Page 1

STRATEGI


Vores samfund skal vurderes pĂĽ mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale Vi tror pĂĽ socialt engagement og kunstens betydning. Derfor arbejder vi for at nyskabe muligheder for unge pĂĽ kanten og aktuel sceneog billedkunst SIDE 2


Metode

Vi arbejder målrettet på at nyskabe muligheder for unge på kanten og aktuel sceneog billedkunst – med fokus på at realisere potentiale

SIDE 3


Metode

Vi udvikler og afprøver nyskabende indsatser – for at skabe mest mulig vĂŚrdi og kunstnerisk kvalitet

SIDE 4


Metode

Vi sætter og udfordrer dagsordener på social- og kunstområdet – baseret på faglighed, ny viden og holdning

SIDE 5


Metode

Vi prioriterer samarbejde. Vi engagerer os ofte sammen med civilsamfund, kommuner og stat – for at gøre den størst mulige forskel

SIDE 6


Identitetsplatform A RE

RE DE N

G A DE EN

M O

ER

DI G

ITE IL

Værdier

G EN

TR A N SP

C FA

N T

Funktionelle fordele

Løfte:

NYSKABER MULIGHEDER

DE N

T RE SE A SB G IN

LD N

IG FT

BE KA

HO

RA

UD FO

EK DL

RD RE

N

N DE

HA IS RD VÆ

SIDE 7


Hovedgreb og tilgang til filantropisk virke

1

2

3

4

5

6

Proaktiv og fremadrettet

Mere end penge

Udviklingsorienteret

Større bevillinger og længere tidshorisont

Fokus på virkning og betydning

Kapacitetsopbygning, forankring og bæredygtighed

SIDE 8


Metoder: Proaktiv filantropi

Rådgivning, sparring og udvikling

Katalyserende donationer, strategiske partnerskaber og særlige udviklingsindsatser

Fysiske og virtuelle platforme for udvikling (herunder kollegier, AGH, Fondenes hus og IT-platforme)

Kapacitetsopbygning og udvikling af organisationer og individer

Fortalervirksomhed, alliancer og netværk

Fokuserede ansøgningsprocesser (calls). F.eks. priskonkurrencer og indkaldelse af idéer

SIDE 9


Beslutningsmodel: Fra idé til indsats IMPLEMENTERING

UDVIKLING

1

MONITORERING

2 •

Finansiering:

5

IVÆRKSÆTTELSE

undertemaer relevante

Fastsættelse af succeskriterier

Ekstern inspiration

Identificere

Videreudvikling af specifikke indsatser

Udvikling og afgrænsning af indsats

• •

problemstillinger for

Beslutningsmilepæle

Fastsætte og standpunkt

relevante temaer,

Bikubenfonden

Bikubenfondens vinkel

Udvælgelse af områder eller

KONCEPTUDVIKLING

Analysere de vurdere potentialet

af omverdenen behov og problem)

4

UDVIKLING

udvalgte temaer og

Kontinuerlig screening (tendenser, forskning,

3

ANALYSE

Implementering af specifikke indsatser

Opfølgning

Evaluering

Exitstrategi

for Bikubenfondens involvering

BESTYRELSESORIENTERING

BESTYRELSESDRØFTELSE

BESTYRELSESBESLUTNING

BESTYRELSESBESLUTNING

DELINVESTERING

MAKSIMAL INVESTERING

SIDE 10


AKTUEL SCENEOG BILLEKDUNST A:

MISSION

B:

KUNSTENS BETYDNING

C:

FOKUS

SIDE 11


Mission

Bikubenfonden arbejder ud fra en stĂŚrk overbevisning om kunstens betydning og bistĂĽr professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gĂĽ nye veje og realisere deres potentiale

SIDE 12


Kunstens betydning • Bikubenfondens kunstsyn er defineret ud fra forudsætningen om, at kunsten ikke kan eller skal opgøres ud fra et synspunkt om nytteværdi • Kunsten skal ikke nødvendigvis bruges til noget, men kan bruges til mange forskellige ting • Kunst kan skabe nye erkendelser og refleksion over eget liv og omverden • Kunst kan være rum for sansning, fortælle historien eller skabe debat. Således har kunsten ikke ét defineret formål, men mange • Bikubenfondens kunstsyn lægger sig med sit fokus på kunstens betydning i forlængelse af de centrale, faglige aktører på kunst- og kulturområdet og agerer således tydeligt uafhængigt af skiftende regeringers politiske agendaer SIDE 13


Fokus

AKTUEL SCENEOG BILLEDKUNST

KULTURINSTITUTIONER

KUNSTNERISK TALENT

DET PROFESSIONELLE FELT

SIDE 14


Fokus Fokus på den innovative tilgang og kunstens betydning Fokus på kunstnere og kulturinstitutioner Fokus på potentiale og udvikling af det fremadrettede Fokus på billedkunst og scenekunst Fokus på kunstnerisk talent Fokus på det professionelle felt Fokus på aktuel scene- og billedkunst SIDE 15


UNGE PÅKANTEN A:

MISSION

B:

UNGE PÅ KANTEN

C:

FOKUS

SIDE 16


Mission

Bikubenfonden arbejder ud fra en stærk tro på det enkelte menneskes ressourcer og giver socialt udsatte unge på kanten af samfundet mulighed for at gå nye veje og realisere deres potentiale

SIDE 17


Unge på kanten • Når Bikubenfonden anvender begrebet ”udsatte unge på kanten”, drejer det sig om unge, der lever på kanten af samfundets centrale livsarenaer, nemlig familie/netværk, job, uddannelse og fritidsliv • Deres udsathed kan bestå af forskellige sociale problemstillinger, der kan påvire på tværs af livsarenaer. Alt efter den unges evne til at mestre sin egen situation i de forskellige arenaer vil den unge yderligere kunne befinde sig ”på kanten” af de enkelte livsarenaer • Det kan eksempelvis være unge hjemløse, uledsagede flygtninge eller kriminelle unge

SIDE 18


Fokus Unge på kanten har

Unge på kanten har

færre nære relationer

svært ved at få

end andre unge. De

hverdagen til at fungere

har ofte problematiske familieforhold og svage

RELATIONER OG FÆLLESSKAB

STYR PÅ HVERDAGEN

– håndtere praktiske gøremål, styre

sociale netværk. De

økonomien og få struktur

savner både venner på

på dagene. De mangler

deres egen alder og

redskaber og støtte til at

stabile voksne i deres liv

kunne leve en

Livsmestring

selvstændig tilværelse i eget hjem

Unge på kanten har

Unge på kanten har

ofte en lav tro på sig

ofte svag tilknytning til

selv og på, at de har

uddannelsessystemet

betydning for andre

og arbejdsmarkedet.

mennesker. De har brug for at opleve, at

SELVVÆRD OG HANDLEKRAFT

LÆRINGSRUM

De mangler rum til at modnes og udvikle

de kan skabe positive

færdigheder, så de på

forandringer i deres

sigt kan tage en

eget liv og har noget at

uddannelse eller få et

bidrage med i andres

arbejde

SIDE 19


Fokus

Fokus på unge fra 13-30 år Fokus på den innovative tilgang og målgruppen ”på kanten”

SIDE 20


KOMMUNIKATION A:

B:

FORMÃ…L

BEHOV

C:

D:

HOVEDBUDSKABER

TALSMANDSPOSITIONER

E:

SUCCESKRITERIER

F: ORGANISERING OG RESSOURCER

SIDE 21


Formål – Hvorfor? Skabe debat og sætte agendaer Kommunikationsindsatsen skal proaktivt skabe debat og dialog inden for hhv. det sociale område og kunstområdet

DEBAT

Skabe kendskab KENDSKAB

Kommunikationsindsatsen skal øge kendskabet til de områder, som fonden arbejder med. Målet er at motivere og inspirere politikere og meningsdannere. Desuden skal indsatsen skabe kendskab til fondens profil – dels så det står klart for potentielle

TRANSPARENS

ansøgere og samarbejdspartnere, hvad fonden arbejder med og dels så fonden naturligt bliver inddraget i relevante debatter

Være transparent Bikubenfonden stiller al information om fonden til rådighed på hjemmeside og i årsrapport og kommunikerer proaktivt, hvilken rolle og betydning fonden har for samfundet

SIDE 22


Behov hos målgruppe og fond – Hvem? Målgrupper Samarbejdspartnere

Målgruppens behov

Bikubenfondens behov

Kanaler

Ansøgere

Viden om fondens strategiske fokus, indsatser, omfang og virkning samt fonden

At fremstå som en foretrukken fondspartner og tiltrække gode ansøgere og

Møder, website, SoMe, PR-indsats for udvalgte indsatser.

Bevillingsmodtagere

som central videns- og netværksressource

samarbejdspartnere. Få flere ansøgninger, der rammer strategi og give færre afslag

Præsentationsmateriale

Forståelse af fondes rolle i samfundet. Forståelse for fonden som

At understøtte det gode samarbejde mhp. størst mulig virkning og betydning af

PR-indsats på udvalgte indsatser Debatoplæg / saloner

samarbejdspartner. Synlighed af fondsstøtten blandt andet mhp.

indsatsen samt at anvende de gode eksempler til at synliggøre indsatsens virkning

Folkemøde Prisuddelinger

at tiltrække brugere og sikre ”blå-stempling” over for eventuelle medfinansiører

og betydning samt position af Bikubenfonden og legitimering af fonde

Præsentationsmateriale

Interessenter fra det faglige felt

generelt Meningsdannere

Kendskab til fondenes arbejde og forståelse

Politisk opbakning og synlighed i den brede

Løbende møder med social- og

for fondenes rolle i samfundet og talspersoner i debatter

befolkning og en stemme i debatten

kulturordførere (Public Affairs-indsats) samt journalister og redaktører fra udvalgte medier. SoMe-strategi. PR på udvalgte indsatser. Debatarrangementer / saloner

Bikubenfondens medarbejdere og

Kendskab til, hvad pengene går til, virkning

Aktiviteterne giver anledning til stolthed,

Nyhedsbrev, Yammer, personaleseminarer,

bestyrelse

og betydning af indsatsen samt bevidsthed om eget bidrag

engagement og handlekraft, så medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer

fællesmails, torsdagsmøder og MUS samt ekstern kommunikation

agerer som gode ambassadører og yder en ekstra indsats for fonden Den brede offentlighed

Forståelse af den samfundsmæssige og kulturelle værdi og betydning af indsatsen

Synlighed omkring indsatsernes samfundsmæssige værdi og kunstens

Prisuddelinger. Udvalgte presseindsatser.

samt transparens vedr. Bikubenfondens administration af uddelingsområderne

betydning samt kendskab til fondenes rolle i samfundet

Debatarrangementer

Dem, der i sidste ende har gavn af fondens

Mulighed for at komme til orde i en debat,

Kende målgruppens behov og holdning for

Sociale Medier.

indsatser såsom de unge hjemløse

der omhandler dem. Føle sig hørt og forstået

at skabe de bedst mulige løsninger. Opmærksomhed omkring det sprog vi

Debatarrangementer. Brugerinddragende processer

bruger om ”slutbrugerne” for ikke at stigmatisere

SIDE 23


Hovedbudskaber – Hvad? Bikubenfonden nyskaber muligheder for unge på kanten og aktuel scene- og billedkunst KOMMUNIKATIONSKANAL

VIRKNING

Målgrupperne (særligt ansøgere, det faglige felt og meningsdannerne) forstår

Bikubenfonden arbejder målrettet på at nyskabe muligheder for unge på kanten og

og værdsætter Bikubenfonden som nyskaber af muligheder for unge på kanten

aktuel scene- og billedkunst – med fokus på at realisere potentiale. Vi udvikler og

og aktuel scene- og billedkunst

afprøver nyskabende indsatser – for at skabe mest mulig værdi og kunstnerisk kvalitet

Ansøgerne og det faglige felt opfatter Bikubenfonden som en foretrukken aktør

Bikubenfonden prioriterer samarbejde. Vi engagerer os ofte sammen med

på samarbejdspartner på det sociale område og på kunstområdet

civilsamfund, kommuner og stat – for at gøre den størst mulige forskel

Medarbejdere og bestyrelse opfatter Bikubenfondens indsats som en kilde til mod,

Bikubenfondens medarbejdere bidrager til at løfte det daglige arbejde med

handlekraft og engagement

stolthed og engagement og agerer ambassadører for fondens indsatsområder

Meningsdannere og fagligt felt opfatter Bikubenfonden som en fond, der skaber

Bikubenfonden støtter og udfordrer dagsordener på det sociale område og på

dagsordensættende debat med fokus på det sociale område og på kunstområdet

kunstområdet – baseret på faglighed, ny viden og holdning. Eks: •

Udvikling af scenekunstmiljøet i DK

Den gode udstilling (Vision)

Kunstens betydning for menneske og samfund

Fondes betydning for samfundet

Alternative løsninger på sociale problemer

SIDE 24


Talsmandspositioner – Hvordan? Bikubenfondens formand og direktør Bikubenfondens fagchefer

Fælles platforme og alliancer med interessenter og samarbejdspartnere

De udsatte unge eller kunstnere selv samt bevillingsmodtagere og andre samarbejdspartnere

HVAD? Fortalervirksomhed for egen personlige eller

organisations sag

HVAD? Fondenes rolle, betydning og værdi for det

HVAD? Strategiske satsninger

HVAD? Strategiske satsninger

HVAD? Faglige tendenser

HVAD? Tendenser på

HVOR? Faglige arrangementer og diverse medier

prioriteringer

fondsområdet / fondenes rolle •

HVOR? Politiske og generelle sammenhænge samt diverse medier

HVAD? Giver indblik i deres

HVAD? Fælles mål for et

position eller

samarbejde / alliance

mulighedsbetingelser

HVEM? Talspersoner vælges fra

HVAD? Bikubenfondens virke og

HVAD? Konkrete bevillinger

egen situation / problemstilling /

danske samfund •

• •

HVAD? Belyser den forskel Bikubenfonden har gjort for

sag til sag

deres organisations virke / personlige liv •

HVOR? Samtlige platforme

SIDE 25


Succeskriterier for kommunikation – Hvordan?

Ansøgerne og det faglige felt opfatter Bikubenfonden som en foretrukken aktør og samarbejdspartner på det sociale område og på kunstområdet

Målgrupperne (særligt ansøgere, det faglige felt og meningsdannere) forstår og værdisætter Bikubenfonden som nyskaber af muligheder for unge på kanten og aktuel scene- og billedkunst

Interessenter mener i overvejende

Bevillingsmodtagere,

Medarbejdere og bestyrelse opfatter Bikubenfondens indsats som en kilde til mod, handlekraft og engagement

Bikubenfondens medarbejdere og

Bikubenfonden skaber dagsordensættende debat med det rette fokus

Bikubenfonden sætter udvalgte

grad, at Bikubenfonden skaber høj

samarbejdspartnere og øvrige

bestyrelse oplever, at de sociale og

temaer på agendaen, der

samfundsmæssig værdi både socialt

aktører på det sociale område og

kunstneriske indsatser medvirker

understøtter de emner eller

og kulturelt

på kunstområdet oplever

positivt til deres mod, handlekraft og

problemstillinger, fonden arbejder

Bikubenfonden som god (potentiel)

engagement omkring Bikubenfonden

med

partner

som arbejdsplads

Måles i interessentanalyse i 2020

• •

Måles i interessentanalyse i 2020

Afrapportering af både kvantitativ og

Måles i interessentanalyse i 2020 og

kvalitativ eksponering i forbindelse

den årlige MUS

med pr-indsatser ved f.eks. prisuddelinger og særlige satsninger

Bikubenfondens medarbejdere ved, hvilket 3-4 cases de skal fortælle om,

Bikubenfonden profilerer sig som en

når de bliver spurgt, hvad

transparent fond, der tror på kunstens

Bikubenfonden arbejder med

betydning og arbejder for unge på kanten

SIDE 26