Page 1

HUSORDEN Bikuben Kollegiet Ă˜restad

Revision 2 af 29. december 2008


Indholdsfortegnelse 1.

2.

3.

4.

ADFÆRD ...................................................................................................................... 3 1.1.

Ro og orden ......................................................................................................... 3

1.2.

Fællesarealer og inventar.................................................................................... 3

1.3.

Gæster ................................................................................................................. 4

1.4.

Benyttelse ........................................................................................................... 5

NETVÆRK..................................................................................................................... 5 2.1.

Netværket ........................................................................................................... 5

2.2.

Netværksudvalget ............................................................................................... 5

2.3.

Ansvar.................................................................................................................. 6

2.4.

Frakobling............................................................................................................ 6

KLAGER ........................................................................................................................ 7 3.1.

Klageorgan .......................................................................................................... 7

3.2.

Advarsler ............................................................................................................. 7

3.3.

Opsigelse – ophævelse ........................................................................................ 7

3.4.

Tavshedspligt....................................................................................................... 7

3.5.

Afbrydelse af klageprocedure ............................................................................. 7

VEDTAGELSE ÆNDRING............................................................................................... 8 4.1.

Ikrafttrædelse...................................................................................................... 8

4.2.

Ændring ............................................................................................................... 8

2


1.

ADFÆRD

1.1.

Ro og orden

1.1.1. Kollegianerne skal tilstræbe, at der hersker god ro og orden på kollegiet. I tidsrummet 22-08 skal der være ro på hverdage. 1.1.2. Enhver kollegianer skal efterkomme forskrifter, der måtte blive givet af Beboermødet, Beboerrådet, Inspektøren eller Administrationsselskabet. 1.1.3. Bevidst støjende eller chikanerende adfærd er ikke tilladt. 1.1.4. Kollegianerne skal tage hensyn til hinanden, herunder respektere de øvrige kollegianeres krav på læse- og nattero, samt lyst til fest og musik i et rimeligt omfang. 1.1.5. I forbindelse med eksamensperioderne på de større uddannelsesinstitutioner, vejer hensynet til øvrige kollegianere specielt tungt. Eksamensperioderne er defineret maj/juni og december/januar. 1.1.6. Af hensyn til andre kollegianer, må motionsrummet ikke benyttes i tidsrummet 22-06. 1.1.7. Ro på udendørsarealerne skal til enhver tid følge gældende lovgivning på området.

1.2. Fællesarealer og inventar 1.2.1. Brug af fællesarealer og inventar skal ske uden gene for øvrige kollegianere. 1.2.2. Kollegianerne skal sørge for rengøring af fælleskøkkenerne, fjernsynsstuerne, Lounge og Festsal herunder gulvvask. Gulvvask i fælleskøkkener og fjernsynsstuer skal ske mindst én gang om ugen af hensyn til vedligeholdelse af dette. Rengøring af øvrige fællesarealer afholdes af Administrationsselskabets rengøringspersonale. 1.2.3. Kollegianeren eller kollegianerne skal afholde omkostninger til reparation eller erstatning af beskadigede bygningsdele, inventar eller udstyr på fællesarealerne, herunder køkkenudstyr og service, hvis skaden skyldes kollegianerens eller kollegianernes adfærd. 1.2.4. Værelser og fællesarealer må ikke males uden tilladelse.

3


1.2.5. Der må ikke anvendes søm, skruer eller tegnestifter ved opsætning af billeder eller plakater på væggene udenfor de dertil opsatte gallerilister. Der må ikke opsættes altankasser, paraboler og andet på kollegiets facade og vinduer. 1.2.6. Affaldsskakten må kun benyttes til køkkenaffald i lukket poser. Pizzabakker o. lign. tilstopper skakten. Andet affald henvises til renovationen udenfor. 1.2.7. Døre der oplåses med nøglebrik må ikke holdes åbne undtagen ved ind- eller udflytning, da døråbning registreres. 1.2.8. Gange, elevatorer, brandtrapper, brandveje og branddøre må ikke være helt eller delvist spærret af møbler, cykler, fodtøj, tørrestativer eller andre genstande. Ej heller må brandpumper/dørpumper deaktiveres. 1.2.9. Rygning på fællesarealer såsom gange, trapper, fælleskøkkener, fjernsynsstuer, Festsal, Lounge og lignende er ikke tilladt. I forbindelse med rygning henvises der til de mange udendørsarealer, der er integreret i bygningen eller eget værelse. 1.2.10. Parkering af cykler / knallerter / biler må alene ske på de hertil indrettede eller afmærkede arealer. Parkering af biler i parkeringskælder, skal ske efter henvendelse til Administrationsselskabet om indgåelse af lejeaftale (> måned) eller til Beboerrådet (< uge). Parkering af cykler i parkeringskælder skal ske i afmærkede områder dertil. 1.2.11. Cykler der ikke er i en brugbar stand kan uden forudgående varsel fjernes af Inspektøren, der også efter behov arrangerer oprydning ved cykelparkeringen (cykelrazzia). 1.2.12. Kollegianerne skal påse, at brandmateriel, såsom skumslukkere, brandslanger, røgalarmer, brandalarmer og branddøre, ikke udsættes for misbrug eller skade. Opdager kollegianeren, at brandmateriellet ikke er funktionsdygtigt, skal kollegianeren meddele dette til Inspektøren eller en anden ansvarlig person med henblik på udbedring af materiellet. Udøvelse af misbrug eller skade på brandmateriel anses som en grov overtrædelse af Husordenen. 1.2.13. Gangarealet ved opbevaringsrum i kælderen, skal til enhver tid være ryddet. Ting opbevaret uden for eget rum, kan uden forudgående varsel fjernes af Inspektøren.

1.3. Gæster 1.3.1. Den enkelte kollegianer hæfter for adfærd og skader forårsaget af dennes gæster. 1.3.2. Den enkelte kollegianer er ansvarlig for personer der lukkes ind på kollegiet.

4


1.4. Benyttelse 1.4.1. Kollegianerne må ikke have børn boende, med undtagelse i de 4 familieboliger. 1.4.2. Værelset må kun bebos af de på lejekontrakten påtegnet. Gæster kan i en kortere periode overnatte (< uge). 1.4.3. Fællesarealer må ikke benytte som soverum. 1.4.4. Kollegianerne må ikke holde husdyr. Akvariefisk undtaget. 1.4.5. Kollegianerne må ikke installere ekstra ovn, varmeovn / blæser, vaskemaskine, komfur, møbler eller lignende på værelset eller fællesarealer uden tilladelse. 1.4.6. Kollegianerne må ikke opbevare fyrværkeri, sprængstof, våben eller andre genstande, der kan være forbundet med fare. 1.4.7. Fremleje skal ske ved henvendelse til Beboerrådet.

2.

NETVÆRK

2.1. Netværket 2.1.1. På kollegiet er etableret et computernetværk (i det følgende betegnet netværket). Netværket er tilsluttet et datanetværk; Forskningsnettet (i det følgende betegnet F-net). Via F-net har kollegianerne adgang til internettet. 2.1.2. Adgang til netværket er forbeholdt kollegianere, som har underskrevet en Brugererklæring og betalt en forudgående månedlig brugerafgift. 2.1.3. Brugerafgiften opgøres på baggrund af omkostninger ved etablering, drift, vedligeholdelse og opdatering af netværket samt F-net, og opkræves som en integreret del af lejen. 2.1.4. Kollegianere må ikke opsætte accesspoints på netværket. Der henvises til at benytte de af Netværksudvalget opsatte accesspoints.

2.2. Netværksudvalget 2.2.1. Den daglige drift af netværket forestås af et udvalg under Beboerrådet (i det følgende kaldte Netværksudvalget).

5


2.2.2. Formand, medlemmer og forretningsorden fastsættes i henhold til Beboerrådets vedtægter.

2.3. Ansvar 2.3.1. Benyttelsen af netværket sker på brugerens eget ansvar. 2.3.2. Kollegiet, dets Beboerråd, Netværksudvalg og Administrationsselskab har intet ansvar (jf. afsnit 2.3.3) for netværkets oppetid, funktionalitet, hastighed eller for oplysninger/indhold modtaget via netværket. 2.3.3. Intet ansvar betyder, at de nævnte ikke kan gøres erstatningsansvarlige for tab relateret til netværket, ligesom brugeren af netværket er afskåret fra at gøre øvrige misligholdelsesbeføjelser gældende.

2.4. Frakobling 2.4.1. I særskilte Brugererklæring forpligter brugerne sig til at overholde gældende lovgivning samt de i Brugererklæringen og denne Husorden fastsatte retningslinjer for brug af netværket. Såfremt brugeren ikke betaler brugerafgift, overtræder gældende lovgivning eller retningslinjer for brugen af netværket fastsat i Husorden eller Brugererklæringen, kan Netværksudvalget bestemme, at den pågældende bruger skal frakobles netværket. 2.4.2. Såfremt frakoblingen baserer sig på, at brugeren ved brug af netværket har overtrådt gældende lovgivning eller retningslinjer i Husordenen/ Brugererklæringen, skal brugeren skriftligt orienteres om årsagen til den påtænkte frakobling. Sammen med brevet skal der så vidt muligt fremlægges dokumentation for den angivelige retsstridige eller krænkende adfærd og/eller benyttelse. Brugeren gives en frist på 7 dage til at kommentere det tilsendte materiale. Netværksudvalget beslutter herefter, hvorvidt der skal foretages frakobling. 2.4.3. Såfremt Netværksudvalget finder, at den skete overtrædelse er af særlig grov karakter eller en bruger er til stor gene for de øvrige brugere (f.eks. virus), kan Netværksudvalget bestemme at der skal ske frakobling med øjeblikkelig virkning. 2.4.4. Brugeren kan klage over Netværksudvalgets beslutning om frakobling til Beboerrådet. Netværksudvalget eller Beboerrådet kan bestemme, at klagen skal have opsættende virkning.

6


3.

KLAGER

3.1. Klageorgan 3.1.1. Såfremt en kollegianer overtræder Husordenen eller i øvrigt er til gene for andre kollegianere, kan der klages over kollegianeren til Beboerrådet. Beboerrådet kan vælge at søge klagemålet løst selv, eller inddrage Administrationsselskabet. 3.1.2. Klagen skal være skriftlig. Beboerrådet skal give den kollegianer der klages over, en rimelig frist til at kommentere klagen.

3.2. Advarsler 3.2.1. Såfremt Beboerrådet finder at den pågældende kollegianer har overtrådt Husordenen eller i øvrigt været til gene for andre kollegianere, kan Beboerrådet indstille for Administrationsselskabet, at denne giver kollegianeren en skriftlig advarsel. Beboerrådet og Administrationsselskabet skal overfor den anklagede begrunde advarslen.

3.3. Opsigelse – ophævelse 3.3.1. Beboerrådet kan indstille til kollegiets administrator, at den pågældende kollegianers lejemål opsiges med forskriftsmæssigt varsel, såfremt en kollegianer har modtaget tre advarsler eller groft har overtrådt nærværende Husorden. 3.3.2. I særligt grove tilfælde, som hvor kollegianeren har været til fare eller væsentlig gene for andre kollegianere (f.eks. vold eller groft hærværk), kan lejemålet ophæves med øjeblikkelig virkning.

3.4. Tavshedspligt 3.4.1. Under og efter hele sagsforløbet har Beboerrådet tavshedspligt.

3.5. Afbrydelse af klageprocedure

7


3.5.1. Hvis klageren og den anklagede indbyrdes afklarer klagemålet kan klageproceduren afbrydes.

4.

VEDTAGELSE ÆNDRING

4.1. Ikrafttrædelse 4.1.1. Denne Husorden træder i kraft ved ekstraordinær Beboermødets godkendelse den 8. januar 2009.

4.2. Ændring 4.2.1. Forslag til ændringer af Husordenen indgives til Beboerrådet, der herefter kan beslutte at indstille forslaget til afstemning på førstkommende beboermøde. Ændringer skal godkendes af Administrationsselskabet. 4.2.2. Vedtagelse af ændringer afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte kollegianere på beboermødet.

Amager den 29. december 2009 Beboerrådet på Bikuben kollegiet Ørestad

Sune Fomsgaard Formand

8

(Microsoft Word - Husorden BK30 060801.doc)  
(Microsoft Word - Husorden BK30 060801.doc)  

Bikuben Kollegiet Ørestad Revision 2 af 29. december 2008 3.1. Klageorgan .....................................................................

Advertisement