Page 1

Hu rB I L D U

Arrigorriagako ezkertiar eta abertzaleon aldizkaria

2013ko urtarrila - 2. zenbakia

www.bildu.info/arrigorriaga

NON DAUDE AURREKONTUAK?

Urtarrila bukatzear eta oraindik PNVk ez die aurrekontuen zirriborroa aurkeztu gainontzeko talde politikoei. Hala ere, BILDUk lanean darrai. Dagoeneko gobernu taldeari aurkeztu dizkio BILDUk 2013rako defendatuko dituen proposamen herritarrak, eta talde politiko guztiekin negoziatzeko prestutasuna erakutsi du. 3. orrialdea

El Tribunal Vasco de Cuentas detecta graves irregularidades en la gestión del ayuntamiento.

El informe revisa el cumplimiento de la normativa en áreas de presupuesto, endeudamiento, y contratación entre otros. página 4

Etxe kaleratzerik ez!

Udaleko talde politiko guztiak negoziazio prozesuan. Helburua: etxe kaleratze arriskuan dauden pertsonak babestuko dituen protokoloa adostu eta martxan jartzea. 6. orrialdea

Subcontratación a debate.

Preso eta senideen aldeko mozioari ezezko bozka eman zioten PNVk eta PPk udalbatzan.

BILDU defiende un cambio de modelo de gestión que favorezca el empleo público y ayude a lograr un importante Mozioak gaixotasun larriak ahorro económico. dituzten presoen askatasuna eskatzen zuen, besteak beste. página 5

7. orrialdea


Hu rB I L D U

ZERTAN IBILI GARA??

www.bildu.info/arrigorriaga

A REK OER rea una K A NT U se c ra O BE D al pa CAS de BIL especi a. Se ción rmativa koerrek les peti Por ión info o Benta s posib ue q s la is com ar el ca estigar as, para . En z v i d d anal nden in cometi la verda los e s t os a e e d d r d p rida ozca to a por to cipar a l u irreg blo con nstituid án parti nes e r io o el pu isión, c cos, pod asociac dio. m i y t estu la co os polí icipales ma a e t l grup os mun e ic con técn onadas i relac

IKASKET A GELA Hainbat ika ondoren sleren ezinegona , ika jaso konpontz sketa gelaren ar azoa ea eskatu alkateari. dio BILD O Uk herriko ik rdutegiak, leku falta,.. asleek p airatzen baldintza ditu eskasek irtenbide zten korra be iraunhar dute .

BOLSAS DE

TRABAJO D EL AYUNTAMIENTO Las bolsas para realiza r sustitucio nes en el ay untamiento no contaban hasta a hora con un a normativa que regulase su manejo. Ante este hecho, BILD U ha formu lado una propuesta d e regulació n, con obje tivo de gara ntizar la tra nsparencia de las listas. El documen aprobado e to fue n el pleno d e octubre.

UGU NAHI D zken I Z I B io a RAZ EUSKA V-ri eskatu d ta eusN P n k te e BILDU rrotik ir o aurrerao z lo o k k urteeta ldeko beneta an. a itz n d e r n a a kar nahi em k a o s u az bizi r a pa k s u i eta ere e rrerako riagan Arrigor o, politika au eari ezink rtz dugula rtxan ja gu. a m k a zo ausart o derit bestek

ko informaziorik jaso Udalean gertatzen denari buruz ideiarik al duzu? Gure nahi? Proposamenik, kezkarik, i duzu? lan taldeetan parte hartu nah de honetan: Jarri kontaktuan gurekin helbi

LAN PU BL TEZKO IKO DUINA = KALITA ZE Raxoi ja RBITZU PUB LIKOAK unaren zuzene a z k en d an

ek ko publiko lpatzen dituz retuek te lang aren es ileria kubidea beste, o k: b r arbitrar dainsarietan m esteak ioak eg urrizket it udalbat zan mu ea dakar. Aza a roko rrizketa ko adie hauen r a z p a e urkaBILDUk na aurk eztu zu . Izan e r e e n , kalitat publiko ez ezinbes ak defendatuk ko zerbitzu o badit tekoa b ugu, aita langilee n eskub zerbitzu haue tako ideak d efenda tzea.

BIL UNA AP DU PROPONE LICACIÓ N PROG DE LOS IMPUES RESIVA La prop TOS uest subvenc a de Bildu para io habilitar colectiv nes en el pago del IBI a os y fam ilias con des que dificulta dó rech azada p secreto or un pa a nivel d cto e Bizkaia y PSE. E e ste acue rdo sup ntre PNV ha perm r a mu itido sub ir los im nicipal del IBI, puestos IAE y Ve hículos un 2,7% .

Sei zinegotzi, baina lagun askoren lana.

Arlo desberdinetako LAN TALDEAK martxan dira!

· Euskara · Ogasuna · Gizarte politika, enplegua, hezkuntza eta Merkataritza

il.com bilduarrigorriaga.zuzara@gma

2

· Gazteria · Hirigintza · Kultura eta kirola · Komunikazioa eta Partehartzea

Hurbildu zaitez zu ere!


www.bildu.info/arrigorriaga

NAHI DUZUN HERRIA ERAIKITZEN! A

Hu rB I L D U

zaroan ilusioz hasi zuen BILDUk herritarren eskari eta ekarpenak jasotzeko “Arrigorriaga 2013 egin dezagun ” prozesu partehartzailea. Helburua: guztion artean nahi eta behar dugun herri eredua eraikitzea.

Los presupuestos municipales,

Jasotako ekarpen gehienak mugikortasun, argiztapen eta udaleko eraikinen egoera eta erabilpenaren ingurukoak izan dira. Errealitate hau aintzat harturik, proposamen zehatzak garatzeari ekin diogu. Garatutako proposamenak PNVri aurkeztu dizkiogu 2013ko aurrekontuen negoziazio prozesuan. Izan ere, zilegi da gobernu taldearekin akordio batera heldu eta aurkezten dituzten aurrekontuak aurrera ateratzea, baina hori gerta dadin baldintza argi bat ezartzen du BILDUk: herritarrengandik jasotako proposamen eta kezka nagusiek isla izan behar dute 2013ko aurrekontuan; hau da, herriak dituen gabeziak konpontzen joan behar dugu, eta zerbitzuak hobetzen.

Finales de enero. Los presupuestos municipales para el 2013 deberían de estar ya aprobados. Sin embargo el equipo de gobierno ni siquiera ha presentado el borrador de su propuesta al resto de grupos políticos. BILDU decide no esperar: la primera semana de enero presentó ante el PNV las propuestas que defenderá para el 2013 en el pleno municipal. Las propuestas son el reflejo de las conclusiones obtenidas mediante reuniones y encuestas durante el proceso “Arrigorriaga 2013 egin dezagun”. BILDU se muestra abierta a negociaciones con el resto de grupos político, con el fin de aprobar los presupuestos municipales, pero nuestra condición es clara: las propuestas de la ciudadanía deben verse reflejadas en ellos.

Esperientzia honen inguruko balorazioa guztiz positiboa da; bai Abusun eta bai herri gunean egindako herri batzarretan aukera izan dugu herritarrekin Arrigorriagako gabezien inguruan hitz egiteko.

Hauek dira aurrekontuen negoziazio prozesuan ezarri ditugun baldintzak, bete beharreko gutxienekoak, gure marra gorriak: TAXI ZERBITZUA. Zenbait auzotan bizi dituzten mugikortasun arazoak latzak dira; Salud e Higiene, Brisketa edo Larrasko kasu. Bertako adindu edo ezinduek zailtasunak pairatzen dituzte herrigunera heltzeko, ibilgailu pribatua eduki ezean. Hori dela eta, eta beste herri batzuetan martxan jarritako ereduari erreparatuz, pertsona hauentzako taxi zerbitzua martxan jartzea proposatzen dugu. Proiektua definitzeke dago, eta auzo bakoitzeko kideekin batera zehaztuko genituzke zerbitzuak izango lituzkeen ordutegiak, baina ideia argia da: formatu txikiko autobus zerbitzu herritarra.

¿DONDE ESTÁN?

ARRIGORRIAGA HOY EUSKALDUNTZEA. Herriko Euskararen ezagutzaren araberako portzentaia erabiltzea bertako artikuluetan. LAN PUBLIKOAREN ALDE. Arkitekto plaza lan publikoaren betetzea eskatzen dugu.

KULTUR ETXE ETA LIBURUTEGIETAKO ORDUTEGIAK. Aspalditik salatu ditugu ikasleek pairatzen dituzten baldintza eskasak; ordutegia, leku falta... Gure eskaria:asteburuetan beharraren arabera ikasketa gela bat irekitzeko aukera. Abusuko Zentro soziokulturalari dagokionez, bertako elkarteen eskaria betetzea eskatzen dugu: larunbatetan irekitzea! Horrez gain, kultur guneei bizitasuna emate aldera, goizetan eguneroko prentsa irakurtzeko aukera eskaintzea ideia ona litzateke.

ARGITU DITZAGUN GAUAK! Oraindik ere badira zenbait gune beltz gure herrian; batez ere Abusun asko dira argiztapen egokirik ez duten kale eta pasabideak. Honek berehalako irtenbidea behar du. Gure proposamena: argiztapen plan orokorra definitzea, eta 2013an gune beltzak ezabatuko dituen lehen fasea gauzatzea.

BONIFIKAZIOAK. Gazte eta langabetuentzako laguntzak kiroldegian eta euskaltegietan.

KONPONKETAK. Abusuko frontoiak eta kiroldegiko kantxa urdinak aspalditik dituzte itogin eta kondentsazio arazoak. Bada garaia azpiegitura hauetan konponketak egiteko! Kale izendegiak ere berriztu beharrean daude: hauek aldatzeko proiektuaren lehen fasea burutzea eskatzen dugu.

BERDINTASUN ARLOA. Aurrekontu osoa jaitsiko den portzentaia baino gehiago ez murriztea arlo hau. ZABORRA GESTIONATZEKO BESTE BIDE EKOLOGIKOAGOAK AZTERTZEA. Aukerak anitzak dira. Ikus 6. orrialdeko artikulua: “¡Pobres peladuras!”.

UDALETXE ZAHARRAREN ERABILERA Eraikina itxita eta hamaika behar herrian. Proposamena: eraikinaren erabilera zehaztuko duen “ideia lehiaketa” bat martxan jartzea eta urte bukaerarako udaletxe zaharraren ateak irekitzea erabilera zehatzarekin.

NORMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. Udalbatzari kendutako eskumenak berreskuratzea, udal demokratikoago baten alde.

3


Hu rB I L D U

www.bildu.info/arrigorriaga

EL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS DETECTA GRAVES IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO

El TVCP eligió a Arrigorriaga el año pasado para inspeccionar la gestión de sus cuentas de 2010 y ha publicado recientemente un informe con los resultados revelando serios incumplimientos de la legalidad.

Este informe hace una revisión del cumplimiento de la normativa en las áreas de presupuesto, ingresos, endeudamiento, operaciones financieras, contratación de obras y concesión de subvenciones. Estas son algunas de las irregularidades más graves entre una larga lista:

1

El contrato para la rehabilitación y amueblamiento del nuevo Ayuntamiento cuya adjudicación es de 4,3 millones de euros excedió hasta llegar a los 4,7 millones el coste de ejecución. Esta diferencia es injustificada y no existe expediente formal alguno que lo argumente.

2

El TVCP asegura que algunas adjudicaciones tramitadas como contratos menores como “Asistencia técnica para la redacción del PGOU” (84.240€), “Dirección de obra del nuevo Ayuntamiento” (183.280€), “Obras de Urbanización de la Plaza Juan XXIII” (297.000€) debieron tramitarse por procedimiento abierto; es decir,¡¡ que se adjudicaron “A DEDO”!!

3

Se adjudica a una empresa dos contratos por 34.185€ cada uno, el primero para la “implanta-

ción de una aplicación informática” de recaudación, y el otro de idéntico importe para dar la “formación para su uso”. El tribunal dice que debió tramitarse un solo procedimiento negociado sin publicidad; es decir, que es un típico ejemplo de división del mismo contrato en varias partes para adjudicarlo de nuevo “a dedo”.

4

El TVCP también considera preocupante el posible desenlace de los procedimientos judiciales y las repercusiones tanto económicas como legales derivadas del “Convenio de Ordenación y Ejecución Urbanística del Área de Bentako Erreka” en la que el Ayuntamiento participa en un 15% en la sociedad creada junto a Eroski. El tribunal asegura que aun habiendo sentencias anulatorias de las Normas Subsidiarias para la ordenación urbanística prevista, el Alcalde aprobó el “Proyecto de Reparcelación del Sector Industrial SI-1” con el riesgo que ello puede suponer.

También se destacan numerosas irregularidades en la confección y la adjudicación de contratos de importantes cuantías, las cuales se realizaban sin la necesaria presencia del secretario o el interventor, por procedimientos de urgencia injustificados… etc. El informe ha detectado que en 8 adjudicaciones por un importe total de 16,4 millones de euros el informe técnico no justifica las puntuaciones asignadas, algo que nos parece de suma gravedad.

Estas son solo algunas de las irregularidades que recoge en su informe el TVCP pero también hay más relativas a defectos en la realización de contratos, contratación de personal, la no existencia de un inventario de bienes y derechos actualizado, subvenciones por un importe de 269.673€ sin el procedimiento de justificación y comprobación finalizado… etc.

Si estás interesada o interesado en saber más sobre este informe puedes encontrarlo en http://txostenak.es/pdf/4989arrigorriaga2010prt.pdf o pedírnoslo a Bildu Arrigorriaga..

Naturalmente, esta información no ha aparecido en el “Arrigorriaga gaur” ni en DEIA a donde se destina prácticamente todo el dinero dedicado a la comunicación de este ayuntamiento.

¿Es este el modelo de gestión del PNV?

BILDU reclama la iluminación de los puntos negros en ABUSU

GOGORATU GURE EKARPENAREN BEHARREAN DELA BERRIA EGUNKARIA!

http://berria.info/berrialaguna/ Oraindik ez zara BERRIA-laguna? Oraindik ez zara harpideduna? Ez utzi geroko! Bakoitzak nahi duena eman dezake, eta nahi duen eran parte har dezake Berria Taldearen proiektuan. Goian dagoen webgunean sartuta aurki dezakezu informazio gehiago, eta bertan egin dezakezu zure ekarpena.. Proiektu honek badu etorkizuna, baina sendoagoa izango da gure komunitate osoaren parte hartzeaz. Euskaraz bizi nahi dugunok BERRIA behar dugu!

5

4

Bildu ha solicitado al equipo de gobierno que haga algo ante los puntos con poca o nula iluminación en Abusu y que constituyen un peligro para el barrio. En las reuniones sobre los presupuestos participativos que realizó Bildu, fue una de las peticiones más escuchadas. Las vecinas y vecinos comentaron que ya ha habido algún susto que otro. Son especialmente oscuros el camino entre el centro sociocultural y el frontón por detrás de las viviendas, los accesos desde Renfe a Santa Isabel por los costados del frontón, el camino entre la estación y la pasarela de Ollargan, y el recorrido a través de la propia pasarela. Una adecuada iluminación del barrio no es un capricho sino necesario por motivos de seguridad y especialmente si

lo analizamos desde una perspectiva de género por lo que supone para las mujeres del barrio.

¿Conoces algún otro punto oscuro en los barrios? Escríbenos a: bilduarrigorriaga.zuzara@gmail.com


SUBCONTRATACIÓN A DEBATE www.bildu.info/arrigorriaga

En la sociedad capitalista es sabido que quien tiene el poder económico decide qué modelo de pueblo se construye; en ello le van las grandes ganancias al sistema, sobre todo por la utilización de los recursos públicos en beneficio de los intereses del sector privado. Arrigorriaga no es una excepción. Año tras año, mes a mes y día tras día nos topamos con el modelo de gobierno que caracteriza al PNV; un modelo de gestión que recurre una y otra vez a la subcontratación de empresas privadas para gestionar muchos de los servicios que ofrece el municipio. Innumerables son los ejemplos que BILDU ha denunciado desde su llegada al ayuntamiento, pero, lamentablemente, la

Hu rB I L D U

competencia para decidir sobre estos temas recae exclusivamente en la alcaldía. Un cambio de modelo de gestión es posible; es posible generar empleo público de calidad, controlar directamente los servicios que ofrece el ayuntamiento, lograr un importante ahorro económico en cada ejercicio presupuestario.. Pero se necesita voluntad. Parece sencillo, pero voluntad es precisamente lo que le falta al actual equipo de gobierno del PNV. Nosotras, nosotros, seguiremos protestando, denunciando cada caso nuevo con el que nos encontremos, y reivindicando un modelo social justo; un modelo social construido desde la izquierda.

PARA MUESTRA TRES BOTONES

•Clara nos quedó la posición del equipo de gobierno cuando, a principios del 2012, decidieron eliminar la plaza y puesto del Arquitecto Municipal. No lo eliminaron porque sobrase, sino para poder subcontratar el servicio mediante empresa privada y amañar una contratación, eso sí con tintes legales, pero cerrada a tres propuestas. De hecho, desde entonces seguimos teniendo arquitecto en el ayuntamiento, pero en lugar de ser un empleado público, es de carácter privado. El servicio subcontratado de arquitectura a media jornada nos cuesta 60.000 euros al año, cuando un arquitecto público a jornada completa nos costaría prácticamente lo mismo.

•La última “hazaña” del alcalde ha sido la de iniciar el trámite para subcontratar la “Gestión de la inspección de los ingresos municipales de derecho público del ayuntamiento de Arrigorriaga”. ¿Qué quiere decir esto? Pues nada más y nada menos que una empresa privada se dedicará a inspeccionar si el resto de empresas o actividades económicas del pueblo pagan debidamente sus impuestos, con objetivo de evitar el fraude fiscal. La idea de controlar el fraude fiscal nos parece buena, de hecho lo hemos propuesto más de una vez en pleno. Lo que no compartimos es la fórmula que han elegido para ello. Esta empresa se llevara del 35% al 70% de lo recaudado, como cobro por los servicios prestados. Con voluntad hubiese sido posible buscar otras formulas para cubrir este servicio; como por ejemplo, la contratación directa de personas desempleadas del pueblo. Contribuyendo, de paso, a la disminución del desempleo en Arrigorriaga y favoreceiendo la igualdad de oportunidades y publicidad.

5

•Y vamos con otra reciente… la gestión del Gaztegune. Antes de que finalizase el contrato con la empresa que se encargaba de dicha labor, BILDU inició una recogida de datos en torno a las necesidades de la juventud de Arrigorriaga. La conclusión fue que el actual modelo de Gaztegune (que se lleva el 72% del presupuesto del área de juventud) cubre solamente las necesidades de una franja de edad concreta y reducida. Nuestra iniciativa fue la de proponer otro modelo de gestión, en el que, con ayuda de personal contratado directamente por el ayuntamiento, fuese la propia juventud de Arrigorriaga la encargada de diseñar las actividades a realizar. Respuesta: un no rotundo del alcalde. Por lo tanto, renovación del contrato, y seguiremos pagando 13.000 euros mensuales por los servicios de Oficina de Información Juvenil y Gaztegune. Lo que nos parece grave, teniendo en cuenta que esta cifra no incluye el gasto derivado de las actividades que se desarrollan en el mismo.

Adibide hauek agerian uzten dute PNVk, beti bezala, arlo pribatua onesten duela arlo publikoaren aldean, baita diru publikoarekin egin ere.

El PNV no varía, ni un ápice, la política de anteriores años al frente de la alcaldía. La política que nos ha llevado a la actual situación de nula capacidad inversora como consecuencia de la deuda acumulada.


Hu rB I L D U

www.bildu.info/arrigorriaga

¡POBRES PELADURAS!

¿Qué ocurre con las peladuras de naranja que echamos a la basura? ¿Dónde acaban las hojas de lechuga que nos sobran? ¿Cuál es, en fin, el destino de nuestras basuras orgánicas?

Respuesta: depende de dónde vivas. En algunos municipios, se recogen puerta a puerta y se llevan a una planta de tratamiento, donde se biodegradan y convierten en abono, valioso para nuestra agricultura. En otros pueblos, se recogen en un contenedor específico, y luego siguen un camino parecido. En ambos casos, el impacto medioambiental no es nulo, pero si pequeño. Al fin y al cabo, se trata de imitar el mismo proceso que opera en la naturaleza.

¿Y en Arrigorriaga? ¿Qué pasa con las basuras orgánicas que generamos? Pues las tiramos al contenedor gris, junto con otros tipos de residuos, un camión las lleva a la incineradora de Bilbao, se queman y ya está: desaparecen. Fácil y barato. Bueno, este sistema tiene un par de problemas: ocurre que nuestra pobre peladura de patata no desaparece del todo, sino que la convertimos básicamente en cenizas y humo. Dicen que también en energía eléctrica, pero en el caso de los residuos orgánicos, compuestos en su mayoría por agua, la energía eléctrica generada es casi nula. Como le dijo una alumna al profe de ciencias: ¿a quién se le ocurre quemar agua?

En el siglo XXI, la incineración de residuos orgánicos no tiene ningún sentido. Ninguno. En muchos lugares ya se han dado cuenta, y han puesto en marcha sistemas para convertir lo orgánico en abono: la recogida puerta a puerta, el quinto contenedor, otros sistemas mixtos… En Arrigorriaga parece que no nos enteramos, o no nos queremos enterar.

Desde Bildu Arrigorriaga apostamos por implantar también en Arrigorriaga la recogida puerta a puerta de nuestras basuras. Está demostrado que es el mejor método. Pero también se pueden estudiar otros sistemas. Bildu Arrigorriaga dará todo su apoyo al gobierno municipal del PNV para que cambie cuanto antes el sistema de recogida de los residuos orgánicos. Debe de ser prioritario. ¿Hasta cuando vamos a seguir contaminando sin ninguna necesidad?

ETXE KALERATZERIK EZ! Azkenaldian, krisia dela eta, etxegabetze kasuak gora doaz Euskal Herrian. Arrigorriagan ere hainbat kasu ezagutu izan ditugu azken hilabeotan.

Gauzak horrela, ezinbestekotzat jotzen dugu udaletik modu erantzulean jokatzea, eta etxegabetze arriskuan daudenei behar bezalako babesa eskaintzea.

Gure aldetik, talde politiko gisa, STOP DESAHUCIOS eragilearekin batzarrak izan ditugu, eta gainontzeko talde politikoekin etxegabetze arriskuan dauden pertsonak lagunduko dituen protokoloa negoziatzen dihardugu. Oraindik puntu batzuk zehazteke badaude ere, protokoloa-

ren helburua etxegabetze prozesuak geldiaraztea litzateke; eta hori ezinezkoa balitz, kaleratutako pertsonei bizileku bat bermatzen laguntzea, udalaren esku dauden tresnak aktibatuz: gizarte zerbitzuak kudeatzen dituen aholkularitza eta laguntza ekonomikoak eskainiz, esaterako.

Hala ere, helburua desjabetzeekin bukatzea izanda, herritarren eskubideen defentsa bermatzeko, legediaren aldaketa beharrezkoa dela ondorioztatu dugu; izan ere, gaur egungo legediak askatasun osoa ematen die banketxeei etxegabetze prozesuak burutzeko.

6

Bien bitartean, eta protokoloa aurrera aterako balitz; udalak bitarteko gisa jokatuko luke banketxe eta herritarren artean, eta akordioetara heldu ezean, aztertuko lituzke Arrigorriagako desjabetza prozesuen erantzule diren banketxeekin dituen kontratu edo zerbitzuak, nolako neurriak har litezkeen zehazte aldera.

¡TAXI, TAXI!

En Bildu llevamos tiempo preocupadas por los problemas de accesibilidad existentes en algunos de los barrios del municipio. El problema de movilidad que generan las cuestas en barrios como Salud e Higiene, la parte más alta de Lanbarketa, Larrasko o Brisketa entre otros, dificultan que las personas con problemas puedan moverse si no cuentan con algún vehículo. Aunque la solución a adoptar debiera ser permanente, ya sea mediante escaleras mecánicas, como es el caso, por ejemplo, de Basauri o mediante algún otro tipo de infraestructura, el ajustado presupuesto no permite realizar una obra de estas características, por lo menos en 2013. Desde Bildu, viendo soluciones ya implantadas en otros pueblos, queremos plantear un servicio de taxi dirigido a personas con movilidad reducida y mayores de 65 años. El objetivo es acercar a esos vecinos y vecinas hasta el centro del municipio para que puedan realizar las compras, acudir al ambulatorio, hacer diferentes gestiones o simplemente relacionarse con gente, sin quedarse recluidos en casa.

El proyecto se debe definir entre las diferentes fuerzas políticas del ayuntamiento y con la ayuda de los vecinos y vecinas de Arrigorriaga, para que sea lo más específico posible y se encuentre adecuado a la demanda. Para ello, es necesario estudiar las experiencias de otros municipios, recoger las aportaciones que quieran sugerir los y las ciudadanas y entre todos y todas aportar una solución.

Aunque hoy en día se trata únicamente de una propuesta, el objetivo es trabajar por conseguir acuerdos políticos que faciliten la implantación de este servicio, incluyéndolo en el presupuesto de este año 2013.


Hu rB I L D U

www.bildu.info/arrigorriaga

PNV + PP?

Lotsagarria, lotsagarria benetan gure herrian abenduko udalbatzan gertatu zena. Aro politiko berri honetan bortizkeriaren ziklo mingarria gainditu beharrean gaude, eta herritar orori dagozkien giza eskubideak errespetatuak izatearen aldeko urratsak denok eman behar ditugu. Gaur gaurkoz presoena dugu eskubide urraketa argiena. Jakina dugu PPren Espainiako gobernuaren jarrera zein den: inmobilismoa eta boikota konponbide prozesuari. Tamalez ez dirudi PNVren jarrera oso bestelakoa denik; kontrakoa, bere laguntzaile preziatuenaren papera betetzen ari baita. Mozioan nazio arteko eta Espainiaren

beraren legedian jasotzen dena aplikatzea besterik ez zen eskatzen. Espetxe politika aldatzeko ez dute legearen aldaketa egin beharrik, honen aplikazioa konponbidearen aldeko norabidean jartzea baizik, eta horretarako borondatea baino ez da behar. Gaur gaurkoz gobernuek ez duten borondate hori lortzeko tresna ezberdinak daude: lan politikoa, kontzientziazioa, herri mobilizazioa… denak osagarriak. PNVk lan isilaren aldekoa dela diosku. Egin dezala bada, baina engainutan ibili barik, ez

El PNV y el PP votan juntos en el pleno en contra de una moción a favor de los derechos de los presos y sus familiares. El PSE se abstuvo y Bildu e EB votaron a favor. El voto de calidad del alcalde (PNV) resolvió el empate (7-7) rechazando la moción. Bochornoso.

dezatela pasibitate konplizea estaltzeko aitzakia lez erabili. Orain arte urratsik eman ez baitute, ez kalean, ez pleno aretoetan, ez eta bulegoetan ere. Gaia larria da, preso gaixoen egoera muturrekoa da, arduraz jokatzeko garaia da. Duela 25 urte PSOErekin batera dispertsioa abian jartzeko ardura hartu zuen PNVk, orain erantzukizuna bere gain hartu eta hura desegiteko lanetan murgil dadila euskal gizartearekin batera. Bakea guztion lana delako, gerra estrategiak desegin ditzagun!

Urtarrilaren 12ko manifestazioa. “Giza eskubideak, irtenbidea, bakea. Euskal presoak Euskal Herrira”. Bilbok gainezka egin zuen.

REPARTO DE LA RIQUEZA Y DEL TRABAJO

Tomando el estado español como referencia, Hego Euskal Herria es el territorio en el que más empleo se está destruyendo. La reforma laboral deja carta blanca a la patronal, que aprovecha la situación para dar marcha atrás en materia de derechos laborales. Estamos ante una fase en la que los EREs, se utilizan sistemáticamente como instrumento de amenaza, y condicionan al límite las negociaciones.

No son pocas las empresas, grandes y pequeñas, que hoy vemos en lucha por mantenerse en pie. En nuestro entorno, son conocidos los problemas que tienen Formica, Bridgestone, Cementos Lemona, Guardian… Miles de puestos de trabajo están en peligro. Desde los medios de comunicación nos llegan

noticias de cómo los trabajadores de estas y otras empresas luchan día a día por mantener sus derechos. Huelgas, encierros, manifestaciones… Algunas batallas se van ganando: Guardian de Laudio acepta un sistema rotatorio de paro repartido en cortos espacios; la CAF echa marcha atrás… pero el camino es duro, y el futuro incierto. ¿Qué más se puede hacer? Es hora de firmeza

7

La moción solicitaba la excarcelación de los presos con enfermedades graves e incurables, la libertad para quienes ya han cumplido su condena o están en situación legal de acceder a la libertad condicional (3/4 partes) y el cumplimiento de las penas cerca de sus lugares de origen.

en la lucha, de solidaridad y de unión de la clase obrera. Y sobre todo es hora de seguir reivindicando un modelo político y social que defienda los derechos de la ciudadanía de a pie, en lugar de proteger a bancos, multinacionales e iberdrolas.

Sería un gravísimo error intentar salir de esta crisis (creada por un sistema bancario, financiero y empresarial plagado de ladrones de guante blanco), haciendo todos los sacrificios necesarios por parte de la clase trabajadora, para que todo el sistema económico neoliberal siga funcionando igual que antes. ¡Nuestro gran reto es superar la crisis cambiando los cimientos del sistema actual!


SOLASEAN...

Hu rB I L D U

www.bildu.info/arrigorriaga

Euskararen nazioarteko egunean, abenduak 3, Marijaren Illa liburuaren aurkezpena egin zen herriko udaletxean. Ikerlan interesgarri horretan parte hartu duten lau idazleetako batekin elkartu gara honetaz eta hartaz berba egiteko, IÑAKI ESPARZA ORDEÑANArekin, hain zuzen.

IÑAKI, APUR BAT EZAGUTZEN ZAITUGUNOK BEHARBADA HONELA DEFINITUKO ZINTUZKEGU: DON AGAPITOREN SEMEA, EMAZTEA ETA 3 SEME DITUEN ARGUIAKO SEMEA, IRAKASLEA ETA EUSKALTZALE AMORRATUA. ADOS? Aita maisu egon zenez urte askotan Arrigorrigan, jendeak ezagutu egiten du. Ama Arrigorriagakoa zen, eta nire familia Ajartekoa. ZERK ERAMAN ZINTUEN EUSKARA IKASTERA? Gure amama euskalduna zen, eta hil egin zen. Osaba ere euskalduna eta baserritarra, Beretxakoa zen, eta orduan txikitan konturatu nintzen zaharren mundua joaten zela, euskararen aldetik batez ere. Baina 1968tik aurrera kontzientzia hartu nuen, eta pentsatu nuen betiko galduko zela guk zer edo zer egiten ez bagenuen. NOIZTIK EUSKARA ETA EUSKAL KULTURAREKIKO LOTURA? Gure etxean beti egon da zaletasuna. Aitak zaletasun itzela izan du euskararen eta historiaren aldetik. Nafarroako historiaz, adibidez. Liburuak irakurrita konturatzen nintzen Arrigorriaga ere Nafarroako Erresuman egon zela, eta horrek historia ikastera bultzatu ninduen. Jakin nahi nuen Euskal Herrian zer pasatu zen, eta horrekin lotuta euskara. ZER GAI JORRATU/LANDU DITUZU IKERKUNTZAN? Uriarteren mundu hori orain 40 urte hasi nintzen ezagutzen. Konturatu nintzen berataz ez nekiela ezer ere. Horregatik, karpeta bat eduki dut beti etxean, eta ikertzeko gogoa. Handik urte batzuetara dokumentu kopurua handitu zen, eta azkenean aletegi ederra osatu nuen. ZELAN ERAKARRI ZENITUEN LIBURUAREN BESTE IDAZLEAK PROIEKTURA? Mendebalden aurkeztu eta lantalde polita sortu genuen: ni, biografiaz eta alderdi historikoaz arduratu nintzen; Eneko Barrutia, Uriarte itzultzaile profilaz; Iñaki Sarriugarte, olerkigintzaz; eta Juan Rekalde, edizioak

konparatzeaz. gainera, “Marijaren Illa” liburu famatua ere agertzea nahi genuen, eta Jacinto Iturbek ale bat utzi zigun. ORDUAN LORTU DUZUE ERREKONOZIMENDU BAT EGITEA, EZTA? Uriarte beti izan da ezezaguna. Hori dela eta, liburuarekin hainbatek sorpresa hartu dute. Konturatu dira Bonaparteren kolaboratzaileen artean beharbada garrantzitsuena izan zela... NOLA LITEKE ENPERADOREAREN LOBAK EUSKARAREKIKO INTERESA EDUKITZEA ETA BERTOKO ASKOK MUZIN EGITEA? Bonaparte kimikaria izan zen, eta zientziaren metodologiak euskeran erabili zituen. Europako hizkuntzen jatorriak konparatu nahi zituen: zein zen lehen hizkuntza… 2. Inperioan senataria izanda, dirua lortu zuen. Xaho eta Abbadie ezagutu zituen, eta hark ematen dio Uriarteren berri. BESTE AIPAMENIK EGIN NAHI DUZU LIBURUAREN GAINEAN? NOLAKO HARRERA EDUKI DUEN... Gaur egun ez da erraza liburu baterako laguntza aurkitzea, hortaz, eskerrak eman behar dizkiot Juanjo Agirreri, Igor Zaballari, Asier Albizua alkaterari, Javier Erizeri… beharbada baten bat ahaztuko dut hortik, baina alde horretatik eskertzekoa da. Gainera, nik uste dut Arrigorriagarako propaganda handia dela, eta ikasleek jakingo dute Uriarte nor izan zen.

Abusuko Bolintxu kultur elkartearekin solasean:

BA AL DUZU BESTE PROIEKTURIK? Uriarte ikertu bitartean, Aspiazuren berri izan dut, eta haren gainean ezer gutxi dakigunez… ZELAN IKUSTEN DUZU ARRIGORRIAGA KULTURA ETA EUSKARAREN IKUSPUNTUTUIK? Nik uste dut gazteen aldetik etorri beharko duela erabilera bultzatzea. Gauzak normaltasunez egin behar dira. Zergatik ez da hemen egiten Euskal Liburuaren Azoka eta idazleak beren liburuen aurkezpena jendearen aurrean egitea? Horrek ez luke kostu handirik, eta kutsu euskaltzalea sortuko litzateke. Horretaz gain, agintariek ere kristoren lana egin behar dute, eta herri telebistak eta halakoa sustatu, adibidez. ETA BERTOKO EUSKARA? Oraindik ez da batu, eta badago Arrigorriagako jende zaharra euskaraz erdaraz baino hobeto dakiena. Laster egiten ez bada lan hori, betiko galduko da. Horretarako beka bat atera daiteke. ABARRAK BEZALAKO TALDEAK BEHAR AL DIRA? Gauza politak egin ditu. Olentzero, bertso-eskola... SINISTEN DOT ALA EZ DOT SINISTEN? Gazteek hor dute leku euskaldun bat. Guztiz mesedegarria izan da herriarentzat. Nik oso positibo ikusten dut. ZER IZAN ZEN ARTANDAPE? Proiektu interesgarria, baina arazoa dirua izaten da. HERRIKO AEK-K BEHIN JAIETARAKO “NOIZKO GURE HERRIA EUSKALDUNA?” ZIOEN KAMISETA BAT ATERA ZUEN… Jendeak erabiltzen duen eguenean gertatuko da hori. BESTERIK? Arrigorriagak ezin duela Uriarte ahaztu, egin zuen lana itzela izan zen eta. Horregatik, haren irudi baten bila ibili naiz, baina aurkitu ez dudanez, haren esaldi ospetsu hau jarriko nuke herrian: “Ez daigun iñoz aztu berbeta gozua geure asabetatik etorritakua”.

“Gure gazteek elkartean eta auzoaren bizitzan parte aktiboa izaten ikastea nahi dugu, eta ez ekintzen kontsumitzaile hutsak izatea.”

ZER DA BOLINTXU ETA NORK HARTU DEZAKE PARTE? Bolintxu Abusu auzoan jarduten duen elkartea da eta 2007an eratu zen. Hasieran euskal dantzak antolatzen hasi ginen eta gaur egun jarduera anitz egiten dugu. Esan dezakegu gure elkartea aisiaz eta kulturaz gozatu nahi duen edonori irekita dagoela. Era berean, euskararen sustapena eta erabilera helburu nagusien artean ditugu. Halaber, familiartean bizitzeko aisialdi eredu integratzaile eta gertuko baten alde lan egiten dugu, auzokideen arteko harreman pertsonalagoak indartuz eta familien proposamenei lekua eginez partehartzea erraztuz. Ekimen intergenerazionalak bultzatzea garrantzitsua iruditzen zaigu, normalean umeentzako jarduerak bakarrik antolatzen baitira.

ZELAKO JARDUERAK ANTOLATZEN DITUZUE? Gaur egun umeentzako zein helduentzako euskal dantza taldeak ditugu, Ihauterietan ere tailerrak egiten ditugu eta konpartsa gisa ateratzen gara. Familien batukada ere badaukagu, Agate Deuna abesteko elkartzen gara, gabonetan Olentzeroren postaria eta Mari Domingiren kalejira antolatzen ditugu erraldoiekin, tailer ezberdinak, udaberriko irteerak bizikletaz... Auzokideen eskarien ondorioz, gero eta gauza gehiago egiten ditugu eta gero eta jende gehiago biltzen zaigu. Elkartea sortu genuenetik Abusuko Euskal Jaia antolatzen dugu eta Santa Isabelera 300 pertsona baino gehiago gerturatu ziren, oso arrakastatsua izan zen.

“Abusu Sarean” elkarteen koordinakundean partaide ere bagara. Bestalde, aurten Korrika antolatzeko laguntza eskatu digute eta buru-belarri gabiltza, 12 urte luze eta gero Korrika Abusutik pasatuko delako berriro.

ZELAKO ERAGINA IZANGO DU UDALAK HERRIKO ELKARTE GUZTIEI EGINGO DIZUEN DIRULAGUNTZEN %20AREN MURRIZKETAK? Egia esan oraindik ez dakigu zehaztasunez zein ekintzetan eragingo digun, baina nabarituko da. Hala ere, gu beti dirua maximora aprobetxatzen saiatu gara, baina dirulaguntzak baino garrantzitsuagoak iruditzen zaizkigu

8

elkartearen helburuak; horiek dira benetan mugiarazten gaituztenak. Dirua baino, udalaren laguntza teknikoa gehiago eskertuko genuke, edota honek kontratatzen dituen enpresen monitoreen laguntza. Adibidez, auzorako proiektu integral bat elkarrekin diseinatzeko; horrela dirua aurreztea ere lortu daiteke. Elkartearen inguruan dauzkagun 10-12 urtetik gorako umeentzako Gaztetxokoa eskaintza nahikoa ez dela uste dugu. Gure gazteek elkartean eta auzoaren bizitzan parte aktiboa izaten ikastea nahi dugu, eta ez ekintzen kontsumitzaile hutsak izatea.

ZER ESKATZEN DIO BOLINTXUK ARRIGORRIAGAKO UDALARI? ZER HOBETU DAITEKE? Uste dugu udalak ez duela behar bezala elkarteon lana ezagutzen, ezta gure potentzialtasunak baloratzen ere. Elkarteon eta udalaren arteko sinergiak eta elkarlanerako modua aurkitu beharko genituzke. Bi norabideko harreman estua eta erraza egotea gustatuko litzaiguke, behintzat koordinatuta egoteko. Batzuetan udalaren ekintzak eta elkartearenak gainjartzen dira. Bestalde BOLINTXU Abusu osora irekita dago, bai Arrigorriagako eta bai Bilboko aldera ere, eta honek, batzuetan, zailtasunak dakartza. Modu positibo eta aberasgarrian ulertu beharra dago errealitate hau. Horrela, gehiago gara auzoaren alde lan egiteko.

hurbildu2  

hurbildu aldizkariaren bigarren alea.

Advertisement