Page 1

JEFFREY Benchakulwiwat

Bike Society

5


ditor

GARMIN Vivofit

Fitness Band หรือสายรัดข้อมือเพือ่ สุขภาพ

มีฟงั ก์ชนั่ การทำงานอัจฉริยะทีจ่ ะเรียนรูร้ ะดับกิจกรรมในชีวติ ประจำวันของผู้ใช้ในการเคลือ่ นไหวร่างกาย พร้อมแสดงจำนวน ก้าว แคลอรี่ ระยะทาง และติดตามการนอน ตลอดจนบันทึก ระดับชีพจร และข้อมูลการเผาผลาญแคลอรีท่ แี่ ม่นยำ เก็บข้อมูล วางแผน แชร์ความก้าวหน้าบนสังคมออนไลน์ บนคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์สอื่ สารแบบเคลือ่ นทีผ่ า่ น Garmin Connect Mobile App และยังสามารถ challenge กับเพือ่ นของคุณ

ใน connection ผ่าน Garmin Connect ราคา 4,800 บาท

เชือ่ อย่างหนึง่ ว่าสำหรับนักปัน่ แล้ว การปัน่ จักรยานนัน้ คงต้องมีหลายครัง้ ทีค่ ณ ุ ไม่ได้ ปัน่ คนเดียว จริงอยูท่ คี่ ณ ุ อาจจะโลดแล่นไปบนท้องถนนเพือ่ การเดินทางส่วนบุคคล แต่ ในทีส่ ดุ คุณก็จะพบเพือ่ นร่วมทางทีห่ น้าไม่คนุ้ หากแต่วา่ พร้อมจะแบ่งปัน และเต็มไป ด้วยมิตรภาพกับรอยยิม้ ร้อยทัง้ ร้อยทีไ่ ด้ยนิ มา ชาวจักรยาน หรือ เพือ่ นรักนักปัน่ มักจะพูดถึงกันในแง่บวก เสมอว่าเป็นกิจกรรมทีท่ กุ คนต่างก็มนี ำ้ ใจ ในทุกเส้นทางทีป่ นั่ ไปมีทงั้ ประสบการณ์หลาก หลาย บรรยากาศของทีใ่ กล้ชดิ กับสิง่ รอบข้าง แม้แต่การรวมตัวกันเพือ่ ไปปัน่ ยังจุดมุง่ หมายแห่งใดแห่งหนึง่ ก็เป็นสัญญาณทีด่ อี นั หนึง่ ทีส่ อื่ ถึงความตัง้ ใจดีตอ่ สังคม ตอกย้ำให้ทกุ คนรับรูถ้ งึ กระแสจักรยาน ความต้องการ การเปลีย่ นแปลงในใจลึกๆ เกีย่ วกับการเดินทางแบบไร้มลพิษก็ดี บอกได้เลยว่าเจ้าสองล้อคันนีม้ ไิ ด้มคี วามหมายเพียงเพือ่ สิง่ แวดล้อม และการ ประหยัดพลังงานในเชิงส่วนรวมเท่านัน้ หากแต่ในเชิงส่วนตัว คุณจะได้ทงั้ เพือ่ น ความ เพลิดเพลิน และสุขภาพ ม.ล. กัลยกร เกษมศรี บรรณาธิการ

รับฟรี!!

บัตรกำนัลสำหรับแลกไอศกรีม พรีเมีย่ ม Cream&Fudge จำนวน 4 ใบ รวมมูลค่ากว่า 400 บาท

ชำระค่าจัดส่ง 400 บาทที่ ธ.กสิกรไทย ชือ่ บัญชี บริษทั สตูดโิ อวิศต้า จำกัด สาขาทุง่ ครุ ออมทรัพย์ เลขที่ 756-2-44789-4 และแจ้งว่าโอนเงินแล้วทาง Inbox Facebook ทีห่ น้าเพจ หรือ Line ID : Bikestylefreemag พร้อม

ทัง้ แจ้งชือ่ ทีอ่ ยูใ่ นการจัดส่งนิตยสาร (โปรโมชัน่ การสมัครสมาชิกนีห้ มดเขต 15 มิถนุ ายน 2557 นี)้

Publisher: Vitsava Chinpattanakul Editor: M.L. Kalyakorn Kasemsri Consultant: Dr. Sukamol Wipaweepolakul, Nobita from www.thaimtb.com, Ph.D. Paonrach Yodnane, Thanimtip Pattamavipart, Worawit Wootipakornkitti (เฮียจุย้ ), President of Suanthon Gold City Cycling Club Creative&Marketing Director: Vitsava Chinpattanakul Tel. 081-915-9399 Marketing Consultant: Ph.D. Paonrach Yodnane Public Relation Consultant: Manod Soising Photo Editor: C.Vista Art Director: Jatuporn Rodari Translator: Thanawat Pinnaratip Printed & Color Separation: Grand Prix International Co., Ltd. Office: Studiovista Co.,Ltd. 47/234 Moo.5 Wararom Village Pracha-Uthit Rd. Tungkru District BKK 10140 Tel. 02-815-8837 Email : bikestylefreemag@gmail.com, www.facebook.com/Bikestylefreemag ข้อความและภาพในนิตยสาร BikeSTYLE สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามนำไปเผยแพร่ซำ้ ไม่วา่ จะเป็นบางส่วน

หรือทัง้ หมดยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั สตูดโิ อวิศด้า จำกัด

Bike Style

T-Shirt

เสื้้อเพจ Bike Style ผ้าเป็นผ้าไมโคร สวมใส่สบายไม่ร้อน และแห้งเร็วใช้ใส่เป็น เสื้อ LifeStyle หรือใส่ออกกำลังกาย ปั่นจักรยานก็ได้ จะซื้อไว้ใส่เองหรือซื้อฝาก เป็นของขวัญก็ได้ เป็นขนาดฟรีไซด์ อก 21นิ้ว ยาว 271/2 นิ้ว รอบแขน 17 นิ้ว บ่า 6 นิ้ว ราคา 250 บาท มีสีเดียว แบบเดียว ค่าจัดส่งEMS 50 บาท ทั่วประเทศ โอนเงินเข้าบัญชี บริษัทสตูดิโอวิศต้าจำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาทุ่งครุ เลขที่756-2-44789-4 ออมทรัพย์ เมื่อโอนเงิน ช่วยถ่ายรูปสลิปโอนเงิน แล้วส่งมาที่Line ID : Bikestylefreemag หรือโทรแจ้ง 081-9159399


Show Case

AVENUE

AIRBASE XM SHINY WHITE

เฟรม ชุดขับเคลือ่ น จานหน้า สเต็ม ยาง เบาะ

AIRBASE XM SHINY WHITE 2013

NEW MAKE UP Shimano SORA 9 สปีด FM 68046S GA10 TM-10N Anti Puncture VL-1205

จักรยานซิตไี้ บค์ หน้าตาดี สีขาวตัดแดง สำหรับผูห้ ลง

รักการปัน่ จักรยานในเมืองหลวงหรือผูท้ อี่ ย่างจะเริม่ ต้น ใหม่กบั จักรยานอีกครัง้

เฟรม ชุดขับเคลือ่ น ขาจาน ล้อ สเต็ม เบาะ บันได

4

Ultimate CF SLX Sram Red 22 Rotor 3DT Mavic Ksyrium SLR WTS Ritchey WCS Evo Carbon Fizik Arione oo Look Keoblade Carbon TI

Canyon

เชิญคนชอบของดำทางนีเ้ ลยครับ!!


Show Room

Cycling

Cafe

We Are: Cycling Cafeเป็นร้านเสือ้ ผ้าจักรยานเต็มรูปแบบ บริหาร โดย Boom Cycling ซึง่ เป็นแบรนด์เสือ้ ผ้าจักรยานครองใจเพือ่ นรักนัก ปัน่ ชาวไทย สินค้าเสือ้ ผ้าของทางร้านผลิตจากในประเทศจีน ยุโรป และ ไทย ออกแบบและสัง่ ผลิตในลักษณะของ OEM กับทางโรงงานประเทศ ต่างๆ เน้นแบบเสือ้ ผ้าสไตล์ ready to wear เป็นหลัก คือพร้อม สำหรับสวมใส่ มีแบบและลวดลายให้เลือกมากมาย คุณภาพของสินค้า มีตงั้ แต่ระดับกลางไปถึงระดับไฮเอนด์ โดยเฉพาะเสือ้ แบรนด์นำเข้าจาก ต่างประเทศชือ่ ดัง อย่าง Santini สินค้าของทีน่ มี่ ตี วั แทนจำหน่ายอยู ่ ทัว่ ประเทศ แต่ถา้ ต้องการเลือกสินค้าหลากหลาย ให้แวะเวียนมาได้ที่ ช้อปนี้ เพราะลูกค้าจะได้เลือกแบบตามความชอบและตามสไตล์ของ

ตัวเอง We Have: พระเอกหลักของทางร้านคือ เสือ้ จักรยาน และ กางเกง จักรยาน นอกจากนีใ้ นส่วนของร้านยังมีบริการขายอุปกรณ์จกั รยาน ต่างๆ เช่น หมวกกันน็อค อะไหล่ หมวกจักรยาน หมวกแก๊ป ไฟส่อง สว่าง และล่าสุดเพิง่ นำเข้าจักรยาน Jambono แนววินเทจ ซึง่ นำเข้า มากมายหลายรุน่ ให้เลือกสะสม และล่าสุดกำลังจะเปิดร้านใหญ่สาขา ใหม่แถวพระราม 5 นครอินทร์ ซึง่ จะมีบริการครบทุกอย่างทีช่ าว จักรยานต้องถูกใจ We Stay: Cycling Cafe เฟส 2 หน้าธ.ไทยพาณิชย์ โครงการคริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ โทร. 089-557-5515, 02-891-3093

5


Trip&Taste

เรือ่ ง : Sirrus

www.2wheels.blog.com

Japanese Cyclist Path 2

ตัง้ แต่ประเทศญีป่ นุ่ ยกเลิกการขอวีซา่ ท่องเทีย่ ว และเปิดโอกาสให้คนไทยเดินทางเข้าญีป่ นุ่ ได้อย่างอิสระ ถึงแม้จะให้เวลาท่องเทีย่ วเพียงแค่ 15 วันก็ตาม แต่กถ็ อื ว่าเป็นเวลาทีเ่ พียงพอในการเดินทางไปหาประสบ การณ์ใหม่ๆ จากประเทศทีผ่ สมผสานความเจริญทางวัตถุแบบสุดขัว้ ให้เข้ากับวิถี วัฒนธรรม ความเป็น อยูแ่ บบชนบทไว้ได้อย่างลงตัว กลมกลืนมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลก ผมก็เป็นหนึง่ ในบรรดานักท่องเทีย่ วทีห่ ผู งึ่ และวางแผน การเดินทางทันทีทไี่ ด้ขา่ วว่าไม่ตอ้ งขอวีซา่ จะเรียกว่า วางแผนก็ไม่ถกู ต้องนัก เพราะการเตรียมตัวก่อนการเดิน ทางน้อยมาก แต่กไ็ ม่ใช่เรือ่ งยากอะไร มีปากก็ถามไป เรา พูดอังกฤษ เขาพูดญีป่ นุ่ ก็คยุ กันรูเ้ รือ่ งได้ครับ วันนีจ้ ะพาไปเทีย่ วชิมสตอเบอรี่ ไม่ใช่ชมิ ธรรมดา แต่ เป็นการยัดกันแน่นๆ สไตล์บฟุ เฟ่ต์ เด็ดกินกันสดๆ ไม่อนั้ ไร่แห่งนีช้ อื่ GrandBerryเปิดตัง้ แต่เวลา 10.00-15.00 น. รอบหนึง่ ให้เวลา 30 นาที คิดค่าเสียหาย 1,600 เยนต้อง จองเวลาก่อนไปนะครับ ผ่านเว็บไซต์กช็ อื่ เดียวกัน www.grandberry.net ทีน่ า่ ปวดกะโหลกคือ เว็บไซต์เป็น ภาษาญีป่ นุ่ ทัง้ หมด ไร่แห่งนีต้ งั้ อยูท่ หี่ มูบ่ า้ นออนจิชอื่ นีอ้ าจจะไม่คอ่ ยคุน้ หูนกั เดินทางบ้านเรามากนัก เนือ่ งจากเป็นหมูบ่ า้ นเล็กมากๆ ห่างออกไปจากโอซาก้าประมาณครึง่ ชัว่ โมงเท่านัน้ จากโอซาก้าตัง้ ต้นทีน่ มั บะก็แล้วกัน ต้องมาเปลีย่ นรถไฟ เพือ่ ไปออนจิ ทีส่ ถานีซรึ ฮุ าชิ นัง่ รถไฟสายคินเทตสึ โอซาก้า ค่าตัว๋ ราคา 290 เยนต่อเทีย่ ว ใครอยูห่ ลายวัน วางแผนเทีย่ วหลายที่ ควรซือ้ บัตรคันไซพาสตัว๋ เหมา สำหรับเดินทางย่านคันไซ เพือ่ ไปเทีย่ วเกียวโต นารา โกเบ ฮิเมจิ ฯลฯ ก็คมุ้ ค่า ราคาบัตรเดินทาง 2 วัน ราคา 4,000 เยน หรือ 3 วัน ก็ราคา 5,200 เยน ถามชานชาลาให้แน่ใจ รูเ้ วลาทีแ่ น่นอน แล้วก็เตรียมตัว ขึน้ รถได้เลย รถไฟทีน่ ตี่ รงเวลามาก ชานชาลาเดียวกันถ้า ขึน้ ผิดเวลาก็ตวั ใครตัวมันนะครับ เมือ่ มาถึงจากหน้าสถานีออนจิ มีถนนเล็กๆ เหมือนซอย ซะมากกว่า ก็เริม่ ต้นการเดินย้อนศรสวนทางกับรถไฟทีน่ งั่ มานัน่ เอง เดินตรงอย่างเดียว เดินไปเรือ่ ยๆ ก็จะเจอทีจ่ อดจักรยานใหญ่มากอยูซ่ า้ ยมือ ร้านจักรยานใหญ่มากอยูห่ วั มุม ด้วยความตะกละและจอง เวลาไว้ 10 โมงเช้า ต้องรีบจ้ำด่วนไว้แวะมาดูขากลับก็แล้ว กัน จากนัน้ ก็จะเจอสะพานลอยคนข้ามใหญ่ไม่มาก ก็เดิน ขึน้ ไปเลย และคงเดินตรงอย่างเดียวไปตามทางรถไฟ ไม่ เกิน 10 นาที ก็จะมาถึงไร่ เรามาสายกว่าเวลาทีจ่ องนิดหน่อย แต่กไ็ ม่มปี ญั หาอะไร เจ้าของไร่ตอ้ นรับขับสู้ โค้งแล้วโค้งอีกตามสไตล์ญปี่ นุ่ จ่าย เงินเสร็จ ก็จะได้รบั อุปกรณ์ประจำกายคือกรรไก และถุง พลาสติก 1 ใบ โดยมีกติกาว่าห้ามจับ หรือสัมผัสตัวผลที่ เราไม่ตอ้ งการ จับลูกไหนต้องตัดลูกนัน้

6

เวลา 30 นาที คิดว่าให้เวลาน้อยจัง ดูถกู ชูชกอย่างเราซะ แล้ว สตอเบอรีแ่ ดงสด ลูกใหญ่มากๆ ตืน่ ตาตืน่ ใจเป็นยิง่ นัก เมือ่ เล็งแล้วว่าลูกทีอ่ ยูต่ รงหน้าน่าจะใหญ่ทสี่ ดุ ก็ บรรจงจรดปลายกรรไก ตัดฉับเข้าให้ ยัดเข้าปากได้แค่ครึง่ ลูก เพราะมันใหญ่มาก ขอบอกว่าหวานหอม ฟินเว่อร์กนั เลยทีเดียว ผ่านไปแค่ 20 นาที ความจุกก็มาเยือน อิม่ มากๆ และยัง ส่งผลต่อเนือ่ งเข้าห้องน้ำปัสสวะทัง้ วันกันเลยทีเดียว 1,600 เยนทีจ่ า่ ยไปคุม้ สุดๆ เพราะถ้าไปซือ้ สตอเบอรีท่ ี่ วางขายอยูล่ กู ใหญ่ๆ 8-10 ลูก ก็ตอ้ งมี 1,000 เยนเป็น อย่างน้อย นีซ่ ดั ไปสัก 30 ลูกได้มงั๊ วัยรุน่ ญีป่ นุ่ นิยมมาเทีย่ วทีน่ ี่ มาเป็นกลุม่ ใหญ่ และก็ได้ ความรูใ้ หม่คอื ทีน่ เี่ ขากินสตอเบอรี่ จิม้ กับนมข้นหวาน หรือซอสช็อคโกแลต มีนำ้ ใจเรียกให้เราลองชิมดูอกี ด้วย ขากลับก็เดินขนานทางรถไฟเหมือนเดิม แต่ขยับถนนไป อีกเส้นหนึง่ ก็เลยได้เจอบ่อน้ำร้อนสาธารณะ มีลงุ ท่าน หนึง่ นัง่ อยู่ เหมือนเดิมพูดคนละภาษาแต่คยุ กันรูเ้ รือ่ ง เรา ก็เลยได้เอาเท้าแช่นำ้ ร้อน สักพักมีคณ ุ ป้าร้านขายผลไม้ ข้างๆ หยิบผ้าเช็ดตัวมาให้ใช้ฟรีๆ วิถชี นบท น้ำใจคนท้อง ถิน่ ทีม่ อี ยูจ่ ริงในประเทศญีป่ นุ่ แช่เท้าเสร็จก็เดินต่อ สังเกตว่าน้ำในคลองเขาใสมาก มอง ไปมองมาเจอปลาคาร์ฟ ตัวเบ้อเริม่ ว่ายอยู่ ไม่ได้มแี ค่ตวั เดียว แต่มใี ห้เห็นเรือ่ ยๆทำไมเขารักษาธรรมชาติไว้ได้ดจี งั รูส้ กึ อิจฉาจริงๆ และแน่นอนก่อนถึงสถานีรถไฟ ก็ตอ้ งแวะร้านจักรยาน เป้าหมาย ข้างในใหญ่โตกว้างขวางมาก เป็นสไตล์โรงงาน หลังคาสูง ไม่ได้ตกแต่งหรูหราอะไร มีจดุ ซ่อมรถอยูด่ า้ น หน้าเลย โซนขายก็มจี กั รยานเยอะแยะมากมาย ตัง้ แต่แม่ บ้าน ไฮบริด เสือภูเขา เสือหมอบ และทีน่ ยิ มมากก็คอื จักรยานไฟฟ้า ใช้เวลาอยูใ่ นร้านนีเ้ ป็นชัว่ โมง คนขายพอ จะพูดอังกฤษได้บา้ ง และผมก็ถามคำถามทีค่ า้ งคาใจ ถาม ทุกครัง้ ทีไ่ ปถึงร้านจักรยานในญีป่ นุ่ ว่าโตเกียวไบค์ มีขาย ทีไ่ หน คำตอบทีไ่ ด้เหมือนกันทุกทีค่ อื ไม่รู้ ถึงแม้จะถามที่ โตเกียวก็ตาม พามาไร่สตอเบอรี่ และตบท้ายด้วยร้านจักรยาน คงยัว่ น้ำลายให้หลายๆ ท่านอยากไปเทีย่ วมากขึน้ นะครับ ส่วน ผมโดนคนขายเชียร์ จนเกือบจะแบก Giant Escape

รุน่ ตัวถังเบาพิเศษกลับมาซะแล้ว เกือบแล้วจริงๆ


Bikestory Story by: ieloveyou Illustrator by : Win Sujaritjaga

นาทีนคี้ งไม่มอี ะไรอินเทรนด์และ เป็นทีพ่ ดู ถึงกันมากสำหรับนักปัน่ จักรยานทัง้ หลายไปกว่า สนามสีเขียว สวรรค์ของนักปัน่ จักรยาน และนักปัน่ เซเลปทัง้ หลายต่างมุง่ หน้าไปทีส่ นามนี้ ดุจดังเป็นคลับสำหรับนักปัน่ จักรยาน ด้วยเส้นทางจักรยานแห่งนีม้ คี วามยาว รวม 23.5 กิโลเมตร ความกว้าง 4.3 เมตร เป็นเส้นทางวันเวย์ เดินรถทาง เดียว คือวนขวา ตามเข็มนาฬิกาครับ จักรยานทุกคัน เส้นทางทาด้วยสีเขียว สดใสตลอดทัง้ 23.5 กิโลเมตรตาม มาตราฐานของออสเตรเรีย และเมือ่ เรา ปัน่ ได้ทางเดียว ก็จะมีผปู้ นั่ จักรายาน หลายแบบ ไม่วา่ จะเป็นขาแรง ขาเบา หรือขาชิลล์ อาจเกิดปัญหาขัดเคืองใจ กันได้บา้ ง ดังนัน้ บรรดานักปัน่ จึงช่วย กันสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันการใช้ เลนจักรยาน เช่น ใครเป็นขาเบา ขาชิล ให้อยูเ่ ลนซ้าย สำหรับนักปัน่ ขาแรงอยู่ เลนขวา จะแซงกันควรให้สญั ญาณ เพือ่ ความปลอดภัย

สนามเขียว เปรี้ยวซ่า สำหรับขาปั่น

สำหรับนักปัน่ ขาเบา ขาชิลล์ ทีก่ งั วลว่าจะปัน่ ไม่ไหว ไม่ ต้องห่วง เพราะมีทใี่ ห้เราพักได้ตลอดทาง ตามจุดใต้สะพาน บางจุดวิวสวยมาก สามารถหยุดถ่ายรูปในจังหวะ เครือ่ งบิน กำลังลงได้เลย และนีก่ เ็ ป็นอีกเรือ่ งหนึง่ ทีน่ า่ เป็นห่วง คือ วิวที่ สวยงามนีเ่ อง ทำให้นกั ปัน่ ขาชิลล์จะต้องมีการหยุดถ่ายรูปเป็น ระยะ ทัง้ ถ่ายหมูห่ รือถ่ายเดีย่ ว ต้องดูซา้ ย ขวา หน้า หลัง ให้ ดีๆเพราะมีผรู้ ว่ มใช้ทางด้วยความเร็วทีต่ า่ งกันอยูม่ าก หลบ ออกนอกเส้นทาง ดูให้ปลอดภัยกับตัวเองและผูอ้ นื่ ด้วย จะได้ ไม่เกิดอุบตั เิ หตุกนั

พูดถึงด้านความปลอดภัยของทีน่ ี่ นักปัน่ สบายใจได้เพราะเป็นจุดเด่นของเส้นทางนีเ้ ลยคือจะมี ป้อม รปภ. อยูร่ อบสนามเป็นระยะโดยแต่ละจุดนัน้ จะห่างกันประมาณ 3-5 กิโลเมตร ทีม่ มุ เลีย้ วทุก มุมของเส้นทางจะมีอาคารควบคุมน้ำอยูบ่ ริเวณนัน้ ๆก็จะมีคนตรวจดูแลอยูต่ ลอด อีกทัง้ ยังมีเสา กล้องวงจรปิดทีท่ ำหน้าทีต่ รวจดูความปลอดภัยโดยรอบอยูห่ ลายจุดมาก สนามเขียวเปิดให้นกั ปัน่ ไปเปรีย้ วซ่ากันได้ตงั้ แต่เวลา 6:00 น. ถึง 18:00 น. กรุณาเตรียม ตัวให้พร้อม เตรียมบัตรประชาชน เตรียมน้ำดืม่ เตรียมพลังไปด้วย บรรยากาศดีมาก เหมาะกับ การปัน่ ชิวๆ กินลมชมวิว หากเป็นไปได้ควรชวนเพือ่ นไปเปรีย้ วกันเป็นกลุม่ จะทำให้ไม่รสู้ กึ เหนือ่ ยเลยค่ะ แล้วพบกันนะคะ ^^

7


BIKE TRIP

An Amazing Route: The joy of this 5-hour trip was attributed to the two simple methods of transportation: ship and bicycle, which produced little or no pollution into the air and made it convenient for us to enjoy the scenic views of Bangkok on both sides of Chao Phraya River. Starting at the River City Shopping Center, we cycled through a number of small alleys in Chareon Krung neighborhood, heading to Yaowarat. We also cycled past the Cho Sue Kong Shrine before reaching Yaowarat, a neighborhood that is bustling all year round. There we found a number of cycling routes hidden between the old buildings that led us to Ratchawong Pier, where we could take a ferry to Din Daeng Pier. On the ferry, we also could see the picturesque view of Venice of the East. After getting off the ferry we found a fresh-food market where seasonal durian was available. On the way to Din Daeng Pier community we stopped by at the Princess Mother Memorial Park, a spacious and shadowy community park in which the Princess Mother Museum is located. Behind the park the pathway appeared to be beautifully decorated with red lanterns, making it a terrific location especially for shooting film. Under

8


Phra Phuttha Yodfa Bridge on Thonburi side there was a small cycling route leading to Wat Arun (Temple of Dawn), which is a wonderful route for both experienced and inexperienced cyclists. Following the route we cycled past the Guan Yin Shrine which was built during the reign of King Rama III, and got to Kanlayanamit Temple on Arun Amarin Road. At the temple there was a pier where we could bring our bicycles on board and enjoy the mystique of remaining traditional lifestyles and architectures on both sides of the canal.

from Yaowarat

We got off the boat at Wat Nang Pier in Taling Chan neighborhood, which is full of spectacular flower gardens. On the way to the nearby community we cycled past Krachom Thong Temple and Saphan Temple, where a floating market is open on weekends. Pikul Temple was the last spot we passed before taking the boat back to Chao Phraya River – where the highlight of this trip awaited. For the passengers on board, the highlight was the unparalleled views of the elegant Royal Palace and the Temple of Dawn with the breathtaking skyline of Bangkok in the background, coupled with the comforting breeze of the river, which altogether resulted in a totally unforgettable experience.

to Taling Chan

ถ้าการสัญจรเชือ่ มโยงและผสมผสานกันได้ ตลอดทัง้ เมืองกรุงแบบทริปนี้ เราอยาก

เชิญชวนคุณๆ หันมาปัน่ จักรยานกันเถอะ 9


มหัศจรรย์ ปัน่ เลาะกรุง

จากเยาวราช-ตลิง่ ชัน ความสนุกสนานในระหว่างวันตลอดทัง้ 5 ชัว่ โมงเต็มกับพาหนะของคนไทยในอดีต

คือ เรือ กับจักรยาน ไม่เพิม่ ควันพิษในอากาศ แถมยังสามารถพาคุณ

ลัดเลาะแบบผ่ากรุงเทพฯ ทัง้ สองฝัง่ เจ้าพระยาไปมาอย่างสบายๆ เราเริม่ ต้นจากศูนย์การค้าริเวอร์ซติ ี้ ปัน่ ทะลุซอยเล็กซอยน้อยในบริเวณเจริญกรุงมุง่ หน้าไป ทางเยาวราช จะพบกับศาลเจ้าโจวซือกง ตลาดน้อย แล้วเข้าสูถ่ นนทีค่ กึ คักตลอดทัง้ ปีนนั่ คือ ชุมชนเยาวราช กับเส้นทางทีไ่ ม่นา่ เชือ่ ว่าจะมีอยู่ เป็นเส้นทางจักรยานแคบๆ แทรกตัวอยู่ ระหว่างตึกเก่าๆ ของเยาวราช ปัน่ กันสบายๆ เรือ่ ยไปถึงท่าน้ำราชวงศ์ เพือ่ นัง่ เรือข้ามฟากไป ยังท่าดินแดง ตืน่ เต้นกับการเอาจักรยานขึน้ เรือข้ามฟากอยูส่ กั ครู ่ แต่ขอแนะนำว่าคนจูงจักรยานมาด้วย ควรขึน้ ทางท้ายเรือดีกว่า เพราะเผือ่ แผ่ความสะดวกให้แก่ผโู้ ดยสารคนอืน่ ๆ ด้วย (ก่อนเข้าสู่ บริเวณท่าเรือเราควรจะลงมาจูงจักรยานเดินลงเรือเพือ่ ความปลอดภัย) ระหว่างข้ามฟากเราจะ พบวิวกรุงเทพฯ ทีอ่ ยากจะยกย่องให้วา่ เป็นเวนิสตะวันออก เพราะจะเห็นการคมนาคม ของ เมือง ของเรือ และจักรยาน ผสมผสานกลมกลืมกันเป็นหนึง่ เดียว ถึงฝัง่ ตลาดท่าดินแดงแล้ว ทีน่ มี่ ลี กั ษณะเป็นตลาดสด มีของขายมากมาย สนนราคาไม่แพง ดูนา่ ซือ้ น่ากิน โดยเฉพาะช่วงฤดูนจี้ ะมีผลิตผลของทุเรียนเนือ้ แน่นเต็มตลาด จากนัน้ ปัน่ ไปตาม เส้นทาง bike lane ของชุมชมย่านท่าดินแดง จะพบกับสวนอันร่มรืน่ ขนาดกว้างใหญ่ คือ สวน สมเด็จย่า เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน ในบริเวณชุมชนหลังวัดอนงคาราม ดูรม่ รืน่ น่าพัก ผ่อนหย่อนใจมากมาย เราจะแวะชมพิพธิ ภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติของสมเด็จย่าได้ทนี่ ี่ ทางด้านหลังของสวนสมเด็จย่าจะประดับโคมสีแดงยาวหลายเมตร เส้นทางทีส่ วยคลาสสิ คมาก ภาพยนตร์ไทยหลายๆ เรือ่ งเคยมาถ่ายทำทีถ่ นนเส้นนีแ้ ล้ว จากเส้นทางใต้สะพานพุทธฯ ฝัง่ ธนบุรี ปัน่ จักรยานมุง่ หน้าไปทางวัดอรุณฯ จะมีทางเล็กๆ ให้สงั เกตว่าเป็นเลนสำหรับการ สัญจรขนาดเล็กๆ เลียบแม่นำ้ เจ้าพระยา มือใหม่มอื เก่าปัน่ ได้สบายๆ เป็นทางจักรยาน เลียบแม่นำ้ เจ้าพระยา ตรงนีข้ อบอกว่าทางเวิรก์ ทีเดียว เป็นทางคนและจักรยานจริงๆ ไม่คอ่ ยมี มอเตอร์ไซค์ แถมทางยังสภาพดีอยู่ ปัน่ รับลมจากแม่นำ้ มองเห็นวังจักรพงษ์อยูฝ่ งั่ พระนคร ไป ถึงศาลาสีฟา้ มีลายฉลุสวยงาม เป็นสัญลักษณ์วา่ มาถึงโบสถ์ซางตาครูส้ อายุเกือบหนึง่ ศตวรรษ เป็นวัดทีพ่ ระเจ้าตากทรงพระราชทานทีด่ นิ ให้สร้างโบสถ์หลังแรกขึน้ ด้วยไม้เพือ่ ให้ชมุ ชนชาว คริสต์ได้ประกอบพิธกี รรมทางศาสนาตัง้ แต่ยา้ ยพระนคร ปัน่ ตามทางจักรยานมาอีกนิด เราก็จะผ่านศาลเจ้าแม่กวนอิมซึง่ มีมาตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 3 ทะลุออกมาถนนอรุณอมรินทร์ทวี่ ดั กัลยาณมิตรฯ ทีม่ หี ลวงพ่อโตเป็นพระประธาน ทางวัดมีทา่ เรือของตัวเอง ซึง่ สามารถนัง่ เรือโดยสารหรือเรือนำเทีย่ วไปยังทีต่ า่ งๆ ได้ เรา สามารถนำจักรยานขึน้ เรือได้ โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องเรือคอยช่วยเหลือ นำขึน้ -ลงทางด้านท้ายเรือ

10

✪ เรือโดยสารรับคนและจักรยานได้สงู สุด

13 คน

✪ ศาลเจ้าโจวซือกง (วัดซุนเล่งยี)่ ตลาดน้อย :

เป็นเทพเจ้าแห่งสุขภาพทีใ่ ครๆ มักจะมาขอพรกัน

ประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลกินเจ เป็นศาลเจ้าทีเ่ ก่า

แก่ทสี่ ดุ ในย่านเยาวราช ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของ

ศาลเจ้าแห่งนี้ เป็นแบบปลายราชวงศ์ชงิ บริเวณบนสุด

บนสันหลังคาประดับด้วยมังกรคูช่ ลู กู แก้ว และหงส์ คูช่ ดู อกโบตัน๋   ลวดลายประดับประดาต่างๆ ล้วนมีความสวยงาม ✪ Co Van Kessel : บริษทั ทัวร์จกั รยาน

ในกรุงเทพฯ โดยนักบุกเบิกธุรกิจชาว

เนเธอร์แลนด์ เปิดบริการมานานกว่า 30 ปีแล้ว โทร. 02-639-7351

✪ โครงการจักรยานสาธารณะปันปัน่ : มี

บริการ 50 สถานีแล้ว สามารถยืม-เช่ารถ

จักรยานเอาไว้ปนั่ หลบรถติด เดินทางสะดวก

สบาย แถมได้ออกกำลังกายไปในตัว มีการต่อ

อายุสมาชิกรายปีให้ฟรีกบั สมาชิกทุกท่านแบบ

อัตโนมัติ โทร.087-029-8888 จุดเริม่ ต้น : ศูนย์การค้าริเวอร์ซติ ี้ ปลายทาง : ตลิง่ ชันระยะทางปัน่ 15 กม. ระยะเวลา : 5 ชัว่ โมง


Photo Style

Story by : C. Vista Photo by : Superway

Night Shot

สวัสดีมติ รรักแฟนๆทีน่ า่ รักทุกๆท่านช่วงนีอ้ ากาศร้อนเป็น พิเศษนะครับ อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ หาก ต้องการจะปัน่ จักรยาน ให้ดคู วามฟิตของตัวเองก่อนเป็น หลักเลย ถ้าร่างกายไม่แข็งแรง ไม่ทนต่อแดดร้อนๆ ก็แนะนำ หันไปปัน่ จักรยานกันตอนค่ำๆก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบ และ เมือ่ ไปปัน่ กันตอนค่ำๆและอยากถ่ายภาพ Landscape ตอน กลางคืนก็ลองเอาเทคนิคทีว่ นั นีท้ าง Photo Style ได้นำมา ฝากในวันนีล้ องนำไปใช้กนั นะครับ

01 »อุปกรณ์ดี มีชยั ไปกว่าครึง

การถ่ายภาพ Landscape ใน เวลากลางคืนหากต้องการภาพทีถ่ า่ ย ไปอัดขยายหรือก็ไว้เป็นงานมาส-

เตอร์พสี ส่วนตัว อุปกรณ์ทจี่ ำเป็นก็ คือ ขาตัง้ กล้อง เนือ่ งจากในเวลา กลางคืนแสงทีม่ อี ยูอ่ ย่างจำกัดจาก พระจันทร์ไม่เพียงพอต่อการถ่ายภาพ หากใช้เป็นมือถือกล้องก็จะทำให้ภาพสัน้ ไหวได้ หรือหากจะ Push ISO ไป สูงๆ ก็จะทำให้ภาพเป็น Noise ได้งา่ ย

ดังนัน้ เราอาจจะพกขาตัง้ กล้องติดตัวเวลาออกทริปไปสักตัว สำหรับการเลือกขาตัง้ กล้องก็ให้ลองเลือกแบบทีม่ นี ำ้ หนักหน่อย (แต่เรา ถือไหวนะ) เพราะการถ่ายภาพเวลากลางคืนเราคงต้องใช้ชตั เตอร์สปีดต่ำๆ

ขาตัง้ กล้องทีเ่ บามากหากมีอะไรสัน่ ไหวและนอกจากจะ นอกจากภาพจะสัน่ ไหวและยังอาจจะล้มพาลทำกล้องเราเสียหายไปด้วย เมือ่ ต้องใช้ชตั เตอร์สปีด ทีต่ ำ่ กว่า 1 วินาที เราควรใช้การตัง้ เวลาให้ชดั เตอร์ลนั่ เองดีกว่าเพือ่ ป้องกัน การสัน่ ไหวขณะทีเ่ รากดปุม่ ชัดเตอร์

02 »เส้นแสงในเวลากลางคืน

โดยสาร เส้นทางเรือลำนีจ้ ะล่องไปทางตลิง่ ชัน ทีน่ นั่ จะพบกับบรรยากาศชุมชนชาวบ้าน การอยูอ่ าศัยของชาวคลอง วัดริมคลองต่างๆ และเสน่หแ์ ห่งวิถชี วี ติ ความเป็นไทยแบบ เดิมๆ ทีย่ งั คงหลงเหลืออยู ่ เราจะขึน้ เรือทีท่ า่ วัดหนัง ปัน่ เข้าสูช่ มุ ชนคลองบางเชือกหนัง จากตรงนีเ้ ป็นเขตตลิง่ ชัน แล้ว ซึง่ เป็นบริเวณทีม่ สี วน มีไร่ ขนาดใหญ่ของชาวบ้าน มีธรรมชาติดอกไม้ทสี่ วยงามชวน ให้ชมกันเพลินๆ ตามเส้นทางจะผ่านวัดกระโจมทอง วัดสะพาน ซึง่ ช่วงเสาร์-อาทิตย์ สุด สัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะมีตลาดน้ำเปิดให้บริการ และเส้นทางทีผ่ า่ นจากนีก้ จ็ ะ ผ่านวัดพิกลุ เป็นจุดสุดท้ายก่อนจะขึน้ เรือกลับออกจากคลอง เข้าสูแ่ ม่นำ้ เจ้าพระยา ก็จะ เห็นภาพวิวอันงดงามเป็นไฮไลท์ของทริปเลยก็วา่ ได้ นัน่ ก็คอื บรรยากาศของวิวพระบรม มหาราชวังและวิวพระปรางค์วดั อรุณทีม่ ฉี ากหลังเป็นท้องฟ้าสีสวยสด มีสายลมเย็นๆ พัด ผ่าน เรือลำน้อยทีเ่ ราโดยสารจะนำพาเราไปส่งทีท่ า่ เรือตรงวัดศาลเจ้าจีนโจวซือกงทีเ่ ดิม ใช้ เวลาเดินทางด้วยเรือทัง้ หมด 45 นาที

หากเราเคยดูภาพทีถ่ า่ ยในเวลากลางคืนแล้วเห็นเป็นเส้นแสงของรถหรือสิง่ ที่ เคลือ่ นไหวทีม่ แี สงอยูใ่ นตัวเอง ให้ตดิ กล้องให้เข้าทีก่ บั ขาตัง้ กล้องและเล็งไปยังมุม ทีม่ รี ถวิง่ ผ่านตลอดการตัง้ F.STOP ให้อยูป่ ระมาณที่ 5.6-11 ตัง้ ชัดเตอร์สปีดที่ ประมาณ 15-30 วินาที ที่ ISO200-400 แล้วแต่สภาพแสงในแต่ละ่ ที่ เราก็จะได้ ภาพ Landscape ยามค่ำคืนทีม่ เี ส้นเเสงบนท้องถนนแล้ว

03»เผือ่ ไว้หน่อย

ชีวติ จะดี

ในเวลากลางคืนการวัดแสงและ ทัศนวิสยั ในการมองคนจะลดลงไป เนือ่ งจากความมืด ดังนัน้ หากเราไม่ ต้องการทีจ่ ะมีขนั้ ตอนการปรับหลัง การถ่ายมาก เราควรทีจ่ ะถ่ายเผือ่ มา หน่อย เช่นถ่ายภาพเดิมมุมเดิมกันการสัน่ ไหว ถ่ายภาพเดิมมุมเดิมและคร่อมชัดเต อร์สปีดเผือ่ เห็นภาพจากหน้าจอทางด้านหลังกล้องและจะเจอแสงทีใ่ ห้อารมณ์ ความรูส้ กึ กับภาพทีด่ กี ว่า

11


Cover Story

Text : Alisa R.

Photo : Vitsava Chinpattanakul Photo Assistant : Sakmongkol Warachina

Stylist : Tippy P. Location: The Nine Rama 9

Jeffrey Benchakulw

“Cycling That Changes

the World” Jeffrey Benchakulwiwat was once a boy whose world was run by his bicycle ride. He used to cycle to deliver newspaper, pizza, and videos in his neighborhood to earn a living.

When he grew up, he started to cycle to his college,

Assumption University of Thailand, or ABAC. “My house is 10 km away from ABAC, and it was difficult to

find parking there, so I tried cycling instead of driving. It was

fun and it totally broadened my horizon. I have never

stopped loving it since then,” added Jeffrey. From the first bike to current one(s): “My first bike was from my dad’s friend, Mr. Preeda, a leading

cyclist in Thailand. I had used it for quite a while before it

was stolen. The one I rode to my college was won from

a game show. Since brand does not mean anything to

me, I kept using the one I had until I knew much enough

to choose the right one. Now I have only a few.” Cycling community “I cycle with many groups: one in my neighborhood,

another at Suvarnabhumi Airport, for example. I get the

kids in my neighborhood to cycle with me sometimes

because I want it to be a part of their lives.” Common interest of people with different

backgrounds “Cycling does break the walls of age, gender, and economic

status. It makes it easier for us to become friends. It also can

be something that draws us together to make some changes

to our world.” Cyclists as change agents “Most of the time we join the campaigns that are arranged by organizations

such as Green World Foundation and Thai Cycling for Health Association. I think

that everyone can take part in. Many asked me what bike they should buy in order to join such campaigns, and my answer was always like ‘Whatever, if you already

have one at home, just use it.’ I don’t want them to wait until they find the right one. They can start cycling right away with whatever bike they have.”

12

“With bicycle, w make the w a better place


wiwat

we all can

world

e to live,”

‘Bicycle Diary’ “This TV program was started with my doing what I love. I often did video recording when I met my cycling fellows, telling them I was making a TV program. It was successful and had been on air for 2 years. It even won a TV program award. Your changed world “Producing the TV program lets me see that cycling can really change one’s life, from a man of illnesses to a man of good health, for example. It also changed my world view. I became less pessimistic, more thoughtful, and friendlier to the environment. I believe that we should make changes to ourselves first, and then the people will follow us. I’m always proud when someone tells me that my TV program or my story inspires them to make some good changes both to themselves and to the

world.”

said Jeffrey.

13


“เราทุกคนเปลีย่ นแปลงโลก ใบนีใ้ ห้นา่ อยูข่ นึ้ ได้สำหรับ ผมด้วย จักรยาน” ประโยคสัน้ ๆ ทีท่ ำให้เรา

หันกลับมาตัง้ คำถามกับ

ตัวเองว่าทุกวันนีเ้ รามี

ส่วนช่วยให้โลกน่าอยู ่ ขึน้ บ้างหรือยัง?

เจฟฟรี เบญจกุลวิวฒ ั น์ เคยเป็นเด็กหนุม่ ทีโ่ ลกทัง้ ใบเคลือ่ นตัวไป บนล้อจักรยาน เงินก้อนแรกทีเ่ ขาหามาได้กด็ ว้ ยการปัน่ จักรยานส่ง หนังสือพิมพ์ พิซซ่า และวีดโี อให้กบั คนหมูบ่ า้ น เมือ่ โลกของเขากว้าง ขึน้ สองล้อก็เริม่ ทะยานออกจากแค่ถนนในหมูบ่ า้ นเป็นเส้นทางจาก บ้านไปเอแบค “บ้านผมห่างจากเอแบค 10 กิโลฯ เวลาขับรถมามหาลัยฯ ปัญหา คือทีจ่ อดรถหายากและค่าจอดแพง ผมเลยลองปัน่ จักรยานมา ปัน่ ไป ปัน่ มาก็สนุก เพือ่ นเห็นก็เริม่ ถาม เริม่ อยากลองปัน่ จนกระทัง่ มีสมาชิก มากขึน้ เริม่ ชวนกันไปออกข้างนอกก็ได้เพือ่ นเพิม่ ขึน้ อีก สังคมก็กว้าง ขึน้ เป็นอะไรทีเ่ ปิดโลกมา ทำให้ผมชอบการปัน่ จักรยานจนถึงตอนนีก้ ็ ยังไม่หยุดปัน่ ”

สำหรับผมเลือกจากการใช้งาน วินเทจก็มแี ต่ไม่คอ่ ยได้ใช้ ปัน่ เล่นในหมูบ่ า้ นบ้าง ถ้าต้องออกไป ลุยก็จะเป็นเสือภูเขา เสือหมอบก็แล้วแต่”

สังคมจักรยาน

“มีหลายกลุม่ มีทงั้ กลุม่ ในหมูบ่ า้ นซึง่ มีตงั้ แต่เด็กไปจนอายุ 70 แล้วก็กลุม่ ขาแรงแถว สุวรรณภูมกิ ม็ ี ผมแจมได้กบั ทุกกลุม่ ส่วนใหญ่จะไปร่วมกิจกรรม แถวบ้านบางทีกช็ วนเด็กๆ ปัน่ ออกกำลังกายช่วงปิดภาคเรียน ปัน่ ไปบางขุนเทียน เราอยากให้เด็กรุน่ ใหม่เขาสนุกกับจักรยาน เหมือนสมัยทีเ่ ราเป็นเด็ก อยากให้จกั รยานเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ไปตลาดไปปากซอยไม่ตอ้ งใช้ รถหรอก ปัน่ ไปก็ได้ กับกลุม่ อืน่ ๆ บางทีเวลาไม่ตรงกันก็ไม่ซเี รียส จะมีไลน์กลุม่

ก็จะแจ้งข่าวกัน อาทิตย์นจี้ ะไปไหนใครว่างก็มา”

จุดร่วมของคนต่างวัยต่างอาชีพ จักรยานไปทำลายช่องว่างตรงนัน้ ทลายพรมแดนเรือ่ งอายุ ฐานะ เพศ วัย เป็นประตูทเี่ รา จักรยานคันแรกจนถึงคันปัจจุบนั จะเข้าไปรูจ้ กั คนอืน่ ได้งา่ ยขึน้ มันง่ายทีจ่ ะคุยกัน และยังเป็นสือ่ กลางทีจ่ ะช่วยให้เรารวมตัวกัน “คันแรกทีป่ นั่ ในหมูบ่ า้ นพ่อเอามาให้ ตอนนัน้ พอบอกว่าเป็น เพือ่ เปลีย่ นแปลงอะไรสักอย่างบนโลกใบนี้ ง่ายๆ เลย ไปไหนใกล้ๆ ไม่ตอ้ งใช้รถ ถ้าทุกคนทีป่ นั่ จักรยานปรีดา เนีย้ เพือ่ นพ่อเลยนะเป็นนักแข่ง เราก็ไม่รเู้ รือ่ งอยากได้ จักรยานเข้าใจตรงกัน เริม่ จากตัวเอง ก็ชว่ ยให้โลกน่าอยูข่ นึ้ ได้ การจะเปลีย่ นแปลงอะไรสักอย่าง จักรยานเท่ๆ เหมือนเพือ่ น แต่พอให้มาใช้กไ็ ด้ ก็ใช้คนั นัน้ มาเรือ่ ยๆ เพิง่ ต้องไม่มขี อ้ แม้ให้ตวั เอง จะเปลีย่ นโลกง่ายมาก เริม่ ทีต่ วั เองก่อน มารูต้ อนหลังว่า คุณปรีดา คือนักแข่งจักรยานอันดับต้นๆ ของประเทศ ่ นแปลงสังคมของกลุม่ คนจักรยาน ไทยและเขาทำแบรนด์จกั รยานขึน้ มา ตอนนีค้ นั นัน้ หายไปแล้ว ไปจอด กิจกรรมเปลีย ปากซอยแล้วโดนขโมยเสียดายมาก คันทีป่ นั่ ไปมหาลัยฯ เป็นจักรยาน ส่วนใหญ่จะเป็นการไปร่วมรณรงค์กบั โครงการต่างๆ ส่วนตัวผมก็ไปร่วมกับมูลนิธโิ ลกสีเขียว ทีเ่ ล่นเกมโชว์แล้วได้มา ผมเป็นคนไม่ซเี รียสเรือ่ งแบรนด์อยูแ่ ล้ว แรกๆ สมาคมจักรยานเพือ่ สุขภาพ car free day หรือ Life Cycling ผมว่าทุกคนมีสว่ นร่วมได้ บาง ก็ปนั่ ไปเรือ่ ยๆ พอปัน่ เยอะ รูเ้ ยอะ ถึงค่อยมาสรรหาว่าจักรยานแบบ ชมรมเขาก็ไปสร้างโป่งทีเ่ ขาใหญ่ หรือมูลนิธโิ ลกสีเขียวเขาก็จะทำ Bike Map เราก็เป็นหนึง่ ในทีม สำรวจเส้นทาง บางชมรมก็อาจจะไปปัน่ รณรงค์อยูท่ วี่ า่ เราทำกิจกรรมแบบไหน คราวนีห้ ลายคน ไหนเหมาะกับเรา คันทีซ่ อื้ จริงจังไปซือ้ ทีอ่ อสเตรเลีย ตอนนัน้ ไปแบ็กแพ็คแล้วกำลัง ทีส่ นใจและอยากจะเข้าร่วมก็มกั จะมีคำถามหลักๆ คือ อยากขีบ่ า้ ง ซือ้ จักรยานอะไรดี ผมบอก เสมอว่าไม่ตอ้ งซือ้ ทีบ่ า้ นมีจกั รยานมัย้ เอาคันนัน้ แหละมาขี่ ขีแ่ ล้วถึงจะรูว้ า่ เราชอบอะไร จริงจัง อยากได้จกั รยานใหม่อยูแ่ ล้ว ไปเจอคันหนึง่ หน้าตาประหลาดดี เป็น Dirt Bike จักรยานกระโดดคล้าย BMX แต่ลอ้ เหมือนเสือภูเขา ชอบ กับมันแล้วค่อยว่ากัน อย่าไปคิดมาก “ถ้าผมมี ผมจะปัน่ ” อย่าไปใช้คำนี้ เริม่ เลยวันนี้ ทุกคนเริม่ มากเลยซือ้ กลับมา จากนัน้ ก็มมี าเรือ่ ยๆ เคยมีมากสุด 12 คัน ได้มาฟรี ได้ บางส่วน ตอนนีเ้ หลืออยู่ 3-4 คัน ถ้าใครอยากขีแ่ ล้วไม่มจี กั รยานคันที่ Bicycle Diary จักรยานเปลีย ่ นโลก ได้มาฟรียกให้คนอืน่ เลยก็มี บางคันซือ้ มาก็ขายต่อราคาถูก จักรยาน รายการนีเ้ ริม่ จากการทำให้สงิ่ ทีร่ กั คือการปัน่ จักรยาน พอปัน่ ไปเจอเพือ่ นในวงการ ตอน

14


แรกก็ถา่ ยเพือ่ นๆ กันนีแ่ หละ บอกว่าจะเอาไปทำรายการ ถ่ายไปถ่ายมาก็เลยเอา โปรเจกต์ไปเสนอ จนถึงตอนนีก้ อ็ อนแอร์มา 2 ปีแล้ว รายการได้รบั รางวัลโทรทัศน์ ยอดเยีย่ มด้วย แต่ปนี คี้ งต้องงดไปก่อนด้วยเหตุวนุ่ วายนิดหน่อย แต่เร็วๆ นีจ้ ะกลับ มาแน่นอน และจะใช้ชอื่ เดิมหรือฉายทางช่องไหนต้องติดตามอีกที

โลกรอบตัวทีเ่ ปลีย่ นไป

การทำรายการนีท้ ำให้ผมเห็นหลายตัวอย่างทีจ่ กั รยานเปลีย่ นชีวติ คนได้จริงๆ อย่าง โค้ชเงาะ อดีตนักซิง่ มอเตอร์ไซค์ วันหนึง่ เขาก็หนั มาปัน่ จักรยานและผลักดัน เด็กแว๊นซ์เด็กติดเกมให้มาสนใจจักรยาน ทุกวันนีเ้ ด็กเหล่านัน้ กลายเป็นทีมชาติ หรือกรณีของเฮียฮ้อ 100 โล เขาเคยเป็นคนทีม่ โี รคมากมาย ปัน่ จักรยานไม่เป็น ทุก วันนีเ้ ขาปัน่ ได้เป็นร้อยๆ โล โรคต่างๆ หายหมด กลายเป็นประธานชมรมจักรยาน นครปฐม ผมเองก็มมี มุ มองต่อโลกเปลีย่ นไป เมือ่ ก่อนมองรอบตัวเป็นแง่ลบ ทำไมไม่มี ไบท์เลน ทำไมรถติด ทำไมไม่เหมือนเมืองนอก ทำไมนูน่ ทำไมนี้ ตอนนีเ้ ราสงบขึน้ แค่เริม่ จากจุดเล็กๆ คือตัวเราเอง พัฒนาตัวเองและจิตวิญญาณ แทนทีจ่ ะสตาร์ทรถ ไปซือ้ ของ ก็ปนั่ จักรยานไปซือ้ ของ เรารูจ้ กั รักสิง่ แวดล้อมมากขึน้ เราก็เริม่ หันมา รีไซเคิลขยะ การเปลีย่ นแปลงมันทำให้ตวั เราเองเปลีย่ นแปลงไปเรือ่ ยๆ ในทางทีม่ นั ควรจะเป็น เมือ่ เราเป็นตัวอย่างให้กบั คนอืน่ ๆ คนอืน่ ๆ ก็จะทำตาม ผมภูมใิ จมากที่ หลายคน เข้ามาทักผมแล้วบอกว่า ดูรายการ อ่านเรือ่ งราวของเราแล้วอยากมาปัน่ จักรยาน อยากดูแลสุขภาพ อยากหันมาดูแลโลก มันเหมือนเป็นกำลังใจให้เราทำ หลายๆ อย่างต่อไป”

เจฟฟรี เบญจกุลวิวฒ ั น์ “ปัน่ เปลีย่ นโลก”

15


Scoop

มิตรภาพดีๆ เกิดขึน้ ได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา

ทุกเส้นทาง ในสังคมของชาวจักรยาน

16

บ่อยครัง้ ทีค่ ณ ุ จะมีกลุม่ เพือ่ นๆ ชวนกันปัน่ หรือคุณอยู่ในองค์กรที่ สนับสนุนเรือ่ งการปัน่ จักรยาน น่าดีใจว่าในสังคมของคนชอบกิจกรรม แบบเดียวกันมักจะถูกคอกันแบบไม่รตู้ วั นอกจากเพือ่ นใหม่บนท้องถนน แล้ว เจ้าสองล้อนีเ่ องทีย่ งั เป็นตัวเชือ่ มสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว ให้หนั มาทำกิจกรรมทีม่ คี วามสุขร่วมกันได้ เดือนนีเ้ รามีกลุม่ นักปัน่ ต่างๆ ตัง้ แต่รนุ่ เยาวชนคนรุน่ ใหม่ ไปจนถึง คนวัยทำงาน มาแนะนำตัวกัน ถึงสิง่ ทีพ่ วกเค้าทำ แม้แต่ละกลุม่ จะไปกัน คนละเส้นทาง ไปกันคนละเวลา แต่เป้าหมายในใจทีไ่ ม่ตา่ งกันคือ การแบ่ง ปัน ความสุข และหวังทีจ่ ะทำให้สงั คมนีน้ า่ อยู่


กลุม่ นักปัน่ แคมปัส มจธ. KMUTT Bike Rider

กลุม่ นีน้ ำทีมโดยสาวนักปัน่ แนน-นลลนีย์ อึง้ วิวฒ ั น์กลุ ผู้ สร้างร้านกาแฟริมรัว้ ธรรมศาตร์ทเี่ อือ้ เฟือ้ และส่งเสริมคนรัก การปัน่ จักรยาน

“ทีร่ า้ นของเราเน้นมือใหม่ คนทีม่ จี กั รยานไม่เคยออกถนน หรือ กลุม่ ใหญ่ที่ ปัน่ อยูแ่ ล้วอยากให้เรานำทริปให้ โจทย์ของเราคือ ต้องการคนปัน่ จักรยานเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ เพือ่ นนักปัน่ ของเราจะหน้าตาไม่ซำ้ กันเลย” การปัน่ กับคุณแนนไม่เพียงแต่จะเป็นการปัน่ เพือ่ ความสนุก แต่ยงั แทรกความ รูเ้ รือ่ งการขับขีจ่ กั รยานปลอดภัยไว้ดว้ ย “ถ้าเป็นมือใหม่มาบางทีคนเดียวแนนก็พาไปได้เลยนะ ขอให้นดั มาค่ะ มีนอ้ ง คนหนึง่ อยูซ่ งั ฮีเ้ พิง่ ถอยจักรยานใหม่มาเลย เค้าอยากปัน่ ไปบางกระเจ้า แนนก็ปนั่ จากทีบ่ า้ นมาหาน้องเค้าทีร่ า้ นแล้วพาเค้าไปบางกระเจ้าเลย ไปเจอกลุม่ ใหญ่ทนี่ นั่ ส่วนตัว แนนจะนำปัน่ ให้ฟรี แต่ในเชิงธุรกิจ ก็จะมีคา่ แรงจากกลุม่ องค์กร ใหญ่ๆ ทีจ่ ะมาให้นำทริปด้วย ส่วนใหญ่จะติดต่อมาให้นำปัน่ รอบเกาะ คอนเซ็ปต์ ปัน่ รอบเกาะกับมือใหม่ ปัน่ ในรัศมี 5 กิโลเมตร แต่เราพาเค้าอ้อมไปไกลมาก ปัน่ ไป จอดถ่ายรูปไปเพลินๆ ตอนกลับมาทุกคนจะรูส้ กึ ภูมใิ จว่าเราทำได้ขนาดนัน้ เลย หรือ พอได้เริม่ แล้วส่วนใหญ่กจ็ ะไปต่อของเค้าเอง ทีร่ า้ นไม่ได้ขายแค่กาแฟอย่างเดียว แต่เรามีชดุ first aid มีอปุ กรณ์เบือ้ งต้น สำหรับจักรยานด้วย ใครผ่านมามีปญั หาเราก็พร้อมจะช่วยเหลือ ด้วยความทีต่ วั เรา เข้าใจกับเรือ่ งจักรยาน เราอยากได้อะไรก็ใส่เข้าไป นักปัน่ จะแวะมาเติมน้ำก็ได้ จักรยานทีร่ า้ นก็มใี ห้ยมื แค่นำบัตรประชาชนมายืมได้เลย”

กลุม่ นักปัน่ บาริสต้า Bike Barista

ทีเ่ อือ้ ต่อการปัน่ จักรยาน อาคารหลังนีเ้ รามีการฝึกเด็กรุน่ พี ่ ให้ซอ่ มจักรยาน และมีนอ้ งๆ เจ้าหน้าทีค่ อยให้บริการยืม จักรยาน แต่การยืมต้องให้นำขวดน้ำ กระป๋องเครือ่ งดืม่ ทีใ่ ช้แล้วมาด้วย และแจกแสตมป์รปู หัวใจสีเขียว ถ้ามีหวั ใจ จากนโยบายสนับสนุนการสร้างสังคมการใช้จกั รยานและการเดิน 2 ดวงสามารถยืมจักรยานไปได้ 1 วัน

หรือถ้าปัน่ จักรยานมาทีศ่ นู ย์นี้ ก็จะได้แสตมป์ 1 ดวง

เท้าภายในมหาวิทยาลัย (Walk & Bike Society) เทคโนโลยี เช่นกัน ถ้าสะสมครบ 25 ดวง จะได้หมวก 1 ใบ สะสม 50 พระจอมเกล้าบางมด เพือ่ ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ส่งผลให้เกิด ดวง รับกระเป๋าเป้ 1 ใบ สะสมครบ 100 ดวง รับเสือ้ ศูนย์บริการจักรยานเต็มรูปแบบ เป็นอาคารสีเขียวหลังงาม กับ สมาชิกนักปัน่ ภายในรัว้ นีท้ มี่ มี ากถึง 800 คน ซึง่ ต้องชืน่ ชมการนำทีม จักรยาน 1 ตัว ทุกวันศุกร์ เราจะมี Bike Friday และ ทุกวัน ของ ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ประธานกลุม่ ชมรมจักรยานสีเขียวนัน่ เอง เสาร์ Saturday Ride Fever สองกิจกรรมทีท่ ำต่อเนือ่ งแล้ว ได้รบั การตอบรับดี จะมีทงั้ อาจารย์และนิสติ รุน่ พีพ่ ารุน่ น้อง “ในรัว้ มจธ. เรามีโครงการสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ะส่งเสริมโครงการนี ้ ไปทุกครัง้ ทริปทีไ่ ปจะมี 50- 100 คน ก่อนออก

คือ ถนน 1.2 กิโลเมตรภายในมหาวิทยาลัย ทำเป็น Share Road ไปปัน่ เราจะมีการอบรมน้องทีจ่ ะร่วม

จักรยาน คน และ รถ ใช้ถนนร่วมกัน เรามี Cover Way ทางเดิน สัญจรแบบมีรม่ เงาสบายๆ เชือ่ มทุกอาคารหรือถ้าใครนำรถยนต์มาก็ เดินทางด้วย เกีย่ วกับสัญญาณมือ

และเรือ่ งความปลอดภัย” เอาไปจอดทีอ่ าคารจอดรถแล้วเดินไปมาโดยใช้ cover way สำหรับคนทีอ่ ยากออกกำลังกาย เรามีบริการจักรยานปัน่ ฟรี อยากจะยืมปัน่ ไปไหนมาไหนรอบๆ มหาวิทยาลัยก็ได้ เพราะพืน้ ทีโ่ ดยรอบก็เป็นสังคม

“ความรูส้ กึ คนละ

อย่างกับการนัง่ รถยนต์คะ่

เราปัน่ ไปเรือ่ ยๆ ได้ชม ข้างทาง ไปกับกลุม่ เพือ่ น เราได้ดพู ระอาทิตย์ตกดิน ด้วยกัน...สุดยอดอ่ะ”

“อยูป่ ี 4 โรงเรียนการเรือน

และคหกรรมศาสตร์ ราชภัฎ สวนดุสติ บาริสต้าเป็นงานพาร์ไทม์ แรกๆ ปัน่ เพราะอยากเดินทางให้

เร็วขึน้ เบือ่ รถติด ไปๆ มาๆ ก็ หลงรักสังคมจักรยานน่ารัก มีนำ้ ใจมากด้วย”

17


เพือ่ นร่วมงาน - เพือ่ นร่วมทาง

Coffee World Bicycle Gang

แก๊งค์หนุม่ สาวออฟฟิศในสายงานการตลาดและการออกแบบ กลุม่ นีน้ ำทีมโดยมาร์เก็ตติง้ แมเนเจอร์คนเก่ง คุณแป๋ม - ปาริชาติ กรีนวูด๊ ทีน่ อกจากจะทุม่ เทเวลาระหว่างวันให้กบั การทำงานอย่าง เต็มที่ ตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตัวเองแล้ว ก็ยงั แบ่งเวลาว่าง ให้กบั การเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกัน คุณแป๋มบอกว่าเพือ่ นนักปัน่ ในองค์กรคอฟฟีเ่ วิลด์ จริงๆ แล้วก็มี อยูห่ ลายคนทีน่ ยิ มการใช้จกั รยานทัง้ เพือ่ การเดินทางและเพือ่ การ ออกกำลังกาย ซึง่ แน่นอนว่าแต่ละคนก็จะมีเส้นทางในการปัน่ ทีไ่ ม่ เหมือนกัน ตามความสะดวกของทีพ่ กั อาศัยบ้างและการเดินทาง บ้าง แต่หากมีเวลาว่างหลังเลิกงานก็จะมีการรวมตัวกันชักชวนไป ปัน่ ในเส้นทางยอดฮิตอย่างบ้างเป็นครัง้ คราว แต่โดยส่วนตัวของเธอเองนัน้ มักจะปัน่ ในเส้นทางปัน่ ใกล้ๆ บ้านบ่อยทีส่ ดุ เพราะสะดวกต่อการเดินทางขนย้ายจักรยาน และยังเป็นหนึง่ ในกิจกรรมครอบครัวทีท่ ำให้มคี วามสุขพร้อม หน้าพร้อมตาอีกด้วย “เพือ่ นๆ ในองค์กร ก็มนี กั ปัน่ มีการนัดกันไปปัน่ ตาม บางขุนเทียนและตามทีต่ า่ งๆ ไปกันหลังเลิกงาน ค่อนข้างดึกเล็ก น้อย การเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมคลายเครียดอย่างหนึง่ และกีฬา หนึง่ ในดวงใจคือ ปัน่ จักรยาน รูส้ กึ ว่าเหมือนขนาดเราปัน่ ข้างถนน ดมควันรถ แต่สายตาเราได้สมั ผัสธรรมชาตินะ่ เป็นกีฬาทีเ่ หนือ่ ยก็ พักได้ ไม่ตอ้ งอัดแรงเยอะๆ เราได้เห็นสิง่ รอบตัว และเป็นคนขีร้ อ้ น เวลาขีจ่ กั รยานลมมันเย็น ไม่คอ่ ยมีเหงือ่ ซึง่ ก็ชอบมาก กิจกรรมในครอบครัวทีท่ ำให้สามัคคีกนั สามคนพ่อแม่ลกู ก็คอื จักรยาน และมีไดร์ฟกอล์ฟบ้าง ระยะหลังนีช่ อบจักรยานมากๆ

18

ลูกชาย 10 ขวบ ไปปัน่ รอบสนามบิน 23 กิโลเมตรกับคุณพ่อคุณแม่ได้ ชอบตอนที่ สุวรรณภูมเิ ปิดนีล่ ะ่ ไม่ตอ้ งห่วงเรือ่ งรถข้าง หน้าข้างหลัง เพราะเป็นทีป่ นั่ เฉพาะเลย ส่วนใหญ่มกั จะไปปัน่ ตอนเช้าค่ะ และเส้นคู่ ขนานตรงมอเตอร์เวย์ ปัน่ จากแถวหัวหมาก ไปถึงลาดกระบัง คนเค้าไปปัน่ เยอะเป็นกลุม่ ก็มคี ะ่ เป็นคนแบ่งเวลาชัดเจนค่ะ เลิกงานจะ ไม่พางานกลับบ้าน เวลาพักผ่อนก็ตอ้ งมี คน เราจะเคร่งเครียดกับการทำงานตลอดเวลาก็ ไม่ไหว จะมีไปออกกำลังกาย ปัน่ จักรยาน ดืม่ กิน สปา ท่องเทีย่ ว หลังเลิกงานจะดูแล ครอบครัวเต็มที่ ให้ความสำคัญกับ ครอบครัวเป็นหลัก กับการดูแลลูกชาย 1 คน แต่ถา้ เวลามีงานต้องทำเสาร์- อาทิตย์ ก็ จะพาครอบครัวไปด้วย หรือเวลาไปห้างฯ วันหยุด ก็ไปดูคแู่ ข่งบ้าง ไปดูสาขาในห้างฯ เวลาแฮงเอ้าท์กบั เพือ่ นไม่คอ่ ยมีแล้ว แต่มี บ้างทีไ่ ปกับกลุม่ ใหญ่ กับเพือ่ นแฟน เพือ่ น เรา ทีเ่ ค้ามีครอบครัวเหมือนกัน” การขีจ่ กั รยานเป็นกิจกรรมทีง่ า่ ยทีส่ ดุ ทีท่ กุ คนจะทำร่วมกันได้ ทุกทริปทีไ่ ปเทีย่ ว อาจจะพกจักรยานไปเพิม่ สีสนั ความ

สนุกสนาน สมัยนีม้ จี กั รยานพับหรือถอดล้อได้ ที่ ช่วยให้นำพาไปไหนต่อไหนได้งา่ ยขึน้ และแน่นอน ทีส่ ดุ ว่า เป็นช่วงเวลาทีด่ ที ที่ กุ คนจะมีให้กนั ✪ ปาริชาติ กรีนวูด๊ Marketing Manager เสือภูเขาสีมว่ ง Fuji ✪ จิตราวรรณ พวงพุฒิ์ Marketing Executive จักรยานพับสีแดง Trix ✪ Julien Bordeaux Senior Illustrator Custom Bike ✪ นวพล กันตพรพงศ์ Art Director จักรยานวินเทจ Diamant


Style Gadgets Abus In-Vizz

แค่ได้ปนั่ จักรยานก็เหมือนเป็นการทำเพือ่ สังคม แล้ว ดังนัน้ เล่มนีเ้ ราจึงคืนกำไรด้วยการนำเสนอ แก็ดเจ็ททีอ่ ยูร่ อบๆ ตัวนักปัน่ ตลอดจน

แอพลิเคชัน่ ตามกระแสสังคม และแอพลิเคชัน่

ทีจ่ ะทำให้นกั ปัน่ สามารถช่วยเหลือสังคม

ได้มากขึน้

หมวกกันน็อคไฮแบรนด์รนุ่ ใหม่ลา่ สุด นำเข้าจากเยอรมนี มา พร้อมกับการออกแบบให้รปู ทรงสวยหรูลำ้ พร้อมมีเลนส์

บังลมในตัว ปรับขนาดได้ดว้ ยมือเดียว เก็บง่าย สวมใส่เท่ สบาย เหมาะทัง้ ในการปัน่ จักรยานทางเรียบและทางวิบาก สนใจแวะชมสินค้าและสอบถามราคาได้ทรี่ า้ น Culture Cycliste Shop (สาขาลุมพินี โทร.0 2651 4114, สาขาพุทธมณฑล โทร.0 2404 2185-6)

The Bikers Social Bitlock

ปลดความกังวลเรือ่ งจักรยานหายทิง้ ไป เพราะในยุคนี้ คุณสามารถควบคุม

ระบบล็อคและปลดล็อครถจักรยานได้ผา่ นสมาร์ทโฟน เพียงซือ้ อุปกรณ์

ชือ่ Bitlock พร้อมติดตัง้ แอพลิเคชัน่ ชือ่ เดียวกัน การทำงานแสนไฮเทค

สามารถล็อคและปลดล็อคได้ถงึ 10,000 ครัง้ มีอายุการใช้งานประมาณ

5 ปี โดยกินพลังงานแบตเตอรีเ่ พียงก้อนเดียว เรียนรูก้ ารทำงานหรือสัง่ ซือ้

ได้ในราคาประมาณ 100 เหรียญฯ ที่ www.kickstarter.com

Sony Xperia Z2

ไม่พลาดทุกข่าวคราวในแวดวงสังคมนักปัน่ และเกาะ ติดสังคมโซเชียลมีเดียได้เพียงปลายนิว้ ทัง้ ยังเป็นสมาร์ท โฟนไม่กลัวน้ำ สามารถพาไปสมบุกสมบันได้ทกุ เส้นทาง โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีจอแสดงภาพทีด่ ที สี่ ดุ ในโลก Triluminos พร้อมติดตัง้ กล้องวิดโี อ 4 K ให้ความคมชัด ยิง่ กว่า Full HD ถึง 4 เท่า ผสานกำลังกับกล้องถ่าย ภาพความละเอียด 20.7 ล้านพิกเซล และความสามารถ เก่งๆ อีกเพียบ จำหน่ายแล้วในราคา 23,990 บาท ที่ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทัว่ ประเทศ

IT info. Rearviz - Look Out, Behind You!

ความคิดสร้างสรรค์ให้กำเนิดสิง่ ประดิษฐ์แก่สงั คมนักปัน่ อีกครัง้ นีค่ อื

กระจกมองหลังสุดครีเอท โดยไม่ตอ้ งติดตัง้ ให้เสียเวลา แค่พนั สายคาด

Apps Entry!! ให้กระชับกับข้อแขนเมือ่ ปัน่ แล้วกระดกหน้าปัดของ Rearviz ขึน้ เพือ่

ให้มนั แปลงร่างเป็นกระจกมองหลังให้คณ ุ Rearviz มีหน้าตาคล้าย แอคเซสเซอรีเ่ ก๋ๆ ประดับข้อแขน ทำจากวัสดุระดับพรีเมียม

ทนทานในการใช้งาน สนนค่าไอเดียอยูท่ ปี่ ระมาณ 25-40

เหรียญฯ เร็วๆ นีเ้ ตรียมเสียตังค์ได้เลยข้อมูลเพิม่ เติม

คลิก www.rearviz.com Ask.fm โซเชียลแอพลิเคชัน่ ทีก่ ำลังขายดีไปทัว่ สังคมไทยในยามนี้ ด้วยคุณลักษณะทีถ่ ามมา-ตอบไป แถม เปิดโอกาสให้คณ ุ ตัง้ คำถามได้โดยทีค่ นตอบไม่รวู้ า่ คุณเป็นใคร ในทำนองเดียวกัน คนตอบก็ไม่รู้ เช่นกันว่าใครเป็นคนถามเรา ความสนุกอยูต่ รงนีน้ แี่ หละ เพราะคุณสามารถสนุกกับโลกสมมติได้ อย่างเต็มที่ แต่ถา้ เต็มอิม่ เมือ่ ไหร่ ก็อย่าลืมเงยหน้ามาปัน่ จักรยานรับลมในโลกจริงบ้างก็แล้วกัน

Blood of Hope

20

ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน บางทีปนั่ ๆ อยูก่ อ็ าจเกิด อุบตั เิ หตุเสียเลือดเสียเนือ้ ได้ หรือไม่คนรอบข้างของคุณก็

อาจต้องการความช่วยเหลือจากการบริจาคเลือด แต่กว่า ข่าวจะรูม้ าถึงหูเราก็สายเสียแล้ว ทำให้ Blood of Hope

เกิดขึน้ การทำงานคือให้ผทู้ ปี่ ระสงค์จะบริจาคเลือดมาลง ทะเบียนในแอพฯ เมือ่ มีคำร้องขอบริจาคเลือดเข้ามาซึง่ อยูใ่ น บริเวรณใกล้เคียงกับคุณ แอพฯ ก็จะแจ้งเตือน ให้คณ ุ ได้ชว่ ย เหลือชีวติ เพือ่ นมนุษย์ได้อย่างทันท่วงที


My Way

Nanthiwat Thammahatai A Creative Contributor

to Cycling Communities

In the past five years, Coca-Cola has contributed to building cycling communities in Thailand, especially in universities. The man in charge of this cycling community project is the Public Affairs and Communications Manager of Coca-Cola (Thailand) Ltd. – Mr. Nanthiwat Thammahatai, or Ed. “This project aims to encourage the use of bicycles in universities and is operated under 3 key concepts – personal well being, WE, and the world. We took our first step to build up a cycling community inside universities with Mahidol University. They were already wellprepared when we started off. They have provided bicycle rental services for their students, free and convenient. I knew they have the vision and are making changes that we want to see. That’s why Coca-Cola chose to run our project with universities first. From Mahidol University we moved to Thammasat University, Rangsit Campus, and then Muban Chombueng Rajabhat University, which posed different challenges for us to cope with, and we did the learning-by-doing a lot while working with them, too. This year we are working with King Mongkut’s University Technology Thonburi. Here we don’t buy bicycles for them. Instead, we provide financial support and help them set up a goal so that we can foster and create a sustainable cycling community. What makes cycling fascinating is that it is a different thing to different people,” said the manager.

22


furbished ทำใหม่เป็นจักรยานสีขาว เอามาให้เด็กยืมฟรี ไม่มกี ฏ เกณฑ์อะไร ใช้เสร็จก็วางไว้ทไี่ หนก็ได้ ในแง่ไอเดียผมว่าดีนะ นักศึกษา คือ คนรุน่ ใหม่ทจี่ ะเริม่ ต้นทำงาน ถ้าเราสามารถเปลีย่ นแปลงทัศนคติ หรือปลูกฝังอะไรลงไปมันจะติดตัวเค้าไปเรือ่ ยๆ ช่วยสร้างให้เกิดการ เปลีย่ นแปลงในสังคมได้ในวันข้างหน้า นัน่ คือคำตอบว่าทำไมเราถึงเริม่ ต้นจักรยานกับในมหาวิทยาลัย”

สร้างสรรค์อเี วนท์ ตอกย้ำสร้างกระแส

“จักรยานทีเ่ ราให้ยมื ใช้ เป็นแค่สงิ่ แรกทีจ่ ะให้เห็นว่ามันไม่ได้ยาก ลำบากอะไรนะ แล้วก็เท่ดว้ ย อะไรประมาณนัน้ เมือ่ มีการลองใช้คนก็ อยากจะใช้จริงจัง ตอนนัน้ แทนทีเ่ ราจะให้แค่จกั รยาน ทางโค้กก็ให้ กิจกรรมรองรับทีจ่ ะช่วยสร้างสีสนั สร้างค่านิยมในมหาวิทยาลัยด้วย เช่น เวลารับน้องใหม่ มีการจัดประกวด เราก็ใส่ theme จักรยาน เข้าไป เราเอาศิลปิน small room เข้าไปร้องเพลง สนุกมาก มี กิจกรรมต่อเนือ่ ง ทุกวันนีแ้ ม้โค้กจะไม่ได้สนับสนุน แต่ทกุ อย่างยังมีอยู่ ผมว่าเราทุกคนเคยขีจ่ กั รยานมาแล้วตอนเด็กๆ พอเราขีไ่ ด้ ต่อให้เราไม่ได้ลงเงินไป คนทีน่ นั่ ก็ยงั ใช้จกั รยาน นัน่ คือความตัง้ ใจของ เรา และต้องบอกว่าทางมหาวิทยาลัยทำได้สำเร็จ” ครัง้ แรก เหมือนเป็นอิสระ พอโตขึน้ มาจริงๆ แล้วก็ไม่ได้ขจี่ ริงจัง “ผมยกตัวอย่างหนึง่ มีวนั หนึง่ เราคุยกันว่าจะทราบได้ไงว่า ผมจะวิง่ และว่ายน้ำเสมอ เพราะผมรับราชการทหารมาก่อน ประชากรจักรยานมีเท่าไร ก็มไี อเดียว่าคงจะมีรถประกาศ มาทำป้าย แบนเนอร์ มีงบประมาณนีน้ ะ แต่เดีย๋ วก่อน...ผมว่านีค่ อื สิง่ ทีเ่ รา การวิง่ จะติดตัวผมมาเลย พอมาทำเรือ่ งจักรยานก็มจี กั รยาน จะมี อยากพูด แต่คนฟังเค้าอาจจะไม่ทำตามก็ได้ ผมเลยลองให้ไอเดียว่าทำ เชฟโรเลตของตัวเอง และทำมันจนกระทัง่ บริษทั แจกจักรยาน ไงให้เค้าจูงจักรยานมาหาเราดีกว่าไหม ลองดูนะ เอาเงินสปอนเซอร์ไป ส่วนหนึง่ ไปซือ้ บัตรของขวัญของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึง่ แล้วก็ ให้พนักงานเป็นของขวัญปีใหม่ทกุ คนเลย ประกาศออกไปว่า ใครเอาจักรยานทีม่ อี ยูม่ าหาเดีย๋ วได้ Lucky draw มากันมืดฟ้ามัวดิน บอกแค่ปากต่อปากเลย คือ ในมุมมองทีแ่ ตกต่างกัน เรามาจากภาคเอกชนทีเ่ ข้าใจความต้องการของวัยรุน่ พอเราจับมือ ทำงานด้วยกันก็สามารถเติมเต็มซึง่ กันและกันได้” “จากมหิดล ศาลายาก็มมี หาวิทยาลัยอืน่ ติดต่อมาอีกมากมาย รูป แบบของการทีเ่ ราเข้าไปในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก็มที งั้ ความเหมือน 4-5 ปีทผี่ า่ นมานี้ คนในแวดวงจักรยานคงได้คนุ้ กับตราสินค้าน้ำอัดลมยีห่ อ้ ‘Coca-Cola’ และความต่าง คือ เราก็เรียนรู้ และทำไปด้วย แห่งทีส่ องเราสนับสนุน ให้ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ตอนนัน้ ดร.อ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ก็ขี่ ว่านอกจากส่งเสริมเด็กๆ เรือ่ งฟุตบอลแล้ว ยังสนับสนุนเรือ่ งของจักรยานด้วย จักรยาน ท่านก็ได้ตดิ ต่อมา ทำแล้วสิง่ หนึง่ ทีค่ ดิ ว่าดีมาก คือ ทีมน้อง เบือ้ งหลังการผลักดันภาพลักษณ์ของ โค้ก สูส่ งั คมจักรยานในรัว้ มหาวิทยาลัยนัน้ ก็คอื ชมรมจักรยาน มีระบบสแกนบาร์โค้ดเก็บฐานข้อมูลได้เลย ซึง่ พร้อม ผูช้ ายคนนี้ เอ๊ด-นันทิวตั ธรรมหทัย ในฐานะตัวตัง้ ตัวตีเรือ่ งการสร้างชุมชนจักรยานทีย่ งั่ ยืน เพือ่ บริการ 3 จุด ในรัว้ เดียวกัน” ตอบโจทย์กรอบความคิดส่วนหนึง่ ของงานทีเ่ ขารับเป็นหัวเรือใหญ่ในส่วนขององค์กรสัมพันธ์ “แห่งที่ 3 ทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง ราชบุรี ผมเจอแล้ว และการสือ่ สาร โคคา-โคลา ประเทศไทย ประทับใจ ไปถึงมีคนขีจ่ กั รยานเยอะเลย แต่อาจารย์วา่ เค้าใช้จกั รยาน อย่างทีท่ ราบกันว่าโค้ก สนับสนุนเรือ่ งฟุตบอลมายาวนาน ถ้าคนทีเ่ ตะฟุตบอลก็จะรูจ้ กั เพราะจำใจใช้ เวลามีตงั ค์กจ็ ะไปผ่อนมอเตอร์ไซด์ เลิกใช้จกั รยาน ทีนกี้ ็ ฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพเป็นอย่างดี พอเขาเข้ามาร่วมงานกับโค้ก ก็เริม่ มองหากิจกรรมใหม่ที่ จะไม่มคี วามยัง่ ยืน สิง่ ทีเ่ ราไปทำให้มนั ยัง่ ยืนก็คอื เราให้งบส่วนหนึง่ ตอบโจทย์คนได้กว้างกว่า เป็นอะไรทีค่ นทัว่ ไปในสังคมเมืองทีไ่ ม่คอ่ ยมีเวลาออกกำลังกาย สร้างทีมทีแ่ ข็งแกร่ง มีอปุ กรณ์ให้ทางมหาวิทยาลัย บรรจุวชิ าจักรยาน สามารถทีจ่ ะร่วมสนุกได้ ซึง่ คำตอบทีไ่ ด้กค็ อื การปัน่ จักรยาน เข้าไปในหลักสูตร และจัดเป็นหลักสูตรค่ายจักรยาน นัดหมายกับ “โครงการสนับสนุนจักรยานในมหาวิทยาลัยของเรา เรียกว่าเป็นโครงการเพือ่ ความยัง่ ยืน โรงเรียนเครือข่ายรอบๆ เข้าไปสอนให้ เอาจักรยานใหม่ไปให้ลอง ส่วนหนึง่ ของกรอบในการทำงานทีม่ อี ยู่ 3 อย่างหลักๆ คือ Personal well being คือ เป็นต้น สุขภาพของคน การอยู่ การกิน และการอกกกำลังกาย และ WE คือ สิง่ ทีส่ อื่ ถึงสังคม เรามี ล่าสุดปีนที้ ี่ มจธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เค้า partnership กับสภากาชาดไทย มีเครือข่ายของเรารวมถึงอาสาสมัครส่งน้ำและช่วยเหลือให้ ก็สนใจติดต่อมา ทีน่ อี่ ยูใ่ นเมือง มีชมุ ชนจักรยานทีเ่ ข้มแข็ง มีทมี กับผูท้ ปี่ ระสบภัยธรรมชาติตา่ งๆ และ World คือ เรือ่ งของโลกใบนี้ เรามีเรือ่ งรีไซเคิลน้ำ จักรยานทีแ่ อ็คทีฟ และกำลังปรับภูมทิ ศั น์ของสถานทีเ่ พือ่ อำนวยความ เป็นต้น” สะดวกคนขีจ่ กั รยาน และมีนวัตกรรมเข้ามาเกีย่ วข้อง ทีน่ เี่ ราไม่ได้ซอื้ ปิง๊ ไอเดีย! สังคมจักรยานในรัว้ มหาวิทยาลัย จักรยานให้ แต่มกี ารให้เงินสนับสนุนแล้วตกลงกันว่าจากนีเ้ ป้าหมาย “ในขณะนัน้ ผมไปคุยกับอาจารย์ทเี่ คารพหลายท่าน ตอนนัน้ ช่วงทีม่ หาวิทยาลัยมหิดล คืออะไร สร้างค่านิยม จนถึงการประกวดนวัตกรรม เพือ่ ช่วยให้เรา ศาลายา กำลังจะผลักดันให้เป็นมหาวิทยาลัยจักรยาน ตอนทีเ่ ราเข้าไป มหิดลก็กา้ วมาไกลแล้ว สามารถนำมาสร้างสังคมจักรยานได้ เช่นมี App ทีเ่ อามาใช้วดั ความเร็ว มีการปรับเปลีย่ นทางกายภาพของแคมปัสทีศ่ าลายามากมาย เค้ามีการขยายทางเดินเท้าให้ เฉลีย่ และแชร์เข้า social media มีทนี่ งั่ ของคนแฮงเอ้าท์กนั ฯลฯ ผม กว้างขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะมีชอ่ งทางเฉพาะสำหรับการขีจ่ กั รยานและการเดิน เอาจักรยานเก่ามา re ว่าเสน่หข์ องจักรยาน คือ different thing to different people

นันทิวตั ธรรมหทัย

นักสร้างสรรค์เพือ่ (สังคม) จักรยาน

23


World news

Cycling and Socializing ขึ้นหลังอานสองล้อคู่ชีพ บุกตะลุยสู่สังคมโลกกว้าง เพื่อพปปะกับประสบการณ์พิเศษ ที่จะทำให้เรา

เรียนรู้ และเข้าใจไลฟ์สไตล์ของทุกกลุ่มสังคมได้ดียิ่งกว่าที่เคย

Animal Kingdom

B

คนทำบ้านอยูก่ นั เองมาเยอะ แล้ว ทีนี้ Karen Knorr จึงปิง๊ ไอเดียสร้างอาณาจักรสัตว์ขนึ้ มาอย่างใหญ่โตหรูหรา เต็ม เปีย่ มไปด้วยศาสตร์ในทาง สถาปัตยกรรมแนวอินเดียชัน้ สูง โดยเปลีย่ นวังเก่าของ อินเดียให้กลายเป็นทีอ่ ยูข่ อง สิงสาราสัตว์อย่าง เสือ ช้าง นกกระเรียน นกยูง และลิง เป็นต้น

C

Cat Café Opens in

New York

เห็นคาเฟ่แมวในเมืองกรุงผุดขึน้ ใหม่อยูเ่ รือ่ ยๆ แต่รหู้ รือ ไม่วา่ ทีน่ วิ ยอร์คเพิง่ จะมีคาเฟ่แมวเกิดขึน้ กับเขาเมือ่ ไม่ นานมานีเ้ อง ซึง่ คอนเซ็ปต์กไ็ ม่ได้หนีจากแคทคาเฟ่ทวั่ ๆ ไปเท่าไรนัก ทีนที้ าสแมวชาวมะกันก็จะได้มสี ถานทีเ่ อา ไว้ให้จบิ ชาเคล้าเสียงเพลงเล่นกับแมวกันเสียที

Budapest Cityscape

อีกหนึง่ เมืองทีช่ าวโลกอยากจะบุกไปกอดแน่นๆ เสียที คือ เมืองบุดาเปส ประเทศฮังการี และนีจ่ ะเป็นอีกหนึง่ คลิปวิดโี อทีจ่ ะยิง่ เร้าอารมณ์ให้คณ ุ อยากไปสัมผัสความ สวยงามของปูดาเปสให้ได้สกั ครัง้ จัดทำโดย Joe Simon Films รีบเข้า Youtube และเสิรช์ หา Budapest Cityscape โดยพลัน Drawings: Amazing

24

Realistic Ballpoint Drawings

ศิลปิน Samuel Silva สร้างสรรค์ผลงาน มาสเตอร์พซี ให้ตวั เองด้วยการใช้ปากกาลูกลืน่ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแนวเรียลลิสติคขึน้ มาได้อย่างน่าทึง่ ชนิดทีว่ า่ ละเอียดยิบทุกรูขมุ

Emma Stone with Thai Designer’s Outfits

เอมมา สโตน นางเอกสาวจาก ภาพยนตร์ดงั The Amazing

Spider Man เผยโฉมในงาน

2014 Met Gala ด้วยชุดที ่ ดีไซเนอร์ชาวไทย “ฐากูร พานิชกุล” เป็นผูอ้ อกแบบ โดย เป็นชุดราตรียาวเรียบง่ายสีชมพู สดใสของแบรนด์ THAKOON

e

Favourite: Kate’s favourite photo of

price George

ในช่วงระว่างทีเ่ จ้าชายวิลเลียมแห่งอังกฤษ และดัชเชส

ออฟ เคมบริดจ์ ทรงพาพระโอรสพระองค์นอ้ ยเสด็จฯ

เยือนนิวซีแลนด์และออสเตรเลียนัน้ ได้มภี าพแห่งความ ประทับใจเกิดขึน้ มากมาย แต่หนึง่ ในภาพทีด่ ชั เชสฯ ทรง เอ่ยว่าชืน่ ชอบมากทีส่ ดุ ก็คอื รูป ถ่ายที่ ก็คอื รูปถ่ายทีส่ ะท้อน ความน่ารักและความสุข โดยไม่ตอ้ งใช้แอพฯ เข้า ช่วย อย่างทีค่ ณ ุ เห็นอยูน่ ี่


Group of Friends Build a Cool DIY Sauna Raft

เพือ่ นแก๊งหนึง่ ใน Joensuu ประเทศฟินแลนด์ เกิด ไอเดียสร้างสรรค์รว่ มกัน คือการ แปลงเรือลำหนึง่ ชือ่ ว่า The Raft เพือ่ ใช้มนั เป็นพาหนะออก ไปท่องเทีย่ วด้วยกัน โดยเนรมิต ให้เรือลำนีม้ ฟี งั ก์ชนั่ หลากหลาย เหมือนเป็นโรงแรมบนเรือขนาด ย่อมเลยทีเดียว

Smart : The Smart City

หนึง่ ในเมืองหลวง

ทีเ่ มือ่ มีการจัดอันดับ

เมืองทีน่ า่ อยูท่ สี่ ดุ ของโลก

คราใด ต้องมีชอื่ เมืองนีต้ ดิ

อยูท่ กุ ครัง้ ก็คอื กรุงโคเปนแฮเกน

เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค เดสติเนชันทีน่ กั ปัน่

หลายคนใฝ่ฝนั อยากไป เนือ่ งจากเป็นเมืองทีป่ ระชาชน

ใช้จกั รยานกันอย่างแพร่หลาย มีเครือข่ายแลกเปลีย่ น จักรยาน และกำลังมีการรณรงค์ให้ประชากรใช้จกั รยาน ในการเดินทาง เป็นจำนวนร้อยละ 40 ให้ได้ภายใน พ.ศ.2568

J

Job:Andrew Smith has a best job น่าอิจฉา Andrew Smith เป็นทีส่ ดุ เพราะอะไรน่ะ หรือ? ก็เพราะว่าเขาได้งานทีค่ นทัว่ โลกใฝ่ฝนั ยังไงล่ะ โดย Smith ได้รบั การว่าจ้างให้ทำงานในตำแหน่ง Chief Funster แห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศ ออสเตรเลีย หน้าทีข่ องเขาคือเทีย่ วทัว่ รัฐนิวเซาท์เวลส์ แล้วโปรโมทสถานทีต่ า่ งๆ โดยมีเป้าหมายคือต้องเก็บ ภาพวินาทีแห่งความสุขมาส่งให้ได้ทงั้ หมด 802,000 ภาพภายในเวลา 6 เดือน แลกกับเงิน 93,000 เหรียญ สหรัฐฯ หรือราว 3.1 ล้านบาท แค่นนี้ า่ อิจฉาพอมัย้

Together: We ride together Heroes: Power Rangers Heroes

ในทีส่ ดุ ฮีโร่ 5 สี ทีเ่ คยครองใจเด็กไทยและ

ทัว่ โลก ก็กำลังจะหวนคืนจอใหญ่อกี ครัง้ ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของ 2 บริษทั

ยักษ์ Lionsgate และ Saban Brands โดยจะทำเป็น ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ฉบับฮอลลีวดู้ ส่วนความคืบหน้า อืน่ ๆ เราจะคอยติดตามมารายงานเรือ่ ยๆ

Ice: The 1st 3D-Milled

Ice Cubes

งานศิลปะทีจ่ ะทำให้การแกะ สลักนำแข็งทัว่ ๆ ไปเป็น

เรือ่ งธรรมดา เพราะนีค่ อื

3D on the Rocks เป็น

การแกะสลักน้ำแข็งขนาดจิว๋

ให้เข้าไปอยูใ่ นแก้ววิสกีส้ วยๆ เป็นผลงานของทีมงานจากเอ เจนซี่ TBWA\Hakuhodo

ของญีป่ นุ่ โดยผลงานชิน้ นีไ้ ด้ รับการขนานนามให้เป็น

The World’s 1st 3D-milled ice cubes ซะด้วย

p Pyro Board

เมือ่ กลุม่ วัยรุน่ อยากท้าพิสจู น์พลังงานคลืน่ เสียงทีอ่ ยูใ่ น ดนตรี โดยใช้ Pyro Board หรือกระดานไฟ ความสนุก จึงบังเกิดขึน้ ถ้าจะให้เห็นภาพชัดกว่านี้ แนะนำให้ เข้าไปส่องใน Youtube พิมพ์คน้ หาว่า Pyro Board: 2D Rubens’ Tube!

Root: Amazing Living Root Bridges in Indea

ใครทีก่ ำลังจะหนีบจักรยานคูใ่ จไปท่องอินเดีย แนะนำให้ไปพิสจู น์ความอัศจรรย์ของสะพานรากไม้ มีชวี ติ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นป่าดิบชืน้ ของรัฐเมกะลายา ซึง่ OCEAN: วิศวกรธรรมชาติสร้าSeagaia งไว้ให้มนุษย์และสัตว์ปา่ ได้เดิน Ocean ข้ามลำธาร Dome สถานทีแ่ ห่งนีไ้ ด้รบั การขนานนามให้เป็นทะเลในร่มที่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก ตัง้ อยูใ่ นเมืองมิยาซากิ ของประเทศ ญีป่ นุ่ โดยทะเลหรือสวนน้ำดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของ Sheraton Seagaia Resort ภายในถูกควบคุม อุณหภูมใิ ห้คงทีอ่ ยูต่ ลอด เป็นแม่เหล็กทีด่ งึ ดูดนักท่อง เทีย่ วได้ปลี ะหลายล้านคน

We ride together แคมเปญดีๆ ทีเ่ พิง่ ผ่านพ้นไป ของ CycloFemme รณรงค์ให้ผหู้ ญิงทัว่ โลก

นำจักรยานออกมาปัน่ เพือ่ สร้างพลังสร้างสรรค์ สิง่ ต่างๆ ซึง่ ก่อนหน้านี้ CycloFemme เคยจัด กิจกรรมเพือ่ สังคมและเพือ่ ผูห้ ญิงมาแล้วหลาย ครัง้ ถ้าครัง้ หน้าคุณอยากเป็นส่วนหนึง่ ของ CycloFemme คลิกติดตามกิจกรรมได้ ที่ cyclofemme.com

Walking Dead: The Walking Dead Blood Store

ไอเดียดีทนี่ า่ ยกย่อง ช่อง Fox Portugal ของประเทศ โปรตุเกส ซึง่ กำลังจะฉายซีรสี ผ์ ดี บิ เกิดความคิดเปลีย่ น ความคลัง่ ไคล้ของสาวก Walking Dead ให้กลายเป็น

การบริจาคเลือด จึงสร้าง The Walking Dead Blood Store ขึน้ มา เพือ่ ให้แฟนซีรสี ด์ งั รีบรุดมาซือ้ ของพรีเมีย่ ม จาก Walking Dead แต่มขี อ้ แม้วา่ ต้องชำระค่าสินค้า

เป็นการบริจาคโลหิต ผลคือ

แคมเปญดังกล่าวประสบ

ความสำเร็จอย่างล้นหลาม

25


Chic & Chill

Coffee World

ตำแหลก

จิบกาแฟข้างพิพธิ ภัณฑ์

สารพัดแซบแบบไทยๆ

The Decor บรรยากาศของอาคารทรงเก่าของไทย อยูใ่ กล้พพิ ธิ ภัณฑ์ถนน ข้าวสาร แหล่งช้อปปิง้ ยอดฮิตและไนท์ไลฟ์ชอื่ ดังของเมืองกรุง ภายในตกแต่งด้วย

สีครีมนวลสะอาดตา มีชดุ เก้าอีโ้ ซฟาตัวนิม่ ไว้นงั่ จิบกาแฟและอาหารว่างในเวลาที่ คุณหิว The Food & Drink กาแฟไทยระดับพรีเมีย่ ม ทีค่ อกาแฟต้องชอบเพราะ รสชาติและกลิน่ เข้มข้นด้วยอาราบิกา้ แท้ๆ คัว่ สดบดใหม่เสิรฟ์ ร้อนแก้วต่อแก้ว

เช่นเดียวกับอาหารว่างอย่างแซนด์วชิ ครัวซองต์ เค้กต่างๆ ทีส่ ง่ ตรงจากครัวกลาง มาถึงร้านทุกวัน และจานเด่นเป็นวาฟเฟิลอบสดใหม่ตามสัง่ ทำเป็นอาหารจาน หลักก็ได้เช่นชุดอาหารเช้าทีเ่ สิรฟ์ ร้อนๆ พร้อมไส้กรอกและไข่ดาว พร้อมให้ความ อร่อยแบบคุณภาพกับทุกจาน Price 70 บาทขึน้ ไป Location ในซอยข้าวสารมิวเซียม สามารถ

เข้าทางซอยร้านมอลลีไ่ ด้ โทร. 02-629-3882

มี free Wi-Fi ทุกสาขา www.facebook.com/

coffeeworldthailand

The Decor นัง่ ทานส้มตำรสแซบสุด ในบรรยากาศไม้เก่าๆ มีโคมไฟโบราณดอก ผักบุง้ สีสนั อ่อนๆ มีชดุ เก้าอีไ้ ม้แบบของไทย กลิน่ อายเหมือนบ้านคนไทยในอดีต และมีหอ้ งจัดเลีย้ งส่วนตัวแบบขนาดย่อมๆ สำหรับกลุม่ ทีต่ อ้ งการความเป็นส่วนตัว The Food & Drink เน้นความสด สะอาดของวัตถุดบิ โดยมีครัวกลางใน การคัดสรรของสด เช่น คอหมูยา่ งก็มหี ลายเกรด มะละกอเลือกสายพันธุท์ ดี่ ที สี่ ดุ มะนาวและผักแกล้มทุกชนิดส่งตรงจากไร่ของร้านนำเข้ามาใช้ทกุ สาขา รสชาติเป็น มาตรฐาน เมนูเด่นเป็น ไก่อบโอ่ง ทีใ่ ช้ความร้อนในโอ่งทำให้ไก่สกุ ไส้กรอกอีสาน แหนมปีกไก่ แหนมกระดูกหมู แหนมข้อไก่ เป็นโฮมเมดทัง้ หมด ไม่มสี ารเร่งเปรีย้ ว ใดๆ แนะนำเมนู ออเดิรฟ์ ตำแหลก ซุปมะเขือเปราะแกงผักหวานเห็ดถอบ เห็ด กลมๆ หาทานยาก และตำซะปูปลาร้า จานย่อส่วนของชาวอีสานทีม่ กั จะมาทาน

พร้อมกันช่วงบ่ายๆ ทานแกล้มกับผักสด และแคปหมู ปิดท้ายด้วยตำมะม่วงปลาก รอบ ยอดนิยม ใช้มะม่วงดิบพันธุด์ ี ของโชคอนันต์ ตำใส่กะปิกบั ปลากรอบเขมร Price 60 บาทขึน้ ไป Location สาขาเดอะคริสตัล โทร. 02-515-0959

26


aLL Six To Twelve Café & Social Bar

ฮิปแฮงเอาท์ของหนุม่ เท่สาวเก๋

ลุยทะเล

ยกซีฟดู้ ขึน้ บก

The Decor ห้องอาหารขนาดเล็ก ตกแต่งด้วยดอกไม้ทงั้ ร้าน เพิม่ ความหวาน ด้วยของประดับเล็กๆ น้อยๆ เช่น ผ้าปูโต๊ะ เชิงเทียน จุดกลิน่ หอมของอโรมา และ ชุดเก้าอีน้ า่ นัง่ สีขาวกับหมอนอิงลายหวาน ส่วนรสชาติถา้ ลูกค้าเข้ามาได้ครัง้ แรกก็ The Decor คอนเซ็ปต์ Hidden place เหมือนโกดังเก่าไฮด์อะเวย์สดุ ฮิปของ

จะเป็นลูกค้าประจำทันที เพราะความสดของอาหารทีต่ อ้ งลองทานเองถึงจะรู้ คนเมือง ซึง่ ตกแต่งสไตล์นวิ ยอร์คผสมผสานนอร์ดกิ (ความเป็นยุโรปทางเหนือ) The Food & Drink จากประสบการณ์ทเี่ คยทำร้านอาหารมาก่อนเมือ่ 10 โดยการนำพืน้ ทีใ่ หม่มาเนรมิตให้เป็นโกดังเก่าเน้นความดิบของวัสดุทนี่ ำมาใช้ เช่น ปีกอ่ นทีส่ ยามสแควร์ บวกกับมีซมุ้ ขายอาหารส้มตำ ยำต่างๆ ทีเ่ ดอะวอล์ก พืน้ ปูนดิบ คานไม้สด ผนังหนังสือพิมพ์ โดดเด่นด้วยบาร์ไอเดียเจ๋งซึง่ ใช้สงั กะสีบ ุ ถ.เกษตรฯ ทีป่ ระสบความสำเร็จเกินคาด จึงขยายมาเปิดร้านอาหารทะเลเต็มรูป ทำเป็นผนัง พร้อมตกแต่งด้วยพร็อพ เช่น ลังไม้ กล่องสังกะสีเก่า ต้นไม้ และ แบบ เธอปรุงอาหารเสิรฟ์ ลูกค้าเองด้วยความสุข คัดสรรซีฟดู้ สดๆ ปลาทะเลตัว ดอกไม้ เพือ่ เพิม่ ความวอร์มให้กบั บรรยากาศ โตๆ แล่เองจากครัวกลางทีบ่ า้ น นำมาปรุงอาหารในสนนราคาไม่แพง เช่น ราดหน้า The Food & Drink อาหารสไตล์โมเดิรน์ ไทย อาทิ แคปหมูพะโล้แห้ง,

ทะเล 80 บาทอัดแน่นด้วยปลาหมึก กุง้ ตัวเต็มคำ ปูสดแกะเนือ้ ลวกจิม้ ปูมา้ สด ไส้อวั่ กะไส้ออ่ ม, ไก่ในแก้ว, ปาร์ตนี้ ทั , แซนวิชปูจมั โบ้, คาเปลินพี่ ริกอ่อง, โมลิซาน่า ดองน้ำปลาเองใส่สม้ ตำรสเด็ด กุง้ แม่นำ้ ตัวละครึง่ กิโล 790 บาท ปลาหมึกจัมโบ้ ยำ, คัว่ กลิง้ หมูทอด และข้าวหน้าหมูกระเทียม และมีคอ็ กเทลสูตรพิเศษ อาทิ

เผาจานละ 180 บาท อาหารนึง่ ผัด ต้ม ผัดผงกระหรี่ ผัดน้ำพริกเผา ต้มยำ

Hot chili, aLL Six to Twelve Bomb, Wasabi, Samurai, White chocolate หม้อไฟ คัว่ เกลือ ซีฟดู้ เผา มีทกุ รูปแบบ แถมทุกวันจะมีเครือ่ งดืม่ พิเศษเป็นน้ำ & Jack Daniel, Corona mojito and Twinkle สมุนไพรทีท่ ำเอง Price 100 บาทขึน้ ไป Price 80 - 790 บาท Location 39 บูเลอวาร์ด ตึก A ซอยพร้อมจิต โทร. 02-160-0311 เปิดบริการ Location คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ ร้านอยูใ่ กล้ธ. กรุงเทพฯ โทร. 089-811-3345, 06.00-24.00 น. 081-754-8331

27


Watch Where Wheel ไม่วา่ จะเป็นการเดินทางใกล้หรือไกล การตรวจเช็ค ยานพาหนะ โดยเฉพาะการตรวจเช็คสภาพของยาง รถยนต์กอ่ นออกเดินทาง ถือเป็นสิง่ สำคัญทีอ่ าจ

มีสว่ นทำให้ทริปของคุณเป็นทริปอันน่าประทับใจ

หรืออาจจะกลายเป็นทริปทีห่ มดสนุกไปเลยก็ได้

Wheel: เคล็บลับการตรวจเช็ค

ลมยางก่อนออกเดินทาง

สูบลมยางมากกว่ากำหนด ลดอายุการใช้งาน?

การสูบลมยางมากกว่ากำหนด นอกจากจะทำให้ดอก ยางสึก เกิดการลืน่ ไถลได้งา่ ย แล้วยังจะทำให้อายุยาง ลดลง และความนุม่ นวลในการขับขีล่ ดลงด้วย

จะเช็คลมยางบ่อยแค่ไหนดี?

โดยปกติลมยางจะลดลงโดยตัวมันเองประมาณ 2-3 ปอนด์

ต่อตารางนิว้ ต่อเดือน ดังนัน้ จึงควรเช็คลมยางอย่างน้อย

เดือนละครัง้ ในขณะทีย่ างยังเย็นอยู่

เตือนความจำ?

ห้ามลดแรงดันลมยางในขณะทีย่ างร้อน เพราะยางจะ มีแรงดันลมยางเพิม่ ขึน้ ในขณะทีย่ างร้อน เมือ่ รถวิง่ ไป ได้ซกั ระยะ

หมัน่ สังเกตว่าจุบ๊ เติมลม หรืออุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องต่างๆ ยัง อยูใ่ นสภาพดีไม่มสี นิม หรือสิง่ สกปรก ควรทำการเปลีย่ น จุบ๊ เติมลมใหม่ทกุ ครัง้ หากมีการเปลีย่ นยาง

รูห้ รือไม่: ควรเติมลมเมือ่ ยางเย็น?

ควรเช็คลมยางในขณะทีย่ างเย็นหรือก่อนการใช้งาน เพราะ

เมือ่ ล้อเริม่ หมุนยางจะเกิดการเปลีย่ นรูปทำให้อากาศภายใน

เกิดการเคลือ่ นไหวจนทำให้เกิดความร้อนขึน้ หากจำเป็นต้อง

เติมลมหลังใช้งานแล้ว ควรเติมลมเพิม่ ขึน้ อีก 2 ปอนด์ เพือ่ ชดเชย

ความดันอากาศทีข่ ายตัว

What: WRANGLER X STAMP

ขอบคุณข้อมูล : โตโย ไทร์ (ประเทศไทย)

สายรัดข้อมืออัจฉริยะ

UP24™ ทางเลือกใหม่ลา่ สุด ภายใต้ระบบของ UP

ซึง่ ประกอบด้วยสายรัดข้อมือ UP, แอพพลิเคชัน่ และ การบริการการเก็บและประมวลข้อมูล โดยระบบนีจ้ ะ ช่วยให้คณ ุ เข้าใจพฤติกรรมของตัวเองมากขึน้ ทัง้ ด้าน การนอนหลับ การเคลือ่ นไหว และการกิน เพือ่ ให้คณ ุ สามารถเลือกปฏิบตั ใิ ห้ตนเองมีคณ ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ได้ รุน่ นีเ้ ชือ่ มต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์ระบบ iOS®

หรือแอนดรอยด์ ผ่าน Bluetooth® Smart ทำให้คณ ุ ได้รบั คำแนะนำอย่างทันทีและต่อเนือ่ งจึงช่วย

ให้คณ ุ บรรลุเป้าหมายได้ดขี นึ้ แอพฯ UP จะให้คำแนะนำทีเ่ หมาะกับคุณ โดยวิเคราะห์จากข้อมูล

พฤติกรรมของคุณเอง และยังร่วมยินดีเมือ่ คุณทำถึงเป้าหมาย หรือท้าทายคุณเพือ่ ให้คณ ุ บรรลุเป้า

หมายในแต่ละวันให้ดขี นึ้ และทีส่ ำคัญ UP ยังสามารถวิเคราะห์ความเกีย่ วข้องหรือความสัมพันธ์

ระหว่างการนอน กิจกรรมการเคลือ่ นไหว และการกินในแต่ละวันของคุณได้อกี ด้วย

แบรนด์กางเกงยีนส์สญั ชาติอเมริกนั ร่วมกับ “คอตตอน ยูเอสเอ” เปิดตัวเอ็กซ์คลูซฟี คอลเลคชัน่ STAMP YOUR VICTORY ผลงานโคครีเอชัน่ กับนักร้องหนุม่ สุดฮอต ถ่ายทอดความสำเร็จของนักเดินทางผ่านลายปักสัญลักษณ์สดุ เท่ บนผ้ายีนส์ทผี่ ลิต

จากฝ้ายธรรมชาติจากสหรัฐอเมริกามีเพียง 300 ตัวในโลกเท่านัน้

Where : 28

เติมพลังด้วยผ้าปูทนี่ อน เชือ่ หรือไม่วา่ การเลือกสีผา้ ปูทนี่ อนจะช่วยให้คณ ุ นอนหลับได้สบายยิง่ ขึน้ สีโทนกลางกลุม่ เบสิค เช่น ขาว เทา น้ำตาล สีเหล่านีช้ ว่ ยเพิม่ ความ รูส้ กึ ในแง่บวกขณะนอนหลับ อีกทัง้ ยังดูโล่งโปร่งสบายตาอีกด้วย

ลือสือ่ ยักษ์ใหญ่

เมืองลุงแซมเล็งซือ้ หุน้ เอฟวัน

กลายเป็นเรือ่ งฮือฮาขึน้ มาจนได้ เมือ่ มีการรานงานข่าวว่า ลิเบอร์ตี้ แอนด์ ดิสคัฟเวอรี่ ซึง่ เป็น บริษทั ทางด้านสือ่ ระดับยักษ์ใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีความต้องการทีจ่ ะเข้าเทคโอเวอร์ กิจการมอเตอร์สปอร์ตอันดับ 1 ของโลกอย่างฟอร์มลู า่ วันอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวยังมีความคลาดเคลือ่ นว่าจะเป็นการเสนอขอซือ้ หุน้ ทัง้ หมด หรือจะเป็นเพียงการเข้า ถือครองหุน้ ที่ 49% แต่ทแี่ น่ ๆ ก็คอื ยังไม่ใช่เวลาทีจ่ ะสรุปเรือ่ งนีท้ งั้ หมด แม้จะยืนยันว่า จอห์น มาโลน เจ้าของลิเบอร์ตฯี้ จะเป็นคนเปิดเผยข่าวการเจรจานีด้ ว้ ยตัวเองก็ตามหลังจากข่าวนีแ้ พร่ หลายออกมาหลายคนก็จบั ตาไปทีเ่ จ้าพ่อสือ่ อีกคนอย่าง รูเพิรต์ เมอร์ดอค แห่งนิวส์ คอร์ป ทีเ่ คย ให้ความสนใจในการเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการนีม้ าก่อน ซึง่ ก็ตอ้ งอยูท่ กี่ ารตัดสินใจของเจ้าพ่อเอฟ วันอย่าง เบอร์นี่ เอคเคิลสโตน ว่าจะตัดสินใจอย่างไรต่อไปในอนาคต


Entertain

คอนเสิรต์ สองกำลัง สามแด่...พ่อ

/ 17-18 พ.ค. 2557 เลือ่ นวันแสดงจากเดิม 29-30 มี.ค. มา เป็นเดือนพ.ค. งานนีม้ อบรายได้สมทบ มูลนิธชิ ยั พัฒนา โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยูห่ วั ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) คอนเสิรต์ นีเ้ ป็นการรวมตัวครัง้ สำคัญ

ของสามศิลปิน DUO และแขกรับเชิญ สุดพิเศษ พร้อมวง Modern Live Orchestra (อ.มณฬ)

รับลมชิลล์ วิวทะเล

ชิมอาหารทะเลสดใหม่ “เซ็ทอาหารทะเลรวมมิตร” กุง้ หอย ปู

ปลา มากันยกชุด เสริฟพร้อมค็อกเทล สลัดผัก ข้าวผัดบลูมารีน

ซุปและชุดผลไม้รวม นอกจากนีย้ งั มีเมนูอาหารทะเลอืน่ ๆ อีก มากมาย ทีบ่ ลูมารีนรีสอร์ท ภูเก็ต โรงแรมน้องใหม่ในเครือเซ็น

ทารา เปิดเวลา เวลา 6.30 น. ถึง 24.00 น. โทร. 076 37040

ต่อ 1302

ถาปัดการละคอน'57

พลิกแฟ้มอาชญากรเสนอ "Sherlock Holmes" To where it all began ค้นหาความจริง 25-27,31 กรกฎาคม และ 1-3 สิงหาคม 2557 รอบเวลา 13.30 น. และ 19.00 น. (11 รอบ) ณ ห้องเอนกประสงค์ ชัน้ 2 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชีจฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัตรราคา 250 และ 290 บาท เริม่ ขายบัตรวันที่ 2 มิถนุ ายน 2557 ซือ้ บัตรได้ที่ ซุม้ ขายบัตรหน้าประตูแสงอรุณ คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จันทร์-เสาร์ 10.00-19.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และหน้าศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยามแสควร์ (จันทร์-ศุกร์ 10.00-19.00 น. เว้นวัน หยุดนักขัตฤกษ์) ติดต่อสอบถามและจองบัตร โทร. 083-187-5683 facebook.com/ ArchSherlock

Hot Deal 1 แถม 1

Beach BR Happy Hours 2 ชัว่ โมงทอง ทุกวันศุกร์และวันเสาร์

เมือ่ สัง่ ค็อกเทลหรือม็อกเทล 1 แก้ว แถมทันทีอกี 1 แก้ว พร้อมรับ

ส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต์เมือ่ สัง่ ไวน์บางชนิด เวลา 4- 6 โมงเย็น

ปาร์ตรี้ มิ ทะเล ณ เซ็นทาราชานทะเลรีสอร์ทและวิลลา

ตราด โทร. 039 521 561-70

Draft Day / ฉาย 22/5/2014

ภาพยนตร์ดราม่าน่าดูอกี เรือ่ งหนึง่ ซึง่ เป็นกีฬาทีค่ อ่ นข้างไกลตัวจากบ้านเรา หากแต่ใครชอบ กีฬาก็คงเคยดูเกีย่ วกับอเมริกนั ฟุตบอล สุดยอดกีฬาทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มของชาวอเมริกนั  Daft DAy นำแสดงโดย เควิน คอสเนอร์ (Kevin Costner) พระเอกคนดัง รับบทเป็น Sonny Weaver ผู้ จัดการทัว่ ไปของทีม ทีก่ ำลังต้องตัดสินใจในวันสำคัญแห่งวงการกีฬาอย่างวันดราฟท์ ทีท่ มี อเมริกนั ฟุตบอลอาชีพจะเลือกผูเ้ ล่นจา กระดับมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทีมของตน นับเป็นการ ตัดสินใจครัง้ ใหญ่ของ ซอนนี่ วีเวอร์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไปของอดีตทีมเคยรุง่ อย่าง Cleveland Browns ซึง่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบชะตากรรมในการเฟ้นหาสมาชิกใหม่เพือ่ มากอบกูท้ มี ดาวร่วงของ เขาไว้ให้ได้ ซอนนีต่ อ้ งรับมือกับปัญหารอบด้าน พร้อมเดิมพันทัง้ เรือ่ งส่วนตัวและอาชีพการ ทำงาน

29


Social & CSR

ลาคอสท์ ไลฟ์

คอลเลคชัน่ ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูรอ้ น 2014 ของแบรนด์เสือ้ ผ้าบุรษุ และสตรีชอื่ ดัง ทีบ่ ง่ บอกถึงคาแรคเตอร์ของหนุม่ สาวทีเ่ ต็ม เปีย่ มด้วยประสบการณ์การท่องโลกกว้างและการเดินทางทีม่ ี ความทรงจำอันแสนวิเศษ โดยสือ่ ผ่านเสือ้ ผ้าทัง้ 4 สไตล์ได้แก่ ฮากะคุเระ (ซามุไร) เด็กสาวผูโ้ บยบิน และ ชีวติ มหาวิทยาลัย กับลูกกวาดหลากสี

NEW BODY

MAKE-UP

โฉมใหม่จากไทรอัมพ์ขยับมาแนบชิดกับผูห้ ญิงกว่าทีเ่ คยสวยเนียน ทุกมุมมองแบบ 360 องศา เปิดตัวคอลเลคชัน่ “BODY MAKE-UP”

โดย ชลรดี เลีย่ มตระกูล ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ายการตลาดและการขาย

บริษทั ไทรอัมพ์อนิ เตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัด งานนีม้ ี คนดังมาร่วมงาน ณ เคาน์เตอร์ ไทรอัมพ์ ชัน้ 3 ห้างสรรพสินค้า

ZEN เซ็นทรัลเวิลด์

2 เครือ ่ งดืม่ รับซัมเมอร์

สตาร์บคั ส์ คอฟฟี่ (ไทยแลนด์) นำเมนูใหม่ “คาราเมล ริบบ้อน ครันช์ แฟรบปูชโิ น่” กาแฟปัน่ สูตรพิเศษ เติมด้วยคาราเมลเข้มข้น วิปครีม และคาราเมล ชูการ์ แบบกรุบ กรอบ พร้อมนำเมนูยอดนิยมกลับมาขายอีก “เรดบีน กรีนที ครีม แฟรปปูชโิ น่” ผสม ผสานระหว่างชาเขียวและถัว่ แดง กับซอสถัว่ แดง ลองไปชิมได้วนั นี-้ 9 มิ.ย. และใครมี My Starbucks Rewards (MSR) บัตรระดับ Green และ Gold รับ คาราเมล ริบบ้อน ครันช์ แฟรบปูชโิ น่ 12 ออนซ์ ฟรี 1 แก้ว/ท่าน เพียงแสดงบัตรสตาร์บคั ส์ การ์ดทีล่ ง ทะเบียน เพือ่ รับสิทธิ์

“มจธ.” จับมือ “โคคา-โคลา” เดินหน้าสร้างสังคมจักรยาน

ตลอด 9 เดือนทีผ่ า่ นมา เดือนส.ค. 56 – เม.ย. 57 โครงการสร้างสังคมจักรยานในมหาวิทยาลัย และชุมชนรอบข้างอย่างยัง่ ยืน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรปี ระสบความสำเร็จเกินกว่าแผนทีว่ างไว้พร้อมต่อยอด

กิจกรรมใหม่ Recycle to Cycle ขวดและกระป๋องเปล่าแลก

ชัว่ โมงการใช้จกั รยาน มีนวัตกรรมเกีย่ วกับจักรยานใหม่ๆ และ

ตัง้ เป้าจัดกิจกรรมปัน่ จักรยานให้ครบ 100 ครัง้ พร้อมผลักดัน

นักศึกษาและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิม่ ขึน้ อีก 10% ภายในปีนี้

30


Bangkok Bike 2014

มหกรรมจักรยานของผูท้ มี่ ใี จรักการปัน่ บางกอกไบค์ 2014 ครัง้ ที่ 3 โดย บริษทั เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบชิ นั่ ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) ร่วมกับการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้

แนวคิด “Get Ready to Ride แสดงความเป็นตัวตนบนถนนของคุณ งานนีม้ ี คุณวิไลวรรณ

ทวิชศรี รองผูว้ า่ การด้านสินค้าและธุรกิจท่องเทีย่ ว การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ททท. มา

แสดงนโยบายให้เห็นว่า จักรยานเป็นช่องทางหนึง่ ทีช่ ว่ ยกระตุน้ ตลาดการท่องเทีย่ ว และถือ

เป็นการประชาสัมพันธ์ให้นกั ปัน่ ได้ทราบถึงข้อมูลด้านการท่องเทีย่ วโดยจักรยานในวงกว้าง โดยภายในงาน ททท. ได้รว่ มจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด

“So far So Green สองล้อเทีย่ วไปหัวใจสีเขียว”

Coffee World กับ

2 เมนูโฟลทสุดฮิต

แบรนด์กาแฟระดับพรีเมีย่ ม นำเสนอสองเมนูปนั่ คูฮ่ ติ แห่งปี ‘อัฟโฟกาโต แฟรปเป้’ นมสดปัน่ ผสมบัตเตอร์สก็อตรสชาติชนั้ เลิศ ท็อปไอศกรีมวานิลลา โรยคุก้ กีค้ รัมป์

ตบท้ายด้วยช็อตเอสเพรสโซ่ และ‘มัทฉะ วานิลลา แฟรปเป้ โฟลท’ชาเขียวญีป่ นุ่ แท้

ปัน่ สูตรเฉพาะ ท็อปด้วยไอศกรีมวานิลลาและผงชาเขียว เพียงเมนูละ 145 บาทและ

พิเศษ! อร่อยกับออริจนิ ลั วาฟเฟิล กลิน่ หอมเนือ้ หนานุม่ ละมุนลิน้ เพียง 45 บาท

เมือ่ สัง่ คูก่ บั เครือ่ งดืม่ โฟลทเมนูใดก็ได้ 1 แก้ว ร่วมลิม้ ลองความอร่อยได้ตงั้ แต่

วันนี้ - 2 กรกฎาคมนี้ ทีค่ อฟฟี่ เวิลด์ ทุกสาขา

ตัวแทนยอดเยีย่ ม

แห่งชาติ ครัง้ ที่ 14

ตัวแทนประกันชีวติ เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัลคุณวุฒติ วั แทนยอดเยีย่ ม แห่งชาติ จำนวนสูงสุด 46 รางวัล จาก 100 รางวัล ในงานมอบรางวัล

“คุณวุฒติ วั แทนยอดเยีย่ มแห่งชาติ ครัง้ ที่ 14” ซึง่ จัดขึน้ โดยสมาคมตัวแทน

ประกันชีวติ และทีป่ รึกษาการเงิน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อาคาร 9

ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรัม่ เมืองทองธานี

KTC ส่งต่อคอมฯ

จากพีส่ นู่ อ้ งทีบ่ า้ นเกิด

เคทีซชี วนพนักงาน และนักศึกษาฝึกงานในโครงการ Learn & Earn @ KTC รวมทัง้ สือ่ มวลชน

มอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ สภาพดีพร้อมใช้งาน ให้แก่โรงเรียนในชนบททัง้ 6 ภาคของ ประเทศไทย โดยมีนายบุญช่วยวาดวงศ์ (กลางซ้าย) ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์

อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี หนึง่ ในโรงเรียนทีไ่ ด้รบั คัดเลือกจากภาคกลางเป็นผูร้ บั มอบ ณ เคทีซี ทัช อาคารสมัชชาวาณิช 2 สุขมุ วิท 33

31


Trip Inbound

และแล้ว… ก็ได้พบกับสถานทีท่ เี่ ป็นมิตรกับสัตว์เลีย้ งในจังหวัดระยองอีกแห่ง ตัง้ อยูบ่ นริมหาดสวน สน มีชอื่ ว่า บารี ละไม รีสอร์ท (Bari Lamai Resort) เป็นรีสอร์ทเล็ก ๆ อาคารสองชัน้ มีหอ้ งพักแค่ 18 ห้อง ทัง้ เตียงเดีย่ วและเตียงคู่ เป็นห้องแบบ Beachfront Deluxe และ Beachfront Villa ซึง่ เป็นวิวทะเลทุกห้อง ภายในห้องถูกแบ่งแยกเป็นสัดส่วนของห้องนอน ห้องนัง่ เล่น ห้องน้ำ และระเบียง ส่วนตัว การตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิรน์ เรียบง่าย พร้อมสิง่ อำนวยความสะดวก เช่น เครือ่ งปรับอากาศ, เสือ้ คลุมอาบน้ำ, เครือ่ งเป่าผม, อินเทอร์เน็ต, ตูเ้ ซฟในห้องพัก, โทรทัศน์จอแอลซีดี / จอพลาสม่า นอกจากนีข้ นาดของห้องทีก่ ว้างขวางเป็นสิง่ ทีด่ สี ำหรับท่านเจ้าของทีจ่ ะนำสัตว์เลีย้ งไปด้วย หรือไปพัก ผ่อนแบบครอบครัว ผูใ้ ดทีเ่ ข้าพักพร้อมสัตว์เลีย้ ง ควรทราบกฎระเบียบของทางรีสอร์ท เพือ่ ไม่ให้รบกวนแขกผูเ้ ข้าพักท่าน อืน่ อาทิ การดูแลเครือ่ งนอนต่าง ๆ ผ้าปูทนี่ อน ผ้าห่ม ให้ปราศจากขนของสุนขั ซึง่ ทางท่านเจ้าของควร เตรียมของมาเอง เพือ่ ป้องกันการเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้จากพฤติกรรมของสุนขั ส่วนภาชนะใส่อาหาร ก็ควรนำมาเองด้วยนะคะ และทีส่ ำคัญ คือ ควรมีสายจูง เพือ่ ไม่ให้นอ้ งหมาวิง่ ไปวิง่ มารบกวนผูท้ มี่ าพักท่าน อืน่ ทีไ่ ม่ได้รกั น้องหมาเหมือนเรา ภายในรีสอร์ทมีสนามหญ้าทีน่ อ้ ง หมาสามารถเดินเล่นได้ แต่อย่าลืมพกถุงทีส่ ามารถเก็บมูลสัตว์ได้ หลังจากทีน่ อ้ งหมาทำธุระเสร็จ…. อุดง้ เป็นน้องหมาทีโ่ ชคดีทไี่ ด้เดิน ทางบ่อย เพราะถูกฝึกให้มวี นิ ยั เขมอยากแนะนำว่า เราควรฝึกสุนขั ให้ขบั ถ่ายเป็นทีเ่ ป็นทางเป็นเวลาจะดีกว่า และจะทำให้ชวี ติ เรานัน้ สะดวกสบายขึน้ ให้การดูแลเขานะคะ บารี ละไม รีสอร์ทนีต้ งั้ อยูบ่ น ชายหาดทีส่ ามารถออกไปเดินเล่นบนหาดได้สะดวก ซึง่ เราสามารถ พาน้องหมาไปเล่นน้ำทะเลได้ แต่กอ็ ย่าลืมพกผ้าเช็ดตัวส่วนตัวของ น้องหมาไปด้วยค่ะ การผสมผสานของการบริการอย่างเชีย่ วชาญ กับสิง่ อำนวยความสะดวกทีท่ นั สมัยเข้าไว้ดว้ ย กัน ทำให้รสี อร์ทนีย้ งั สามารถรองรับกลุม่ สัมมนาได้ถงึ 60 คน แล้วยังมีบาร์/ผับ สระ

32


เทีย่ วทะเลกับเจ้าตูบคูใ่ จ

ถึงน่าท่องเทีย่ วทีไร ใครๆ ก็อยากไปพักผ่อนตามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ โดยเฉพาะ กับคนทีร่ ู้ใจ ซึง่ ตัวเขมเองก็มเี พือ่ นทีร่ ู้ใจ 4 ขา ขนฟูๆ เดินทางด้วยกันเสมอแต่เป็น การกระทำทีท่ ำได้ไม่บอ่ ยนัก เนือ่ งจากสถานทีท่ สี่ ามารถนำสัตว์เลีย้ งไปด้วยได้คอ่ นข้าง มีจำนวนจำกัด ดังนัน้ บุคคลทีร่ กั เจ้าตูบอย่างเขมก็ตอ้ งคอยเสาะหาไปเรือ่ ยๆ หรือ จะให้พดู แบบง่ายๆ ก็คอื “การตอบสนองความต้องการของตนเอง” อิออิ ิ

ว่ายน้ำกลางแจ้งยาว 38 เมตร สำหรับ ผูท้ ชี่ อบออกกำลังกาย หรือเด็ก ๆ ทีช่ อบเล่นน้ำ นอกจากการบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสัตว์เลีย้ งแล้ว จุดเด่นของที่ นี่ คือ อาหารการกินทีเ่ รียกได้วา่ “ห้ามพลาด” เพราะมีแม่ครัวทีม่ ี ฝีมอื ดีมาก มีอาหารจานเด็ด ๆ หลายอย่าง อร่อยแบบซะใจ เมนู อาหารเช้ามีให้เลือกตามความชอบ ส่วนตอนกลางวัน จานเด็ดที่ ต้องสัง่ เช่น ส้มตำกะปิกงุ้ สด หรือผัดไทย เป็นต้น อาหารมือ้ เย็นก็ ยังมีให้เลือกหลากหลาย ถึงแม้วา่ ทีน่ จี่ ะมีบริการห้องอาหารเดียว แต่บรรยากาศในร้านอาหารจะต่างกันตามช่วงเวลาของวัน ด้วย ความทีต่ งั้ อยูร่ มิ หาด การตกแต่งแบบสบาย ๆ เรียบง่าย พร้อมมุม นัง่ อ่านหนังสือ ฟังเพลงบนชุดเฟอร์นเิ จอร์ไม้เตีย๊ ๆ มีลมทะเล โกรกผ่านอยูเ่ ป็นเนือง ๆ ทำให้การพักผ่อนนัน้ ชิวสุด ๆ ขนาดอุดง้ ยังนัง่ หลับตลอดเวลา บางทียงั มีนงั่ หันหน้าเข้าหาทะเลให้ลมพัด เข้าหน้าตัวเองอีกต่างหาก ไม่ใช่วา่ ทางรีสอร์ทมีอาหารรสชาติดเี พียงอย่างเดียว มันมีทมี่ า ทีไ่ ปนะคะ ท่านเจ้าของรีสอร์ทเป็นคนทีส่ นั ทัดในเรือ่ งของอาหาร จึงใส่ใจในการนีโ้ ดยเฉพาะ และคัดสรรสิง่ ดี ๆ มาบริการให้กบั ลูกค้าอีกแห่ง ทีร่ า้ น “ก๋วยเตีย๋ วกัง้ บ้านเพ” อยูไ่ ม่หา่ งจากรีสอร์ท มาก ออกจากรีสอร์ทขับรถไปทางท่าเรือนวลทิพย์ ท่าเรือบ้านเพ เนีย่ ละค่ะ ขอแนะนำว่าต้องหยุดแวะทาน มิฉะนัน้ จะเสียดายทีไ่ ม่

ได้ลองชิม เพราะทีร่ า้ นก๋วยเตีย๋ วนีม้ สี ารพัดกัง้ ทีเ่ ป็นชิน้ เป็นอัน มาก อย่างก๋วยเตีย๋ วต้มยำกัง้ +ทะเล สำหรับผูท้ ชี่ นื่ ชอบอาหาร ทะเล ได้แต่กงั้ อย่างเดียวไม่พอ สามารถเพิม่ เติม เกีย๊ วปลา ลูก ชิน้ ปลา กุง้ เนือ้ ปู และปลาหมึก บวกกับความเข้มข้นของน้ำ ต้มยำ เอาให้หนำใจไปเลย ยังมีขา้ วผัดพริกเกลือกัง้ (โห้… จานนี้ อร่อยโหด โปรดปรานเป็นพิเศษ) ผัดไทยกัง้ กัง้ ผัดกระเทียม ฯลฯ ซึง่ ทางร้านสัง่ กัง้ ตรงมาจากจังหวัดตราดนะคะ ความพิเศษ คือ สูตรเด็ดของน้ำซุปปลาหมึกแห้ง ยังมีเมนูทอ้ งถิน่ ของจังหวัด ระยองเสริมอีกด้วย อาทิ หมูชะมวง หมูผดั กะปิ โอ้ย… เล่าไปก็ คิดถึงกัง้ ไป ถ้าให้ขบั รถไปเช้าเย็นกลับกรุงเทพ ฯ ระยอง เพือ่ ไป ทานกัง้ ก็ทำได้ เพราะหลังจากทีไ่ ด้ลมิ้ รสชาติแล้ว จะไม่รสู้ กึ ว่า ขับมาทีน่ โี่ ดยเปล่าประโยชน์นะคะ ทีต่ งั้ ของบารี ละไม รีสอร์ท ไม่หา่ งจากท่าเรือนวลทิพย์มาก ดังนัน้ เดินทางไปเทีย่ วเกาะเสม็ดได้งา่ ย ไปเช้าเย็นกลับก็ได้ ซึง่ ทางโรงแรมสามารถให้บริการในการจัดการได้ เพือ่ เติมเต็มการ พักผ่อนให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ การพาสุนขั ออกไปเทีย่ วนอกบ้านบ้าง จะเป็นการเสริมสร้าง การมีสขุ ภาพจิตทีด่ ี เพราะการทีอ่ ยูแ่ ต่ในบ้านตลอดเวลา ไม่ได้ เจอสภาพแวดล้อมภายนอก บางทีจะให้สตั ว์ไม่คอ่ ยเป็นมิตร เท่าไร แต่กข็ นึ้ อยูก่ บั พันธุข์ องสุนขั ด้วยนะคะ

Special thanks บารี ละไม รีสอร์ท 124/2 หมู่ 6 ถ.เลียบชายหาดแหลมแม่พมิ พ์, ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160 โทร. (038) 647 234-5 แฟกซ์ (038) 648 451 Email: reservation@barilamai.com www.barilamai.com เวิลด์ ทราเวล จอย www.worldtraveljoy.com www.facebook.com/worldtraveljoy น้องอุดง้ www.facebook.com/theonlyudon

33


Health&Beauty

อาหารของนักปัน่

อาหารการกินเป็นสิง่ สำคัญ ไม่วา่ คุณจะเป็นนักปัน่ จักรยานมืออาชีพหรือมือสมัคร เล่น ส่วนใหญ่อาหารทีไ่ ด้ควรจะให้พลังงานความร้อนทีช่ ว่ ยให้รา่ งกายสามารถคง อุณหภูมใิ ห้คงที่ เป็นพลังงานสำหรับใช้ในการเคลือ่ นไหวสำหรับส่วนต่างๆของ ร่างกายทีต่ อ้ งใช้พลังงานกล้ามเนือ้ อาหารนัน้ ต้องให้นำ้ เพือ่ ควบคุมอุณหภูมขิ อง ร่างกายและดูแลการไหลเวียนโลหิต และควรจะช่วยเสริมสร้างและช่วยซ่อมแซม ส่วนต่างๆของร่างกาย และมีเอมไซม์สำคัญทีด่ ตี อ่ ร่างกายด้วย เรามีคำแนะนำของ นักวิจยั เกีย่ วกับอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีค่ วรทานหลังออกกำลังกายมาฝาก แซลมอน มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพและหลอดเลือด

นักวิจยั ในออสเตรเลีย พบว่านักปัน่ จักรยานทีไ่ ด้รบั

ไขมันปลาแซลมอนติดต่อกันถึง 8 สัปดาห์ จะมีอตั รา การเต้นของหัวใจช้าลง และเกิดอาการหอบเหนือ่ ย น้อยลงขณะปัน่ จักรยาน ถัว่ เหลือง ในถัว่ เหลืองมีกรดอะมิโน ทีช่ ว่ ยในการหยุด การอ่อนล้าของกล้ามเนือ้ ในระหว่างการปัน่ ในระยะ ไกลๆ นมถัว่ เลืองเป็นเครือ่ งดืม่ ทีจ่ ะช่วยให้รา่ งกายนัก ปัน่ สามารถฟืน้ ตัว ฟืน้ แรงได้อย่างรวดร็ว ชาดำและชาเขียว นักวิทยาศาสตร์การกีฬาพบว่า สารสกัดจากชาดำและชาเขียว (ไม่ผสมน้ำตาล) มีสว่ น ช่วยชะลออาการปวดกล้ามเนือ้ จากการปัน่ จักรยาน

จึงควรดืม่ ชาทัง้ ก่อนและหลังการปัน่ จักรยานจึงเหมาะ ทีส่ ดุ

เสือ้ ชุดใหม่ถกู ใจนักกีฬา

ชุดออกกำลังกายรูปแบบใหม่ เนือ้ ผ้าทีจ่ ะทำให้คณ ุ รูส้ กึ เย็นสุด ขัว้ ทันทีทสี่ วมใส่ เสือ้ กีฬา อาดิดาส กับเทคโนโลยี ClimachillTM ซึง่ เป็นนวัตกรรมเนือ้ ผ้าผสมไทเทเนียมและเม็ดอลูมเิ นียมทรง กลมสามมิติ ทำให้รสู้ กึ เย็นบริเวณหลังต้นคอทันทีทสี่ วมใส่ แล้ว ยังรูส้ กึ เย็นทัง้ ตัวเมือ่ ได้ออกกำลังกาย และไม่รสู้ กึ เปียกชืน้ แฉะ แม้เวลาทีเ่ หงือ่ ออกมากหลังการออกกำลังกายชุดออกกำลังกาย ไคล์มาชิลล์มที งั้ ของผูห้ ญิง ผูช้ าย และเด็กมีชดุ เทนนิส และชุด ออกกำลังกายกลางแจ้งต่างๆ เพราะมีเทคโนโลยีชว่ ยถ่ายเท ความร้อน เพิม่ ความเย็นในทุกผิวสัมผัสพิสจู น์แล้วว่าเพิม่ ความ เย็นได้มากถึง 36% ในห้องทดลองของอาดิดาส

รัชนี เป้าสุวรรณ (ครูเปิล้ )

ท่าโยคะลดอาการออฟฟิศซินโดรม โดยจาก Lullaby Yoga สาขาไลฟ์เซ็นเตอร์

1. ท่า Cat & Cow ช่วยลดอาการปวดต้นคอจากการนัง่ ทำงานอยูห่ น้าจอคอมพิวเตอร์ นานๆ อาการเกร็งทีต่ น้ คอสามารถใช้ทา่  cat&cow ช่วยคลาย อาการปวดได้ ทัง้ ยังช่วยบริหารแนวกระดูกหลังทีถ่ กู กดลงใน ระหว่างการนัง่ ทำงานนานๆ 2. ท่าบิดหลัง ช่วยลดอาการปวดหลังจากการนัง่ ทำงานนานๆ การบิดจะช่วยยืด แนวหลังขึน้ และบิดเพือ่ ลดอาการตึงและปวด และยังสร้างความ

แข็งแรงให้แนวกระดูกสันด้วยจากการบิด

Make A Life- Changing Move

(คิวเฮ้าส์ ลุมพิน)ี

3. ท่านักรบ Warrior 1  ช่วยยืดด้านหน้าของร่างกายทัง้ หมด กล้ามเนือ้ หน้าอกและท้องคลายกล้ามเนือ้ หน้าท้อง

ทำให้การหายใจสะดวกขึน้ ลดอาการท้องอืด และทำให้สมดุล

ของร่างกายดีขนึ้

มาส์กบำรุงผมยาว

ผูห้ ญิงผมยาวหลายคนต้องเจอปัญหาหนังศีรษะมัน และ

ผมยาวก็ตอ้ งการดูแลเป็นพิเศษ ด้วยเทคโนโลยี ลูเมียร์

ลิควิด คอมเพล็กซ์ ของ คริสตัลลิสต์ มาส์ก ลูมเิ นียส

เพอร์เฟคติง้ มาส์กชนิดแรกทีม่ อบความชุม่ ชืน่ และให้

สัมผัสบางเบาแก่เส้นผม มีนวัตกรรม ดราย ออยล์ กับ

เซราไมด์ เพิม่ ความแข็งแรงให้แก่เส้นผมพร้อมเติม

ความชุม่ ชืน่ คืนสูเ่ กล็ดผม ช่วยให้เส้นผมไม่พนั กัน

ราคา 1,750 บาท ใช้คกู่ บั เจลสูตรน้ำดูโอ สกัลป์ตงิ้

ซีรมั่ ออยล์เนือ้ ใสแวววาว

มีเซราไมด์กบั AHA คอมเพล็กซ์

ช่วยซ่อมแซมและฟืน้ บำรุง

ความแข็งแรงให้แก่เส้นผม

ราคา 1,500 บาท จากเคเรสตาส

ผลิตภัณฑ์แคลเซียมเสริม แคลเทรต พลัส จัดแคมเปญทีส่ นับสนุน ให้ผหู้ ญิงไทยมีสขุ ภาพกระดูกทีแ่ ข็งแรงและยืดหยุน่ และพร้อมทีจ่ ะ เคลือ่ นไหวอย่างมัน่ ใจ เปิดโอกาสให้สาวๆทีใ่ ส่ใจสุขภาพมาร่วม สมัครรับคัดเลือกร่วมกิจกรรม workshop เพือ่ ค้นหาสาวสุขภาพ

ดีทคี่ น้ พบความเปลีย่ นแปลงครัง้ ยิง่ ใหญ่ของตนเอง ทัง้ หมด 20 คน เพือ่ มาร่วมทดสอบความแข็งแรงของ กระดูก และความคล่องตัว ผ่าน กิจกรรม Workshop 5 ครัง้ ซึง่ แต่ละ ครัง้ ก็จะมีเนือ้ หานำเสนอแตกต่างกัน เช่น เวิรค์ ชอบเรือ่ งโภชนาการกับ กระดูก โยคะ Body balance กับ

กูรคู รูจมิ มี่ คลาสเต้นลาตินกับกูรจู าก

D Dance school ทีส่ ลี มคอมเพล็กซ์

34


อาน e-Books

ไดทาง AIS Bookstore

Bikestyle vol 005  

Bikestyle vol.005 Bike Society Jeffrey Benchakulwiwat “Cycling That Changes the World”

Bikestyle vol 005  

Bikestyle vol.005 Bike Society Jeffrey Benchakulwiwat “Cycling That Changes the World”

Advertisement