Page 1


86?686ODA:I6H8DCK:GHDG6HE:96A>:G77(%$E;(% G:;#&*..%BD9:AD

86CI>969

EKE€

8V_VXdckZghdgZh

+*e^ZoVh

')-!%%

&'H=>B6CD$HG6BVYVeiVYdgYZ')bb )HG6B"A:;IVYVeiVYdgYZ''bb &'%#,bbZheVX^VYdg™ YX]d#')bb>9!H]^bVcdYX]#d^of#0HG6Bh‹adYX]d# )&#-bbZheVX^VYdg™ YX]d#')bb>9!H]^bVcdYX]#d^of#0HG6Bh‹adYX]d# )'#*bbZheVX^VYdg™ YX]d#')bb>9!H]^bVcdYX]#d^of#0HG6Bh‹adYX]d# )'#*bbZheVX^VYdg™ ^of#(%bb>9!HG6B )*bbZheVX^VYdg™ ^of#(%bb>9!HG6B )&%bbZheVX^VYdg™ ^of#(%bb>9!HG6B -6gVcYZaVhYZdcYV &:migVXidg

86ODA:I6H8DCK:GHDG6H(-+:KD G:;#&*.-+ &*.-,

 

BD9:AD

8DADG

EKE€

(-+ZkdH]^bVcd (-+ZkdHgVb

CZ\gd CZ\gd

**!%% *-!%%

EZhd)-\# H]^bVcd/ 'VYVeiVYdgZh')bb -ZheVX^VYdgZhYZ%#,bb HgVb/

&VYVeiVYdgZh')bb &VYVeiVYdgZh''bb -ZheVX^VYdgZhYZ%#,bb

86ODA:I6H8DCK:GHDGH677$E;(% G:;#

&*..& &+&'- 

BD9:AD

8DADG

EKE€

8VodaZiVXdck#77$E;(%H]^bVcd 8VodaZiVXdck#77$E;(%HgVb

CZ\gd CZ\gd

(*!,% (*!,%

™ :a@^i77$E;(%hZVYVeiVVeg{Xi^XVbZciZXjVafj^ZgXjVYgd

77(%nE;(%!^cXajnZcYdVW^X^XaZiVhYZbdciVŠVXdbdYZ XVggZiZgV!h^ZbegZnXjVcYdhZVceVgVXV_VhYZeZYVa^ZgZh ZcigZ+-n-(bb# ™ :a@^i^cXajnZ'VYVeiVYdgZhn&)hZeVgVYdgZhaViZgVaZh^of#n YX]V#eVgVV_jhiVgaVa†cZVYZXVYZcVdaVhedh^WaZh]da\jgVh fjZejZYVchjg\^gZcaVhW^ZaVh#


86ODA:I6H8DCK:GHDG6H77(% G:;#&*.-- &*.-.

 

BD9:AD

8DADG

EKE€

77(%H]^bVcd 77(%HgVb

CZ\gd CZ\gd

()!.% ()!.%

86ODA:I6H8DCK:GHDG6HE;77(% G:;#&*..' &*..(

 

BD9:AD

8DADG

EKE€

E;77(%H]^bVcd E;77(%HgVb

CZ\gd CZ\gd

(-!&% (-!&%

86ODA:I6H8DCK:GHDG6H77G><=I G:;#&+'%' &+'%(

 

&'

BD9:AD

8DADG

EKE€

77G^\]iH]^bVcd 77G^\]iHgVb

CZ\gd CZ\gd

+&!*% +)!%%

I^_cWde0 -ZheVX^VYdgZhYZ%#,bb IhWc0 -ZheVX^VYdgZhYZ%#,bb

8DCK:GHDG77(%nE;77(%HG6B G:;#

BD9:AD

8DADG

EKE€

&*..+ &*.., 

8dckZghdg77(%HgVb 8dckZghdgE;77(%HgVb

CZ\gd CZ\gd

-'!*% -'!*%

&+&,' &+&,&

 

8dckZghdg77(%H]^bVcd CZ\gd 8dckZghdgE;77(%H]^bVcd CZ\gd

-'!*% -'!*%

&,*


86?6HE:96A>:GH=>B6CDnHG6B<ME G:;#&*..) &*..*

 

BD9:AD

8DADG

EKE€

EZYVa^ZgH]^bVcd EZYVa^ZgHgVb<ME

CZ\gd CZ\gd

*+!&% *+!&%

BD9:AD

8DADG

EKE€

EZYVa^Zg77-+$.'HgVb EZYVa^Zg77-+$.'H]^bVcd

CZ\gd CZ\gd

*&!%% *&!%%

86?6E:96A>:G77-+$.' G:;#&+&*, &+&,(

 

86?6E:96A>:GE;77(% G:;#

&,&,)

NEW!

BD9:AD

8DADG

EKE€

EZYVa^ZgE;77(%

CZ\gd

*-!%%

NEW!


86?6E:96A>:G77-+$.'DJI7D6G9 G:;#&+.)* &+.))

BD9:AD

 

8DADG

EKE€

EZYVa^ZgDjiWdVgY77-+$.'HgVb CZ\gd EZYVa^ZgDjiWdVgY77-+$.'H]^b# CZ\gd

-'!*% -'!*%

86?6E:96A>:GE;77(%DJI7D6G9 G:;#

&,(.'%)*"*

NEW!

BD9:AD

8DADG

EKE€

EZYVa^ZgDjiWdVgYE;77(%

CZ\gd

-'!*%

NEW!

AA6K:E:96A>:GDJI7D6G9 G:;#

&+,.+

BD9:AD

EKE€

AAVkZeZYVa^ZgDjiWdVgY

+&!*%

&' &,,


:MIG68IDG:H9:GD96B>:CIDH G:;#&+'(+ &+'(, &+'(- &+'(.

BD9:AD

   

:migVXidgGdYVb^Zcid :migVXidgGdYVb^Zcid :migVXidgGdYVb^Zcid :migVXidgGdYVb^Zcid

9>ÛB:IGD

-bb &%bb &'bb &*bb

EKE€

&.!-% &.!-% &.!-% ',!*%

AA6K:867:8>AA69:G69>DH G:;#&,%+'BD9:AD

EKE€

AAVkZ8VWZX^aaVYZGVY^dh

))!'%

6njYVV^cigdYjX^gngdhXVgaVhXVWZX^aaVhYZadhgVY^dhXjVcYdZad_VaYZaVaaVciVZh egd[jcYd#

6A6G<69DGKÛAKJA6 G:;#BD9:AD

ADC<>IJ9

EKE€

&,%+(6aVg\VYdgK{akjaVjc^YVY

'Ç

,!(%

&,%+)6aVg\VYdgK{akjaVjc^YVY

(Ç

,!(%

7DI:7G>96H G:;#

&,%+*

™ 7diZ+%%Wg^YVh ™ '%%bbYZadc\^ijY

BD9:AD

8DADG

EKE€

7diZ7g^YVh

CZ\gd

(%!'%


6G6C9:A6H9>G:88>âC6AJB>C>D G:;#&*.,. &*.-& &*.,- &*.-%

   

BD9:AD

8DADG

86CI>969

EKE€

&&$-'#*bb &&$-*bb &&$-&%bb &&$-'%bb

CZ\gd CZ\gd CZ\gd CZ\gd

* * * &

&%!'% &%!'% &'!'% (!-%

6G6C9:A6H9>G:88>âC86G7DCD G:;#

&*.-( &*.-* &*.-' &*.-)   

BD9:AD

8DADG

&&$-'#*bb &&$-*bb &&$-&%bb &&$-'%bb

8VgWdcd 8VgWdcd 8VgWdcd 8VgWdcd

86CI>969

EKE€

* * & &

&'!)% &'!)% +!%% -!%%

&' &,.


E6I>AA6H9:86B7>D G:;#

&+&*&*.)& &*.+% &*.+* &*.,) &*.&. &*.'& &*.') &*.'+ &*.'. &*.(' &*.(&+(.. &*.)' &*.)* &*.). &*.*% &*.*& &*.*' &*.*( &*.*) &*.** &*.*+ &*.*, &*.*. &*.+& &*.+' &*.+( &*.+) &*.++ &*.+, -*%. &*.+. &*.,% &*.,& &*.,' &*.,* &*.,+ &*.,, &*.&+ &*.&, &*.'% &*.'' &*.'( &+))&+)%( &*.'* &*.', &*.'&*.(% &*.(& &*.(( &*.() &*.(* &*.(+ &*.(, &*.(. &*.)% &*.)) &*.)+ &*.), &+-&)BD9:AD D±=

F F7J?BB7;C;H=;D9?7

D±(

=J

D±+

JH;A%=7HO<?I>;H

D±,

JH;A%=7HO<?I>;H%8>

D± /

=J%9EBK;H%8;H=7CEDJ

D± ''

IF;9?7B?P;:%<E9KI

D±'(

IF;9?7B?P;:

D±')

IF;9?7B?P;:

D± '*

IF;9?7B?P;:

D±'+

=J

D±',

97DDED:7B;

D±'-

97DDED:7B;

D±'/

97DDED:7B;

D±(&

=?7DJ

D± ('

=?7DJ

D±(+

EH8;7%I9EJJ%8C9%<E9KI%DEH9E$$$

D± (-

9K8;%<E9KI%8C9%DEH9E%8?7D9>?$$$

D±)'

9K8;

D±).

9K8;%<E9KI%=J%C;H?:7

D± *'

C7II?%8?7D9>?

D± *(

<E9KI%8?7D9>?%B7F?;HH;

D±*)

KD?L;=7

D±*+

9;HL;BE%:;L?D9?%:;97J>BED

D±*,

AED7

D±*/

I9EJJ%C;H?:7%CED:H7A;H%9K8;$$$

D±+)

C;H?:7%D?D;H%97DOED

D±+*

C;H?:7

D±+.

EH8;7%<E9KI%IJ;L;DI%97DOED

D±+/

<;BJ B

D±,'

B7F?;HH;%9EBK;H%8C9%9EBD7=E

D±,+

IF;9?7B?P;:

D±,-

CED:H7A;H%DEH9E%<K@?

D±-&

?8?I%?DJ;DI;

D±-)

C7H?D

D±-+

?DJ;DI;

D±--

?HED>EHI;

D±/(

EH8;7%;7IJED

D± /*

=J

D±/,

8>%=J%8C9%H?:B;O%7H=ED'.

D±'&'

9;HL;BE%8;H=7CEDJ

D±'&+

9EHH7J;9%@7C?I 7

D±''&

8>%97DDED:7B;

D±'(&

F?D7H;BBE%DEH9E

D± '('

F?D7H;BBE%IJ;L;DI

D±'(+

9ECC;D97B

D±'))

BEEA%H7B;?=>

D±').

F?D7H;BBE

D± '**

JH;A

D±'*.

8?7D9>?

D±'+*

C;H?:7

D±'+/

97DDED:7B;

D±',(

97DDED:7B;

D±',)

9;HL;BE

D±',,

9EBC7H

D±',-

=?7DJ

D±',/

97DDED:7B;

D±'.-

<;BJ%DEH9E B

D±'//

97DDED:7B;

D±(&-

C;H?:7

D±('&

9K8;%>7?8?A;

D±('-

:?7CEDJ879A%H7B;?=>

D±(*&

<;BJ B

™ AVheVi^aaVhi^ZcZc\VgVci†VYZedg

k^YVedgYZ[ZXidYZbViZg^VadYZ [VWg^XVX^‹c# ™ AVheVi^aaVhL]ZZahhdcb{h gZh^hiZciZhfjZdigVhbVgXVh!edgfjZ Zhi{cbZXVc^oVYVhnZaVWdgVYVhXdc Vajb^c^d+%+&I+JHVk^VX^‹cneVhVc edgjcV^cheZXX^‹cb^cjX^dhVVciZhYZ edcZghZVaVkZciV# CWZ[_dj^[KI7


C°'"<I

C°*"IG:@$<6GN;>H=:G

C°+"7=$8J7:$IG:@$<6GN;>H=:G

C°."<I$8DAJ:G$7:G<6BDCI

C°&&"HE:8>6A>O:9$;D8JH

C°&'"HE:8>6A>O:9

&' &-&

C°&("HE:8>6A>O:9

C°&)"HE:8>6A>O:9


C°&*"<I

C°&+"86CCDC96A:

C°&,"86CCDC96A:

C°&."86CCDC96A:

C°'%"<>6CI

C°'&"<>6CI

C°'*"DG7:6$H8DII7B8$;D8JH###

C°',"8J7:$;D8JH$7B8$CDG8D###


C°(&"8J7:

C°(-"8J7:$;D8JH$<I$B:G>96

C°)&"B6HH>$7>6C8=>

C°)'";D8JH$7>6C8=>$A6E>:GG:

C°)("JC>K:<6

C°)*"8:GK:AD$9:86I=ADC$9:K>C8>

&' &-(

C°)+"@DC6

C°)."H8DII$B:G>96$BDC9G6@:G###


C°*("B:G>96$C>C:G$86CN%C

C°*)"B:G>96

C°*-"DG7:6$;D8JH$HI:K:CH$86CNDC

C°*.";:AI

C°+&"A6E>:GG:$8DAJ:G$7B8$8DAC6<D

C°+*"HE:8>6A>O:9

C°+,"BDC9G6@:G$CDG8D$;J?>

C°,%">7>H$>CI:CH:


C°,("B6G>C

C°,*">CI:CH:

C°,,">GDC=DGH:

C°.'"DG7:6$:6HIDC

C°.)"<I

C°.+"7=$<I$7B8$G>9A:N$6G<DC&-

&' &-*

C°&%&"8:GK:AD$7:G<6BDCI

C°&%*"8DGG6I:8$?6B>H


C°&&%"86CCDC96A:$7=

C°&'%"E>C6G:AAD$CDG8D

C°&'&"E>C6G:AAD$HI:K:CH

C°&'*"8DBB:C86A

C°&(("ADD@$G6A:><=

C°&(-"E>C6G:AAD

C°&))"IG:@

C°&)-"7>6C8=>


C°&*)"B:G>96

C°&*."86CCDC96A:

C°&+'"86CCDC96A:

C°&+("8:GK:AD

C°&++"8DAB6G

C°&+,"<>6CI

&' &-,

C°&+."86CCDC96A:

C°&-,";:AI$CDG8D


C°&.."86CCDC96A:

C°'%,"B:G>96

C°'&%"8J7:$=6>7>@:

C°'&,"9>6BDCI768@$G6A:><=

C°')%";:AI

E6I>AA6:B:G<:C8>6

wheels  

bikedifusion 2017

wheels  

bikedifusion 2017

Advertisement