopelarentzat, 2020ko Udal Aurrekontuen Memorian txertatzeko. 2019Ko Udal Aurrekontuen likidazioa gauzatu ondoren, likidazio horretatik eratortzen den gaindikina edo aurrezkia, hurrengo inbertsio eta proiektu estrategikoak bultzatzeko erabil dadila (inbertsio eta proiektu horiek hiru bloketan edo dimentsioetan banatuko ditugu); inbertsio edo proiektu horietatik batzuk urte anitzetan gauza daitezke, beti ere 2020ko ekitaldian beraien garapena egitan hasten baldin bada: 1. MUGIKORTASUNA (a) Erdialdea oinezkoentzat prestatzea eta Jauregizar plaza berritzea. Herriko erdigunea oinezkoentzat prestatzeko aurrekontu-partida bat sortzea, zonalde horretan trafikoa murrizteko, bizi-kalitatea handitzeko eta herriko biziberritze sozial eta komertziala bultzatzeko asmoarekin. Ekimen honen diseinuari begira, kontuan hartuko dira HiriDunak enpresaren proiektua, 2011-2015 legegintzaldian onartutakoa eta Liber enpresak 2015/2019 legegintzaldian egindakoa. Halaber, Jauregizar Plaza handitu eta birmoldatzeko proiektu bat diseinatuko da, eta EH Bilduk joan den legegintzaldian aurkeztutako proposamena eztabaidagai izango da, besteren artean. Dena dela, oinezkoek lehentasun osoa izango dute zonalde honen birmoldaketan eta ondorioz, bai herriko erdigunean, bai Jaurregizar zein

1

En Sopela, a 29 de enero de 2020 I.

Inversiones y proyectos estratégicos para Sopela, a incluir en la Memoria del Presupuesto Municipal 2020. Tras la liquidación del presupuesto del 2019, proponemos que se aplique el excedente o ahorro resultante para impulsar las siguientes inversiones y proyectos estrategicos para Sopela (divididos en tres bloques esenciales), con la posibilidad de que algunos de estos proyectos sean actuaciones plurianuales que abarquen la presente legislatura, siempre que en el ejercicio 2020 se inicie su desarrollo real: 1. MOVILIDAD (a) Semipeatonalización de la zona centro y renovación de la Plaza Jauregizar. Se habilitará una partida para la semipeatonalización de la zona centro, con el objetivo de reducir el tráfico en dicha zona y promover la mejora de la calidad de vida y la revitalización social y comercial del municipio. En cuanto a su diseño, se tendrá en cuenta el proyecto aprobado en la legislatura 2011-2015 de la empresa HiriDunak y el realizado en la legislatura 20152019 por la empresa Liber. Así mismo, se diseñará un proyecto de ampliación y remodelación de la plaza Jauregizar, teniendose en cuenta la propuesta presentada por EH Bildu en la pasada legislatura como un documento más a debatir. El peatón tiene que ser prioritario en la remodelación de esta área, descartando cualquier actuación urbanística que suponga un


Zipiriñeko Eskolaren inguruan trafikoa handitu dezakeen edozein hirigintza ekimen baztertuko da. (b) Trafiko-arazoak konpontzeko alternatiben inguruan prozesu parte-hartzailea. Urdulizko ospitalea irekitzeak, udalerri honen garapen azkarrak eta bere populazioaren handitzeak eta Berangoko merkataritza-zentroen inaugurazioak sortutako trafikoarazoak konpontzeko, kontuan hartuko da 2016ko martxoko osoko bilkuran onartutakoa, eta protzesu parte-hartzaile bat abian jarriko da, non sopeloztarrei trafiko-arazoari buruzko informazio guztia helarazi, alternatiba posibleak zeintzuk izan daitezkeen azaldu eta guzti honen inguruko eztabaida publikoa bermatuko den. Prozesu horretatik eratorritako emaitzekin, Sopelako Udalak Bizkaiko Foru Aldundiari eskaera egingo dio aukeratutako alternatiba gauza dezan, eskualdeko trafikoak Sopelan sortarazten dituen arazoei behin betiko erantzun globala eta jasangarria emateko asmoarekin. (c) Sopelako erdigunean trafikoa murrizteko asmoarekin, Erripako saihesbidea gauzatu. Erripako saihesbidea diseinatu eta eraikitzeko prozesua abian jartzea proposatzen dugu. Saihesbide hori Udalak berak egin dezake bere kabuz, trafikoa Sopelako hirigunetik Urdulizera desbideratzeko eta hura oinezkoentzat prestatzeko prozesua errazteko, eta Erripako zonalde horretan disuasio-aparkaleku bat egiteko aukera sortuz. (d) Bidegorri sarea zabaltzea. Memorian Udalaren konpromiso erreala eta loteslea agertuko da, legegintzaldi honetan egungo bidegorri sarea osatu eta zabaltzearen inguruan.

2

incremento del tráfico en los entornos de la Plaza Jauregizar y la escuela de Zipiriñe. (b) Proceso participativo sobre las alternativas al problema del trafico en Sopela. Ante la apertura del hospital de Urduliz, el rápido desarrollo de este municipio con un importante incremento de la población y la inauguración de los centros comerciales de Berango y el consiguiente problema de tráfico, se tendrá en cuenta lo aprobado en el pleno de marzo del 2016 y se pondra en marcha un proceso participativo real que facilite a los sopeloztarras toda la información sobre esta problemática, sus posibles alternativas y garantizar el debate público. Con los resultados de dicho proceso participativo, el Ayuntamiento de Sopela se compromete a instar a la Diputacion Foral de Bizkaia a desarrollar la alternativa seleccionada, con el objetivo de dar solucion global, sostenible y a largo plazo a la problemática del trafico comarcal. (c) Descongestion del centro de Sopela mediante la variante de Ripa. Planteamos que se ponga en marcha el proceso de diseño y construcción de la variante de Ripa, única alternativa realizable por el propio Ayuntamiento sin la participacion directa de la Diputacion Foral de Bizkaia, para desviar a corto plazo el tráfico del centro de Sopela y facilitar el proceso de peatonalización del mismo, abriendo la posibilidad de habilitar en dicha zona un aparcamiento disuasorio. (d) Ampliación de la red de bidegorris. En la memoria debe aparecer el compromiso real y vinculante de completar y unir en la presente legislatura la red de bidegorris a su paso por Sopela.


2. HEZKUNTZA ETA KULTURA (a) Eskola eraikin berri baterako lursailak egokitzea. 2020an, Zipiriñeko Eskolako masifikazioarazoak konponduko dituen eskolaeraikin berri bat kokatzeko alternatiba onenari buruzko bideragarritasun-azterketa bat egin ondoren, beharrezkoak diren lursailak egokitu egingo dira, Eusko Jaurlarizari lagatzeko, ondoren eraikin berri hori eraikiz. (b) Liburutegi edo kultur eraikin berria. 5.2 eremuan kultur zentro berri bat eraikitzeko proiektua gauzatuko dela kontutan hartuta, kultur zentro berri horrek eta Sopelako gainerako instalazio soziokulturalek bete behar dituzten beharrak eta izan behar dituzten ezaugarriak identifikatzeko, azterketa global bat egingo da. Azterlan hori prozesu parte-hartzaile batean oinarrituko da, non kultur, kirol eta bestelako eragile guztiak kontutan hartuko diren, bai udalerrikoak orokorrean, bai gazte talde desberdinetakoak ere. Halaber, 200.000 euroko partida jarriko da inbertsio hori egiteko. (c) Liburutegia kultur etxea. Eraikin hau bere segurtasunerako eskatzen diren arauetara eta Sopelako behar sozio-kulturaletara egokituko da, guzti horretarako partida bat sortuz. Eraikin honetako espazioak aurreko atalean aipatutako prozesu partehartzailearen arabera erabiliko dira. 3. HIRIGINTZA (a) Hiri Antolamenduko Plan Orokorra (HAPO). 2020an, Sopelarentzat HAPO bat egiteko urte anitzeko prozesua abian jarriko da, 20112015ko legegintzaldian aurreratutako lana kontutan hartuta (Hirigintza Kontseilu Aholkularia, jadanik osatua; osoko bilkuran onartutako prozesu partehartzailea). Prozesu horretan, eta hura bukatu arte, Sopelako Udalak ez du lursailen kalifikazio aldaketarik

3

2. EDUCACIÓN Y CULTURA (a) Adecuación de los terrenos para un nuevo edificio escolar. En el 2020, tras la realización de un estudio de viabilidad sobre la mejor alternativa para la localización de un nuevo edificio escolar que dé solución a los problemas de masificación de la Escuela de Zipiriñe, se adecuarán los terrenos para su cesión al Gobierno Vasco de cara a la construcción de dicho nuevo edificio. (b) Nueva biblioteca o edificio cultural. Ante la construcción de un nuevo centro cultural en la zona 5.2, se realizará un estudio global sobre las necesidades que han de cubrir y sobre las características que han de tener, tanto este nuevo centro cultural, como los demás instalaciones socio-culturales de Sopela. Este estudio se basará en un proceso participativo en el que se invitará a todas las entidades culturales, deportivas etc. del municipio así a como a las diversas cuadrillas de jóvenes y ciudadania en general, dotándose así mismo una partida plurianual en base a dicho proceso participativo para la consecución de dicha inversión. (c) Edificio Cultural Liburutegia. Se dotará una partida para la adecuación de este edificio a las normas exigidas para su seguridad y a las necesidades socio-culturales de Sopela. La utilización de espacios de este edificio se planteará de forma conjunta a lo citado en el apartado anterior. 3. URBANISMO (a) Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En el 2020 se dará comienzo a un proceso plurianual de elaboración de un PGOU para Sopela, teniendo en cuenta el trabajo ya adelantado en la legislatura 2011-2015 (Consejo Asesor de Urbanismo, ya creado; Proceso de Participación Ciudadana,


egingo, birkalifikazio hori ez baldin badago bideratuta erabilera publikora edo babes publikoko etxebizitzak eraikitzera. (b) Babes publikoko etxebizitzak eta alokairua sustatzea. Abaro sektorea garatzeaz gain, Udalak Asu eta Loiolako zonaldeetan Udalaren titulartasunpekoak izango diren babes publikoko etxebizitzak eraikitzeko konpromisoa hartuko du. Horrez gain, etxebizitza hutsak mobilizatzeko erronkari helduko zaio: 20.000 euroko partida bat sortuko da, alor horretan aditua den enpresa bat kontratatzeko, benetan hutsik dauden zentso bat egin dezan. Horrez gain, enpresa horrek benetan hutsik dauden etxebizitza horien jabeen eta Eusko Jaurlaritzaren Alokabide zerbitzuaren artean bitartekari lanak egingo ditu, etxebizitza horiek alokairuan jartzeko asmoarekin, Bizigune edo antzeko programaren bitartez. Azkenik, etxebizitzen alokairua diruz laguntzeko aurrekontu-partida handituko da, 60.000 eurora helduz. (c) Larrabasterra biziberritzea. Larrabasterrarako inbertsio partida bat sortzea (hiri altzarien berriztatzea, Iberrota eta Urgitxieta plazen egokitzapena, Iberreko hirigintza hobekuntzak, Urkoko hezegunea hobetu eta zabaltzeko). Partida horrekin gauzatuko diren ekintzak prozesu parte-hartzaile baten bitartez zehaztuko dira. (d) Sopelako Irisgarritasun Plana. 2020an, urte anitzeko prozesu bat zehaztuko da legegintzaldi honetan Sopelako Irisgarritasun Plana gauzatzeko. Plan horrek, erdiguneaz gain (erdi-peatonalizazioa), Larrabasterra suspertzea izango du funtsezko elementu gisa, bai eta beste eremu garrantzitsu batzuk ere, hala nola osasun-zentrorako eta erretiratuen etxerako sarbideak.

4

ya aprobado en pleno). Durante dicho proceso y hasta la culminación del mismo, el Ayuntamiento de Sopela se compromete a no realizar recalifación de terreno alguna, si ésta no está destinada a uso público o dotacional, o a la construcción de viviendas en régimen de protección pública. (b) Impulso a las viviendas de protección pública y al alquiler. Además del desarrollo del sector Abaro, el Ayuntamiento asume el compromiso de desarrollar VPP municipal en las parcelas de Asu y Loiola. Así mismo, se acometerá el reto de la movilización de viviendas vacías: creación de una partida de 20.000 euros para la contratación de una empresa especializada, encargada de crear un censo de viviendas realmente vacías, y que intermedie entre los propietarios y el servicio Alokabide del Gobierno Vasco para su movilización y puesta en alquiler a través del programa Bizigune o similar. Por último, se ampliará la partida destinada a subvenciones para el alquiler de vivienda, por un importe de 60.000 euros. (c) Revitalización de Larrabasterra. Habilitar una partida de inversión destinada a la revitalizacion de Larrabasterra (renovacion mobiliario urbano, acondicionamiento de las Plazas Iberrota y Urgitxieta, mejoras urbanísticas en Iberre, acondicionamiento y ampliación del humedal de Urko), que se concretará mediante un proceso de participacion vecinal. (d) Plan de Accesibilidad de Sopela. En el 2020 se concretara un proceso plurianual para llevar a cabo el Plan de Accesibilidad de Sopela en esta legislatura, que además de la zona centro, tenga la revitalización de la Larrabasterra como elemento fundamental, al igual que otras zonas sensibles como son los


(e) Herritarren parte-hartzea. 150.000 euroko kontu-saila jarriko da herritarren partaidetzarako. Zehazki, partaidetzako prozesu batean atzemandako inbertsio edo azpiegitura beharren arabera zehaztuko da. Udalak bultzatuko du prozesu hori, bertan parte hartu nahi duten herritar guztien artean. II. 2020ko udal aurrekontuen onarpena ahalbideratu. Sopelarentzako inbertsio eta proiektu estrategikoen inguruko akordio hau bere osotasunean onartuz gero, EH Bilduk 2020ko udal aurrekontuen onarpena ahalbideratzeko konpromisoa hartuko du. III. Aurrekontu-akordioaren sozializazioa edo zabalkundea. Akordio hau gauzatuko balitz, akordioa bera sopeloztarrei jakinaraziko zaie, prentsa-ohar baten bitartez, bi aldeen artean adostatuta. Aipatutako prentsa oharra Udalaren web orrian eta Sopela Gurean agertuko da eta ohiko komunikabideei zabalduko zaie. IV. Aurrekontu-akordioaren garapena. Akordio honen sinatzaileek “Batzorde-Mistoa” bat sortzeko konpromisoa hartuko dute euren gain. Batzorde horren helburua akordio honetan aipatzen diren inbertsio eta proiektu estrategikoak garatzea da (lehentasunak finkatu, burutu beharreko ekintzak, jarraitu beharreko metodologia, erantzunkizunak, tenporalizazioa eta ebaluazioa). Batzorde horren bilera bakoitzeko akta bana egingo da. V. Desadostasunerako puntuak. Aldeek balizko desadostasunak erakusteko eskubidea izango dute agiri honetan aipatzen diren proiektu estrategikoen garapenaren inguruan, eta ondorioz, baita desadostasun horiek gizarteratzeko eskubidea ere. Balizko desadostasun horiek akordio honen sinatzaileei jakinaraziko zaizkie aldez

5

accesos al centro del salud y al hogar del jubilado. (e) Participación vecinal. Se dotará una partida de 150.000 euros para cubrir las necesidades de inversión o infraestructuras detectadas en un proceso participativo que se impulsará desde el Ayuntamiento entre todos y todas las vecinas del municipio que así lo deseen. II. Facilitar la aprobación de los presupuestos municipales 2020. En el caso de que el presente acuerdo sobre proyectos e inversiones estratégicas para Sopela se aceptara en su totalidad, EH Bildu se compromete a facilitar la aprobación de los presupuestos municipales para el 2020. III. Socialización del acuerdo presupuestario. En caso de que se materializase el presente acuerdo, éste se notificará mediante una nota de prensa consensuada entre las partes. Dicha nota de prensa será publicada en la página web del Ayuntamiento, en Sopela Gurea y trasladada a los medios de comunicación habituales. IV. Desarrollo del acuerdo presupuestario. Los firmantes del presente acuerdo se comprometen a constituir una “Comisión Mixta” que tendrá como finalidad el desarrollo de las inversiones y proyectos estratégicos fijados en este acuerdo (determinar prioridades, acciones a llevar adelante, metodologia a seguir, responsabilidades, temporalización y evaluación). De Las reuniones de esta Comisión Mixta se levantarán las actas correspondientes. V. Puntos de desacuerdo. Las partes se reservan el derecho a mostrar su discrepancia, y así exteriorizarla, en relación a posibles puntos de desacuerdo en el desarrollo de los proyectos estratégicos


aurretik. Horrela, alderdi desberdinek negoziazio, elkarrizketa eta transakzio ahaleginak egingo dituzte, akordio honetan aipatu eta onartu diren inbertsio eta proiektuak gauzatu ahal izateko. VI. Akordio honen atalen gauzatzearen inguruko jakinarazpenak. Akordio honen baitan zehazten diren atalen baten aurrerapen garrantzitsu bat egonez gero, edo atalen baten gauzapen osoa gertatuko balitz, hori berori jakinaraziko da zuzenean aldeen artean, komunikabideei jakinarazi aurretik. VII. Zuzenketa partzialak. Akordio hau sinatuko balitz ere, horrek ez luke oztopatuko EH Bilduk zuzenketa partzialak aurkezteko duen eskubidea. Ondorioz, EH Bilduk aukera izango luke zuzenketa partzialak aurkezteko, gastu arrunten inguruan (pertsonala, kanpoko gastuak eta diru-laguntzak), Sopelaren kohesio sozial eta kulturalarentzat giltzarri diren gaietan (esate baterako, dirulaguntza sozialak, euskararen sustapena eta abar).

Josu Landaluze Zaradona EAJ-PNV

recogidos en este documento. Dichas posibles discrepancias serán previamente informadas a las partes firmantes del acuerdo, las cuales estarán obligadas a realizar un esfuerzo previo de negociación, diálogo y transacción, con el fin de realizar la inversión o proyecto pactado y recogido en este acuerdo. VI. Notificaciones de la consecución de los puntos recogidos en el acuerdo. En el caso de que se realizase un avance importante en el desarrollo de cualquier punto recogido en el acuerdo o se materializase su consecución final, ello se trasladará inmediatamente entre las partes firmantes, con anterioridad a su notificación a cualquier medio de comunicación. VII. Enmiendas parciales. La firma del presente acuerdo no es obstáculo para que EH Bildu presente enmiendas parciales relativas a partidas de gasto corriente (personal, gastos exteriores y subvenciones), por ejemplo, en temas fundamentales para la cohesión social y cultural de Sopela, como son las ayudas sociales, impulso al Euskara, etc.

Unai del Burgo García EH BILDU

6

Teresa García Fernandez PSE-EE

Profile for Bildu Sopela

2020 AURREKONTUEN AKORDIOA: EAJ/PNV, PSE eta EH BILDU  

2020 AURREKONTUEN AKORDIOA: EAJ/PNV, PSE eta EH BILDU  

Advertisement