Bikubenfondens årsberetning 2017

Page 1

UNGE PÅ KANTEN KUNST I EN AKTUEL SAMMENHÆNG

2017 Bikubenfondens årsberetning


INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE 6 14 16

Et år i transformation og forberedelse

UDVALGTE INDSATSER: UNGE PÅ KANTEN

”Bikubenfonden arbejder ud fra en stærk tro på det enkelte menneskes ressourcer og giver socialt udsatte unge på kanten af samfundet mulighed for at gå nye veje og realisere deres potentiale” INTERVIEW MED CHEF FOR SOCIALOMRÅDET SINE EGEDE

”Vi vil være dem, der tør at prøve nye tiltag af, når den gamle måde ikke virker”

32

UDVALGTE INDSATSER: KUNST I EN AKTUEL SAMMENHÆNG

34

INTERVIEW MED CHEF FOR KULTUROMRÅDET METTE MARCUS

53

2

LEDELSESBERETNING

”Bikubenfonden arbejder på baggrund af en stærk overbevisning om kunstens betydning og bistår professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje og realisere deres potentiale”

”For os er det nyskabende essentielt i alt, hvad vi går ind i”

BEVILLINGSOVERSIGT

Samlet oversigt over alle bevillinger fra 2017


INDHOLDSFORTEGNELSE

60 62

PRINCIPPER FOR EVALUERING

I 2017 har vi arbejdet med vores praksis for evaluering og udviklet principper for, hvornår og hvorfor vi evaluerer BIKUBENFONDENS AKTIVER

Som erhvervsdrivende fond er Bikubenfonden en del af det omgivende samfund. Det er vi gennem vores uddelinger til sociale og kulturelle formål, men også gennem erhvervsaktiviteter

72

ØKONOMI OG FINANS

86

BAGGRUND

88

BESTYRELSE OG SEKRETARIAT

106

Den finansielle strategi – det økonomiske fundament under fondens uddelinger

Bikubenfonden har sine historiske rødder i sparekassebevægelsens idégrundlag, idet fonden udspringer fra Sparekassen Bikuben

Bestyrelsen arbejder ud fra principperne om god fondsledelse og varetager den overordnede ledelse af fonden ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk

3


Vi prioriterer samarbejde. Vi engagerer os ofte sammen med civilsamfund, kommuner og stat – for at gøre den størst mulige forskel

4


I 2017 bevilligede Bikubenfonden

65 48 3 MIO. KR. til det kulturelle område

MIO. KR. til det sociale område

MIO. KR. til andre formål

5


LEDELSESBERETNING

6


LEDELSESBERETNING

ET ÅR I TRANSFORMATION OG FORBEREDELSE Bikubenfonden går i disse år gennem en stærk transformation.

Fra at have været en fond med fokus på donationer er vi blevet en fond,

der aktivt tager initiativ til udviklingen af nyskabende indsatser. Den tilgang til filantropisk arbejde kræver grundig forberedelse og dialog med mange forskellige aktører, og det har 2017 båret præg af.

I

Bikubenfonden arbejder vi

løsninger. Vi har også mulighed

ke aktører nu står sammen om at

med at nyskabe muligheder

for at tænke langsigtet og være

bremse stigningen af hjemløshed

på to forskellige områder:

med til at sikre finansiering af

blandt unge.

På det sociale område har vi

initiativer, der har stort potentia-

fokus på unge på kanten define-

le, men ikke giver resultater de

DE GRUNDIGE FORBEREDELSER

ret som udsatte unge i alders-

første mange år. Men som fond

Vil vi skabe varige forandrin-

gruppen 13-30 år med komplekse

er vi også andet end penge.

ger og langsigtede løsninger,

sociale problemer. På kulturom-

må vi gå grundigt til værks og

rådet har vi fokus på scenekunst

Vi ser vores position som en unik

indsamle viden om det, vi har

og billedkunst og bistår kunst-

mulighed for at bidrage med ny

med at gøre. I 2017 har vi haft to

nere og kulturinstitutioner med

viden og til at indbyde til samar-

større analysearbejder i gang. På

at gå nye veje. Som fond har vi

bejde på tværs af civilsamfund,

kulturområdet har vi undersøgt,

en unik mulighed for at afprøve

private og offentlige aktører med

hvilke muligheder og behov, der

nye metoder og igangsætte nye

fælles mål for øje. De seneste år

findes for at styrke billedkunsten

eksperimenter, der ikke nødven-

har vi blandt andet hentet gode

i Danmark. På det sociale områ-

digvis skal lykkes i første forsøg,

erfaringer med at samle et felt

de har vi undersøgt, hvilke over-

men som giver mulighed for at

fra vores arbejde med Hjem til

gange i unge udsattes liv der er

udforske alternative veje og

Alle alliancen, hvor mange stær-

særligt kritiske. Målet med vores

7


LEDELSESBERETNING

VIDENDELING NATIONALT OG INTERNATIONALT

Vi ser vores position som en unik mulighed for at bidrage med ny viden og til at indbyde til samarbejde på tværs af civilsamfund, private og offentlige aktører med fælles mål for øje

2017 har også været året, hvor vi har udvekslet viden og erfaringer i både nationale og internationale netværk. På det sociale område har vi blandt andet været meget engageret i udviklingsarbejdet omkring sociale investeringer. I foråret gik vi sammen med andre fonde, kommuner og lokale virksomheder om det sociale investeringsprojekt ’Vækst med social bundlinje – Payment by results’, som arbejder med nye måder at koble vækst og social ansvarlighed. Bikubenfonden har desuden sammen med en række andre fonde bidraget med input til udviklingen af statens sociale

analysearbejde er at finde ud af,

til en mere systematisk tilgang

investeringsfond som led i årets

hvordan det giver bedst mening,

til at opsamle viden fra de ind-

satspulje. Vi vil gerne være med

at vi sammen med andre aktører

satser, vi arbejder med, og give

til at afprøve nye metoder, der

sætter ind. Hvor gør vi sammen

os et bedre grundlag for at tage

skaber bæredygtige velfærdsløs-

den største forskel, hvor kan vi

beslutninger om ansøgninger

ninger. Men det er samtidig vig-

styrke feltet, hvem skal vi arbejde

eller videre støtte.

tigt at tænke civilsamfundet ind i

sammen med, og hvilke virkemidler skal vi tage i brug?

8

løsningerne på en god måde, så En opgradering af hele vores

vi bevarer og styrker de frivilliges

IT-platform har også været

stærke engagement.

NYE KOMPETENCER I

nødvendig, for at vi kan imøde-

SEKRETARIATET

komme både ny strategi og

På internationalt plan har

Den arbejdsmetode vores stra-

nye arbejdsprocesser i fonden.

Bikubenfonden i 2017 sammen

tegi lægger op til betyder, at vi

Desuden har vi arbejdet med ny

med en række medlemmer af det

i langt højere grad end tidligere

visuel identitet og nyt website,

europæiske fondssamarbejde

har brug for at følge op på virk-

så vores eksterne kommunika-

– European Foundation Centre –

ningen eller betydningen af de

tion matcher Bikubenfondens

etableret et unikt netværk med

indsatser, vi sætter i værk. Det ar-

fokusområder og ikke mindst

fokus på kunst og kultur. Netvær-

bejde har krævet nye kompeten-

ønsket om at nyskabe muligheder

ket rummer medlemmer fra nogle

cer i vores sekretariat, og i foråret

sammen med andre. IT-system

af Europas mest markante kultur-

ansatte vi to seniorprojektledere

og website forventes lanceret i

fonde såsom spanske La Caixa

i Bikubenfonden. De skal bidrage

foråret 2018.

og portugisiske Gulbenkian, som


LEDELSESBERETNING

Foto: Sanne Frederiksen, Svanninge Bjerge

vi kan høste stor inspiration fra.

er vi optaget af, hvordan vi kan

muligheder været gunstige.

Et andet eksempel på, hvordan vi

styrke en positiv og bæredygtig

Det har givet os mulighed for

benytter os af et globalt perspek-

udvikling i samfundet. Vi kommer

samlet set at bevilge midler for

tiv, som kan inspirere i en dansk

i årsberetningen her ind på nogle

115.838.577 mio. kr. i 2017. Det er

kontekst, er udviklingen af Theory

af de tiltag, vi allerede har iværk-

en stigning på 27 mio. kr. i forhold

of the Foundation. Netværket

sat under opstartsfasen af dette

til 2016. Det er dog ikke en selvføl-

er kickstartet af Rockefeller

arbejde, som vi kommer til at ud-

ge, at de økonomiske muligheder

Philanthropy Advisors og består

vikle yderligere de kommende år.

fortsætter i samme høje niveau

af ca. 40 fonde fra hele verden.

de kommende år. Vi følger derfor

Bikubenfonden er inviteret med til

STÆRKT ØKONOMISK ÅR TIL

udviklingen nøje, så vi hele tiden

at forme det.

GAVN FOR FILANTROPIEN

er parate til at justere i forhold til

Det har generelt været nogle

fondens uddelingsniveau. Hvad

KURS MOD BÆREDYGTIGHED

gode år for vores økonomiske ak-

der helt sikkert kommer til at

Vi vil fortsætte med at bruge

tiviteter. Vi har i vores strategiske

fortsætte, er vores arbejde med

tid og ressourcer på dialog og

porteføljevalg draget god nytte

at nyskabe muligheder for unge

videndeling i 2018, hvor vi også vil

af de overvejende gode økono-

på kanten og styrke betingelser-

begynde at have større fokus på

miske betingelser, og også i 2017

ne for scenekunst og billedkunst i

FN’s verdensmål for bæredygtig

har vores indtjenings-

Danmark.

udvikling i vores aktiviteter. FN’s 17 verdensmål er opstillet for at sende verdens lande på kurs mod en mere bæredygtig fremtid. Som selvstændig erhvervsdrivende fond er Bikubenfonden en del af et omgivende samfund. Derfor

Niels Smedegaard

Bestyrelsesformand

Søren Kaare-Andersen Direktør

9


UDVALGTE INDSATSER

Fra en workshop i grønlandske Nanortalik i forbindelse med projektet The Future Belongs to Us, som har til formål at skabe mere livsmod og modstandskraft blandt børn og unge i Grønland 10

Foto: The Future Belongs to Us


UDVALGTE INDSATSER

UDVALGTE INDSATSER I 2017 Vores strategi og arbejdsmetode kommer til udtryk på forskellig vis

i de aktiviteter, vi er involveret i. På de følgende sider kan du læse om nogle

af de tanker, der ligger bag vores arbejde i interviewene med chef for socialområdet, Sine Egede og chef for kulturområdet, Mette Marcus. Og du kan

læse om, hvordan vores strategi kommer til udtryk i en del af de aktiviteter, vi har arbejdet med i 2017.

11


Foto: Sanne Frederiksen, Svanninge Bjerge

12


13


UDVALGTE INDSATSER – UNGE PÅ KANTEN

14


- FRA BIKUBENFONDENS STRATEGI

UDVALGTE INDSATSER – UNGE PÅ KANTEN

Bikubenfonden arbejder ud fra en stærk tro på det enkelte menneskes ressourcer og giver socialt udsatte unge på kanten af samfundet mulighed for at gå nye veje og realisere deres potentiale 15


UDVALGTE INDSATSER – UNGE PÅ KANTEN

?

Interview med Sine Egede, chef for socialområdet

Hvilken rolle spiller Bikubenfonden på det sociale område?

Hvordan arbejder Bikubenfonden med unge på kanten af samfundet?

16

– Vi skal være dem, der tør at prøve nye tiltag af, når den gamle

måde ikke virker. Vi skal være dem, der afsøger mulighederne for at indgå i nye samarbejder. Og så skal vi være dem, der giver indsat-

serne den tid, de skal bruge for at lykkes. Sociale problemstillinger er komplekse, løsninger skal ofte findes på tværs af forskellige sam-

fundsaktører, og de bliver ikke løst fra den ene dag til den anden. Vi skal benytte os af den mulighed, vi har som fond i forhold til at arbejde langsigtet.

– Traditionelt tænker man på fonde som det økonomiske indslag i

en indsats. Det kan vi også være, men vi ser vores bidrag som langt mere end penge. Vi har viden og erfaring at bringe i spil fra vores

mange indsatser på det sociale område. Desuden bruger vi den mulighed en fond har for at åbne døre og bringe mennesker sammen, om at arbejde mod fælles mål og finde nye løsninger.

I vores arbejde har vi først og fremmest fokus på at forstå den

problemstilling, vi arbejder med. For at kunne det, må vi i dialog

med dem, der har viden og kendskab: de unge selv, socialforskeren, NGOen, kommunen. Inden vi tog initiativ til Hjem til Alle alliancen,

gik vi eksempelvis sammen med Realdania, Helsefonden og Køben-

havns Kommune og fik lavet en analyse af hjemløshed blandt unge. Den gav os viden om, hvilken kompleksitet der ligger i hjemløsepro-

blemet og hvilke aktører, vi skulle forsøge at få med til at løse nogle

af de problemstillinger. Vi vægter samarbejde med andre højt og er


UDVALGTE INDSATSER – UNGE PÅ KANTEN

meget bevidste om, at vi ikke kan løse samfundets problemer alene eller ved at sætte enkeltstående projekter i gang.

Vores arbejde varierer alt efter problemstilling, indsats og behov.

Nogle gange er vi de drivende, som da vi var med til at starte Hjem til Alle alliancens sekretariat op. Andre gange bakker vi op om

andres gode indsatser og initiativer, så de får den tid og økonomi,

der skal til for at etablere sig og skabe varige forbedringer. Et godt eksempel på det er Mind Your Own Business, som vi sammen med

Trygfonden har valgt at give økonomisk støtte over flere år. Vi kan se, at Mind Your Own Business’ indsats med drenge fra udsatte

områder virker, og vi er interesseret i, at organisationen kan udvikle deres program og opbygge en kapacitet, så de kan udbrede det til endnu flere. Det tager tid.

Hvad har været særligt i fokus i 2017?

– I 2017 har vi arbejdet med at fokusere vores strategi omkring

unge på kanten yderligere. Arbejdet er foregået i samarbejde med tænketanken Mandag Morgen og en lang række aktører på det

sociale område, og formålet har været at identificere de vigtigste kritiske overgange for udsatte unge.

En kritisk overgang er den periode, hvor udsatte unge er i særlig

risiko for at komme helt ud på kanten af samfundet – men hvor der også er et vindue for at skabe en ny vej for et bedre liv. Vi er interesseret i at finde ud af, hvor det giver bedst mening, at vi sætter ind – hvor vi gør den største forskel.

I 2018 udkommer vi med en publikation om de indsatsområder,

vores analyse peger på, og vi glæder os til at fortsætte dialogen

med feltet og til at indgå konkrete samarbejder, der kan bidrage til at få de udsatte unge væk fra kanten.

17


UDVALGTE INDSATSER – UNGE PÅ KANTEN

Hjem til Alle alliancen – nye løsninger for unge hjemløse Antallet af unge hjemløse har været stærkt stigende i Danmark de

seneste år. Den udvikling har vi sat os som mål at bremse. Som en del af Hjem til Alle alliancen har vi i 2017 blandt andet bidraget med kollegie-

boliger, finansiering af nyt boligkoncept samt støtte til medieskole for unge hjemløse.

H

jem til Alle alliancen

Hjem til Alle alliancen og valgte

og samarbejdet med Informa-

blev lanceret i 2016

en bestyrelse, som fremover vil

tion om en medieskole for unge

af Bikubenfonden,

lede alliancens arbejde. Det er et

hjemløse i projektet ’Dem vi taler

Københavns Kom-

arbejde, som foregår på mange

om skal tale selv’ – et projekt

mune, Realdania og Helsefon-

sideløbende spor og forskellige

Bikubenfonden har støttet.

den, der sammen tog initiativ til

niveauer. Denne koordination,

en undersøgelse af hjemløshed

research og kommunikation va-

- Hjemløshed er ikke nødven-

blandt unge i Danmark. På den

retages og drives af et sekretariat

digvis et tema, der ligger højt på

baggrund samledes 80 aktører

med tre medarbejdere.

den politiske dagsorden. Men

fra erhvervslivet, den offentlige

18

vi kan se, at vi sammen med en

sektor, boligsektoren og civilsam-

HJEMLØSHED PÅ

lang række eksperter, politikere,

fundet om at skabe en alliance,

DAGSORDENEN

frivillige og unge med hjemløse-

som vil stoppe hjemløshed blandt

I 2017 har sekretariatet arbejdet

erfaringer faktisk fik temaet til at

unge ved at udvikle nye løsninger

med at sætte hjemløshed på

fylde godt i årets løb. Da regerin-

på tværs af sektorer. Alliancen

dagsordenen både i medierne

gen skulle lande en ny hjemløse-

har gennem sit første år været

og politisk. Hjem til Alle alliancen

strategi, var det en anledning til

drevet af en styregruppe med 12

har blandt andet deltaget aktivt

at skabe en nødvendig debat

partnere, og i august 2017 tog de

på Folkemødet på Bornholm og

om, hvordan vi udrydder hjem-

initiativ til at danne foreningen

på Ungdommens Folkemøde

løshed blandt unge. Strategien


UDVALGTE INDSATSER – UNGE PÅ KANTEN

Bestyrelse Fra 1. januar 2017 blev Hjem til Alle alliancen etableret som selvstændig forening, og i august begyndte sekretariatet at referere til en bestyrelse, der består af: • Agi Csonka, bestyrelsesformand, programansvarlig i Villum Fonden – cand.phil. og Ph.d. i ledelse og organisation • Søren Kaare-Andersen, næstformand, direktør i Bikubenfonden • Bent Madsen, administrerende direktør i BL – Boligselskabernes Landsforening • Charlotte Markussen, socialdirektør i Høje Taastrup Kommune • Jens Elmelund, administrerende direktør i KAB • Anders Folmer Buhelt, direktør i Ungdommens Røde Kors • Robert Olsen, forstander for Kofoeds Skole Foto: Alexandra Buhl

19


UDVALGTE INDSATSER – UNGE PÅ KANTEN

Ifølge den nyeste kortlægning fra 2017 er der op mod 2.300 hjemløse unge i Danmark – en stigning på 16 % i forhold til de ca. 2.000 i den forrige kortlægning fra 2015

Styregruppen, som fungerer som advisory board for Hjem til Alle alliancen bestod i udgangen af 2017 af: • Bikubenfonden • Realdania • Helsefonden • Socialstyrelsen • Københavns Kommune • Århus Kommune • KAB • Falck • Metropol • Kommunernes Landsforening • Ungdommens Røde Kors • SAND – De hjemløses landsorganisation

fik heldigvis et solidt fokus på netop denne særlige målgruppe. Det er vi meget glade for,” fortæller direktør i Hjem til Alle alliancen, Vibe Klarup. fonden, som har vist, at private

i morgen eller næste år. Det er

Hjemløshed blandt unge er en

kollegier kan spille en rolle, som vi

et område, vi må arbejde med

kompleks problemstilling, som

ikke hidtil har set. Vi forsøger bl.a.

i mange år frem og fra mange

kræver, at flere parter arbejder

at åbne for, at det er enklere for

forskellige vinkler. Hjem til Alle

sammen om løsninger, og i 2017

private at gå i samarbejde med

alliancen tror på, at det er muligt

har alliancen også arbejdet med

kommuner om at løse opgaven

at give de unge et hjem og et liv

at ændre på lovgivning og teste

sammen,” fortæller Vibe Klarup.

inden for fællesskabet og har givet

idéer af:

20

sig selv 10 år til at indfri ambitioBIKUBENFONDENS BIDRAG TIL

nen. Bikubenfonden støtter Hjem

- En række kommuner arbejder

ALLIANCENS ARBEJDE I 2017

til Alle alliancens sekretariat med

lige nu i et frikommuneforsøg

Ifølge den nyeste kortlægning fra

3 mio. kr. årligt til og med 2021 for

sammen om at opnå flere fri-

2017 er der op mod 2.300 hjemlø-

at understøtte rammerne for det

hedsgrader, når det handler om

se unge i Danmark – en stigning

langsigtede arbejde. Desuden har

at skabe enklere veje til bolig-

på 16 % i forhold til de ca. 2.000 i

vi i 2017 støttet konkrete projek-

løsninger til unge hjemløse. En

den forrige kortlægning fra 2015.

ter, der afprøver nye boligformer

inspirationskilde i dette arbejde,

Tallene viser med tydelighed, at

og nye former for støtte til unge

har blandt andet været Bikuben-

det ikke er et problem, vi løser

hjemløse.


UDVALGTE INDSATSER – UNGE PÅ KANTEN

Kollegiemodellen

Kollegiemodellen bygger på en

Kollegiemodellen tager højde for,

Kollegiet bidrager desuden med

grundtanke om, at boligen også

at mange af de unge har psyki-

en vis fleksibilitet i administrati-

kan give adgang til et ungdoms-

ske eller sociale problemer, som

onen af boligerne – eksempelvis

fællesskab. Siden september 2016

kræver en særlig indsats. Derfor

ved at gøre huslejen mulig at

har vi reserveret ti pladser på

følger der intensiv kommunal

betale for den unge og dispense-

Bikuben Kollegiet i København,

bostøtte med før, under og efter

re fra krav om studieaktivitet.

og i 2017 afsatte vi otte pladser

indflytningen, og det er kommu-

på vores kollegium i Odense til

nen, der henviser de unge, de

I det kommende år vil Bikuben-

hjemløse unge mellem 17-30 år,

vurderer som et godt match for

fonden sammen med Hjem til

som enten allerede er studerende

kollegiet. Kollegiets ejendoms-

Alle alliancen undersøge mulig-

eller har planer om at blive det

inspektør spiller en vigtig rolle

hederne for at udbrede kollegie-

inden for et år. Desuden har vi

i at få de hjemløse unge godt

modellen.

etableret et tæt samarbejde med

inkluderet på kollegiet – både i

de respektive kommuner.

boligen og i kollegiefællesskabet.

Hjem til Dig

Hjem til Alle alliancen arbejder

Den britiske organisation Depaul

Hjem til Alle alliancen samarbej-

først og fremmest med at etable-

har i over ti år drevet initiati-

der med Aarhus, København og

re permanente boligløsninger til

vet Nightstop UK, som giver

Roskilde Kommune om at udvikle

hjemløse unge. Men der er fortsat

hjemløse unge mulighed for at

behov for at finde midlertidige

overnatte hos frivillige private

den danske version kaldet Hjem

løsninger, der kan fungere som

familier, der stiller et ekstra

alternativer til herberger, sofasur-

værelse til rådighed for en nat

dommens Røde Kors. Vi forventer,

fing og at sove på gaden. Derfor

eller to. Nightstop UK tilbyder

har vi i 2017 bevilget 2,6 mio. kr. til

overnatninger i 33 byer i England

at Hjem til dig kan være med til at

etableringen af en dansk version

og er ved at blive udbredt til

gere, styrke de unges netværk og

af det velafprøvede koncept

Canada og Østeuropa.

forebygge, at de unge bliver en

Nightstop.

Dem vi taler om skal tale selv

til dig i samarbejde med Depaul UK, Dansk Røde Kors og Ung-

engagere almindelige medbor-

del af et hårdt hjemløsemiljø.

Selvom mere end 2.000 unge

at udvikle og afholde en medie-

ind i debatten. Medieskolen

lever som hjemløse i Danmark, er

skole for unge, der lever som

havde til formål at give de unge

deres stemme stort set fraværen-

hjemløse eller på anden måde har

redskaber til at samarbejde med

de i den offentlige debat. Derfor

erfaring med hjemløshed. Målet

medierne, deltage i debatten og

gik Dagbladet Information og

var at kvalificere den offentlige

bruge deres egne historier til at

Hjem til Alle alliancen med støtte

samtale ved at bringe de unges

nuancere billedet af, hvad det vil

fra Bikubenfonden sammen om

egne perspektiver og erfaringer

sige at være ung og hjemløs.

21


UDVALGTE INDSATSER – UNGE PÅ KANTEN

Mind Your Own Business – når gode løsninger kræver langsigtet indsats I Bikubenfonden ønsker vi at understøtte og udvikle langsigtede indsatser,

der lykkes med at nyskabe muligheder for unge på kanten. I 2017 har vi bevilget 9,8 mio. kr. til organisationen Mind Your Own Business, der tilbyder et særligt

udviklingsforløb til drenge fra udsatte boligområder. Bevillingen går dels til, at organisationen kan opbygge sin kapacitet og dels til videreudvikling af deres akademi-program.

M

ind Your Own Busi-

vant bud på en velfærdsløsning,

Mind Your Own Business-forlø-

ness har siden 2010

når det handler om drenge fra

bet har vist, at der er en svær

tilbudt et særligt

udsatte boligområder. Evalue-

overgangsperiode fra tiden, hvor

udviklingsforløb til

ringer foretaget af Als Research

drengene er en del af program-

drenge fra udsatte boligområder

viser blandt andet, at drengene

met, til at de skal stå på egne

i alderen 13-19 år. Med iværksæt-

bliver bedre til at kommunikere

ben med deres nyetablerede

telsen af mikrovirksomheder som

med andre, bliver bedre til at

virksomheder. Vi har derfor

omdrejningspunkt samler de

håndtere konflikter, får et øget

støttet Mind Your Own Business

erhvervslivet og civilsamfundet i

ordforråd, klarer sig bedre i

i at etablere Mind Your Own

en fælles indsats, der skal styrke

skolen – særligt i dansk, engelsk

Business Akademi – en overbyg-

drengenes faglige kompetencer,

og matematik og får et bredere

ning til deres eksisterende forløb.

sociale relationer samt deres til-

perspektiv på de muligheder der

Akademiet samarbejder med de

knytning til uddannelsessystemet

findes i uddannelsessystemet og

drenge, der er motiveret for at

og arbejdsmarkedet.

på det danske arbejdsmarked.

fortsætte den gode udvikling i

Mind Your Own Business-forløbet

AKADEMI SKAL SIKRE

mod på at opkvalificere deres

har vist sig at være en succesfuld

VEDVARENDE FORANDRINGER

kompetencer.

indsats, og vi ser det som et rele-

Erfaringerne fra de første år med

deres mikrovirksomheder og har

22


UDVALGTE INDSATSER – UNGE PÅ KANTEN

Foto: Mind Your Own Business

Drengene får både indflydelse og ansvar i forløbet, hvor de skal etablere deres egen virksomhed, producere deres eget produkt samt sælge og markedsføre det

23


UDVALGTE INDSATSER – UNGE PÅ KANTEN Foto: Mind Your Own Business

24

Mind Your Own Business var oprindeligt et program under Dansk Flygtningehjælp. I 2016 blev Mind Your Own Business etableret som selvstændig organisation med støtte fra Bikubenfonden og Trygfonden.


UDVALGTE INDSATSER – UNGE PÅ KANTEN

Mind Your Own Business-forløbet har vist sig at være en succesfuld indsats, og vi ser det som et relevant bud på en velfærdsordning, når det handler om drenge fra udsatte boligområder

På akademiet bliver der skruet

at udvikle akademiet. Bikuben-

petencer hos Mind Your Own

op for den faglige og organisa-

fondens støtte skal sikre, at Mind

Business. Samtidig er efterspørgs-

toriske udvikling, og drengene

Your Own Business kan afprøve

len fra kommuner og boligfor-

får mulighed for at indgå i indivi-

nye tiltag samt justere og tilrette

eninger stigende. På grund-

duel karriererelateret rådgivning.

deres arbejdsmetode, så de kan

forløbet er der i øjeblikket otte

På akademiet kommer drengene

fastlægge en endelig arbejds-

mikrovirksomhedspladser at gøre

til at samarbejde med frivillige

metode.

godt med hvert år. Alle pladser

venturepiloter og bliver præsen-

frem til 2021 er fuldt booket, og

teret for forskellige repræsen-

SAMARBEJDE MED ERHVERVS-

der er stadig mange på vente-

tanter fra det danske erhvervsliv.

LIV OG KOMMUNE KRÆVER

liste. Bikubenfondens støtte

Formålet med akademiet er at

KAPACITET

går også til, at Mind Your Own

styrke drengenes tilknytning til

Som organisation er Mind Your

Business kan opbygge en orga-

det danske arbejdsmarked og

Own Business under udvikling.

nisation, der kan imødekomme

samfundet. Mind Your Own

I deres indsats spiller dansk

den store efterspørgsel og sikre

Business-forløbet bliver dermed

erhvervsliv en afgørende rolle.

fastholdelse og udvikling af

en mere langsigtet indsats, der

Blandt andet i forbindelse med

erhvervspartnerskaber.

kan skabe vedvarende forandrin-

venture pilot-ordningen arbejder

ger i drengenes liv.

de med at etablere tunge og strategiske erhvervspartner-

De første testforløb er afprøvet i

skaber. Det kræver stor kapacitet,

2017, og der arbejdes fortsat med

professionalisme og gode kom-

25


UDVALGTE INDSATSER – UNGE PÅ KANTEN

Kulturtilbud skaber stærke fællesskaber og kan dermed være nøglen til forandring Bikubenfondens kultursociale program Kultur til et godt liv blev i

2017 afrundet med en evalueringsrapport udarbejdet af Center for Ungdomsforskning. Den pegede blandt andet på, at kulturtilbud har stort

potentiale i arbejdet med unge på kanten – ikke mindst som alternative læringsarenaer.

D

26

et kultursociale

observationer, livshistorie-

forandring for unge på kanten.

program Kultur til et

interviews, journey mapping og

De fem hovedpointer på side 27

fokusgruppeinterviews har de

træder frem af analyserne.

i perioden 2013-2014

indsamlet kvalitative data. Målet

godt liv blev etableret

og indeholder de fem partnerska-

med følgeforskningen har været

Ud over hovedpointerne har

ber C:NTACT, Opgang 2, Musik-

at undersøge, hvilket udbytte

Center for Ungdomsforskning

starter, Livsbanen og KBH+. De er

unge udsatte har af at deltage i

opstillet en række anbefalinger,

alle karakteriseret ved at benytte

projekter, der arbejder med kunst

som organisationer og projekter,

kulturelle aktiviteter som musik,

og kultur som social indsats.

der inddrager kunst og kultur i

teater og storytelling i sociale ind-

Center for Ungdomsforskning har

arbejdet med socialt udsatte, kan

satser for udsatte unge. Ligeledes

belyst de unges veje ind og ud af

anvende. Og som bevillingsgivere

inddrager de professionelle kunst-

projekterne og undersøgt, hvilke

og policy-udviklere, der arbejder

nere og frivillige i opbygningen af

muligheder der åbner sig for dem,

inden for feltet kan bruge. Eva-

deres indsatser.

efter de har deltaget i projekterne.

lueringen og anbefalingerne fra

Som en integreret del af Kultur

NØGLEN TIL FORANDRING

Kultur til et godt liv blev udgivet i

bogen ’Når kunst gør en forskel’ og

til et godt liv har Center for Ung-

Samlet set fremhæver rapporten

blev formidlet ved en større kon-

domsforskning siden 2014 fulgt

tanken om inkluderende fælles-

ference for fagfeltet, pressen og

projekterne og de unge. Gennem

skaber som nøglen til at skabe

beslutningstagere i november 2017.


UDVALGTE INDSATSER – UNGE PÅ KANTEN

Kunst- og kulturprojekter bidrager til at opløse fastlåste positioner

De unge oplever at være låst fast i en bestemt situation, som projektet løsner op for. De unge får eksempelvis mulighed for at bearbejde svære følelser eller mestre opgaver, de ikke troede, de kunne.

Kunst- og kulturprojekter gør op med en nulfejlskultur og ansporer de unge til at vise, hvad de kan

Mange af de unge har svært ved at håndtere den præstations- og nulfejlskultur, som vinder frem i uddannelsessystemet og som norm i ungdomskulturen. Projekterne lærer dem at se fejl som en integreret del af en proces frem mod et positivt resultat.

Kunst- og kulturprojekter danner en stærk ramme for selvudfoldelse

De kultursociale projekter har bestemte ritualer, rutiner og regler, som de unge skal indordne sig under. Det oplever de unge som et skifte fra udflydende og uforudsigelige hverdagssammenhænge til sammenhænge, der giver mening. Rammerne skaber forudsigelighed og genkendelighed og hjælper de unge til at overskride sig selv og egne forestillinger om, hvad de kan.

Kunst- og kulturprojekter skaber et samspil mellem mange forskellige elementer

For at indsatsen skal have en effekt, er det afgørende, at både socialpædagogiske og kunstneriske elementer står stærkt, men også at de to dimensioner indgår i et tæt samspil med hinanden.

Kunst- og kulturprojekter skaber velovervejede rekrutterings- og udslusningsprocesser

Det er ikke for alle unge, at nye muligheder og nye veje nødvendigvis betyder, at de skal skifte spor lige efter et projekt. Det kan også handle om at vende tilbage til det spor, de allerede var på, da de blev rekrutteret til projektet, men med et nyt blik på egne ressourcer og potentialer, der gør dem i stand til at bevæge sig mere hensigtsmæssigt ad dette spor eller ud af det på længere sigt.

27


UDVALGTE INDSATSER – UNGE PÅ KANTEN

Julehjælp med fokus på unge på kanten I Bikubenfonden har vi i en årrække uddelt julehjælp til organisationer,

der hjælper udsatte i juletiden. Det vil vi fortsat gøre, og i år har vi tilpasset hjælpen, så den understøtter vores strategiske målgruppe: Unge mellem

13-30 år på kanten af samfundet. Desuden har vi fordelt uddelingerne på færre aktører, der har fået større beløb.

Julen som positiv oplevelse Bikubenfondens julehjælp handler ikke kun

I 2017 FIK DISSE ORGANISATIONER TILDELT

om økonomisk hjælp til at holde juleaf-

JULEHJÆLP:

ten, men i højere grad om at give de unge mulighed for at få en glædelig og positiv

Morgencafe for hjemløse

25.000

oplevelse omkring højtiden. For udsatte

Be Free

unge kan juletiden være forbundet med

Samvirkende Menighedsplejer

240.000

særlige udfordringer. For nogle bliver det

Mødrehjælpen

200.000

eksempelvis tydeligt, at de ikke er en del af

Projekt UDENFOR

de fælles traditioner med en familie eller an-

Kirkens Korshær

dre positive fællesskaber, som mange andre

Røde Kors

tager for givet. Med julehjælpen ønsker vi at

Cafe Exit

støtte udsatte unge i at få en god oplevelse

Kofoed Skole

70.000

40.200 100.000 21.900 225.200 77.700

og få skabt positive traditioner omkring julen – gerne i fællesskab med andre.

28

I alt

1.000.000


UDVALGTE INDSATSER – UNGE PÅ KANTEN

M

ed den mere fokuserede støtte vil vi

Julehjælpen skal give størst mulig mening for de unge og deres konkrete behov

sikre, at organisationerne tænker

julehjælp som del af et mere langsigtet tilbud til de unge. Julehjælp kan udformes på mange måder, men i udvælgelsen af ansøgninger prioriterer vi de indsatser, hvor hjælpen fungerer som brobygning til de øvrige tilbud, organisationen tilbyder i løbet af året. På den måde er vores støtte med til at sikre en

fra nye organisationer med

mere omfattende og vedvarende

særligt fokus på unge-målgrup-

hjælp til udsatte unge, der ikke

pen. Desuden har nogle af de

blot gør gavn i juletiden.

organisationer, vi før har tildelt julehjælp tænkt kreativt for at

Nye kriterier for julehjælp: • Målgruppen for julehjælp er organisatio-

FOKUS PÅ DE UNGES EGNE

udvikle hjælpen, så den rammer

ner, der hjælper unge mellem 13 og 30 år

BEHOV

de udsatte unge. For eksempel

på kanten af samfundet.

Julehjælpen skal give størst

har Kofoed Skole arrangeret

mulig mening for de unge og

juleværksteder, hvor unge, der i

deres konkrete behov. Derfor

forvejen er en del af Kofoed Sko-

kombinere hjælpen med mere langsigte-

støtter vi blandt andet aktivite-

le, kan komme og producere jule-

ter, der inddrager de unge og

gaver til deres familier og venner.

de tilbud til målgruppen, så julehjælpen

gør foreningerne og organisatio-

Initiativet rummer dermed både,

nerne klogere på, hvilke typer af

at den enkelte unge får glæde

indsatser og aktiviteter, de unge

af det, men også elementet af

synes er vigtige og relevante i

glæden ved at give en gave til

juletiden.

andre, man holder af.

FÆRRE ANSØGNINGER OG NYE

I 2018 vil vi indføre lignende krite-

AKTØRER

rier for vores årlige feriehjælp.

Når målgruppen bliver fokuseret,

• Organisationerne forpligter sig til at

ikke står alene, men anvendes som en integreret del af organisationens indsats for målgruppen. • Julehjælp kan ansøges for en flerårig periode, såfremt indsatsen er tænkt som et udviklingsinitiativ. • Midler kan anvendes både til konkrete

bliver ansøgerfeltet det også. Ef-

aktiviteter i forbindelse med aktiviteter i

ter at have indsnævret kriterierne

juletiden, men kan også anvendes til ind-

for julehjælpen har vi modtaget

dragelse af de unge selv for at undersøge

færre ansøgninger, hvilket vi

og forstå de unges behov med henblik på

naturligvis også havde forventet.

at kunne nytænke tilbud til de unge.

Men vi kan også konstatere, at vi har modtaget ansøgninger

29


Foto: OMbold

Sejrsstemning fra mesterskaberne i gadefodbold for hjemløse, som Bikubenfonden har støttet

30


31


UDVALGTE INDSATSER – KUNST I EN AKTUEL SAMMENHÆNG

32


- FRA BIKUBENFONDENS STRATEGI

UDVALGTE INDSATSER – KUNST I EN AKTUEL SAMMENHÆNG

Bikubenfonden arbejder på baggrund af en stærk overbevisning om kunstens betydning og bistår professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje og realisere deres potentiale 33


UDVALGTE INDSATSER – KUNST I EN AKTUEL SAMMENHÆNG

Interview med Mette Marcus, chef for kulturområdet

?

Hvilken rolle spiller Bikubenfonden på kulturområdet?

Hvordan arbejder Bikubenfonden med billedkunst og scenekunst?

34

– Som fond har vi mulighed for at teste nye metoder af og bakke op om nyskabende tiltag, der afsøger ukendt land. Vi har et

erklæret mål om at bakke op om de modige og nytænkende inden for scenekunsten og billedkunsten. Risikoen for fejlskud er til stede, når man satser. Men man rykker helt sikkert ikke ved noget ved at blive ved det vante.

Desuden har vi mulighed for at bringe aktører sammen og facilitere udvikling. Det ser vi som en vigtig rolle at spille i et ellers ofte opdelt

felt. Vi ser det også som vores rolle at bidrage til debat, dialog og videndeling. Det gør vi blandt andet gennem vores debatsaloner, der sætter aktuelle temaer og problemstillinger inden for scenekunsten og billedkunsten til debat.

– For os er det nyskabende essentielt i alt, hvad vi går ind i. Vi ser på de mange nye ideer, der skabes i miljøet – både på de store institutioner og de mindre.

Vi orienterer os ved at se udstillinger og forestillinger, og så er dialog et nøgleord i vores arbejdsdage. Vi er i en løbende dialog med den danske kunstscene – teaterinstruktører og -direktører, billedkunstnere, museumsfolk, uafhængige kuratorer osv. Ud over at tale om

konkrete tiltag, giver det os et godt indblik i, hvad der rører sig. Både i forhold til de udfordringer og behov som findes inden for billed-

kunsten og scenekunsten, men også potentialerne for nye måder


UDVALGTE INDSATSER – KUNST I EN AKTUEL SAMMENHÆNG

at tænke på. Det input vi får, bruger vi blandt andet til at sætte

undersøgelser i gang for at se, hvor man bedst kan styrke feltet, og

hvordan man kan bringe forskellige aktører sammen. Derudover har vi også fokus på, hvilke internationale tendenser, der rører sig på kulturområdet.

Vi arbejder både med at styrke de institutioner, der formidler og

viser kunsten, men også med de strukturer, der udvikler kunstner-

ne. De sidste par år har vi eksempelvis hentet erfaringer fra vores atelierprogram, der ikke blot er at stille atelierfaciliteter til rådighed for yngre billedkunstnere, men også at give dem et rådgiv-

ningsforløb med en kunstspecialist for at styrke deres kompetencer og udvikling.

Hvad har været særligt i fokus i 2017?

– Netop erfaringerne med atelierprogrammet har ført til det arbejde, der for alvor blev sat tryk på i 2017. Her lancerede vi rapporten

’Kunstens Rammer’, hvor vi på baggrund af interviews med fagfolk i ind- og udland har fået sat spot på, hvad der kan styrke billed-

kunstfeltet i Danmark. Rapportens anbefaling om et fysisk sam-

lingssted for billedkunsten har ført til et grundigt arbejde med at

kvalificere og konkretisere. Det er interessant, hvordan vi som fond kan være med til at kortlægge behov og potentialer på et område og være med til at kvalificere en udvikling.

I 2017 blev vi også gjort opmærksomme på udfordringer på danse- og performanceområdet. Derfor indkaldte vi til en workshop med centrale aktører på området for at få uddybet og vurderet

yderligere. De input vi har fået har blandt andet betydet, at vi har støttet større indsatser ved Dansk Danseteater samt Corpus ved Det Kongelige Teater. Desuden havde vi en særlig invitation til

ansøgninger fra danse- og performanceområdet ved vores ansøgningsrunde i december 2017.

35


UDVALGTE INDSATSER – KUNST I EN AKTUEL SAMMENHÆNG

Samlingspunkt for danske og internationale billedkunstnere På baggrund af en undersøgelse af billedkunstfeltets udfordringer

og potentialer har vi i 2017 arbejdet med at kvalificere og konkretisere anbe-

falingen om et fysisk samlingspunkt for kunstnerisk produktion, forskning og kompetenceudvikling.

I

efteråret 2016 iværksatte

interviews og dialog med

VIDENDELING OG UDVIKLINGS-

vi en større undersøgelse

kunstnere, kulturinstitutioner

ARBEJDE ER I GANG

af billedkunstens rammer i

og videnspersoner på billed-

I Bikubenfonden har vi derfor

Danmark. Vores intention

kunstområdet afdækkede en

sammensat en arbejdsgrup-

var at finde nye måder at arbej-

række udfordringer og behov.

pe, som udvikler forskellige

de med kunstnerisk udvikling

Undersøgelsen udpegede po-

scenarier for indhold, struktur og

på og nyskabe muligheder for

tentielle indsatser for kunstpro-

organisering af et fysisk sam-

kunstnerisk produktion af høj

duktion, netværk, videndeling,

lingspunkt. I arbejdet lægger vi

kvalitet i Danmark. Undersøgel-

formidling og organisering in-

vægt på, at indsatsen skal have

sen havde til formål at afdække

den for billedkunstområdet, og

internationalt format, at der skal

de udfordringer, der omgiver

disse tematikker blev udfoldet

være mulighed for kunstnerisk

det danske billedkunstfelt og de

i rapporten ’Kunstens Rammer

forskning og kompetenceud-

potentialer, der er for at udvikle

– nyskabelse af muligheder for

vikling, at der skal være lagt op

scenen.

kunstnerisk udvikling i Dan-

til samarbejde mellem danske

mark’, der udkom i maj 2017.

og internationale kunstnere og

ANBEFALING AF ET FYSISK Rapporten anbefaler et fysisk

Undersøgelsen blev gennemført

samlingspunkt for billedkun-

i samarbejde med et konsulent-

sten.

bureau, der gennem kvalitative

36

samarbejde på tværs af faglige

SAMLINGSPUNKT

discipliner. I løbet af 2017 har vi inviteret til dialogmøder, videndeling og


Baggrund: Arbejdet med ’Kunstens Rammer’ blev iværksat på baggrund af det særlige fokus på kunstnerisk udvikling, vi har haft gennem de seneste år – og i særdeleshed de erfaringer, vi har fået gennem vores 1-årige atelierprogram. Programmet, der blev etableret i 2014, tilbyder nyuddannede billedkunstnere fra Kunstakademierne atelierplads i Fondenes Hus og et rådgivningsforløb med en kunstkonsulent.

videreudvikling, hvor udvalgte kunstnere, kunstinstitutioner, fonde og andre kunstaktører er blevet præsenteret for den viden, vi har indhentet om betingelserne for kunstnerisk udvikling i Danmark lige nu. Vi har fået deres gode erfaringer og input med i overvejelserne om, hvordan vi designer den bedst mulige indsats på billedkunstområdet. Indsatsen er ikke noget, Bikubenfonden hverken kan eller skal stå alene med. Vi tror på, at kulturinstitutioner, fonde, kommune og stat må stå sammen for

Undersøgelsen udpegede potentielle indsatser for kunstproduktion, netværk, videndeling, formidling og organisering inden for billedkunstområdet

at løfte billedkunstens udvikling i Danmark, og vi har en stor vilje til at facilitere denne udvikling.

37


UDVALGTE INDSATSER – KUNST I EN AKTUEL SAMMENHÆNG

Faste ansøgningsrunder inden for billedkunst og scenekunst Nye faste ansøgningsrunder giver et mere kvalificeret beslutningsgrundlag, når vi vurderer ansøgninger – og hurtigere svar til ansøgerne.

I

2017 indførte vi to årlige

og samle ansøgningerne i to

stillinger og projekter inden for

ansøgningsrunder for

årlige runder får vi et langt bedre

scenekunst samt nyskabende

nyskabende projekter inden

overblik over feltet og dermed et

udstillinger og projekter inden

for billedkunst og scene-

bedre beslutningsgrundlag for,

for billedkunstområdet. Desuden

kunst. Her kan der ansøges om

hvem vi skal bevilge penge til.

havde vi en specifik invitation til

bevillinger i størrelsesordenen

Det betyder også, at vi kan give

at ansøge inden for danse- og

50.000-300.000 kr. til udstillinger

ansøgerne svar langt hurtigere

performanceområdet, som vi

eller korterevarende formidlings-

end hidtil. Hvor vi før har haft op

har en særlig opmærksomhed

projekter på billedkunstområdet

til seks måneders svartid, kan vi

rettet mod i disse år. I invitatio-

og til forestillinger eller korte-

nu give svar inden for en måned.

nen efterlyste vi forestillinger og

revarende projekter på scene-

Desuden giver denne praksis en

projekter, der stimulerer interna-

kunstområdet. Vi arbejder med

vigtig mulighed for at invitere

tional udveksling og underbyg-

en årlig ramme på ca. 5 mio.

ansøgninger med et særligt

ger netværk og videndeling på

kr. til denne type ansøgninger,

fokus. Det gjorde vi netop ved

danse- og performanceområ-

og når vi vurderer dem, har vi

den første ansøgningsrunde i

det – tematikker, der bl.a. blev

fokus på det nyskabende. Vores

december 2017.

fremhævet som vigtige fokus-

intention er at støtte udviklingen

38

områder ved en danseworkshop,

af den idérigdom og kvalitet, der

SÆRLIG INVITATION TIL NYSKA-

vi arrangerede i januar 2017.

er på kunstscenen.

BENDE PROJEKTER INDEN FOR

Her gav aktører fra danse- og

DANS OG PERFORMANCE

performanceområdet deres

Tidligere har vi løbende hånd-

Fra 1.-14. december 2017 var der

input til, hvilke udfordringer og

teret ansøgninger af denne

mulighed for at sende ansøg-

potentialer til forbedringer, der

art, men ved at ændre praksis

ninger om nyskabende fore-

ligger i deres arbejdsfelt.


UDVALGTE INDSATSER – KUNST I EN AKTUEL SAMMENHÆNG

Første ansøgningsrunde lå fra 1.-14. december 2017. Næste ansøgningsrunde ligger fra 1.-8. juni 2018. Tidspunkterne er tilpasset Statens Kunstfond, så ansøgere har mulighed for at redegøre for evt. støtte fra Bikubenfonden, når de ansøger der.

MANGE GODE ANSØGNINGER FRA BÅDE BILLEDKUNST OG SCENEKUNSTFELTET Gennem annoncering og presseindsats i fagspecifikke medier samt Facebookopslag fik vi spredt nyheden om ansøgningsrunderne bredt. Det betød blandt andet, at vi modtog ansøgninger fra aktører, vi ikke kendte i forvejen, hvilket vi anser for meget positivt. Ved ansøgningsrunden i december fik vi i alt 257 ansøgninger, der fordelte sig nogenlunde jævnt på henholdsvis scenekunst, billedkunst og dans og performance. Vi ser frem til at følge projekterne i 2018. Efter næste ansøgningsrunde, som ligger fra 1.-8. juni, vurderer vi, om der er behov for justeringer af den nye praksis. Miquel Barceló, Pared Seca (Tørre vægge), 2018. Foto: Anders Sune Berg ©Museum Jorn

39


UDVALGTE INDSATSER – KUNST I EN AKTUEL SAMMENHÆNG

Følgende modtog bevillinger efter ansøgningsrunden i december:

Scenekunst ANSØGER

PROJEKT

BESKRIVELSE

Daily Fiction

Nature´s Calling

Performance/forestilling om smartphones skabes i dialog med studerende og undervisere ved KU, KEA, UCC og CBS.

Third Ear Productions IVS

Carl Ottos Hovedsamling

Projektet skal afprøve et hybridformat, som blander scenekunst og Third Ears podcast. Forestillingen skrives over den virkelige historie om lægen Carl Otto.

Off Off/ Produktion

CoryDONG

Udvikling af et scenekunstnerisk format, der bruger både dokumentariske og dramatiske greb i sagen om salget af DONGs aktier.

Sew Flunk Fury Wit

The Fox Cave Developmentproject 2018

Udviklingsprojekt, hvor tilskueren til forestillingen etableres som hovedperson på en rejse i rævegravens illusoriske rum og gange.

AKT1

Fra dette nulpunkt – en scenisk eksplosion af lyd

Realisering af en science-fiction-monolog af digter Ursula Andkjær Olsen. Stykket er en iscenesættelse af ny poetisk, dramatisk tekst med fokus på udvikling af det auditive teater.

ANSØGER

PROJEKT

BESKRIVELSE

Museum Jorn

LER

Ni internationalt anerkendte samtidskunstnere udfordrer publikum med eksperimenterende værker i ler.

Rønnebæksholm

En kort historie om abstraktion

Med En kort historie om abstraktion, som er kurateret af Julie Sass, revitaliseres et klassisk kunsthistorisk udstillingsformat.

Billedkunst

40


UDVALGTE INDSATSER – KUNST I EN AKTUEL SAMMENHÆNG

KUNST:form

IMAGINARIUM

IMAGINARIUM lægger grunden for et 360˚ univers for børn og unge, som involverer og giver dem reel indflydelse i kunstens rum.

UKK – Unge Kunstnere og Kunstformidlere

MOURNING MONEY FOR WHICH VALUE

Program bestående af tre heldags-symposier. Formålet er at videreudvikle UKKs fokus på kunstneres og kuratorers arbejdsvilkår og at belyse en markant tendens i vores samtid.

Diakron

Primer

Primer er en platform for kunstnerisk og organisatorisk udvikling, som har til huse hos Aquaporin, der udvikler vandrensningsteknologier i Kgs. Lyngby.

Kunsthal Aarhus

Sidsel Meineche Hansen: Lay-figure theatre

Udstillingen består af 15 håndlavede trædukker i menneskestørrelse, som indgår i en scenografi. Dukkerne iscenesættes af otte kunstnere og musikere, der laver musik og skriver teaterstykker til dem.

Dans og performance ANSØGER

PROJEKT

BESKRIVELSE

DANSEatelier

Danske Dansehistorier

Et kunstnerdrevet initiativ, der igennem to nedslag vil udfolde den danske dansehistorie – dens fortid, nutid og fremtid.

Kristján Ingimarsson Company

ROOM 4.1

Kristján Ingimarsson Company skaber en fortælling, der møder sit publikum online i form af en serie af videoer (webisodes).

LOCATION X

COVER

Tværfaglig moderne danseforestillinger, der ud over opførelse i et fysisk rum også vil blive sendt i Lake Radio (DK), Choreographic Radio (DE) og Performance Radio (FI).

Uppercut Danseteater

JUMP - Researchforløb med international udveksling

Researchforløb sammen med koreograf Ofir Yudilevitch forud for co-produktionen JUMP. I forestillingen indgår et AirFloor, som kræver at særlige teknikker udvikles.

David T

Pigeon Superstition

En performance om fanatisk hakkende forsøgsduers ligheder med mennesket i en digital tidsalder.

41


UDVALGTE INDSATSER – KUNST I EN AKTUEL SAMMENHÆNG

Alle kostskoleelevernes bidrag i form af eksempelvis noter, digte og illustrationer er bevaret i et tilgængeligt arkiv. Desuden har Den Frie og Sisters Hope udgivet bogen Sisters Academy – Education for the future, som ud over at illustrere og fortælle om udstillingen indeholder et manifest for et sanselige samfund, Sensuous Society Manifesto. 42

Sisters Hope, vinder af Udstillingsprisen Vision 2016. Foto: i Diana Lindhardt


UDVALGTE INDSATSER – KUNST I EN AKTUEL SAMMENHÆNG

Udstillingsprisen Vision – De første vinderudstillinger rykker ved formater, institutioner og publikum Med Udstillingsprisen Vision indbyder Bikubenfonden hvert år museer,

kunsthaller og andre udstillingsaktører til at deltage i konkurrencen om at få realiseret en visionær udstillingsidé, der tager afsæt i billedkunsten og har nutidig relevans. Vinderen modtager 3 mio. kr. til at realisere sin idé.

B

åde Medicinsk

SISTERS ACADEMY

Som publikum skulle man ind-

Museion, som vandt

– THE BOARDING SCHOOL

skrive sig som elev i 24 timer ad

Udstillingsprisen

Performancegruppen Sisters

gangen, og opholdet inkludere-

Vision i 2015, og

Hope og Den Frie slog dørene

de en overnatning i skolens sove-

op til Sisters Academy – The Bo-

sal. Det var der rigtig mange, der

2017. Her blev publikum inviteret

Sisters Academy – The Boarding

performancegruppen Sisters Hope i samarbejde med Den

arding School den 19. september

benyttede sig af. I den måned

deres visionære udstillinger i

på et kostskoleophold, der

efteråret 2017. Det kom der helt

havde skiftet den traditionelle

School eksisterede, har omkring

forskellige erfaringer, udtryk og

vidensbaserede skole ud med

som kostskoleelever og oplevet

publikumsoplevelser ud af. På

æstetik, poesi og sanselighed.

den poetiske skole.

hver deres måde har udstillinger-

Den Frie var gennem kunst-

ne vist, hvordan prisen bidrager

installationer, lyd- og lysdesign

Publikum skulle ikke angive, hvor

til at skabe udstillinger, der

transformeret til en anderledes

de kom fra, men publikumschef

afprøver kunstens potentiale og

udstillings- og skoleoplevelse,

ved Den Frie Nikolaj Friis Ras-

rykker ved publikums og institu-

hvor 20 performere udgjorde

mussen har noteret sig en bred

tioners vante forestillinger.

den alternative lærerstab.

publikumssammensætning:

Frie, som vandt i 2016, åbnede

1000 gæster været indskrevet

43


UDVALGTE INDSATSER – KUNST I EN AKTUEL SAMMENHÆNG

Som storskala performance-

I den måned Sisters Academy – The Boarding School eksisterede, har omkring 1000 gæster været indskrevet som kostskoleelever og oplevet den poetiske skole

installationen, hvor alt er bygget op omkring æstetiske og sanselige principper, og hvor det poetiske altid kommer først, har Sisters Academy – The Boarding School ikke kun rykket de ind-

skrevne elever, men også kunstinstitutionen selv: ”Vores arbejde med Sisters Aca-

demy har været omfattende. Alle

ansatte har deltaget i indledende workshops med Sisters Hope og

vi har alle sammen været indskrevet på skolen i løbet af mani-

festationen. Det har helt klart rykket ved vores selvforståelse som institution og mindet os om det

sanseliges betydning for mødet ”Først og fremmest var vi positivt

miljøer.

hurtigt blev totalt udsolgt. Der-

EN UDSTILLING DER HAR

bredden i publikumssammen-

var repræsenteret og vi har haft

School, har fået massiv opmærk-

resse for udstillingen, som meget

44

fra kunst- og undervisnings-

overrasket over den store inte-

med kunsten. Dette er noget, som vi tager med videre i vores arbejde med udstillingerne,” fortæller Nikolaj Friis Rasmussen.

næst var vi også overrasket over

RYKKET BÅDE PUBLIKUM OG

MIND THE GUT

KUNSTINSTITUTION

Medicinsk Museion åbnede deres

sætningen. Alle aldersgrupper

Sisters Academy – The Boarding

vinderudstilling Mind the Gut den

besøg af både uddannelses-

7. oktober 2017. Hjerne, mave-

somhed i medierne, der bød

fornemmelser, identitet, tarme,

interesserede, aktivister, kunst-

på anmeldelser, reportager og

bakterier, mikrobiomer – denne

nere, forskere og kunstinteresse-

omtaler i form af artikler og pod-

udstilling kombinerer kunst, kul-

rede. Desuden har vi haft besøg

casts i både dagblade, digitale

turarv og den nyeste biomedicin-

af en del udenlandske gæster,”

magasiner og radio. Desuden har

ske forskning om tarmbakteriers

fortæller han.

udstillingen skabt stor trafik på de

samspil med hjernen. Udstil-

sociale medier. Her har dem, der

lingsprisen Vision gav et hold af

Ud over det lange ophold blev

ikke fik billet til den udsolgte ud-

formidlere fra museet, forskere

der arrangeret korterevarende

stilling, forsøgt at opdrive ledige

og kunstnere mulighed for at ar-

rundvisninger for studerende

pladser, og udskrevne elever har

bejde tæt sammen om at udvikle

og en bred kreds af danske og

delt deres ofte meget bevægende

udstillingen, der sætter forskning

udenlandske fagfolk og forskere

og stærke oplevelser fra opholdet.

og videnskabelige opdagelser ind


På en blog på museets hjemmeside har det været muligt at følge det internationale hold af samarbejdende kuratorer under forberedelserne til udstillingen. På bloggen kan man ligeledes følge udstillingens udvikling fra tegnebræt til realitet.

Mind The Gut, vinder af Udstillingsprisen Vision 2015. Foto: Medicinsk Museion

45


UDVALGTE INDSATSER – KUNST I EN AKTUEL SAMMENHÆNG

i en større kulturel, historisk og

forskningen og kulturhistorien

ger på. Samlet set viser de to

æstetisk sammenhæng.

inddrages i en kritisk refleksion

realiserede vinderudstillinger,

over, hvordan den tætte forbin-

at Udstillingsprisen Vision virker

Udstillingen indledes med en på

delse mellem hoved og mave

efter hensigten. Prisen har skabt

en gang æstetisk og videnska-

påvirker vores forståelse af os

tid og rum til arbejdet med

belig film, hvor dansere repræ-

selv som mennesker.

visionære udstillingsformater.

senterer forskellige organer og

Begge vindere giver udtryk for,

illustrerer deres sammenspil.

Netop samarbejdet mellem

at prisen er en vigtig anerken-

Denne billedlige fremstilling

kunstnere og forskere fremhæves

delse af og tillid til den visionære

er udstillingens omdrejnings-

ofte som et forhold med stort

idé, og at det er afgørende for

punkt og hensigt i forhold til at

potentiale, da det kan bidrage

både proces og resultat. Begge

betragte integrationen af hjerne

til bedre forståelse og konkreti-

vindere fortæller også, at prisens

og tarm, og hvordan de knytter

sering af komplekse sammen-

økonomiske størrelse er med

krop og sjæl sammen. Kunsten,

hænge. Men det er et potentiale,

til at give et solidt grundlag

der er tidskrævende at forløse.

for arbejdet og sikre fokus på

Muligheden for at inddrage fag-

visionen. Udstillingsprisen Vision

ligheder som ikke normalt færdes

er et godt eksempel på, hvordan

i museet i Bredgade, og tid til en

Bikubenfonden med økonomisk

grundig kuratorisk proces er net-

støtte kan styrke nytænkning af

op, hvad Udstillingsprisen Vision

udstillinger og skabe plads til de

har givet Medicinsk Museion.

gode konceptudviklinger, der findes på museer, i kunsthaller

EN UDSTILLING MED NYE

og andre udstillingssteder.

FORMIDLINGSFORMER Mind the Gut er en udstilling, der

VINDER PÅ VEJ

byder på meget at fordøje – både

Vinder af Udstillingsprisen Vision

for sanser og hjerne. Udstillingen

2017 er Esbjerg Kunstmuseum,

kombinerer formater som per-

som åbner den første af tre

formancevideo, metamaskiner,

Wunderkammer-udstillinger i

konceptkunst og abstrakte bil-

efteråret 2018. Udstillingerne, der

leder med historiske operations-

vil folde sig ud over de næste tre

instrumenter og forsøgskamre.

år, har som ambition at gentæn-

Således er Medicinsk Museion

ke udstillingen som medium og

blevet et sted, hvor kunsten og

at integrere kunst og forskning

videnskaben mødes.

i forskellige vidensområder, vi alle har direkte erfaring med fra

UDSTILLINGSPRISEN VISION SKABER PLADS TIL NYTÆNKNING De seneste tre års vindere kan ses som eksempel på diversitet Mind The Gut, vinder af Udstillingsprisen Vision 2015. Foto: Medicinsk Museion

46

i måden at tænke udstillin-

vores daglige liv.


UDVALGTE INDSATSER – KUNST I EN AKTUEL SAMMENHÆNG

Bikubenfonden inviterer til debat I 2017 har vi ved ni arrangementer sat en række professionelle debattører

med forskellige fagligheder stævne til debat om særlige emner inden for billedkunst og scenekunst. Som deltager ved Bikubenfondens debatsaloner får man sat kunsten i et relevant samfundsmæssigt perspektiv, og man får indblik i den faglighed og de overvejelser, der ligger bag udstillinger og forestillinger.

R

eumertsalonerne

Fælles for salonerne er, at de

saloner, arbejder vi med at

er Bikubenfondens

tager udgangspunkt i nogle

dokumentere indholdet og gøre

debatformat på

erfaringer, man har gjort sig hos

det tilgængeligt ved hjælp af re-

scenekunstområdet.

den institution, vi samarbejder

portager og podcasts. I 2017 har

Siden 2013 har vi hvert år i sam-

med. Det kan eksempelvis være

vi haft mediepartnerskaber med

arbejde med forskellige teatre

en aktuel og samfundsrelevant

billedkunstportalen kunsten.nu

eller kulturinstitutioner tilrette-

debat, som en forestilling eller

og Politiken Live om disse for-

lagt saloner, der sætter spot på

kunstudstilling beskæftiger sig

mater, og vi fortsætter med at

aktuelle tematikker og problem-

med, eller salonen kan tage nye

udvikle lignende samarbejder

stillinger inden for scenekunsten.

kunsttrends eller kunstpolitiske

i det kommende år. Målet er at

På billedkunstområdet er vores

temaer op.

bearbejde og sprede debatterne,

tilsvarende debatformat visi-

så endnu flere får glæde af de

onssalonerne, der har eksisteret

DEBATTER MED

refleksioner, som kunsten stiller til

siden 2015. Her samarbejder vi

FORMIDLINGSPOTENTIALE

rådighed.

med forskellige museer og kun-

Der kommer altid nogle interes-

stinstitutioner om at arrangere

sante perspektiver og refleksio-

saloner, der bidrager til aktuel

ner frem ved vores debatsaloner

samfundsdebat, faglig sparring

– både fra paneldeltagere og

og debat om udstillingsformater

publikum. Og for at debatten

og udstillingsproblematikker.

kan leve videre efter vores

47


UDVALGTE INDSATSER – KUNST I EN AKTUEL SAMMENHÆNG

Debatsaloner i 2017

Visionssaloner: Skønhed og kropsangst

Banja Rantnov galleri – i forbindelse med udstillingen SALV af billedkunstner Stense Andrea Lind-Valdan

selv og vores kroppe. Skønhed, kontrol og kropsangst er blevet uadskil-

Hvad er museernes rolle i en verden som brænder?

Her blev museernes rolle og ansvar i et samfund præget af politiske

lelige størrelser, men hvilke alternative veje kan kunsten vise os? Panelet bestod af kunstnerne Stense Andrea Lind-Valdan, Gudrun Hasle, Peter Brandt, Jette Hye Jin Mortensen samt journalist Tine Byrckel.

kriser, klimakatastrofer og flygtningestrømme debatteret. Panelet

SMK (Statens Museum for Kunst)

bestod af direktør på Tate Modern i London Frances Morris, leder af

Æstetikkens som fremtidens vigtigste præmis for væren og læren

Debatten blev indledt med en poetisk selvøvelse, hvorefter de æsteti-

CAMP Tone Olaf Nielsen, direktør for Kunsthal Charlottenborg Michael Thouber samt direktør for SMK Mikkel Bogh.

ske fags betydning i uddannelsessystemet blev debatteret af et panel bestående af strateg og forsker ved Tate Britain og Tate Modern Susan

Den Frie – i anledning af Sisters Academy – The Boarding School, som modtog Udstillingsprisen Vision 2016.

Sheddan, professor ved Institut for Læring og Filosofi AAU Lisa Gjedde,

Museer i et krydsfelt mellem kunst, videnskab og samfund

Samtalen handlede blandt andet om museers rolle i udviklingen af den

Medicinsk Museion – i anledningen af udstillingen Mind the Gut, som modtog Udstillingsprisen Vision 2015.

48

På denne salon blev det diskuteret, om vi har mistet evnen til at elske os

forskningschef i CEPOS Henrik Christoffersen samt næstformand for Uddannelses- og Forskningsudvalget i Liberal Alliance Henrik Dahl.

generelle forståelse af mennesket. Desuden blev publikum indviet i, hvordan kunstnere er begyndt at bruge laboratorieteknikker og levende materiale til deres værker, mens man i forskningsverdenen ser kunsten som en mulighed for at illustrere og forklare videnskabelig praksis. Panelet bestod af lektor i forskningskommunikation Louise Whiteley, kurator Morten Søndergaard samt forsker på Institut for Molekylær og Cellulær Medicin KU Hiren Jitendra Joshi.


Bikubenfonden stiller en professionel tilrettelægger til rådighed, der sammen med kulturinstitutionen planlægger debatsalonen. Desuden bidrager vi med annoncering og honorarer til paneldeltagere og moderatorer. Debatsalonerne er gratis og åbne for alle interesserede. Reumertsaloner: Virkelighed/Krop/ Uvirkelighed

Det Kongelige Teater

Salonen tog afsæt i forestillingen Interpassivities af billedkunstner Jesper Just i samarbejde med kompagniet Corpus og diskuterede,

hvad der sker med vores identitet, følelsesliv, menneskelige relationer og sociale færdigheder, når digitale virkeligheder bliver en del af vores samfund. Panelet bestod af museumsinspektør Michael B. Christoffersen, billedkunstner Jesper Just, filmfestivaldirektør Tine Fisher samt forsker i internetbaseret behandling Morten M. Fenger.

Kunstneren som værk Republique

Denne salon tog udgangspunkt i det musikdramatiske stjerneportræt Svaneblod om den danske balletstjerne Erik Bruhn. Samtalen drejede sig om, hvordan man adskiller, hvem der er kunstner og hvem der er værk,

når disse to størrelser mødes i performancekunsten. I panelet sad blandt andre dramatikeren Tomas Lagermand Lundme og forfatteren Madame Nielsen, hvis værker er blevet aflæst som biografier, hvor kunstner og værk smelter sammen til ét.

Klassikerens eviggyldighed Det Kongelige Teater

Salonen tog udgangspunkt i de Reumert-nominerede i kategorien Årets forestilling, som alle kunne klassificeres som ”store klassikere”. Samtalen handlede om, hvilken betydning klassikeren havde for de Reumert-nominerede paneldeltagere instruktør Katrine Wiedemann og scenograf Ida Grarup. Desuden sad Reumertjury-medlem Mads Thygesen i panelet.

Kunstens forelskelse i taberfortællingerne Husets Teater

Med afsæt i Tue Bierings iscenesættelse af Rocky! Taberens genkomst

behandlede denne salon spørgsmålet om, hvordan den nederste del af samfundet skildres i kunsten lige nu. Panelet bestod af teaterinstruktør Tue Biering, filminstruktør Tobias Lindholm samt velfærdsforsker Jeanette Østergaard.

49


Bevillingen til nye publikumsrettede udstillinger på Statens Museum for Kunst har ført til arrangementerne SMK onsdag, hvor der opføres ballet midt i kunsten. Arrangementerne er blevet til i et samarbejde mellem museet og Den Kongelige Ballet

50

Foto: Karen Søndergaard


51


BEVILLINGSOVERSIGT Foto: Jon Bjarni Hjartarson

Fra forestillingen Integration i skolen pĂĽ C:NTACT. C:NTACT er en del af indsatsen Kultur til et godt liv, og tilbyder kunstneriske teaterprojekter til unge med forskellige kulturelle og sociale baggrunde.

52


BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLINGSOVERSIGT SOCIAL UNGE PÅ KANTEN Mind Your Own Business

Mind Your Own Business 2018-2022

9.818.421

Fonden Comeback Industries

Comeback Industries 2017

2.552.625

Fonden Comeback Industries

Comeback Industries – forretningsudvikling for iværksættere

Bikubenfondens sociale område

Revision i forb. med Fonden Comeback Industries

Bikubenfondens sociale område

Udvikling af evaluering og formidling

TUBA Danmark

Unge fejrer TUBAs 20 års jubilæum

TUBA Danmark

Behandling af unge fra misbrugshjem i samarbejde med Ærø Kommune

300.000

Bikubenfondens sociale område

Analyse af unge på kanten foretaget af Mandag Morgen

1.033.262

Bikubenfondens sociale område

Udvikling af publikation og kommunikationsindsats vedrørende analysen fra Mandag Morgen

Bikubenfondens sociale område

Konsulentbistand i forbindelse med analysen af unge på kanten fra Mandag Morgen

I alt Unge på kanten

500.000 50.750 150.000 15.000

500.000 49.125 14.969.183

KULTUR TIL ET GODT LIV AskovFonden

KBH+ / Alt under et tag 2017

6.000.000

C:NTACT Fonden

C:NTACT i sæson 2017/18 (herunder exit-strategi)

2.950.000

I alt Kultur til et godt liv

8.950.000

Med denne bevilling forlænger Bikubenfonden støtten med yderligere to år med det formål at fortsætte videreudviklingen af koncepter, der får unge på kanten til at blive en aktiv del af samfundet. KBH+ arbejder med empowerment af unge gennem kultur og bygger bro til virksomheder, uddannelse, fællesskaber og det omkringliggende samfund.

53


BEVILLINGSOVERSIGT

NATUR TIL ET GODT LIV Bikubenfondens sociale område

Natur til et godt liv 2017-2018 (drift 2018 med udvikling mod 2019 og LAB udviklingsprojekt 2017-18)

I alt Natur til et godt liv

3.355.000 3.355.000

BØRN OG UNGE I GRØNLAND CSR Greenland

Vores Interaktive Skole-Erhverv-Samarbejde

TEAM-PB

The Future Belongs to Us – Fase 3

2.000.000

Ungdommens Røde Kors

Isbjergene Kælver – Kampagnen

250.000

Bikubenfondens sociale område

Konsulentaftale med Stig Kjeldsen ang. Danseinstitut i Grønland

I alt Børn og unge i Grønland

290.000

70.000

2.610.000

HJEMLØSE OMBOLD

Nordisk mesterskab i gadefodbold for hjemløse

2+1 Aps

Venligbolig Plus Prototype Tour 2017

250.000

Dagbladet Information

Dem, vi taler om, skal tale selv. Medieskole for unge hjemløse

195.000

Hjem til Alle alliancen

Nightstop / Hjem til Dig

Bikubenfondens sociale område

Bidrag til afholdelse af collective impact konference

Københavns Kommunes Socialforvaltning

Fastholdelse af udsatte unge på kollegierne. Forprojekt til videre udvikling af Hjem til Alle alliancens boligindsats

Hjem til Alle alliancen

Hjem til Alle alliancen 2020-2021

I alt Hjemløse

85.000

2.611.863 30.000 279.000 6.000.000 9.450.863

SOCIALE INVESTERINGER Bydelsmødrenes Landsorganisation

Sæt usynlige ressourcer i spil – et samskabelsesprojekt mellem kommune, virksomhed og BLO

Bikubenfondens sociale område

Sociale Investeringer – 2017

I alt Sociale investeringer

Formålet er at teste det frivillige Bydelsmødre-koncept i en jobrettet indsats, der styrker etniske minoritetskvinders forudsætninger for at komme i job samt at undersøge hvordan samskabelse mellem en kommune, en virksomhed og en NGO bedst løser den samfundsmæssige udfordring, det er at få kvinder med ikke-vestligbaggrund i job.

54

1.950.000 500.000 2.450.000


BEVILLINGSOVERSIGT

RAMME: JULEHJÆLP Morgencafé for Hjemløse

Julehilsen fra en hjemløs

25.000

Foreningen Be Free

En glædelig jul for unge på kanten

70.000

Mødrehjælpen

En julegave for livet til udsatte unge forældre

Projekt UDENFOR

En jul udenfor

Kirkens Korshær

Julehjælp til unge på kanten

Røde Kors

Juleudflugt for uledsagede flygtninge og udsatte familier

Café Exit

Julehjælp til udsatte unge afsonere

Kofoeds Skole

Julegaveworkshop for udsatte og ensomme unge

Samvirkende Menighedsplejer

Familien og Ungenetværket

I alt Julehjælp

200.000 40.200 100.000 21.900 225.200 77.700 240.000 1.000.000

RAMME: FERIEHJÆLP BROEN Danmark

Ferieaktiviteter for socialt og økonomisk udsatte unge i alderen 13 - 17 år

110.000

Dansk Folkehjælp

Ferieophold for socialt udsatte unge

100.000

Landsforeningen af VæreSteder

Ferie for udsatte unge

144.500

Samvirkende Menighedsplejer

Ferie og natur – samvær for ungegrupper

Kofoeds Skole

Feriehjælp til unge på Kofoeds Skole

Foreningen for Kultur og Unge i Grønland

NIPITU & TAPA Sommerskoler 2017

100.000

DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Sommerhøjskole for unge uledsagede flygtninge

147.000

I alt feriehjælp

40.000 30.000

671.500

ANDET SOCIAL Bikubenfondens sociale område

Mindre adm. omkostninger 1 2017

100.000

Bikubenfondens sociale område

Mindre adm. omkostninger 2 2017

200.000

Kronprinsparrets Priser

Kronprinsparrets Priser 2018 – social

Bikubenfondens sociale område

Interne ressourcer socialområdet 2018

I alt andet social

SOCIAL I ALT

1.500.000 2.950.000 4.749.780

KR. 48.206.326

Med denne bevilling forlænger Bikubenfonden støtten til den grønlandske ”community-building-indsats” The Future Belongs to Us, som har til formål at styrke unges rettigheder i Grønland samt styrke de unges egne ressourcer i forhold til at præge deres egen fremtid i en positiv retning.

55


BEVILLINGSOVERSIGT

KULTUR SCENEKUNST Copenhagen Opera Festival

EDGE-spor på Copenhagen Opera Festival. Sporet udfordrer og nytænker operagenren på forskellig vis.

6.530.420

Det Olske Orkester

Trilogien ”En nations selvhad – Danmark mellem skam og selvovervurdering"

1.500.000

Sydhavn Teater

MOD TIL OVERMOD! – Nybrydende internationale eksperimenter for en vitalisering af publikums rolle i teatret

1.500.000

Dansk Danseteater

Generator – Master Platform of Choreography

750.000

Fix & Foxy

Fix og Foxy international udvikling

780.000

Det Kongelige Teater

Visionsplan for Det Kongelige Laboratorium

Årets Reumert 2019

Årets Reumert 2019

Bikubenfondens kulturelle område

Evaluering af Årets Reumert

I alt Scenekunst

22.860.000 4.700.000 620.000 39.240.420

BILLEDKUNST Makropol

TRAVERSE – en del af Makropols bevidsthedsspring. Produktionslaboratorium, hvor nye, originale værker skal udfordre og udvide både scene-, film- og billedkunstens spillerum

1.500.000

Råderum

#værkdinverden

1.500.000

Bikubenfondens kulturelle område

Udstillingsprisen Vision 2019

3.600.000

Bikubenfondens kulturelle område

Bikubenfondens atelierprogram 2018-2020

1.383.000

Bikubenfondens kulturelle område

Kunstens rammer – udvikling og konceptudvikling af indsatsen kunstnerisk talent (fase 3)

520.000

Bikubenfondens kulturelle område

Kunstens Rammer – videre kvalificering, udvikling og konkretisering (fase 4)

500.000

I alt Billedkunst

9.003.000

#værkdinverden er et kuratorisk eksperiment, der hacker kampagneformatet for at skabe rum til nære og umiddelbare samtaler om kunstens virkning i hverdagen. Unge over hele landet inviteres ind som medproducenter på kampagnens indhold og distribution, og er ambassadører for fortællingen om, hvad kunst kan. Kunstens Rammer identificerer og sætter fokus på nye måder at arbejde med kunstnerisk udvikling. Ambitionen med indsatsen er at skabe et fysisk, organisatorisk og socialt samlingspunkt for kunstnerisk forskning, udvikling og produktion med internationalt sigte og tværfagligt fokus.

56


BEVILLINGSOVERSIGT

RAMME FOR SMÅ KULTURBEVILLINGER Teater Legio

Kort over glemte forbindelser

150.000

PS Productions IVS

My Icarus Complex

200.000

Kassandra Production

OmniPresence – If you see something, say something

120.000

Statens Værksteder for Kunst

International konference for artist-in-residency

Teaterforeningen Gazart

Skyggeland – en monolog for tre dansere

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Roman Ondak: Teenage Still Lives

300.000

Copenhagen Opera Festival

Silent Zone v. Copenhagen Opera Festival

300.000

Teaterforeningen Recoil

As I collapse

100.000

Peripeti

Gentænk teater og hjerneforskning

75.000

Aarhus Scenekunstcenter

CONNECTIONS PLATFORM 2017-19

300.000

TeaterTyven

Nordiske Vuggeviser – arbejdstitel

150.000

TONE – Kunst&Komposition

AGONY – an eating opera

160.000

Teaterforeningen ABER DABEI (tidligere LUCKY MOTEL)

AFGANG 04.00

110.000

Louisiana Museum of Modern Art

Reperformance af kunstværker af Marina Abramovic

300.000

Teater Katapult

HUman Nature

300.000

Teater Hund

DEN SVÆRE LYKKE

200.000

Ctrl+Art

SYMMETRIC ARGUMENTS

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Fremtidens kulturjournalistik

Mungo Park Kolding

Webteater

Annual Reportt

Annual Reportt

ARoS Aarhus Kunstmuseum

Cool, Calm and Collected

300.000

Museet for Religiøs Kunst

Dyreblivelser

300.000

Bådteatret

Pinocchio

Dansk Arkitektur Center

FLYGT; en co-produktion mellem Dansk Arkitektur Center og Det Flydende Teater

300.000

Hvid støj sceneproduktion

SPIL DØD, vol 13+

100.000

I alt Små kulturbevillinger

80.000 50.000

75.000 57.171 77.000 145.226

80.000

4.329.397

Gennem disse fire initiativer udvikles det kunstneriske niveau på Det Kongelige Teater: Skuespillets KGL Dansk, KGL Akut og internationale tiltag samt ballettens eksperimenterende kompagni Corpus. Indsatsen løber frem til 2023.

57


BEVILLINGSOVERSIGT

ANDET KULTUR Bikubenfondens kulturelle område

Mindre adm. omkostninger 1 2017

Bikubenfondens kulturelle område

Tænketank for Kunst og Kultur. Til en langsigtet indsats med udgangspunkt i formidling af kunstens betydning.

99.934

Bikubenfondens kulturelle område

Omkostninger vedr. etablering af Tænketank for Kunst og Kultur

180.000

Bikubenfondens kulturelle område

Mindre adm. omkostninger 2 2017

200.000

Bikubenfondens kulturelle område

Udvikling af evaluering og formidling

150.000

Politiken

Kunstkritikerskolen

Kronprinsparrets Priser

Kronprinsparrets Priser 2018 – Kultur

1.500.000

Bikubenfondens kulturelle område

Interne ressourcer kulturområdet 2018

2.890.000

5.000.000

1.784.500

I alt Andet kultur

11.804.434

KULTUR I ALT

KR. 64.377.251

ANDRE FORMÅL ANDRE FORMÅL BIKUBENFONDEN Svanninge Bjerge, Bikubenfonden

Svanninge Bjerge 2018

1.405.000

Svanninge Bjerge, Bikubenfonden

Interne ressourcer Svanninge Bjerge 2018

1.850.000

I alt andre formål

ANDRE FORMÅL I ALT

58

3.255.000

KR. 3.255.000

Samlet bevillingsbeløb kr. 115.838.577


BEVILLINGSOVERSIGT

Forestillingen My Icarus Complex blev opførst i Aarhus Lufthavn. Det er en poetisk og gruopvækkende fortolkning af myten om Ikaros’ opstigning og fald – i form af en moderne techno-ballet.

Ichi Go, danser fra Japan i forestillingen My Icarus Complex. Foto: Anders Bigum

59


PRINCIPPER FOR EVALUERING Abdi er en af de unge, som kommer på Hellebro, et bosted for unge hjemløse. Foto: Alexandra Buhl

Bikubenfondens principper for evaluering: • Evaluering er ikke kun et slutprodukt – det er et værktøj til læring for organisationen, feltet og/eller fonden • Vi evaluerer, når der er potentiale for læring og beslutningstagen • Evalueringsprocessen skal udfordre og gerne bringe ny viden i spil

60


PRINCIPPER FOR EVALUERING

BIDRAG TIL LÆRING I 2017 har vi arbejdet med vores praksis for evaluering og udviklet prin-

cipper for, hvornår og hvorfor vi evaluerer. Udviklingsarbejdet har været

nødvendigt for at få en mere systematisk tilgang til at opsamle viden fra de indsatser, vi arbejder med. Den ny praksis skal give os bedre indsigt i virkningen og betydningen af vores arbejde og et bedre grundlag for at tage beslutninger om ansøgninger eller videre støtte.

K

erneprincippet

Til at varetage evaluerings-

findes et uopdaget potentiale for

omkring vores

arbejdet har vi ansat to senior

udvikling af prisuddelingsforma-

evalueringspraksis

projektledere i Bikubenfondens

tet og om Årets Reumert er med

er, at evaluerin-

sekretariat. De skal være med

til at styrke og udvikle dansk

gen skal bidrage til læring – for

til at sikre, at vi på alle niveauer

scenekunst, sådan som vi ønsker

Bikubenfonden, for feltet eller for

opnår den viden og mulighed

i Bikubenfonden. På det sociale

organisationen, der står bag et

for videndeling, vi ønsker. Selve

område sætter vi en evaluering

projekt. Det kriterie betyder, at

evalueringsmodellen vælger vi

af Hjem til Alle alliancen i gang

det ikke nødvendigvis er alt, der

ud fra, hvilken indsats eller

for at opsamle erfaringer om den

skal evalueres. Vi vil i fremtiden

projekt, vi har med at gøre.

Collective Impact-metode, der

efterspørge mere viden om virk-

ligger til grund for alliancen. Me-

ning og effekt, men vi vil også

Det næste større evaluerings-

toden er ny for Bikubenfonden

tage højde for, hvornår der rent

arbejde, vi sætter i gang, er en

og har kun været taget begræn-

faktisk kan laves en værdifuld

evaluering af det 20 år gamle

set i brug blandt de danske fon-

og meningsfuld evaluering.

prisuddelingsformat Årets Reu-

de. Desuden skal evalueringen

Samtidig lægger vi vægt på, at

mert. Her vil vi undersøge, om

give en vurdering af fremdriften

evalueringsprocessen skal være

Årets Reumert stadig lever op til

i Hjem til Alle alliancens arbejde

med til at udfordre og bringe ny

ambitionen om at stimulere inte-

og give anbefalinger til eventuel-

viden i spil i Bikubenfonden.

ressen for scenekunsten; om der

le justeringer.

61


AKTIVER Foto: Sanne Frederiksen, Svanninge Bjerge

62


AKTIVER

BIKUBENFONDENS AKTIVER Bikubenfonden er en selvstændig erhvervsdrivende fond, som ejer en række aktiver. Disse aktiver drives med forskellige mål for øje.

E

nkotec er med til at

hvordan man kan understøtte en

på forskellige niveauer allerede

generere det økono-

bæredygtig udvikling. I Biku-

bidrager eller kan komme til at

miske overskud, der

benfonden vil vi i gang med at

bidrage til denne udvikling.

går til Bikubenfondens

afdække, hvordan vores aktiver

filantropiske arbejde. Svanninge Bjerge er et naturområde, som Bikubenfonden driver med tanke på områdets unikke karakter, og som vi samtidig benytter til at støtte op om vores aktiviteter på det sociale område. Bikubenfondens kollegier drives med det hovedformål at tilbyde studerende en god base under deres studier, men bruges også i vores sociale arbejde. Som erhvervsdrivende fond er Bikubenfonden en del af det omgivende samfund. Det er vi gennem vores uddelinger til sociale og kulturelle formål, men også gennem erhvervsaktiviteter. FNs verdensmål sætter en ramme for,

Svanninge Bjerge er et naturområde, som Bikubenfonden driver med tanke på områdets unikke karakter, og som vi samtidig benytter til at støtte op om vores aktiviteter på det sociale område

63


AKTIVER

Naturplejere på fire ben Mange lægger mærke til de sorte og langpelsede Welsh Black køer, der græsser i området. Kvæget udgør et af vores mest værdifulde plejegreb ved den måde de påvirker gennem afgræsning, næringsstof-deponering og generelt slid på træer og terræn. Resultaterne begynder så småt at vise sig i form af eksempelvis øgede forekomster af lyng. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at naturudvikling ikke sker på årsbasis, men gennem årtier, -hundrede og -tusinder. Welsh Black kvæget i Svanninge Bjerge. Foto: Casper Tybjerg

64


AKTIVER

Svanninge Bjerge Svanninge Bjerge er et naturområde på 600 hektar på Sydfyn, som ejes og drives af Bikubenfonden.

O

mrådet blev

Det har udmøntet sig i indsatsen

MERE VILD SKOV I

erhvervet af Biku-

Natur til et godt liv målrettet

SVANNINGE BJERGE

unge på kanten. Med udgangs-

I 2016 startede vi en ambitiøs

benfonden i 2005

punkt i Svanninge Bjerges natur

omlægning på en stor del af

at bevare og udvikle områdets

med det formål

har indsatsen til formål at skabe

skovarealet fra skovdrift til vild-

unikke natur og landskab med

succesoplevelser og opbygge

skov. Skovene i Svanninge Bjerge

henblik på at opnå de bedst

mental styrke, som de unge kan

blev allerede drevet naturnært,

mulige betingelser for områdets

overføre til andre sammenhæn-

det vil sige med træproduktion

dyre- og planteliv – til glæde

ge i deres liv. Skoven indeholder

som mål, men med stort hensyn

for nuværende og kommende

mange og forskelligartede ’rum’,

til naturlig skovudvikling. Men

generationer. Området er tilgæn-

der kan give de unge oplevelser,

med omlægningen af et skovom-

geligt for alle, der har lyst til at

der passer til deres behov og

råde til vildskov, betyder det skov

nyde naturens mangfoldighed

vilkår. Konkret bestod indsatsen i

helt uden kommerciel skovdrift.

og opleve det særlige landskab

2017 af ca. 40 camps og ca. 75 op-

Denne landskabstype styrker

med fine udsigter over øhav og

levelsesture, som vi har arrangeret

naturoplevelserne for alle, der

fastland. Svanninge Bjerge er

i samarbejde med Red Barnet,

besøger skoven, i form af større

udflugtsmål for mere end 30.000

Børnehjælpsdagen, Askovfonden

variation og følelsen af autentici-

mennesker årligt.

og TUBA. I 2017 har vi også ar-

tet, når man går rundt i områ-

bejdet på at videreudvikle denne

det. Det store og omfattende

BRUG AF NATUREN TIL

indsats. Vores mål er at udvikle

arbejde både med at søge viden

SOCIALE FORMÅL

forløb, der over en længere perio-

og kvalificere omlægningen

I Svanninge Bjerge har vi siden

de kan støtte op om arbejdet med

har vi fokuseret på i 2017. Med

2005 lavet forskellige naturop-

de enkelte unge. Det gør vi sam-

projektet ønsker vi at bidrage til

levelser for mennesker, og i de

men med både eksisterende og

udviklingen af vildere natur med

seneste år har vi fået stadigt

nye partnere; Børnehjælpsdagen,

større biodiversitet i Danmark og

større fokus på naturen og ople-

Askovfonden, TUBA og Vantinge

på den måde støtte op om både

velsernes potentiale i forhold til

Heldagsskole i samarbejde med

de nationale målsætninger om

socialt udsatte.

Fåborg Kommune.

mere vild/urørt skov og de inter-

65


Områdets vilde historie

Hjertesø i Svanninge Bjerge. Foto: Sanne Frederiksen, Svanninge Bjerge

I perioden 2005-2013 erhvervede Bikubenfonden knap 600 hektar i De Fynske Alper på Sydfyn, som nu er samlet under navnet Svanninge Bjerge. Naturområdet er formet under sidste istid og rummer unikke naturmæssige og landskabelige værdier med en spændende geologi skabt af isens frem- og tilbagevandring samt en naturhistorie, der går direkte fra istiden til nutiden. Formålet med erhvervelsen var at bevare og udvikle områdets unikke natur og landskab med henblik på at opnå de bedst mulige betingelser for områdets dyre- og planteliv – til glæde for nuværende og kommende generationer. Nu danner det også rammen om et af Bikubenfondens tiltag inden for socialområdet – Natur til et godt liv.

66

nationale FN-mål om standsning

Vi har også gennemført en stor

SVANNINGE BJERGE

i tilbagegang af arter.

indsats i forhold til vådområder,

FORSKNINGSSTATION

hvor søer og moser er gen-

Vi stiller også Svanninge

I 2017 har Miljøstyrelsen aner-

skabt og naturlig vandstand er

Bjerge til rådighed for forskere

kendt indsatsen for vildskoven

genoprettet eller i gang med

og studerende fra Syddansk

og tildelt projektet et økonomisk

at udvikle sig på ny. I driften af

Universitet i forbindelse med

tilskud på 1,2 mio. kr. Baggrunden

Svanninge Bjerge tager vi ud-

deres feltbiologiske aktiviteter.

er, at man på landsplan ønsker

gangspunkt i de naturtyper, der

Universitetet lejer sig ind i Biku-

at fremme disse særlige natur-

hører hjemme i området, enten

benfondens forskningsstation,

indsatser. En del af tilskuddet

allerede eksisterende eller nogle,

der er indrettet med auditorium,

går til at etablere hegn omkring

der har været forstyrret af f.eks.

laboratorier og overnatningsfa-

vildskovsområdet, så dyr kan

drift og nu kan føres tilbage til

ciliteter. Forskere og studerende

lukkes ud at græsse frit i skoven.

en tidligere tilstand. Vi tager

ved Syddansk Universitet følger

Resten af tilskuddet gives fordelt

generelt vidtrækkende hensyn

udviklingen af biodiversitet på

over fem år til skovgræsning

til dyr og planters levesteder

en række områder i Svannin-

med kvæg/heste. Vildskovens

og naturhensyn vejer over de

ge Bjerge. Det giver et vigtigt

udvikling vil blive monitoreret af

økonomiske.

grundlag for vores arbejde med

forskere og revurderet efter fem,

at kvalificere arbejdet med

ti og 20 år.

naturindsatsen i området.


AKTIVER

Bikubenfondens kollegier Bikubenfonden har gennem en årrække uddelt midler til Kollegie-

fonden Bikuben, som har anvendt disse midler til opførelse og drift af tre kollegier i Danmark, nemlig i Odense, Aalborg og København.

K

ollegiefonden

Intelligente lyssystemer, der sluk-

hvor vi allokerer et antal lejlig-

Bikuben blev stiftet

ker automatisk og som er valgt

heder til unge på kanten, der

i 2001 med det

ud fra energieffektivitet. Vand- og

hermed får en mulighed for at

formål at kunne

varmemålere, der har givet en

bidrage og indgå i relationer i

tilbyde studerende i de gamle

effektiv besparelse på det grønne

fællesskaber på kollegierne. På

danske universitetsbyer adgang

regnskab såvel som økonomisk –

den måde kan vi være med til at

til tidssvarende boligforhold. I

ligesom valget af energieffektive

skabe en kultur med gensidighed,

maj 2004 stod Bikuben Kollegiet

hårde-hvidevarer.

fælles engagement og inklusion

i Odense færdigt. Det rummer 88

og gennem en menneskelig fak-

moderne lejligheder i forskellig

På kollegierne har også social

tor understøtte et udgangspunkt

størrelse og diverse fællesfacilite-

bæredygtighed en vigtig plads,

for et bæredygtigt samfund.

ter. I 2006 kunne Kollegiefonden Bikuben byde 115 unge studerende velkommen på Bikuben Kollegiet i Ørestad. Og i 2008 blev Bikuben Kollegiet i Aalborg med i alt 64 boliger indviet. En bæredygtig drift på kollegierne er vigtig for os. Selvom kollegiefonden kun har tre ejendomme betyder det ikke, at vi ikke er med i front, når det gælder bæredygtige løsninger. Vi vælger løsninger, der er energieffektive og har lang levetid, som f.eks. solcelleanlæg, der giver strøm til fællesområder.

På kollegierne har også social bæredygtighed en vigtig plads, hvor vi allokerer lejligheder til unge på kanten

67


AKTIVER

B

Academic Guest House ikubenfoundation

åbnede 1. januar 2008. Huset

tilbyder master classes.

New York Inc. udsprin-

ligger på Manhattans Upper

New York er den by uden for

ger ligesom Kollegie-

West Side tæt på Central Park og

Europa, der modtager flest dan-

fonden Bikuben af

har plads til 22 studerende fordelt

ske studerende. Med Academic

Bikubenfonden. Den amerikan-

på 12 lejligheder. For at kunne

Guest House ønsker Bikubenfon-

ske fond blev etableret i 2003,

søge om optagelse i Academic

den at skabe de bedst mulige

og to år senere købte fonden en

Guest House skal man som dansk

studiemæssige rammer for dan-

ejendom på 1300 m med henblik

studerende eller forsker have

ske studerende, forskere og folk

på at etablere et kollegium for

en formel aftale med en af New

med behov for efteruddannelse

danske studerende, som studerer

Yorks uddannelsesinstitutioner

i en boligmæssig svært tilgæn-

i New York. Academic Guest House

eller med private undervisere, der

gelig by.

2

Fondenes Hus Bikubenfonden erhvervede i starten af 2013 Fondenes Hus på Otto

Mønsteds Gade 5 med det formål at fremme videndeling, kompetence-

udvikling og samarbejde på tværs af fonde, udnytte fordelene ved fælles drift samt skabe øget gennemsigtighed for omverdenen.

I 68

sommeren 2013 flyttede

Fonden, Frederiksberg Fonden,

Hus rigtig gode muligheder for.

Bikubenfonden ind i Fon-

Soldaterlegatet og Forsikringsfor-

Fondenes hus drives i det daglige

denes Hus sammen med

bundet sluttet sig til fællesskabet.

med fokus på at støtte op om

Bevica Fonden, Børnefon-

miljøhensigtsmæssige tiltag.

den, Ensomme Gamles Værn,

Bikubenfonden er generelt opta-

I 2017 har vi haft fokus på at

Helsefonden, Otto Mønsted og

get af at samarbejde med andre

etablere nye teknologier til styring

Vanførefonden. Siden har også

fonde og deltage i relevante

af varme og lys, der nedsætter

Arbejdsmarkedets Feriefond, BRF

netværk, og det skaber Fondenes

energiforbruget i huset.


AKTIVER

BIkubenfondens kollegie i New York

69


AKTIVER

Enkotec A/S Enkotec er en virksomhed, der ejes af Bikubenfonden. Siden 2006, hvor

Bikubenfonden overtog ejerskabet som en del af sin investeringsportefølje,

er virksomhedens udbytte gået til Bikubenfondens filantropiske arbejde på det sociale og kulturelle område.

V

irksomheden er

Enkotec har I 2017 haft særlig fo-

VIRKSOMHEDENS UDVIKLING

verdens førende

kus på videreudvikling af det så-

Enkotec A/S startede som et

leverandør af

kaldte IoT-koncept. På baggrund

ph.d.-udviklingsprojekt i 1981 på

maskiner til pro-

af data fra maskinerne kan man

NKTs sømvarefabrik i Middelfart.

duktion af præcisionssøm. I mere

som kunde forudse bl.a. vedlige-

I 1986 blev Enkotec etableret

end 35 år har Enkotec udviklet

hold og få den service, der sikrer

som selvstændig virksomhed og

og forfinet maskiner, der kan

den bedste drift, mindre tid, hvor

flyttede til Skanderborg, hvor

masseproducere præcisions-

maskinen står stille og dermed

hovedsædet også ligger i dag.

søm til byggeindustrien. Når

en mere effektiv produktion –

Bikubenfonden har siden købet

søm skal bruges professionelt

hvor end i verden kunden er. Det

af virksomheden holdt fast i,

er det afgørende, at kvaliteten

indebærer også en udvikling af

at produktionen skulle blive i

er i top, og at sømmene kan

en ny kundemodel med mulig-

Danmark, og det er lykkedes at

fremstilles i meget store mæng-

hed for leasing af maskinerne. I

få virksomheden til at vokse til

der, så stykprisen holdes nede.

2017 har der også været fokus på

firdobbelt størrelse siden overta-

De maskiner Enkotec har på

at opstarte omlægning til grøn

gelsen.

markedet er ydermere udviklet,

energi.

så de har et lavere elforbrug og er mindre støjforurenende end

Enkotec er fokuseret på, at

gennem 10 år Bent Just Petersen

konkurrerende produkter på

leverandører lever op til høje krav

givet stafetten videre til Gert

markedet. Samtidig er maski-

både kvalitetsmæssigt og på et

Kjeldsen, der har siddet i besty-

nerne udviklet med en særlig

samfundsmæssigt plan. Derfor er

relsen for Enkotec siden 2011 – de

teknik, så de ikke har brug for

alle leverandører underlagt Enko-

seneste tre år som formand. De

smøremidler, som andre lignen-

tec A/S Supplier Code of Conduct

to herrer har sammen stået bag

som er i overensstemmelser med

virksomhedens udvikling og

FN’s Supplier Code of Conduct.

strategi, og skiftet sikrer dermed

de maskiner, hvilket er hensigtsmæssigt i forhold til miljøet.

70

I 2017 har virksomhedens direktør


AKTIVER

en fortsat kontinuitet for Enkotec A/S. Per Lauritzen, direktør for

Enkotec er fokuseret på, at leverandører lever op til høje krav både kvalitetsmæssigt og på et samfundsmæssigt plan

Tetra Pak Product management, er blevet valgt til ny formand for bestyrelsen i Enkotec A/S. I 2017 har Enkotec forøget omsætning og indtjening ved at indtage nye markeder. Bl.a. et stort projekt i Oman har resulteret i en forøgelse af årets omsætning på 24 % i forhold til sidste år. I dag har Enkotec 58 ansatte og sidder på ca. to tredjedele af verdensmarkedet for højkvalitetssøm. Ud over hovedsædet i Skanderborg har virksomheden eget kontor i USA og otte agentkontorer spredt globalt, der dækker verdensmarkedet. Der står over 700 af deres sømproduktionsmaskiner i over 35 lande verden over.

71


ØKONOMI OG FINANS

ØKONOMI OG FINANS Den finansielle strategi – det økonomiske fundament under fondens uddelinger

B

ikubenfondens

Vi investerer i såvel noterede som

Øvrige OECD-lande, Emerging

finansielle strategi

unoterede aktier og obligationer,

Markets, BRIK lande og Asien er

skal sikre, at vi opnår

ejendomme, industri samt i Pri-

kun en mindre grad af investe-

det størst mulige

vate Equity fonde og Private Debt

ringsuniverset, hvor heller ikke

afkast i forhold til den fastlagte

fonde. Vi bruger kun meget lidt

Danmark er et særligt investe-

risikoprofil. Afkastet fra vores

afledte finansielle instrumenter.

ringsområde.

Vi lægger stor vægt på, at vi

DYNAMISK

investeringer er det økonomiske fundament for fonden.

sikrer positive absolutte afkast -

INVESTERINGSTILGANG

Vores finansielle strategi fokuse-

så vi på den måde sikrer midler

Bikubenfondens tilgang er basalt

rer på, at vi investerer langsig-

til brug for fondens uddelings-

set makroøkonomisk med en

tet og tager likviditetsrisici og

områder.

international tilgang. Vi er en del

volatilitetsrisici for på den måde

af det omgivende samfund og

at give et bedre resultat. Det

LANGSIGTET

lever af og med de muligheder,

kan vi gøre, da der i uddelings-

INVESTERINGSTILGANG

dette giver. Vi søger i videst muligt

strategien ikke er noget krav om

Vi har en langsigtet horisont,

omfang at tilpasse investeringer-

pludselige og uventede uddelin-

når vi investerer, og lader os ikke

ne efter de økonomiske forud-

ger; men mere stabile uddelinger

påvirke væsentligt af kortvarige

sætninger. I 2017 har der været en

over tid, som ikke kræver et

kursudsving. Investeringerne

fuldstændig tilpasning til lavrente-

umiddelbart større likviditets-

spredes både geografisk og på

samfundet og de deraf manglen-

redskab for at imødekomme

brancher for at begrænse inve-

de muligheder på statsobligati-

uddelingsformålene.

steringsrisikoen.

onsmarkedet og markeder tæt på,

Vi har fokus på, at forvaltningen

Hovedparten af investeringerne

af midler udføres professionelt,

finder sted i Nordeuropa, den

Vi har derfor omlagt til obliga-

betryggende og omkostningsef-

økonomisk udviklede del af

tioner med forskellige former for

fektivt.

Central- og Sydeuropa og USA.

kredit indbygget, ligesom fast-

herunder realkreditmarkedet.

72


ØKONOMI OG FINANS

forrentede fordringer er blevet

til Private Equity og Private Debt

grafisk koncentrerede. Sådanne

afløst af variabelt forrentede.

forpligter det i en lang årrække

investeringsaktiviteter kræver et

Som en ny aktivklasse er vi be-

fremover. Derfor er det vores

langt større investeringsomfang,

gyndt at investere i Private Debt

politik, at de Privat Equity fonde

end det vi har størrelse til for at

med en mindre andel.

og Private Dept fonde, vi vælger,

få den rette spredning og der-

skal have en historie, der viser, at

med også risikospredning.

Strategien er ikke risikofri; men

de er i stand til på en overbevi-

alternativet har været afkast, der

sende måde at forvalte større

INVESTERINGER MED

har været i nærheden af nul eller

midler over en længere periode,

ANSVARLIGHED

lavere, og de er derfor fravalgt,

herunder over en konjunktur-

Vores investeringsprofil indehol-

da Bikubenfonden lever af abso-

cyklus. De skal desuden kunne vise

der en bred formuesammensæt-

lutte afkast.

en kvalitet i deres investeringsak-

ning bestående af noterede og

tivitet, som giver en sikkerhed for

unoterede aktier, noterede og

en generel god performance.

unoterede obligationer, Private

Trods uro i mange lande har konjunktursituationen i store dele af

Equity samt Private Debt.

Europa og USA samt Fjernøsten

Ved systematisk og vedholdende

været relativt gunstig og har gi-

at følge fondene, opnår vi en

Vi kan på investeringsområdet –

vet mange virksomheder en pæn

unik viden om, hvilke fonde der

i lyset af fondens størrelse – ikke

indtjening. Derfor har aktieeks-

skal investeres i næste gang.

drive direkte aktivt ejerskab,

poneringen været med til at sikre et relativt godt afkast.

undtagen i Enkotec A/S som I Bikubenfonden investerer vi i en

Bikubenfonden er eneejer af.

til to nye fonde hvert år. Interval-

Bikubenfonden optræder derfor

SAMARBEJDSPARTNERE

let afhænger af tilbagebetalings-

som ansvarlig investor ved at sør-

Investeringerne udfører vi dels

hastigheden fra de eksisterende

ge for, at de forvaltere og fonde,

selv og i samarbejde med

investeringer. På den måde

vi benytter os af, har klare politik-

banker, børsmæglere, Private

får vi et nogenlunde konstant

ker for deres samfundsmæssige

Market-huse og via mandater til

kapitalbindingsniveau. Samtidig

rolle og lever op til dette.

større forvaltere. Når vi udvælger

reduceres ’vintagerisikoen’ – dvs.

samarbejdspartnere, lægger

risikoen for, at et enkelt år viser

Vores arbejde med ansvarli-

vi vægt på langvarige forhold,

sig at være meget uheldigt rent

ge investeringer tager afsæt i

hvor en stærk track record og en

investerings- og prismæssigt.

de FN-støttede principper for

organisation præget af stabilitet

ansvarlige investeringer, FN’s

samt nytænkning i forhold til en

Hidtil har investeringsaktivite-

Global Compact- principper og

omskiftelig verden vejer tungt. Vi

ten været foretaget i generelle

alle vedtagne internationale

bruger meget tid på udvælgelse

fonde – dvs. fonde med en

konventioner med Danmarks

af samarbejdspartnere og på

branchemæssig spredning –

tiltrædelse. Det betyder, at vi

den løbende dialog med disse.

hvor der er investeret bredt i

tager hensyn til blandt andet

mellemstore virksomheder. Vi

menneskerettigheder, arbejdsta-

SÆRLIGT OM PRIVATE EQUITY

har ikke ekspertise i fonde, der

gerrettigheder, miljø og anti-kor-

OG PRIVATE DEBT FONDE

investerer i særlige sektorer, har

ruption, når vi investerer, samt at

Når vi afgiver investeringstilsagn

venturekarakter eller er geo-

vores investeringer ikke bidrager

73


ØKONOMI OG FINANS

placeret i Blue Chip virksomheder,

Vores arbejde med ansvarlige investeringer tager afsæt i de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, FN’s Global Compact principper og alle vedtagne internationale konventioner med Danmarks tiltrædelse

der er karakteriseret ved større markedsudsving og en konjunktur, der i nogen grad er faseforskudt i forhold til Private Equity virksomhederne. Et andet meget væsentligt element er, at nettoafkastene fra Private Equity-investeringerne har været substantielt større end, hvad der har gjort sig gældende for børsnoterede aktier. På obligationssiden har vi over de seneste år bevæget os markant mod papirer med et kreditelement tilknyttet. Dette har vi gjort for at komme fri af den traditionelle beholdning af stats- og realkreditobligationer, der ud fra et afkastmæssigt synspunkt er uinteressante for os.

til aktiviteter, der er forbundet

potentielle samarbejdspartnere,

med konventionsstridige våben.

der vil være udelukket fra Biku-

Inden for de seneste år har ejen-

benfondens investeringsunivers.

domsinvesteringer overtaget en

Ved nye investeringer og afgi-

74

del af de dårligst performende

velse af investeringstilsagn til

HØJERE ABSOLUTTE AFKAST

obligationers plads på vores inve-

samarbejdspartnere ser vi på

Som en væsentlig investeringsak-

steringsside.

relevante forhold vedrørende

tivitet har vi siden 2004 investeret

miljø, klima, sociale forhold og

i Private Equity fonde. Bikuben-

FORVALTNING

god selskabsledelse.

fonden er nu med i 11 fonde, hertil

Forvaltningen af midler sker

kommer en Private Debt fond.

gennem eksterne forvaltere og

Målet for arbejdet med ansvar-

Denne investeringsaktivitet er vi

via egne ressourcer. På side 75

lige investeringer er at skabe

gået ind i for at kunne investere i

er fordelingen skitseret. Vi har

værdi for Bikubenfonden ud fra

mindre og mellemstore virksom-

samarbejdet med tre danske og

en antagelse om, at de selskaber,

heder, der ikke er børsnoterede,

otte udenlandske Private Equity

der agerer langsigtet og bære-

og hvor der er god vækst og ind-

fonde, en udenlandsk Private

dygtigt, må forventes at klare sig

tjening. Det passer desuden godt

Debt fond, to danske investe-

bedst. Det betyder samtidig, at

sammen med den børsnoterede

ringsselskaber samt to danske

der vil være investeringstyper og

aktiebeholdning, der primært er

forvaltere.


ØKONOMI OG FINANS

I nedenstående figur er de enkelte elementer opdelt efter forvaltningsform. Vi arbejder med en forholdsvis enkelt form, der i praksis over en længere årrække har vist sig at give gode resultater.

SAMARBEJDSPARTNERE I FORBINDELSE MED FORVALTNING Globale mandater

Private Equity

Danske Capital, løbende BankInvest, løbende

Amber Trust II, 2004 LD Equity 1, 2006 Triton II, 2006

Triton III, 2009 Polaris III, 2011 Axcel IV, 2011

Triton IV, 2013 Partners Group Direct 2013, 2014 Hamilton Lane Co III, 2015

Partners Group Direct, 2016, 2016 Triton TSM, 2017

Private Debt

Direkte investering

Hamilton Lane Strat. Opp., 2017

Enkotec A/S, 2006 NCI A/S, 2008 Kreditobligationer, løbende direkte køb

75


ØKONOMI OG FINANS

FINANSIEL VÆRDISKABELSE I 2017 Den finansielle værdiskabelse er et resultat af ideer og strategier,

AKTIV

RESULTAT brutto, mio. kr.

der har været anvendt i en årrække, hvor det har været vigtigt med det langsigtede fokus, der

Noterede

44,7 mio. kr.

er præget af disciplin og agilitet

Enkotec A/S

49,8 mio. kr.

i forhold til de muligheder, der

Private Equity m.v.

66,2 mio. kr.

opstår rent markedsmæssigt.

Core Bolig A/S

Bikubenfonden opnåede et samlet investeringsresultat på

11,0 mio. kr.

171,7 mio. kr.

I alt

171,7 mio. kr. i 2017. Dette modsvarer et afkast på 11,2 %. I dette resultat indgår noterede papirer,

AKTIV

ANDEL RESULTAT pct.

Private Equity, Private Debt samt Enkotec A/S, hvor Bikubenfon-

Noterede

26 %

den har en ejerandel på 100 %.

Enkotec A/S

29 %

Private Equity m.v.

39 %

Core Bolig A/S

I alt

AKTIV

6%

100 % ANDEL VÆRDI

Noterede

40 %

Enkotec A/S

27 %

Private Equity m.v.

27 %

Core Bolig A/S

I alt

76

7%

100 %

Afrundingsdifferencer kan forekomme

pct.


ØKONOMI OG FINANS

Foto: Sanne Frederiksen, Svanninge Bjerge

77


ØKONOMI OG FINANS

BIkubenfondens kollegie i Ørestad

FONDENS ØKONOMI

år. (Dog skal der i det længere

udgjorde gennemsnitligt 16

I 2017 opnåede fonden et resultat

perspektiv ses bort fra, at tallene

fuldtidsansatte i 2017. Netto var

på koncernniveau på 152,6 mio.

for 2014 var påvirkede af lovkra-

der således i 2017 beskæftiget

kr. mod 147,6 mio. kr. året før. Af

vet om indførelse af hensættelse

11 fuldtidsmedarbejdere mod 10

resultatet blev der bevilget 113,8

til fremtidige uddelinger. Uden

året før. (Medarbejdere målt ved

mio. kr. til fondsformål, hvilket er

denne hensættelse ville procenten

FTE.)

23,1 mio. kr. højere end året før.

for 2014 have udgjort 16,4 % mod det officielle 6,3 %.)

Omkostningerne i moderfonden

ovenfor, stammer fra investe-

var på 14,0 mio. kr. mod 11,0 mio.

Der var i 2017 gennemsnitligt 27

ringsafkast og overskud af

kr. året før. En væsentlig del af

fuldtidsansatte personer i fon-

egentlig virksomhed, industrivirk-

stigningen skyldes omkostninger

den. I forbindelse med en række

somheden Enkotec A/S.

ved overgang til nye IT-systemer.

uddelinger arbejder fondens

Fonden administrerer med hen-

egne medarbejdere aktivt med

Fonden har pr. 31. december 2017

blik på at få størst mulig værdi for

at udvikle og drive projekterne,

en balance på koncernniveau

de anvendte ressourcer, hvilket

hvorfor omkostningerne hertil

på 1.616,4 mio. kr. mod 1.534,1

omkostningsnøgletallene ikke

er indeholdt i de pågældende

året før. Egenkapitalen udgjorde

tager højde for. Omkostningsnøg-

projektbevillinger. Medarbej-

1.103,9 mio. kr. mod 1.076,4 mio.

letallene er derfor kun én blandt

dere, der beskæftiger sig med

kr. året før.

flere indikatorer for effektiviteten

fondens egne store indsatser på

i fonden. Omkostninger i pct. af

det sociale og kulturelle område,

Af moderfondens aktiver er

bevillinger er fortsat på et for

Svanninge Bjerge med bl.a.

1.350,5 mio. kr. finansielle an-

fonden lavt niveau med 12,3 %,

Natur til et godt liv-indsatsen

lægsaktiver og 143,7 mio. kr. er

hvilket er på niveau med sidste

78

Indtægterne, der er beskrevet

samt i Kollegiefonden Bikuben

materielle anlægsaktiver. Det er


ØKONOMI OG FINANS

de finansielle anlægsaktiver, der er grundlaget for fondens fremti-

Bikubenfonden opnåede et samlet investeringsresultat på 171,7 mio. kr. i 2017

dige indtjeningskraft. DATTERSELSKABER OG EJENDOMME Bikubenfonden ejer 100 % af industrivirksomheden Enkotec A/S. Virksomheden har en balance på 106,6 mio. kr. og en egenkapital på 71,3 mio. kr. mod 58,6 i 2016. Resultatet i 2017 udgjorde 50,0 mio. kr. mod 38,4 mio. kr. i 2016. Enkotec A/S, der har hovedsæde i Skanderborg, udvikler og producerer højkvalitetsmaskiner til fremstilling af præcisionssøm til byggeindustrien på globalt plan. Selskabet er verdensledende på området. Bikubenfonden har siden 2013 ejet Høbbet A/S, der har to

BIFI A/S er et 100 % ejet datter-

UDDELINGER 2017

primære aktivitetsområder:

selskab, oprettet i 2017. Selskabet

Årets uddelinger på 115,8 mio.

landbrug og en forskningsstati-

driver alle fondens investeringer i

kr. fordeler sig med 48,2 mio. kr.

on med tilhørende værelser og

udenlandske Private Equity huse.

til sociale formål, 64,4 mio. kr. til

kontorfaciliteter. Landbruget

Første års resultat (2017) udgjor-

kulturelle formål og 3,2 mio. kr. til

Høbbet er på 110 ha. og ligger i

de 17,4 mio. kr. Balancen var på

natur og andre formål. Endvidere

tilknytning til fondens naturom-

295,1 mio. kr.

er der sket tilbageførsel af uddelinger foretaget i tidligere år for

råde, Svanninge Bjerge. Fonden har siden 2013 ejet ejen-

2,0 mio. kr., hvilket resulterer i en

Forskningsstationen blev taget i

dommen Otto Mønsteds Gade

nettouddeling på 113,8 mio. kr.

brug i 2016. Forskningsstationen

3-5, København V. som domicil-

er på kommercielle vilkår udlejet

ejendom. Ejendommens 1-3 sal

For en nærmere specifikation

til Syddansk Universitet på en

blev i 2013 renoveret, hvorefter

af årets uddelinger henvises til

langtidskontrakt.

syv fonde flyttede ind i ejen-

listen, der findes på Bikubenfon-

dommen. I 2015 blev 4. og 5. sal

dens hjemmeside:

Høbbet A/S har en balance på

renoveret, og ejendommen har

www.bikubenfonden.dk

59,9 mio. kr. og en egenkapital

siden 1. januar 2016 været fuldt

på 30,0 mio. kr.

udlejet til 11 fonde.

79


ØKONOMI OG FINANS

Bikubenfonden har sine historiske rødder i sparekassebevægelsens idégrundlag, idet fonden udspringer fra Sparekassen Bikuben

80


ØKONOMI OG FINANS

Økonomiske nøgletal SOCIAL Unge på kanten

14.969.183

Kultur til et godt liv

8.950.000

Natur til et godt liv

3.355.000

Børn og unge i Grønland

2.610.000

Hjemløse

9.450.863

Sociale investeringer

2.450.000

Julehjælp

1.000.000

Feriehjælp Andet social Social i alt

1 %

2017

Feriehjælp

10 %

Andet social

2 %

Julehjælp

5 %

31 %

Sociale investeringer

Unge på kanten

SOCIAL 20 %

Hjemløse

19 %

5 %

Børn og unge i Grønland

671.500

Kultur til et godt liv

7 % Natur til et godt liv

4.749.780 48.206.326

18 %

KULTUR

Andet kultur

Scenekunst

39.240.420

Billedkunst

9.003.000

Ramme for små kulturbevillinger

4.329.397

Andet kultur

11.804.434

Kultur i alt

64.377.251

61 %

7 %

Ramme for små kulturbevillinger

Scenekunst

KULTUR

14 %

Billedkunst

ANDRE FORMÅL Andre formål i alt

I alt 2017

3.255.000

115.838.577

81


ØKONOMI OG FINANS

Fondens hoved- og nøgletal

2017

Årets resultat excl. minoritetsinteressers andel Finansielle poster

Generelle omkostninger Egenkapital

Balancesum Omkostninger i % af egenkapital

2016

2015

2014

2013

146,8

137,0

116,5

81,2

62,2

160,8

147,9

127,7

91,3

74,4

14,0

11,0

11,2

10,1

12,3

1.103,9

1.076,4

1.030,3

985,2

914,9

1.514,1

1.425,4

1.340,4

1.128,0

1.098,3

1,3 %

1,0 %

1,1 %

1,0 %

1,3 %

12,3 %

12,1 %

15,5 %

16,4 %

19,7 %

27

24

19

18

15

16

14

12

11

8

Årets resultat

152,6

147,6

126,6

81,2

62,2

33,9

23,2

12,7

9,5

8,2

Årets resultat af finansielle poster

118,9

125,2

113,5

71,6

60,3

Egenkapital excl. minoritetsinteresser

1.103,9

1.076,4

1.030,3

985,2

914,9

58,9

58,9

49,9

0,0

4,5

Balancesum

1.615,2

1.533,2

1.449,2

1.166,9

1.149,4

69,7

71,2

71,2

71,0

71,0

Egenkapitalens forrentning

14,0 %

14,0 %

12,6 %

8,5 %

6,8 %

Egenkapitalens forrentning excl. aktiver disponeret til fondsformål

15,0 %

15,0 %

13,5 %

9,2 %

7,4 %

Soliditetsgrad

Omkostninger i % af årets bevillinger Antal medarbejdere

heraf vedrørende projekter og andre fonde

Koncernens hovedtal Årets driftsresultat

Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser

Heraf aktivposter disponeret til fondsformål

68,3 %

70,2 %

71,1 %

84,4 %

79,6 %

Bevillinger i % af egenkapitalen

10,3 %

8,4 %

7,0 %

6,2 %

6,8 %

Bevillinger i % af egenkapital excl. aktiver disponeret til fondsformål

11,0 %

9,0 %

7,5 %

6,7 %

7,4 %

Bevillinger i % af årets resultat

74,6 %

61,4 %

57,2 %

75,6 %

100,0 %

65

61

56

52

48

48,2

40,5

32,7

31,8

26,1

64,4

46,7

41,0

28,0

33,2

3,2

4,7

3,3

6,3

6,0

-2,0

-1,2

-4,6

-4,7

-3,1

113,8

90,7

72,4

61,4

62,2

120,0

120,0

100,0

100,0

0,0

46

50

41

70

158

47

51

56

89

55

2

3

3

4

6

95

104

100

163

219

Antal medarbejdere

Fondsformål Bevillinger til sociale formål, mio. kr.

Bevillinger til kulturelle formål, mio. kr.

Bevillinger til andre formål, mio. kr.

Tilbageførte bevillinger, mio. kr.

Hensættelse til senere uddeling, mio. kr. Bevillinger til sociale formål, antal

Bevillinger til kulturelle formål, antal Bevillinger til andre formål, antal

82

Bikubenfonden har i 2017 modtaget 1.073 ansøgninger, hvoraf der er givet afslag til de 978

Koncernens nøgletal


ØKONOMI OG FINANS

Nøgletal Nøgletallene er defineret og beregnet således:

Nøgletal:

Beregningsformel:

Omkostninger i % af egenkapital =

Fondens generelle omkostninger x 100

Omkostninger i % af bevillinger, total =

Fondens generelle omkostninger x 100

Egenkapitalens forrentning, koncern (%) =

Egenkapitalens forrentning, koncern, ekskl. aktiver disponeret til fondsformål (%) =

Soliditetsgrad (%) =

Bevillinger i % af koncernens egenkapital =

Bevillinger i % af koncernens egenkapital = ekskl. aktiver disponeret til fondsformål

Bevillinger i % af årets resultat =

Fondens egenkapital

Bevillinger, total Årets resultat x 100 Koncernens gennemsnitlige egenkapital

Årets resultat x 100 Koncernens gennemsnitlige egenkapital ekskl. aktiver disponeret til fondsformål

Koncernens egenkapital ultimo x 100 Koncernens samlede aktiver

Bevillinger x 100 Koncernens egenkapital ultimo

Bevillinger x 100 Koncernens egenkapital ultimo ekskl. aktiver disponeret til fondsformål

Bevillinger x 100 Årets resultat

Nøgletallet udtrykker: Fondens omkostninger i % af egenkapitalen

Fondens omkostninger i % af de totale bevillinger

Koncernens forrentning af egenkapitalen

Koncernens forrentning af den kapital, som den har til rådighed til investeringsformål

Koncernens finansielle styrke

Hvor stor en del af koncernens egenkapital, der bevilges i året

Hvor stor en del af koncernens egenkapital excl. aktiver disponeret til fondsformål, der bevilges i året

Hvor stor en del af årets resultat, der bevilges i året

83


Foto: Sanne Frederiksen, Svanninge Bjerge

84


85


BAGGRUND

HISTORISK BAGGRUND Bikubenfonden har sine historiske rødder i sparekassebevægelsens idégrundlag, idet fonden udspringer fra Sparekassen Bikuben.

D

en selvejende insti-

lagt med andre lignende fonde.

er pt. outsourcet til to eksterne

tution Sparekassen

Senest er BG Fonden i 2010 sam-

porteføljeforvaltere, nemlig

Bikuben blev stiftet

menlagt med Bikuben Fonden

Danske Capital og BankInvest i

i 1857. Bikuben var

af 1989 med sidstnævnte som

to enslydende mandater, således

den første sparekasse, der både

fortsættende fond under navnet

at Bikubenfonden kan måle

drev pengeinstitut og forsørgel-

Bikubenfonden.

afkastet fra de to parter op mod

seskasse. Den blev stiftet på et

hinanden.

socialt motiv som en reaktion

FONDENS MIDLER

på samfundets behov for øget

Bikubenfondens kapital stammer

Bikubenfonden investerer

velfærd til den voksende arbej-

fra fondens ejerandel i Spare-

desuden direkte i virksomheder

derklasse i København. Bikuben-

kassen Bikuben og efterfølgende

via Private Equity investeringer

fonden uddeler i dag midler fra

BG Bank. I dag har Bikuben-

gennem vort 100 % ejede datter-

fondens afkast og formue pri-

fonden ikke væsentlige større

selskab BIFI A/S.

mært til kultur og sociale formål

enkeltbeholdninger i bankak-

ud fra sparekassens grundtanker

tier. I stedet investeres fondens

Sidst men ikke mindst ejer fonden

om samfundsengagement, ny-

kapital bredt ud fra et ønske

Enkotec A/S. Virksomheden, der

tænkning og hjælp til selvhjælp.

om at skabe så stort et afkast

er beliggende i Skanderborg, ud-

som muligt, der kan benyttes til

vikler og producerer maskiner til

I tidens løb er der sket sammen-

fondens almennyttige formål.

fremstilling af præcisionssøm til

lægninger, fusioner, overtagelse

Der investeres således både i

byggeindustrien på globalt plan.

af anden pengeinstitutvirk-

aktier og kreditobligationer, med

somhed mv., som har ændret

skyldig hensyntagen til fondens

Koncernregnskabet omfatter

Sparekassen Bikubens forhold og

risikoprofil.

Bikubenfondens aktiviteter og

ejerskab. Mindre almennyttige

86

aktiviteter i Enkotec A/S samt

fonde er udsprunget af disse

Den aktive investeringsvirksom-

aktiviteter og senere sammen-

hed i børsnoterede værdipapirer

Høbbet A/S og BIFI A/S.


BAGGRUND

Formål Ifølge Bikubenfondens vedtægter har fonden følgende formål: • at udøve finansiel virksomhed gennem investeringer i aktiver eller andre kapitalandele og konvertible obligationer i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art. • at yde tilskud, lån eller på anden måde at fremme driften af danske håndværksvirksomheder og mindre industrivirksomheder og derved medvirke ved etablering af nye virksomheder inden for håndværk og mindre industri samt at bidrage til udviklingsprojekter inden for sådanne virksomheder. • at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål efter bestyrelsens frie skøn, herunder formål, som det ville have været naturligt for Bikuben ifølge sparekassens historie og egenart at støtte.

HOVEDAKTIVITETER

Via prisuddelingerne Årets Reu-

Bikubenfonden ejer og driver

Bikubenfonden arbejder med at

mert, Udstillingsprisen Vision og

naturområdet Svanninge Bjerge,

skabe nye muligheder for unge

Kronprinsparrets Priser hædrer

hvor blandt andet fondens

på kanten af samfundet og

Bikubenfonden den ekstraordi-

natursociale indsats Natur til et

bistår kunstnere og kulturinsti-

nære indsats inden for nogle af

godt liv har sit afsæt.

tutioner med at gå nye veje. På

de fokusområder, som fonden

det sociale område har fonden

arbejder med i sit daglige almen-

Bikubenfonden har gennem en

særligt fokus på unge i alders-

nyttige virke. I forlængelse af

årrække uddelt midler til Kolle-

gruppen 13-30 år med komplekse

Årets Reumert og Udstillingspri-

giefonden Bikuben og Bikuben-

sociale problemer. På det kultu-

sen Vision inviterer Bikubenfon-

foundation New York, Inc. Disse

relle område har fonden særligt

den desuden til en række saloner,

midler er anvendt til opførelse og

fokus på scenekunst og billed-

der sætter fokus på tendenser og

drift af tre kollegier i Danmark,

kunst. Bikubenfondens filantro-

udvikling inden for hhv. scene-

nemlig i Odense, Aalborg og Kø-

piske arbejde foregår i Danmark

kunst- og udstillingsområdet.

benhavn samt Academic Guest

og til dels Grønland.

House i New York.

87


BESTYRELSE

Bikubenfondens Bikubenfondens bestyrelse bestyrelse Bestyrelsen består af af seks-otte medlemmer, der vælges afaf bestyrelsen Bestyrelsen består seks-otte medlemmer, der vælges bestyrelsen

ved simpelt flertal forfor to to årår adad gangen (bemærk, i 2015 blev valgperioden ved simpelt flertal gangen (bemærk, i 2015 blev valgperioden ændret frafra firefire til til to to år).år). Medlemmerne afaf bestyrelsen vælger selv deres ændret Medlemmerne bestyrelsen vælger selv deres formand ogog kan vælge enen næstformand. Hvert bestyrelsesmedlem kan formand kan vælge næstformand. Hvert bestyrelsesmedlem kan

genvælges genvælgesfire firegange. gange.Hertil Hertil kan kan bestyrelsesmedlemmerne bestyrelsesmedlemmerne vælges til og

ogmed meddet detår, år,hvori hvoride defylder fylder6767årårog ogskal skalafgå afgåsenest senestden den1. 1.maj maji det i detår, år, iihvilket hvilketde defylder fylder68 68år. år.

88

Højesteretsdommer

Professionelt bestyrelsesmedlem

Advokat, partner i DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

Jon Stokholm

Anne Broeng

Søren Jenstrup


BESTYRELSE

Gruppefoto af Bikubenfondens bestyrelse

CEO og Senior Partner i KPMG

Næstformand Thomas Hofman-Bang

Adm. direktør, DFDS A/S

Bestyrelsesformand Niels Smedegaard

Direktør for VIA University College Efter- og videreuddannelse

Louise Gade

89


BESTYRELSE

U

dvælgelsen af nye

og varetager den overordnede

medlemmer, har i 2017 afholdt

bestyrelsesmed-

ledelse af fonden. Bestyrelsen

fire bestyrelsesmøder og et

lemmer foretages

godkender strategier for såvel

skriftligt møde. Herudover har

med udgangspunkt

fonds- som investeringsvirk-

formanden og næstformanden

i, at der skal være de fornødne

somheden, den udarbejder

deltaget i møder forud for hvert

kompetencer i bestyrelsen inden

rammerne for direktionens virke

bestyrelsesmøde.

for ledelse, investering, erhvervs-

og kontrollerer, at disse over-

drift, kultur og sociale forhold.

holdes, ligesom den virker som

Bestyrelsesmedlemmer modta-

Ved udvælgelse af nye bestyrel-

sparringspartner for direktionen.

ger for det løbende bestyrelses-

sesmedlemmer anvendes ekstern

Bestyrelsen foretager en årlig

arbejde et fast grundhonorar på

uvildig assistance.

evaluering af sit arbejde.

150.000 kr. Formanden modtager tre gange grundhonoraret og

Bestyrelsen arbejder ud fra prin-

Bikubenfondens bestyrelse, der

næstformanden to gange grund-

cipperne om god fondsledelse

for nærværende består af seks

honoraret.

Adm. direktør, DFDS A/S

Bestyrelsesformand Niels Smedegaard • Født den 22. juni 1962

Bestyrelseserfaring fra danske og

• Indtrådt i bestyrelsen den 19. september

internationale selskaber samt branche-

2013

organisationer.

• Genvalgt i 2017 og kan herefter genvælges tre gange

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER

• Er på valg i 2019

• Kollegiefonden Bikuben (formand)

Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

• Frederiksberg Fonden • European Community Shipowners’

SÆRLIGE KOMPETENCER

Associations (ECSA)

International operationel og strategisk

• Danske Rederier (næstformand)

ledelse, strategiudvikling, finansiel styring

• Interferry

og planlægning, opkøb og integration

• TT Club

af virksomheder, forandringsledelse.

• Falck • Nikolai og Felix Fonden

90


BESTYRELSE

CEO og Senior Partner i KPMG

Næstformand Thomas Hofman-Bang

• Født den 24. marts 1964

udvikling, finans, investering, risikostyring,

• Indtrådt i bestyrelsen den 20. juni 2012

stor bestyrelseserfaring i industri- og finans-

• Er blevet genvalgt i 2016 og kan herefter

virksomheder og fonde.

genvælges tre gange • Er på valg i 2018

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER

Anses medlemmet for uafhængigt? Ja.

• Kollegiefonden Bikuben • CBS Boligfond

SÆRLIGE KOMPETENCER

• Copenhagen Capacity

Operationel og strategisk ledelse, børs-

• Tranes Fond

noterede internationale koncerner, strategi-

Højesteretsdommer

Jon Stokholm

• Født den 23. april 1951

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER

• Indtrådt i bestyrelsen den 21. juni 2011

• Kollegiefonden Bikuben

• Medlem af bestyrelsen for BG Fonden fra

• Det Classenske

2001 frem til fusionen mellem BG Fonden og Bikuben Fonden af 1989 • Genvalgt i 2017

Fideicommis (formand) • Konkurrenceankenævnet (formand)

• Udtræder i 2018

• Fonden Collegium Juris

Anses medlemmet for uafhængigt? Ja.

• Censorformand ved juridiske kandidatuddannelser i Danmark

SÆRLIGE KOMPETENCER Jura, strategi, ledelse, landbrugs- og skovdrift, kultur- og kunsthistorie, højere uddannelsers didaktik.

91


BESTYRELSE

Direktør for VIA University College Efter- og videreuddannelse

Louise Gade

• Født den 15. juni 1972

kommunale forhold, børn og unges forhold,

• Indtrådt i Bikubenfondens bestyrelse i

sociale forhold, uddannelse og forsknings-

september 2014

forhold, HR.

• Genvalgt i 2016 og kan herefter genvælges tre gange

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER

• Er på valg i 2018

• Nordea-fonden

Anses medlemmet for uafhængigt? Ja.

• Nordea Bank-fonden • TV2 Danmark A/S

SÆRLIGE KOMPETENCER

• Formand for bestyrelsen for ICROFS

Strategi, ledelse, politik, kommunikation,

• Repræsentantskabet i Hedeselskabet

Advokat, partner i DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab Advokatpartnerskab

Søren Jenstrup

• Født den 9. juni 1952 • Indtrådt i bestyrelsen den 6. april 2010 • Medlem af bestyrelsen for BG Fonden fra 2009 frem til fusionen mellem BG Fonden og Bikuben Fonden af 1989.

• Ejendommen Østre Gasværk (fond) (formand) • Ferroperm Optics A/S (formand) • Finansieringsselskabet af 1.oktober 1978 ApS

• Genvalgt i 2016

• Gurli og Paul Madsens Fond (direktør)

• Udtræder i 2018

• Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Anses medlemmet for uafhængigt? Ja.

(formand) • Keldmann Health Care A/S (formand)

SÆRLIGE KOMPETENCER Fondsret og finansiel regulering.

• Jeanne og Henri Nathansens mindelegat (formand) • Kontorchef Arthur Andersson og Hustru

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER

Pianistinden Ellen Anderssons Legat

• AXO Holding ApS

• Lysterapi.dk A/S

• Bimoco A/S

• Recke Invest A/S • Edith Allers Mindelegat

92


BESTYRELSE

Professionelt bestyrelsesmedlem

Anne Broeng

• Født den 26. september 1961

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER

• Indtrådt i Bikubenfondens bestyrelse den

• VKR Holding A/S, medlem af revisions-

7. december 2011.

udvalg

• Genvalgt i 2017 og kan herefter

• Velux A/S, formand for revisionsudvalg

genvælges to gange.

• NNIT A/S, formand for Audit committee

• Er på valg i 2019

• ATP, medlem af ORSA udvalg

Anses medlemmet for uafhængigt? Ja.

• Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

SÆRLIGE KOMPETENCER

• Lønmodtagernes Garantifond

Ledelse, strategi, kapitalforvaltning,

• F. Salling Holding A/S

private equity, corporate governance,

• F. Salling Invest A/S

corporate finance, økonomi, forsikring og

• Købmand Herman Sallings Fond

risikostyring. Bestyrelseserfaring fra børs-

• Købmand Ferdinand Sallings Fond

noteret virksomhed, fondsejede virksomhe-

• PensionDanmark

der, fonde og international virksomhed.

• NASDAQ Nordic oy • Danske Commodities A/S, formand for Risikokomiteen

Bikubenfondens direktion Bikubenfondens direktion består

Bikubenfonden har i 2017

Høbbet A/S og BIFI A/S, og 58

af direktør Søren Kaare-Andersen.

beskæftiget gennemsnitligt 27

fuldtidsansatte i Enkotec A/S.

fuldtidsansatte medarbejdere, Bikubenfondens direktør Søren

heraf er i gennemsnit 16 med-

Kaare-Andersen modtager en

arbejdere tilknyttet henholdsvis

årlig løn og pension på 2.178.332

administration, projekter, Kol-

kr., hvoraf Bikubenfondens

legiefonden Bikuben, Bikuben-

andel udgør 2.044.099 kr.

foundation New York Inc. eller

93


SEKRETARIAT

Organisationsdiagram for sekretariatet

Direktion

Kommunikation

Finans og regnskab IT

Kollegier og fondenes hus

94

KulturomrĂĽdet

SocialomrĂĽdet

Svanninge Bjerge


SEKRETARIAT SEKRETARIAT

DIREKTION DIREKTION

DIREKTØR DIREKTØR

Søren varetager det overordnede ansvar for fonden og Søren varetager det overordnede ansvar for fonden og har det personalemæssigeansvar for Mette Roer, Iben, har det personalemæssigeansvar for Mette Roer, Iben, Henning, Sine, Mette Marcus, Pia, Anne Mette, Michael Henning, Sine, Mette Marcus, Pia, Anne Mette, Michael og Casper. og Casper.

DIREKTIONSDIREKTIONSSEKRETARIAT SEKRETARIAT

PA OG PA OG BESTYRELSESSEKRETÆR BESTYRELSESSEKRETÆR

Mette er PA, bestyrelsessekretær og kommunikationsMette er PA, bestyrelsessekretær og kommunikationsmedarbejder. Mette arbejder med kommunikationsindmedarbejder. Mette arbejder med kommunikationsindsatser både internt og eksternt og har desuden ansvar for satser både internt og eksternt og har desuden ansvar for fondens arbejde med AGH. fondens arbejde med AGH.

KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION

KOMMUNIKATIONSCHEF KOMMUNIKATIONSCHEF

SØREN KAARESØREN KAAREANDERSEN ANDERSEN

METTE METTE ROER ROER

IBEN IBEN HAUGAARD HAUGAARD

KOMMUNIKATIONSKOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER MEDARBEJDER

MAJA MAJA BUNDGAARD BUNDGAARD HJORTH HJORTH

FINANS OG FINANS OG REGNSKAB REGNSKAB

Iben har det overordnede ansvar for drift og udvikling af Iben har det overordnede ansvar for drift og udvikling af fondens kommunikationsindsats på alle medieplatforme. fondens kommunikationsindsats på alle medieplatforme. Iben har det personalemæssige ansvar for Maja. Iben har det personalemæssige ansvar for Maja.

Maja er ansvarlig for fondens visuelle kommunikation, Maja er ansvarlig for fondens visuelle kommunikation, herunder opdatering af hjemmesider og sociale medier samt herunder opdatering af hjemmesider og sociale medier samt udarbejdelse af grafisk materiale. udarbejdelse af grafisk materiale.

FINANSDIREKTØR FINANSDIREKTØR

Henning har ansvar for fondens finansielle opgaver med særligt Henning har ansvar for fondens finansielle opgaver med særligt fokus på udvikling af fondens fremtidige indtjening. Henning er fokus på udvikling af fondens fremtidige indtjening. Henning er desuden direktør for BiFi A/S. Henning varetager ansvaret for desuden direktør for BiFi A/S. Henning varetager ansvaret for fondens finansielle opgaver og har særligt fokus på udvikling af fondens finansielle opgaver og har særligt fokus på udvikling af fondens fremtidige indtjening. Henning har det personalemæssige fondens fremtidige indtjening. Henning har det personalemæssige ansvar for Lotte, Ying, Lisbeth, Liss, Thomas, Anders og Henrik. ansvar for Lotte, Ying, Lisbeth, Liss, Thomas, Anders og Henrik.

REGNSKABSANSVARLIG REGNSKABSANSVARLIG

Lotte er regnskabsansvarlig for Bikubenfonden. Desuden Lotte er regnskabsansvarlig for Bikubenfonden. Desuden er hun ansvarlig for en række andre fondes regnskaber. er hun ansvarlig for en række andre fondes regnskaber. Herudover varetager Lotte ansvaret for løn og HR-opgaver, Herudover varetager Lotte ansvaret for løn og HR-opgaver, samt registreringer i de offentlige systemer. samt registreringer i de offentlige systemer.

CONTROLLER CONTROLLER

Ying er controller og er desuden regnskabsansvarlig for Ying er controller og er desuden regnskabsansvarlig for Kollegiefonden, og udarbejder regnskab for huset Otto Kollegiefonden, og udarbejder regnskab for huset Otto Mønsteds Gade samt Foreningen Fondenes Hus. Mønsteds Gade samt Foreningen Fondenes Hus.

HENNING HENNING SKOVLUND SKOVLUND PEDERSEN PEDERSEN

LOTTE LOTTE MATHIESEN MATHIESEN

YING YING LI-WITT LI-WITT

95 95


SEKRETARIAT SEKRETARIAT

REGNSKAB REGNSKAB

REGNSKABSREGNSKABSMEDARBEJDER MEDARBEJDER

Lisbeth er regnskabsansvarlig for Høbbet A/S og er desLisbeth er regnskabsansvarlig for Høbbet A/S og er desuden ansvarlig for en række andre fondes regnskaber. uden ansvarlig for en række andre fondes regnskaber.

REGNSKABSREGNSKABSASSISTENT ASSISTENT

Thomas arbejder med kreditorer samt andre fondes Thomas arbejder med kreditorer samt andre fondes regnskaber. regnskaber.

REGNSKABSREGNSKABSASSISTENT ASSISTENT

Liss arbejder med betalinger, kreditorer og debitorer Liss arbejder med betalinger, kreditorer og debitorer og er derudover fondens arbejdsmiljørepræsentant og og er derudover fondens arbejdsmiljørepræsentant og kontaktperson i forbindelse med forsikringssager. kontaktperson i forbindelse med forsikringssager.

IT IT

IT-KONSULENT IT-KONSULENT

Anne Mette er ansat 10 timer om ugen og har ansvaret Anne Mette er ansat 10 timer om ugen og har ansvaret for driften af Fondasystemet. for driften af Fondasystemet.

KOLLEGIER KOLLEGIER OG FONDENES OG FONDENES HUS HUS

EJENDOMSINSPEKTØR EJENDOMSINSPEKTØR

Michael er ansvarlig for driften i Fondenes Hus og Bikuben Michael er ansvarlig for driften i Fondenes Hus og Bikuben Kollegiet i Ørestad. Kollegiet i Ørestad.

RECEPTIONIST RECEPTIONIST

PIA PIA MEILVANG MEILVANG

Pia arbejder i receptionen og hjælper til i forbindelse Pia arbejder i receptionen og hjælper til i forbindelse med mødeafholdelse. Pia hjælper desuden med andre med mødeafholdelse. Pia hjælper desuden med andre praktiske ting i huset. praktiske ting i huset.

STUDENTERMEDHJÆLPER STUDENTERMEDHJÆLPER

Casper er med til at udvikle fondens nye ansøgningssystem. Casper er med til at udvikle fondens nye ansøgningssystem.

LISBETH LISBETH SKYTTE SKYTTE

THOMAS THOMAS MERRING MERRING

LISS LISS BRESON BRESON

STUDENTERSTUDENTERMEDHJÆLP MEDHJÆLP

96 96

ANNE ANNE METTE METTE DALL DALL

MICHAEL MICHAEL DAHLMANN DAHLMANN PEDERSEN PEDERSEN

CASPER CASPER BIBER BIBER HARTZ HARTZ


SEKRETARIAT

STUDENTERMEDHJÆLP

KULTUROMRÅDET

STUDENTERMEDHJÆLPER

Nanna er studentermedhjælper på det sociale og

NANNA SIGAARD HELBO

kulturelle område. Hun hjælper med administration af

CHEF / KULTUROMRÅDET

Mette er ansvarlig for strategi, udvikling og uddelinger på

METTE MARCUS

det kulturelle område. Hun har særligt fokus på udvikling af

fondens ansøgningssystem. Desuden er Nanna kontaktperson for henvendelser.

nye indsatser og samarbejdsrelationer på det kulturelle område. Mette har det personalemæssige ansvar for Peter, Signe, Karina, Annemette og Nanna.

SENIOR PROJEKTLEDER

Peter er ansvarlig for analysearbejde, monitorering og

PETER KIRKHOFF ERIKSEN

løbende evalueringer af Bikubenfondens indsatser på kulturområdet. Peter er blandt andet projektleder på Udstillingsprisen Vision. Derudover arbejder Peter med uddelinger og udvikling af kulturelle indsatser.

PROJEKTLEDER

Signe leder blandt andet Bikubenfondens atelierprogram

SIGNE BJERREGAARD BROK

og Årets Reumert. Derudover arbejder Signe med uddelinger

TILRETTELÆGGER OG KOORDINATOR

Karina koordinerer og tilrettelægger Bikubenfondens

KARINA LYKKESBORG

PROJEKTLEDER

og udvikling af kulturelle indsatser.

Reumert- og Visionssaloner, der sætter hhv. scenekunsten og billedkunsten til debat.

Annemette er projektleder på indsatsen Kunstens Rammer.

ANNEMETTE FRIIS

SOCIALOMRÅDET

CHEF / SOCIALOMRÅDET

Sine er ansvarlig for strategi, udvikling og uddelinger på

SINE EGEDE

det sociale område. Hun har særligt fokus på udvikling af nye indsatser og samarbejdsrelationer på det sociale område. Sine har det personalemæssige ansvar for Christina, Mikkel, Tessa, Sanne, og Dorte.

97


SEKRETARIAT

SOCIALOMRÅDET

PROJEKTLEDER

Christina er tilknyttet det sociale område og er i samarbejde

CHRISTINA DIEKHÖNER

med Sine ansvarlig for uddelinger og udvikling af de sociale

SENIOR PROJEKTLEDER

Mikkel er ansvarlig for analysearbejde, monitorering og

MIKKEL NEDERGAARD

løbende evalueringer af Bikubenfondens indsatser på det

indsatser.

sociale område. Derudover arbejder Mikkel med uddelinger og udvikling af sociale indsatser.

SVANNINGE BJERGE

DRIFTSLEDER

Anders varetager den daglige drift af Høbbet A/S og de

ANDERS PEDERSEN

tilknyttede ejendomme i Svanninge Bjerge.

BUSHMAN

Henrik hjælper til med den daglige drift af Høbbet A/S og

HENRIK BERTELSEN

Svanninge Bjerge.

BIOLOG OG PROJEKTLEDER OG NATURFORMIDLER

Tessa arbejder med naturformidling og udvikling af natur-

TESSA BUCHWALD

SKOVFOGED OG NATURFORMIDLER

SUSANNE FREDERIKSEN

98

området og er desuden projektleder på indsatsen Natur til et godt liv.

Susanne arbejder med naturformidling og udvikling af naturområdet og er desuden naturformidler på indsatsen Natur til et godt liv.

OLDFRUE

Dorte hjælper ved daglige aktiviteter i Høbbet A/S og

DORTE ALGREN PEDERSEN

Svanninge Bjerge og er desuden tilknyttet indsatsen Natur til et godt liv.


SEKRETARIAT

99


VÆRDIGRUNDLAG

I Bikubenfonden arbejder vi for at nyskabe muligheder for unge på kanten og kunst i en aktuel sammenhæng. Vi bestræber os på at være modige, engagerende, udfordrende og handlekraftige – både i forhold til vores hverdag i organisationen og i den løbende dialog med vores omverden. Som fond agerer vi transparente, faciliterende, holdningsbaserede og værdiskabende. 100


VÆRDIGRUNDLAG

EN

C FA

T

Funktionelle fordele

SP AR TR

E

EN

D

EN

AN

ER

IT

IL

Værdier

IG D

AG

G

O M

E

D

EN

ER

Løfte

NYSKABER MULIGHEDER

ET

RD

AS

G

N IN G LD O H

E

D

N

BE

KA

IS

SB

TI

ER

FO

AF

RD

UD

KR

LE

RE

D

N

D

AN

E

H VÆ

101


SEKRETARIAT

Medarbejderne i Bikubenfonden Bikubenfondens sekretariat Chef / Socialområdet

Sine Egede

Tilrettelægger og koordinator / Kulturområdet

Karina Lykkesborg Kommunnikarionschef

Iben Haugaard Ejendomsinspektør

Michael Dahlmann Pedersen Direktør

Søren KaareAndersen Kommunnikarionsmedarbejder

Maja Bundgaard Hjorth Regnskabsmedarbejder

Lisbeth Skytte Controller

Ying Li-Witt IT-konsulent

Anne Mette Dall Regnskabsassistent

Thomas Merring

Projektleder / Socialområdet

Christina Diekhöner

Regnskabsansvarlig

Lotte Mathiesen PA, bestyrelsessekretær og kommunikationsmedarbejder

Otto Mønsteds Gade

Mette Roer

Senior Projektleder / Kulturområdet

Peter Kirkhoff Eriksen

Regnskabsassistent

Liss Breson

Projektleder / Kulturområdet

Signe Bjerregaard Brok Finansdirektør

Henning Skovlund Pedersen Receptionist

Pia Meilvang Chef / Kulturområdet

Mette Marcus

Senior Projektleder / Socialområdet

Mikkel Nedergaard Projektleder / Kulturområdet

Jacob Lillemose

102


SEKRETARIAT

Gruppefoto af Bikubenfondens sekretariat

Ikke til stede på billedet: Projektleder Annemette Friis, studentermedhjælper Nanna Sigaard Helbo og studentermedhjælper Casper Biber Hartz

103


SEKRETARIAT

Medarbejderne i Bikubenfondens Svanninge Bjerge sekretariat Svanninge Bjerge

104


SEKRETARIAT

Gruppefoto af Bikubenfondens sekretariat

Tessa Buchwald

Dritfsleder

Anders Pedersen

Bushman

Henrik Bertelsen

Skovfoged og naturformidler

Sanne Frederiksen

Ikke til stede pĂĽ billedet: Oldfrue Dorte Algren Pedersen

Biolog og naturformidler

105


ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse,

som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk

ANBEFALING

FONDEN FØLGER

1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §22, at:

for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan og

”Formanden og den administrerende direktør repræsen-

skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

terer fonden udadtil. Et medlem af bestyrelsen må ikke

uden formandens tilladelse udtale sig til medier eller rette henvendelse til offentligheden om selskabets forhold. Herudover kan bestyrelsen fastsætte retningslinjer for information til fondens ansatte og offentligheden om fondens forhold.”

På hjemmesiden skriver fonden: I Bikubenfonden kommunikerer vi åbent om vores arbejde, så vores samarbejdspartnere – og omverden i det hele taget – kan få indsigt i og forstå fondens aktiviteter. Desuden vil vi gerne dele den viden og de erfaringer, vi får gennem vores arbejde. Nøgleordene for fondens kommunikation er at skabe debat, kendskab og transparens. Vi deltager aktivt i debatarrangementer og møder, og på kulturområdet arrangerer vi blandt andet Reumert- og Visionssaloner, der sætter emner inden for hhv. scenekunst- og billedkunstområdet til debat. http://www.bikubenfonden.dk/om-bikubenfonden Bikubenfonden fik i 2016 vedtaget en ny kommunikationsstrategi, som er offentligt tilgængelig.

106


ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §16, at:

sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstem-

”Bestyrelsen fastsætter en gang årligt fondens overord-

melse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

nede strategi og uddelingspolitik med henblik på at sikre fondens virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser.”

Bikubenfonden fik i 2016 godkendt en ny uddelingsstrategi, som er offentligt tilgængelig på fondens hjemmeside. http://www.bikubenfonden.dk/bikubenfondens-strategi 2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organise-

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §9 og

rer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik

§10, at:

på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de

”Bestyrelsesmøde indkaldes med mindst en uges varsel,

bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

medmindre særlige forhold efter formandens skøn gør det nødvendigt at afholde møde med kortere varsel.”

”Formanden sørger for, at der udarbejdes dagsorden for mødet, og at den med de fornødne bilag så vidt muligt udsendes mindst en uge før mødet.”

”Formanden, og i dennes forfald næstformanden, leder møderne.” 2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen — ud over

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §14, at:

formandshvervet — undtagelsesvis anmoder bestyrelses-

”Såfremt bestyrelsen undtagelsesvist — ud over for-

formanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

mandshvervet — anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der

sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.”

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §8, at:

fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde

”Bestyrelsen skal løbende sikre, at bestyrelsen besidder

over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

relevant og fornøden viden og kompetence til at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen ved valg af kandidater til fondens bestyrelse.”

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §7, at:

eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en strukture-

”Bestyrelsen skal ved udvælgelse af kandidater til besty-

ret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

relsen sikre en struktureret, grundig og gennemskuelig proces.”

107


ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §8, at:

på baggrund af deres personlige egenskaber og kompe-

”Bestyrelsen skal løbende sikre, at bestyrelsen besidder

tencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse — sammenholdt med behovet for kontinui-

relevant og fornøden viden og kompetence til at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen ved valg af kandidater til fondens bestyrelse.”

tet — og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a.

Det fremgår af fondens hjemmeside, at:

erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

”Udvælgelsen af nye bestyrelsesmedlemmer tager ud-

gangspunkt i, at der skal være de fornødne kompetencer i bestyrelsen inden for ledelse, investering, erhvervsdrift,

kultur og sociale forhold. Ved udvælgelsen af nye bestyrelsesmedlemmer igangsættes en grundig proces med anvendelse af ekstern uvildig assistance.” 2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen,

Bestyrelsen præsenteres i årsberetning og på fondens

og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemme-

hjemmeside med samtlige anbefalede oplysninger:

side, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende

http://www.bikubenfonden.dk/bestyrelse

oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer: • den pågældendes navn og stilling, • den pågældendes alder og køn, • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode, • medlemmets eventuelle særlige kompetencer, • den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver, • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/ tilskudsyder m.v., og • om medlemmet anses for uafhængigt. 2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmed-

Der er ingen sammenfald mellem medlemmer af Biku-

lemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er

benfondens bestyrelse og bestyrelser eller direktioner i

medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens

fondens dattervirksomheder ENKOTEC A/S, BIFI A/S og

dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et

Høbbet A/S.

helejet egentligt holdingselskab.

108


ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens

Samtlige medlemmer af fondens bestyrelse er uafhængi-

medlemmer er uafhængige.

ge i henhold til nærværende definition.

Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles. Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende: • er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/ koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion, • inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, • er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor, • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år, • er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær, • er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller • er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som

Det fremgår af Bikubenfondens vedtægter §6, at:

minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt

”Medlemmer af bestyrelsen vælges af bestyrelsen ved

for en periode på fire år.

simpelt flertal for 2 år af gangen. (…) Alle medlemmer kan højst genvælges fire gange.”

109


ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af besty-

Det fremgår af Bikubenfondens vedtægter §6, at:

relsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i

”Hertil kan bestyrelsesmedlemmerne vælges til og med

ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

det år, hvori de fylder 67 år og skal afgå senest den 1. maj det år, i hvilket de fylder 68 år.”

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §22, at:

evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og

”Bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor

de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers

bidrag og resultater årligt evalueres, hvorefter resultatet drøftes i bestyrelsen.”

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §22, at:

evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators

”Bestyrelsen fastlægger ligeledes en evalueringsproce-

arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

dure for fondens direktion, hvor direktionens arbejde og resultater én gang årligt evalueres af bestyrelsen.”

3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i

Det fremgår af Bikubenfondens vedtægter §7, at:

erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag,

”Det enkelte bestyrelsesmedlem kan modtage et honorar

samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

fastsat af bestyrelsen. Honoraret må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.”

Herudover fremgår det af fondens hjemmeside, at: ”Bikubenfondens bestyrelsesmedlemmer modtager for

det løbende bestyrelsesarbejde et fast grundhonorar på 150.000 kr. Formanden modtager 3 gange grundho-

noraret og næstformanden 2 gange grundhonoraret.

Ingen bestyrelsesmedlemmer modtager herudover ekstra honorar.”

http://www.bikubenfonden.dk/content/bestyrelse 3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives

Omfanget af vederlag fremgår af årsregnskabet.

oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

Begivenheder efter balancedagen Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forbud, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

110


ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

Foto: Art Week

111


BIKUBENFONDEN

Otto Mønsteds Gade 5 1571 København V

www.bikubenfonden.dk CVR-nr.: 13 29 06 44 BESTYRELSE:

• Bestyrelsesformand, Adm. direktør DFDS A/S Niels Smedegaard

• Næstformand, CEO og Senior Partner KPMG Thomas Hofman-Bang

• Professionelt bestyrelsesmedlem Anne Broeng • Højesteretsdommer Jon Stokholm

• Advokat, partner i DLA Piper Denmark Advokatpartnerskab Søren Jenstrup

• Direktør på VIA Efter- og videreuddannelse Louise Gade DIREKTION:

Søren Kaare-Andersen REVISION:

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab Weidekampsgade 6 2300 København S

REDAKTION: Iben Haugaard og Mette Roer LAYOUT: Maja Bundgaard Hjorth

BESTYRELSES- OG MEDARBEJDERFOTO: Ulrik Jantzen COPYRIGHT: Bikubenfonden