Page 1

2014ko apirilak. Sondikako Bilduren aldizkaria

1-3. orriak Auzokieen parte hartzearen

4. orria “Txikigune” eredua.

por la participaciÓn vecinal Udaletxeak plan honi jarritako ale- El Ayuntamiento ha contestado a las gazioei erantzuna eman die eta BILDU Sondika taldetik gai honen inguruko auznarketa gure herriko auzokideekin konpartitu nahi dugu eta aldi berean zorionak eman sondikoztarrok izan dugun parte hartzeagatik.

alegaciones que se hicieron a este Plan y desde BILDU Sondika hemos decidido compartir con las vecinas y vecinos de nuestro pueblo nuestra valoración sobre el tema y felicitar a la gente que ha participado en ellas.

5. orria Patio “diferidoa”

6. orria Aurrekontu gardenak

Han Guztira 76 alegazioa aurkeztu dira,

7. orria Aberri Egunetik Maiatzaren Lehenera

8. orria Herriek erabakitzen dute

batzuk bakarka eta beste batzuk taldeka. Alegazio hauen atzean ehundaka auzokide topa ditzazkegu, bere iritzia udaletxeri helarazi nahi izan dutenak. Eredu parte-hartzaile guztiz demokratikoa eta, aldi berean, kritika argia udaletxetik prozesuan parte hartzeko emandako aukera exkaxagatik. Alegazio hauek alkateak berak kritikatu zituen eta alegazioak aurkeztu duten auzokieei “auzokide engainatuak” deitute, ezin ulertuz jendeak bere iritzi propioa izan dezakela, alkatearen gustokoak ez badira be!

1

sido 76 las alegaciones presentadas, algunas individualmente, otras en grupo. Detrás de las alegaciones hay cientos de vecinas y vecinos que por interés particular o general han trasladado su opinión al Ayuntamiento. Acto de participación democrático y, en su medida, denunciador de la poca participación pública ofrecida por el Ayuntamiento y que ha recibido las críticas del Alcalde, que definió a muchos de los firmantes de las alegaciones como “vecinos engañados”, sin poder comprender que la gente tiene opinión propia, aunque no sea del agrado del Alcalde.

www.bildu.info/sondika


Por su cuantía y extensión no vamos a tratar todas

K

opurua eta luzapena dela eta, banan banan ez ditugu aztertuko alegazio guztiak, baina bai komentatuko ditugu guztiz interesgarriak diren batzuk.

las respuestas dadas a las alegaciones, pero sí entresacaremos algunas bastantes significativas.

Alegazioei esker, izendapen berria lortu dute etxe- Gracias a las alegaciones se ha logrado una redebizitza batzuk: “ordenaziotik kanpo” egoeratik “planeamenduarekin ez egokiak” egoerara pasatu dira. Aldaketa honek erreformak egiteko aukera emango du, ez bakarrik mantenimenduko obrak. Baina kontuz eta argi eduki behar dogun kontu bat: “planeamenduarekin ez egokiak” egoeran dauden etxebizitza guztiak eraistetik ez daude salbu. “Programa de Actuación Urbanizadora (PAU)” egiteko epe bat jartzen den etxeetan, programa honek obrak gauzatzeko epeak jartzen ditu partzela bakoitzean. Gainera, izendapen berri honek bakarrik esan nahi du epe zehatz batean ez dela aurreikusten etxebizitzaren eraispena. Etxebizitza zaharrak konsolidatzen ez diren bitartean, norbaitek, momentu batean, botatzeko proposatu dezake, iritzi aldaketa baten aurrean alegia. Horrela, Sondikaren historiako zati batekin amaituko genuke eta, ganera, inolako beharrik gabe.

finición de la denominación de las viviendas “fuera de ordenación” a “disconformes con el planeamiento”. Este cambio posibilitaría también hacer obra de reforma, además de la de mantenimiento. Pero no nos dejemos engañar: Todas las viviendas que ahora están con la denominación de “disconformes con el planeamiento” no se salvan de ser derruidas. En aquellas que se establezca un plazo para la redacción del Programa de Actuación Urbanizadora (PAU), es este programa el que establece los plazos de ejecución de las obras en esa parcela. Además, esta nueva denominación solo significa que no se prevé plazo para la desaparición de la edificación. Mientras no se consoliden las viviendas antiguas, seguiremos con el peligro de que alguien, en algún momento, cambie de intención y proponga su derribo. Con ello se acabaría con una parte de la historia de Sondika y, además, no siendo necesario.

ondikako ehundaka auzokideek ezetz esan dute Garbiguneko kokalekuari eta udaletxearen partez erantzun bezala aitzakia baino ez da izan: “baliteke..., behin betiko eredakzioa egiteko momentua iristen denean, agian beste lekura eroateko proposamena kontutan hartuko da...”. Proposamenak egiterakoan beti ez da asmatzen eta Alkateak kokapen honekin izan duen hanka-sartzea onartu beharko luke eta auzokideei arrazoia eman.

propuesta, por cientos de vecinas y vecinos solo recibe una respuesta evasiva del Ayuntamiento: “pudiera ser que..., cuando llegue el momento de la redacción definitiva, se considere la propuesta de trasladarlo a otro lugar...”. No siempre se acierta en las propuestas y el Alcalde debería reconocer el error y dar la razón a las vecinas y vecinos.

El Garbigune que ha sido rechazado en la ubicación

S

El número de viviendas propuesto, 767 viviendas,

Proposatzen den etxebizitza kopurua, 767 etxebi-

es excesivo lo justifiquen como lo justifiquen. Tratan de responsabilizar al Plan Territorial Parcial (PTP) del número de viviendas que proponen. Vamos a matizar, el PTP está redactado para dar servicio a las necesidades de Bilbao, no de Sondika; se realizan proyecciones de datos realizadas para el PTP en el año 2007, antes de la crisis; la población en el 2011, es de 4495 habitantes y calculan para el 2019 la población será de 4678 habitantes (183 habitantes más); no saben cuánta vivienda vacía hay en Sondika, aunque reconocen que en el año 2001 había un 10,47% y no plantean la gestión de las mismas cuando es prioritario sobre cualquier otra medida; reconocen que

zitza alegia, guztiz neurriz gaineko da eta ez deko justifikaziorik. Honen arrazoia “Plan Territorial Parcial (PTP)” barruan justifikatu nahi dute. Baina kontu batzuk esan behar dira. PTP Bilboko beharrei erantzuna emateko eginda dago, ez Sondikakoei; 2007an PTP honetarako egindako datu proiekzioak egiten dira, gaur pairatzen dugun krisia baino lehen; 2011ko biztanleria gure herrian 4495koa zen eta 2019rako aurreikusten da 4678 laguneko biztanleria (186 herritar gehiago); zenbat etxebizitza hutsik dauden herrian ez dakite 2001ean %10.47koa zeuden onartu arren eta ez dute gai honen inongo kudeaketarik

www.bildu.info/sondika

2


proposatzen; aitortzen dute aurreko Arau subsidiarioetan eraikitzeko onartu ziren etxebizitzak ez direla kontutan hartzen eta, horrela, eraikitzeko lurra kopurua murriztea; Alkateak publikoki esaten du: “seguru nago H.A.P.O. hau bukatzeko falta diren zortzi edo hamar urte hauetan ez dela exekutatuko ezta %50a”. Norbaitek ulertzen du 2019an egongo diren 183 biztanle gehiagorako 767 etxebizitza eraikitzea? Zeintzuk dira horrenbeste etxebizitzen interesak?

no toman en cuenta las viviendas sin edificar que se aprobó construir en las antiguas Normas Subsidiarias para reducir el consumo de suelo; el Alcalde dice públicamente que “estoy seguro de que en estos ocho o diez años que falten para la finalización de este P.G.O.U. no se va a ejecutar ni el 50% del mismo”. ¿Alguien entiende que para 183 habitantes más en Sondika en el año 2019 se construyan 767 viviendas?, ¿cuáles son los verdaderos intereses de tanta vivienda?

ne izan ditu. Orain horietako 5 landagune, legea betetzen ez dutelakoan, hiri-lorzorua bihurtuko dituzte. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak honako alegazioa egiten du: “Landaguneek etxebizitxeen hazkunde murriztua dute. Lurra, hiri-lorzorua bihurtzeak erresidentzi garapen haundiari atea zabaltzen dio, gune hauen izakera galerarekin, eta ganera balio haundiko nekazal-lurraren balizko galera”. Gehiago eskatzen du, aurreko arau subsidiarioetako SAPUR 5ean proposatutako etxebizitzak eraikitzea hain zuzen eta, horrela, beharrezkoa ez den nekazal-lorzoruaren okupazioa ekidituz. Ikusten denez, Eusko Jaurlaritzari ez diote kasurik egin eta 5 landagune hiri-lorzorua bihurtuko dituzte, ganera, etxebizitza gehiago egiteko proposamenarekin. Zer beharra daukagu nekazal-lurra erabiltzeko? Sarraski hau egiteko zeintzuk dira benetako interesak eta norenak?

esde que Sondika se dotó de Normas Subsidiarias, siempre se han regulado 9 zonas como núcleos rurales. Ahora, dicen que no cumplen la ley y convierten 5 de ellos en suelo urbano. El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco realiza una alegación en el sentido siguiente: “Los núcleos rurales tienen un crecimiento de viviendas limitado. La reclasificación en suelo urbano abre las puertas a un aumento de desarrollo residencial, con la consiguiente pérdida de identidad de estos espacios, además de la potencial pérdida de suelos de alto valor agrario”. Además, pide que se ejecuten las viviendas propuestas en el SAPUR 5 de las anteriores Normas Subsidiarias, evitándose así la ocupación innecesaria de suelos agrarios. A la vista está que no le han hecho caso al Gobierno Vasco y siguen convirtiendo en suelo urbano 5 núcleos rurales, para los que ya tienen propuesta de construcción de más viviendas. ¿Qué necesidad tenemos de sacrificar suelo rural?, ¿cuáles son los verdaderos intereses y de quién para hacer este destrozo?

“argitzen” du: lur-jabeak esaten du gasolindegi bat eraiki nahi duela eta udaletxeak esaten du baietz. Hori bai argudio argia!. Baina ez da esaten gasolidegi bat edukitzeak ze nolako onurak ekarriko dituen Sondikako herrirako. Ze beharra dugu gasolidegi bat etxe ondoan edukitzeko 2-3 kilometrotan beste 3 gasolindegi egonda?

cedora: el propietario dice quiero poner una gasolinera y la respuesta es afirmativa, pero no se justifica en ningún momento su necesidad, ni la mejora en la calidad de vida para el pueblo de Sondika. ¿Qué necesidad tenemos de gasolinera al lado de casa, cuando en un radio de 2-3 kilómetros existen 3 gasolineras?

Arau subsidiarioak daudenetik Sondikak 9 landagu-

D

Gasolindegia egiteko ematen duten arrazoia asunto La justificación que se da a la gasolinera es esclare-

Sondikarako ze nolako herri-eredua nahi dugu?

¿

3

Qué modelo de pueblo queremos?

www.bildu.info/sondika


“Txikigune” eredua L

T

xikigunearen obrak, egunez egun, aurrera doaz eta ez da denbora luze falta izango amaitzeko.Jarraitzen dugu jakin gabe emango zaizkion erabileen antolaketa eta hauen kudeaketa zein izango den. Haur eskola, Txikigune eta kafetegia. Nahasketa oso ulergaitza adin txikiko seineak jagotzeko orduan. Haur eskolak behar ditu zaintza eta garbiketa kontuetan askoz zerbitzu zorrotzagoak Txikiguneak baino.

as obras del Txikigune avanzan día a día y no falta mucho para su finalización. Seguimos sin conocer la organización de los distintos usos que le van a dar así como la gestión de los mismos. Haur eskola, Txikugune y cafetería. Una mezcla difícil de entender cuando lo que se trata es de cuidar a niños y niñas de corta edad. La Haur eskola necesita unos servicios en cuanto a atención e higiene mucho más específicos que los que necesita un Txikigune.

lakuntzen erabilera murrizten du eta, oraindik, inork ez daki zelango gestio mota izango duen instalakuntza honek.

a cafetería ocupa un tercio del espacio y resta capacidad de uso de las instalaciones y, todavía, no se sabe qué tipo de gestión se va a aplicar a esta instalación.

Kafetegiak lekuaren herena okupatzen du eta insta-

L

Pentsatzen

dugu haur eskola, hezkuntza sistema reglatua bezala, fisikoki gainerako hezkuntza instalakuntzekin batera egon beharko litzateke eta, horrela, seineak hezkuntza prozesuarekin ohituratuko lirateke errazago.

Entendemos que una Haur eskola, como modelo educativo reglado, debería estar ubicado físicamente junto al resto de la infraestructura educativa puesto que así se facilitaría la familiarización con el proceso escolar.

Haur eskola, Txikigune eta kafetegi bat biltzea ez da herri honek dituen beharrak gestionatzeko eredurik onena.

www.bildu.info/sondika

J

untar una Haur eskola, un Txikigune y una cafetería no es el mejor modelo de gestión de las necesidades que existen en el pueblo.

4


PATIO EN diferido L

S

ondikako eskolak, azken haunditze obrak egin zirenetik, patiorik gabe egon dira eta, ondorioz, polideportibora joan behar zen denbora galerak eta enbarazoa sortuz.

as escuelas de Sondika han carecido de patio desde la última ampliación, lo que obligaba a desplazarse al polideportivo generando molestias y pérdida de tiempo.

Gasteizko gobernuko Hezkuntza Sailak, behar hori El

Departamento de Educación del Gobierno de Gasteiz, para cubrir esta necesidad, construye una zona polideportiva adjunta a las escuelas, con un doble uso de patio e instalación lúdica para el municipio. Pero tiene un grave defecto de diseño: inicialmente no cuenta con un vallado perimetral protector, que evite peligros como el que genera el vial próximo. Además aclarar que, por ahora, no será cubierto.

betetzeko, eskolaren ondoan kirol gunea eraikitzen du erabilera bikoitzarekin, hau da, patioa eta herriko jendearentzako aisialdiko gune bezala. Baina diseinuzko akats haundia dauka: hasieran ez dago inguruko babesle hesirik, alboko kaleak sortzen dituen arriskuak ekiditeko. Ganera, argitu behar da, momentuz, ez du teilaturik izango.

Ante este gran fallo de pla-

Planifikazio akats

haundi honen aurrean, obra amaitu eta gero proposatzen dute hesia egitea. Hau ez da modurik onena egitura publikoak diseinatzeko, aldiz, hasierako aurrekontua, 429.731€-rokoa, haunditzeko gasto ekonomiko barriarekin.

T

nificación, proponen acometer ese vallado después de finalizar la obra. Esto no es la forma correcta de diseñar las infraestructuras públicas, sino más bien una modo de incrementar el presupuesto inicial de 429.731€ con una nueva dotación económica.

ambién vemos que la accesibilidad, desde el centro escolar al patio, no se mejorará con una nueva escalera. También hay que planificar para las personas minusválidas.

I

kusten dugu ere eskola barrutik patiorako erabilerraztasuna ez dela eskailera batekin hobetuko. Pertsona ezinduentzako ere planifikatu behar da ere.

Al proyectar una infraestructura, lo lógico es contar

E

gitura bat planifikatzerakoan, logikoena da hasieratik instalakuntzak erabiliko dituenaren iritzia kontutan hartzea, hau da, kasu honetan eskolako pertsonalarena.

desde el inicio con la opinión de quien utilice dichas instalaciones, es decir, el personal de las escuelas en este caso.

Apostamos por que las infraestructuras municipa-

Herriko egiturak herritarrek ahalik eta gehien era-

les se usen lo máximo posible por la ciudadanía, pero con una gestión adecuada y, sobre todo, con una planificación óptima evitarían aplicar una actuación de parches.

biltzearen aldekoak gara, baina gestio egoki batekin eta, batez ere, planifikazio zuzenarekin partxeak ipintzea ekidituko zen.

5

www.bildu.info/sondika


Claridad con las cuentas 2013ko bukaeran Udaletxeak aurtengo aurrekontua A finales del 2013, el ayuntamiento

aprobó el presupuesto para este año, de 4.915.746, con los votos a favor del PNV y PSOE.

onartu zuen, 4.915.746€, PNV eta PSOE alderdien botoekin.

D

B

ILDU taldetik aldaketa batzuk proposatu genituen, honako hauek batzuk izanik: gure ustez neurriz kanpokoa den alkatearen soldata jaitsi, karguko esleipenak jaitsi, beharrezkoa ez den gastua kentzea, herriko merkataritza bultzatzea, zerbitzuen kudeaketa zuzena egin bizitza osorako kontzesioak sahiestuz, gizarte zerbitzuen estaldura bultzatuz,….bat bera ere ez zuten kontutan hartu. BILDU taldea aurrekontuen kontra bozkatu zuen.

esde el grupo BILDU propusimos algunas modificaciones, tales como el de rebajar el abultado sueldo del alcalde, reducción de asignaciones a cargos, eliminación de gasto superfluo, impulso del comercio local, gestión directa de servicios y evitar concesiones eternas, impulsar las coberturas sociales,…… las cuales no fueron tomadas en cuenta. Nuestro posicionamiento fue el del voto en contra.

ILDU taldearen erronka bat hasieratik honako hau izan da: udaletxeko gaiak herriratzea, auzokide guztiak jakitun egoteko. Honetan zerbait hobetzea lortu dugu. Azken kultur-boletinetan, erdiko orrialdetan, informazio zati bat publikatzen da. Urrats bat norabide zuzenean, baina urrats exkaxa, Sondikako biztanleok informazio gehiago eta zehatzagoa merezi dugu, modu horretan GURE udaletxean gertatzen dena jakiteko.

po de que los asuntos municipales tendrían que ser traslados a la opinión pública del Pueblo desde el Ayuntamiento, algo se ha mejorado. Los últimos boletines culturales buzoneados, en su página central, recogen parte de esta información. Bien por el paso, pero ha de ser más extenso y facilitar una información más detallada para que los y las vecinas de Sondika sepan lo que ocurre en SU institución Pública más cercana.

Ante la petición que hemos mantenido en el tiem-

B

V

alga este ejemplo de la información escasa

Adibide bat informazio exkaxari buruz hitz egiten

del presupuesto del 2014.

C

dugunean: 2014rako aurrekontuak.

exkaxa batekin herritarrei informatzen zaie guztion dirua, 5 milioi euro alegia, nola gastatuko duten.

on este cuadro y unas vagas referencias porcentuales se despacha la información de cómo debe ser gastado el dinero público este año, es decir, 5 millones de euros.

propio bat izateko herritarrok behar dugun informazio ezin da murriztu, ezta ordezkatu DEIA egunkariaren gehigarriarekin, ideologikoki irizpide konkretua dekona, nahiz eta guztion artean diru-laguntza eman. Ez da portaera zuzena.

información que la ciudadanía necesita para tener su propio criterio, no debe ser escatimada, ni suplirla con el suplemento del DEIA con un criterio ideológico definido, que subvencionamos entre todas y todos. No es lo correcto.

eta gardentasunak erakunde publikoetan demokrazia parte-hartzaile bat ekartzen du.

portan en una democracia más participativa.

Kuadro honekin eta porzentaiei buruzko informazio

La

Iritzi

La claridad y transparencia en las instituciones re-

Argitasunak

www.bildu.info/sondika

6


Aberri Egunetik Maiatzaren Lehenera Aberri Eguna, aurten apirilaren 20ko domekan dana, Tanto el Aberri Eguna, que este año es el domingo eta Maitzaren Lehena badira bi data beti gogoan ditugunak

20 de abril y el 1º de Mayo, son dos fechas que siempre tenemos muy presente.

Egunekin data hau aukeratu zen Euskal Herriko izaera indartzeko. Herri baten parte izatearena, izakera propioarekin existitzen jarraitu nahi duena eta beste hainbeste herri bezala parte hartzea gizateriaren barruan.

pasado siglo XX, se erige esta fecha para reafirmar la identidad Nacional Vasca. El sentimiento de ser parte de un Pueblo, que quiere seguir existiendo con su personalidad propia y participar como uno más en el conjunto de la Humanidad.

XX.mendeko 30ko hamarkadan, lehenengo Aberri Con los primeros Aberri Eguna, por los años 30 del

El 1º de Mayo queda instaurado como fecha con-

memorativa mundial, tras los luctuosos sucesos de Chicago de 1886. Las y los trabajadores del mundo, desde entonces tienen en esa fecha un referente de lucha y reivindicación.

Cuando argumentan, que defender tú Pueblo es ser

un sectario excluyente, lo hacen desde “su” posicionamiento patriótico de dominación.

De

la misma manera que declaran que la ideología sobra y no hay lucha de clases, que la tecnocracia resolverá los problemas, nos tratan de imponer “su” pensamiento único, con sus recortes y saqueo de los derechos sociales.

Maiatzaren

Lehena, mundu mailan oroitzapenezko data bezala aukeratu zen, 1886ko Chicagoko gertaerak eta gero. Harrez geroztik, munduko langileriak dute data hori burruka eta erreibindikazioko erreferente bezala.

Argudiatzen dutenean zure Herria defendatzea dela Desde la Izquierda alderdikoia eta baztertzailea izatea, beti egiten dute euren menperatze patriotiko jarreratik.

Soberanista Vasca entendemos que la defensa de nuestro Pueblo, así como la transformación social, por un mundo más justo y solidario, tienen en estas fechas mencionadas una oportunidad de aplicar la misiva de “ACTUAR EN LO LOCAL, PENSANDO EN LO GLOBAL”

I

deologia soberan dagoela eta klase burrukarik ez dagoela esaten duten bezala, teknokraziak arazoak konponduko dituela, euren pentsakera bakarra guri inposatzea saiatzen dira, euren murrizketekin eta eskubide sozialen lapurketarekin.

E

uskal Ezker Soberanistatik pentsatzen dugu gure Herriaren defentsak eta mundu zuzena eta solidarioa lortzeko eraldaketa sozialak, badutela aipatu data hauetan “TOKIAN EGIN MUNDUAN PENTSATUZ” leloa aplikatzeko aukera.

7

www.bildu.info/sondika


Herriek erabakitzen dute Garai hauetan, Europan zehar buru-jabetasun eta En estos tiempos, en Europa soplan aires de emanaldaketa garaiak dira. 2014ko irailaren 18a Eskozia herrirak buruan gordeko duten data bat izango da.

cipación y cambio. El 18 de septiembre de 2014, supondrá una fecha que el Pueblo Escocés, guardará en su memoria.

Eta ibilbide hau jarraituz, azaroaren 9an, Catalunya herriak ezinbesteko hitzordua dauka.

Y siguiendo esa estela, el

9 de noviembre, está reservado al Pueblo Catalán, como cita ineludible.

D

enboran hurrengo gertakaera hauek ezaugarri komunak dituzte: Herri bezala bere etorkizuna erabakitzeko nahia, erabakitzeko eskubidea. Baina ibilbidea desberdina da. Erresuma Batuak prosezua bultzatzen du eta emaitzak errespetatuko ditu baina Espainiako Estatuak oztopoak jartzen ditu, legitimotzat ez du hartzen prosezua eta debekatzerekin mehatxatzen du.

Estas situaciones próximas en el tiempo guardan

unas características en común: el deseo de poder decidir su futuro como Pueblos. Pero con un recorrido diferente. Mientras Gran Bretaña impulsa y respetará el resultado del referéndum, el reino español torpedea, deslegitima y amenaza con no permitirlo.

Mientras en Escocia la lucha democrática esta en

Eskozian

borroka demokratikoa postura desberdinetan datza: ekonomikoki, gizarte egituretan eta herri nortasunean independentzia ekarriko dituen aldaketetan hain zuzen. Catalunyan gizarteak lortu du alderdi politiko gehieneak hitza herritarren eskuetan jartzea, azaroaren 9ko kontsultan ikusiko dena.

las diferentes posturas sobre aspectos económicos, sociales e identitarios que la independencia acarrea. En Catalunya la sociedad ha conseguido que la mayoría de las formaciones políticas den la palabra al Pueblo, lo que se plasmará en la consulta del día 9.

En Euskal Herria,

nuestra tierra, debemos seguir impulsando las dinámicas aglutinadoras en torno al derecho a decidir nuestro futuro como Pueblo. Consiguiendo en su momento el poder afrontar el referéndum que de cauce a este derecho democrático.

Euskal Herrian, gure herrian, etorkizuna herri bezala

erabakitzeko eskubidaren inguruko indar metaketa indartzen jarraitu behar dugu. Modu horretan etorkizunean erreferenduma eginez demokratikoa den erabakitzeko eskubidea bidea emanez.

El trabajo en el fortalecimiento de las posiciones so-

Burujabetasun jarrerak bultzatuz eta Euskal Herriko

beranistas en la sociedad, harán que este camino por recorrer sea más corto y la meta sea la de una Euskal Herria en igualdad con las demás naciones del mundo.

gizartean gai horretan lan eginez, erreferendumerako egun hori hurbilago izango dugu, Euskal Herria munduan beste nazio guztiekin batera izanez.

www.bildu.info/sondika

8

Bildu sondika 2014ko apirilak  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you