__MAIN_TEXT__

Page 1

Sopelako Udala Unai del Burgo García jauna, 78888891H NANa eta 653832172 telefono-zenbakia dituena, EHBildu-Sopela udal taldeko bozeramaile gisa, eta haren izenean, Sopelako Udaleko Gobernu Batzordean agertu da, zuzenbidean egokiena den bezala, eta AZALDU DU 2020ko irailaren 4an egindako bilkuran SAPUR AR-4 ABARO Sektorea Antolatzeko Plan Partziala aurkeztu eta hasieran onetsi zela, eta hura aztertu ondoren, idatzi honen eta erantsitako planoen erregistroaren bidez (Sopelako Udaleko Gobernu Batzordean aurkeztu ziren), honako alegazio hauek aurkeztu dizkiola proiektuari. Hori guztia onartzeko eskatzen da, zuzenbidekoa delako, Sopelan, 2020ko urriaren 9an. Oharra: jakinarazpenak jasotzeko lekua, Sopelako udaletxeko beheko solairuan dagoen EH Bildu udal taldearen bulegoa da. ALEGAZIOAK 1. Oinezkoen bideei buruz. 1.1.

Sopelako erdigunearekiko lotura.

Herriko erdigunearekin lotzeko ez dago behar bezalako biderik oinezkoentzat, eta, horrek, ibilgailu partikularra erabiltzea eragin dezake zentrora eta udal-zerbitzu eta -instalazioetara heltzeko. Beraz, honako hau eskatzen da: • Etxebarri, Segurdialde eta Plazarte kaleen eta urbanizazio berriaren arteko oinezkoen lotura aurreikusi behar da, eta hori arrapala edo igogailu bidez salbatu beharko litzateke. Horri esker, metroaren bideak sortzen duen hesia minimizatuko litzateke, eta horren beste aldean dauden zerbitzuetara (kiroldegia, osasun-zentroa, ikastetxe publikoa eta hirigunea) oinez heltzea erraztuko litzateke, hiri-bilbeari jarraipena emanez. 1.2.

Genero-ikuspegia.

Sektorearen barruan aurreikusitako oinezkoentzako bideak ia ez dira existitzen. Ez dago oinezkoentzako ibilbide publikorik blokeen artean, metroaren bidearen ondoan dagoen goiko kaletik, Gobela ibaiaren ondoan dagoen beheko kalera. Egoera horrek oinezkoen joan-etorri luzeagoak eta deserosoagoak eragingo ditu. Era berean, genero-eraginari buruzko txostenean, 3.2 puntuan, hiriko segurtasuna genero-ikuspegitik deskribatzen da, eta hirigintza inklusiboari buruzko dokumentuan adierazitakoa jasotzen da: "Kaleek generoa dute". Badirudi segurtasunik eza gehien sortzen duten elementuak oraintsuko hirigintzaren emaitza direla. Erabilera bakarreko auzoak eta sektoreak dira – normalean, etxebizitzak edo jarduera ekonomikoa soilik dituztenak –, ezaugarri gutxiko espazio zabalak dituzte, zerbitzu gutxi eta merkataritza gutxi, oinezkoentzako eta

Abaro sektoreko Plan Partzialari alegazioak/Alegaciones Plan Parcial Sector de Abaro. Pg. 1 orr.


bizikletentzako ibilbide argirik gabeak eta gehiegizko neurriak dituzten trafiko-etorbide handiak.

Gure ustez, genero-ikuspegia ez da behar bezala kontuan hartu, honako alderdi hauek direla eta: • Puntu beltzez osatutako eremuak daude, hala nola 3, 4, 5 eta 6-7 blokeetako ataripeak, kontrola zaila duten eremu pribatiboetatik sartzeko aukera dutenak eta segurtasun falta handiko eremuak sortzen dituztenak. • Lehen aipatutako ataripeetarako sarbidea emango luketen blokeen arteko eremu pribatiboak ez dira ibilbide argi eta publikoak, eta, beraz, oinezkoen balizko erabilera publikoa murrizten dute. • Blokeen artean oinezkoentzako pasabide publikorik ez egoteak eremu arriskutsuak sor ditzake. • Hain bloke luzeak osatzeak oinezkoentzako pasabide oso luzeak eskatzen ditu, eta horiek mozteko zeharkako pasabidea proposatzen bada ere, askoz ere izaera publikoagoa izan beharko lukete, jende/bizikleta gehiago sar dadin sustatzeko eta proposatzen den merkataritza-erabilerari balio handiagoa emateko. • Eremu pribatuetako argiztapena jabeen esku geratzen da, baina horrek ez du bermatzen pasabideak behar bezala diseinatzea eta mantentzea. Horregatik, honako hau eskatzen da: • Bloke guztien artean eta sektore osoan zehar oinezkoentzako bide publiko bat sortzea, eremu osoan joan-etorriak hobetzea ahalbidetuko duena, segurtasun handiagoz. (Ikus 1. planoa) 2. Ibilgailuen bideei buruz. 2.1.

Aurreikusitako bideen azterketa ez dator bat trafikoaren errealitatearekin, honako alderdi hauek direla eta:

• Trafiko-azterlanak 2015, 2017 eta 2018 urteetakoak dira, eta, beraz, Urdulizko ospitalearen eragina (2017ko abenduan inauguratu zen) ez dago sartuta, 2018ko azaroko azterlanean izan ezik, bertan Iberreko biribilguneari soilik egiten baitzaio erreferentzia. • Urdulizko ospitalerako sarbidea Enrike Urrutikoetxea kaletik egitea aurreikusi da; beraz, trafiko horren eragina zenbatetsi behar da, bereziki Iberreko biribilgunean eta Gatzarriñe eta Enrike Urrutikoetxea kaleen arteko bidegurutzean. • Aurreikusitako bidea ez da nahikoa, eta zirkulazioa urbanizazioak Enrike Urrutikoetxea kalearekin duen lotunearen mende dago ia soilik; izan ere, blokeo egoera batean, auzoa ia isolatuta geratuko litzateke. Beraz, honako hau eskatzen da: • Gobelondo kalea eta sektorearen iparraldean dagoen kale berria lotzea, oinezkoentzat ez ezik, ibilgailuen zirkulaziorako ere; izan ere, Enrike Urrutikoetxea kalearekiko lotura bakarrarekin aurreikusitako soluzioak (irteerarik gabeko bidea) auzo berriaren gainerakoarekin duen lotura mugatzen du. Planoa ikusi.

Abaro sektoreko Plan Partzialari alegazioak/Alegaciones Plan Parcial Sector de Abaro. Pg. 2 orr.


2.2. Era berean, gure ustez, Iberre kalearen eta Iberrota kalearen arteko hiri-bilbeak jarraipena izan behar du gainerako hiri-bilbearekin (ikusi 2. planoa), eta, horri esker, inguru horretako trafikoa hobetu ahal izango litzateke. Hori dela eta, honako hau eskatzen da: Iberre eta Iberrota kaleen arteko ibilgailuen bidea handitzea proposatzea, beheko bide osoari norabide bikoitza emanez (ikus 2. planoa).

3. Espazio libreei eta ingurumenari buruz. 3.1 Sektorearen iparraldean metro-linearen ondoan kokatu beharreko panel akustikoak ez dira neurri nahikoa, eta hobetu egin daitezke. Horrenbestez, honako hau eskatzen da: • Zuhaizti handiko lorategi-eremu bat sortzea, baita aurreikusitako pantaila akustikoa sendotzeko balio dezakeen ezponda bat ere. Gainera, tratamendu horri esker, metroaren linearen beste aldeko hiri-bilbearekin arrapalen eta zubien bidez konektatu ahal izango litzateke, eta metro-lineak sortzen duen hesiaren inpaktu bisuala eta akustikoa minimizatuko luke, proposatutako kaleari bulebar tratamendua emanez, zuhaitz-kopuru handiarekin, hau da, oinezkoentzako kale atseginagoa lortuz. 3.2. Proposatutako zuhaitz-landaketaren aurreikuspena gutxienekoa da, etxebizitza bakoitzeko bat, eta ez dator bat egungo gizarteak eskatutako estandarrekin, etxebizitza bakoitzeko zuhaitz-kopuru handiagoa proposatzen baitu. Beraz, honako hau eskatzen da: • Etxebizitza bakoitzeko gutxienez 1,5 zuhaitz landatzea, batez ere metroaren trenbidearen ondoko bidean/bulebarrean eta sistema lokaletako nahiz sistema orokorretako espazio libreetan. 4. Etxebizitzei buruz. 4.1 Blokeen orientazioa. Blokeen orientazioak, batik bat iparraldetik hegoaldera, eta haien hormarte-zabalera kontuan hartuta, aurreikusitako etxebizitza askok ipar-mendebaldera edo iparraldera begira dauden fatxadak soilik edukitzea ekar lezake. Eusko Jaurlaritzak eta VISESAk ezarritako diseinu-irizpideek, kalitate jakin batzuez gain, iparraldera begira soilik dauden etxebizitzak eraikitzea debekatzen dute. Beraz, honako hau eskatzen da: • Eraikitzen diren etxebizitza guztiek gutxienez bi orientazio nagusi izan behar dituzte (iparraldea, hegoaldea, ekialdea edo mendebaldea). 4.2. Ehuneko 20ko harrotzea eginez gero, dagoeneko aurreikusita daudenak baino 100 etxebizitza gehiago eraikiko lirateke, eta horrek eragin eta ondorio handiagoak izango lituzke zerbitzuetan eta bizi-kalitatean: espazio libreak, aparkalekuak, etab.

Abaro sektoreko Plan Partzialari alegazioak/Alegaciones Plan Parcial Sector de Abaro. Pg. 3 orr.


Beraz, honako hau eskatzen da: • Etxebizitzen gehieneko harrotzea %10ekoa izatea. • Etxebizitzen gutxieneko azalera erabilgarria 60 metro koadrokoa izatea etxebizitza bakoitzeko. • Eraikitako etxebizitzen behin betiko kopurua etxebizitza bakoitzeko mendeko elementuen azken kopurua zehazten duena izatea: aparkalekuak, zuhaiztiak, etab. 5. Merkataritzari buruz. 5.1 Txikizkako merkataritzarako kokapenak blokeen beheko solairuetan zehaztu dira, eta blokeen zati handi batean (3-4-5 blokeetan) sarbidea lurzati pribatiboetatik diseinatu da, erabilera publikoa bermatzen ez dutenak eta horietara iristea zailtzen dutenak. Puntu hori bereziki disfuntzionala da blokeen tarteko atarietan dauden lokaletan. Arkupeetan dauden saltokiek ez dute eskaerarik, eta normalean lokal huts gisa geratzen dira. Sektore horrek ez du logela-auzo bihurtu behar, eta, horretarako, funtsezkoa da hurbileko merkataritza eta beste zerbitzu batzuk garatzea. Horrenbestez, honako hau eskatzen da: • Merkataritza-erabilera ibilgailuentzako bideen mugakide izan behar da, eta oinezkoentzako sarbide publikoa izan behar du blokeen artean; izan ere, bestela, lokal bideraezin bihurtzen dira aurreikusitako erabilerarako (merkataritzarako). 5.2 Hurbileko saltoki edo merkataritza txikia funtsezkoa da auzo batean bizitza sortzeko eta auzo hori biztanlerik gabeko logela-auzo ez bihurtzeko, bizilagunei bizitza erraztuz behar dituzten zerbitzuen hurbiltasunagatik eta, horrela, lekualdatu behar izatea saihestuz. Hurbileko merkataritza horren bermea da, eta, gainera, hiriguneetan dauden azalera handi eta ertaineko merkataritza guneek ez bezala, ez die auzotarrei kalterik eragiten, ez dutelako pertsona- eta ibilgailu-kopuru handirik erakartzen. Beraz, honako hau eskatzen da: • Saltoki txikiak garatzen laguntzea, sektoreko bizilagunentzako gutxieneko zerbitzu-sare bat bermatzeko eta salmenta-aretoen gehieneko azalera 150 metro koadrokoa izatea. • Saltoki edo zerbitzu bererako lonja mugakideak batu behar badira, ondoriozko azalerak ezin izango du salmentarako 150 metro koadro baino gehiago eduki.

Sopelan, 2020ko urriaren 9an

Abaro sektoreko Plan Partzialari alegazioak/Alegaciones Plan Parcial Sector de Abaro. Pg. 4 orr.


Sopelako Udala D. Unai del Burgo García con DNI nº.78888891H, y teléfono 653832172, en calidad de portavoz del Grupo Municipal de EHBildu-Sopela y en su nombre, ante la Junta de Gobierno Local del ayuntamiento de Sopela comparece y como mejor en derecho proceda

EXPONE Que tras la presentación y aprobación inicial del Plan Parcial de Ordenación del Sector SAPUR AR-4 Abaro, en sesión celebrada con fecha 4 de Septiembre de 2020, y una vez examinado el mismo, por el registro del presente escrito y los planos adjuntos, presentados ante la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sopela, se interponen las siguientes Alegaciones al citado proyecto. Todo lo cual se solicita que sea admitido, por ser de Derecho que se pide en Sopela a 9 de Octubre de 2020 NOTA: a efecto de notificaciones se establece la oficina del Grupo Municipal de EH Bildu situada en la planta baja del edificio consistorial de Sopela

ALEGACIONES 1. Sobre la Vialidad peatonal 1.1 Conexión con el resto de Sopela La vialidad peatonal no conecta adecuadamente con la trama urbana lo que puede provocar la utilización del vehículo particular para acceder al centro y a los diversos servicios e instalaciones municipales, Por lo que se solicita: 

Se debe prever la unión peatonal, entre las calles Etxebarri, Segurdialde y Plazarte Kalea con la nueva urbanización, lo que debería salvarse mediante rampa o ascensor. Esto posibilitaría minimizar la barrera que se genera con la línea del metro y facilitaría los recorridos a pie para acceder a los servicios que se encuentran al otro lado de las vías (polideportivo, centro de salud, colegio público y centro urbano) y dando así continuidad a la trama urbana.

Abaro sektoreko Plan Partzialari alegazioak/Alegaciones Plan Parcial Sector de Abaro. Pg. 5 orr.


1.2 Perspectiva de genero La vialidad peatonal prevista dentro del sector es prácticamente inexistente. No existen recorridos peatonales públicos entre los bloques desde la calle superior junto a las vías del metro a la inferior junto al rio Gobelas. Esta circunstancia implicará desplazamientos peatonales más largos e incómodos. Así mismo en el informe de impacto de género en el punto 3.2. se describe la seguridad en la ciudad desde una perspectiva de género y se recoge lo que en el documento sobre Urbanismo Inclusivo se indica: “Las calles tienen Género” los elementos que parecen generar más inseguridad son el resultado del urbanismo reciente, con resultado de barrios y sectores de un único uso – normalmente solo con viviendas o sólo con actividad económica-, con espacios amplios poco caracterizados, pocos servicios y poco comercio, sin itinerarios claros para peatones y bicicletas y grandes avenidas de tráfico sobredimensionadas. Entendemos que no se han considerado adecuadamente la perspectiva de género, debido a los siguientes aspectos:  

 

Existen zonas de puntos negros como son los porches de los bloques 3, 4, 5 y 6-7 con acceso desde zonas privativas de difícil control y que generan zonas de alta inseguridad. Las zonas privativas entre los bloques que darían acceso a los porches anteriormente citados no son itinerarios claros ni públicos, por lo que disminuyen su posible uso público peatonal. La inexistencia de pasos públicos peatonales entre los bloques es susceptible de crear áreas peligrosas. La configuración de bloques tan alargado implica pasos peatonales muy largos y aunque se propone el paso transversal para recortarlos, deberían tener una entidad mucho más pública para potenciar una mayor afluencia de gente / bicicletas y dar mayor valor al uso comercial que se propone. La iluminación en zonas privadas queda en manos de los propietarios lo que no garantiza un correcto diseño y mantenimiento de los pasos.

Por lo que se solicita: 

La creación de una vialidad peatonal pública entre todos los bloques y por todo el sector lo que permitirá mejorar los desplazamientos y con más seguridad en el conjunto del área. (Ver plano 1)

2. Sobre la Vialidad rodada 2.1 El estudio de la vialidad prevista no se corresponde con la realidad del tráfico debido a los siguientes aspectos: 

Los estudios de tráfico son de los años 2015, 2017 y 2018, por lo que la influencia del hospital de Urduliz, que se inaugura en diciembre del 2017 no está incluida, excepto en el estudio de noviembre del 2018 que se refiere únicamente a la rotonda de Iberre.

Abaro sektoreko Plan Partzialari alegazioak/Alegaciones Plan Parcial Sector de Abaro. Pg. 6 orr.


 El acceso al Hospital de Urduliz está previsto ejecutarse a través de la calle Enrike Urrutikuetxea, por lo que debe estimarse la influencia de dicho tráfico, en especial la rotonda de Iberre y el cruce entre Gatzarriñe y Enrike Urrutikoetxea. La vialidad prevista es insuficiente y depende casi únicamente del nudo de unión de la urbanización con la calle Enrike Urrutikoetxea, que, en una situación de bloqueo, dejaría el barrio prácticamente aislado.

Por lo que se solicita: 

Unir Gobelondo Kalea con la nueva calle situada al norte del sector, no solo peatonalmente, sino al tráfico rodado, ya que la solución en fondo de saco prevista con una única conexión con la calle Enrique Urrutikoetxea limita la unión con el resto del nuevo barrio. Ver plano.

2.2 Así mismo consideramos que la trama urbana entre Iberre Kalea e Iberrota Kalea debe tener continuidad con el resto de la trama urbana (ver plano 2), lo que permitiría mejorar el tráfico en el área. Por lo que se solicita: 

Proponer aumentar la vialidad rodada entre las calles Iberre e Iberrota, dotando de doble dirección a la totalidad del vial inferior. (ver plano 2)

3. Sobre los Espacios libres y medio ambiente 3.1 Los paneles acústicos a situar en la zona norte del sector junto a la línea de metro entendemos que son una medida insuficiente y mejorable, Por lo que se solicita, 

Creación de un área ajardinada arbolada de gran entidad, incluso con un talud que pueda actuar como refuerzo a la pantalla acústica prevista. Además, dicho tratamiento podría posibilitar el acceso mediante rampas y puentes con el resto de la trama urbana al otro lado de la línea del metro y minimizaría el impacto visual y acústico de la barrera que genera la línea de metro, dando a la calle propuesta un tratamiento de boulevard, con gran cantidad de arbolado, en resumen, conseguir una calle más agradable para los viandantes.

3.2 La previsión de plantación de arbolado propuesta es la mínima, uno por vivienda, y no se corresponde con los estándares demandados por la sociedad actual, que propone un mayor número de árboles por cada vivienda, Por lo que se solicita: 

Plantación mínima de 1,5 árboles por vivienda situándolos principalmente en el vial/boulevard junto a las vías del metro y en los espacios libres tanto de los sistemas locales como generales

Abaro sektoreko Plan Partzialari alegazioak/Alegaciones Plan Parcial Sector de Abaro. Pg. 7 orr.


4. Sobre las viviendas 4.1 Orientación de los bloques. La orientación de los bloques, principalmente de norte a sur, y su ancho de crujía supone que muchas de las viviendas previstas puedan tener únicamente fachadas con orientación noroeste o norte. Los criterios de diseño establecidos por el Gobierno Vasco y Visesa, además de unas calidades determinadas, prohíben la edificación de viviendas con orientación norte únicamente, Por lo que se solicita: 

Que todas las viviendas que se construyan tienen que tener como mínimo dos orientaciones principales (norte, sur, este u oeste)

4.2 Un esponjamiento del 20 por ciento supondría un incremento de más de 100 viviendas sobre las ya previstas, con el consiguiente impacto y consecuencias que ese mayor número de vecinos que conlleva puedan representar sobre los servicios y calidad de vida: espacios libres, aparcamientos, etc, Por lo que se solicita:   

Que el esponjamiento máximo del número de viviendas sea del 10 por ciento. Que la superficie mínima útil de las viviendas sea de 60 metros cuadrados por vivienda. Que el número definitivo de viviendas construidas sean las que determinen el número final de los elementos dependientes por vivienda: aparcamientos, arbolado, etc.

5. Sobre el Comercio 5.1 Las situaciones de comercio al por menor se ubican en las plantas bajas de los bloques, siendo su acceso en gran parte de ellos (bloque 3-4-5) a través de parcelas privativas que no garantizan el uso público y dificultan el acceso a los mismos. Este punto es especialmente disfuncional en los locales ubicados en los porches intermedios de los bloques. Los comercios ubicados en los soportales no tienen demanda, quedando normalmente como locales vacíos. Este sector no tiene que convertirse en un barrio dormitorio y para ello el desarrollo del comercio de cercanía y otros servicios es básico, Por lo que se solicita 

El uso comercial debe ubicarse colindante a las vías rodadas y contar con acceso público peatonal entre los bloques, ya que, si no, se convierten en locales inviables para el uso previsto (comercial).

5.2 El pequeño comercio o comercio de cercanía es fundamental para crear vida en un barrio y que éste no se convierta en un barrio dormitorio vacío de habitantes, facilitando la vida a las vecinas y a

Abaro sektoreko Plan Partzialari alegazioak/Alegaciones Plan Parcial Sector de Abaro. Pg. 8 orr.


los vecinos por la proximidad de los servicios que precisan y evitando así que tengan que desplazarse. El comercio de cercanía es garantía de ello y además no tiene el perjuicio que causa a las vecinas y a los vecinos las grandes y medianas superficies ubicadas dentro de los cascos urbanos por el número de personas y vehículos que atrae,

Por lo que se solicita: 

Favorecer el desarrollo de un pequeño comercio que garantice una red de servicios mínimos dirigida a los vecinos del sector y que la superficie máxima de sala de ventas sea de 150 metros cuadrado. En caso de tener que unir lonjas colindantes para un mismo comercio o servicio la superficie resultante no podrá ser superior a 150 metros cuadrados dedicados a la venta.

Sopela, 9 de Octubre de 2020

Abaro sektoreko Plan Partzialari alegazioak/Alegaciones Plan Parcial Sector de Abaro. Pg. 9 orr.

Profile for Bildu Sopela

ALEGAZIOAK ABAROKO PLAN PARTZIALARI  

ALEGAZIOAK ABAROKO PLAN PARTZIALARI  

Advertisement