Page 1

galdakao

www.bildu.info/galdakao

Galdakaoko Aldizkaria • Otsaila/Martxoa 2012 • 2 zk.

2012rako Aurrekontuak

Presupuestos 2012

Historikoki, Bildu koalizioa osatzen dugun partidu politikoak, demokrazia parte hartzailea aldarrikatu dugu eta ahal izan dugun neurrian martxan jarri dugu era desberdinetan.

Históricamente, los partidos políticos que conformamos la coalición Bildu, hemos reivindicado la democracia participativa y en la medida de lo posible la hemos puesto en marcha de diferentes formas.

Bildu Galdakaotik hiritar arduratsu eta konprometituen alde egiten dugu, udal aurrekontuak prestatzeko eta gauzatzeko galdakaoztarren parte hartze zuzenaren alde, Galdakaoko auzotarren beharrizan zuzenei programa eta proposamenetan lehentasuna emanez.

Desde Bildu Galdakao apostamos por una ciudadanía comprometida y responsable, por la participación directa de los y las Galdakoztarras en la elaboración y la ejecución del presupuesto municipal, dando prioridad a los programas y propuestas desde las necesidades directas de los vecinos y vecinas de Galdakao.

2012rako aurrekontuetarako Bilduk dituen proposamenak hauek dira:

Berdintasuna • Berdintasunaren arloa indartu, tartekoez eta baliabidez hornituz. Berdintasunaren arloko teknikariak jardunaldi osoa bete dezala. • Udaleko gizonezko eta emakumezkoen arteko desberdintasunei buruzko diagnosia egin, enplegu, aisia, osasun arloetan, etab..., berdintasun plana egiteko eta ezartzeko. • Sentsibilizazio kanpaina egin gizonezko eta emakumezkoen arteko erantzukidetasunari buruz. • Tartekoez eta baliabidez hornitu sexu indarkeria egoeratan martxan dagoen protokoloa betetzen den bermatzeko, eta txertatu honi 24 orduko arreta zerbitzua sexu eraso edo matxisten aurrean udaleko jaietan.

. ? . . N E I K E N E Z BA

Las propuestas que planteamos desde Bildu para los Presupuestos del 2012 son las siguientes:

Igualdad • Potenciar el área de igualdad dotándola de medios y recursos. Contratar a jornada completa a la técnica de igualdad. • Realizar un estudio/diagnóstico sobre las diferencias existentes entre hombres y mujeres del municipio en ámbitos como empleo, ocio, salud, etc… con el fin de elaborar un plan de igualdad y su implementación. • Campaña de sensibilización en torno a la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. • Dotar de recursos y medios para garantizar el cumplimiento del protocolo establecido en situaciones de violencia sexista, e incorporar a éste un servicio de atención ante agresiones machistas en fiestas del municipio las 24 horas.

… Galdakaoko bizikletaren ibilbidearen proiektuak oinarrizko sarean 22.315 metroko luzera duela, eta horietako 1.525 metro dagoeneko eginda daudela? Bildutik eredu hau desegokia dela uste dugu. Europako beste herrialde batzuetan gertatzen ez den bezala Galdakoztarrok ez dugu bizikleta erabiltzen eguneroko garraio moduan, eta gure eskualdeetan, kotxez jositako kaleetan, hori argi ikusten da. Bidegorri honekin gustura dauden bakarrak EAJko Udal Gobernuko agintariak dira antza. Baliabide publikoak behar ez diren gauzetan xahutzeagatik hasieran barregura ematen dizunak, ondoren haserrarazten zaitu. Hau guzti honengatik gure proposamena berretsi egiten dugu: momentu honetan berraztertzen daukagun HAPNen barruan sartu hiriko eta hiriarteko bizikletaren bideak, baina mugikortasun iraunkorra bermatuko duen irizpide orokorrekin. Bidegorriak bai, baina zentzuzko irizpideekin! Txapuzarik eta kapritxorik ez!


www.bildu.info/galdakao

2

bildugaldakao

Kirolak

Deportes

• Udako Igerilekuaren egutegia zabaldu eta sorosleren zerbitzua ekainaren 1etik irailaren 30era luzatu.

• Ampliar el horario de las piscinas de verano, y alargar el servicio de asistencia del 1 de junio al 30 de septiembre.

• Udaleko tekniko baten kontratazioa, kirol politika benetan zuzentzeko eta kudeatzeko gai izango dena.

• Contratación de un técnico-técnica del ayuntamiento que realmente dirija y gestione la política deportiva.

• Kirol klubetan euskararen erabilera bermatuko duen formulen azterketa eta aplikazioa.

• Estudio y aplicación de fórmulas para la utilización del euskara en los clubes deportivos.

SUBVENCIÓN ANUAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA PARA DEPORTE EN LOS MUNICIPIOS 2012

1. 601.799 €

2011

3.718.395 €

2010

10.151.499 €

SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA PARA SAN MAMÉS BERRIA 2012

7.000.000 €

2011

5.000.000 €

“Gazteek erabakitzeko eta antolatzeko guneak bultzatu eta errespetatuko ditugu” Gazteria

Juventud

• Gaztetxe bat. Gaztetxe autokudeatua, zeinetan gazteek eurek izango duten hitza, eta auzokoentzat zein herriko hainbat gizarte-eragileentzat irekita egongo den.

• Un Gaztetxe. Un centro autogestionado, en el que los y las jóvenes tengan la palabra, y abierto al vecindario y otros agentes sociales de la ciudad.

• Momento puntual batzuetan, batez ere azterketa garaian, liburutegiaz gain ikasteko leku egokiak zabaldu.

• En momentos puntuales, sobre todo en época de exámenes, además de la biblioteca, proponemos abrir lugares adecuados para estudiar.

• Familia Planifikaziorako zerbitzua.

• Servicio de Planificación Familiar.


bildugaldakao

www.bildu.info/galdakao

3

Hirigintza

Urbanismo

• Lurra erosi etxe babestuak eraikitzeko.

• Compra de suelo para construcción de vivienda protegida.

• Ortu ekologikoentzat lurra eskaintza. • Galdakaoko etxebizitza hutsen eta “entreplanten” egoeraren azterketa, zenbat diren, non dauden, noizkoak diren eta zein egoeratan dauden.... • Hiri barruko garraioak. Usansolo-Aperribai, Zuhatzuko tren geltokia barne. • Benetako lanzadera zerbitzua. • Oinezkoen beharrizanen azterketa, gaur eguneko egoerak gainditzeko: eskailera mekanikoak, ranpak... • Hiri Antolamendurako Plan Nagusia Berraztertzeko (H.A.P.N.) prozesurako diru laguntza. Urteroko aurreikustea. • Eraikin publikoetan energia aurrezteko azterketa. • Iluminazio publikoa. Energia aurrezteko plana. • Aisiarako eta jolasaldirako guneak berreskuratu: Lekubaso, Arantzelai… • Eguraldi txarra egiten duenerako umeentzako lokal bat atondu koltxoneta eta jostailuekin. Toki hau gurasoak elkar ezagutzeko gunea ere bihur daiteke.

• Oferta de suelo para huertos ecológicos. • Estudio de la situación en Galdakao de viviendas vacías y de las entreplantas, cuantificación, ubicación, antigüedad, situación actual….. • Transporte interurbano. Usansolo-Aperribai, incluyendo a la estación de Zuazo. • Un servicio de lanzadera real. • Estudio necesidades accesibilidad en Galdakao y superación de las situaciones actuales. Accesos mecanizados, rampas… • Dotación económica para el proceso de revisión del P.G.O.U. Previsión plurianual. • Estudio de ahorro de energía en los edificios públicos. • Iluminación pública. Plan de ahorro energético. • Recuperación de zonas de ocio y esparcimiento: Lekubaso, Aranzelai… • Acondicionar un local con colchonetas y juguetes para niños y niñas en el que puedan estar cuando las condiciones climáticas no sean las adecuadas; se podría convertir en lugar de encuentro de madres y padres.

Gizarte Zerbitzuak

Servicios Sociales

• Gizarte Ekintza arloa baliabidez hornitu itxarote-zerrenda desager dadin, arreta zuzena eta berehalakoa eman dezan eta kalitatezko txostenak bete ditzan.

• Dotar de medios y recursos el área de Acción Social para que desaparezca la lista de espera y dar una atención inmediata y directa, y poder elaborar informes de calidad.

• Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren ordu kopurua handitu eta familiarentzako laguntzarekin bateragarria izan dadila.

• Aumentar el número de horas de servicio de ayuda a domicilio y que sea compatible con las ayudas de cuidado en el entorno familiar.

• Hirugarren adinakoentzako batzordea sortu.

• Potenciar la creación de un consejo a la tercera edad.

• Familia zaintzea lelopeko bulegoa sortu helburu hauekin: errekurtsoen berri ematea eta babes programak eskuratzea.

• Crear una oficina sobre el cuidado familiar, con el objetivo de informar sobre los recursos y proporcionar programas de apoyo.


www.bildu.info/galdakao

4

bildugaldakao

Proponemos una reducción en las dietas e indemnizaciones

Dietas por asistencia a los plenos Dietas por asistencia a Junta de Portavoces Indeminación por grupo Indemnización por número de concejales/as

Reducción de un 25%

Dietas por asistencia a las Comisiones Informativas

Reducción de un 10%

Alcalde + Concejal liberado/a

Reducción de un 20%

Gastos protocolarios del equipo de gobierno (EAJ-PNV)

Reducción de un 25% y un control más exhaustivo

Proponemos la eliminación de cargos de confianza* Director de Área de Recursos Humanos

74.270,19 €/año

Secretario del Alcalde

39.071,16 €/año

Director de Área Técnica

60.735,85 € /año

Responsable del Gabinete de Prensa

49.766,30 €/año

TOTAL

233.843,50 €/año

* Sueldos brutos, sin incluir cotizaciones a la seguridad social

Puestas en marcha las propuestas de Bildu para reducir los cargos de confianza en el ayuntamiento El equipo de gobierno del PNV ha puesto en práctica parte de las iniciativas propuestas por BILDU para mejorar la organización municipal y eliminar el despilfarro en el gasto. ¡Ya era hora!

De todas formas, seguimos defendiendo que esta política de eliminación del despilfarro debe seguir profundizándose con la eliminación de otros dos puestos a dedo del equipo de gobierno como son el Secretario del Alcalde y el Responsable del Gabinete de Prensa que suponen a las arcas municipales unos 188.000 euros al año.

Desde BILDU queremos saludar las medidas de recorte del despilfarro llevadas a cabo por el equipo de gobierno del PNV como son la eliminación de los puestos de libre designación del Responsable de Acción y Seguridad Ciudadana y del Director del Área Económica del ayuntamiento.

El alcalde tiene suficiente personal y con la cualificación necesaria para poder cubrir de forma eficiente estas funciones de gestión económica y apoyo administrativo.

La eliminación de estos puestos “a dedo” del ayuntamiento suponen un ahorro de unos 173.000 euros al año.

Por otro lado, si el PNV quiere publicidad, desde BILDU le proponemos que la paguen “de su bolsillo”, como hacemos el resto de grupos políticos, y no hagan su propaganda con el dinero de todos y todas las vecinas de Galdakao.


TxusMartin Egin dezagun

! N I A R O , U TXUS ASKAT

Txus Martinen bizia Txus Martin-en senide eta lagunok beldur gara. Nahiz eta alarma gorria aspaldi piztu izan, azken asteotan Txus-en egoera nabarmenki okertu da; berarekin minutu gutxi batzuk pasatu dituztenek Galdakaora itzuli dira beraien egonezina handiagoturik eramandakoarekin alderatuz, eta gertaerek agerian usten dute, argi eta garbi, Txus kartzelatik ateratzearen urgentzia. Zigor-erakundeek ezin dute Txus-en gaixotasunari aurre egin garantia minimoekin bera sendatzeko, are gehiago, gure artean gero eta gehiago gara Txus-en bizitza eta osasunarekiko hutsikeria agerikoa dela. Bere askatasuna, posibilitate legalez gain osasun aldetik premiazkoa da, edozein epailek egoki ikusten dituen sistemen bitartez eraman daiteke aurrera. Txus-en benetako egoera ezagutzen duen edonork ezin dezake bestelako aukerarik aholkatu.

Salaketa judizialak konfidantzazko medikuek asistitzeko exigituz, eskubideen esparruan Arartekoaren aurrean salaketak, alde humanotik posizionatuz,‌ dena da gutxi zalantzak argitzeko, bere lagun eta senideek zalantza beldurgarriak burutik kentzeko: Noiz arte iraungo du Txus-ek? Ezin dezakegu onartu Txus eta bere bizia edozein egoera politikoren paganoa izatea. Guzti horren gainetik Txusen bizitza dago eta bere duintasuna pertsona bezala. Eta inork, inork, uste dugu, ezin du bere zereginetan hasi bere egoera físiko edo mentala atzeraezina izan ostean, dagoeneko larria dena. Txus askatu, orain!

Txus Martinen lagun eta senitartekoak, Galdakao.


6

La institución penitenciaria no puede, esto es un hecho, hacer frente a la enfermedad de Txus con la más mínima garantía de mejora y, es más, entre nosotros somos cada vez más los que pensamos que existe una dejadez manifiesta con la vida y salud de Txus Martín. Su libertad, de cuya materialización existe no sólo posibilidad legal sino absoluta necesidad médica, podría ser llevada a cabo con los sistemas que en su caso el juez pertinente observe necesarios, pero nadie que conozca la situación actual de Txus puede aconsejar ya otra alternativa. Denuncias judiciales para exigir la asistencia médica de confianza, denuncias en el terreno de los derechos ante el Ararteko, posicionamientos desde el más puro humanismo,… todo es poco para resolver la duda, la terrible duda que a sus familiares, amigos y amigas nos estalla en la cabeza: ¿hasta cuándo aguantará Txus?

Apuntes sobre la actualidad de Txus Martín En la actualidad, la familia y personas cercanas a Txus Martín vivimos una situación de auténtico miedo. Aún teniendo en cuenta que las señales de alarma llevaban tiempo encendidas, su estado de salud ha empeorado notablemente en las últimas semanas; quienes han compartido minutos con él han regresado a Galdakao con una preocupación multiplicada respecto a la que llevaban y los hechos nos vienen de nuevo a referir con claridad la urgencia absoluta de la excarcelación de Txus.

No podemos permitir que Txus y su vida sean los paganos de ésta u otra situación política determinada. Por encima de ellas está la vida de Txus y su dignidad más elemental como persona. Y nadie, nadie, creemos, puede comenzar su quéhacer posible después de que sea demasiado tarde para el estado físico o mental de Txus, ya muy deteriorado. Tenemos que ponernos en marcha, no importa cómo pensemos, quiénes seamos. La libertad de Txus es hoy la única garantía de su vida, de su mantenimiento como persona. El miedo, auténtico miedo que nos envuelve debería desaparecer con su excarcelación urgente. TXUS ASKATU, ORAIN!.

Galdakaoko Udalak Txus Martin berehala askatzeko eskatzen du Aurreko urtarrilaren 26an egindako Udalbatzan, Txus Martin, preso basauriarraren osasunaren egoera larriaz kezkatuta, berehalaxe askatzeko mozioa onartu zuen Galdakaoko Udalak.

Bilduk aurkeztu zuen adierazpen instituzionala BILDUren, EAJren, Galdakao Bizirik-EBren eta Usansolo Herriaren aldeko botoekin onartu zen; PPk eta PSOEk kontrako botoa eman zuten. Testuan, Galdakaoko Udalbatzak (bertan bizi dira bere familiarteko batzuk) preso basauriarraren osasun egoerari dagokion ardura eta egonezina adierazi nahi izan zuen. “Familiartekoek argi eta garbi informau deuskue zein dan pertsona horren egoera,daukan gaixotasun larria eta espetxeko egoeraren eta etorkizun hurbilaren arteko hartuemon estua” dio mozioak. “Txus Martin jaunak espetxean jasan dauen gainbehera fisikoa handia izan da eta horren aurrean ezin dugu albo batera begiratu.Horregatik guztiagatik bat egiten dugu Txus Martin jaunaren bizitzaz eta etorkizunaz kezkaturik.”

Udalbatza aretoa. Argazkia: © Argazki Press.

+ info

http://sostxusmartin.blogspot.com/


EZ DAGO ESKUBIDERIK! • Gizaki batek beste gizaki bat bost urtetan isolatuta egon behar duela erabaki ahal du. Ez dago horretarako eskubiderik. • Ustez zerbitzari publikoa denak gizaki bat itzaltzen utzi dezake. Ez dago horretarako eskubiderik. • Bere osasunaren arduradunak gezurretan ari dira inolako lotsarik gabe. Ez dago horretarako eskubiderik. • Gaixoaren medikazioarekin jolasten dute. Ez dago horretarako eskubiderik. • Pertsona horiek juramentu hipokratikoa egin bazuten ere, ahaztuta dutela ematen du. Ez dago horretarako eskubiderik. • Familiartekoek urteak daramatzate frustrazioa, ezintasuna eta benetako beldurra sufritzen. Ez dago horretarako eskubiderik. • Isolamenduak eta presioak pertsona bere buruaz beste egiten saiatzera eramaten dute. Ez dago horretarako eskubiderik. • Ez dago egoera txarrenean dagoenarentzat duintasunezko osasungintzarik. Ez dago horretarako eskubiderik. • Denak balio du, hain zuzen ere, espetxe-politika deitzeagatik. Ez dago horretarako eskubiderik. • Gaixo larriari iritziz aldarazi nahi diote presio, tortura eta txantajea eginez. Ez dago horretarako eskubiderik. • Presoen egoerari buruz hitz egiten denean konpondu beharreko zerbait dela esaten den arren, Txus izorratzen jarraitzen dute. Ez dago horretarako eskubiderik. • Legeak osasuna eta bizitza bermatzen dituen bitartean, ustezko zerbitzari publikoek justifikatu egiten dute beren presiopean hil daitekeen pertsonari egindako xantaia. Ez dago horretarako eskubiderik. • Txusen bizitza eta eskubideak bermatu beharko lituzkeenak dira, hain zuzen ere, bera presionatzen eta torturatzen interesatuak. Ez dago horretarako eskubiderik. • Denok egin beharrekoaz hitz egiten dute, Txus eta bere familiartekoa torturatzen duten bitartean. Ez dago horretarako eskubiderik.

TXUS ASKATU, ORAIN!


8

www.bildu.info/galdakao

bildugaldakao

Bildu presenta una moción contra la política de recortes del Gobierno español La moción registrada por Bildu Galdakao en defensa del sector público como respuesta a las políticas que pretende impulsar el Gobierno español, centradas en las privatizaciones, la liberalización del mercado laboral y el respaldo a la clase financiera, no se debatirá en el pleno por decisión del alcalde, cuyo argumento fue que el ayuntamiento sólo tratará mociones que tengan incidencia directa en el municipio. ¿Acaso los recortes propuestos no afectan a los galdakoztarras? En las últimas semanas hemos escuchado en boca de diferentes responsables del Gobierno español, las líneas maestras de lo que va a ser la política a seguir en el sector público por parte del Gobierno del Estado. Así, entre otras medidas de reforma del sector público, a cada cual más restrictiva, se nos anunciaba la “congelación de la tasa de reposición”. Eso significa que ninguna plaza que deje una persona que es funcionaria que se jubile en el ayuntamiento, se va a cubrir. Si a esto añadimos el hecho de que la oferta de empleo público también está congelada, las consecuencias pueden ser desastrosas. Frente a ello, desde Bildu consideramos que es momento de poner encima de la mesa otro tipo de planteamientos

y propuestas que pasan por defender mínimos como, entre otros, la consolidación de los puestos de trabajo, garantizar el poder adquisitivo, fundamentalmente en los niveles inferiores, y promover y desarrollar políticas de igualdad, planteando también inversiones en temas como el impulso del euskara, la formación o la calidad en los servicios. Por ello, mostramos nuestro rechazo a las medidas anunciadas por el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, de supresión de la oferta pública de empleo y de prohibición de reposición en la función pública, que pueden suponer, caso de adoptarse, una merma en la calidad de los servicios públicos que presta este ayuntamiento. Solicitamos que se mantenga el consenso en torno a una defensa cada vez más urgente del Estado de Bienestar, entendido como defensa de los servicios públicos y cuya prestación en primera instancia corresponde a los ayuntamientos, como institución más cercana a los ciudadanos y ciudadanas. Ante la gravedad de las medidas adoptadas en Madrid y las consecuencias que de ellas se derivan, desde Bildu queremos hacer un llamamiento a Galdakao, y a la sociedad de Euskal Herria a que se movilice y muestre su compromiso a favor de un sistema público de calidad y cercanía a la ciudadanía.

BIDALIGUZU ZURE EKARPENAK • MÁNDANOS TUS APORTACIONES

bildu.galdakao@gmail.com

galdakao Bildu Euskal Herria ezkerretik INDEPENDENTZIA

www.bildu.info/galdakao bildu.galdakao@gmail.com

BÚSCANOS EN

-EN AURKI GAITZAZU @bildugaldakao

Bildu Galdakao. Aldizkaria. 2012ko otsaila - martxoa  

Aldizkaria 2012 otsaila - martxoa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you