Page 1

UDAL BATZARAKO BILERA-

CONVOCATORIA DEL

DEIA

AYUNTAMIENTO PLENO

Por la presente, se convoca a la sesión Honen bidez, UDAL BATZARAko ordinaria del AYUNTAMIENTO PLENO ohiko bilerarako dei egiten dizut:

Lehenengo deialdia: EGUNA: ORDUA Bigarren deialdia: EGUNA: ORDUA

2012.04.26 19,00etan

Primera convocatoria: Fecha: Hora:

26.04.2012 19,00 h.

2012.04.26 20,00etan

Segunda convocatoria: Fecha: Hora:

26.04.2012 20,00 h.

TOKIA: Udaletxeko Batzar Aretoa I.- ERABAKITZEKOAK

Lugar: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial I.- PARTE RESOLUTORIA

1.- 2011eko otsailaren 29ko ohiko osoko 1.- Aprobación del acta del Pleno Ordinario del bilkuren aktak onestea. día 29 de Febrero de 2.011. 2.2011ko ekitaldiari dagokion udal aurrekontuko diruzaintzaren geldikina eta aurrekontuaren emaitza onartzen dituen Alkatetza Dekretuaz informatzea.

2.- Dar cuenta del Decreto de Alcaldía que aprueba el resultado presupuestario y el remanente de tesorería del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2011. (12.02.28ko Ogasun, Ondare eta Kontuen Berezia I. (Dict. nº 29 de la Comisión I. Hacienda, Patrimonio y Batzordearen 29 irizpena).

Especial de Cuentas, 28.02.12

3.- 2011ko ekitaldiari dagokion Soinu Atadia Fundazio Publikoaren aurrekontuko diruzaintzaren geldikina eta aurrekontuaren emaitza onartzen dituen Alkatetza Dekretuaz informatzea.

3.- Dar cuenta del Decreto de Alcaldía que aprueba el resultado presupuestario y el remanente de tesorería del presupuesto de la Fundación Pública Soinu-Atadia correspondiente al ejercicio 2011. (12.02.28ko Ogasun, Ondare eta Kontuen Berezia I. (Dict. nº 30 de la Comisión I. Hacienda, Patrimonio y Batzordearen 30 irizpena).

4.- 2011ko ekitaldiari dagokion Euskararen Erakunde Atonomoaren aurrekontuko diruzaintzaren geldikina eta aurrekontuaren emaitza onartzen dituen Alkatetza Dekretuaz informatzea.

Especial de Cuentas, 28.02.12

4.- Dar cuenta del Decreto de Alcaldía que aprueba el resultado presupuestario y el remanente de tesorería del presupuesto del Organismo Autónomo Euskararen Erakundea correspondiente al ejercicio 2011. (12.02.28ko Ogasun, Ondare eta Kontuen BereziaI. (Dict. nº 31 de la Comisión I. Hacienda, Patrimonio y Batzordearen 31. irizpena). Especial de Cuentas, 28.02.12)


5.- Erandio eta Leioako Udalen arteko kolaborazio hitzarmena onartzea, mercantil INBISA Grupo Empresarial SMren jabetzakoak diren lur-sailak ordenatzeko, udalerri bietan daudenak. (12.03.12ko Hirigintza I. Batzordearen 32. irizpena).

5.- Aprobación del convenio de colaboración entre los Ayuntamientos de Erandio y Leioa que posibilite la ordenación de terrenos propiedad de la mercantil INBISA Grupo Empresarial S.L., en ambos términos municipales.

(Dict. nº 32 de la Comisión I. Urbanismo, 13.03.12) 6.- Honakoa erregulatzen duen udal ordenantza hasieran onartzea: ostalaritza establezimendu eta dbertimenduzko jokoetarako aretoen kokaleku, instalazio eta ikuskatzearen baldintzak.

6.- Aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de las condiciones de ubicación, Instalación e Inspeccion de establecimientos de hosteleria y salas de juegos recreativos.

(12.03.13ko Hirigintza I. Batzordearen 34. irizpena).

(Dict. nº 34 de la Comisión I. Urbanismo, 13.03.12)

II.- UDALAREN OSOKO BILKURAK UDAL GOBERNUAREN KUDEAKETARI EGITEN DION KONTROLA ETA JARRAIPENA

II.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PLENO

7.- Alkatetza-Presidentziaren dekretuak eta Tokiko 7.- Decretos de la Alcaldía Presidencia y Gobernu Batzarrean onetsitako ebazpenak, 2012- resoluciones adoptadas en la Junta de Gobierno 02-23etik 2012-04-18era. Local desde el día 23.02.12 hasta el 18.04.12.

8.- Presazko mozioak.

8.- Mociones de urgencia.

9.- Eskaerak eta galderak.

9.- Ruegos y preguntas.

Leioan, 2012ko apirilaren 23(e)an. Leioa, a 23 de abril de 2.012 ALKATEA

2012-04-26 Udalbatza gai ordena  

2012-04-26 Udalbatza gai ordena

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you