Page 1


H>AAÞCODC:M8DBE G:;#*(-&BD9:AD

EKE€

OdcZM8dbe#CZ\gd

',!'%

™ 9dWaZYZch^YVYZcaVhodcVhYZbVndgegZh^‹cZcaVWVhZ ™ GZXjW^ZgidZcanXgV ™ GZh^hiZciZVaV\jV ™ :_c[di_ed[i0'**m&*-bb

H>AAÞC<:AADG68: G:;#&(+%,BD9:AD

EKE€

<ZaadGVXZ#CZ\gd

(.!.%

™ GZaaZcdYZ\Za ™ 9dWaZYZch^YVYZcaVhodcVhYZbVndgegZh^‹cZcaVWVhZ ™ GZh^hiZciZVaV\jV ™ :_c[di_ed[i0'+)m&(.bb

H>AAÞC<:AAD8DBE G:;#

&%-*(

BD9:AD

EKE€

<Zaad8dbe]dbWgZ#CZ\gd

)*!&%

™ GZaaZcdYZ\Za ™ 9dWaZYZch^YVYZcaVhodcVhYZbVndgegZh^‹cZcaVWVhZ ™ GZh^hiZciZVaV\jV ™ :_c[di_ed[i0',(m&,%bb


H>AAÞC<:AADHEDGI8=>86 G:;#&%-*) &'+(.

 

BD9:AD

EKE€

<ZaadHedgiX]^XV#CZ\gd <ZaadHedgiX]^XV#7aVcXd

)*!&% )+!)%

™ GZaaZcdYZ\Za ™ 9dWaZYZch^YVYZcaVhodcVhYZbVndgegZh^‹cZcaVWVhZ ™ GZh^hiZciZVaV\jV ™ :_c[di_ed[i0'*(m&,*bb

;JC96H>AAÞC8DB;N<:A G:;#

.'&,

BD9:AD

EKE€

;jcYV8db[n\Za

&-!*%

™ GZXjWg^b^ZcidYZanXgV ™ GZaaZcdYZ\Za ™ :_c[di_ed[i0BI7'-%m'%%bb

&) &.*


=>C8=69DGI6AA:G7ADLMEDL:G G:;#6514

BD9:AD

EKE€

Blow X Power

62,00

™ 8jZgednWVhZZcVXZgd ™ 9dWaZk{akjaV ™ 8Va^WgVYdgYZegZh^‹cXdck{akjaVYZZhXVeZ ™ C|n_cWfh[i_Œd0&+%EH> ™ >cXajnZVYVeiVYdgeVgVWVadcZh

=>C8=69DGI6AA:G7ADLM7A6HI G:;#16725

BD9:AD

EKE€

Blow X Blast

53,80

™ 8jZgednWVhZYZVXZgd ™ 9dWaZk{akjaV ™ C|n_cWfh[i_Œd0&+%EH>

=>C8=69DGI6AA:G7ADLM G:;#5385 ™ 8jZgedYZVXZgdnWVhZcnadc ™ 9dWaZk{akjaV ™ C|n_cWfh[i_Œd0&+%EH> ™ >cXajnZVYVeiVYdgeVgVWVadcZh

BD9:AD

EKE€

Blow X

39,00


=>C8=69DG:8DCDM G:;#*(-'BD9:AD

EKE€

:XdcdM

&'!.%

™ BVc\dZcI@gVidcZg\dc‹b^Xd ™ 8VWZoVaYdWaZk{akjaVn\^gVidg^d ™ 6XX^‹ch^beaZYZ]^cX]VYd ™ A^\ZgV ™ E^chYZVXZgd ™ C|n_cWfh[i_Œd0&'%EH>

=>C8=69DG9J6A;DG8:M G:;#*.*)BD9:AD

EKE€

9jVa;dgXZM

&.!)%

™ 8jZgedVajb^c^d ™ BVc\dZcI@gVidcZg\dc‹b^Xd ™ 8VWZoVaYdWaZk{akjaVn\^gVidg^d ™ 9dWaZVXX^‹cYZ]^cX]VYd

&)

™ E^chYZVXZgd ™ C|n_cWfh[i_Œd0&'%EH

&.,

=>C8=69DG9J6AM< G:;#

-+-*

BD9:AD

EKE€

9jVaM<

'%!)%

™ 8jZgedXdbedh^iZ ™ 8VWZoVaYdWaZk{akjaV ™ 6XX^‹ch^beaZYZ]^cX]VYd ™ 6_jhiZYZegZh^‹cdkdajbZcYZaV^gZ ™ BVc‹bZigd^cXdbedgVYd ™ E^chYZVXZgd ™ C|n_cWfh[i_Œd0&'%EH> ™ =>"E/EgZh^‹cVaiV ™ =>"K/KdajbZcVaid


=>C8=69DGB>C>;DG8:M86G7DCD G:;#&%.(.BD9:AD

EKE€

B^c^;dgXZM8VgWdcd

'.!%%

™ H‹adk{akjaVEgZhiV

™ BVc\dZcI

™ 8jZgedYZXVgWdcd

™ E^chZcVXZgd

™ K{akjaVgZkZgh^WaZ

™ C|n_cWfh[i_Œd0&'%EH>

™ 6XX^‹ch^beaZYZ]^cX]VYd

™ F[ie0,-\

=>C8=69DGB>C>;DG8:MI:C96 G:;#&'+(,BD9:AD

EKE€

B^c^;dgXZMiZcYV

&*!-%

™ 8jZgedZcVajb^c^d

™ E^chZcVXZgd

™ 9dWaZk{akjaV

™ C|n_cWfh[i_Œd0&'%EH>

™ 6XX^‹ch^beaZYZ]^cX]VYd

™ F[ie0-%\

=>C8=69DGH=D8@M G:;#*(-)BD9:AD

EKE€

H]dX`M

*)!(%

™ 8jZgedVajb^c^d!bVc\jZgVVXZgd^cdm^YVWaZ ™ BVc‹bZigd^cXdgedgVYd ™ BVc\dZg\dc‹b^Xd@gVidc ™ 8Va^WgVYdgYZegZh^‹cXdck{akjaVYZZhXVeZ ™ C|n_cWfh[i_Œd0)%%EH>

(fWiei0 ™ :k^iVaVh[j\VhYZV^gZ ™ 6_jhiZYZXdcigdaYZV^gZ

=>C8=69DGB6HI:GMB>C>C:<G6 G:;#

*(-(  

BD9:AD

EKE€

BVhiZgMb^c^cZ\gV B^c^WdbWV 8D'

*&!)%

™ 7dbWVbVcjVad8D'&+\ ™ 8jZgedVajb^c^dnbZXVc^oVYd8C8 ™ K{akjaVHX]gVZYZg ™ 6XX^‹ch^beaZYZ]^cX]VYd ™ BZXVc^hbdYZWadfjZdYZhZ\jg^YVY ™ C|n_cWfh[i_Œd0&'%EH> ™ >cXajnZVYVeidgeVgV'WdbWdcVh8D'


7DB7DC68D' 7G6@:I&+\ G:;#&'+(+BD9:AD

EKE€

7dbWdcV8D' 7gV`Zi

&+!'%

7DB7DC68D'&'\$&+\$'*\ G:;#&('.* ,(*% .,)* &(,..

BD9:AD

   

7dbWdcV8D'&'\#8dcgdhXVO: 7dbWdcV8D'&+\#H^cgdhXV 7dbWdcV8D'&+\#8dcgdhXV 7dbWdcV8D''*\#8dcgdhXVO:

EKE€

'!(% '!&% (!'% -!+%

&) &..

=>C8=69DG8D'>C;A6IDGM G:;#

,().  

BD9:AD

EKE€

>cÓVidgM @^i^cÓVYdg8D'

'+!)%

™ 8dbeVi^WaZeVgVk{akjaVEgZhiVnHX]VgVYZg ™ 8dcigdaYZaV^gZ ™ F[ie0&,\


=:GG6B>:CI6E:G;DGB:GM G:;#*(-,BD9:AD

EKE€

E:G;DGB:GM'%;jcX^dcZh

(*!&*

™ AaVkZhVaaZc'#*!(!)!*n-bb

™ AaVkZhYZgVY^dh&(!&)n&*<

™ 9Zhidgc^aaVYdgZheaVcdnZhigZaaV

™ 'YZhbdciVYdgZh

™ AaVkZidgmI'*bV\cZi^oVYV

™ >cXajnZWdahV@gVidc

™ AaVkZÒ_V-!.n&%bb

™ :_c[di_ed[i0,*m)%bb

™ IgdcX]VXVYZcVhngZiZcZYdgYZ

™ F[ie0&)*\

XVYZcV

=:GG6B>:CI6;DJGI::C";DA9 G:;#&)+'-BD9:AD

EKE€

;djgiZZc";daY&);jcX^dcZh

'+!,%

™ AaVkZhVaaZc'!'#*!(!)!*!+n-bb

™ IgdcX]VXVYZcVh

™ 9Zhidgc^aaVYdgeaVcdnZhigZaaV

™ AaVkZYZgVY^dh

™ AaVkZidgmI'*bV\cZi^oVYV

™ 8jZgedZcVXZgd

=:GG6B>:CI66<:CIM( G:;#.++,BD9:AD

EKE€

6<:CIM(&&;jcX^dcZh

()!-%

™ AaVkZhVaaZc'!'#*!(!)!*n+bb

™ AaVkZYZgVY^dh

™ 9Zhidgc^aaVYdgeaVcdnZhigZaaV

™ 8jZgedZcVXZgd

™ AaVkZidgmI'*bV\cZi^oVYV

™ F[ie0&)*\

™ IgdcX]VXVYZcVh

™ :_c[di_ed[i0,)#*m)(#*bb

=:GG6B>:CI66<:CIM' G:;#

,(*'

BD9:AD

EKE€

6<:CIM'&&;jcX^dcZh

'(!+%

™ AaVkZhVaaZc'!'#*!(!)!*!+n-bb

™ 8jZgedZcVXZgd

™ 9Zhidgc^aaVYdgeaVcdnZhigZaaV

™ :_c[di_ed[i0+,m'.bb

™ AaVkZidgmI'*bV\cZi^oVYV

™ F[ie0&%+\

™ &9ZhbdciVYdg


=:GG6B>:CI67G:6@:GIM G:;#.++.BD9:AD

EKE€

7G:6@:GIMIgdcX]VXVYZcVh

'%!)%

™ IgdcX]VXVYZcVhngZiZcZYdgYZXVYZcV ™ BVc\dZg\dc‹b^Xd@gVidc ™ :_c[di_ed[i0--#*m*&bb ™ F[ie0-+\

&) '%&

=:GG6B>:CI66<:CIM& G:;#.++-BD9:AD

EKE€

6<:CIM&-;jcX^dcZh

&-!,%

™ AaVkZVaaZc'!'#*!(!)!*n+bb

™ 8jZgedZcVXZgd

™ 9Zhidgc^aaVgeaVcdnZhigZaaV

™ :_c[di_ed[i0**#*m',bb

™ AaVkZidgmI'*bV\cZi^oVYV

™ F[ie0*-\

=:GG6B>:CI6EG:H:I* G:;#

&**)&

BD9:AD

EKE€

EgZhZi*

'&!.%

™ >cXajnZ/AaVkZVaaZc)!*bbnidgmI'* ™ *CbYZeVgYZVeg^ZiZ


=:GG6B>:CI66AA:CH>M;DA9 G:;#&(**- 

BD9:ADEKE€

H>M;DA9+6aaZc!&'jc^Y#

™ 9^hedc^WaZZc(XdadgZh

™ 9Zhidgc^aaVYdge]^aa^eh

Y^[ZgZciZh ™ AaVkZhVaaZcZcb‚ig^XVh(!)! *n+bb ™ 9Zhidgc^aaVYdgeaVcd

™ 8jZgedZcVXZgd

&'!*%jc^Y#

™ :_c[di_ed[i0-(m(*bb ™ F[ie0&(*\

&'jc^Y#

=:GG6B>:CI6HED@:IM' G:;#&()%.

BD9:ADHED@:IM'

EKE€

-!)%

™ AaVkZbV\cZi^oVYV ™ B‚ig^XVh(#'!(#(n(#)bb ™ :_c[di_ed[i0(*m&%#(bb ™ F[ie0).\

=:GG6B>:CI6O:I6M G:;#

*(-.

™ (jc^YVYZh ™ EVaVcXVZg\dc‹b^XV ™ :_c[di_ed[i0&&)m&-bb

BD9:AD

EKE€

O:I6M

(!'%


EDGI67>9âC96GIM G:;#&)*-%

BD9:AD9VgiMCZ\gd

EKE€

-!-%

™ :higjXijgVZcXdbedh^iZ ™ <VcX]deVgVgZiZcX^‹cYZaW^Y‹c ™ F[ie0((\

&) '%(

EDGI67>9âC6GGDL G:;#

-+.& -+.'BD9:AD

 

™ :higjXijgVZccnadc ™ <VcX]deVgVgZiZcX^‹cYZaW^Y‹c ™ F[ie0(-\

6ggdlCZ\gd 6ggdl7aVcXd

EKE€

.!%% .!%%


7DAH6B6C>AA6G76GG:A G:;#&%.)(BD9:AD

EKE€

7dahVbVc^aaVg7VggZa

''!*%

™ 8^ZggZYZkZaXgd ™ I^gVhgZÓZXiVciZh ™ HZbdciV[{X^aZcZabVc^aaVg ™ :_c[di_ed[i0'%#(m&%#'m&%#'Xb ™ F[ie0&'*\

7DAH68J69GDID<D G:;#

&%.)' &)*-& 

™ 7VhZZc\dbVYV ™ 8^ZggZYZkZaXgd ™ I^gVhgZÓZXiVciZh ™ :_c[di_ed[i0

BZY^VcV/&'#,m,#+m'#*Xb <gVcYZ/&*#'m&%#'m(#-Xb ™ F[ie0*+\

BD9:AD

EKE€

7dahVXjVYgdId<dbZY^VcV 7dahVXjVYgdId<d\gVcYZ

&,!-% ''!)%


O6E6I6HBI7K"7G6@:9:HBDCI67A: G:;#*)&%BD9:AD

EKE€

K"7gV`ZYZhbdciVWaZ

&*!+%

™ 8jZgedVajb^c^d ™ 8dbejZhidhiVcYVgY!\gVcYjgVW^a^YVY ™ H^hiZbVYZXVgijX]dgZXVbW^VWaZ ™ JWcW‹epWfWjW0,%bb

O6E6I6HBI7K"7G6@: G:;#*)%.

BD9:ADK"7gV`ZXdbeaZiV

EKE€

+!(%

™ 8dbejZhidhiVcYVgY!\gVcYjgVW^a^YVY ™ JWcW‹epWfWjW0,%bb

&)

O6E6I6HBI786CI>A:K:G

'%* G:;#*)%-

BD9:ADBI78Vci^aZkZg

EKE€

)!*%

™ ;gZcdh8Vci^aZkZg ™ 8dbejZhidhiVcYVgY!\gVcYjgVW^a^YVY ™ JWcW‹epWfWjW0,%bb

G:86B7>DK"7G6@: G:;#*)&(

BD9:AD™ AdheVhVYdgZhYZX^ZggZ^cXaj^Yd ™ 8dbeVi^WaZXdcH]^bVcd ™ JWcW‹epWfWjW0,%bb

GZXVbW^dK"7gV`Z

EKE€

+!(%


O6E6I6HGD6986GIG>9<: G:;#*)%+BD9:AD

EKE€

H]^bVcd$HgVb#

'%!(%

™ 8jZgedVajb^c^d ™ 8dbejZhidhiVcYVgY ™ H^hiZbVYZXVgijX]dgZXVbW^VWaZ ™ JWcW‹epWfWjW0*%bb

G:86B7>DAA6CI686G7DCD G:;#.+-%

BD9:ADH]^bVcd$HgVb

EKE€

.!%%

™ EVgVaaVciVhYZXVgWdcd ™ EVhVYdgZh^cXaj^Ydh

G:86B7>DHI6C96G9 G:;#

*.+& ™ 8dbejZhidcdgbVa ™ EVhVYdgZh^cXaj^YdhBD9:ADH]^bVcd$HgVb

EKE€

,!%%


AJO>CI:CH>INM G:;#&(+%)BD9:AD

EKE€

>ciZch^inM

&).!%%

BD9:AD

EKE€

Dei^"WVgM(%%

,&!*%

™ &%%%ajbZch ™ )bdYdhYZajo ™ 7ViZg†VYZA^">dcgZXVg\VWaZ ™ 8Vg\VYdg^cXaj^Yd ™ EVgVbVc^aaVgZh'*#)n(&#-^cXaj^Yd

AJODEI>"76GM(%% G:;#&**(,™ 7ViZg†VYZA^">dcgZXVg\VWaZ ™ (%%ajbZch ™ )bdYdhYZajo ™ )]YZXVg\V ™ GZh^hiZcX^VYZaVWViZg†V&#*V-#] ™ F[ie0&((\ ™ >cXaj^YdVcXaV_ZbVc^aaVg!XVWaZJH7

&) '%,

AJOB:<6AJB>( G:;#&**(-BD9:AD

EKE€

BZ\Vajb^(

)-!&%

BD9:AD

EKE€

Dei^"WVgM&

&*!)%

™ 7ViZg†VYZA^">dcgZXVg\VWaZ ™ &&%ajbZch ™ (bdYdhYZajo ™ (]YZXVg\V ™ GZh^hiZcX^VYZaVWViZg†V'V-#*] ™ F[ie0&((\ ™ >cXaj^YdVcXaV_ZbVc^aaVg!XVWaZJH7

AJODEI>"76GM& G:;#

,'*.

™ *A:9WaVcXdhheZgWg^aaVciZh ™ (*ajbZch ™ 'bdYdhYZajo ™ (WViZg†Vh666^cXaj^YVh ™ GZh^hiZcX^VYZaVWViZg†V-%] ™ F[ie0,'\ ™ >cXaj^YdVcXaV_ZbVc^aaVg


AJO;A6H=MA6H:G G:;#&+,'+BD9:AD

EKE€

;aVh]MAVhZg

'(!(%

™ *A:9gd_dh ™ ,bdYdhYZajo ™ 'WViZg†Vh666^cXaj^YVh ™ GZh^hiZcX^VYZaVWViZg†V

%]

™ K^h^W^a^YVY]VhiV*%%b ™ F[ie0(&\

8DC?JCIDAJOGD69A:9EAJ<H G:;#

&**)%

™ 'bdYdhYZajo ™ 'WViZg†Vh666^cXaj^YVh ™ K^h^W^a^YVY(%%b ™ GZh^hiZcX^VYZaVWViZg†V(%] ™ F[ie0((\eVgZ_V

BD9:AD

EKE€

GdVYA:9Eaj\hCZ\gd

((!'%


AJO;A6H=MB>C> G:;#&'+(-

BD9:AD;aVh]MB^c^

EKE€

,!*%

™ *A:9gd_dh ™ ,bdYdhYZajo ™ 'WViZg†Vh666^cXaj^YVh ™ GZh^hiZcX^VYZaVWViZg†V

%]

™ K^h^W^a^YVY]VhiV*%%b ™ F[ie0(&\

AJOB:<6AJB>& G:;#

BD9:AD

EKE€

&(+%'

BZ\Vajb^&7aVcXV#9ZaVciZgV

&(!(%

&(+%(BZ\Vajb^&7aVcXV#IgVhZgV

&(!(%

8DC?JCIDAJO6AJB>EJH= G:;#&**(.BD9:AD

EKE€

6ajb^Ejh]CZ\gd

')!-%

BD9:AD

EKE€

Ajb^M*IgVch#9ZaVciZgV Ajb^M*IgVch#IgVhZgV

)&!,* (.!'%

™ AjoYZaVciZgVnigVhZgV ™ 'bdYdhYZajo ™ AjoYZaVciZgV&)ajbZch ™ AjoigVhZgV+ajbZch ™ gZh^hiZcX^VYZaVWViZg†V

]dgVh

™ F[ie0(&\eVgZ_V

AJOAJB>M*JH7 G:;#

&'&*. &'&*- 

™ HZgZXVg\VXdcZaJH7#8Vg\VYdg^cXaj^Yd ™ )*ajbZch ™ *A:9jaigVWg^aaVciZWaVcXddgd_d ™ 'bdYdhYZajo ™ GZh^hiZcX^VYZaVWViZg†V&"+] ™ K^h^W^a^YVY]VhiV*%%b ™ HZejZYZbdciVgZcXjVafj^ZgaVYd

&) '%.


@>I7>@:76H>8 G:;#

-+.(

BD9:AD

EKE€

@^i7^`Z7Vh^X

),!%%

™ 7dbWV:XdcdM ™ =ZggVb^ZciVBjai^M ™ 7dahVh^aa†c8aVhh^XMh^cegdiZXidgaajk^V ™ 8V_VeVgX]ZhEViX]M

:XdcdM

Bjai^M

8aVhh^XM

EViX]M


@>IG:E6G68>âCIJ7:A:HH G:;#&'&)*BD9:AD

EKE€

@^iGZeVgVX^‹cIjWZaZhh

&%!%%

™ &]ZggVb^ZciVgZeVgVX^‹c ™ *bZX]Vh&#*bb ™ *bZX]Vh(#*bb

E6G8=:HE6I8=M G:;#,(*( 

BD9:AD8V_VeVgX]ZhEViX]M(+jc^Y#

EKE€

'!&%jc^Y#

™ +eVgX]Zh'YZ'*bb!)YZ'%bb

&)

™ &eVeZaYZa^_V ™ &i^oV ™ &ijWdeZ\VbZcid

'&&

(+jc^Y#

E6G8=:HFJ>8@;>M6JID69=:H>KDH G:;#

&'&)+ BD9:AD™ +eVgX]ZhYZ'*bb ™ &eVeZaYZa^_V ™ ;{X^aigVchedgiZ

(%jc^Y#

8V_VeVgX]ZhVjidVY]Zh^kdh(%jc^Y#

EKE€

'!+%jc^Y#


6CI>GGD7DMI:C968DB7DM)nM&' G:;#&'&+& &)&((

 

BD9:AD

EKE€

MiZcYV8dbWdM) MiZcYV8dbWdM&'

'+!.% '+!(%

™ 8dcigVhZŠVgZhZiZVWaZ ™ GZh^hiZciZVaV^ciZbeZg^Z ™ 9^{bZigd/)bbn&'bb ™ Adc\^ijY/&-%%bb

6CI>GGD7D8DB7DMED8@:I G:;#.+++BD9:AD

EKE€

8dbWdMEdX`Zi

&*!(%

™ 8dcigVhZŠVgZhZiZVWaZ ™ GZh^hiZciZVaV^ciZbeZg^Z ™ 9Z[{X^aigVchedgiZ ™ 9^{bZigd/'#(bb ™ Adc\^ijY/&%%%bb ™ :_c[di_ed[i0&('m-*bb

E:96ABI7;A6I6AJB>C>D G:;#&)*-( ™ 8dchigj^YdZcVajb^c^d ™ EVgVi^_VhYZ(&#+bb ™ F[ie0-*\BD9:AD

EKE€

EZYVaBI7ÓViVajb^c^d

&*!*%

ravx  

bikedifusion 2017

ravx  

bikedifusion 2017

Advertisement