Bikubenfondens årsberetning 2015

Page 1

ÅRSBERETNING

2015 Sociale formål Kunst og kultur Svanninge Bjerge


Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der anvender midler fra fondens afkast og formue til gavn for samfundet, primært inden for kultur og sociale formål.

Bikubenfonden • Otto Mønsteds Gade 5 • 1571 København V • CVR-nr.: 13 29 06 44 • Telefon: 33 77 93 93 • www.bikubenfonden.dk • info@bikubenfonden.dk

2


INDHOLDSFORTEGNELSE 4     Ledelsesberetning 10    Strategi 15   Sociale formål 22  Kunst og kultur 26  Svanninge Bjerge 30  Økonomi 38  Baggrund 41   Bevillingsoversigt 2015 46  Bestyrelse og sekretariat 56  Anbefalinger for god fondsledelse

3


Ledelsesberetning

LEDELSESBERETNING

MERE END BLOT PENGE I Bikubenfonden har vi et stærkt ønske om

MOD NYE HORISONTER Med et samlet uddelingsniveau på godt 70 mio. kr.

at tage et medansvar for udviklingen af det

årligt er Bikubenfonden blandt de mindre af de store

danske samfund. Vi vil agere som løftestang

danske fonde. Derfor skal vi også gøre en ekstra indsats

for nogle af de områder, som ingen samfunds-

for at komme til at bokse over egen vægtklasse: Hvis vi skal skabe større virkning og betydning af vores an-

aktør kan løfte alene: Kunsten, kulturen og de

vendte midler, er vi nødt til at tage andre metoder i brug. I Bikubenfonden opsøger vi i høj grad selv de områder,

børn og unge, der lever på kanten.

hvor vi i dialog og samarbejde med andre kan være med til at gøre en forskel med de ressourcer og kompetencer, vi besidder. Og vi løber gerne en risiko ved at gribe

Fondenes muligheder for at agere mere katalytiske er

til nye måder at gøre det på for at bryde med vane-

umiddelbart gode. Deres uafhængighed, deres langsigtede

tænkningen og undersøge, hvad der virker. Det gør vi både

tidshorisont, deres finansielle råstyrke og deres mulighed

på det kulturelle og det sociale område.

for at skabe indsatser på tværs af de klassiske skel mellem offentlige og private aktører gør dem til noget ganske

RUM FOR NYE ERKENDELSER

særligt. Men en transformation fra klassisk donorfond til

På det kulturelle område arbejder Bikubenfonden for at

proaktiv filantropisk fond sker ikke af sig selv. Det kræver

styrke kvalitet og nytænkning af kunst og kultur i Danmark.

et opgør med det støvede dictum om, at ”den, der lever

Udgangspunktet er, at kunst og kultur kan skabe et rum for

stille, lever godt”. Vi skal som fond have modet til at agere

nye erkendelser, sansning og refleksion over eget liv. Den

langt mere proaktivt, offensivt og samarbejdsorienteret.

indsigt, kunsten tilbyder sit publikum, kan samtidig skabe et bredere og mere nuanceret udsyn mod nye aspekter i

I Bikubenfonden påtager vi os i stadigt stigende grad rollen

tilværelsen og verden omkring os.

som risikovillig fond. Vi engagerer os aktivt og udvikler nye indsatser i samspil med andre. Inden for både det sociale

I året der gik, har vi støttet Danmarks første digitale

og det kulturelle område findes et behov for nytænkning,

kunsthal, DIAS. Med fondens støtte har de etableret sig

som ikke kan løses med enkeltstående indsatser. Opgaven

som en selvejende institution, der nu arbejder med et

skal angribes fra mange sider i en kollektiv indsats på tværs

seriøst program og med planer for at videreføre ideen med

af aktører. Bikubenfonden agerer derfor ved at identificere

at anvende Vallensbæk Station som dynamisk udstillings-

nye og relevante fokusområder på det kulturelle og socia-

sted for digital kunst i verdensklasse.

le område. Vi samler relevant viden og samarbejder med vores omverden i udformningen af indsatserne. Vi ser os

I forlængelse af fondens historiske indsats på museums-

selv som en ressource og en samarbejdspartner i stedet for

området blev der i 2015 sat særligt fokus på den gode

blot at donere penge. Dette er vi særdeles opmærksomme

formidling af kunst og kulturhistorie, og fonden uddelte

på i Bikubenfonden. Alene når vi ikke langt. Men sammen

for første gang Udstillingsprisen Vision. Med prisen sæt-

med et omfattende netværk af aktører kan vi skabe nye

ter Bikubenfonden hvert år tre millioner kroner på højkant

muligheder. Vi oplever heldigvis et momentum for at ny-

til en visionær udstillingsidé med nutidig relevans. Vi

tænke – ikke alene i egne rækker, men hos de mange dygtige

ønsker dermed at få belyst og se konkrete svar på, hvad

mennesker og organisationer, vi samarbejder med hver dag.

den gode udstilling er. Desuden afholdt fonden i som-

4


Ledelsesberetning

meren 2015 et internationalt symposium med fokus på emnet og fortsætter med en række mindre debatarrangementer. Samlet set er formålet at sætte den gode udstilling til debat og skabe større synlighed om det kunstog kulturhistoriske område. I løbet af 2015 har fonden i samarbejde med Statens Kunstfond etableret Udviklingsplatform for scenekunst. Platformen vil tilbyde rådgivning af aktører i miljøet til gavn for det enkelte projekt, men på længere sigt også for at styrke det samlede scenekunstmiljø. Organisationen er skabt med det formål at bidrage til udvikling af den frie scenekunst, projektstøttede teatre og mindre etablerede teatre og vil arbejde i dialog med nationale og internationale aktører, herunder CPH Stage, for herigennem at bidrage til et mere dynamisk, kvalificeret og mangfoldigt scenekunstmiljø i Danmark til gavn for publikum. BØRN OG UNGE PÅ KANTEN På det sociale område har Bikubenfonden et særligt blik for børn, unge og familier på kanten. Uanset om det er de unge hjemløse eller de anbragte børn, ønsker vi at gøre en forskel for dem, der lever på kanten af samfundets centrale livsarenaer, såsom familie, netværk, job, uddannelse og fritidsliv. Udgangspunktet for Bikubenfondens arbejde er at mobilisere det enkelte menneskes potentiale og egen modstandskraft for herigennem at opnå evnen til at tage

Bil

led Fo kun to : A stne nd r M ers al Su ene ne L Be and rg gre n

medansvar for sit eget liv. Fonden udvikler nye, forpligtende og langsigtede løsninger gennem samarbejder mellem offentlige- og private ak-

ha

ru

ds

my k

ke t

tører. Det gør vi f.eks. ved sammen med andre gode kræf-

Fo n

de

ter at iværksætte Hjem til Alle Alliancen, hvor formålet er at reducere og forebygge hjemløshed blandt unge i Danmark. Alliancen vil samle alle dem, der kan og vil bidrage i en aktionsfokuseret alliance, der skal bekæmpe hjemløshed

Vi ser os selv som

hos unge. Alliancen vil omdanne nationale og internatio-

en ressource og en

nale analyser til konkrete aktioner, forstærke fælleskaber for og med unge hjemløse og forbinde eksperter, kommuner,

samarbejdspartner

erhvervsliv, uddannelser, organisationer og de unge hjemløse selv om løsninger på tværs af sektorer og tæt på de

i stedet for blot at

hjemløse. Alliancen vil udvikle og teste nye løsninger og sikre

donere penge

en bred spredning af de løsninger, der virker til hele landet.

5

ne

sH

us

.


I Bikubenfonden p책tager vi os i stadigt stigende grad rollen som risikovillig fond. Vi engagerer os aktivt og udvikler nye indsatser i samspil med andre

6


Et andet eksempel er samarbejdet med den socialøkono-

sociale felt. Vi blander os, og vi har en faglig holdning til

miske virksomhed Comeback Industries, der bistår tidligere

det sociale og kulturelle område.

kriminelle unge med at skabe deres egen arbejdsplads som selvstændige. Comeback Industries tager afsæt i de unges

I Bikubenfonden tror vi på samarbejde. Vi tror på, at de

virkelighed. Derfor etableres fællesskabet med udgangs-

bedste løsninger og idéer opstår, når forskellige aktører

punkt i bokseklubben Comeback, hvor der på baggrund af

går sammen og udvikler på tværs. Enkeltvis er vi unikke.

boksetræning i ringen arbejdes med de unge ud fra boks-

Vi skal dyrke hver vores særegne position og særlige

ningens metaforik. De unge kommer samtidig gennem et

muligheder. Men vi kan ikke skabe kunstneriske nybrud

grundigt socialiseringsprogram og bliver klar til at vælge

eller løse de samfundsmæssige udfordringer, vi står over

en anden vej i deres liv. En af Comeback Industries unge

for i dag, hver for sig.

drenge udtrykker det sådan her: ”Jeg er stolt over, at sådan en som mig får lov, frihed og status — og en chance, som

Som fond ønsker vi at udnytte vores fulde potentiale og

staten ikke ville give mig”.

særlige position i det danske samfund. Derfor iværksatte bestyrelsen i 2015 en proces for en ny strategi for Bikuben-

TRANSPARENS EN FORUDSÆTNING

fondens virke, som vi vil lancere i løbet af 2016. Vi går i

I året der gik, er Bikubenfonden flyttet fra 1. sal op i top-

vores arbejde med den nye strategi grundigt til værks: Vi

pen af Fondenes Hus, der ligger på Otto Mønsteds Gade i

har blandt andet i 2015 foretaget en større undersøgel-

København. De nye lokaler er ombygget og indrettet i tråd

se blandt vores vigtigste samarbejdspartnere for at blive

med de øvrige etager. Alle mødelokaler har vægge af glas,

klogere på, hvordan de oplever samarbejdet med Bikuben-

fordi vi ønsker at understrege vores budskab om, at vi som

fonden, og hvor de ser, at vi kan gøre det endnu bedre i

fond bør være transparent i alt, hvad vi gør og foretager

fremtiden. Vi har også ladet os inspirere af internationale

os. Det er en udvikling, vi er enige om i Fondenes Hus. I

tendenser på fondsområdet, og vi har skuet tilbage på

2015 bød vi blandt andre BRF Fonden og Frederiksberg-

vores rødder og set på de potentielle scenarier for nye

fonden velkommen, så vi nu i alt huser 14 organisationer.

ruter, vi med fordel kan følge fremover. Endelig har vi undersøgt, hvor der på det kulturelle og sociale område

2015 var også året, hvor fondene kom på den politiske

er behov for nytænkning, og hvor en fond som Bikuben-

dagsorden. Som et lyn fra en klar himmel fremsatte rege-

fonden kan være med til at gøre en forskel. Vi tror på, at

ringen et forslag om afskaffelse af transparensreglen og

en stærk strategi kræver markante fravalg. Derfor vil vi

konsolideringsfradraget: Forslag som ville få store øko-

skærpe vores indsatser ved at have modet til at vælge fra.

nomiske konsekvenser for samfundets svageste borgere,

På den måde vil vi opnå et større potentiale for at bidrage

kunst- og kulturlivet samt forskningen. Her stod vi sammen

til nybrud og udvikling på områder, hvor vi i Bikubenfonden

med en række andre fonde om at gøre opmærksom på de

har styrkepunkter og for alvor kan gøre en positiv forskel.

alvorlige konsekvenser, som forslaget ville få. FREMTIDEN SOM FACILITERENDE FOND For Bikubenfonden bliver 2016 et år med fokus på de store samfundsmæssige spørgsmål og kunstfaglige udviklingstendenser. Vi bevæger os i disse år væk fra rollen som passiv donor på afgrænsede områder til en aktiv, engagerende og faciliterende praksis, hvor vi indgår i partnerskaber med organisationer og samarbejdspartnere på det kulturelle og sociale område. Formålet er at skabe forandring i nært

Niels Smedegaard

Søren Kaare-Andersen

samarbejde og dialog med andre aktører i det kulturelle og

Bestyrelsesformand

Direktør

7


Bikubenfonden arbejder for at fremme indsigt og udsyn ved at støtte og udvikle nyskabende projekter af høj kvalitet inden for kultur og det sociale område.

I 2015 bevilgede Bikubenfonden:

41

MIO. KR. til det kulturelle område

33

MIO. KR. til det sociale område

8

3

MIO. KR. til Svanninge Bjerge


9


Strategi

STRATEGI

BIKUBENFONDENS ALMENNYTTIGE VIRKE Fondens overordnede mission og vision er fortolket på følgende vis for det almenyttige virke:

• VÆRE NYSKABENDE

Bikubenfonden arbejder for at fremme indsigt

• VÆRE UDVIKLENDE • VÆRE ENGAGERENDE OG INVOLVERENDE

og udsyn ved at støtte og udvikle nyskaben-

• FORANDRE OG SÆTTE SIG SPOR

de projekter af høj kvalitet inden for kultur og

• HAVE EN PLAN FOR FORANKRING

det sociale område.

•  H AVE EN PLAN FOR SKALERING OG UDBREDELSE

STRATEGI Bikubenfondens strategi for det almennyttige virke tilgodeser projekter inden for kulturelle og sociale formål.

Katalyserende donationer og partnerskaber

Fonden tilstræber en fordeling med 40-60 % af de samlede uddelinger til kulturelle projekter og 40-60 % til sociale projekter i gennemsnit over en årrække. Den procentuelle fordeling kan variere fra år til år.

Rådgivning, sparring og udvikling af indsatser

Fonden arbejder i sit almenFortalervirksomhed, alliancer og netværk

nyttige virke både som driver, partner og donor

Kapacitetsopbygning og udvikling af organisationer og individer

Bikubenfonden tilgodeser både tidsbegrænsede projekter og flerårige udviklingsorienterede projekter, der rækker ind i fremtiden og har en langsigtet virkning med vedvarende betydning for samfundet og den enkelte.

Fysiske og virtuelle platforme for udvikling

Ethvert projekt, som Bikubenfonden præsenteres for, vurderes individuelt ud fra faglige kriterier. Projekterne skal leve op til et eller flere af følgende kriterier for at

Fokuserede ansøgningsprocesser

komme i betragtning:

10


Strategi

Bikubenfonden ønsker at sikre, at fondens midler forvaltes

de relevante områder. Fondsbestyrelsen træffer den ende-

forsvarligt og udnyttes bedst muligt til gavn for samfun-

lige beslutning om alle bevillinger over 150.000 kr.

det. Derfor stiller fonden krav til sine samarbejdspartnere og støttemodtagere om høj faglig kvalitet, nytænkning,

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER

samfundsnytte samt synliggørelse, herunder formidling af

Fondens midler bliver anvendt ved brug af en vifte af

resultater.

forskellige metoder. Vores bidrag kan ofte ses i form af katalyserende donationer eller indgåelse af partnerska-

Bikubenfondens strategi for det almennyttige virke er

ber. Men lige så ofte foregår uddelingerne som investerin-

tilgængelig på www.bikubenfonden.dk

Bikubenfonden tilgodeser

PROCEDURE FOR UDVIKLING AF PROJEKTER Bikubenfonden kan i sit almennyttige virke både involvere

både tidsbegrænsede projekter

sig i korte tidsbegrænsede projekter eller flerårige udviklingsorienterede indsatser og i projekter efter an-

og flerårige udviklingsorieterede

søgning såvel som indsatser skabt gennem fondens eget

indsatser

udviklingsarbejde eller i samarbejde med andre. Det vil sige, at fonden i sit almennyttige virke både arbejder som driver, partner og donor alt efter, hvad der er relevant i de enkelte tilfælde.

ger i rådgivning eller kapacitetsopbyggende udviklingsforløb, som bliver skræddersyet til en samarbejdspartner.

Driver: Bikubenfonden indkredser de områder i samfun-

Andre gange går fondens midler til fortalervirksomhed

det, som fonden via almennyttigt arbejde kan bidrage til

for en konkret sag, opbygning af alliancesekretariater

at udvikle. Fonden lægger den overordnede strategi og

eller etablering af tværgående netværk for vores bevil-

opstiller selv målene for sin indsats. Fonden gennemfører

lingsmodtagere. Vi udskriver også fokuserede priskonkur-

selv sine projekter eller samarbejder med andre organisa-

rencer eller åbner for indkaldelse af idéer til et fokuseret

tioner eller det offentlige på måder, der kan være med til

område.

at nå disse mål. Partner: Bikubenfonden indgår et partnerskab med en eller flere partnerorganisationer. Et partnerskab består typisk af fælles definerede mål, løbende udvikling og dialog samt fælles evaluering og ejerskab til indsatsen. Fonden kan også bidrage til at sikre kapacitetsopbygning af partnerorganisationen. Donor: Bikubenfonden giver en donation til et projekt på baggrund af en ansøgning. Bevillingsmodtageren organiserer og driver projektet. I relevante tilfælde indgår fonden i en dialog om projekternes mål, metoder og forankring. Ansøgninger behandles løbende via et elektronisk ansøgningssystem, som ansøgere tilgår på hjemmesiden. Alle ansøgninger behandles af fagpersoner inden for

11


Kunstneren Malene Landgreen har udsmykket Fondenes Hus. Et nyt greb er udarbejdelsen af et geometrisk mønster printet på lydabsorberende plader. Et fint eksempel på kunstnerisk innovation, hvor et ellers primært funktionelt materiale bearbejdes til et kunstnerisk udtryk.

12


13


Programmer

For at skabe synergieffekt og videndeling på tværs af de indsatser, som Bikubenfonden iværksætter og støtter, har fonden valgt at organisere indsatserne i tematiske programmer.

14


Programmer

PROGRAMMER

SOCIALE FORMÅL Bi

Bikubenfonden arbejder for at skabe indsigt og udsyn for socialt udsatte børn, unge og deres familier. Udgangspunktet er at mobilisere det enkelte menneskes egen modstandskraft og empowerment. Med empowerment forstås evnen til at opnå medansvar for sit eget liv og at mobilisere egne ressourcer. Bikubenfonden arbejder for, at flere udsatte børn og unge kan opnå succesoplevelser, der kan overføres til andre sammenhænge af deres liv.

Bikubenfondens sociale engagement rækker tilbage til fondens rødder i Sparekassen Bikuben. Som fundament for Bikubenfondens virke på det sociale område støtter fonden den tilbagevendende forskningsrapport Børn og Unge i Danmark gennemført af SFI — Det Nationale Forskningsinstitut for Velfærd. Inden for det sociale uddelingsområde arbejder Bikubenfonden med seks hovedprogrammer:

• PROGRAM FOR DEN UDSATTE FAMILIE •  PROGRAM FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE   BOLIGOMRÅDER • PROGRAM FOR HJEMLØSE • PROGRAM: KULTUR TIL ET GODT LIV • PROGRAM: NATUR TIL ET GODT LIV •  PROGRAM FOR BØRN OG UNGE I GRØNLAND

15

lle

de

v

li en

gs

d tu

af nt

Na

ku

us

Fo a.

to

i :S

n mo

Mo

ur

itz


Knagelbjerghus i Svanninge Bjerge danner rammen om programmet Natur til et godt liv. Foto: Casper Tybjerg

16


Programmer

Program for den udsatte familie

HVORDAN? Bikubenfonden støtter de udsatte familier gennem dona-

En barndom i en udsat familie er forbundet med en række

tioner og partnerskaber. Blandt Bikubenfondens indsat-

afsavn, der giver børnene en øget risiko for marginalise-

ser på området er støtte til projektet Bydelsmødre og det

ring og mistrivsel. Med udgangspunkt i en helhedsorien-

lokale Familiestuen i Frederikshavn, hvor der afprøves nye

teret og forebyggende tilgang ønsker Bikubenfonden, at

metoder til dialog med de udsatte familier. Fonden støtter

familierne får opbygget deres egen modstandskraft og

også tværgående initiativer, hvor frivillige og erhvervsli-

at yde hjælp til selvhjælp for hele familien.

vet mobiliseres til at støtte og hjælpe de socialt udsatte familier. Bikubenfonden er desuden optaget af, hvordan socialt udsatte kan få en egen stemme i debatten om

HVORFOR?

social udsathed, og at familierne får adgang til fritidsakti-

Den socialt udsatte familie er oftest karakteriseret ved

viteter og kultur på lige fod med andre familier.

at være ramt af en eller flere sociale problemstillinger, som f.eks. arbejdsløshed, psykiske lidelser og fysisk syg-

De udsatte familier er også blandt de prioriterede grupper

dom, dårlige boliger, manglende uddannelse, kriminalitet,

for fondens julehjælp og feriehjælp.

rusmiddelmisbrug, vold eller seksuelle overgreb. I yderste konsekvens kan disse faktorer føre til anbringelse af et eller flere af familiens børn. Derfor prioriterer Bikubenfonden også støtte til børn og unge anbragt uden for

Program for børn og unge i udsatte boligområder

hjemmet.

Bikubenfonden støtter de udsatte

Bikubenfonden arbejder med indsatser målrettet udsatte børn og unge i udsatte boligområder. Indsatserne skal

familier gennem donationer og

styrke børnene og de unges modstandskraft og give dem troen på egne styrker.

partnerskabet I en tid hvor andelen af langtidsfattige familier i Danmark

HVORFOR?

er vokset, er fattigdom et andet udbredt problem i man-

Mere end hver tredje unge under 18 år i udsatte bolig-

ge udsatte familier. Fattigdommen har store konsekvenser,

områder er i særlig risiko for at komme ind i en negativ

f.eks. i forhold til stigmatisering og marginalisering i de

spiral. I de udsatte boligområder er børn og unge med

sociale sammenhænge barnet eller den unge indgår i.

anden etnisk baggrund rigt repræsenteret, og derfor er indsatser i disse områder en mulighed for direkte adgang

HVAD?

til en gruppe børn og unge, der f.eks. statistisk set klarer

Programmet indeholder en række initiativer, som skal for-

sig markant dårligere i folkeskolen end de jævnaldren-

bedre vilkårene for udsatte børn, unge og deres familier

de med dansk baggrund. Andelen, der får afsluttet en

på både kort og lang sigt. Dertil kommer initiativer og

erhvervskompetencegivende uddannelse, er derfor for

projektindsatser med en 360 graders tilgang til fondens

denne gruppe også mindre end andelen, der har en dansk

prioriterede målgrupper såsom familier ramt af vold,

baggrund. Det er faktorer, der er medvirkende til, at de

anbringelse, fattigdom, misbrug, fængsling og anden form

risikerer at ende som en isoleret gruppe adskilt fra det

for udsathed.

øvrige samfund, på overførselsindkomst og i værste fald i kriminalitet.

17


Programmer

HVAD?

HVAD?

Bikubenfonden arbejder for at give børn og unge i udsatte

Bikubenfonden har et særligt fokus på de unge hjemløse,

boligområder modstandskraft og styrke dem i et mønster-

men støtter fortsat hjemløse generelt. Bikubenfonden støt-

brud. Indsatserne forebygger på længere sigt problemer i

ter f.eks. Morgencaféen for Hjemløse og Ombolds hjem-

de udsatte boligområder og resten af det danske samfund.

løselandshold i fodbold for kvinder.

Bikubenfonden støtter med både donationer og katalytiske indsatser på området.

Hjemløse i Danmark udgør en HVORDAN?

af samfundets svageste og mest

Bikubenfonden iværksætter indsatser, der skal sikre vidensopbygning, sociale netværk og sammenhold i

udsatte grupper

familien samt at opbygge børnene og de unges kompetencer, netværk, selvværd og modstandskraft. Bikubenfonden støtter f.eks. gadeidrætsforeningen GAME og

HVORDAN?

Projekt Helhed i Vollsmose, som i tæt samarbejde mellem

Bikubenfonden støtter hjemløseområdet gennem dona-

fodboldklubben B1909 og to skoler arbejder for at styrke

tioner, partnerskaber og ved egne driver-indsatser. I 2014

børnenes læring gennem fodbold og bevægelse. Desuden

har Bikubenfonden sammen med Realdania, Helsefonden

støtter Bikubenfonden Bydelsmødre.

og Københavns Kommune analyseret og afdækket muligheder for iværksættelse af en større fælles indsats på området for hjemløshed blandt unge. Denne indsats er netop lanceret i form af Hjem til Alle Alliancen. Problemstillingen vedrørende det stigende antal unge hjemløse er

Program for hjemløse

så kompleks, at opgaven bør angribes fra mange forskellige vinkler og i samarbejde med mange aktører på tværs

Hjemløse i Danmark udgør en af samfundets svageste

af den offentlige sektor, erhvervslivet og civilsamfundet.

og mest udsatte grupper. Hjemløshed er ofte resultatet

Inden for den internationale filantropi kaldes denne tilgang

af sammensatte sociale problemer, såsom f.eks. psykisk

til problemløsning for collective impact – eller på dansk:

sygdom og misbrug. Bikubenfonden har et særligt fokus

kollektiv effekt.

på det stigende antal af unge hjemløse. Hjemløseområdet prioriteres også højt i uddelingen af den årlige julehjælp. HVORFOR? Forskningen på hjemløseområdet dokumenterer en række væsentlige konsekvenser af et liv i hjemløshed. Livet som hjemløs er voldsomt belastende for i forvejen

Program: Kultur til et godt liv

svage individer og familier. En stor gruppe hjemløse modtager f.eks. ikke behandling for alvorlig psykisk og fysisk sygdom samt misbrug. Antallet af unge hjemløse er steget

Med programmet Kultur til et godt liv støtter Bikuben-

markant de seneste år. Hjemløshed har desuden et inter-

fonden kunst- og kulturindsatser for socialt udsatte børn

nationalt perspektiv, da der i Danmark findes et stigende

og unge. Formålet er at give dem øget modstandskraft og

antal udenlandske hjemløse uden fast eller legalt ophold

at støtte dem i at finde styrken og troen på, at de rummer

i landet.

potentialet til at udvikle sig og skabe det liv og den fremtid, de selv ønsker.

18


Programmer

HVORFOR?

HVORFOR?

Alt for mange unge i Danmark står uden for samfundets

Børn og unge, der er traumatiserede eller understimule-

fællesskab og er i risiko for et liv på kanten. De lykkes ikke

rede, stopper i yderste konsekvens med at socialisere,

med at få en uddannelse eller et job. Det har både person-

lege og udvikle sig som normalt. Det gør det sværere for

lige og samfundsmæssige konsekvenser. Med Kultur til et

den enkelte at se nye perspektiver og retninger for til-

godt liv ønsker Bikubenfonden at understøtte og mobili-

værelsen. Det gælder f.eks. en betydelig andel af landets

sere socialt udsatte børn og unges egen modstandskraft

12.500 anbragte børn, de ca. 120.000 børn af alkoholikere

ved at involvere dem i kulturproduktion. Bikubenfonden

og misbrugere samt børn fra familier med vold i hjemmet.

ønsker med indsatsen at bidrage til, at flere udsatte børn og unge kan opnå succesoplevelser, der kan overføres til

Naturen er et unikt sted for både socialt samvær, krops-

andre sammenhænge af deres liv og potentielt støtte dem

lig udfoldelse, stimulering af nysgerrighed og kreativitet.

i et mønsterbrud.

Naturen er et helende rum, hvor man kan afstresse kroppen og finde ro. Oplevelser i naturen og niveauet for fysisk

HVAD?

aktivitet blandt socialt udsatte børn og unge er generelt

Omdrejningspunktet for indsatser under Kultur til et godt

set lavt og fortsat nedadgående. Forskning tyder dog

liv er at mobilisere de unges egen modstandskraft gennem

på, at især denne målgruppe har stor gavn af ophold og

kunst og kultur. Indsatserne skal tilbyde en alternativ arena,

aktiviteter i naturen.

som kan hjælpe børnene og de unge til at opnå succesHVAD?

oplevelser, der kan understøtte deres positive udvikling.

Bikubenfondens natursociale indsats afgrænser sig til HVORDAN?

fondens eget naturområde, Svanninge Bjerge, som dan-

Bikubenfonden har indgået partnerskaber med f.eks.

ner rammen for Natur til et godt liv. Bikubenfonden har

C:NTACT, KBH+, Opgang2 og Musikstarter om ind-

siden 2011 stillet naturområdet Svanninge Bjerge til rådig-

satser under Kultur til et godt liv. Indsatserne er alle karakteriseret ved, at de inddrager professionelle kunst-

Naturen er et unikt sted for

nere og frivillige i opbygningen af projektet, at de er debatskabende og at de sætter sociale temaer på agen-

både socialt samvær og kropslig

daen. For at dokumentere virkningen af indsatser under Kultur til et godt liv har Bikubenfonden bevilget midler til

udfoldelse

CEFU — Center for Ungdomsforskning — til at undersøge virkningen af kultur som driver på det sociale område.

hed for en natursocial indsats for udsatte børn og unge. Fondens egne naturvejledere afholder camps og oplevelsesture i Svanninge Bjerge. Ophold og ture bliver gennemført i partnerskaber med Red Barnet, Børne-

Program: Natur til et godt liv

hjælpsdagen, Askovfonden og TUBA. Bikubenfonden tilbyder desuden hvert år en frivilligguideuddannelse

Natur til et godt liv tilbyder camps, retreats og oplevel-

for de fire partnerorganisationer. Dermed sikres det, at

sesture i naturen for socialt udsatte børn og unge fra hele

ny viden og erfaringer fra Svanninge Bjerge bliver opsam-

Danmark. Formålet er at give socialt udsatte børn og unge

let og videreformidlet.

øget modstandskraft og at støtte dem i at finde styrken og troen på, at de rummer potentialet til at udvikle sig og

Formålet er at skabe ny viden om, hvordan naturen kan

skabe det liv og den fremtid, de selv ønsker.

have en positiv indvirkning på socialt udsatte børn og

19


Programmer

unge. Bikubenfonden ønsker desuden at sætte det natur-

HVORFOR?

sociale område på agendaen, så de gode erfaringer fra

Tallene for social udsathed blandt børn og unge i Grønland

Natur til et godt liv kan spredes til andre organisationer,

taler deres eget tydelige sprog: Blandt forældre i 2014

som arbejder med naturen som driver på det sociale

viste 22 % tegn på at have et problematisk alkoholmis-

område.

brug. Andelen af børn og unge i Grønland, der er anbragt uden for deres hjem er 3-10 %, mens 30 % af børn og unge

I 2015 afsluttedes den første to-årige kontraktperiode i

i Grønland har haft alvorlige selvmordstanker, og omkring

Natur til et godt liv. Der blev i 2015 afholdt 39 camps i

20 % har forsøgt at begå selvmord.

Knagelbjerghus og 13 halvdags-oplevelsesture i Svanninge HVAD?

Bjerge.

Bikubenfondens sociale indsatser i Grønland er rettet mod Rådgivende Sociologer er Bikubenfondens evaluererings-

at skabe empowerment og modstandskraft hos børn, unge

partner på Natur til et godt liv og leverede medio 2015 en

og deres familier. Fonden ønsker at støtte nye måder at

midtvejsrapport. Her fremhæves det, at naturen tilskrives

løse hidtil uløste problemer gennem samarbejde på tværs

en stor betydning for det opnåede udbytte. Den endelige

af de relevante aktører omkring det udsatte barn eller den

rapport modtager Bikubenfonden i maj 2016.

udsatte unge. Bikubenfonden ønsker desuden at under-

I 2015 er der blevet etableret et Advisory Board bestående

Blandt forældre i 2014

af forskere, praktikere og offentlige interessenter på det natursociale område.

viste 22 % tegn på at have et

HVORDAN?

problematisk alkoholmisbrug

Det tidligere skovløberhus Knagelbjerghus er udgangspunktet for Bikubenfondens natursociale aktiviteter i Svanninge Bjerge. Huset er nyrenoveret og indrettet med

støtte indsatser og udviklingsprojekter, hvor børnene og

moderne faciliteter og overnatningsmuligheder for op til

de unge i Grønland selv inddrages hele vejen gennem

30 personer. Ud over de fysiske rammer stiller Bikuben-

processen.

fonden viden og kompetencer til rådighed i forbindelse HVORDAN?

med hver enkelt gruppes camp-ophold i Svanninge Bjerge.

Bikubenfonden støtter initiativer, hvor børnene og de unges stemme bliver hørt i debatten og initiativer, der kan skabe viden og opmærksomhed på børn og unges basale rettigheder. Bikubenfonden støtter f.eks. UNICEFS’s

Program for børn og unge i Grønland

børnepanel i Nuuk, hvor børn og unges stemme kan blive hørt i Landstinget og resten af samfundet.

Mange børn og unge i Grønland har et godt og velfungerende liv. Men et markant antal børn og unge oplever alvorlige trivselsproblemer. Desuden har et betydeligt antal børn det svært på grund af alkoholproblemer eller vold i familien.

20


Forestillingen Hjem Svære Hjem satte i samarbejde med C:NTACT fokus på hjemløshed. C:NTACT er støttet af Bikubenfonden under programmet Kultur til et godt liv. Foto: Jon Bjarni Hjartarson

21


Programmer

DI

AS Fo — d to : K en d im ig Ma itale tth ku äi Le nsth lan al — d p

PROGRAMMER

åV all

en

KUNST OG KULTUR

sb

æk

St at

ion

.

Bikubenfonden arbejder for at styrke kvalitet og nytænkning af kunst og kultur i Danmark. Udgangspunktet er, at kunst og kultur kan skabe et rum for nye erkendelser, sansning og refleksion over eget liv. Den indsigt, kunsten tilbyder sit publikum, kan samtidig skabe et bredere og mere nuanceret udsyn mod nye aspekter i tilværelsen og verden omkring os.

Karen Lise Mynster i 9x9x9 på Statens Museum for Kunst Foto: Nicolai Linares / Scanpix

Inden for uddelingsområdet kunst og kultur har Bikubenfonden etableret tre programmer:

• PROGRAM FOR KUNST- OG KULTURHISTORIE •  PROGRAM FOR SCENEKUNST • PROGRAM FOR TALENT

22


Program for kunst- og kulturhistorie

rådet og er i løbende dialog om projektudviklingen med museer, kunsthaller, freelance kuratorer, kunstnere og

Bikubenfonden har fokus på at styrke kvaliteten af det

resten af det kunst- og kulturhistoriske miljø.

kunst- og kulturhistoriske felt og at skabe relevant og betydningsfuld formidling.

Bikubenfonden bidrager også med donationer til mindre udstillinger og udviklingsstøtte til andre nyskabende kunst- og kulturhistoriske projekter.

HVORFOR? Kunst- og kulturhistorie er af central betydning for refleksion og forståelse af vores liv og fælles historie. I vores møde med kunsten og kulturhistorien findes potentialet til

Program for scenekunst

nye erkendelser. Udstillinger og andre formidlingsformer kan sætte samfundsrelevante temaer på dagsordenen,

Bikubenfondens særlige fokus inden for scenekunsten

fremvise ny viden eller give flere perspektiver på historien.

er at støtte og udvikle initiativer, der styrker kvaliteten af HVAD?

den professionelle scenekunst, så de kunstneriske udtryk

Bikubenfonden arbejder for at styrke det kunst- og kultur-

får fornyet relevans og betydning.

historiske felt. Programmet spænder over alle typer af formidling af billedkunst og kulturhistorie, med et særligt fokus på udstillinger. Indsatserne udvikles ofte i tvær-

HVORFOR?

gående samarbejder og dialog med andre fagligheder,

Scenekunst udmærker sig ved at blive opført live af kunst-

fordi det ofte er i brydningen med det vante, at nyskabelsen

nere foran et publikum. Bikubenfondens program for

sker.

scenekunst tager udgangspunkt i, at scenekunsten grundet det fysiske møde mellem kunstner og publikum har potentiale til at skabe et særligt rum for nye erkendelser,

Kunstneriske talenter er

sansninger og refleksion over eget liv. Scenekunsten kan gøre os klogere på os selv og verden omkring os. Målet

med til at skabe fremtidens

med programmet er at styrke scenekunstmiljøet, bidrage

kunstscene

til nyskabelse og højne den kunstneriske kvalitet. HVAD?

Fonden støtter udelukkende den professionelle del af det

Fælles for Bikubenfondens indsatser på scenekunst-

kunst- og kulturhistoriske felt.

området er, at initiativerne skal være nytænkende og udviklende. Indsatsen spænder over alle scenekunstens

HVORDAN?

kunstarter lige fra dans og opera til skuespil. Bikubenfonden

Bikubenfonden arbejder proaktivt på formidlingsområdet

støtter også udviklingsarbejde, der kan fremme formidling

og skaber nye dagsordener ved selv at udvikle indsatser i

af scenekunst. Programmet fokuserer desuden specifikt

dialog med branchen. Seneste eksempel på nye indsatser

på at understøtte udvikling af det kulturelle vækstlag.

er Udstillingsprisen Vision. HVORDAN? Bikubenfonden har gennem mange år arbejdet med for-

Fonden arbejder proaktivt med scenekunsten. F.eks.

midlingen af kunst- og kulturhistorie. Det betyder, at

gennem egne indsatser såsom Årets Reumert og i facili-

fonden har opbygget stærke faglige kompetencer på om-

teringen af debatter på scenekunstområdet i kraft af

23


Programmer

arrangementerne Reumert-saloner. Derudover er fonden

HVORDAN?

med til at sætte nye dagsordener ved at udvikle nye

Det er centralt for Bikubenfondens talentprogram, at

indsatser i dialog med branchen. Bikubenfonden har en

fonden yder økonomisk støtte til både projekter og til

lang tradition for at støtte scenekunsten. Det betyder, at

rådgivning, f.eks. i form af presse- og kommunikations-

fonden er aktiv aktør i udviklingen af projekter og ofte i

arbejde.

Bikubenfonden

arbejder

også

med

talent-

udvikling i eget regi, f.eks. med atelierpladser og rådgivningsforløb i Fondenes Hus. Her tilbydes årligt tre

Scenekunsten kan gøre os

nyuddannede billedkunstnere 11 måneders atelierplads og et længerevarende rådgivningsforløb ved en kunst-

klogere på os selv og verden

konsulent.

omkring os Talentprogrammet indeholder også initiativer, der er en del af fondens øvrige indsatser: Kronprinsparrets Priser har dialog både med teatre, producenter og den øvrige del

årligt

to

talentpriser,

Stjernedryspriserne.

Derudover

af scenekunstmiljøet. Der er desuden afsat specifikke

udvælger Reumert-juryen hvert år op til ti talenter, der

midler til produktionsstøtte til mindre forestillinger eller

modtager Årets Reumert Talentpriser. For disse priser

udviklingsstøtte til nyskabende scenekunstprojekter.

gælder det, at fonden ud over den økonomiske anerkendelse assisterer med at skabe størst mulig synlighed af prismodtagerne gennem bl.a. presse- og kommunikationsarbejde.

Program for talent Bikubenfonden har fokus på udvikling af det kulturelle vækstlag og arbejder for at styrke kunstneriske talenter inden for alle kunstarter.

HVORFOR? Kunstneriske talenter er med til at skabe fremtidens kunstscene. Formålet med Bikubenfondens talentprogram er derfor at bidrage til at understøtte og udvikle kunstneriske talenter og kulturelle vækstlag. HVAD? Fælles for Bikubenfondens indsatser på talentområdet er, at initiativerne skal være udviklende og bidrage til at styrke det enkelte talent eller højne et kunstnerisk område. Indsatsen spænder over alle kunstarter — arkitektur og design, film, litteratur og musik — men med et særligt fokus på de områder, fonden i øvrigt har som kerneområder, nemlig billedkunst og scenekunst.

24


Bikubenfondens talentprogram fokuserer på at udvælge, støtte og stimulere udviklingen af kunstneriske og kreative talenter inden for alle kunstarter. Bl.a. har fonden etableret et atelier for nyuddannede kunstnere i kælderen af Fondenes Hus. Foto: Natascha Thiara Rydvald

25


Svanninge Bjerge Forskningsstation stod færdig ultimo 2015. Initiativet til den 1426 m 2 store bygning blev taget på baggrund af en henvendelse fra Syddansk Universitet, som ønsker at gøre Svanninge Bjerge til centrum for deres feltbiologiske aktiviteter.

26


Aktiver

AKTIVER

SVANNINGE BJERGE I perioden 2005-2013 erhvervede Bikuben-

2015. Initiativet til den 1426 m2 store bygning blev taget

fonden i alt ca. 586 hektar i de Fynske Alper

på baggrund af en henvendelse fra Syddansk Universitet, som ønsker at gøre Svanninge Bjerge til centrum for deres

på Sydfyn, som nu er samlet under navnet

feltbiologiske aktiviteter.

Svanninge Bjerge. Der er nu en fuldt indrettet forskningsstation med auditorium, laboratorier og overnatningsfaciliteter for op til 34 personer. Hele naturområdet vil være til rådighed for Naturområdet Svanninge Bjerge er formet under sidste

forskere og studerende.

istid og rummer unikke naturmæssige og landskabelige værdier med en spændende geologi skabt af isens

Der vil for Bikubenfonden være rig lejlighed til at få hele

frem- og tilbagevandring samt en naturhistorie, der går

sin aktivitet højnet med henblik på at få en mere forsk-

direkte fra istiden til nutiden. Landskabet har ligeledes en

ningsbaseret tilgang til naturpleje og ikke mindst udvikling.

høj kulturhistorisk værdi. AKTIVITETER I SVANNINGE BJERGE I 2015 Formålet med Bikubenfondens erhvervelse og drift af

En opgørelse over formidlingen i Svanninge Bjerge viser,

Svanninge Bjerge er at bevare og udvikle områdets unikke

at vi har været i direkte eller indirekte kontakt med 2283

naturmæssige og landskabelige værdier med henblik på at

personer, som har besøgt Svanninge Bjerge i forbindelse

opnå de bedst mulige betingelser for områdets dyre- og

med private og offentlige ture, skole- og uddannelses-

planteliv. Samtidig er formålet, at nuværende og kommende

forløb eller større arrangementer, som f.eks. Skovfore-

generationer kan nyde naturen og studere skiftende tiders

ningens Årsekskursion i maj. Samlet set vurderer vi, at

landskab fra istid til nutid.

minimum 30.000 gæster besøger området per år. Et tal der dog af eksterne konsulenter vurderes som meget

Der lægges vægt på professionel formidling af områdets

konservativt.

kvaliteter lokalt i området og via hjemmesiden, og Svanninge Bjerge er tilgængelige for alle, der har lyst til at

Welsh Black køerne er blevet et kendemærke for Svan-

opleve områdets mangfoldighed. Samtidig skal stedets

ninge Bjerge og er en attraktion i sig selv. Vi oplever en

unikke karakter bibeholdes med relativt uforstyrrede yngle-

stigende efterspørgsel på Welsh Black-kvæg fra græs-

områder, udvikling af sårbare naturtyper og en autentisk

ningslaug, der ønsker robuste, medgørlige og smukke

fornemmelse af landskabets ro og storhed.

dyr i deres græsningsprojekter. Kvæget udgør samtidig et af de mest værdifulde plejegreb, vi har til rådighed, i

Ovenstående formål stiller store krav til områdets daglige

form af deres påvirkning af området gennem afgræsning,

drift, der skal balancere mellem benyttelse og beskyttelse

næringsstof-deponering og generelt slid på træer og

af området. Bikubenfonden har fortsat fokus på udvikling

terræn. Resultaterne begynder så småt at vise sig i form

og vedligehold af naturværdierne i Svanninge Bjerge.

af eksempelvis øgede forekomster af lyng, men det er centralt at holde sig for øje, at naturudvikling ikke sker

SVANNINGE BJERGE FORSKNINGSSTATION

på årsbasis, men gennem årtier, -hundrede og -tusinder.

Svanninge Bjerge Forskningsstation stod færdig ultimo

27


Årets uddelinger på 77 mio. kr. fordeler sig med 32,7 mio. kr. til sociale formål, 41 mio. kr. til kulturelle formål og 3,3 mio. kr. til natur og andre formål.

For en nærmere specifikation af årets udelinger henvises til listen, der findes på Bikubenfondens hjemmeside, www.bikubenfonden.dk

28


29


Økonomi

Bil

led Fo kun to : A stne nd r M ers al Su ene ne L Be and rg gre n

2015

ha

ØKONOMI

ru

ds

my k

ke t

Fo n

de

ne

sH

us

.

INVESTERINGER

Bikubenfondens investeringsstrategi skal sikre, at fonden opnår det størst mulige afkast i forhold til den fastlagte risikoprofil. Fonden investerer langsigtet og tager i den forbindelse likviditetsrisici og volatilitetsrisici for på den måde at give et bedre resultat for fondens uddelinger. Forvaltningen skal udføres professionelt, betryggende og omkostningseffektivt.

Bikubenfonden investerer i såvel noterede som unoterede aktier og obligationer, ejendomme, industri og i Private Equity samt i ringe grad afledte finansielle instrumenter. Investeringerne udfører fonden dels selv, dels i samarbejde med banker og børsmæglere og via mandater til større og mindre forvaltere. Fonden investerer langsigtet og lader sig ikke påvirke væsentligt af kortvarige kursudsving. Investeringerne spredes både geografisk og på brancher for at begrænse investeringsrisikoen. Hovedparten af investeringerne finder sted i Norden, Nordeuropa og USA. Emerging markets, BRIK lande og Asien indgår kun i mindre grad i investeringsuniverset. Investering i ejendomme sker alene i det danske marked. INVESTERINGSPROFIL Bikubenfondens investeringsprofil indeholder en bred formuesammensætning med flere aktier, højrenteobligationer og Private Equity m.v. samt færre danske obligationer end tidligere.

30


Økonomi

Ved udvælgelse af forvaltere lægges der vægt på, at

Inden for de seneste år har ejendomme overtaget en del

investeringen sker i overensstemmelse med FN’s princip-

af de dårligst performende obligationers plads på fondens

per for ansvarlige investeringer, de såkaldte UN PRI regler

investeringsside.

om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø FORVALTNING

og antikorruption.

Forvaltningen af midler sker gennem eksterne forvaltere FORMUEFORDELING

og via egne kræfter. I nedenstående figur er fordelingen

Fonden har siden 2004 som en væsentlig investerings-

skitseret. Fonden har p.t. to eksterne forvaltere tilknyttet:

aktivitet investeret i Private Equity Fonde, hvor Bikuben-

BankInvest og Danske Capital, der præsterede henholds-

fonden nu er med i ni fonde. Denne aktivitet er Bikuben-

vis 4,99 % og 5,09 % i 2015. Benchmark var 3,19 %. Den

fonden gået ind i for at kunne investere i mindre og

egenforvaltede del gav 6,32 %.

mellemstore virksomheder, der ikke er børsnoterede, og hvor der er god vækst og indtjening. Det passer

INVESTERINGSAFKAST

desuden godt til den børsnoterede aktiebeholdning, der

Bikubenfonden opnåede et samlet investeringsresultat på

primært er placeret i Blue Chip virksomheder. Disse er

137,3 mio. kr. i 2015. Dette modsvarer et afkast på 13,3 %. I

karakteriseret ved større markedsudsving og en konjunk-

dette resultat indgår ENKOTEC A/S, hvor Bikubenfonden

tur, der er lidt faseforskudt i forhold til Private Equity

har en ejerandel på 100 %.

virksomhederne. Pr. 31.12.2015 var der 1.145 mio. kr. til investeringsmæssig På obligationssiden er der over de seneste år sket en

disposition.

bevægelse mod papirer med et kreditelement tilknyttet. Dette er gjort for at komme fri af den traditionelle

FONDENS ØKONOMI

beholdning af stats- og realkreditobligationer, der ud fra

I 2015 opnåede fonden et resultat på koncernniveau på

et afkastmæssigt synspunkt er uinteressante for fonden.

116,5 mio. kr. mod 81,2 mio. kr. året før. Af resultatet blev

EGEN INVESTERING

FORVALTERE

Banker og børsmæglere

Direkte og fonde

BankInvest

Danske Capital

12 %

39 %

25%

24 %

AKTIVFORDELING: BØRSNOTEREDE

SÆRLIGE

PRIVATE EQUITY OG

AKTIER

OBLIGATIONER

EGNE VIRKSOMHEDER

26 %

26 %

37 %

OBLIGATIONER

/2 %

1

31

EJENDOMME

11 %

KONTANTER OG ANDET

< 1/2 %


Fonden erhvervede i foråret 2013 landbruget Høbbet, der er beliggende i tilknytning til Bikubenfondens naturområde Svanninge Bjerge. Denne ejendom, tillige med en eksisterende mindre landejendom, indgår i landbrugsaktieselskabet Høbbet A/S.

32


Økonomi

der uddelt 77 mio. kr. til fondsformål. Uddelingsniveauet

mio. kr. og en egenkapital på 52,1 mio. kr. Overskuddet

var i 2015 ca. 10,9 mio. højere end året før, og fonden

i 2015 var på 31,8 mio. kr. ENKOTEC A/S, der er belig-

forventer også fremover at uddele midler i dette niveau.

gende i Skanderborg, udvikler og producerer højkvalitetsmaskiner til fremstilling af præcisionssøm til bygge-

Omkostningerne i moderfonden androg 11,2 mio. kr. mod

industrien på globalt plan. Selskabet er verdensledende

10,1 mio. kr. året før.

på området.

Fonden administrerer med henblik på at få størst mulig

Fonden erhvervede i foråret 2013 landbruget Høbbet,

værdi for de anvendte ressourcer. Omkostningsnøgle-

der er beliggende i tilknytning til Bikubenfondens natur-

tallene er én blandt flere indikatorer herfor; men for at

område Svanninge Bjerge. Denne ejendom, tillige med

sikre fondens overordnede mål, bliver der ofte anvendt

en eksisterende mindre landejendom, indgår i land-

administrative ressourcer på at forøge nytteværdien af

brugsaktieselskabet Høbbet A/S. Dette selskab har en

uddelingerne. Omkostninger i procent af bevillinger er

balance på 47,1 mio. kr. og en egenkapital på 11,1 mio. kr.

de laveste i mange år; 15,5 %. Dog skal der ses bort fra,

I december 2013 indgik Høbbet A/S en aftale med

at tallene for 2014 er påvirket af lovkravet om ind-

Syddansk Universitet om at opføre en forsknings- og

førelse af hensættelse til fremtidige uddelinger. Uden denne hensættelse ville procenten for 2014 have været

Fonden investerer langsigtet og

16,4 % mod det officielle 6,3 %.

lader sig ikke påvirke væsentligt

Der var gennemsnitligt 19 fuldtidsansatte personer i fon-

af kortvarige kursudsving

den. I forbindelse med en række uddelinger arbejder fondens egne medarbejdere aktivt med at udvikle og drive

projekterne,

hvorfor

omkostningerne

hertil

er

indeholdt i de pågældende projektbevillinger. Denne

feltstation. Denne er på kommercielle vilkår udlejet til

medarbejderinvolvering gør sig især gældende i fondens

Syddansk Universitet på en langtidskontrakt. Byggeriet

egne store projekter på det sociale og kulturelle område

er tilendebragt ultimo 2015.

samt i naturprojektet Svanninge Bjerge. Fonden erhvervede pr. 1. januar 2013 ejendommen Otto Indtægterne, der er beskrevet ovenfor, stammer fra

Mønsteds Gade 3-5, København V. Ejendommen blev i

investeringsafkast og overskud af egentlig virksomhed,

2013 renoveret for 11,6 mio. kr., hvorefter syv fonde flyt-

industrivirksomheden ENKOTEC A/S.

tede ind i ejendommen. I 2015 har ti fonde haft domicil i ejendommen. I 2015 blev 4. og 5. sal renoveret, og ejen-

Fonden har pr. 31.12.2015 en balance på koncernniveau

dommen er pr. 1.1.2016 fuldt udlejet med i alt 11 lejemål.

på 1.449,2 mio. kr. Egenkapitalen er på 1.030,3 mio. kr. Af moderfondens aktiver er 1.178,8 mio. kr. finansielle anlægsaktiver og 143,3 mio. kr. er materielle anlægsaktiver. Det er de finansielle anlægsaktiver, der er grundlaget for fondens fremtidige indtjeningskraft. DATTERSELSKABER OG ERHVERVELSE AF EJENDOM Bikubenfonden

ejer

100

%

af

industrivirksomheden

ENKOTEC A/S. Virksomheden har en balance på 88,8

33


Økonomi

Bikubenfonden har sine historiske rødder i sparekassebevægelsens idégrundlag, idet fonden udspringer fra Sparekassen Bikuben.

77

MIO. KR. I 2015 bevilgede Bikubenfonden 77 mio. kr. til kunst og kultur og sociale formål.

34


Økonomi

ØKONOMISKE NØGLETAL SAMLET OVERSIGT

KULTUR Kunst og kulturhistorie

18.432.489

Øvrig kultur

3.100.000

Kultur i alt

1 %

19.126.250

Scenekunst

Talentprogram

7 %

2015

47 % Kunst og kulturhistorie Scenekunst

KULTUR

Øvrig kultur

290.000

Talentprogram

40.948.739

45 %

SOCIAL Udsatte boligområder

9.627.700

Kultur til et godt liv

8.625.000

Børn og unge i Grønland

4.338.500

Hjemløse

3.659.753

Udsatte familier

2.909.300

Øvrig social

2.365.000

Natur til et godt liv

1.204.000

Social i alt

7 %

Børn og unge i Grønland

SOCIAL

Hjemløse Udsatte familier Øvrig social

26 %

13 %

Natur til et godt liv

4 % 1.970.000

Natur

1.210.000

Svanninge Bjerge

43 %

110.000

Natur

ØVRIGT

Bikubenfoundation

3.290.000 53 %

I alt 2015

Udsatte boligområder Kultur til et godt liv

11 %

32.729.253

Svanninge Bjerge

Øvrigt i alt

30 %

9 %

ØVRIGT

Bikubenfoundation

4 %

76.967.992

35


Økonomi

FONDENS HOVED- OG NØGLETAL

2015

2014

2013

2012

2011

Finansielle poster

127,7

91,3

74,4

136,4

-94,7

11,2

10,1

12,3

12,5

14,1

Generelle omkostninger Egenkapital

1.030,3

985,2

914,9

914,7

856,1

Balancesum

1.340,4

1.128,0

1.098,3

1.116,3

997,3

1,1 %

1,0 %

1,3 %

1,4 %

1,6 %

15,5 %

6,3 %

19,7 %

19,1 %

23,3 %

Antal medarbejdere

19

18

15

14

12

heraf vedrørende projekter og andre fonde

12

11

8

6

5

116,5

81,2

62,2

123,9

-108,8

12,7

9,5

8,2

0,5

-6,7

Omkostninger i % af egenkapital Omkostninger i % af bevillinger, total

KONCERNENS HOVEDTAL Årets resultat Årets driftsresultat Årets resultat af finansielle poster

113,5

71,6

60,3

128,3

-99,5

1.030,3

985,2

914,9

914,7

856,1

49,9

0,0

4,5

4,7

3,5

1.449,2

1.166,9

1.149,4

1.155,6

1.053,1

71,2

71,0

71,0

79,5

83,8

Egenkapitalens forrentning

11,6 %

8,5 %

6,8 %

14,0 %

-11,6 %

Egenkapitalens forrentning excl. aktiver disponeret til fondsformål

12,4 %

9,2 %

7,4 %

15,4 %

-12,7 %

Soliditetsgrad

71,1 %

84,4 %

79,6 %

79,2 %

81,3 %

Bevillinger i % af egenkapitalen

7,0 %

16,4 %

6,8 %

7,2 %

7,1 %

Bevillinger i % af egenkapital excl. aktiver disponeret til fondsformål

7,5 %

17,7 %

7,4 %

7,8 %

7,8 %

62,1 %

198,8 %

100,1 %

52,9 %

-55,6 %

56

52

48

45

48

Egenkapital excl. minoritetsinteresser Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Balancesum Heraf aktivposter disponeret til fondsformål

KONCERNENS NØGLETAL

Bevillinger i % af årets resultat Antal medarbejdere

FONDSFORMÅL Bevillinger til sociale formål, mio. kr.

32,7

31,8

26,1

13,4

26,8

Bevillinger til kulturelle formål, mio. kr.

41,0

28,0

33,2

47,2

25,7

Bevillinger til andre formål, mio. kr.

3,3

6,3

6,0

7,0

8,5

-4,6

-4,7

-3,1

-2,2

-0,5

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

72,4

161,4

62,2

65,5

60,5

Bevillinger til sociale formål, antal

41

70

158

176

183

Bevillinger til kulturelle formål, antal

56

89

55

92

154

3

4

6

14

11

100

163

219

282

348

Tilbageførte bevillinger, mio. kr. Hensættelse til senere uddeling, mio. kr.

Bevillinger til andre formål, antal

Bikubenfonden har i 2015 modtaget 1.489 ansøgninger, hvoraf der er givet afslag til de 1.389

36


Økonomi

NØGLETAL NØGLETALLENE ER DEFINERET OG BEREGNET SÅLEDES:

NØGLETAL:

Omkostninger i % af egenkapital =

Omkostninger i % af bevillinger, total =

Egenkapitalens forrentning, koncern (%) =

Egenkapitalens forrentning, koncern, excl. aktiver disponeret til fondsformål (%) =

Soliditetsgrad (%) =

BEREGNINGSFORMEL: Fondens generelle omkostninger x 100 Fondens egenkapital

Fondens generelle omkostninger x 100 Bevillinger, total

Årets resultat x 100 Koncernens gennemsnitlige egenkapital

Årets resultat x 100 Koncernens gennemsnitlige egenkapital excl. aktiver disponeret til fondsformål

Koncernens egenkapital ultimo x 100

NØGLETALLET UDTRYKKER:

Fondens omkostninger i % af egenkapitalen

Fondens omkostninger i % af de totale bevillinger

Koncernens forrentning af egenkapitalen

Koncernens forrentning af den kapital, som den har til rådighed til investeringsformål

Koncernens finansielle styrke

Koncernens samlede aktiver

Bevillinger i % af koncernens egenkapital =

Bevillinger i % af koncernens egenkapital = excl. aktiver disponeret til fondsformål

Bevillinger i % af årets resultat =

Bevillinger x 100 Koncernens egenkapital ultimo

Bevillinger x 100 Koncernens egenkapital ultimo excl. aktiver disponeret til fondsformål

Bevillinger x 100 Årets resultat

37

Hvor stor en del af koncernens egenkapital, der bevilges i året

Hvor stor en del af koncernens egenkapital excl. aktiver disponeret til fondsformål, der bevilges i året

Hvor stor en del af årets resultat, der bevilges i året


Baggrund

BIKUBENFONDEN

BAGGRUND HISTORISK BAGGRUND

Den aktive investeringsvirksomhed i børsnoterede værdi-

Bikubenfonden har sine historiske rødder i

papirer er pt. outsourcet til to eksterne porteføljefor-

sparekassebevægelsens

idégrundlag,

valtere, nemlig Danske Capital og BankInvest i to ens-

idet

lydende mandater, således at Bikubenfonden kan måle

fonden udspringer fra Sparekassen Bikuben.

afkastet fra de to parter op mod hinanden. Bikubenfonden investerer desuden direkte i virksomheder via Private Equity investeringer.

Den selvejende institution Sparekassen Bikuben blev stiftet i 1857. Bikuben var den første sparekasse, der både drev

Sidst men ikke mindst ejer fonden ENKOTEC A/S. Virk-

pengeinstitut og forsørgelseskasse. Den blev stiftet på et

somheden, der er beliggende i Skanderborg, udvikler og

socialt motiv som en reaktion på samfundets behov for

producerer maskiner til fremstilling af præcisionssøm til

øget velfærd til den voksende arbejderklasse i København.

byggeindustrien på globalt plan.

Bikubenfonden uddeler i dag midler fra fondens afkast og formue primært til kultur og sociale formål ud fra spare-

Koncernregnskabet omfatter Bikubenfondens aktiviteter

kassens grundtanker om samfundsengagement, nytænk-

og aktiviteter i ENKOTEC A/S samt Høbbet A/S.

ning og hjælp til selvhjælp. I tidens løb er der sket sammenlægninger, fusioner, overtagelse af anden pengeinstitutvirksomhed mv., som har ændret Sparekassen Bikubens forhold og ejerskab. Mindre almennyttige fonde er udsprunget af disse aktiviteter og

BIKUBENFONDEN

senere sammenlagt med andre lignende fonde. Senest er BG Fonden i 2010 sammenlagt med Bikuben Fonden

Aktiver til investeringsformål

af 1989 med sidstnævnte som fortsættende fond under navnet Bikubenfonden. FONDENS MIDLER STAMMER FRA SPAREKASSEN

Aktiver til fondsformål

Uddelinger til almennyttige formål

• Enkotec •  Tre kollegier i DK •  Kunst og (Kollegiefonden kultur • Høbbet A/S Bikuben) •  Sociale •  Fast •  Academic Guest formål ejendom House, New York •  Værdi(Bikubenfoundation, papirer New York Inc.) •  Svanninge Bjerge

BIKUBEN Bikubenfondens kapital stammer fra fondens ejerandel i Sparekassen Bikuben og efterfølgende BG Bank. I dag har Bikubenfonden ikke væsentlige større enkeltbeholdninger i bankaktier. I stedet investeres fondens kapital bredt ud fra et ønske om at skabe så stort et afkast som muligt, der kan benyttes til fondens almennyttige formål. Der investeres således både i aktier og kreditobligationer,

ADMINISTRATION OG KOMMUNIKATION

med skyldig hensyntagen til fondens risikoprofil.

38


Baggrund

FORMÅL

unge og deres familier. Inden for kunst og kultur til-

Fonden har følgende formål:

godeses primært scenekunst, billedkunst og kulturhistorie. Via prisuddelingerne Årets Reumert, Udstillingsprisen Vision og Kronprinsparrets Priser hædrer Bikubenfonden

•  AT UDØVE FINANSIEL VIRKSOMHED GENNEM

den ekstraordinære indsats inden for de fokusområder,

INVESTERINGER I AKTIVER ELLER ANDRE

som fonden arbejder med i sit daglige almennyttige virke.

KAPITALANDELE OG KONVERTIBLE OBLIGATIONER I ERHVERVSDRIVENDE

Som et led i visionen om at være aktivt engageret i pleje

VIRKSOMHEDER AF ENHVER ART.

og bevaring af den danske natur ejer og driver fonden naturområdet Svanninge Bjerge på Fyn.

•  AT YDE TILSKUD, LÅN ELLER PÅ ANDEN MÅDE AT FREMME DRIFTEN AF DANSKE

Bikubenfonden har gennem en årrække uddelt midler til

HÅNDVÆRKSVIRKSOMHEDER OG MINDRE

Kollegiefonden Bikuben og Bikubenfoundation New York,

INDUSTRIVIRKSOMHEDER OG DERVED

Inc. Disse midler er anvendt til opførelse og drift af tre

MEDVIRKE VED ETABLERING AF NYE

kollegier i Danmark, nemlig i Odense, Aalborg og København samt Academic Guest House i New York

VIRKSOMHEDER INDEN FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI SAMT AT BIDRAGE TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR SÅDANNE VIRKSOMHEDER. •  AT VIRKE TIL GAVN FOR ALMENNYTTIGE OG VELGØRENDE FORMÅL EFTER BESTYRELSENS FRIE SKØN, HERUNDER FORMÅL, SOM DET VILLE HAVE VÆRET NATURLIGT FOR BIKUBEN IFØLGE SPAREKASSENS HISTORIE OG EGENART AT STØTTE.

HOVEDAKTIVITET Bikubenfonden udvikler og støtter projekter i hele Danmark og til dels Grønland, hovedsagelig kulturprojekter og projekter inden for det sociale område. På det sociale område har fonden fokus på socialt udsatte børn og

39


Lektor og kurator ved Medicinsk Museion Louise Whiteley, holdte oplæg ved Bikubenfondens Considering Exhibitions. Medicinsk Museion vandt Udstillingsprisen Vision 2015 med projektet ’Mind the Gut’, der åbner i 2017. Foto: kunsten.nu / Jan Falk Borup

40


Bevillingsoversigt

2015

BEVILLINGSOVERSIGT KULTUR PROGRAM FOR KUNST- OG KULTURHISTORIE Sydvestjyske Museer

Heksemuseum i Ribe

1.000.000

KØS Museum for kunst i det offentlige rum

Aktivitetsprogram til de 111 plateauer

2.600.000

Association for a UN Live Museum

UN Live Museum

Den Gamle By

Et somalisk hjem i Danmark

1.404.000

ARKEN Museum for Moderne Kunst

Min Musik

1.500.000

Bikubenfonden

Udstillingsprisen Vision 2016

3.450.000

Statens Museum for Kunst

Nye publikumsrettede formidlingsaktiviteter på Statens Museum for Kunst 2016-2019

6.000.000

Skovsnogen

Udvikling af Skovsnogen

Galleri Image

Fresh Eyes — International Artists Rethink Aarhus

New Shelter Plan

Wilderness

25.000

Museet for religiøs kunst

Udstillingen ‘Lige ved næsten’

80.000

Skovsnogen Artspace

To Be Continued - Skovsnogen Artspace

145.000

The Lulu Art Group

Life Parallel

150.000

Fonden Esrom Kloster

Vejen til frelse

150.000

Tranen

Domain

Makropol

VR:Nordic

150.000

KunsthusUdenMure

Nordkystens Kunst Triennale — Ukendt Landskab / Unknown Landscape 2016

150.000

819.250

1.273.000 150.000

80.000

I alt kunst- og kulturhistorie

19.126.250

PROGRAM FOR SCENEKUNST Nørrebro Teater

Rialto:Laboratoriet

275.000

Aarhus Teater

7 tværæstetiske nybrud

1.588.179

Bikubenfonden

Udviklingsplatform for scenekunsten

Republique

Foyer til nytænkning og brobygning

Det Kongelige Teater

KGL-dansk

6.000.000 750.000 1.250.000

41


Bevillingsoversigt

Årets Reumert v. Bikubenfonden

Årets Reumert 2016

4.700.000

Holland House

Optimering af Holland Houses distributionskapacitet og udvikling af kunstnerisk netværk

1.000.000

Peripeti — tidsskrift for dramaturgiske studier

Virkelighedsteater og Hotel Pro Forma

Club Fisk

Den Magiske Natur

100.000

Lucky Motel (teaterforening)

På Vej

100.000

Forening

Natten Lang

30.000

Teater DanneBro og Teater I Akt

Faderen og Sønnen — Livet efter døden

95.000

Why Not Theatre Company

A Tender Thing af Ben Power

60.000

Det Kongelige Teater

Konsulent for Corpus

150.000

Sydhavn Teater

Gilles og Jeanne

150.000

Nordic Performance Art

Nature Wild

150.000

Teaterforeningen Sceneprojekt

Juryen

58.000

Daily Fiction

Splastic

75.000

Living Creatures

Siuter — en danse & musik forestilling

75.000

Nørrebro Teater

Rialto:Dokumentation

70.000

Teatret Slotsgården

Teatret Slotsgårdens opsætning af Moliéres Den Indbildt Syge

150.000

Off Off/Produktion

Fandens Oldemor — en musikalsk dialog mellem PH og hans mor

150.000

Dansk Danseteater

Copenhagen Summer Dance

150.000

Alias Teaterproduktion

Hvem passer din syge moster?

150.000

NordicOpera/ØresundsOperan

Danmarks første Hamlet opera: Hamlet in absentia. Kronborg 2016 samt turné

150.000

Copenhagen Phil, Dansk Danseteater

Stravinskijs Ildfugl

150.000

Teaterforeningen LiminalDK

Det Store Sceneskift

Forening

Hår på den

sART Danseteater

Toyboy

Teater Freeze Productions

MADness

150.000

Parla

Escarramán

100.000

Teater V

Men lever man

Teater Baglandet

Juhu det er regnvejr

Copenhagen opera festival

To ekstra opførelser af forestillingen Leaves

67.300

60.000 150.000 35.000

I alt scenekunst

80.000 150.000 64.010 18.432.489

42


Bevillingsoversigt

PROGRAM FOR TALENT MADE v. Bikubenfonden

Dokumentation, evaluering og formidling.

Folkemøde Bornholm v. Bikubenfonden

Kulturelle aktiviteter/Reumertsalon

I alt talent

250.000 40.000 290.000

ØVRIG KULTUR Danmark-Amerika Fondet

Bikuben Fellows — Danmark-Amerika Fondets virksomhedslegater

Bikubenfonden

Internt ressourceforbrug — kultur

Bikubenfonden

Adm. omkostninger — kultur

I alt øvrig kultur

900.000 2.100.000 100.000 3.100.000

KULTUR I ALT

KR. 40.948.739

SOCIALE FORMÅL PROGRAM: KULTUR TIL ET GODT LIV AskovFonden

KBH+ — Alt under et tag

6.000.000

C:NTACT Fonden

C:NTACT

2.600.000

Opgang2

Pre-projekt for Opgang2 Ungdomsspor XL

I alt kultur til et godt liv

25.000 8.625.000

PROGRAM: NATUR TIL ET GODT LIV Natur til et godt liv v. Bikubenfonden

Natur til et godt liv 2016

I alt natur til et godt liv

1.204.000 1.204.000

PROGRAM FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Børne- og Ungdomsforvaltningen v. Københavns Kommune

Intensivt læringsforløb for fagligt og socialt udfordrede drenge

1.843.000

Bydelsmødrenes Landsorganisation

Udvikling af Bydelsmødrenes Landsorganisation

1.770.000

Fonden Comeback Industries

Comeback Industries

5.783.200

43


Bevillingsoversigt

Comeback Industries

Mellemfinansiering Comeback Industries

146.000

Bikubenfonden

Stiftelse af Fonden Comeback Industries

85.500

I alt udsatte boligområder

9.627.700

PROGRAM FOR BØRN OG UNGE I GRØNLAND Team-PB

Siunissaq uagut pigaarput/The Future Belongs to Us/Fremtiden tilhører os

Nanubørn

Julehjælp 2015

55.000

Adhoc

Inuit lege i Qaqortoq

23.500

I alt børn og unge i Grønland

4.260.000

4.338.500

PROGRAM FOR HJEMLØSE Bikubenfonden

Collective Impact Backbone sekretariat

Folkemøde Bornholm v. Bikubenfonden

Sociale aktiviteter/Hjemløsedebat

LOS — De private sociale tilbud

Udvikling af seminar til unge, der skal i egen boform

Kofoeds Skole

Julehjælp 2015

70.920

Morgencafeen for Hjemløse

Julehjælp 2015

25.000

Frelsens Hær

Julehjælp 2015

100.000

SAND — De Hjemløses Landsorganisation

Julehjælp 2015

15.000

I alt hjemløse

3.300.000 48.833 100.000

3.659.753

PROGRAM FOR UDSATTE FAMILIER DIGNITY — Dansk Institut Mod Tortur

Behandling af voldsramte og omsorgssvigtede børn og unge af torturofre

Børnesagens Fællesråd

Julehjælp 2015

140.000

Samvirkende Menighedsplejer

Julehjælp 2015

170.000

Forælder Fonden

Julehjælp 2015

100.000

Aalborg Citykirke

Julehjælp 2015

20.000

Liva

Julehjælp 2015

42.000

Røde Kors

Julehjælp 2015

170.000

Kvinde til kvinde

Julehjælp 2015

55.000

Operation Julegaveregn

Julehjælp 2015

35.000

Broen Danmark

Feriehjælp til børn fra økonomisk og socialt udsatte hjem

65.000

44

1.500.000


Bevillingsoversigt

DFUNK — Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk

Sommerhøjskole for udsatte unge flygtninge

123.000

Red Barnet Ungdom

Feriekolonier for asylbørn

150.000

Foreningen Grønlandske Børn

Familieferie — sommer for udsatte grønlandske familier fra det satspuljefinansierede tilbud ”Et bedre liv i Danmark”

107.500

Landsforeningen af VæreSteder (LVS)

Sommerferiehjælp med opfølgende aktiviteter til udsatte børn og unge samt deres familie

75.000

Dansk Folkehjælp

Ferier med perspektiv

75.000

Blå Kors Danmark

Sommerlejre for børn og unge fra alkoholramte familier

75.000

Fritidscentret Fri-Stedet

Familiekoloni for sårbare og udsatte

I alt udsatte familier

6.800 2.909.300

ØVRIG SOCIAL Bikubenfonden

Evaluering af julehjælp

100.000

Bikubenfonden

Adm. omkostninger — sociale område

100.000

Bikubenfonden

Adm. omkostninger — sociale område

100.000

High:Five

High:Five

150.000

Bikubenfonden

Internt ressourceforbrug — sociale formål

I alt øvrig social

1.915.000 2.365.000

SOCIAL I ALT

KR. 32.729.253

ØVRIGT ØVRIGE BEVILLINGER Bikubenfonden

Internt ressourceforbrug — Natur

Bikubenfonden

Internt ressourceforbrug — Bikubenfoundation

Svanninge Bjerge v. Bikubenfonden

Naturformidling og drift

1.210.000 110.000 1.970.000

ØVRIGT I ALT

KR. 3.290.000

SAMLET BEVILLINGSBELØB:

KR. 76.967.992

45


BIKUBENFONDENS

BESTYRELSE Bestyrelsen

består

af

seks-otte

medlem-

mer, der vælges af bestyrelsen ved simpelt flertal for to år ad gangen. Medlemmerne af bestyrelsen vælger selv deres formand og kan vælge en næstformand. Hvert bestyrelsesmedlem kan genvælges fire gange. Hertil kan bestyrelsesmedlemmerne vælges til og med det år, hvori de fylder 67 år og skal afgå senest den 1. maj i det år, i hvilket de fylder 68 år.

DIREKTØR

ADM.DIREKTØR DFDS A/S

CEO OG SENIOR PARTNER I KPMG

ANNE BROENG

BESTYRELSESFORMAND NIELS SMEDEGAARD

NÆSTFORMAND THOMAS HOFMAN-BANG


HØJESTERETSDOMMER

JON STOKHOLM

ADVOKAT OG PARTNER I LETT ADVOKATFIRMA

DIREKTØR FOR VIA EFTEROG VIDEREUDDANNELSEE

SØREN JENSTRUP

LOUISE GADE


Bestyrelse

Udvælgelsen af nye bestyrelsesmedlemmer foretages

ADM. DIREKTØR, DFDS A/S

med udgangspunkt i, at der skal være de fornødne

BESTYRELSESFORMAND NIELS SMEDEGAARD

kompetencer i bestyrelsen inden for ledelse, investering, erhvervsdrift, kultur og sociale forhold. Ved udvælgelse af nye bestyrelsesmedlemmer anvendes ekstern uvildig

Født den 22. juni 1962

assistance.

Indtrådt i Bikubenfondens bestyrelse den 19. september 2013

Bestyrelsen arbejder ud fra principperne om god fonds-

Valgt til 2017 og kan herefter genvælges fire gange

ledelse og varetager den overordnede ledelse af fonden.

Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Bestyrelsen godkender strategier for såvel fonds- som investeringsvirksomheden,

den

udarbejder

SÆRLIGE KOMPETENCER

rammerne

for direktionens virke og kontrollerer, at disse overholdes,

International operationel og strategisk ledelse,

ligesom den virker som sparringspartner for direktionen.

strategiudvikling, finansiel styring og planlægning,

Bestyrelsen foretager en årlig evaluering af sit arbejde.

opkøb og integration af virksomheder, forandringsledelse. Bestyrelseserfaring fra danske og inter-

Bikubenfondens bestyrelse har i 2015 afholdt fire be-

nationale selskaber samt brancheorganisationer.

styrelsesmøder og et strategiseminar. Herudover har formanden og næstformanden deltaget i møder forud

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER

for hvert bestyrelsesmøde.

• Kollegiefonden Bikuben (formand) • Frederiksbergfonden

I forbindelse med det planlagte generationsskifte i

•  European Community Shipowners’ Associations

Bikubenfondens bestyrelse udtrådte fondens mange-

(ECSA) (formand)

årige formand Peter Højland i juni af bestyrelsen. I den

• Danmarks Rederiforening (næstformand)

forbindelse er Niels Smedegaard, adm. direktør i DFDS

• Interferry

A/S, indtrådt som bestyrelsesformand for Bikubenfonden.

• TT Club

Ny næstformand er Thomas Hofman-Bang, CEO og Senior

• Danmark-Amerika Fondet

Partner i KPMG. Bikubenfondens bestyrelse består således for nærværende af seks medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer modtager for det løbende bestyrelsesarbejde et fast grundhonorar på 150.000 kr. Formanden modtager tre gange grundhonoraret og næstformanden to gange grundhonoraret.

48


Bestyrelse

CEO OG SENIOR PARTNER I KPMG

DIREKTØR

NÆSTFORMAND THOMAS HOFMAN-BANG

ANNE BROENG Født den 26. september 1961

Født den 24. marts 1964

Indtrådt i Bikubenfondens bestyrelse

Indtrådt i Bikubenfondens bestyrelse den 20. juni 2012

den 7. december 2011

På genvalg i 2016 og kan herefter genvælges fire gange

Genvalgt i 2015 og kan herefter genvælges tre gange

Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

SÆRLIGE KOMPETENCER

SÆRLIGE KOMPETENCER

Operationel og strategisk ledelse, børsnoterede

Ledelse, strategi, kapitalforvaltning, private equity,

internationale koncerner, strategiudvikling, finans,

corporate governance, corporate finance, økonomi,

investering, risikostyring, stor bestyrelseserfaring i

forsikring og risikostyring. Bestyrelseserfaring fra børs-

industri- og finansvirksomheder og fonde.

noteret virksomhed, fondsejede virksomheder, fonde og international virksomhed.

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER •  Kollegiefonden Bikuben

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER

•  CBS Boligfond

•  VKR Holding A/S

•  Copenhagen Capacity

•  Velux A/S

•  Tranes Fond

•  NNIT A/S, formand for Audit committee •  ATP •  Lønmodtagernes Garantifond •  F. Salling Holding A/S •  F. Salling Invest A/S •  Købmand Herman Sallings Fond •  Købmand Ferdinand Sallings Fond •  PensionDanmark •  NASDAQ Nordic oy •  Danske Commodities A/S, formand for Risikokomiteen

49


Bestyrelse

HØJESTERETSDOMMER

ADVOKAT, PARTNER I LETT ADVOKATFIRMA

JON STOKHOLM

SØREN JENSTRUP

Født den 23. april 1951

Født den 9. juni 1952

Indtrådt i bestyrelsen den 21. juni 2011

Indtrådt i bestyrelsen den 6. april 2010

Medlem af bestyrelsen for BG Fonden fra 2001 frem til

Medlem af bestyrelsen for BG Fonden fra 2009 frem til

fusionen mellem BG Fonden og Bikuben Fonden af 1989

fusionen mellem BG Fonden og Bikuben Fonden

Genvalgt i 2015 og kan genvælges en gang

af 1989

Fratræder i 2018

På genvalg i 2016 og kan genvælges en gang

Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

Fratræder i 2018 Anses medlemmet for uafhængigt? Ja

SÆRLIGE KOMPETENCER Jura, strategi, ledelse, landbrugs- og skovdrift,

SÆRLIGE KOMPETENCER

kultur- og kunsthistorie, højere uddannelsers didaktik.

Fondsret og finansiel regulering.

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER/TILLIDSHVERV

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER

•  Kollegiefonden Bikuben

•  AXO Holding ApS

•  Det Classenske Fideicommis (formand)

•  Bimoco A/S

•  Konkurrenceankenævnet (formand)

•  Bryggeriet Skands A/S (formand)

•  Advokatnævnet (formand)

•  Ejendommen Østre Gasværk (fond) (formand)

•  Fonden Collegium Juris

•  Ferroperm Optics A/S (formand)

•  Censorformand ved juridiske kandidatuddannelser i

•  Finansieringsselskabet af 1. oktober 1978 ApS

Danmark

•  Gurli og Paul Madsens Fond (direktør) •  Investeringsforeningen Alm. Brand Invest (formand) •  Keldmann Health Care A/S (formand)

DIREKTØR FOR VIA UNIVERSITY COLLEGE EFTER-

•  Jeanne og Henri Nathansens mindelegat (formand)

OG VIDEREUDDANNELSE

•  Kontorchef Arthur Andersson og Hustru Pianistinden

LOUISE GADE

Ellen Anderssons Legat •  Lysterapi.dk A/S

Født den 15. juni 1972

•  Recke Invest A/S

Indtrådt i Bikubenfondens bestyrelse i september 2014

•  Edith Allers Mindelegat

På genvalg i 2016 og kan herefter genvælges fire gange Anses medlemmet for uafhængigt? Ja SÆRLIGE KOMPETENCER Strategi, ledelse, politik, kommunikation, kommunale forhold, sociale forhold. ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER •  Nordea Fonden •  TV2 Danmark A/S •  NOCA •  Hedeselskabet (medlem af repræsentantskabet)

50


Sekretariat

BIKUBENFONDENS

DIREKTION Der har ikke været ændringer i fondens daglige ledelse i 2015.

Bikubenfondens direktør Søren Kaare-Andersen modtager en årlig løn og pension på 2.178.332 kr., hvoraf Bikubenfondens andel udgør 2.044.099 kr. Bikubenfonden har i 2015 beskæftiget gennemsnitligt 19 fuldtidsansatte medarbejdere, heraf er i gennemsnit 12 medarbejdere tilknyttet henholdsvis projekter, Kollegiefonden Bikuben, Bikubenfoundation New York Inc. eller Høbbet A/S. VÆRDIGRUNDLAGET Det er Bikubenfondens vision at skabe varige forbedrinFa ca Bik den ub af en Ac a fo un dem da tio ic G n N ue ew st H Yo ous rk, e Inc i Ne w .

ger til gavn for det danske samfund ved aktivt at bidrage til løsning af væsentlige samfundsmæssige opgaver via almennyttigt arbejde. Det er Bikubenfondens mission at fremme de formål,

Yo r

k,

der defineres af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne på en samfundsmæssig god og nyttig måde i respekt for fondens oprindelige idégrundlag. TRANSPARENS OG ÅBENHED Bikubenfonden agerer med åbenhed, imødekommenhed

FOKUS OG SAMARBEJDE

og transparens. Fonden stiller så mange oplysninger som

Bikubenfonden agerer med fokus på sine kerneområder,

muligt om fonden og dens arbejde til rådighed for of-

og fonden inddrager ofte eksterne parter. Fonden sam-

fentligheden på en måde, så flest mulig har lettest mulig

arbejder også med andre fonde og andre organisationer

adgang hertil.

med henblik på at skabe synergi, mere effektiv administration og øget effekt. Fondenes Hus er etableret med

PARTIPOLITISK NEUTRAL

udgangspunkt i dette idégrundlag. Bikubenfonden vil

Bikubenfonden agerer uafhængigt af partipolitiske hen-

aktivt søge at indgå flere samarbejder og stiller også

syn og er ikke partipolitisk i sin adfærd. Fonden kan tage

gerne fysiske og administrative ressourcer til rådighed i

faglige standpunkter inden for sine virkeområder.

denne sammenhæng.

51


MEDARBEJDERNE I

BIKUBENFONDEN

CHEFRÅDGIVER

SEKRETARIATSMEDARBEJDER

KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER

FINANSDIREKTØR

CHEF / KULTUROMRÅDET

CHEF / SOCIALOMRÅDET

RECEPTIONIST

KOMMUNIKATIONSANSVARLIG

SUSANNE DAHL

MAJA BUNDGAARD HJORTH

SINE EGEDE

HENNING SKOVLUND PEDERSEN

PIA MEILVANG

LISS BRESON

METTE MARCUS

IBEN HAUGAARD


DIREKTØR REGNSKABSANSVARLIG

LOTTE MATHIESEN

SØREN KAAREANDERSEN

PROJEKTKOORDINATOR

EJENDOMSINSPEKTØR

STUDENTERMEDHJÆLPER

PA

IT-KONSULENT

CONTROLLER

SIGNE BJERREGAARD BROK

MATTI BEKKEVOLD

MICHAEL DAHLMANN PEDERSEN

ANNE METTE DALL

CASPER BIBER HARTZ

KIM OULUND Fraværende: Regnskabsmedarbejder Birgit Falck Bay


MEDARBEJDERNE I

SVANNINGE BJERGE


OLDFRUE

DORTHE ALGREN PEDERSEN

SKOVFOGED OG NATURFORMIDLER

BIOLOG OG NATURFORMIDLER

SUSANNE FREDERIKSEN

TESSA BUCHWALD

BUSHMAN

DRIFTSLEDER

HENRIK BERTELSEN

ANDERS PEDERSEN


Anbefalinger for god fondsledelse

BAGGRUND

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk

ANBEFALING

FONDEN FØLGER

1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §22, at:

for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan og

”Formanden og den administrerende direktør repræsen-

skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende

terer fonden udadtil. Et medlem af bestyrelsen må ikke

fonds vegne og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal

uden formandens tilladelse udtale sig til medier eller

imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes

rette henvendelse til offentligheden om selskabets for-

behov og mulighed for at opnå relevant opdateret infor-

hold. Herudover kan bestyrelsen fastsætte retningslinjer

mation om fondens forhold.

for information til fondens ansatte og offentligheden om fondens forhold.” På hjemmesiden skriver fonden: ”Bikubenfonden kommunikerer åbent om sit arbejde af hensyn til omverdenens indsigt i og forståelse for fondens aktiviteter.” ”Nøgleordene i fondens kommunikation med omverdenen er åbenhed, imødekommenhed og transparens. Med transparens menes, at fonden stiller så mange oplysninger som muligt om fonden og dens arbejde til rådighed for offentligheden på en måde, så flest mulig har lettest mulig adgang hertil.” http://www.bikubenfonden.dk/content/om-fonden

56


Anbefalinger for god fondsledelse

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sik-

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §16, at:

re den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse

”Bestyrelsen fastsætter en gang årligt fondens overord-

med fondens formål og interesser mindst en gang årligt

nede strategi og uddelingspolitik med henblik på at sikre

tager stilling til fondens overordnede strategi og udde-

fondens virke i overensstemmelse med fondens formål

lingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

og interesser.”

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer,

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §9 og

indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på

§10, at:

at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst

”Bestyrelsesmøde indkaldes med mindst en uges varsel,

mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes ar-

medmindre særlige forhold efter formandens skøn gør

bejde enkeltvis og samlet.

det nødvendigt at afholde møde med kortere varsel.” ”Formanden sørger for, at der udarbejdes dagsorden for mødet, og at den med de fornødne bilag så vidt muligt udsendes mindst en uge før mødet.” ”Formanden, og i dennes forfald næstformanden, leder møderne.”

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen — ud over for-

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §14, at:

mandshvervet — undtagelsesvis anmoder bestyrelses-

”Såfremt bestyrelsen undtagelsesvist — ud over for-

formanden om at udføre særlige driftsopgaver for den

mandshvervet — anmoder bestyrelsesformanden om at

erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelses-

udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende

beslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uaf-

fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sik-

hængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der

rer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede

bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden,

ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig

næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel di-

arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den

rektion.

øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.”

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §8, at:

fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde

”Bestyrelsen skal løbende sikre, at bestyrelsen besidder

over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der

relevant og fornøden viden og kompetence til at kunne

påhviler bestyrelsen.

udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen ved valg af kandidater til fondens bestyrelse.”

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §7, at:

eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en strukture-

”Bestyrelsen skal ved udvælgelse af kandidater til besty-

ret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og

relsen sikre en struktureret, grundig og gennemskuelig

indstilling af kandidater til bestyrelsen.

proces.”

57


Anbefalinger for god fondsledelse

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §8, at:

på baggrund af deres personlige egenskaber og kompe-

”Bestyrelsen skal løbende sikre, at bestyrelsen besidder

tencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompeten-

relevant og fornøden viden og kompetence til at kunne

cer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye

udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen ved valg af

bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for for-

kandidater til fondens bestyrelse.”

nyelse — sammenholdt med behovet for kontinuitet — og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs-

Det fremgår af fondens hjemmeside, at:

og uddelingserfaring, alder og køn.

”Udvælgelsen af nye bestyrelsesmedlemmer tager udgangspunkt i, at der skal være de fornødne kompetencer i bestyrelsen inden for ledelse, investering, erhvervsdrift, kultur og sociale forhold. Ved udvælgelsen af nye bestyrelsesmedlemmer igangsættes en grundig proces med anvendelse af ekstern uvildig assistance.”

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen,

Bestyrelsen præsenteres i årsberetning og på fondens

og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemme-

hjemmeside med samtlige anbefalede oplysninger:

side, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende

http://www.bikubenfonden.dk/bestyrelse

oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer: • den pågældendes navn og stilling, • den pågældendes alder og køn, •  dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode, • medlemmets eventuelle særlige kompetencer, •  den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver, •  hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og • om medlemmet anses for uafhængigt. 2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlem-

Der er ingen sammenfald mellem medlemmer af Biku-

merne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er med-

benfondens bestyrelse og bestyrelser eller direktioner

lemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens datter-

i fondens dattervirksomheder Enkotec A/S og Høbbet

virksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet

A/S.

egentligt holdingselskab.

58


Anbefalinger for god fondsledelse

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens

Samtlige medlemmer af fondens bestyrelse er uafhæn-

medlemmer er uafhængige.

gige i henhold til nærværende definition.

Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles. Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende: •  er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, •  inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion, •  inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, •  er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor, •  har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år, •  er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær, •  er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller •  er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

59


Anbefalinger for god fondsledelse

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som mi-

Det fremgår af Bikubenfondens vedtægter §6, at:

nimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for

”Medlemmer af bestyrelsen vælges af bestyrelsen ved

en periode på fire år.

simpelt flertal for 2 år af gangen. (…) Alle medlemmer kan højst genvælges fire gange.”

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af besty-

Det fremgår af Bikubenfondens vedtægter §6, at:

relsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i

”Hertil kan bestyrelsesmedlemmerne vælges til og med

ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

det år, hvori de fylder 67 år og skal afgå senest den 1. maj det år, i hvilket de fylder 68 år.”

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalue-

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §22, at:

ringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de indi-

”Bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor

viduelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalue-

bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers

res, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

bidrag og resultater årligt evalueres, hvorefter resultatet drøftes i bestyrelsen.”

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evalue-

Det fremgår af Bikubenfondens forretningsorden §22, at:

rer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde

”Bestyrelsen fastlægger ligeledes en evalueringsproce-

og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

dure for fondens direktion, hvor direktionens arbejde og resultater én gang årligt evalueres af bestyrelsen.”

3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i er-

Det fremgår af Bikubenfondens vedtægter §7, at:

hvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag,

”Det enkelte bestyrelsesmedlem kan modtage et hono-

samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes

rar fastsat af bestyrelsen. Honoraret må ikke overstige,

med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus,

hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og ar-

der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resul-

bejdets omfang.”

tater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Herudover fremgår det af fondens hjemmeside, at: ”Bikubenfondens bestyrelsesmedlemmer modtager for det løbende bestyrelsesarbejde et fast grundhonorar på 150.000 kr. Formanden modtager 3 gange grundhonoraret og næstformanden 2 gange grundhonoraret. Ingen bestyrelsesmedlemmer modtager herudover ekstra honorar.” http://www.bikubenfonden.dk/content/bestyrelse

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplys-

Omfanget af vederlag fremgår af årsregnskabet.

ning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

60


I Bikubenfonden tror vi på samarbejde. Vi tror på, at de bedste løsninger og idéer opstår, når forskellige aktører går sammen og udvikler på tværs.

61

xxx


Baggrund

BIKUBENFONDEN Otto Mønsteds Gade 5 1571 København V www.bikubenfonden.dk CVR-nr.: 13 29 06 44 BESTYRELSE: Bestyrelsesformand, Adm. direktør DFDS A/S Niels Smedegaard Næstformand, CEO og Senior Partner KPMG Thomas Hofman-Bang DIrektør Anne Broeng Højesteretsdommer Jon Stokholm Advokat, Partner LETT Advokatfirma Søren Jenstrup Direktør på VIA Efter- og videreuddannelse Louise Gade DIREKTION: Søren Kaare-Andersen REVISION: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab Weidekampsgade 6 2300 København S REDAKTION: Susanne Dahl og Iben Haugaard LAY-OUT: Maja Bundgaard Hjorth BESTYRELSES- OG MEDARBEJDERFOTO: Ulrik Jantzen COPYRIGHT: Bikubenfonden

44