Page 1

Psalmenbrochure

zing bid fluister schreeuw


Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat u redding brengt, ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.

Š iStockphoto.com/Š Catherine Yeulet

Psalm 13:6

Deze Psalmenbrochure wordt uitgegeven in het kader van de jaarlijkse Bijbelzondag. Dit jaar op 11 november 2012. Het thema staat in teken van de Psalmen. Psalmen spreken al eeuwenlang mensen aan. Mensen putten kracht

uit Psalmen, maar Psalmen kunnen ook pijn doen. In de Psalmen gaat het over emoties en levenswijsheid. Het leven met zijn vele aspecten: vurigheid, passie, strijdlust maar ook teleurstelling en verdriet. Overwinning maar ook verlies.


Zing, bid, fluister, schreeuw: wijze woorden uit de Psalmen Het thema van de Bijbelzondag luidt: ‘zing, bid, fluister, schreeuw’: wijze woorden uit de Psalmen Zingen: Psalmen willen gezongen worden. Zing Psalm 150 in de nieuwe liedcompositie die je vindt op www.bijbelvlaanderen.be Bidden: Voel je zielsverwant met alle mensen ter wereld die de Bijbel lezen en bid dat iedereen een Bijbel in zijn/haar eigen taal kan lezen! Fluisteren: Sommige Psalmen zal je fluisterend willen lezen. In stilte, in gebed. Bewonder de poëzie in de Psalmen! Schreeuwen: Andere Psalmen roepen een heftige emotie uit: angst, verdriet en woede, maar ook vreugde en geluk. In deze brochure vindt u 5 zorgvuldig uitgekozen Psalmen. De combinatie van tekst, beeld en vraagstelling is bedoeld als uitdaging om na te denken of in gesprek te gaan.

Wenst u achtergrond en commentaar bij de 5 uitgekozen Psalmen? Surf dan naar onze website www.bijbelvlaanderen.be. U kunt er ook terecht voor het bestellen van extra exemplaren van deze Psalmenbrochure. De Psalmenbrochure en de toelichting op de website kunt u gebruiken op Bijbelzondag maar ook in een gebedsgroep of Bijbelgroep. Bijbelzondag is solidariteitsdag In het kader van het partnerschap met West-Afrika bestemmen we dit jaar de giften voor Bijbelvertalingen in Togo, Benin en Burkina Faso. Onze collega’s werken hard aan een volledige vertaling in het Mina (Togo), in het Gun (Benin) en Mòoré (Burkina Faso). Ze hebben onze steun broodnodig!

De Psalmen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV 2004/2007), een realisatie van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting.


de Nationale Beeldbank/Robert Hoetink

Hoe lang nog?


Psalm 13 Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten, hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God! Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink. Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen,’ mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.   Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat u redding brengt, ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.

Meer weten over de Psalmen? Bezoek: www.bijbelvlaanderen.be

Hoe blijf ik in moeilijke tijden op God vertrouwen?

Wapenstilstand Traditiegetrouw vieren we de Vlaamse Bijbelzondag elke tweede zondag van november. Dit jaar is dit op 11/11. Een datum die in Vlaanderen gebeiteld staat als Wapenstilstand. Op die dag zwegen eindelijk de wapens na een verschrikkelijke Eerste Wereldoorlog. Een dag vol emoties: verlies, pijn, ellende en dood maar ook overwinning, herstel, hoop en vrede. Gelukkig! Gods liefde is sterker dan de dood. Gods vrede roept een halt

toe aan wreedheid. Een boodschap die we lezen in Psalm 13. Deze Psalm werd vast gebeden en uitgeschreeuwd in de loopgraven van Passendaele en Diksmuide. Vandaag zijn de omstandigheden anders, maar we blijven het uitschreeuwen: WAAROM al die pijn, moeite en zorg? Gelukkig! Ook vandaag is Gods reddende hand nabij. Dit leert ons Psalm 13.


Š Shutterstock

Bladeren verdorren niet


Psalm 1 Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.   Zo niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind.   Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood.

Waarom zijn de Psalmen poëzie? Ontdek het op www.bijbelvlaanderen.be!

Hoe kan Gods wet mij vrijheid en vreugde geven?


Š iStockphoto

Witter dan sneeuw


Psalm 51 Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet, was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden. Ik ken mijn wandaden, ik ben mij steeds van mijn zonden bewust, tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen.   Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving, maar u wilt dat waarheid mij vervult, u leert mij wijsheid, diep in mijn hart.   Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein, was mij en ik word witter dan sneeuw. Laat mij vreugde en blijdschap horen: u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. Sluit uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld teniet.   Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. ...

Nieuwsgierig naar de achtergrond van deze Psalm? Bezoek: www.bijbelvlaanderen.be

Hoe ga ik om met mijn fouten?


Š ABS/B. Leaman

Gebogenen richt Hij op


Psalm 146

Wilt u meer weten over de betekenis van deze Psalm voor vandaag? Neem een kijkje op www.bijbelvlaanderen.be

Halleluja! Loof de HEER, mijn ziel. De HEER wil ik loven, zolang ik leef, mijn God bezingen zolang ik besta.   Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.   Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God, die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft,   hij die trouw is tot in eeuwigheid, recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan de hongerigen. De HEER bevrijdt de gevangenen, de HEER opent de ogen van blinden, de HEER richt de gebogenen op,   de HEER heeft de rechtvaardigen lief, de HEER beschermt de vreemdelingen, wezen en weduwen steunt hij, maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.   De HEER is koning tot in eeuwigheid, je God, Sion, van geslacht op geslacht.   Halleluja! Gods koninkrijk is vredevol en rechtvaardig! Hoe kan ik bijdragen aan een rechtvaardige wereld?


Š Verheijden / HH

Met dans en tamboerijn


Psalm 150 Halleluja! Loof God in zijn heilige woning, loof hem in zijn machtig gewelf, loof hem om zijn krachtige daden, loof hem om zijn oneindige grootheid.   Loof hem met hoorngeschal, loof hem met harp en lier, loof hem met dans en tamboerijn, loof hem met snaren en fluit.   Loof hem met klinkende bekkens, loof hem met slaande cimbalen. Alles wat adem heeft, loof de HEER.   Halleluja!

Geïnteresseerd in het zingen van een nieuwe compositie van Psalm 150? Kijk op www.bijbelvlaanderen.be

Hoe kan ik God loven?


Psalmen voor West-Afrika Hebt u genoten van de Psalmen in deze Psalmenbrochure? Voelde u ook de troostende bevrijding bij het lezen van Psalm 51? Heeft de kracht en de hoop uit Psalm 146 u goed gedaan? Ongetwijfeld. Al eeuwenlang leven mensen met de Psalmen. Het zijn liederen die troosten bij verdriet en bemoedigen in hopeloze situaties. Psalmen verwoorden diepe innige gevoelens. Een Bijbel zonder Psalmen … het is bijna niet voor te stellen. Toch moeten veel christenen in West-Afrika het doen zonder deze levensliederen. Sommigen van hen kennen dit Bijbelboek niet eens! Daar willen we samen met u verandering in brengen. Méér dan een Bijbel Het Vlaams en Nederlands Bijbelgenootschap zijn in 2010 een bijzondere samenwerking aangegaan met de Bijbelgenootschappen in

Burkina Faso, Benin en Togo. Deze Bijbelgenootschappen werken met man en macht aan Bijbelvertalingen in drie belangrijke inheemse talen. Maar er is méér. In West-Afrika is grote behoefte aan ‘aangepaste’ Bijbels. Denk aan braille- en luisterbijbels, Bijbelboekjes voor alfabetiseringslessen en Bijbels voor kinderen. Om deze bijzondere uitgaven van de Bijbel te produceren, is een goede vertaling van het grootste belang. Psalmen lezen in Togo In Togo schiet het vertaalwerk goed op. Het Nieuwe Testament in de Mina-taal is al klaar. Het Oude Testament nog niet. De kerken zien reikhalzend uit naar een vertaling van de Psalmen om te gebruiken in de eredienst. Nog 10% te gaan in Burkina Faso Bijna elke dag wordt er in Burkina Faso een nieuwe kerk geopend! Veel jonge gelovigen spreken Mòoré, de taal van ruim


©NBG/Joyce van de Veen

zes miljoen Burkinezen. De Bijbelvertaling die ze lezen is sterk verouderd. Het Bijbelgenootschap werkt hard aan de nieuwe vertaling, die is voor bijna 90% klaar. Bijbel in een nieuw alfabet in Benin De huidige Gunvertaling dateert uit 1923. Zelfs het alfabet is inmiddels veranderd. De regering stimuleert het vertaalwerk omdat de Bijbelboekjes worden gebruikt in alfabetiseringsprogramma’s. Maar vertaalwerk is een langdurig project en daardoor duur, zonder giften uit Vlaanderen zou het niet haalbaar zijn. Een vertaling van de Bijbel is erg duur en de vuistregel is dat iedereen voor een dagloon een Bijbel moeten kunnen kopen. Het dagloon in West-Afrika varieert van 50

Cyprienne Assogba en haar collega’s werken aan de vertaling van het Oude Testament in het Gun. “Het is prachtig, zinvol werk. Dankzij ons werk beschikken straks vier miljoen mensen in Benin over de Bijbel in hun moedertaal.”

cent tot twee euro. Het resterende bedrag moet dus komen uit giften. U kunt de mensen in West-Afrika een Psalm cadeau geven! Voor maar 10 euro geeft u een halve pagina vertaalwerk in Benin, Togo of Burkina Faso cadeau. U kunt ook één of meer exemplaren van de Bijbel schenken in het Gun, Mina of Mòoré. Met uw hulp zorgt u dat mensen leren lezen, dat kinderen Bijbelverhalen ontdekken en blinden de Bijbel in braille kunnen lezen. Mogen de gelovigen in West-Afrika rekenen op uw steun? Alvast hartelijk dank!


Het Vlaams Bijbelgenootschap: actief in Vlaanderen én wereldwijd Het Vlaams Bijbelgenootschap (VBG) is een interkerkelijke organisatie die tot doel heeft de Bijbel te vertalen en te verspreiden en het gebruik ervan te bevorderen in Vlaanderen en daarbuiten. Uitvoerige informatie over het VBG vindt u op www.bijbelvlaanderen.be

Het VBG zoekt naar nieuwe en creatieve manieren om de Bijbel zo toegankelijk mogelijk te maken voor een breed publiek. We doen dat door: • Een ruim aanbod aan Bijbeluitgaven beschikbaar te stellen • Hulpmiddelen uit te reiken zoals leeswijzers bij de Bijbel, het jaarlijkse Bijbelleesrooster, creatieve uitgaven,… • Het inrichten van lezingen, cursussen, Bijbelavonden,… • Het organiseren van Bijbeltentoonstellingen, zoals ‘Expo Biblia’ Het VBG wereldwijd Het VBG steunt Bijbelwerk in derdewereldlanden. De vraag naar Bijbels is daar groot, maar vaak is er geen geld om de Bijbel te vertalen, te drukken en te verspreiden. Het VBG wil ertoe bijdragen dat de Bijbel ook daar voor iedereen beschikbaar is in een verstaanbare taal, in een toegankelijke vorm en tegen een betaalbare prijs. Meer info? Aarzel dan niet contact op te nemen. Vlaams Bijbelgenootschap Pelderijnstraat 10 8310 Brugge · T 050 79 10 21 info@bijbelvlaanderen.be www.bijbelvlaanderen.be

Bijbel Vandaag Driemaandelijks tijdschrift van het Vlaams Bijbelgenootschap September 2012 Afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2, P4A9146

Het VBG in Vlaanderen

Psalmenbrochure  
Psalmenbrochure  
Advertisement