Page 1


AdhejŠdhGZYBdc`ZnZhi{c [VWg^XVYdhVeVgi^gYZjcV[‹gbjaV c^XVZch^a^XdcV&%%!XdcjcV VaiVVWhdgX^‹cYZk^WgVX^dcZh# EjŠdhYZYdWaZYZch^YVY!aVXVeV ^ciZgcV!b{hYZchV!VWhdgWZaV k^WgVX^‹cYZabVc^aaVgb^ZcigVh fjZaVXVeVZmiZgcV!b{hedgdhV! hZVYVeiVeZg[ZXiVbZciZVaV bVcd# :hi{cY^hZŠVYdheVgVfjZ VWhdgWVceVgiZYZaV]jbZYVYn b^i^\jZcZaYZha^oVb^Zcid# 8dbejZhidÆVY]ZgZciZÇeVgVjhVg Xdcdh^c\jVciZhnZhgZbVgXVWaZ hj\gdhdg!ZheZX^VabZciZZa bdYZadYZ+#*bb!ZaYdWaZ YZ\gdhdgYZdigdhejŠdhZcZa bZgXVYd# AaZkVcgZkZhi^b^ZcidJKadfjZadh ]VXZb{hgZh^hiZciZhVai^Zbedn bVci^ZcZcZaXdadg# ;VWg^XVYdhXdcjcXdbejZhidbjn gZh^hiZciZVaVgdijgV# BjnXdc[dgiVWaZhnYZ\gVc VY]ZgZcX^VVaiVXid!hZV\VggVcYZ bVcZgVhdgegZcYZciZ#

µ9:7:C EGD76GH: E6G6CDI6GA6

9>;:G:C8>6


EJxD@tGK*bb G:;#&*.&&BD9:AD

8DADG

EKE€

@~gk*bb

CZ\gd

'%!*%

™ &%%H^a^XdcVgZh^hiZciZVaVh^cXaZbZcX^VhYZai^Zbed ™ *#*bbYZ\gdhdg ™ 8dbejZhidXdcVaiVVbdgi^\jVX^‹cYZaVhk^WgVX^dcZh ™ EZg[ZXideVgVM8gVX^c\ ™ EZhd/)-\*)\XdciVedcZh ™ 8dc[dgiYjgVYZgd ™ Adc\^ijY&((bb

CWZ[_dj^[KI7

EJxD@tGKMI+#*bb G:;#&*.&' &*.&( &*.&) &+&.* &+&,+

    

BD9:AD

8DADG

EKE€

@~gkMI+#*bb @~gkMI+#*bb @~gkMI+#*bb @~gkMI+#*bb @~gkMI+#*bb

CZ\gd Gd_d 6oja CVgVc_V KZgYZ

'&!.* '&!.* '&!.* '&!.* '&!.*

™ &%%H^a^XdcVgZh^hiZciZVaVh^cXaZbZcX^VhYZai^Zbed ™ +#*bbYZ\gdhdg ™ 8dbejZhidXdcVaiVVbdgi^\jVX^‹cYZaVhk^WgVX^dcZh ™ EZg[ZXideVgVaVg\dhgZXdgg^YdhZcW^X^ ™ 8dc[dgiYjgVYZgd ™ Adc\^ijY&((bb

CWZ[_dj^[KI7

* +.


EJxD@tGKMI+#*bb#:9>8>âCA>B>I696 G:;#&*.&*BD9:AD

8DADG

EKE€

@~gkMI+#*bb

GdhV

'&!.*

™ EgdYjXX^‹ca^b^iVYV ™ :a*%YZadhWZcZÒX^dhfjZGZYBdc`ZnHedgihgZX^WZ

YZaVkZciVYZZhidhejŠdhhdcYdcVYdhVY^kZghVh dg\Vc^oVX^dcZhYZX{cXZgYZbVbV

™ &%%H^a^XdcVgZh^hiZciZVaVh^cXaZbZcX^VhYZai^Zbed ™ +#*bbYZ\gdhdg ™ 8dbejZhidXdcVaiVVbdgi^\jVX^‹cYZaVhk^WgVX^dcZh ™ EZg[ZXideVgVaVg\dhgZXdgg^YdhZcW^X^ ™ 8dc[dgiYjgVYZgd ™ Adc\^ijY&((bb

CWZ[_dj^[KI7


EJxD;6IE6L.#*bb G:;#&,,)& &,,)'

 

NEW! NEW!

BD9:AD

8DADG

EKE€

*

;ViEVl.#*bb ;ViEVl.#*bb

CZ\gd Gd_d

'*!,% '*!,%

,&

™&%%H^a^XdcVgZh^hiZciZVaVh^cXaZbZcX^VhYZai^Zbed ™.#*bbYZ\gdhdg ™9^{bZigdZmiZg^dgnV^chiVaVYdh/(+bb ™8dbejZhidXdcVaiVVbdgi^\jVX^‹cYZaVhk^WgVX^dcZh ™EZg[ZXideVgVaVg\dhgZXdgg^YdhZcW^X^ ™8dc[dgiYjgVYZgd ™Adc\^ijY&((bb CWZ[_dj^[KI7

NEW!


EJxD@6BE6OAD8@"DC+bb G:;#&+,(+ &+,(,

 

BD9:AD

8DADG

EKE€

@VbeVoAdX`"dc @VbeVoAdX`"dc

CZ\gd$Gd_d KZgYZ$6oja

'.!.* '.!.*

™ &%%H^a^XdcVgZh^hiZciZVaVh^cXaZbZcX^VhYZai^Zbed ™ +bbYZ\gdhdg ™ 8dbejZhidXdcVaiVVbdgi^\jVX^‹cYZaVhk^WgVX^dcZh ™ EZhd/&&(\XdciVedcZh ™ 8dc[dgiYjgVYZgd ™ Adc\^ijY&(%bb ™ (*bbYZY^{bZigdZmiZg^dg

CWZ[_dj^[KI7

Red monkey  

bikedifusion 2017

Red monkey  

bikedifusion 2017

Advertisement