udal programa baztan 2001

Page 1


euskal herria

2

BAZTANEK ERE BADU ALTERNATIBA Baztani bultzada eta norabide berri bat emateko garaia da. Herria beheititik goiti, auzolanean egitekoa. Etorkizunik gabeko Baztan baten eredua ezagutzen ari gara: etxegintzaren krisia, baserrien gainbehera, inposaketa, lagun arteko interes partikularrak defenditzen dituzten instituzioak… Azken lau urtetako balantzea aski ezaguna da baztandarren artean. Horregatik Baztan berritu bat nahi dugu, guztion artean egina: baserritar, langile, langabetu, emakume, etorkin, gazte, adineko… Herriak bere osotasunean, elkarlanean eraikitako Baztan hain zuzen. Bizirik dagoen herria gara, martxan dagoen herria, prestatua eta sekulan baino indar gehiagorekin dagoena, bere etorkizunaren arkitektu eta artisau izan nahi duen herria.

Es un tiempo para reimpulsar y reorientar Baztan. De hacer pueblo desde la base, en auzolan. Estamos conociendo un modelo de valle y de pueblo agotado que no da más de sí. La crisis inmobiliaria, la crisis estructural de los caserios, la rigidez institucional, la imposición… El balance de los últimos cuatro años es conocido por todos las y los baztandarras. Por eso queremos un Baztan renovado hecho codo a codo entre los baserritarras, las trabajadoras y los parados; las mujeres, los migrantes, las ancianas… el pueblo en su conjunto. Somos un pueblo vivo, somos un pueblo en marcha, preparado y con más fuerza que nunca, que quiere ser arquitecto y artesano de su futuro.


bildubaztan

ELKARLANERAKO GONBIDAPENA Herri bat denen artean egiten da eta, hori da guk proposatzen duguna: elkarlanean aritzeko baztandar guztiendako irekia egonen den udaletxea. Ditugun arazoak konpontzeko ez dago errezeta magikorik, lana egitea bertze aukerarik ez dugu, behar den informazio guztia garbi emanez, eta denen adostasunarekin erabakiak hartuz. Baina bozka ematearekin ez da aski; beharrezkoa da herriko batzarre eta auzolanetan parte hartzea edo gurasoen elkarteetan, kultur eta kirol taldeetan, sindikatuetan eta laguntza emaile elkarteetan edo gaztetxean. Garrantzitsua da bakoitza bere lantegi eta etxean, auzoan eta herrian kezkaturik egotea. Hori da bide bakarra Baztan aitzinerat ateratzeko, denon inplikazioak erranen du noraino ailegatuko garen herri bezala. Bizitzan aldiro hautatu beharra dago eta, bidegurutze bakoitzak toki baterat eramaten gaitu. Elkarlanaren aldeko hautua egiteko eskatzen dizugu, zure tokian inplikatu eta Baztan berritu baten alde egiteko. Zure bidea hori bada, zure aukera Bildu bozkatzea da. Esker mila. Un pueblo solo se hace con la implicación y la participación de toda la gente, y para ello nos comprometemos a impulsar un ayuntamiento abierto y participativo. No hay recetas mágicas, solo el trabajo y el compromiso tanto individual como colectivo harán que avancemos como pueblo. No basta con votar cada cuatro años, es necesario implicarse en los distintos ámbitos de la vida de forma contínua y activa. Si quieres implicarte y trabajar tu voto es Bildu. Esker mila.

“Ez da aski bozkatzearekin, egunerokoan inplikatu beharra dago”

botoa eman

baztandarrendako

3


PARTE HARTZEA

4

bildubaztan

ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK

botoa

www.bildu.info

eman

Baztan udaletxe bat eta hamahiru zinegotzi baino anitz gehiago da. Instituzioen berrantolaketa behar da, herritarrek eta herriek eztabaidetan eta erabakietan parte hartu ahal izateko, bai batzarreen bidez baita udaleko batzorde irekien bidez ere. Herrietako alkateei beren herrien benetako ordezkari izateko beharrezko baliabideak eskeini behar zaizkie. Ordenantzen eguneratze prozesuari jarraipena eman behar zaio, aurrekontuak eta Udal Plana Orokorra, hau da, hirigintza, Batzar Nagusiaren oniritziarekin egin behar izateko. Aldi berean, herri galdeketak egiteko araudia idatzi eta garatu behar da, eta herrietako alkateekin koordinatzeko zinegotzigoa sortu. Udalbatzarrak herritarren parte hartzea bermatzeko atsaldetan eginen dira. Akitzeko herri-lanak garbi-garbi eta faboritismorik gabe adjudikatzeko konpromisoa hartzen dugu.

INSTITUCIONES PARTICIPATIVAS Baztan es mucho más que un ayuntamiento y sus trece concejales. Hace falta una reorganización institucional para que los vecinos, las vecinas y los pueblos participen en las decisiones y debates de forma directa y permanente, tanto a través de los batzarres de los pueblos como de las comisiones municipales abiertas. Es necesario seguir con el proceso de actualización de las ordenanzas, para que los presupuestos anuales y el plan general municipal cuenten con la aprobación y la supervisión de la Junta General. Hace falta redactar una norma para la realización de las consultas populares y es preciso habilitar una concejalía para coordinar con los alcaldes de los pueblos. Los plenos municipales deberán de hacerse por las tardes para que la gente pueda acudir a ellos. Finalmente, nos comprometemos a adjudicar de forma transparente y sin favoritismos las obras públicas.


5

HIRIGINTZA

bildubaztan

HIRIGINTZA ZENTZUDUNA

URBANISMO RACIONAL El nuevo Plan Municipal General que ordenará el desarrollo urbanístico de Baztan durante el próximo decenio deberá responder a las necesidades de cada pueblo del valle, por lo que deberá hacerse pueblo a pueblo, renegando de proyectos especulativos y planteando un plan de actuación sobre la vivienda vacía. Dentro de este plan se hará un programa para la gestión de la vivienda en alquiler y otro para ayudar en la rehabilitación de las viviendas. Del mismo modo revisaremos la función, el trabajo y el tipo de contrato de la arquitecta municipal. Por otro lado en los proyectos sujetos a polémica o de gran incidencia como el de Erdiz u otros similares aparte de garantizar una información veraz y transparente durante todo el proceso de debate, se realizarán consultas populares.

www.bildu.info

Momentu honetan baztango Udal Plan Orokor berria egin behar da, baztango hiri garapena ondoko hamarkadan antolatuko duena. Gure ustez herri bakoitzaren beharrei erantzun behar dio, eta herriz herri egin beharko da. Proiektu espekulatzaileak alde batera utziz eta etxe hutsendako ekintza plana eginez. Modu berean alokairuzko etxebizitzen kudeaketarako eta etxe zahar eta hutsen zaharberritzeko programak eginen dira. Bertzalde, udal arkitektuaren egitekoa, lana eta kontratu eredua berrikusiko ditugu. Bertze aldetik, eztabaidagarriak edo eragin handikoak diren egitasmoetan - Erdizekoa edo gisakoetan adibidez - eztabaida prozesuan gardentasuna eta informazio zehatza bermatzeaz gain herri galdeketak eginen dira.


ZERBITZU SOZIALAK

6

bildubaztan

www.bildu.info

HERRITARRIK EZ BABESIK GABE Krisi aldietan ere ahulenak izaten dira zailtasun gehienak izaten dituztenak. Baldintza hauetan udaleko gizarte laguntzako zerbitzuak indartzeko beharra handitu egiten da. Harrera programa sustatu eta etxez etxeko programaren berrikuspena egin behar da. Enplegu babesUDALEKO GIZARTE tuaren programa indartu eta programa berriak hasi LAGUNTZAKO behar dira: haurren, gazteen eta familiaren programa beharrezkoa da drogen erabileraren prebentzioa eta ZERBITZUAK sexualitatearen programak garatzeko. Udaleko berINDARTU BEHAR dintasun plana abiatzea ere ezinbertzekoa ikusten DIRA dugu helburu ditugun parekidetasuna eta berdintasuna lortzeko. Zahar-etxeari dagokionez kudeaketa momentua iristen delarik eredu publikoaren aldeko apostua egiten dugu. Harrera etxe bat ere beharrezkoa da, eta helburu horiek erdiesteko gizarte zerbitzuetako udal batzordea sektore horretan ari diren eragile sozial guztiengana irekitzea.

NINGUNA VECINA SIN PROTECCION En el actual momento de crisis una vez más los sectores más golpeados son los más desfavorecidos. En estas condiciones es necesario redoblar los esfuerzos en los servicios sociales municipales. Hace falta fortalecer el programa de acogida y orientación social y revisar el programa de autonomia personal para personas dependientes. A su vez hay que impulsar el programa de empleo protegido y el programa de renta básica. Por otro lado es necesario crear un programa para niñ@s, jóvenes y familias donde entre otras cosas se desarrolle un plan de prevención de consumo de drogas y otro de sexualidad. Sobre la residencia de ancianos cuando corresponda se revisará el actual modelo de gestión para apostar por un modelo de carácter público y participativo. Es necesario una casa de acogida y que la comisión de servicios sociales se abra a todos los agentes que trabajan en este ámbito.


7

NEKAZARITZA

bildubaztan

GEROA BEHAR DUEN SEKTOREA Nekazal sektoreari bultzada sendoa ematea beharrezkoa da, baztango garapenaren ardatzetako bat izateko. Horretarako sektoreko eragile guztiekin osatutako mahai iraunkor bat eratzea proposatzen dugu; alde batetik sektoreko ekintza-plan orokor bat egiteko eta, bertze aldetik, Loizu udal hiltegiari buruz egitasmo bat bideratzeko eskualde mailakoa eta izaera publikokoa, sektorearendako akuilu izanen dena. Kontsumo taldeak eratzeko eginahala ere eginen dugu. Betzalde azienda hilen kudeaketa hobetuko dugu, eta komunalak mantentzeko bitarteko guztiak paratuko ditugu.

botoa

NEKAZAL SEKTOREAK BAZTANGO GARAPENAREN ARDATZETAKO BAT IZAN BEHAR DU

UN SECTOR NECESITADO DE FUTURO Es imprescindible un impulso firme y participado del sector agrario, que deberá convertirse en uno de los ejes para el desarrollo del valle. Para ello proponemos la constitución de una mesa permanente con todos los agentes del sector del cual dependerá por una parte la realización de un plan general de actuación y por otra parte el diseño de un proyecto para el matadero municipal Loizu de carácter público y comarcal, que servirá de motor para el sector. A su vez, nos esforzaremos para crear grupos de consumo. Por otra parte hay que mejorar la gestión del ganado muerto y poner todos los recursos disponibles para el mantenimiento y mejora del comunal.

www.bildu.info

eman


EUSKARA

8

bildubaztan

EUSKARA ORDENANTZATIK UEMARA

botoa www.bildu.info

eman

Euskarari dagokionez berriki onartutako Euskararen Udal Ordenantzaren garapenaren aldeko apostua egiten dugu. Hortik hasita Udalerri Euskaldunen Mankomunitatean (UEMA) sartzeko bidea abiatu. Udal euskara batzordea berriz aktibatu modu planifikatu eta adostu batean euskararen normalizazioan eragiteko. Udalaren barneko funtzionamendua euskaraz izateko plangintza egin eta, udal lan-eskaintza guztietan euskaraz jakitea eskatu. Euskaltegian ikasleen taldeak sortzeko beharrezkoak diren ratioetarako laguntzak aztertzeko konpromisoa hartzen dugu, eta itzulpenen gaiari aterabidea emateaz gain, saltokietako errotuluak euskaraz paratzeko laguntza emanen dugu.

DE LA ORDENANZA DEL EUSKARA A UEMA En lo referente al euskera apostamos por el desarrollo de la recién aprobada Ordenanza Municipal del Euskera, y, a partir de ahí, iniciar el camino hacia la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes (UEMA). Activar la comisión municipal abierta de Euskara para trabajar de forma acordada y planificada su normalización. Realizaremos un plan para que el funcionamiento municipal sea en euskara y garantizamos que en todas las ofertas municipales de trabajo se exigirá el conocimiento del euskara. Nos comprometemos a analizar las ayudas que se puedan dar para llegar a los ratios mínimos exigidos para crear grupos de alumnos en el euskaltegi, solucionar el tema de las traducciones y dar ayudas a la rotulación en euskara de los comercios.


9

GAZTERIA eta KIROLA

Gazteria arloan udaletxeak gazteria batzorde ireki bat osatzeko eginahala eginen du, gazte mailan plangintza bat egin eta hori abiarazteko. Plangintza horretan gazteen beharrak zein diren aztertu beharko da: lana, etxebizitzak, harremanak, sexualitatea, drogen erabilera, aisialdia, kezkak… Eta horietan nola eragin daitekeen zehaztuko da.

UDALETXEAK GAZTERIA BATZORDE IREKI BAT ANTOLATUKO DU GAZTEEN BEHARRAK LANTZEKO

www.bildu.info

Kirol arloan eremu honetan ari diren eragileekin lankidetza sustatuko da. Udaletxeak ere herrietako ekimenak laguntzeko konpromisoa hartuko dugu: aseguruak, baimenak… Eta Lekarozko kirol instalakuntzak berritzeko eginahala eginen dugu.

botoa eman

En el ámbito de la juventud apostamos por crear una comisión abierta de la juventud para realizar un plan de actuación. Para concretar ese plan habrá que analizar las necesidades de la juventud: empleo, vivienda, relaciones y sexualidad, consumo de drogas, ocio… Por otro lado, en lo referente al deporte, es necesario impulsar la coordinación entre los diferentes agentes. Nos comprometemos a que el ayuntamiento apoye las iniciativas de los pueblos: seguros, permisos… E intentaremos renovar las instalaciones deportivas de Lekaroz.


10

KULTURA eta HEZKUNTZA

Kultura arloan ari diren eragileekin kultura batzorde irekia osatuko da, eta adin eta sektore guztietara bideratutako kultur-programazioa eginen da, denen arteko koordinazioa indartu bidenabar. Halaber, egun dauden kultur-azpiegituren gaineko azterketa eginen da eta, Arizkuneneako ordutegia taldeen beharretara moldatzeko aukera eskainiko dugu. Herri-ondarea babesteko Nafarroako ondarearen defentsarako udalen batzordean parte hartuko dugu. Modu berean, herriko ondarea zein den aztertzeko beka baten sorrera aztertuko dugu. Hezkuntza arloan udaleko batzordearen bidez koordinazioa indartuko dugu, eta eskoletako kontseiluetan parte hartzeko konpromisoa hartzen dugu. Guraso elkarteen funtzionamendu bateratua bultzatuko dugu kuartelka eta Baztan mailan. Eta udalaren eskumenekoak diren eskolen behar materialak asetzea izanen dugu helburu.

botoa

www.bildu.info

eman

Crearemos una comisiรณn de cultura abierta con todos los agentes que trabajan en este รกmbito y, de este modo, al mismo tiempo que reforzamos la coordinaciรณn, se ofrecerรก un programa cultural dirigido a todas las edades y sectores. Haremos un anรกlisis de las infraestructuras culturales existentes y flexibilizaremos los horarios de Arizkunena. Con el objetivo de defender el patrimonio comunal participaremos en la comisiรณn de ayuntamientos navarros para la defensa del patrimonio. Del mismo modo valoraremos la opciรณn de crear una beca para la investigaciรณn del patrimonio comunal. En Educaciรณn reforzaremos la coordinaciรณn a travรฉs de la comisiรณn municipal correspondiente, y participaremos en todos los consejos escolares. Impulsaremos la actuaciรณn unificada de las Apymas tanto a nivel de cuartel como a nivel de valle. Estaremos al tanto de las necesidades materiales de las escuelas competencia del ayuntamiento.


11

OSASUNA

bildubaztan

Osasunari buruz, hasteko, Osasun kontseilua berriz aktibatzea proposatzen dugu eta, bertan, osasunarekin harremana duten erakundeetako ordezkariez gain eragile sozialek ere parte hartuko dute. Herritarren osasun egoeraren diagnosia egin beharra dago osasun arazo nagusiak zein diren jakiteko. Bertzalde gero eta xahar gehiago daude, eta, ondorioz eritasunen kronifikazioa eta menpekotasuna handitzen ari da; horregatik, baliabide gabeziarik ez izateko azterketa egin behar da. Eguneko zentro bat bulkatu beharra dago, eta etxez etxeko programa indartu. Pisu eta baserri tutelatuen afera ere aztertu beharra dago. Erresidentzian mediku kontsulta astean hirutan bertzerik ez da, eta aski murritz gelditzen da, horri ere aterabideda eman beharko zaio. Gainerakoan, Elizondoko osasunetxean psikologoaren kontsulta beharrezkoa da, eta ginekologia zerbitzua egunerokoa izatea. Bertzalde, garuneko eriendako eta urritu psikikoendako pisu tutelatuak ere nahitaezkoak dira.

LA SALUD UN DERECHO DE TODOS Ante todo hace falta activar el Consejo de Salud compuesto por representantes institucionales relacionados con la salud y los agentes sociales. Hace falta un diagnóstico para conocer el estado de salud de la población e identificar cuales son los mayores problemas. Por otro parte la población está envejeciendo cada vez más, por lo que las enfermedades crónicas y la dependencia están aumentando, por eso, para que no falten recursos hace falta un diagnóstico de la situación. Hace falta impulsar un centro de día y apoyar el programa de asistencia a casa. Hay que analizar la posibilidad de los pisos y los caseríos tutelados. La consulta médica de la residencia se reduce a tres días, y es necesario ampliarla. Además hace falta un servicio de psicología en el centro de salud de Elizondo y que el servicio de ginecología pase a ser diario. Hacen falta pisos tutelados para enfermos mentales y discapacitados psíquicos.

www.bildu.info

OSASUNA DENON ESKUBIDEA


12

ingurugiroa eta lurralde antolaketa Hasteko eskualdeko udaletxeekin eztabaida eta eragin gune iraunkor bat sortuko dugu osasungintza, enplegua, komunikazio-azpiegiturak, turismoa eta afera desberdinetan elkarlana bultzatzeko. Bertzaldetik herriz herriko garraio sistema kolektibo zerbitzu bat eratzeko aukera aztertuko dugu. Inpaktua duten jardueren eta azpiegituren inguruan herrietako batzarreei informazio garbia emanen zaie hasieratik eta eztabaidarako aukera segurtatuko zaie. Herrietako pistak zaindu eta mantentzeko udal-palista zerbitzua hobetuko dugu, eta kuartelka obretako zabortegiak sortuko ditugu. Herriak bizikletekin lotzeko aukera aztertuko dugu.

botoa www.bildu.info

eman

Para empezar es necesario impulsar la comarca como ámbito en el que trabajar de manera conjunta sobre salud, empleo, infraestructuras de comunicación, turismo etc. Para ello proponemos la creación de un espacio permanente de debate de los municipios de la comarca. Por otro lado estudiaremos la posibilidad de impulsar un sistema de transporte colectivo para el valle. Sobre los diferentes proyectos e infraestructuras los batzarres de los pueblos dispondrán de información actualizada y tendrán la oportunidad de debatir sobre ellos. Para mantener las pistas de los pueblos mejoraremos el servicio del palista municipal, y crearemos pequeñas escombreras en cada cuartel. Estudiaremos la posibilidad de unir los diferentes pueblos del valle en bicicleta.


13

SOZIOEKONOMIA

En lo que se refiere a la creación de empleo y actividades económicas, para empezar, tenemos que ser conscientes de que no hay recetas mágicas, y que los problemas acumulados no se van a solucionar en cuatro días. Dicho esto, apostamos por un polígono industrial comarcal en Legasa para la implantación de actividades productivas generadoras de empleo. Del mismo modo sobre el parque empresarial de Lekaroz a los y las baztandarras no se nos ha dejado participar en lo que se quiere hacer. Por lo tanto apostamos por que los agentes del valle puedan participar en el diseño de esta intervención. Por nuestra parte proponemos la implantación de actividades que sirvan para activar los recursos del valle: un banco de biodeversidad vivo con un área de investigación y mejora de semillas, plantas y cabaña local, analizando a su vez las posibilidades de comercialización, explotación etc; y con otro área industrial dedicado a la transformación agroalimentaria, centralización y distribución de productos locales…

www.bildu.info

Lanpostuak sortzeari eta jarduera ekonomikoei dagokionez, hasteko, argi eduki behar dugu pilatutako arazoak ez direla bi egunetan konponduko. Hau erranda, Legasan dagoen eskualdeko poligonoaren aldeko apostua egiten dugu, enplegua sortuko duen jarduera produktiboentzat. Lekarozko parke enpresarialari dagokionez salagarria da baztandarrok proiektu honetan LEKAROZKO ENPRESA parte hartzerik ez izatea. Horregatik, gai honetan CAMPUSAREN Baztango eragileek operazio honen diseinuan parte hartzearen aldeko apostua egiten dugu. Gure alDISEINUAN detik biodibertsitate banku bat egitea proposatzen BAZTANDARREK dugu bere ikerketa arloarekin, hazien, landareen eta ERE PARTE HARTU bertako azienden hobekuntzarako. Aldi berean, merkaBEHARRA DUGU turatzeko eta ustiatzeko aukerak landuko lituzkeena. Bertan eremu industrial bat egokia ikusten dugu nekazaritzako elikagaien transformaziorako, eta bertako produktuen banaketarako.


14

BERTZERIK...

• Udaletxeko diru kontuak nola dauden jakiteko auditoria eginen dugu • Energia aurrezpen eta autohornikuntzarako bailara mailako plangintza eginen dugu • Baserrien energia auto-hornikuntzarako programa (purinak, geotermia…) • Herrietan etxeetako lan-ttikietako zaborrendako edukiontziak paratuko ditugu. • Bertizko turismo partzuergoan modu eraginkorrean parte hartuko dugu, eskualde ikuspegiarekin. • Baztan mailan kuartelen eremua egitura funtzional gisa indartu. • Baserrietako pisten moldaketa eta mantenimendua herriekin koordinatu eta planifikatu. • Udaleko ahalik eta tramite gehien internet bidez egitea ahalbidetu. • Turismo bulegoa maizago ireki.

botoa eman

• Proponemos realizar una auditoria para conocer el estado de las cuentas del ayuntamiento • Realizaremos un plan a nivel municipal para el ahorro y la autoproducción energética • Impulsaremos un programa para el autoabastecimiento energético de los caserios (purines, geotermia…) • En los pueblos colocaremos contenedores para los escombros de las pequeñas obras domésticas • Participaremos en el consorcio turístico de Bertiz de forma activa y con visión comarcal • Impulsaremos los cuarteles del valle como estructura funcional • Coordinar y planificar con los pueblos el mantenimiento y el arreglo de las pistas. • Posibilitar que la mayoría de los tramites municipales se puedan hacer por internet. • Abrir la oficina de turismo más a menudo.


15

bildubaztandarrak

GEROA GURE ESKUETAN DAGO Ez dira garai errazak, horregatik, gauzak aldatu behar direla uste dugunok elkartu beharra daukagu, eta horrela sortu dugu Bildu. Krisi ekonomikoak, ingurugirokoak, energiaren krisiak eta krisi sozialak markatutako garaiak dira; eta krisiaren faktura langileok eta herritarrok ordaintzea nahi dute, erreforma etengabeen bitartez eta langabezi gehiagorekin; beraiek etekin gero eta gehiago atera eta lurra suntsitzen duten bitartean. Ez da etsitzeko tenorea, zeren alternatibak egon badaude, eta denon artean eredu ekonomiko, produktibo eta sozial justuago bat eraikiko dugu. Modu berean, Euskal Herrian aldaketa politikorako eta konponbiderako garaia da. Marko demokratikoa eraikitzeko bidea egiten ari gara, gure etorkizunaren jabe izateko indarrak bilduz. Irtenbideak bilatu eta gatazka gainditzeko elkarlanean ari gara, mota guztietako sufrimenduak iragana bihurtzeko. Demokraziaren eta bakearen garaia da; Biltzeko garaia da. Langile, baserritar, emakumee, langabe, etorkin gazte edo adineko, biltzeko tenorea iritsi da. Baztango sensibilitate aurrerakoi, ezkertiar eta abertzaleen garaia da. Bildu gaitezen.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

17

Garbi単e Elizegi Narbarte Mikel Ortega Arraztoa Santi Esarte Muniain Maitane Maritorena Azkarate Jon Elizetxe Bidegarai Maite Oteiza Apezetxea

16

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Jokin Ramirez Etxandi Rakel Go単i Lakar Gorka Urroz Goikoetxea Miren Laurnagarai Mihura Mariano Iribarren Irigoien Nerea Altzuart Zaldain

Iker Frias Iturria Sagrario Bikondoa Etxeberri Alberto Atxa Markina Maria Elisabet Irigoien Bertiz Marcos Irigoien Prieto

11

13

14

15

13. 14. 15. 16. 17.

12

10

9

5 3

7 8

6

4

2

1Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.