Page 1

3

Orozko, 2011ko garagarrilaren 5a

Oraingo egoereari alkarrizketearen eta Para dar salida a la actual situación de bloqueo kontsentsuaren bitartez urtenbidea emoteko a través del diálogo y el consenso hemos hecho Adieri eta PNVri ondokoa helarazo deutsiegu: llegar a Adie y al PNV lo siguiente: Esku artean daukogun erantzukizunari erantzunez, hiru udal-taldeen artean beste kontaktu baterako beharra ikusten dogula jakinarazo gura deutsuegu BILDUtik. Helburua oraingo egoereari alkarrizketearen eta kontsentsuaren bitartez urtenbidea emotea baino ezta. Lehengo 26ko batzarrak gauza bi erakutsi euskuzan: batetik, alkarrizketeagaz alkarguneak aurkitzen dirala eta, bestetik, negoziatu ezin diran balditzak iminita akordioa ezinezkoa dala.

Atendiendo a la responsabilidad, os planteamos desde BILDU la necesidad de establecer un nuevo contacto entre los tres grupos municipales. El objetivo no es otro que dar salida a la actual situación de bloqueo a través del diálogo y el consenso. La reunión del domingo 26 de junio evidenció dos cosas; por una parte, que dialogando se llega a puntos de encuentro y, por otra, que con condiciones innegociables el acuerdo es imposible.

Horregaitik, proposatzen dogun batzarrerako Por ello, para esa reunión os planteamos dos puntu bi planteetan doguz: puntos: 1. Hiru udal-taldeak konpromisoa hartzea indarrean iminteko hilaren 26an, domekea, adostu ziran akordioak. Udalaren antolakuntzearen ingurukoak ziran akordiook.

1. Compromiso por parte de los tres grupos municipales de llevar a cabo todos los acuerdos adoptados el domingo 26, referidos a la organización del ayuntamiento.

2. Alkatearen jardunaldi osoko liberazinoaren inguruan aurrez aurrez dagozan jarrerak gainditzea. BILDUk, bere eretxiak gorabehera, eta gaiari blokeo egoeratik urteten laguntzeko, liberazino horretara bideratuko dan aurrekontu aldaketea onartzea proposatzen dau, beti bere, alkateak bere enpresan daukon soldatearen balio bereko aurrekontu aldaketea bada.

2. Superar las dos posturas enfrentadas en lo que respecta a la liberación a jornada completa del alcalde. Destinada a dicha liberación, y con el propósito de desbloquear el tema, BILDU, a pesar de sus criterios, propone aprobar una modificación presupuestaria equivalente al sueldo que el alcalde tiene en su empresa.

Proposamen hau aintzakotzat hartuko dozue- Esperamos que tengáis a bien considerar esta lakoan, eta, halan izanez gero, batzarrerako propuesta y, en este caso, os pedimos que nos eguna eta ordua jakinarazotea eskatzen deu- hagáis llegar fecha y hora para la reunión. tsuegu.

www.bilduorozko.com

Bildugune3  
Bildugune3  

Orozkoko Bilduk kaleraturiko dokumentua, bildugune23