Page 1

Convocatoria de sesión ordinaria de la Junta Rectora del Organismo Autónomo Local "Sopelako Udal Euskaltegia"

Erakunde Autonomo honen estatutuen 15. artikuluan xedatutakoaren arabera, "Sopelako Udal Euskaltegia" Toki Erakunde Autonomoaren Zuzendaritza Batzordeko kide zarenez, honen bidez dei egiten dizut Batzordearen bilera honetara:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos del Organismo Autonomo Local "Sopelako Udal Euskaltegia", mediante la presente, le convoco a la próxima reunión de la Junta Rectora de la que es Vd. integrante:

Día: 2 de diciembre de 2016.

 

Hora: 9:30 horas. Lugar: Salón de sesiones de la Casa Consistorial.

 

Eguna: 2016eko abenduaren 2an. Ordua: 9:30etan. Tokia: Udaletxeko Bilkuren Aretoa. Aztergaia

Orden del Día

1.- 2016.ko maiatzaren 26 an ospatutako bilkuraren akta onartzea, hala balegokio.

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior de 26 de mayo de 2016.

2.Erakunde autonomoaren Aurrekontuaren proiektua onartzea, Udalaren 2017ko Aurrekontu Orokorrean sar dadin. 3.- Erregu eta galderak. Sopelan, 2016eko azaroaren 29ean.

2.- Aprobación del proyecto de presupuesto para su integración en el presupuesto general del Ayuntamiento para el 2017. 3.- Ruegos y preguntas. En Sopela, a 29 de noviembre de 2016.

D. Gontzal Hermosilla Ramos, jn SOPELAKO UDAL EUSKALTEGIA ERAKUNDE AUTONOMOAREN PRESIDENTEA PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO

Baliozkotze Kod.: 44JLEQKFY3Y3W2T9WL3N9SGYP | Egiaztapena: http://sopela.sedelectronica.es/ esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 1. orrialdea, guztira 1

Gontzal Hermosilla Ramos (1, guztira 1) Alkatea Sinaduraren data: 29/11/2016 HASH: 169d0eaf23050ec5ab63bf3011ca5635

"Sopelako Udal Euskaltegia" Toki Erakunde Autonomoaren Zuzendaritza Batzordearen ohiko bilerarako deialdia

1convoc sesión ordinaria 2 12 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you