Page 1

3

Aurtengo aurrekontuak onartuak

4

Alberto Arrateri Elkarrizketa

7

Gezur baten istorioa

Abogado de l@s vecin@s de Goiuria

Aprobados los presupuestos del 2012

www.bildu.info/iurreta

bilduiurreta@gmail.com

iurretabiribildu Bi l du

iurreta

aldizk aria

Orozketako Elektrizitate Sarea

•

GOIURIA,

2 .

ZE N B A KI A

lurbeteketa ala zabortegia?

•

2 01 2 ko

m a i at za


herri batzarrak iurreta biltzen Aurreko “Biribildu” aldizkarian agindu bezala, eta herritarrekin informazioa eta iritziak elkar trukatzeko helburuari jarraituz, Bilduk bi herri batzar burutu ditu.

iurretabiribildu 2

Lehen batzarra Ibarretxe Kultur Etxean egin genuen, eta berrogei bat herritar hurbildu ziren bertara; orokorrean Bilduren azalpenak harrera oso ona eduki zutela esan dezakegu, nabarmentzekoa iruditzen zaigu herritarrak harriduraz jaso zutela udal funtzionamenduari buruz emandako azalpenak, besteak beste hainbat proposamen eta iritzi batu genituen herritarrengandik eta hauek aurrera eramateko lanean gabiltza. Bigarren batzarra Amezketako eskola zaharrean egin genuen eta hemen hogeitahamar auzokide elkartu ziren, gehienbat Goiuria, Santa Maña, Fauste eta San Marko kofradietako auzotarrak. Udal funtzionamenduaren azalpen orokorraz gain, kofradi ezberdinei zuzenean eragiten dien ekimenak azaldu genituen bertan: Bakixa eta Goiuriko lur beteketak, argi indarraren trazatu berria, intermodala, industria poligonoa eta abar. Udal aurrekontuen aurrerapenari buruz azalpenak ematerakoan, eztabaida eta egon ezina gehiago animatu zen, auzotarren iritziz Udalak gehiegi begiratzen du herriko hirigunera eta gutxiegi auzo edo kofradietara; eskandalugarria iritzi zaie Udalaren eguneroko funtzionamendurako behar duen gastua, eta ulertu ezina Iurreko Udalak jarraitzen duen inprobisazio politika.

www.bildu.info/iurreta bilduiurreta@gmail.com

Aipatutako bi herri-batzar hauetatik aparte, berriki beste auzo-batzar bat egin da Orozketan, hau ere Bilduren proposamenez; bertan, Iberdrolak bultzatutako argi indar sarea berriztatzeko proiektuaren aurrean, auzotarrek beraien kezkak azaldu zituzten, eta ondorioz Iurretako Udalbatzak alegazioak aurkeztea erabaki du. Bestalde, Bilduk hainbat batzar egin ditu herriko elkarte eta eragile ezberdinekin, gai konkretuak eta proposamen zehatzak eztabaidatzeko. Hau da Bilduk egin nahi duen lana: herriarentzat; baina herritarrekin harreman jarraitua mantenduz. Aurreratzen dizuegu, uda aurretik beste pare bat herri batzar orokorrak egiteko asmoa daukagula, bertan, besteak beste, Udal funtzionamendua eta urteko aurrekontuak zehaztasunez azalduko ditugu.

Udal eraikinen

GARBIKETA

Iurretako Udalak bere eraikinen garbiketa kanpoko enpresen esku ustea erabaki du 195.000€ urtero ordainduz. Eraikin horiek besteak beste Udala, Ibarretxe Kultur Etxea eta Goiuria Kultur Gunea lirateke. Udaletxeak duen behar finko bat da, ez da gastu puntual bat, eta udaletxeak berak hartu beharrean ardura, dirua mahai gainean jarri eta kanpo enpresa baten delegatzen ditu lana eta lanpostuak. Beharrezkoa da gure ustez sistema publikoa indartu eta hobetzen dituzten neurriak hartzea instituzioetatik, ahal den arlo eta zerbitzu guztietan, subkontratazioak alde batera utzi eta lanpostu duinak eskainiz.

El Ayuntamiento de Iurreta ha decidido delegar la limpieza de sus edificios en manos de empresas externas pagando para ello 195.000€ anuales. Se trata entre otros del Ayuntamiento, Ibarretxe Kultur Etxea y Goiuria Kultur Gunea. Es un gasto fijo del consistorio, no es un gasto puntual, y el Ayuntamiento, en lugar de asumir esta responsabilidad, pone el dinero sobre la mesa y delega en una empresa externa el trabajo y los puestos de trabajo. Es necesario en nuestra opinión adoptar medidas desde las instituciones que refuercen y mejoren el sistema público en todos los aspectos y servicios posibles, dejando a un lado las subcontrataciones y ofreciendo puestos de trabajo dignos.


Aprobados los presupuestos municipales 2012

Iurretako talde politikoek ez dute Bilduren proposamena onartu eta alkateak 4000 eurotik gorako soldata izaten jarraituko du, urtean 58.000€ L os grupos políticos no han aceptado la propuesta de Bildu y el alcalde continuará con un sueldo superior a los 4.000€ mensuales, cobrando al año 58.000€

Berriz ere ERRALDE proiektua udal aurrekontuetatik kanpo utzi da, gertuko produkzio, komertzializazio eta kontsumoari bizkarra emanez. S e ha vuelto a dejar el proyecto ERRALDE fuera de los presupuestos municipales, dando la espalda a un proyecto de soberanía alimentaria basada en la producción, comercialización y consumo local.

GASTOS Operaciones Corrientes Sueldos y salarios

1.848.900,00

Contratas, servicios externos y compras de material

1.957.060,00

Intereses de los préstamos

43.500,00

Subvenciones a otros organismos: Mancomunidad …

759.740,00

Operaciones de Capital Inversiones, nuevos proyectos, etc. Subvenciones a otros organismos para inversiones Intereses

1.161.000,00 8.050,00 21.700,00

Amortizaciones

434.750,00

Total

6.234.700,00 INGRESOS

Operaciones Corrientes Impuestos Directos: I.B.I., Impuesto vehículos. I.A.E. … Impuestos Indirectos: licencias urbanísticas, etc.

1.471.000,00 150.000,00

Tasas municipales

971.250,00

Subvenciones de Diputación y Gobierno Vasco Intereses y alquileres de arrendamientos

2.446.195,00 12.100,00

Operaciones de Capital Ingresos por cesiones urbanísticas al ayuntamiento

1.130.000,00

Devoluciones a Diputación y Gobierno Vasco

32.455,00

Intereses

21.700,00

Total

Idazkari ondoko postua izateko asmoarekin tinko jarraitu dute, horretarako beharrizana dagoela frogatu gabe eta udalari suposatzen dion gastu ekonomikoa kontuan izan gabe.  ontinúan en su intención de mantener el C puesto de secretario adjunto, a pesar de no haber demostrado la necesidad de dicho puesto y sin tener en cuenta el gasto económico que supone a las arcas municipales.

6.234.700,00

Espazio publikoan bideo-zaintza sistema ezartzeko 1.500€ gorde dituzte, gai hau oharkabean pasatzea ahaleginduz. R  eservan 1.500€ para la instalación de sistemas de video-vigilancia en lugares públicos, intentando que este hecho pase desapercibido.

Presoen senideentzako garraio-laguntzak ez dira onartu, nahiz eta jakitun izan salbuespen egoera bat pairatzen ari direla.

PSOEren proposamena onartuz, talde politikoen hileko esleipen ekonomikoa igo dute (horrek udalari 1.550€ko gastu gehigarria dakarkio urtero).

 o se han admitido ayudas para el transN porte de los familiares de los presos pese a ser conscientes de que están sufriendo una situación extraordinaria

A  propuesta del PSOE aumentan la asignación mensual para los grupos políticos (lo cual supone para las arcas municipales un gasto extra anual de 1.550€).

iurretabiribildu 3

Recientemente, y gracias a la unión de los votos del PNV y del PSOE, el Ayuntamiento de Iurreta ha aprobado los presupuestos para este año. Básicamente han procedido a copiar el presupuesto del año anterior sin conocer el estado de ejecución de las partidas de dicho presupuesto. Teniendo en cuenta que la previsión de ingresos para este año es sensiblemente inferior a la del pasado año, lo que han hecho ha sido reducir porcentualmente las partidas correspondientes a gastos fijos (gastos de personal, subvenciones a diferentes entidades y colectivos, partidas correspondientes a contratas y prestación de servicios por entidades ajenas al ayuntamiento,…) y de esta manera han conseguido que sobren 1.160.000€. Estos han sido distribuidos en una serie de partidas, algunas incluso repetidas del año anterior, y se les ha dado la consideración de inversiones. Ni siquiera han analizado la posibilidad de que estas “inversiones” puedan realmente realizarse durante el presente año; incluso alegremente han añadido el siguiente texto “Los importes de los proyectos de inversión contemplados son estimativos, pudiendo coger cada proyecto crédito de otro, en caso de necesitarlo…” El grupo municipal de Bildu ha presentado un total de 8 enmiendas al borrador de los presupuestos presentado por el PNV (equipo de Gobierno, como les gusta llamarse); no han admitido ni una de las enmiendas. El PSOE para justificar su voto favorable a la aprobación de los presupuestos, se vanagloria de haber logrado incluir una partida para el arreglo de la calle Olaburu (acceso a las escuelas, desde la rotonda frente al frontón). Nos parece literalmente un “brindis al sol”, porque las posibilidades reales de ejecutar este proyecto llevarían al menos un par de años; y si no al tiempo… El grupo municipal de Bildu creemos que esta no debe ser la forma de gestionar un ayuntamiento. Esto no es mas que un “copia y pega”, “si me admites este cromo (alegación) te lo cambio por este otro cromo (voto), y así logramos aprobar el presupuesto para poder justificarlo, y luego ya veremos que hacemos o qué podemos hacer.


“En Goiuria se han vertido al menos 200.000 3 m de materiales sin licencia de actividad” ¿Teneis conocimiento de lo que se ha vertido en Goiuria, su cuantía y su procedencia durante los ultimos años?

Alberto Arrate, representate legal de los vecinos de Goiuria afectados por el expediente Luku Baso SL

iurretabiribildu 4

habéis denunciado un trato diferente en comparación con otros rellenos realizados en iurreta, ¿en qué os basáis para realizar esta afirmación? Por 7.508 m3 aplican una sanción de 22.499,50€ a un ciudadano de Iurreta y otra de 11.249,75€ a una empresa por verter 5.484 m3. Por más de 200.000 m3 que reconoce el propio Gobierno Vasco que ha vertido Luku Baso SL en Goiuria no hay sanción alguna, ni siquiera apertura de expediente. Y se ha pedido reiteradas veces, hasta por la Fiscalía. Es un claro trato de favor injusto y que incluso perjudica al Ayuntamiento que no percibe una cantidad que de seguro sería importante. A los demás sancionados se les ha obligado a que presenten informes a su costa. En el caso de Luku Baso SL, el Ayuntamiento ha sufragado varios informes que entendemos debían de haber sido encargados y abonados por la propia empresa. A los sancionados se les ha exigido que demuestren el origen y contenido de los vertidos, a Luku Baso SL no.

El PNV de Iurreta afirma que este proyecto cuenta con todos los permisos sectoriales, ¿estáis de acuerdo con esta afirmación? No. El Gobierno no ha autorizado todavía las últimas modificaciones sobre calidad ambiental. Al menos no nos consta la autorización. Tampoco nos consta que tenga permiso de carreteras de la Diputación Foral. Pero además de las autorizaciones sectoriales, el Ayuntamiento tiene su propia competencia para otorgar la licencia de actividad y de obras y sobre todo de apertura (esta aún no la ha dado). No podría dar la licencia de apertura sin incoar un expediente sancionador y conocer qué se ha vertido, cuánto, cuándo, qué problemas hay con el dren de fondo y los canales perimetrales, qué pasa con el hábitat del visón europeo, si se vertió replastificando las tapas de la caja de los camiones, los daños en vial público que va del depósito de aguas al caserío de Luku y aplicar la ley que establece sanciones económicas y, en su caso, la prohibición de verter nuevamente.

No, no consta en el expediente que nos han aportado, ni libro de actuaciones, ni matrícula de los camiones, procedencia de los vertidos, día de los vertidos, contenido de los mismos. Nada de todo esto.

Teniendo en cuenta que los vertidos se han realizado sin permiso ¿Como es posible conocer si se realizaron los trabajos necesarios para realizarlos? Hay que hacer catas y meter un sistema de TV por los tubos. Así se comprueba que no hay dren de fondo en todo el cauce ni geotextil.

¿Tuvisteis contacto con el actual alcalde cuando sustituyó a José Martín? ¿Le hicisteis llegar vuestras quejas y denuncias? Si, directamente en reunión con él en el año 2005, también a través de escritos. Directamente al menos en dos ocasiones que recuerde ahora.

¿Por qué ocurrió el desprendimiento del año 2009? ¿Qué medidas adoptó el alcalde al respecto? Se construyó la pista que une la BI-3341 con el vaso del relleno o vertedero apresuradamente, sin licencia alguna y se taponó un arroyo, no se le dio ningún drenaje. Ello fue la causa de ese desprendimiento. La policía municipal precintó el paso, prohibiendo el tránsito. Con el tiempo el precinto se soltó y no se adoptaron más medidas.

Antes del verano del 2011 el Departamento de Calidad Ambiental realizó un informe. afirmais que durante ese verano se siguieron realizando vertidos. ¿Con un nuevo informe de este Departamento podría aclarase esto?¿Por qué creeis que el PNV y el PSOE rechazan la petición de realizar este nuevo informe? Hemos probado que se han vertido más de 9.000 m3. El Ayuntamiento lo niega. Es bastante escandaloso. El Gobierno Vasco puede confirmar ese hecho: si se han dado nuevos vertidos o no. El PNV y el PSOE deben de responder a esa cuestión, pero es elemental que si se quiere conocer la verdad de los hechos, en éste caso de las denuncias de nuevos vertidos y demás que constan en los escritos de recusación y petición de pruebas, debían de ponerlo en conocimiento del Gobierno Vasco como un medio más de prueba, prueba que no ocasiona ningún perjuicio a nadie, salvo para quien no quiera conocer o que se conozca la verdad.


Teneís un informe que afirma que el vertedero se encuentra casi a tope de su capacidad ¿Cuales son los riesgos de continuar con los vertidos?

Tras tantos años de proceso y con el gasto económico que conlleva, ¿habéis intentado llegar a algún acuerdo antes de llegar a recusar al alcalde? Si, siempre ha sido nuestro objetivo.

Después de admitir a trámite la recusación del alcalde, ¿qué os pareció el tratamiento dado a los modos probatorios?

Parece evidente que dada la controversia es un buen sistema para conocer in situ toda esta problemática. Podrían escuchar a los peritos de todas las partes y recoger la actividad con medios audiovisuales. Ayudaría a conocer los hechos.

Goiuriko proiektoa

Dela eta… Proiektu honen istorioa 2004. urtean hasi zen. Ordutik hona eten bakoak izan dira auzotarren eta udal agintarien arteko tirabirak; azken hauek, denbora luze honetan, prozedura burokratiko itogarriaren babespean, auzotarren eskakizun zilegiak deuseztatzen saiatu dira; baina, hala eta guztiz, arazoa konpondu ez ezik, korapilatu egin da. Adierazgarria da, gaur egun, jatorrizko proiektua, bere erantzukizunekin batera, epai bidean egotea. Bilduren Iurretako Udal Taldeak honako argibideak adierazi nahi ditugu: Lehenik eta behin ezin dugu ahaztu, gertakizunak eman ziren urte gehienetan ordezkaritzarik ez edukitzean, Bilduko hautetsiok ez dugula Goiuriako espedientearen nondik norakoen berri izan alkatearen aurka aurkeztutako errekusazioaren berri eduki arte. Aipatutako proiektuari buruz Iurretako Udalak hartu dituen erabaki guztiak, zuzenean Alkateak dekretuz hartu dituela, eta, guk dakigunez, ez dira Hirigintza Batzordean aztertu, ez eta eztabaidatu ere. Proiektuari buruzko informazioa ez da izan gardena; hainbat informe eskaera ez dira behar bezala erantzun. Zentsu honetan ulergaitza zaigu PNV eta PSOEren egoskorkeria Goiuriko auzotarrei nahi zituzten froga -bide gehienak galeraztea. Auzotarrek jarritako salaketa eta protesta ugariak, ez dira tramitatu. Permisibitate zantzuak oso agerikoak dira. Instituzio ezberdinen eskuduntzak (Foru Aldundia, Uraren Agentzia, Ingurumen Saila…), era maltzurrean erabili dira.

Arazoaren konponketa bilatzearen alde Bilduren Iurretako udal taldeak egokia deritzo hurrengo lan ildoa: Udal idazkaritzak informe zehatz eta sakon bat egin ondoren, gaia, bere osotasunean Hirigintza Batzordean aztertu ondoren, afektatuen iritziak entzun ondoren (auzotarrek eta proiektuaren bultzatzaileak), udal ordezkari guztien iritziak kontutan hartuta, adostutako proposamen bat bideratzeko autua egiten dugu.

Los antecedentes de este proyecto se remontan al 2.004. Desde entonces no han cesado las desavenencias entre los responsables municipales y los vecinos de la cofradía de Goiuria. Durante todo este tiempo, los mandatarios municipales, amparándose en asfixiantes procedimientos burocráticos, han intentado ahogar las legítimas reivindicaciones de las vecinas y vecinos afectados por el mencionado proyecto; pero lejos de solucionarse, el litigio se ha ido enconando cada vez más. A día de hoy, el proyecto original, así como las responsabilidades derivadas de él, están en vía judicial. Ante todo ello el grupo municipal de Bildu cree necesario hacer las siguientes puntualizaciones: En primer lugar conviene recordar que al no haber tenido representación durante los años de los hechos, los representantes de Bildu no teníamos conocimiento previo del expediente de Goiuria y hemos ido actualizándonos a raíz de la recusación presentada contra el alcalde. Todas las decisiones y acuerdos que se han adoptado referentes al proyecto de Goiuria, se han tomado directamente por decreto de alcaldía, no habiendo tratado el tema previamente en la Comisión de Urbanismo. La información sobre el proyecto ha sido opaca, sin que algunas de las peticiones de informes hayan sido debidamente respondidas. En este sentido no comprendemos la tozudez del PNV y del PSOE en no dejar presentar los medios probatorios propuestos por los vecinos de Goiuria. Muchas de las denuncias de los vecinos y vecinas han quedado sin tramitarse, siendo manifiesta la permisibilidad para con los promotores del proyecto de relleno. De manera maliciosa, se alude a las competencias pertinentes a diferentes organismos e instituciones (Diputación, Agencia de aguas, Departamento de Medio Ambiente,…) para eludir responsabilidades. Ante todo ello, el grupo municipal de Bildu considera necesaria la siguiente metodología: elaboración de un informe completo y minucioso de todo el proceso del proyecto por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, análisis exhaustivo del informe en Comisión de Urbanismo dando audiencia a las partes afectadas: promotores del proyecto y vecinos afectados por el mismo, y finalmente, tomando en cuenta las opiniones de todos los grupos, llegar a un acuerdo consensuado.

iurretabiribildu 5

Peligrosidad de la carretera, riesgo de nuevos desprendimientos, contaminación acústica a las casas de Ortiz de Zárate y caserío de Luku principalmente, daños al hábitat del visón europeo, especie en extinción, depreciación de un entorno medioambientalmente valioso e inseguridad por no conocerse los materiales que se han vertido.

De pena. Se nos ha provocado indefensión y deben de permitirse ejercer las pruebas pedidas: Testifical de la policía municipal que vió los vertidos de 2011, sacó fotografías y vió taponado el arroyo. Fiscalía: puede ayudar a aclarar si el Alcalde debe de abrir un expediente sancionador por vertidos de tierras. El Alcalde aplica la ley respecto a incoar un expediente sancionador para unos casos y para Luku Baso SL no. No se entiende su exclusión. Pericial. Existen informes periciales de expertos en la materia que prueban nuestras denuncias. El Pleno debe de escucharlas para hacerse una más completa idea de los hechos denunciados: peligrosidad, daños, vertidos, desprendimiento, defectos.


iurretabiribildu 6

El 20 de octubre del 2011 pasó por la Comisión de Urbanismo la notificación de la sentencia definitiva a favor del Ayuntamiento de Iurreta, por el cual la empresa Umbola S.L tendría que abonar 138.693,76€ en concepto de tasas por aprovechamiento de las vías municipales y un aval de 260.495,31€. Tras un periplo de más de cuatro años y numerosos gastos jurídicos el Ayuntamiento por fin estaba en disposición de realizar el cobro que le correspondía.

Umbolarekin

bueltaka

2011ko urriaren 20an Iurretako udaletxearen aldeko behin behineko epaiaren abisua Hirigintzako batzordetik pasatu zen. Honen arabera Umbola S.L. enpresak udal bideen erabileragatik 138.693,76€ tasa gisa eta 260.495,31€ berme gisa ordaindu beharko lituzke. Lau urte baino gehiago iraundako bide eta gastu juridiko anitzen ostean, azkenean udaletxea, zegokion kobrantza egiteko gertu zegoen.

Hau horrela izanik, harritzekoa da, 2011ko abenduaren 16an, Iurretako Udalak (alkateak sinaturiko dekretu baten bidez ) Umbola S.L. enpresari ordainketaren luzapen bat ematea 2012ko abenduaren 16rarte. Hau da, nahiz eta hainbat urtetan zegokion diru kopurua ez ordaindu izan (eta epaileak derrigortu arren ordainketa egitera; eta ez bere borondatez, Udaletxeari sekula kobratuko ez dituen hainbat gastu judizial sortu izanaz ) ordainketaren luzapen bat eman zaio, enpresak inolako zailtasun ekonomikorik justifikatu behar izan gabe, hala nola, inolako bermerik eskaini gabe eta inolako kontraprestaziorik egitera behartu gabe. Luzapen honek, udaleko diru-kutxentzako galera ekonomikoa dakar, inongo interes motarik ez bait zaio ezartzen (diruaren legezko interesa ezarri izan balitzaio, udalak 5.500€ baino gehiagoko diru kopurua bildu izango luke interes gisa) eta gainera urte bukaerararte ez bait du kopuru hori jasoko. Dekretua, Ogasun Batzordeari 2012ko otsailaren 23an ezagutzera eman zitzaion; hau da, sinatu eta bi hilabete baino gehiago pasatu eta gero, eta beraz auzi administratiborako errekurtsoa jartzeko epez kanpo. 2012rako udal ordenantzen bideratzean, Bildu Iurretak zera gaitzetsi zuen: nahiz eta ordenantzetan azaldu udalari egindako ordainketen luzapen edo zatikapenetan interesak kobratzea derrigorra

zela; udalbatzak derrigortasun horri ez ziola jaramonik egiten eta ez zituela interesak kobratzen, eskatzailearen egoera dena delakoa izanda ere. Hitza eman ziguten, 2012ko ordenantzak indarrean sartzean, egoera hau aldatu egingo zela. Baina honek ez du eragotzi adibidez Umbola S. L. enpresa, ordenantza berriak indarrean sartu baino hamabost egun lehenago, prozedura irregular honetaz onuratzea. Eta posible izan du egitea, jakinaren gainean (lehen eskutik ) egoera hau aldatu egingo zela eta luzapenaren eskaera atzeratuko balu, orduan udalbatzak ez lukeela argudio nahikorik edukiko mota horretako onurak babesteko. Gertakari hau ikusita, eta udalbatzak horri buruz izandako jarreraren aurrean, orokorrean Bildu Iurretak bere buruari zera galdetzen dio: Zertan oinarrituta ematen zaio hain onurazko baldintzak dituen luzapena? bere ordaintzeko borondate onari? Nortzuk erabili izan dituzte onura horiek? Jakitun gara, mota honetako onurak mesedegarriak izan daitezkeela egoera ekonomiko kaskarra daukaten enpresa eta partikularrentzat; baina susmoa daukagu, momentuz, azken hauei mesede egiteko ez duela balio izan. * Umbola SL-ek 2012ko tasen atzerapeneko interesak ordaindu beharko ditu datorren urtean Bilduri esker. Udalak 1.733€ jasoko ditu.

Lo sorprendente de la situación fue que el 16 de diciembre de es año, el alcalde firmó un decreto concediendo a la empresa Umbola S.L. un aplazamiento en el pago hasta el 16 de diciembre del 2012. Es decir, que a pesar de haber dejado de ingresar durante años las cuantías que le correspondían y a pesar de que el juez le obligaba al pago (originando al Ayuntamiento numerosos gastos judiciales que nunca cobrará), se le concedió un aplazamiento en el pago sin que la empresa justificase ninguna dificultad económica y sin ofrecer ningún tipo de garantía ni realizar tampoco ningúna contraprestación. Este aplazamiento ha supuesto una pérdida económica para las arcas municipales dado que no se le impuso ningún tipo de interés al aplazamiento (si se aplicase el interés legal el ayuntamiento habría recaudado más de 5.500€ en concepto de intereses) además de no disponer de esa cantidad hasta final de año. El decreto se dio a conocer a la Comisión informativa de Hacienda el 23 de febrero de 2012, después de más de dos meses de haberlo firmado y, por lo tanto, fuera del plazo para interponer un recurso contencioso administrativo. En la tramitación de las Ordenanzas Municipales para el año 2012, Bildu Iurreta criticó que a pesar de haber constancia en las ordenanzas de la obligatoriedad de cobrar intereses en los aplazamientos o en los fraccionamientos de los pagos al ayuntamiento, el consistorio hacía caso omiso de dicha obligatoriedad, fuese la situación económica que fuese la del solicitante. Obtuvimos la promesa de que con la entrada en vigor de las ordenanzas del año 2012 esta situación cambiaría, lo cual no ha evitado que la empresa Umbola S.L. se haya beneficiado de un procedimiento irregular quince días antes de la entrada en vigor de las nuevas ordenanzas, y lo haya hecho con el conocimiento (de primera mano) de que esta situación iba a cambiar y de que si se demoraba en la solicitud del aplazamiento esa vez el consistorio no tendría argumentos suficientes para apoyar este tipo de beneficios. ¿En base a qué se le concede un aplazamiento en tan ventajosas condiciones a Umbola SL? Este tipo de ventajas pueden ser beneficiosas para empresas o particulares en situaciones económicas adversas, pero tenemos la sospecha de que hasta el momento no ha servido precisamente para beneficiar a este grupo.

Umbola SL tendrá que abonar los intereses del aplazamiento de este año 2012 el año que viene, gracias a Bildu. El ayuntamiento ingresará por este concepto 1.733€.


GiBELA-Orozketa auzoa

Ezkutatu, gezurra esan eta aurpegia zuritu! Orozketatik pasatzen den Tentsio Handiko Elektrizitate Sarearen proiektoa dela eta: Orozketako auzotarrak berriro ere ikaratuta agertu dira Udaletxean. Oraingoan, prentsa bidez jakin dute beraien etxe inguruetatik pasatzen den Tentsio Handiko Linea potentziatzeko asmoa agertu berri omen duela Iberdrola enpresak.

EZKUTATU:

GEZURRA ESAN:

AURPEGIA ZURITU:

Urtarrilak 17

Otsailak 29

Martxoak 7

Iurretako Udalak IBERDROLAren obretarako udal-lizentzia jaso zuen.

Ohiko osoko bilkura (plenoa) eta bertan Orozketako auzotarrak beraien kezkak adierazi zizkiguten (guretzat lehenengo berria). Auzotarren argibide eskakizunen aurrean IĂąaki Totorikaguena alkatearen erantzuna: “Aste honetan jakin dugu guk ereâ€?.

Otsailak 2 Udaleko arkitekto aholkulariak lizentzia baimenaren aldeko txostena egin zuen.

Otsailak 7 Alkateak dekretu bidez obretarako udal -lizentzia eman zuen, hiru hilabeteko epea emanez obrak hasteko eta sei bukatzeko.

Otsailak 21 Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailetik proiektua jaso zuen Udalak eta honek eragin posibleei buruzko azalpenak eskatu zituen.

Martxoak 2 Bilduren udal taldeak Orozketan batzar bat egiteko idatzizko eskaria aurkeztu zuen Udaletxean (martxoak 15 baino lehen udal ordezkariak, auzotarrak eta teknikariak batu arazoari irtenbidea emateko helburuarekin).

Alkateak batzarra egitea onartu zuen dekretuz.

Martxoak 14 Orozketan egin genuen batzarra (teknikaririk ez zen azaldu), bertan alegazioak aurkezteko erabakia adostu genuen.

Martxoak 20 Alegazioei baiezkoa emateko Ez-ohiko Osoko bilkura (pleno berezia) egin genuen Udaletxean. Orozketako auzotarren bultzadak eraginda eta talde politiko guztien adostasunaz, Udalak alegazioak aurkeztu ditu Industria Sailean. Alegazioen helburua Tentsio Handiko Linea auzo-gunetik urruntzea, edo behintzat lurperatzea litzateke. Horretarako osasun, ingurugiro eta paisai eragin kaltegarriak argudiatu dira.

iurretabiribildu 7

Gaiak berez duen garrantzia ahaztu gabe, adibide bezala, istorio honen kronologia eskaini nahi dizuegu, konturatu zaitezten nola funtzionatzen duen gure Udalak, eta ondoren zuek jarri bakoitza bere lekuan.


Herrira bilgunea sortu da

Iurretan

“Herrira sortu da. Hau ez da aktibista kopuru zehatz bateko mugimendua. Hau preso eta iheslarien etxeratzea ahalbidetu nahi duen herri mugimendu da. Herrira gehiengo zabal baten nahia antolatzera dator, nahi hau mobilizazio bihurtzera, helburu hau egia izan dadin lan egitera. Herritarren ahotsa eta ekintza da Herrira. Denok gara Herrira.” Herrira herri mugimendua aurkeztu da Iurretan. Euskal preso eta iheslarien alde lan egiteko sortutako HERRIRA mugimendua aurkeztu berri dute Goiuria Kultur Gunean burututako ekitaldian.

Recientemente ha hecho su presentación en Goiuria Kultur Gunea de Iurreta la plataforma HERRIRA, que pretende ser un referente en la lucha por los derechos de los presos y refugiados políticos vascos.

HERRIRA mugimenduko kideek azaldu dutenez, bakoitzak ahal duen neurrian, ekimenagaz bat egitera gonbidatu gura dituzte. Hau horrela, udaberrian zehar batzar irekiak burutuko dira, preso eta iheslarien eskubideen alde lan egiteko, mugimendu sendo eta anitza osatu nahian.

En los próximos meses, pretenden reunirse con diferentes agentes políticos y sociales de Iurreta para que, con la colaboración que cada cual pueda llegar a aportar, poder formar un movimiento fuerte y dinámico que luche a favor de los derechos de todos los presos y refugiados políticos.

Maiatzak 19, Herrira plataformak antolatua “Plazak bete ekimena”, Askondon.

Iurretako aurkezpena

AGENDA  Maiatzak 26, “Goiuriko bide konponketa” ekimena.  stelehenero arratsaldeko A 7:30ean Montoien, preso eta iheslarien eskubideen aldeko kontzentrazioa.  Azken barikuak: maitzak 27, ekainak 29 eta uztailak 27, 7:30ean Montoien, preso eta iheslarien eskubideen aldeko kontzentrazioa.

biribildu 2.alea  

Iurretabiribildu aldizkariaren 2. alea