Page 1

‫ﻛُﺮدﻫﺎي ﻓﺮاﻣﻮش‬

‫ﻫﻨﻮز در ﻛﺮدﺳﺘﺎن‬

‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ رﻓﻴﻖ ﻋﻤﺮ‬

‫ﺷﺪه ﺷﻤﺎل‬

‫ﻧﺮخ ﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ‬

‫اﻳﻠﺨﺎﻧﻴﺰاده‬

‫ﺧﺮاﺳﺎن‬

‫ﺟﺎن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ!‬

‫ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺖ” ﺑﺤﺮان”‬

‫در ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﻳﺎدﺑﻮد ﺷﻬﺪاي‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻮﻣﻪ ﻟﻪ‬

‫ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ‪ 7‬ﺗـﻴـﺮ‬

‫زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن‬

‫ﺳﺮدﺷﺖ‪ ،‬ﻣﺮدم ﺳﺮدﺷﺖ اﻗﺪام‬

‫ﻣﺼﻮب ﻛﻨﮕﺮه دوازدﻫﻢ )ﻛﻨﮕﺮه رﻓﺮم(‬

‫ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ و‬ ‫راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ‬

‫ﺗﻴﺮﻣﺎه ‪ -1387‬ژوﺋﻦ‪2008‬‬ ‫)‪(6‬‬

‫‪١٣٨٩   ١‬‬

‫ر ‪:‬‬

‫ ل اول‬

‫دﻳﺪار ﻣﻴﺎن ﺣﺰب دﻣﻜﺮات و ﻛﻮﻣﻪﻟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ‪ 18‬ﺗﻴﺮﻣﺎه ‪78‬‬ ‫ﺑﻴﮋن ﻗﺒﺎدي‬ ‫رژﯾم اسالمی در طی سی و دوسال حاکميت‬ ‫خود با چالشھای فراوانی روبرو بوده است‪ .‬در اﯾن‬ ‫مدت دو جبھه واقعی ھمواره چه نھان و چه عيان‬ ‫وجود داشته اند‪ .‬از ﯾکسو عامه مردم اﯾران برای‬ ‫بدست آوردن و تثبيت حقوق پاﯾمال شده خود با‬ ‫جان و مال و نھاﯾت فداکاری و تقدﯾم قربانيان‬ ‫بيشمار از ھر امکان موجود و معقول بھره گرفته و‬ ‫مبارزه کرده اند و از دﯾگر سو سيستم حکومتی‬ ‫جمھوری اسالمی و نظام والﯾت فقيه که برای‬ ‫گسترش و حفظ حاکميت ننگين و جناﯾتکارانه خود‬ ‫از دست زدن به ھيچ جناﯾتی ابا نداشته است‪.‬‬ ‫اﯾن حکومت اگر بياﯾيم عمرش را به سه بخش‬ ‫تقسيم بکنيم‪ ،‬در بخش اول با ﯾورش‪ ،‬زندان‪،‬‬ ‫شکنجه‪ ،‬اعدام و ترور موجی از خشونت را در‬ ‫اﯾران زﯾر سلطه خود اﯾجاد نمود تبلور اﯾن دوران را‬ ‫در دھه ی شصت ميبينيم و تک ھای پی در پی‬ ‫برای باز پس گيری دست آوردھای قيام ‪ ۵٧‬و‬ ‫فرستادن مردم به خانه ھا و سرکوب ھرگونه‬ ‫صدای مخالف که رژﯾم‬

‫با خيال خود خوﯾش را‬

‫تثبيت کرده و جزﯾره امنی را اﯾجاد نموده است‪.‬‬ ‫اﯾن جزﯾره امن روﯾاﯾی را ميتوان دھه ی ھفتاد‬ ‫دانست و به قولی و به نوعی شروع زمستان‬ ‫و"آغاز فصل سرد" اما جامعه اﯾران آنی نبود که به‬ ‫اﯾن "آغاز فصل سرد اﯾمان بياورد" و بدان تمکين‬ ‫بکند‪ .‬عالوه بر اعتراضات پراکنده ای که در گوشه و‬ ‫کنار اﯾران از آنجمله مشھد‪ ،‬قزوﯾن‪ ،‬زاھدان‪،‬‬ ‫کردستان‪ ،‬اصفھان و ‪ . . .‬وجود داشت اما مشعل‬ ‫دار بر ھم زدن روﯾای حاکميت جور و جنون بر‬ ‫اﯾران‪ ،‬دانشجوﯾان آگاه و ھوشيار بودند‪.‬‬ ‫و ساﯾر‬ ‫مشعلی که جنبش دانشجوﯾی‬ ‫جنبشھای ملی‪ ،‬صنفی و اجتماعی نگھبان و‬ ‫فروزنده آن در دھه ی ھفتاد بودند و با تحمل‬ ‫شکنجه‪ ،‬زندان و اعدام و ساﯾر بی حقوقيھا آن‬ ‫شعله ھای فروزان را حفظ نمودند‪ ،‬امروزه‬ ‫سرتاسر اﯾران را در نوردﯾده و به آتشی عظيم‬ ‫مبدل گشته است که موجودﯾت سيستم ضد‬ ‫انسانی جمھوری اسالمی اﯾران را به چالشی‬ ‫بنيان کن کشيده است‪ .‬اگر تا دﯾروز جنبش‬ ‫دانشجوﯾی به دليل عدم درک و شناخت منافع‬ ‫مشترک از سوی بخشھای مختلف نه فقط‬

‫روز چھار شنبه ‪٢/۴/١٣٨٩‬ھيأتی از‬ ‫حزب دمکرات کردستان اﯾراناز مقر‬ ‫مرکزی کومه له زحمتکشان کردستان‬ ‫دﯾدار کردند‪.‬‬ ‫اﯾن ھيأت که مرکب بود از آقاﯾان‪:‬‬ ‫‪ -١‬مصطفی ھجری دبيرکل حزب‬ ‫دمکرات‬ ‫‪ -٢‬محمد نظيف قادری عضو دفتر‬ ‫سياسی‬ ‫‪ -٣‬رستم جھانگيری عضو دفتر‬ ‫سياسی‬ ‫‪ -۴‬کرﯾم پروﯾزی عضو دفتر سياسی‬ ‫‪ -۵‬حسين نازدار عضو کميته مرکزی‬ ‫‪ -۶‬محمد صاحبی عضو کميته مرکزی‬ ‫حزب دمکرات کردستان که از سوی‬ ‫رفقا‪:‬‬ ‫‪ -١‬عمر اﯾلخانيزاده‬ ‫‪ -٢‬بھرام رضاﯾی‬ ‫‪ -٣‬صادق زندی‬ ‫‪ -۴‬بيژن قبادی‬ ‫‪ -۵‬صباح امينی‬ ‫‪ -۶‬امير صلواتی مورد استقبال گرم و‬ ‫صميمانه قرار گرفتند‪.‬‬

‫در اين نشست ابتدا در ابعاد جھانی مسئله دور‬ ‫چھارم تحريمھای شورای امنيت سازمان ملل متحد‬ ‫عليه رژيم جمھوری اسالمی مورد بحث و تبادل‬ ‫نظر قرار گرفت‪ .‬نکته مھم در اين بخش لزوم‬

‫اتخاذ موضعی متحد جھانی عليه ماجراجوييھای‬ ‫اتمی رژيم اسالمی بود که طرفين در اين باره ھم‬ ‫اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ‪8‬‬ ‫رأی بودند‪.‬‬

‫اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻧﺴﻞ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻛُﺮدي ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ؟!‬ ‫بيست و شش سال پيش ﯾعنی در‬

‫در اﯾن ميان مجله "سروه" با تحمل و‬

‫از ربع قرن اﯾن مجله خدمات شاﯾان و‬

‫سال ‪ ١٣۶٣‬با ھمت و پشتکار شاعر‬

‫پشت سر گذاشتن فراز و نشيبھای‬

‫قابل توجھی به فرھنگ و ادبيات کُردی‬

‫نامی کُرد"ماموستا ھيمن" مجله ای‬

‫فراوان بيست و شش سال با ھمت و‬

‫نمود‪ .‬نسلھای جدﯾدی از روشنفکران و‬

‫فرھنگی ھنری با نام"سروه" بطور‬

‫ادﯾبان کُرد را آموزش داد و بار آورد‪ .‬اما‬

‫مستقل منتشر شد‪ .‬ھرچند مجله و‬

‫ھمواره مورد بغض رژﯾم فرھنگ ستيز‬

‫نشرﯾات دﯾگری نيز در کردستان به‬

‫جمھوری اسالمی بود‪.‬‬

‫منتشر‬

‫اگر ماشين سانسور و خفقان رژﯾم در‬

‫صورت مستقل و ﯾا وابسته‬

‫شدند که خود به دوبخش کامال ً منفک‬

‫اﯾن چند سال توان برخورد با اﯾن مجله‬

‫تبيدﯾل گردﯾدند‪ .‬بخشی آنھاﯾی که‬

‫را نداشت‪ ،‬به دليل تالش دست‬

‫مستقل بودند و رژﯾم از آنان واھمه‬

‫اندرکاران و مدﯾران آن بود و دراﯾتی که‬

‫داشت و اگر نه بعد از انتشار اولين‬

‫در اﯾن راستا داشتند‪.‬‬

‫شماره‪ ،‬ولی بيشتر از چند شماره دوام‬

‫سر انجام بعد از بيست و شش سال‬

‫نداشتند و از سوی ارگانھای رژﯾم‬

‫تالش در خدمت به فرھنگ و ادب‬

‫توقيف و منع انتشار ﯾافته و مجوزشان‬

‫کُردی‪ ،‬در ظاھر به دليل مشکالت مالی‬

‫را باطل ميکردند‪ .‬بخش دوم نشرﯾات‬

‫سروه از انتشار باز اﯾستاد و اﯾن د‬

‫دسته عليرغم‬

‫حالی است که از سوی ارگانھا و‬

‫حماﯾتھای مالی از سوی ارگانھای‬

‫نھادھای حکومتی نشرﯾات رنگی پر‬

‫سپاه‬

‫زرق برق روزانه و ھفتگی و ماھانه با‬

‫وابسته‬ ‫حکومتی‬

‫بودند‪.‬‬ ‫نظير‬

‫اﯾن‬

‫اطالعات‪،‬‬

‫صرف ھزﯾنه ھای گزاف منتشر ميشوند‬

‫پاسداران و بعضی ادارت دولتی اقبالی‬

‫پشتکار ادﯾبان‪ ،‬روشنفکران‪ ،‬فرھنگ‬

‫در ميان مردم کردستان نداشتند و ميتوا‬

‫دوستان و مردم فرھيخته کردستان‬

‫که بجز تروﯾج خرافه‪ ،‬فاقد ھر بار‬

‫گفت که تحرﯾم و باﯾکوت شده اند‪.‬‬

‫عمرکرد و دوام آورد‪ .‬در اﯾن مدت بيش‬

‫محتواﯾی ای ھستند‪.‬‬


‫ ل اول‬

‫اداﻣﻪ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ‪:‬‬

‫ر ‪:‬‬

‫جامعه‪ ،‬بلکه حتی روشنفکران و نخبگان و نيز بنا بر‬

‫‪١٣٨٩  ١‬‬

‫دﻳﺎﻟﻮگ‬

‫اﺣﻀﺎر ﭘﺪر و ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ دو ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﻚ زﻧﺪاﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ‬

‫شراﯾط و جو حاکم تا حدودی تنھا مانده بود‪ ،‬در دھه در پی افزاﯾش فشارھا بر‬ ‫ی ھشتاد جنبش ھای ملی‪ ،‬صنفی‪ ،‬اجتماعی با خانواده انور حسين پناھی‪،‬‬

‫ورود به مرحله ای نوﯾن در مبارزه و تعوﯾض ميدان زندانی سياسی کرد‪ ،‬دو تن‬ ‫نبرد و ھمچنين موازنه قدرت به نفع خود‪ ،‬در مقابل از اقوام وی به زندان محکوم‬

‫تعزﯾری کاھش ﯾافت‪ .‬گفته‬

‫اسالمی ھر ﯾک به ﯾک‬ ‫سال زندان محکوم شدند‪.‬‬

‫می شود ماموران وزارت‬

‫پدر افشين و انور حسين‬

‫اطالعات به تازگی فشار بر‬

‫رژﯾم اﯾستاده و ھمچنانکه شاھد ھستم موجی از شدند و پدر نامبرده توسط‬ ‫اعتراض به جمھوری اسالمی سرتاسر جھان را در بر اداره اطالعات احضار شد‪ .‬به‬

‫پناھی نيز اخيرا دو مرتبه‬

‫اﯾن‬

‫توسط اداره اطالعات شھر‬

‫افزاﯾش دادند و بر ھمين‬

‫قروه احضار شده است‪ .‬انور‬

‫اساس وی چندﯾن بار به‬

‫گزارش ھرانا‪ ،‬افشين)برادر‬

‫حسين پناھی که اکنون در‬

‫اطالعات سنندج احضار شده‬

‫زندان سنندج نگھداری می‬

‫وزارت‬

‫گرفته است‪.‬‬

‫با شناخت واقعيتھای موجود جامعه اﯾران و نيز انور حسين پناھی( و بدﯾع‬ ‫ماھيت واقعی سيستم حاکم‪ ،‬لزوم تمرکز بر حسين پناھی‪ ،‬به اتھام‬ ‫اشتراکات در مطالبات و خواستھا و نيز قبول تفاوتھا و "تبليغ عليه نظام از طرﯾق‬ ‫رسميت دادن و پذﯾرش آنھا‪ ،‬احترام گذاشتن به خبر رسانی به خارج از اﯾران"‬ ‫حقوق طرفين تنھا راه واکسينه نمودن مبارزات از سوی بيدادگاه انقالب‬ ‫اقشار و صنوف مختلف در مقابل رژﯾم "جمھوری‬ ‫اسالمی اﯾران" با تمام موجودﯾت و جناحھای آن‬ ‫است که از تکرار آموخته ھای پيشين جلو گيری‬ ‫نماﯾد‪ .‬بنابر اعترافات ضمنی و گاھاً نيز مستقيم‬ ‫عناصر و مھره ھای مختلف و سران رژﯾم‪ ،‬اﯾن‬ ‫سيستم سوای از اعتراضات فزاﯾنده مردمی‪ ،‬دچار‬ ‫رﯾزش درونی شده است‪ .‬البته نباﯾد به اﯾن موضوع‬ ‫نيز خوش بين باشيم چونکه سيستمی که به‬ ‫ھيچکدام از معيارھای متعارف بين المللی متعھد و‬ ‫پاﯾبند نيست‪ ،‬ھر نوع فعل غير قابل پيش بينی ای را‬ ‫مرتکب ميشود‪ .‬با توجه به مواضع بيان شده تا‬ ‫کنونی از سوی سران اصالح طلب حکومتی و التزام‬ ‫زبانی و عملی به قانون اساسی‪ ،‬نطام جمھوری‬ ‫اسالمی و سکوت پيرامون اصل نا اصل والﯾت فقيه‪،‬‬ ‫بيانگر گرﯾزی برای ممانعت از فروپاشی نظام‬ ‫اسالمی و والﯾی است‪.‬‬ ‫اگر ﯾازده سال پيش ساﯾر جنبشھای آزادﯾخواه و حق‬ ‫طلب و ھمچنين سازمانھا و احزاب با تفکيک حساب‬ ‫افتراقات و اشتراکات و تالش برای درک‪ ،‬شناخت و‬ ‫قبول آن افتراقات توان‪ ،‬امکانات‪ ،‬فرصت و انرژی خود‬ ‫را حول اشتراکات متمرکز می نمود و جنبش پيشتاز‬ ‫ﯾعنی جنبش دانشجوﯾی که اوج آن ھيجدھم تير ماه‬ ‫‪ ٧٨‬بود‪ ،‬تنھا نمی ماند‪ ،‬ﯾقيناً اوضاع امروزه بگونه ای‬ ‫دﯾگر بود‪.‬‬ ‫فراز و فرودھای سی و دوسال اخير ﯾعنی ﯾک دھه‬ ‫پيشروﯾھای جمھوری اسالمی با ابزار لشکر کشی‬ ‫عليه ملل حق طلب‪ ،‬تعطيلی احزاب‪ ،‬بستن‬ ‫دانشگاھھا‪ ،‬تضييع مضاعف زنان‪ ،‬سرکوب‪ ،‬ترور‪،‬‬ ‫شکنجه‪ ،‬اعدام وتا حدودی عقب نشينی و نھاﯾتاً‬ ‫تحميل موج خفقان و ورود اوضاع سياسی اﯾران به‬ ‫دوران رکودی نسبی و بعد از آن تغيير معادله و‬ ‫موازنه در ميدان مبارزه عليه بی مثال ترﯾن‬ ‫حکومتھای توتاليتر مذھبی‪ ،‬دھه تک ھای مردمی‬ ‫عليه اﯾن حکومت خودکامه فرا رسيده است و دگر‬ ‫فرصتی بای تجربه اندوزی نيست و باﯾد آموخته ھا را‬ ‫واقع بينانه و بدور از ھر غرض و مرضی بکار بست‪.‬‬ ‫ھر گونه اھمال کم توجھی و بی تفاوتی در قبال‬ ‫آموزه ھای گذشته‪ ،‬تکرار تسلسلی باطل و بی‬ ‫پاﯾان است‪.‬‬

‫زندانی‬

‫است‪.‬‬ ‫اطالعات‬

‫شود‪ ،‬در دادگاه بدوی به‬

‫سياسی‬

‫بازجوھای‬ ‫قصد‬

‫دارند‬

‫را‬

‫انور‬

‫اتھام "محاربه و اقدام عليه‬

‫محکوم به اعدام شد و طی‬

‫حسين پناھی را بر اساس‬

‫طرﯾق‬

‫چند جلسه محاکمه حکم‬

‫پرونده ای جدﯾد مجددا به‬

‫وی بعدھا به ‪ ١٦‬سال حبس‬

‫دادگاه بکشانند‪.‬‬

‫امنيت‬

‫ملی‬

‫از‬

‫ھمکاری با احزاب کردی"‬

‫درﮔﻴﺮي ﻣﻴﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﻴﻪ ي اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن‬ ‫اتحاديه ی خانواده ھای فعاالن دربند ک>ورد‪ :‬ص>ب>ح‬ ‫روز گ>ذش>ت>ه در ج>ل>س>ه ي م>ع>ارف>ه ي ع>ل>ي>رض>ا‬ ‫شھبازي استاندار جديد كردستان‪ ،‬درگ>ي>ري ل>ف>ظ>ي‬ ‫ش>دي>دي م>ي>>ان م>>ق>ام>>ات ع>>ال>ي>>ه اس>>ت>ان اي>ج>>اد ش>>د‪.‬‬ ‫اسماعيل نجار اس>ت>ان>دار س>اب>ق ك>ردس>ت>ان در اي>ن‬ ‫جلسه اذعان كرده بود مخالف اجراي اح>ك>ام اع>دام‬ ‫ھا بوده است‪ .‬وي ھ>م>چ>ن>ي>ن اق>رار ك>رده ب>ود ك>ه‬ ‫عليرغم فشارھاي بسيار‪ ،‬چ>ن>دي>ن ن>ام>ه ب>راي ل>غ>و‬ ‫حكم اع>دام ھ>ا ب>راي م>ق>ام>ات مس>وول ب>ه م>رك>ز‬ ‫ارسال ن>م>وده ام‪ .‬اي>ن در ح>ال>ي اس>ت ك>ه ھ>ن>گ>ام‬ ‫مراجه ي خانواده ھاي شھيدان يك>ش>ن>ب>ه ي س>ي>اه )‬ ‫‪ ١٩‬ارديبھشت ( شخص استاندار خانواده ھا را ب>ه‬ ‫تمسخر گرفته و به آن ھا بي حرمتي نم>وده ب>ود ت>ا‬ ‫ج>>اي>>ي ك>>ه در پ>>اس>>خ ب>>ه س>>وال ي>>ك>>ي از اعض>>اي‬ ‫خانواده ھا مبني بر " چه كسي پ>اس>خ>گ>و اس>ت؟ "‬ ‫گفته بود خ>ودم ش>خ>ص>ا در آن دن>ي>ا پ>اس>خ اع>دام‬ ‫شدگان را خواھم داد‪ .‬در ب>راب>ر س>خ>ن>ان اس>ت>ان>دار‬ ‫سابق‪ ،‬حسن زاده م>ع>اون س>ي>اس>ي وي گ>ف>ت>ه ب>ود‬

‫اجراي حكم اعدام ھا روا بوده و در آينده ن>ي>ز ب>اي>د‬ ‫انجام پذيرد‪ .‬وي ھمچنين از زندانيان س>ي>اس>ي ك>رد‬ ‫محكوم به اعدام به عنوان تروريست ياد كرده ب>ود‪.‬‬ ‫متعاقب تنش ميان مواضع استاندار سابق و م>ع>اون‬ ‫وي‪ ،‬مصطفي نجار وزي>ر كش>ور ب>ه ش>دت ع>ل>ي>ه‬ ‫حسن زاده شوريده و گفته بود زمان سخنران>ي اي>ن‬ ‫شخص به اتمام رسيده و يكي ديگر به اي>راد س>خ>ن‬ ‫بپردازد كه سخنان اش ارزش گفتن داشته باش>د‪ .‬ب>ه‬ ‫دنبال آن‪ ،‬عليرضا شھبازي استاندار ج>دي>د ن>ي>ز ب>ه‬ ‫ايراد سخنراني پرداخته و از ھمان ابت>داي س>خ>ن>ان‬

‫اش تصريح كرده بود كه راضي به پذيرف>ت>ن پس>ت‬ ‫استانداري كردستان نبوده و تنھا به اص>رار م>ح>م>د‬ ‫رضا رحيمي معاون اول رييس جمھور مس>وول>ي>ت‬ ‫اين پست را پذيرفته است‪ .‬شايان ذكر اس>ت م>ح>م>د‬ ‫رضا رحيم>ي گ>ف>ت>ه ب>ود از آن ج>ا ك>ه ع>ل>ي>رض>ا‬ ‫شھبازي آشنا به وضعيت حاكم بر ك>ردس>ت>ان اس>ت‬ ‫و تجربه ي ي>ك دوره ف>ع>ال>ي>ت در پس>ت م>ع>اون>ت‬ ‫سياسي امنيتي را ن>ي>ز دارد ب>ھ>ت>ر از ھ>ر ش>خ>ص‬ ‫ديگري مي تواند مسايل و مص>اي>ب ك>ردس>ت>ان را‬ ‫اداره نمايد‪ .‬گفتني است اس>ت>ان>دار س>اب>ق در پ>اي>ان‬ ‫ج>>ل>>س>>ه‪ ،‬ب>>ه ھ>>ر‬ ‫يك از ك>ارك>ن>ان‬ ‫استانداري م>ب>ل>غ‬ ‫‪ ١۴٠‬ھ>>>>>>زار‬ ‫ت>>>>وم>>>>ان وج>>>>ه‬ ‫نقدي ب>ه ع>ن>وان‬ ‫ھ>>دي>>ه پ>>رداخ>>ت‬ ‫نموده بود‪.‬‬

‫ﻃﺮح اﺳﻼﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان! ؟‬ ‫طرح اسالمی انـتـخـاب ھـمـسـرﯾـابـی‬

‫رئيس سازمان آموزش و پرورش اسـتـان‬

‫ﯾـاد شــده مــوضــوع نــحــوه اســتــخــدام‬

‫دانـــشآمـــوزان دخـــتـــر دوره پـــيـــش‬

‫بوشھر طرح شنـاسـاﯾـی دانشـمـنـدان‬

‫نيروھای حقالتدرﯾس اعم از شـاغـل و‬

‫دانشگاھی تصوﯾب شد‪.‬‬

‫نــوجــوان وﯾــژه دانــشآمــوزان مــقــطــع‬

‫آزاد و راهاندازی و تاسيس مجتـمـعھـای‬

‫ھمچنين طرح پوشش سـالـم و ارزنـده‬

‫راھنماﯾی را ﯾـکـی دﯾـگـر از طـرحھـای‬

‫آموزشی و پرورشی در تمام روستاھای‬

‫وﯾژه دختران دانشآموز و زنان فرھنـگـی‬

‫تصوﯾبی معرفی کرد و گفت‪ :‬در قالب‬

‫اﯾن استانھا نيز تصوﯾب شد‪.‬‬

‫از نظر رنگ و مدل نيز مورد بررسی قـرار‬

‫حاجیزاده طرح شناساﯾـی و تـقـوﯾـت‬

‫مــیگــيــرد و بــرای اول مــھــر مــاه‬

‫کالسھای برگزﯾـده وﯾـژه دانـشآمـوزان‬

‫تصميمگيری میشود‪.‬‬

‫ابتداﯾـی را ﯾـکـی دﯾـگـر از طـرحھـای‬

‫ساﯾت حـکـومـتـی امـنـيـتـی فـارس ‪،‬‬

‫تصوﯾبی در اﯾـن نشـسـت ذکـر کـرد و‬

‫وابسته به گروه چپاولگر سپاه پاسداران‬

‫عــنــوان داشــت‪ :‬در اﯾــن طــرح فــوق‬

‫‪ ،‬نـوشـت‪ :‬رئـيـس سـازمـان آمـوزش و‬

‫برنامهای بـرای ھـمـه دروس در نـظـر‬

‫پرورش اسـتـان بـوشـھـر گـفـت‪ :‬طـرح‬

‫گرفته شده و دانـشآمـوزان بـاھـم بـه‬

‫انتخاب ھمسرﯾابی وﯾـژه دانـشآمـوزان‬

‫رقابت میپردازند و بعد از آن در ھر پاﯾـه‬

‫دختر دوره پيشدانشگاھی با ارائه نحوه‬

‫تعداد پنج کالس شناساﯾی میشوند و‬

‫صحيح ازدواج از نظر اسالم تصوﯾب شد‪.‬‬

‫اﯾن طرح دانشآموزان نخبه شناساﯾی و‬

‫با توجه به ارزﯾابیھا مشخص میشـود‬

‫محمد حاجیزاده ظھر امروز در حاشـيـه‬

‫وارد مرکز علمی‪ ،‬تکنولوژی و صـنـعـتـی‬

‫که در ھر شھر کدام درس بـھـتـر ارائـه‬

‫نشست شورای مشورتی استـانھـای‬

‫میشوند و پس از بازدﯾد کنفرانسـی را‬

‫شده است‪.‬‬

‫جــنــوبــی کشــور اظــھــار داشــت‪ :‬در‬

‫در حضور مسـئـوالن ارائـه مـیدھـنـد‪.‬‬

‫الزم به توضيح است که اﯾـن طـرح‬

‫نشست شورای مشورتـی ادارات کـل‬

‫حاجیزاده طرح تکرﯾم از پيشـکـسـوتـان‬

‫حالی مطرح ميشود که جوانان اﯾران بـا‬

‫آموزش و پرورش استـانھـای جـنـوبـی‬

‫آموزش و پرورش و بـرنـامـهرﯾـزی بـرای‬

‫مشکالت بسياری دست و پـنـجـه نـرم‬

‫شامل فارس‪ ،‬خـوزسـتـان‪ ،‬ھـرمـزگـان‪،‬‬

‫کنکور سـال آﯾـنـده را از دﯾـگـر مـوارد‬

‫ميکنند و دست به گرﯾبانند و نيـز سـن‬

‫کھگيلوﯾه و بوﯾراحمد و بوشـھـر کـه روز‬

‫تصوﯾبی در اﯾن نشست مشورتـی ذکـر‬

‫ازدواج نه به دليل بار فرھنگی بلکـه بـه‬

‫سهشنبه در بوشھـر بـرگـزار شـد‪١٠ ،‬‬

‫کرد‪.‬‬

‫دليل عدم وجود امـکـانـات اولـيـه بـرای‬

‫طرح به تصوﯾب رسيد‪ .‬وی افـزود‪ :‬طـرح‬

‫وی بيان داشت‪ :‬ھمچنين طرح پوشـش‬

‫شروع زندگی مشترک نظـيـر مسـکـن‪،‬‬

‫بصيرت فرھنگيان تحت عـنـوان بصـيـرت‬

‫سالم و ارزنده وﯾژه دختران دانشآموز و‬

‫کار‪ ،‬بھداشت و درمـان در چـنـد سـال‬

‫خواص‪ ،‬بصيرت وﯾـژه اعضـای اتـحـادﯾـه‬

‫زنان فرھنگی از نظر رنـگ و مـدل نـيـز‬

‫اخير به شدت سـيـر صـعـودی را طـی‬

‫انجمنھای اسالمی مدارس‪ ،‬عـفـاف و‬

‫مورد بررسی قرار میگيرد و بـرای اول‬

‫ميکند و بنابر اعتراف دادگاھھای خانواده‬

‫حجاب برای جلوگيری از تھاجم فرھنگی‬

‫مھر ماه تصميمگيری مـیشـود‪ .‬رئـيـس‬

‫و مراجع قانونی ذﯾربط آمار طالق نسبت‬

‫و آمــوزش مــدرســه زنــدگــی وﯾــژه‬

‫سازمان آموزش و پرورش استان بوشھر‬

‫به سال گذشته‪ ،‬بيش از چھارده درصـد‬

‫دانشآموزان از جمله اﯾن طرحھا است‪.‬‬

‫اضافه کرد‪ :‬ھمچنين عالوه بر محورھای‬

‫افزاﯾش داشته است‪.‬‬

‫در‬


‫ ل اول‬

‫کومه له زحمتکشان‬ ‫کردستان از جنبش کارگری‬ ‫ايران و جنبش سنديکايی آنان‪،‬‬ ‫از مطالبات کارگران برای‬ ‫افزايش دستمزد و حق تشکيل‬ ‫سنديکا و اتحاديه و ھرگونه‬ ‫تشکل کارگری حمايت می‬ ‫کند‪ .‬کومه له در عين حال در‬ ‫پی آن خواھد بود که رابطه‬ ‫مستقيمی با اين جنبش و‬ ‫رھبران آن در رشته ھای‬ ‫گوناگون برقرار نمايد‪ .‬ايجاد‪،‬‬ ‫تقويت و تحکيم پيوند‬ ‫جنبش‬ ‫ميان‬ ‫مبارزاتی‬ ‫کردستان و جنبش کارگری را‬ ‫وظيفه خود می دانيم و در‬ ‫عين حال معتقديم که ضروری‬ ‫است که کارگران و جنبش‬ ‫کارگری به دفاع از خواست‬ ‫کردستان‬ ‫ملی‬ ‫رھايی‬ ‫برخيزند‪.‬‬

‫ر ‪:‬‬

‫جمھوری‬ ‫يک‬ ‫استبداد در ھر شکل و ايران‬ ‫ايدئولوژی و توجيھی بايد در دمکراتيک پارلمانی مبتنی بر‬ ‫صدر الويت ھای کار ما در‬ ‫کردستان قرار گيرد‪ .‬فرھنگ ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﺣـﺰﺑـﻲ و‬ ‫سازی دمکراتيک‪ ،‬احترام به‬ ‫حقوق فردی و آزادی ھای ﭘﻠﻮراﻟﻴﺴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻨـﻴـﺎد‬ ‫مدنی و پرورش نگاه‬ ‫دمکراتيک از ھم اکنون در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن‬ ‫مناسبات خانوادگی و در‬ ‫اجتماع و در ھر تشکلی را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ داد‪.‬‬ ‫مستلزم کار مداوم است‪ .‬به ﺗﺒﻌﻴﺖ اﻗﻠﻴﺖ از اﻛﺜﺮﻳﺖ و‬ ‫ويژه اين که در سه دھه‬ ‫گذشته جمھوری اسالمی با آزادي ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻌـﺎﻟـﻴـﺖ‬ ‫تمام توان مادی و معنوی خود‬ ‫ﺑﺨﺶ دوم‪ :‬دﻳﺪﮔﺎه‬ ‫پايمال کردن حقوق و آزادی ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮاي اﻗﻠـﻴـﺖ و‬ ‫ھای فردی را دامن زده و به‬ ‫ﻛﻮﻣﻪ ﻟﻪ در ﻗﺒﺎل ﻣﻬﻢ طور سيستماتيک ابتکارات اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن در ﺟﺎﻣـﻌـﻪ‬ ‫ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ و فردی و خالقيت و شور و‬ ‫ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬ ‫استعدادھا را درھم شکسته و‬ ‫سرکوب کرده است‪ .‬فرھنگ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫سازی دمکراتيک اعتماد به دولت قانونمدار و رفاه خواھد‬ ‫نفس را باال می برد و ارزش بود‪.‬‬ ‫ھای انسانی را رواج میدھد‪ -٢ .‬اين حاکميت ايالتی از‬ ‫‪١.‬ارزش ﻫﺎ و ﻣﺒﺎﻧﻲ‬ ‫کومه له اصول شناخته قانون اساسی خود برخوردار‬ ‫ﻧﻈﺎم دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ‬ ‫شده نظام دمکراتيک را به خواھد بود‪.‬‬ ‫عنوان شرط الزم استقرار ‪ -٣‬قوای مقننه و اجرائيه و‬ ‫قضائيه از ھم تفکيک خواھند‬ ‫ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد در ﻫﺮ ﺷﻜﻞ و اﻳـﺪﺋـﻮﻟـﻮژي و بود‪.‬‬ ‫و‬ ‫چندحزبی‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺻﺪر اﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﻛـﺎر ﻣـﺎ در ‪ -۴‬نظام‬ ‫پلوراليسم سياسی بنياد ساختار‬ ‫ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪ .‬ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي دﻣﻜﺮاﺗـﻴـﻚ‪ ،‬سياسی کردستان را تشکيل‬ ‫خواھد داد‪ .‬تبعيت اقليت از‬ ‫اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي و آزادي ﻫﺎي ﻣـﺪﻧـﻲ و اکثريت و آزادی کامل فعاليت‬ ‫سياسی برای اقليت و‬ ‫ﭘﺮورش ﻧﮕﺎه دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ از ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﻣﻨﺎﺳـﺒـﺎت اپوزيسيون در جامعه تضمين‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و در اﺟﺘﻤﺎع و در ﻫﺮ ﺗﺸﻜﻠﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻛﺎر خواھد گرديد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬حق رای ھمگانی‪ ،‬برابر و‬ ‫ﻣﺪاوم اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ وﻳﮋه اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔـﺬﺷـﺘـﻪ مخفی برای تمام افراد )زن و‬ ‫مرد( باالتر از ‪ ١۶‬سال و حق‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﺧـﻮد انتخاب‪-‬شدن در ھر نھاد و‬ ‫ارگان ملی ـ منطقهای و‬ ‫ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻛﺮدن ﺣﻘﻮق و آزادي ﻫﺎي ﻓﺮدي را داﻣـﻦ سراسری‪.‬‬ ‫زده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ اﺑﺘﻜـﺎرات ﻓـﺮدي و ‪ -۶‬نظام انتخاباتی نسبيتی‬ ‫خواھد بود و اقليتھای ملی در‬ ‫ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﺷﻮر و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ را درﻫﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ و کردستان نيز در اداره سياسی‬ ‫کردستان سھيم خواھند شد‪.‬‬ ‫انتخابات عمومی و سراسری‬ ‫ﺳﺮﻛﻮب ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫و منطقه ای در يک پريود‬ ‫دمکراسی و بنيادگذاشتن چنين زمانی مشخص انجام خواھد‬ ‫کومه له زحمتکشان نظامی‪ ،‬مورد حمايت قرار پذيرفت‪ .‬محدوديت زمانی‬ ‫کردستان عميقا ً به ارزش ھای داده و برای آن در جامعه برای ھر دولت انتخابی در‬ ‫دمکراتيک پايبند است و برای کردستان مبارزه می کند‪ .‬اين نظر گرفته خواھد شد‪ .‬پريود‬ ‫تحقق يک نظام دمکراتيک اصول عبارتند از‪:‬‬ ‫زمانی معين برای ھردولت و‬ ‫مبارزه می کند‪ .‬مبارزه با ‪ -١‬نظام سياسی کردستان ھر انتخاباتی بايد در قانون‬

‫دﻳﺎﻟﻮگ‬

‫‪١٣٨٩   ١‬‬

‫‪ -١١‬برابری حقوقی کليه‬ ‫شھروندان مستقل از نژاد‪،‬‬ ‫مليت‪ ،‬مرام و عقيده‪ ،‬اعتقاد به‬ ‫مذھب يا عدم اعتقاد به ھيچ‬ ‫مذھبی‪ ،‬جنسيت‪ ،‬رنگ پوست‬ ‫و غيره تأمين خواھد گرديد‪.‬‬ ‫‪ -١٢‬سکوالريسم و جدايی‬ ‫کامل دين از دولت يکی از‬ ‫ستون ھای اصلی نظام سياسی‬ ‫اساسی به روشنی بيان گردد‪.‬‬ ‫اين پريود زمانی مناسب از‬ ‫نظر ما ‪ ۴‬سال خواھد بود‪.‬‬ ‫‪ -٧‬صيانت از اقليت ھا و‬ ‫حقوق شھروندی شھروندان‬ ‫غير کرد در کردستان تضمين‬ ‫خواھند شد‪.‬‬ ‫‪ -٨‬در خود محدوده کردستان‬ ‫نيز فدراليسم و تمرکززدايی‬ ‫در پيش گرفته خواھد شد و‬ ‫ھر واحد منطقهای نيز از‬ ‫دستگاه‪-‬ھای اجرايی خود‬ ‫برخوردار خواھد بود‪ .‬شھرھا‬ ‫از شورا )پارلمان( خود‬ ‫برخوردار خواھند گرديد‪.‬‬ ‫ارگان ھای فدرال ھم در يک‬ ‫منطقة معين متمرکز نخواھد‬ ‫شد و به ويژه به شھرھای‬ ‫کوچک و مناطق محروم‬ ‫انتقال داده خواھند شد‪.‬‬ ‫‪ -٩‬آزادی ھای سياسی‪ ،‬آزادی‬ ‫بيان‪ ،‬اجتماعات‪ ،‬آزادی ايجاد‬ ‫تشكل سياسی و صنفی‪ ،‬آزادی‬

‫ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ‪ :‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ‪،‬‬ ‫دﻣﻜﺮاﺳﻲ‪،‬‬

‫ﻓﺪراﻟﻴﺴﻢ‪،‬‬

‫ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ‪ ،‬دوﻟﺖ رﻓﺎه ‪،‬‬ ‫دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﻮا‪،‬‬ ‫ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﻲ‬ ‫ﻣﺮدم‬

‫ﺗﻀﻤﻴﻦ‬

‫ﻛﺮدﺳﺘﺎن‪،‬‬

‫ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ و‬ ‫ﺣﻘﻮق‬ ‫ﺳﺎﻛﻨﺎن‬

‫ﺷﻬﺮوﻧﺪي‬ ‫ﻣﺮدم‬

‫ﻫﻤﻪ‬

‫ﻛﺮدﺳﺘﺎن‬

‫اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻲ‬

‫اﻳﺎﻟﺘﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن‬

‫دراﻳﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ايالت فدرال کردستان را‬ ‫تشکيل خواھد داد‪.‬‬ ‫‪ -١٣‬حفظ محيط زيست و‬

‫ﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﮋاد‪ ،‬ﻣﻠﻴﺖ‪ ،‬ﻣﺮام‬ ‫و ﻋﻘﻴﺪه‪ ،‬اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻳﺎ ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺬﻫﺒﻲ‪،‬‬ ‫ﺟﻨﺴﻴﺖ‪ ،‬رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ و ﻏﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ و ﺟﺪاﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ دﻳﻦ از دوﻟﺖ ﻳﻜﻲ از ﺳﺘﻮن‬ ‫ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﺎﻟﺖ ﻓﺪرال ﻛﺮدﺳﺘﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ داد‪.‬‬

‫چاپ و نشر‪ ،‬آزادی احزاب‪،‬‬ ‫آزادی مذاھب‪ ،‬برپايی آزادانه‬ ‫سمينارھا و كنفرانس ھای‬ ‫سياسی و اجتماعی‪ ،‬آزادی‬ ‫تغيير مکان و اشتغال‪ ،‬بخشی‬ ‫از مبارزات ما را برای‬ ‫رسيدن به جامعهای آزاد و‬ ‫دمكراتيك تشكيل می دھد‪.‬‬ ‫‪ -١٠‬برابری کامل زن و مرد‬ ‫در کليه شئون خانوادگی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سياسی و فرھنگی‬ ‫در پيش گرفته خواھد شد‪.‬‬ ‫تمام قوانين قضايی زنستيزانه‬ ‫کنونی برچيده خواھند شد و‬ ‫برابری کامل زنان و مردان‬ ‫برای نمونه در امور ازدواج‪،‬‬ ‫طالق‪ ،‬حق حضانت فرزندان‪،‬‬ ‫ميراث‪ ،‬مجازات برقرار‬ ‫خواھد گرديد‪.‬‬

‫سياست‪-‬گذاری بر اساس آن‬ ‫يکی ديگر از مؤلفهھای‬ ‫سياست در کردستان خواھد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫کوتاه سخن‪ :‬جمھوريت‪،‬‬ ‫دمکراسی‪،‬‬ ‫فدراليسم‪،‬‬ ‫سکوالريسم‪ ،‬دولت رفاه‪،‬‬ ‫دولت قانون‪ ،‬تفکيک قوا‪ ،‬حق‬ ‫تعيين سرنوشت ملی مردم‬ ‫کردستان‪ ،‬تضمين حقوق‬ ‫اقليت ھای ملی و حقوق‬ ‫شھروندی ھمه ساکنان مردم‬ ‫کردستان اصلیترين بنيادھای‬ ‫نظام سياسی ايالتی کردستان‬ ‫درايران خواھند بود‪.‬‬ ‫اداﻣـــﻪ دارد‬


‫ ل اول‬

‫چندی پيش رفيق عمر‬ ‫اﯾلخانيزاده دبير کل کومه له‬ ‫زحمتکشان کردستان در‬ ‫ساﯾت‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫مصاحبه‬ ‫پيرامون‬ ‫اﯾنترنتی"بحران"‪،‬‬ ‫مسئله ملی در اﯾران‪ ،‬جنبش‬ ‫حق طلبانه ملت کرد و ‪ . . .‬را‬ ‫مورد بحث قرار دادند‪ .‬نظر به‬ ‫مطرح‬ ‫موضوعات‬ ‫اھميت‬ ‫شده‪ ،‬متن اﯾن مصاحبه را‬ ‫مالحظه می کنيد‪.‬‬ ‫دﯾالوگ‬ ‫با تشکر برای شرکت در اين مصاحبه‬ ‫کوتاه‬ ‫عمر ايلخانيزاده‪ :‬من ھم به نوبه خود از‬ ‫شما تشکر ميکنم که امکان اين مصاحبه را‬ ‫فراھم نموديد‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺤﺮان‪ :‬ﻟﻄﻔﺎ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻌﺮﻓﻲ‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫عمر ايلخانی زاده‪ :‬عمر ايلخانيزاده‪ ،‬فارغ‬ ‫التحصيل رشته زمين شناسی دانشکده‬ ‫علوم دانشگاه تبريز ھستم‪ .‬از سال ‪١٣٤٩‬‬ ‫به طور رسمی با کومه له فعاليت‬ ‫تشکيالتی را آغاز نموده ام‪ .‬در اين مدت‬ ‫مسئوليتھای مختلف در ارگانھای سياسی‪،‬‬ ‫تشکيالتی‪ ،‬نظامی و تبليغاتی به عھده‬ ‫داشته ام و از سال ‪ ١٣٦٠‬در کميته‬ ‫مرکزی و دفتر سياسی کومه¬له عضو‬ ‫بوده ام‪ .‬تا انشعاب کمونيسم کارگری از‬ ‫حزب کمونيست و بعد از آن ھم تا جدايی‬ ‫ما از اين حزب‪ ،‬عضو کميته مرکزی اين‬ ‫حزب نيز بوده ام‪ .‬اکنون نيز دبير کميته‬ ‫رھبری کومه له خط رفرم ھستم ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺤﺮان ‪:‬ﻣﻤﻨﻮن ﻣﻲ ﺷﻮم اﮔﺮ‬ ‫ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮد از ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺮدﺳﺘﺎن را‬ ‫ﺑﺼﻮرﺗﻲ ﻓﺸﺮده ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن‬ ‫«ﺑﺤﺮان‬

‫»ﺗﺸﺮﻳﺢ‬

‫ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ر ‪:‬‬

‫دﻳﺎﻟﻮگ‬

‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ رﻓﻴﻖ ﻋﻤﺮ اﻳﻠﺨﺎﻧﻴﺰاده‬ ‫ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺖ” ﺑﺤﺮان”‬ ‫شرکت نمودند ‪.‬شعارھا و خواستھای‬ ‫جنبش کردستان سريعا ً از شعارھای‬ ‫اسالمی و مذھبی فاصله گرفته و آشکارا‬ ‫دفاع از دمکراسی و سکوالريسم به ھدف‬ ‫و شعار اصلی اين جنبش تبديل شد‪ .‬از‬ ‫ھمان بدو اوج گرفتن مبارزات عمومی و‬ ‫مردمی آن دوره‪ ،‬صفبندی و کشاکش مابين‬ ‫نيروھای مذھبی از يکسو و نيروھای‬ ‫دمکرات‪ ،‬مترقی‪ ،‬چپ و سکوالر از سوی‬ ‫ديگر‪ ،‬چالشی اجتماعی را موجب گرديد‬ ‫که بسياری از شھرھای کردستان را فرا‬ ‫گرفت‪ .‬به جرأت ميتوان گفت اين کشاکشھا‬ ‫بيشترين آگاھی سياسی را بازدھی نمود به‬ ‫طوريکه سد اجتماعی بزرگی را به وسعت‬ ‫ھمه کردستان در برابر اسالمگرايان در‬ ‫راه ايجاد نمود و ماھيت غير دمکراتيک‬ ‫نظام اسالمی را نه تنھا برمال نمود‪ ،‬بلکه‬ ‫آن را به چالش کشيد‪ .‬ميتوانم بگويم که‬

‫ﻗﻄﻌﺎً در ﺳﺎﻳﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و وﺟﻮد‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻣﺮدم ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻧﻪ‬ ‫ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﻫﺎﻳﻲ ﻣﻠﻲ و ﻧﻪ ﺣﻘﻮق‬‫دﻣﻜﺮاﺗﻴﻜﺸﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶ‬ ‫ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ رژﻳﻢ‬ ‫اﻳﺮان را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر را‬

‫عمر ايلخانی زاده‪ :‬جنبش کردستان يکی ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﻮان اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ در دﺳﺘﻮر‬ ‫از جنبشھای ملی و دمکراتيک با پايگاه‬ ‫توده¬ای در خاورميانه است که در‬ ‫معادالت و توازن سياسی در اين منطقه‬ ‫مؤثر و غير قابل چشم‪-‬پوشی است‪ .‬در‬ ‫ايران و بعد از جنبش توده ای که منجر به‬ ‫قيام بھمن ‪ ١٣٥٧‬گرديد‪ ،‬يکی از‬ ‫فاکتورھای دمکراسی خواھی و دفاع از‬ ‫سکوالريسم در مبارزات مردم ايران بوده‬ ‫است‪ .‬در شرايط کنونی ھم‪ ،‬جنبش‬ ‫کردستان نه تنھا يکی از پايه ھای‬ ‫مبارزات سکوالر و دمکراتيک در ايران‬ ‫است‪ ،‬بلکه بر روند مبارزات و خواستھای‬ ‫ملی و مترقی مليتھای ايران تأثير فراوانی‬ ‫دارد‪ .‬جنبش کردستان در انظار مردم‬ ‫ايران به عنوان مظھر مقاومت و ايستادگی‬ ‫در برابر حکومت شناخته شده و دارای‬ ‫اعتبار و جايگاه خاصی در ميان‬ ‫اپوزيسيون ايرانی است و ارتباط تاريخی‬ ‫و تنگاتنگی با ديگر جنبشھای دمکراتيک‬ ‫در ايران پيدا کرده است که بايد و‬ ‫ضروری است تا اين رشته ھای پيوند‬ ‫شوند ‪.‬‬ ‫تقويت‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺤﺮان‪ :‬از دﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺟﻨﺒﺶ‬ ‫ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي در روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﻧﻈﺎم در ﺑﻬﻤﻦ ‪ 1357‬داﺷﺖ و در اوﻟﻴﻦ‬ ‫ﺳﺎل ﻫﺎي ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬

‫ﻋﻤﻞ‬

‫ﻛﺮد؟‬

‫عمر ايلخانی زاده‪ :‬مردم کردستان وسيعا ً‬ ‫در جنبش سراسری برعليه رژيم سلطنتی‬

‫‪١٣٨٩   ١‬‬

‫ﻗﺮار دﻫﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و‬ ‫اﺗﺤﺎد ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎ و ﻣﺮدم اﻳﺮان‬

‫تنھا پايه¬ھای سکوالريسم در کردستان را‬ ‫تقويت نمود‪ ،‬بلکه تا به امروز نيز سرمايه‬ ‫با ارزش و مھمی برای نھصت‬ ‫آزاديخواھی و دمکراسی در سراسر ايران‬ ‫است و قطعا ً مھر خود را بر سالھای اول‬ ‫بعد از قيام بھمن نيز کوبيد‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺤﺮان‪ :‬از آن روز ﺗﺎﻛﻨﻮن‪ ،‬آﻳﺎ‬ ‫ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺮدﺳﺘﺎن‬ ‫آﮔﺎه ﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ؟ اﮔﺮ آري آﻳﺎ ﺑﻪ‬ ‫اﻫﺪاف و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﻣﺮدم ﻛﺮدﺳﺘﺎن‬ ‫ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﻧﻪ‪ ،‬ﭼﺮا؟‬ ‫عمر ايلخانی زاده‪ :‬آری به نظر من مردم‬ ‫ايران ھم نسبت به جنبش کردستان و‬ ‫اھدافش آگاھتر شده اند و ھم به نسبت‬ ‫گذشته سمپاتی خاصی به مبارزات مردم‬ ‫کردستان پيدا کرده اند‪ .‬تسليم نشدن‬ ‫کردستان در برابر رژيم جمھوری‬ ‫اسالمی‪ ،‬آفرين ديگر مردم و مليتھای‬ ‫ايرانی را موجب شد‪ .‬اما در مورد اينکه‬ ‫مردم بخشھای ديگر ايران تا چه اندازه به‬ ‫اھداف اين جنبش نزديک شده اند يا به چه‬ ‫بخشی از اين اھداف نزديک شده اند‪ ،‬در‬ ‫موارد مختلف و اھداف معين تفاوت ميکند‪.‬‬ ‫در زمينه مسئله حقوق ملی ھنوز به کار‬ ‫آگاھگرانه بيشتری نياز ھست‪ ،‬ھنوز تفکر‬ ‫ناسيوناليستی ايرانی بر ذھنيت مردم‬ ‫سنگينی ميکند‪ .‬ولی در ديگر موارد‪،‬‬ ‫خواستھای دمکراتيک و سکوالر جنبش‬ ‫کردستان بسيار بيشتر از گذشته‪ ،‬ھمراھی‬ ‫ديگر مردم ايران را با خود دارد ‪.‬‬

‫جنبش پراکنده و نامتشکل است ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺤﺮان‪ :‬ﺻﻒ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ‬ ‫در ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت‬ ‫اﻣﻜﺎن اﺋﺘﻼف ﻫﺎ و اﺗﺤﺎد ﻫﺎي اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ‬ ‫ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪي ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ؟‬ ‫عمر ايلخانی زاده‪ :‬ھنوز ھم در کردستان‬ ‫دو جريان کومه له و دمکرات جزو‬ ‫احزاب اصلی ھستند‪ .‬عليرغم جداييھايی‬ ‫که در ھر دو جريان رخ داده است‪ ،‬اما‬ ‫ھنوز اين جريانات احزاب اصلی در‬ ‫کردستان را تشکيل ميدھند‪ .‬مراودات و‬

‫‪ .‬اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻠـﻴـﺘـﻬـﺎي‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي‬ ‫ﺗﺪاوم ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ رژﻳﻤﻬﺎي دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر‬ ‫اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﻧﻴﺰ از ﺑﺪو روي ﻛﺎر آﻣﺪﻧﺶ اﻳـﻦ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﻮم را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑـﺮ آن‬ ‫ﺗﻜﻴﻪ ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮدن ﺟﻨﮓ ﻧﻘﺪه‪،‬‬ ‫اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي دﺷﻤﻨﻲ ﻣﻴﺎن ﻛﺮد و‬ ‫آذري از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺴﻴﻞ ﺳﺮﺑﺎزان و‬ ‫ﺳﺮﺑﺎز ﭘـﺎﺳـﺪاران آذري ﺑـﻪ‬ ‫ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﺳﺮﻛﻮب ﻣـﺮدم و‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ اﻋﺰام ﺳﺮﺑﺎزان ﻛﺮد ﺑﺮاي‬

‫ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺤﺮان‪ :‬اﺣﺰاب ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮﻛﻮب آذرﻳﻬﺎ و ﺑﺎﻷﺧﺮه اﻳﺠـﺎد‬

‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ اﻳﻦ رژﻳﻢ‬ ‫ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ و ﺗﻨﺶ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ آذري و ﻛـﺮد‬

‫ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻴﺸﻮد‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺗﺤﺎد آﻳﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاري آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزات ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً در آن ﺳﻜﻮﻧﺖ دارﻧﺪ‪ ،‬از‬ ‫و دوﺳﺘﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺮدم و ﺟﻨﺒﺸﻬﺎي در ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ را ﻣﺜﺒﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﮕﺮدﻫﺎي اﻳﻦ رژﻳﻢ ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻗـﻪ‬ ‫دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ در اﻳﺮان ﺑﺮاي ﻣﺮدم و ﻛﻨﻴﺪ؟ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﭼﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ؟ ﻣﻴﺎن ﻛﺮد و آذري ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ‪.‬‬

‫يکدستی و يکپارچه¬گی خاصی در‬ ‫کردستان حاصل شد که توانست پشتيبان‬ ‫قدرتمندی برای تداوم جنبش سراسری‬ ‫برعليه رژيم شاه باشد‪.‬‬ ‫گذشته از اينھا بر ھمه روشن است که‬ ‫کردستان در سالھای اول بعد از قيام بھمن‪،‬‬ ‫سنگری برای تداوم جنبش دمکراسی‬ ‫خواھی در تقابل با جريان واپسگرای‬ ‫اسالمی بود‪ .‬چه با مسما بود که‬ ‫آزاديخواھان و نيروھای مترقی ايرانی‪ ،‬نام‬ ‫”سنگر آزادی و دمکراسی ايران“ را بر‬ ‫کردستان نھادند‪ .‬بی دليل نبود که‬ ‫دانشجويان‪ ،‬کارگران آگاه و مبارزين‬ ‫درگير با نھضت سلطه طلب اسالمی‪،‬‬ ‫دسته دسته به بازديد شھرھای کردستان‬ ‫ميآمدند‪ .‬مقاومت مردم و نيروھای مترقی‬ ‫کردستان در برابر اسالمگرايان و شکست‬ ‫دادنشان در يک مبارزه سياسی حاد‪ ،‬نه‬

‫عمر ايلخانی زاده‪ :‬بی گمان احزاب‬ ‫موجود در کردستان نقش مثبتی در‬ ‫مبارزات سه دھه اخير ايفا نموده اند‪ .‬اما‬ ‫مشکالت و موانع جدی ای نيز در کار و‬ ‫فعاليت احزاب کردستان ظھور نموده اند‪،‬‬ ‫مھمترين آنھا تنھا ماندن جنبش کردستان‬ ‫در طول بيش از دو دھه است‪ ،‬واقعيت‬ ‫اينست که در اين دوره نسبتا ً طوالنی‪،‬‬ ‫جنبش توده ای مداوم و چشمگيری به جز‬ ‫در کردستان وجود نداشت‪ .‬اين امر بر کار‬ ‫احزاب سياسی کردستان نيز تأثير نھاد و‬ ‫مشکل دوم يعنی تبديل شدن اين احزاب به‬ ‫احزاب تبعيدی را با خود به ھمراه آورد‪.‬‬ ‫عليرغم نفوذ توده ای و محبوبيت اين‬ ‫احزاب‪ ،‬اما مدتھاست رھبری و بخش‬ ‫عمده کادرھايمان در تبعيد و در کنار‬ ‫مرزھای کردستان ايران به سر ميبرند‪.‬‬ ‫گذشته از اين دو مشکل مھم‪ ،‬فقدان يک‬ ‫جبھه و چتری که فعاليتھای احزاب‬ ‫کردستان ايران را ھماھنگ نمايد يکی‬ ‫ديگر از دردھايی است که ھمه ما از آن‬ ‫رنج ميبريم و ھنوز ھم توان واقعی اين‬

‫روابط خوشبختانه دوستانه و در جھت‬ ‫ھمکاری است‪ .‬مدتھاست که بحث تشکيل‬ ‫يک جبھه کردستانی مطرح است‪ ،‬اما‬ ‫ھنوز پيشروی خاصی در اينباره صورت‬ ‫نگرفته است‪ .‬به نظر من در آينده ممکن‬ ‫است شاھد ائتالفھايی ميان احزاب‬ ‫کردستانی باشيم و اين امر را بيشتر در‬ ‫دسترس و ممکن تر می بينم‪ .‬ھمانطوريکه‬ ‫فوقا ً بيان شد مسئله اصلی کار کردن در‬ ‫جھت ايجاد پيوند فشرده تر با جنبش‬ ‫مردمی و فاصله گرفتن بيشتر از موقعيت‬ ‫حزب تبعيدی است‪ .‬اين امر تنھا با کار‬ ‫يک حزب مقدور نيست‪ ،‬بلکه ھماھنگی و‬ ‫نقشه فراتر از راھکار يک حزب را می‬ ‫طلبد‪ .‬عامل مھم ديگری که در بھتر نمودن‬ ‫موقعيت کنونی مؤثر خواھد بود‪ ،‬تالش‬ ‫ھمگانی برای گسترش تقويت و رشد‬ ‫‪.‬‬ ‫جنبش مدنی و نھادھای مربوطه است‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺤﺮان‪:‬‬

‫ﺻﺤﺒﺖ‬

‫از‬

‫ﻧﻮﻋﻲ‬

‫دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﺎه ﻫﺎي‬

‫اﺧﻴﺮ در ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻮده‪ ،‬اﻳﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮي‬ ‫ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﺣﺘﻲ‬ ‫ﺷﻤﺎري از اﻓﺮاد ﻣﺬﻫﺒﻲ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ ‪.‬از دﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﻛﻼً ﺳﻴﺎﺳﺖ‬ ‫ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﻫﺪف رژﻳﻢ داﻣﻦ‬ ‫زدن ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺬﻫﺒﻲ در اﻳﺮان‬ ‫اﺳﺖ؟‬ ‫عمر ايلخانی زاده‪ :‬اينکه مدتھاست‬ ‫جمھوری اسالمی در تالش است تا‬ ‫اختالفات مذھبی و فراتر از آن جنگ‬ ‫مذھبی در کردستان را برپا کند بر ھمگان‬ ‫روشن است‪ .‬به راه انداختن تفرقه ميان‬ ‫سنی و شيعه در کردستان دقيقا ً برای دو‬ ‫شقه کردن جنبش و مردم کردستان است‪.‬‬ ‫در عين حال گرايشات مذھبی در کردستان‬ ‫در خأل حضور عملی احزاب سياسی‬ ‫کردستان در تالشند تا بار ديگر موقعيت‬ ‫خود را تحکيم نمايند و ما شاھد ھستيم که‬ ‫رژيم اسالمی خود مشوق و پشتيبان آنان‬ ‫است‪ ،‬اما برای مھار و کنترلشان نيز کار‬ ‫ميکند و مواردی از دستگيريھای‬ ‫مذھبيھايی که نافرمانی ميکنند را شاھد‬ ‫بوده ايم‪ .‬دستگيريھای اخير و تشديد فشار‬ ‫بر فعالين عرصه ھای مختلف در راستای‬ ‫سرکوب و ايجاد خفقان بيشتر در کردستان‬ ‫است‪ .‬الزم است اشاره نمايم که درطول‬ ‫اين سالھا و حتی در دوره حضور اصالح‬ ‫طلبان نيز در حاکميت‪ ،‬فشار رژيم در‬ ‫کردستان و بر فعالين سياسی و مدنی‬ ‫کاھش نيافت‪ .‬ما بارھا طی اطالعيه ھايی‬ ‫بيان داشته ايم که اعدام سياسی در‬ ‫کردستان قطع نشده است و آشکارا‬ ‫اجحافات رژيم در اين عرصه مشھود‬ ‫است‪ .‬ترديدی نيست که کردستان در فعل‬ ‫و انفعاالت سياسی آتی در ايران دارای‬ ‫نقش بيشتری از گذشته نيز خواھد بود‪ .‬ھم‬ ‫اکنون مسئله کرد در منطقه بسيار بيشتر‬ ‫از پيش برجسته شده و تأمين امنيت سياسی‬ ‫منطقه بدون حل درست مسئله ملی‬ ‫کردستان‪ ،‬ممکن نخواھدبود‪ .‬ھمين واقعيت‬ ‫و ھم عوامل داخلی سران رژيم را‬ ‫واميدارد تا اولين موج سرکوبھا و تشديد‬ ‫آن را از کردستان آغاز نمايند ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺤﺮان‪ :‬ﻳﻜﻲ از ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎي در‬ ‫ﭘﻴﺶ رو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﻴﺎن ﻛُﺮد و آذري در اﻳﺮان آﻳﻨﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻻن‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺮدﺳﺘﺎن در اﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮرد ﭼﻪ دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ دارﻳﺪ و آﻳﻨﺪه را‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ؟‬ ‫اداﻣـــﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ‪7‬‬


‫ ل اول‬

‫بدور از ھرگونه تعصب و افراطی‬ ‫گراﯾی و با استناد به مجموعه‬ ‫اسناد موجود و نيز فرﯾب کارﯾھا و‬

‫ر ‪:‬‬

‫دﻳﺎﻟﻮگ‬

‫‪١٣٨٩   ١‬‬

‫ﻛُﺮدﻫﺎي ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺮداﻧﻪ ﺑﺎ‪ :‬دﻛﺘﺮ اﻓﺮاﺳﻴﺎب ﺷﻜﻔﺘﻪ‬

‫عوام فرﯾبی ھای رجاله ھای‬ ‫سياسی در منطقه و به وﯾژه‬ ‫حيله ھای رنگ وا رنگ سران‬

‫جــــلــــب‬

‫کــــنــــيــــم‬

‫بودند پيوستم‪ .‬درانگلسـتـان نـيـز‬

‫کردھا شده است‪ .‬نقطهء عـطـف‬

‫رژﯾم اسالمی اﯾران که بخشی از‬

‫آقای افراسياب شـکـفـتـه لـطـفـا‬

‫تــحــصــيــالت خــود را در عــلــوم‬

‫در تارﯾخ معاصر کرد و کردستان در‬

‫کردستان را در اشغال خود دارند‬

‫خودتان را برای شنونـدگـان رادﯾـو‬

‫آزماﯾشگـاھـی طـبـی بـه پـاﯾـان‬

‫واقع جنگ چالـدران بـوده اسـت‪.‬‬

‫و در تبليغات انتخاباتی و ساﯾر‬

‫کردانه و خوانندگان ساﯾت کردانـه‬

‫رســــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــدم‪.‬‬

‫مشکل بزرگ کردھا در سـرزمـيـن‬

‫باشند‪ .‬در حقيقت اولين جابجاﯾی‬

‫مواقع مورد اقتضا که به حضور‬

‫مادری خود کردستان در واقـع از‬

‫داخلی کردھا از ھمـيـن ھـنـگـام‬

‫مردم شدﯾداً محتاجند‪" ،‬کردھا‬

‫زمــان جــنــگ چــالــدران )‪١۵١۴‬‬

‫آغاز شد و متعاقبأ آنان به منطقـه‬

‫اصيل ترﯾن اﯾرانيانند"‪ " ،‬مرزداران‬

‫ميـالدی( شـروع شـد کـه بـيـن‬

‫قفقاز ﯾعنی آذرباﯾجان و قـره بـاغ‬

‫غيور و سلحشورند"‪ " ،‬سرباز مام‬

‫سلطان سليم عثـمـانـی و شـاه‬

‫که آن ھـنـگـام جـزء اﯾـران بـود‪،‬‬

‫ميھن اند" و الخ اما ھمينکه به‬

‫اسماعيل صفوی در گـرفـت کـه‬

‫کوچانده شـدنـد‪ .‬امـا جـابـجـاﯾـی‬

‫مقاصد پليد خود رسيدند‪ ،‬لغات‬

‫متأسفانه جنـگ بـر سـر تصـرف‬

‫نھاﯾی کردھا از قفقاز به خراسـان‬

‫فوق دچار دگردﯾسی شده و‬

‫خـــاک کـــردســـتـــان رخ داد‪.‬‬

‫در زمان شاه عباس صفوی انجـام‬

‫معنی و مفھوم عوض ميکنند‪" .‬‬

‫از آن ھنگام تا قـرارداد زھـاب در‬

‫شد‪ .‬شاه عباس صـفـوی کـه بـا‬

‫اصيل ترﯾن اﯾرانيان با زندان‪،‬‬

‫سال ‪١۶٣٩‬که حـدود ‪ ١٢۵‬سـال‬

‫مشکالت فراوان درونی )مطالبـات‬

‫شکنجه‪ ،‬اعدام‪ ،‬تبعيد و بی‬

‫طول کشـيـد‪ ،‬شـاﯾـد حـدود ‪٢٠‬‬

‫بحق مردم اﯾران( و بيرونی )حمله‬

‫حقوقی مواجه گشته و مفتخر به‬

‫جنگ کوچک و بزرگ بـيـن دولـت‬

‫ازبکھا از طـرف خـراسـان( روبـرو‬

‫درﯾافت نشان‪ " :‬مزدور بيگانه"‪" ،‬‬

‫عثمانی و اﯾران به وقوع پيـوسـتـه‬

‫شده بود بسان ھر دﯾکتاتور دﯾـگـر‬

‫عوامل اجنبی"‪" ،‬اشرار و ضد‬

‫که ھر کدام ازاﯾن جنگھا شاﯾـد از‬

‫بناچار تصميم به تنگ کردن عرصه‬

‫انقالب"‪ " ،‬تجزﯾه طلب" و ‪. . .‬‬

‫‪ ٢‬سال تا ‪ ٢٠‬سال طول کشيدند‪.‬‬

‫بر مردم خود کرد و از ﯾـک طـرف‬

‫می گردند!‬

‫مـــــعـــــرفـــــی‬

‫کـــــنـــــيـــــد؟‬

‫ازھنگام نـوجـوانـی بـه واسـطـه‬

‫بعد از اﯾنکـه در جـنـگ چـالـدران‬

‫تعدادی از کردھا را بعنـوان سـپـر‬

‫ناگفته نماند که اﯾن سياست‬

‫اﯾــنــجــانــب در ســال ‪ ١٩۶۶‬در‬

‫موقعيت مرحـوم پـدرم در مـيـان‬

‫اﯾرانيھا از عثمانی ھـا شـکـسـت‬

‫بال به شمال خراسان کوچانـد‪ ،‬و‬

‫مختص دوره ای خاص از تارﯾخ ﯾا‬

‫کوھھای اطراف شھر قوچان و در‬

‫کردھا ھميشه شيفته کرد بـودن‬

‫خوردند آنگاه عثمانی ھا ) سلطان‬

‫از طرف دﯾگر اميرخـان بـرادوسـت‬

‫وﯾک‬

‫دل طبيعت در خانواده ای متوسط‬

‫و فرھنگ اصـيـل کـردی بـودم‪ .‬از‬

‫سليمان قانونـی( در زمـان شـاه‬

‫) خان لپ زرﯾن‪ ١۶١٠ ،‬مـيـالدی(‬

‫اﯾدئولوژی حاکم نبوده و به درازای‬

‫از اﯾل کاوانلوﯾی ) منسوب به کاوه‬

‫دوران دانشجوﯾی وارد فعاليتھـای‬

‫طــھــمــاســب صــفــوی) ‪– ١۵٢٧‬‬

‫حــاکــم مــنــطــقــه بــرادوســت‬

‫تارﯾخ و تا زمان حاضر ﯾعنی‬

‫آھنگر‪ ،‬سر سلسـلـه اﯾـل بـزرگ‬

‫کــــــــــــردی‬

‫شــــــــــــدم‪.‬‬

‫‪ (١۵٧۶‬از طرف شرق بـه سـوی‬

‫)شــھــرھــای ارومــيــه‪ ،‬مــاکــو‪،‬‬

‫حاکميت" والﯾت فقيه" و ساﯾر‬

‫کاوانلوﯾـی( از کـردھـای شـمـال‬

‫کردھای خراسان در چه زمانی در‬

‫اﯾران پيشروی کردند و مـنـطـقـه‬

‫سلماس‪ ،‬خوی( به مرکزﯾت قلعـه‬

‫سلسله‬

‫ای‬

‫حکومتی‬

‫مــــی‬

‫نماﯾندگان خدا بر زمين نيز تداوم‬

‫دم دم ) ‪ ١۵‬کيلومتری ارومـيـه( را‬

‫ﯾافته است‪.‬‬

‫ناجوانمردانه از بين برد و دسـتـور‬

‫پيرامون ھر چه روشن تر شدن‬

‫قتل عام مـنـطـقـه بـرادوسـت و‬

‫اﯾن بابت مرجع و مأخذ بسيار‬

‫مکرﯾان را صـادر کـرد‪ .‬بـنـابـر اﯾـن‬

‫است‪ .‬ما جھت جلو گيری از‬

‫کــردھــای خــراســان در زمــان‬

‫اطاله کالم‪ ،‬توجه شما خوانندگان‬

‫سلسلهء صفوﯾـان بـه خـراسـان‬

‫عزﯾز را به نقبی ھر چند مختصر‬

‫کـــــوچـــــانـــــده‬

‫شـــــدنـــــد‪.‬‬

‫ﯾعنی مصاحبه "ساﯾت کردانه" با‬

‫ھم اﯾنک کردھای منطقه شـمـال‬

‫دکتر" افراسياب شکفته" عضوی‬

‫خراسان در شھرھا و روستاھـای‬

‫از جامعه کردھای تبعيدی به‬

‫شـمـال شـرق اﯾــران ﯾـعــنـی از‬

‫شمال خراسان جلب ميکنيم‪:‬‬

‫مــنــطــقــه مــزدوران در شــرق‬ ‫شھرستان سرخس تا مراوه تـپـه‬

‫)دﯾالوگ(‬

‫در استان گلستان زنـدگـی مـی‬

‫حوادث و وقاﯾعی که در کردستـان‬

‫کنند‪ .‬از جملـه شـھـرھـاﯾـی کـه‬

‫پيـش آمـده و ﯾـا تـھـاجـمـات و‬

‫کــردھــا در آن ســکــونــت دارنــد‬

‫ﯾـورشــھــاﯾــی کــه بــر ســرزمــيــن‬

‫شـــامـــل‪ :‬قـــوچـــان‪ ،‬شـــيـــروان‪،‬‬

‫کردستان روا شده سبب تغييـر و‬

‫اسفراﯾن‪ ،‬رادکان‪ ،‬آشـخـانـه‪ ،‬راز‪،‬‬

‫تحوالت اجتماعـی و جـابـجـاﯾـی‬

‫کالت‪ ،‬سرخس‪ ،‬بجنورد‪ ،‬چـنـاران‪،‬‬

‫کردھا شده است‪ .‬نقطهء عـطـف‬

‫خراسـان مـتـولـد شـدم‪ .‬دﯾـپـلـم‬

‫خراسان مستقر شـده انـد‪ ،‬ھـم‬

‫کردنشين آنـاتـولـی دسـتـخـوش‬

‫فاروج‪ ،‬باجگيران‪،‬‬

‫در تارﯾخ معاصر کرد و کردستان در‬

‫متوسطه را در شھـر شـيـروان و‬

‫اکنون در چه جـاھـاﯾـی مسـتـقـر‬

‫تغييرات زﯾادی از جـمـلـه نـقـل و‬

‫اداﻣـﻪ در ﺻﻔﺤﻪ )‪( 6‬‬

‫واقع جنگ چالـدران بـوده اسـت‪.‬‬

‫دکتری را در دانشگاه تـھـران بـه‬

‫ھستند و تعدادشان چقدر اسـت‬

‫مکان و دگرگونی جمعيتی شد‪. .‬‬

‫کردانه‪ :‬محمدرضـا اسـکـنـدری و‬

‫پاﯾان رساندم‪ .‬مدتی در اﯾران کـار‬

‫و چـرا بـه خـراسـان آمـده انـد؟‬

‫طاھره خرمی ‪ :‬مصاحبه با دکـتـر‬

‫کردم‪ .‬در سال ‪ ١٩٩٩‬راھـی دﯾـار‬

‫حوادث و وقاﯾعی که در کردستـان‬

‫در سال ‪ ١۵٣۵‬شاه طـھـمـاسـب‬

‫افراسياب شکفتـه در رابـطـه بـا‬

‫غربت شدم و در کشور انگلستان‬

‫پيـش آمـده و ﯾـا تـھـاجـمـات و‬

‫دستور از بيـن بـردن شـھـرھـا و‬

‫زندگی سيـاسـی‪ ،‬فـرھـنـگـی و‬

‫‪ -‬لندن سکنی گزﯾدم و بـه خـيـل‬

‫ﯾـورشــھــاﯾــی کــه بــر ســرزمــيــن‬

‫زمينھای کشاورزی مناطق کـردی‬

‫اجــتــمــاعــی کــردھــای کــرمــانــج‬

‫عظيم ھموطنان و بوﯾژه کـردھـای‬

‫کردستان روا شده سبب تغييـر و‬

‫را داد تا قبل از اﯾنـکـه بـه دسـت‬

‫خراسان که توجه شما را بـه آن‬

‫ھمدرد خود که تـرک دﯾـار کـرده‬

‫تحوالت اجتماعـی و جـابـجـاﯾـی‬

‫عثمانی ھا بيافتند تخرﯾـب شـده‬

‫ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫“ﻛﻮﻣﻪ ﻟﻪ زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن‬ ‫ﻛﺮدﺳﺘﺎن”‬ ‫‪http://‬‬ ‫‪www.komala.net/‬‬


‫ ل اول‬

‫اداﻣـﻪ ﻛُﺮدﻫﺎي ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ‪. . .‬‬ ‫منطقـه سـروالﯾـت نـيـشـابـور‪،‬‬ ‫منطقه مشکان سبـزوار‪ ،‬مـراوه‬ ‫تپه‪ ،‬و حدود ‪ ١۵٪‬شھر مشـھـد‬ ‫مـــــــی‬

‫بـــــــاشـــــــنـــــــد‪.‬‬

‫با توجه به مسائلـی کـه بـرای‬ ‫ھمگان روشن است ھيچـکـدام‬ ‫از مليتھا و اقوام ساکن اﯾران به‬ ‫تفکيک سرشماری نشده اند و‬ ‫ارقام جمعيتی آن بصورت دقيـق‬ ‫در دسترس نيست‪ ،‬اما بعـضـی‬ ‫از کارشناسـان امـر بـطـورغـيـر‬

‫رسـمـی‪ ،‬جـمـعـيـت کـردھــای‬ ‫خراسان را تقرﯾـبـأ در حـدود ‪٢‬‬ ‫مــيــلــيــون ذکــر مــی کــنــنــد‪.‬‬ ‫موقعيت سياسی‪ ،‬اقتـصـادی و‬ ‫فرھنگی مردم کرد کـرمـانـج در‬ ‫طول زندگی شان در خـراسـان‬ ‫چــــطــــور‬

‫بــــوده‬

‫اســــت؟‬

‫کردھای منطقه شمال خراسان‬ ‫نيز بسان دﯾگر اقوام و مليتھـای‬ ‫اﯾران از نظر سياسی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و فـرھـنـگـی ھـمـيـشـه مـورد‬ ‫سرکوب قرار گرفتند و اﯾن رونـد‬ ‫کماکان ادامه دارد‪ .‬مسـئـولـيـن‬ ‫رده باالی خراسان باﯾسـتـی از‬ ‫ھموطنان غير بومی باشند و ﯾـا‬ ‫از آنانی که ھضم در والﯾت فقيه‬ ‫شده اند باشند که روند چـپـاول‬ ‫و تحقير مردم کرد را دنبال مـی‬ ‫کنند‪ .‬حالت ھضم و آسيـمـيـلـه‬ ‫کردن آنان بـخـصـوص در زمـان‬ ‫جمھوری اسالمـی بـه شـيـوه‬ ‫ھای مختلف به شدت در پـيـش‬ ‫است‪ .‬کردھـای خـراسـان کـه‬ ‫ھميشه سپر بـال و حـافـظـان‬ ‫اﯾران از آن ناحيه بوده اند‪ ،‬اجر و‬ ‫مزد آنان جزء فقر‪ ،‬بـدبـخـتـی و‬ ‫حقارت چيز دﯾگری نبوده اسـت‪.‬‬ ‫حاکمان مستبد به اﯾن منـطـقـه‬ ‫به دﯾده مستعمره نگـرﯾسـتـه و‬ ‫کردھای خراسان را از شـرﯾـک‬ ‫شدن در حق حاکميت ملـی در‬ ‫اﯾران مبری کرده انـد‪ .‬کـردھـای‬ ‫خراسان ھـيـچـگـونـه امـکـانـات‬ ‫رسانه ای صوتی و تصوﯾری بـه‬ ‫زبــان مــادری خــود نــدارنــد‪.‬‬ ‫ھيچـگـونـه امـکـانـات روزنـامـه‬ ‫محلی و مجله و تـلـوﯾـزﯾـون بـه‬ ‫زبــان مــادری خــود نــدارنــد‪.‬‬ ‫کــردھــای خــراســان بســان‬

‫ر ‪:‬‬

‫دﻳﺎﻟﻮگ‬

‫‪١٣٨٩   ١‬‬

‫شــھــرونــدان درجــه چــنــدم‬

‫داشــــــــتــــــــه‬

‫اﯾـــــــــم؟‬

‫اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت؟‬

‫گوناگونی که در اﯾـران زنـدگـی‬

‫نگرﯾسته شده و به زبان مـادری‬

‫البته پـاسـخ بـه اﯾـن پـرسـش‬

‫پاسخ بـه اﯾـن پـرسـش بـرای‬

‫می کنند ھميشه مورد ظلـم و‬

‫ما بی مھری مـی شـود‪ .‬غـبـار‬

‫ساده نيست چونکه بر بـرادران‬

‫ھمـگـان اظـھـرمـن االشـمـس‬

‫ستم حاکمين بـوده اسـت‪ .‬امـا‬

‫فقر و خودکم بينی شخصيتی و‬

‫و خواھران عزﯾزم در کـردسـتـان‬

‫است‪ .‬فـعـالـيـتـھـای ھـنـری و‬

‫کردھای منطقه شمال خراسان‬

‫عدم اعتماد به نفس بر جـوانـان‬

‫نيزمشکالت فـراوانـی تـحـمـيـل‬

‫سياسی ھمانند دﯾگر مـنـاطـق‬

‫در واقع عالوه بـر درد دوری از‬

‫کرد شمال خراسان مستولی و‬

‫شده است که در اﯾـن خصـوص‬

‫به دﯾده بدبينی و توھم تـوطـئـه‬

‫سرزميـن مـادری شـان‪ ،‬مـورد‬

‫کامأل مشھود است‪.‬‬

‫ھزﯾنه ھای زﯾادی را پرداخته اند‬

‫بر عليه حاکميت نگرﯾسته مـی‬

‫ظلـم و سـتـم مـظـاعـف قـرار‬

‫آﯾــا دوری آنــھــا از ســرزمــيــن‬

‫و در اﯾـن رابـطـه مـا کـردھـای‬

‫شود‪ .‬آنان که دست به چـنـيـن‬

‫گرفتند و در حفظ و نگھـداشـتـن‬

‫مادرﯾشان تاثيـری بـر فـرھـنـگ‬

‫خراسان نيز خود را شرﯾک غـم‬

‫فعاليتھاﯾی بزنـنـد بـه عـنـاوﯾـن‬

‫زبان و فرھنگ کردی مشـکـالت‬

‫ھنری و سياسی آنھـا داشـتـه‬

‫آنان می دانيم‪ .‬اما حداقل مـی‬

‫مــخــتــلــف مــورد بــی مــھــری‬

‫و مشقات فراوان کشيده انـد و‬

‫اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت؟‬

‫شد که از طرﯾق امکانات رسانه‬

‫حاکميت قرار می گيرند‪ .‬با ھمه‬

‫مـــــــــی‬

‫کشـــــــــنـــــــــد‪.‬‬

‫تا ‪ ١۵ -٢٠‬سال پيش به ما مـی‬

‫ای کــه آنــھــا دارنــد گــوشــه‬

‫اﯾن مشکالت موسيقـی کـردی‬

‫آﯾا شما خـاطـره خـاصـی و ﯾـا‬

‫چشمی نيز به ما می داشتنـد‪.‬‬

‫به شيوه سنتی وجود دارد‪ .‬امـا‬

‫مطلب خـاصـی از زنـدگـی در‬

‫اميد به اﯾنکه امکانات رسانه ای‬

‫فعاليتھای ھنری سينما‪ ،‬تئاتر و‬

‫خراسان دارﯾـد و مـی تـوانـيـد‬

‫صوتی و تصوﯾری کردھا از حالت‬

‫ھرگونه فعاليت ھنری دﯾگر کـه‬

‫بــراﯾــمــان بــازگــو نــمــائــيــد؟‬

‫انحصاري سازمانی بـه حـالـت‬

‫باعث ارتـقـاء فـرھـنـگ و زبـان‬

‫من دوستان و ھـمـکـالـسـيـان‬

‫مــلــی کــردی ارتــقــا ﯾــابــد‪.‬‬

‫کردی شود وجود ندارد‪ .‬از نـظـر‬

‫زﯾــادی در مــنــطــقــه دارم کــه‬

‫از ھموطنان عـزﯾـز کـردم مـی‬

‫سياسی و اجتـمـاعـی نـيـز بـا‬

‫ھميشه ماﯾه افتخار و مشـوق‬

‫خواھم که کردﯾت‪ ،‬حقوق ملـی‬

‫حفظ ھوﯾت کردی کسی نـمـی‬

‫من بوده اند‪ .‬مـراسـم کـردی و‬

‫کرد و عرق ملی کردﯾت را فدای‬

‫تـــوانـــد‬

‫بـــاشـــد‪.‬‬

‫شب شعرھـای کـردی کـه بـا‬

‫اﯾدئولوژی ھای رنگارنگ نکـنـنـد‪.‬‬

‫چه کسانی بيشترﯾن تـاثـيـر در‬

‫دوستـان داشـتـم ﯾـادگـارھـای‬

‫اﯾن مسئله تابحال جزء بدبختـی‬

‫رابطه با حفظ فرھنگ کـردی در‬

‫جـاودانــه ای اســت کــه بــرای‬

‫و ذليل کردن مردم کـرد چـيـزی‬

‫خــراســان داشــتـــه اســـت؟‬

‫ھميشه با من است‪ .‬امـيـد بـه‬

‫فـــعـــال‬

‫گفتند که شما کـرد نـيـسـتـيـد‬ ‫بلکه شما کرمانـج ھسـتـيـد و‬ ‫کرمانجھا کرد نيستند‪ ،‬و مـا از‬ ‫تارﯾخ مليتی خـود در تـارﯾـکـی‬ ‫مــطــلــق بــودﯾــم‪ .‬امــا پــس از‬ ‫پيشرفت تکنولوژی رسـانـه ای‬ ‫بــه ھــمــت خــود جــوانــان و‬ ‫تحصيلـکـردگـان‪ ،‬بـاالخـره خـود‬ ‫فھميدﯾم که چه جناﯾتی را بر ما‬ ‫و زبان مادری ما و فرھنگ اصيل‬ ‫کردی ما اعمال می کنـنـد‪ .‬اﯾـن‬ ‫روند ھم اﯾنک بـا شـيـوه ھـای‬ ‫گوناگون دﯾگر در پـيـش اسـت‪،‬‬ ‫مثأل بـه پـدران و مـادران مـی‬ ‫گوﯾند که بـا بـچـه ھـای خـود‬ ‫فارسی صحبت کنيد تا آنـان در‬ ‫مــدرســه مشــکــلــی نــداشــتــه‬ ‫باشند‪ ،‬به روستاھا و مـنـاطـق‬ ‫عشاﯾری می رونـد تـا آنـان را‬ ‫فارس کنند و بنابر اﯾـن دوری از‬ ‫بــرادران و خــواھــرانــمــان در‬ ‫ســرزمــيــن ابــا اجــدادﯾــمــان‬ ‫کردستان برای ما بـی ھـزﯾـنـه‬ ‫نبوده است اما بـا ھـمـهء اﯾـن‬ ‫مشکالت ما به مـقـاوتـمـان در‬ ‫راستای حفظ فـرھـنـگ و ھـنـر‬ ‫اصيل کردی خودمان ادامه مـی‬ ‫دھيـم‪ .‬از بـرادران و خـواھـران‬ ‫کــردمــان در کــردســتــان مــی‬ ‫خواھيم که ما را فراموش نکننـد‬ ‫و به ﯾاری ھم مليتی ھای خـود‬ ‫بـــــــــــــرســـــــــــــنـــــــــــــد‪.‬‬ ‫چه عاملی باعث شد که کمـتـر‬ ‫از کرد کرمانج صحبت شود‪ ،‬آﯾـا‬ ‫غــيــر از حــکــومــت ھــا‪ ،‬مــا و‬ ‫کردھای ساکن کردستـان ھـم‬ ‫نقشی در مطرح نشدن حـق و‬ ‫حقوق آنھا و نرسيدن حرف آنھـا‬ ‫به گوش جھانيان و دولت اﯾـران‬

‫برای مـلـيـت کـرد بـه ارمـغـان‬

‫با توجه به اﯾـنـکـه زبـان کـردی‬

‫اﯾنکـه بـتـوانـم بـه مـيـان آنـان‬

‫نياورده است و مطالبات اصـلـی‬

‫بعنوان زبـان رسـمـی مـحـلـی‬

‫بازگردم و در خـدمـت کـردھـای‬

‫مليت کرد را که ھمانا حاکميـت‬

‫نبوده و کماکان نيست‪ ،‬و از نظر‬

‫شرﯾف خراسان و مـردم بـزرگ‬

‫ملی مناسب کـردھـا در اﯾـران‬

‫آموزشی و نوشتـاری و حـتـی‬

‫اﯾــــــــران‬

‫بــــــــاشــــــــم‪.‬‬

‫است را کمـرنـگ کـرده اسـت‪.‬‬

‫محاوره ای نيز شدﯾدأ مورد بـی‬

‫اگــر مــطــلــب خــاصــی دارﯾــد‬

‫شاﯾد اﯾده آل گرائی ھا و آرمـان‬

‫مھری حاکمـيـن اسـت‪ ،‬حـفـظ‬

‫بــــــــفــــــــرمــــــــائــــــــيــــــــد؟‬

‫گرائی ھای دسـت نـيـافـتـنـی‬

‫فرھنگ کردی تا بحال را مـدﯾـون‬

‫از شما بسيار تشکر می کـنـم‪.‬‬

‫اﯾدئولوژﯾکی بـاعـث شـده کـه‬

‫پدران و مادران‪ ،‬و پيش کسوتان‬

‫وظيفه رسـانـه ھـای گـروھـی‬

‫ھمدﯾگر را گاھأ به عـنـوان ﯾـک‬

‫ھنری سنـتـی اﯾـن دﯾـار مـی‬

‫بســيــار مــھــم اســت‪ .‬دســت‬

‫مليت فراموش کنيم‪ .‬بھرحال در‬

‫دانيم‪ .‬اما در اﯾن ﯾک دھه اخـيـر‬

‫اندرکاران اﯾن حرفه و بـاالخـص‬

‫داخل ﯾک مليت وجود نھله ھای‬

‫قشـــر جـــوان و بـــاالخـــص‬

‫رادﯾـو کـردانـه در واقـع صــدای‬

‫فکری گوناگون نـرمـال اسـت و‬

‫تحصيلکردگان کرد وارد صـحـنـه‬

‫مردمان مـظـلـوم و تـحـت رنـج‬

‫پذﯾـرش اﯾـن مـھـم‪ ،‬نشـان از‬

‫شده اند که ماﯾهء خوشحالی و‬

‫ھســتــنــد‪ .‬مــوفــق بــاشــيــد‪.‬‬

‫شعور واالی سياسی و اعتـقـاد‬

‫بـــــالـــــنـــــدگـــــی‬

‫اســـــت‪.‬‬

‫عملی راسـخ بـه دمـکـراسـی‬

‫زندگی کردن دور از سـرزمـيـن‬

‫اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت‪.‬‬

‫مادری چه تاثير مثبت و مـنـفـی‬

‫فعاليت ھای ھنری و سيـاسـی‬

‫بر فرھنگ کرداﯾتی شمـا مـردم‬

‫در مناطق کرد نشين خـراسـان‬

‫کـــرمـــانـــج داشـــتـــه اســـت؟‬

‫با چه مشکالتی مـواجـه بـوده‬

‫البته فـرھـنـگـھـای مـلـيـتـھـای‬

‫دکتر افراسياب شکفته‬ ‫سازمان مردمی کرمانج‬ ‫‪www.kurmanj.org‬‬


‫ ل اول‬

‫ر ‪:‬‬

‫دﻳﺎﻟﻮگ‬ ‫در سؤال پيشين بيان نمودم‪ .‬اما‬

‫ﺗﺮور‪ ،‬و ﻛﺸﺖ و ﻛﺸﺘﺎر ﻧﻘﺸﻲ ﻓﻌﺎل و‬ ‫ﻣﺨﺮب دارد‪ ،‬ﻣﻮﺿﻊ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺮدﺳﺘﺎن‬

‫اداﻣـﻪ‪ :‬ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ رﻓﻴﻖ ﻋﻤﺮ‬

‫ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺤﺮان‪ :‬ارﺗﺒﺎط اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﻛُﺮد‬

‫اﻳﻠﺨﺎﻧﻴﺰاده‬

‫ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن را ﭼﮕﻮﻧﻪ‬

‫اپوزﯾسيون باﯾد بگوﯾم که بخش‬

‫دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ و آن را در آﻳﻨﺪه‬

‫اﯾن ضعف‪ ،‬ناشی از‬

‫عمر ايلخانی زاده‪ ُ :‬اين مسئله حساسيت‬ ‫خاصی دارد‪ ،‬چون اين دو ملت از مليتھای‬ ‫بزرگ و ريشه دار ايران ھستند‪ .‬به ھمين‬ ‫دليل در طول تاريخ‪ ،‬رژيمھای سرکوبگر‬ ‫ايران تالش نموده اند تا برای بقا و تأمين‬ ‫سلطه خود کرد و آذری را به جان ھم‬ ‫بياندازند‪ .‬ايجاد تفرقه مابين مليتھای موجود‬ ‫در ايران يکی از پايه ھای تداوم حاکميت‬ ‫رژيمھای ديکتاتور ايران بوده است‪.‬‬ ‫جمھوری اسالمی نيز از بدو روی کار‬

‫ﭘﻴﺶ‬

‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬

‫ﺑﻴﻨﻲ‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ؟‬

‫ﻣﻲ‬

‫عمر اﯾلخانی زاده‪ :‬اپوزﯾسيون کرد‬ ‫روابط‬

‫دارای‬

‫اپوزﯾسيون‬

‫‪١٣٨٩   ١‬‬

‫گسترده‬

‫اﯾرانی‬

‫ای‬

‫است‪.‬‬

‫در باره بحران و تشتت درونی‬ ‫عمده‬ ‫موقعيت‬

‫تبعيدی‬

‫اپوزﯾسيون‬

‫اﯾرانی‬

‫طوالنی‬ ‫است‪ .‬باﯾد‬

‫در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﭼﻪ ﺑﻮده و ﭼﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ‬

‫سياست دارد زمينه و پاﯾه ھای‬ ‫دﯾکتاتوری و خفقان در اﯾران و‬ ‫برعليه ستمدﯾدگان را مستحکم‬ ‫می¬نماﯾد و باﯾد بدون اما و اگر‬ ‫به افشای اﯾن سياست پرداخت‬

‫ﺑﺎﺷﺪ؟‬

‫و‬

‫را‬

‫آن‬

‫نمود‪.‬‬

‫محکوم‬

‫خارج‬

‫عمر اﯾلخانی زاده‪ :‬ھم احزاب‬

‫نکته دﯾگری که اشاره به آن‬

‫با‬

‫ھرچند وزن خاصی در معادالت‬

‫سياسی و ھم مردم کردستان‬

‫ضروری است دشمنی بی پاﯾان‬

‫اما‬

‫از‬

‫که‬

‫بپذﯾرﯾم‬ ‫سياسی‬

‫اپوزﯾسيون‬

‫اﯾران‬

‫اما‬

‫دارد‪،‬‬

‫ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻳﻨﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ و ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﻤـﻪ‬

‫مشکل اﯾنست که اﯾن ارتباطھا‬

‫جنبشھای موجود و مردم اﯾران‬

‫نيز پراکنده است‪ ،‬به دو دليل‪:‬‬

‫دور و با آن بی ارتباط است‪.‬‬

‫اول اﯾنکه اپوزﯾسيون اﯾرانی خود‬

‫جنبش‬

‫بيشتر‬

‫با‬

‫ﺑﺎﻫﻢ در اﺗﺤﺎد اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن اﻳﺮاﻧﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻘـﺪور‬

‫پراکنده است و در حد و سطح‬

‫اپوزﯾسيون‬

‫اﯾرانی‬

‫در‬

‫ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻃﻴﻒ ﺑﻨﺪي را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺸﺪن ﻛﺮدﺳﺘﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣـﻲ‪،‬‬ ‫آﻓﺮﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻣﺮدم و ﻣﻠﻴﺘﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ‪ .‬اﻣﺎ در‬ ‫ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﺸﻬﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﺮان ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧـﺪازه ﺑـﻪ‬

‫کردستان‬ ‫تبعيدی‬

‫ارتباط است‪ ،‬ضروری است ضمن‬ ‫تقوﯾت اﯾن ارتباط‪ ،‬رابطه خود با‬

‫ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻣـﺘـﺤـﺪان‬

‫اپوزﯾسيون داخل اﯾران را ھم‬

‫ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻴﺎن اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن دﻣﻜﺮات‪ ،‬ﻻﺋﻴـﻚ و‬

‫جاﯾگاه خاصی بزای آن قاﯾل‬

‫ﻣﺘﺮﻗﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺒﺸﻬﺎي ﻣﺪﻧﻲ در داﺧـﻞ اﻳـﺮان‬

‫برقرار و مستحکم نماﯾد و ھم‬

‫اﻫﺪاف اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳـﻦ‬

‫شود‪ .‬جنبش و احزاب کردستان‬ ‫ميتوانند در تقوﯾت ارتباط جنبش‬

‫ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﺪ و در ﺗﻼش اﻳﺠﺎد ﻳﻚ اﺋﺘﻼف دﻣﻜﺮات‪ ،‬ﻻﺋﻴﻚ و‬

‫اﻫﺪاف ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ ،‬در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻫﺪاف ﻣﻌﻴـﻦ‬

‫داخل و خارج نقش مؤثری اﯾفا‬

‫ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه ﻣﻴﺎن اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن داﺧﻞ و ﺧﺎرج‪ ،‬ﺑﺮآﻳﺪ‪ .‬ﭼﻨﻴﻦ‬

‫است‬

‫اﺋﺘﻼﻓﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ ﻣﻠﻴﺘﻬﺎي اﻳﺮان را ﺑﭙﺬﻳﺮد‬

‫ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﻜﻨﺪ‪ .‬در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻛﺎر آﮔﺎه‬ ‫ﮔﺮاﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺖ‪ ،‬ﻫﻨﻮز ﺗﻔﻜﺮ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ‬ ‫ذﻫﻨﻴﺖ ﻣﺮدم ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ‪ .‬وﻟﻲ در دﻳـﮕـﺮ ﻣـﻮارد‪،‬‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ و ﺳﻜﻮﻻر ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺴـﻴـﺎر‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻫﻤﺮاﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺮدم اﻳﺮان را ﺑﺎ ﺧﻮد دارد‬ ‫آمدنش اين سياست شوم را شناخته و بر آن‬ ‫تکيه نمود‪ .‬برپا نمودن جنگ نقده‪ ،‬ايجاد‬ ‫فضای دشمنی ميان کرد و آذری از طريق‬ ‫گسيل سربازان و سرباز پاسداران آذری به‬ ‫کردستان برای سرکوب مردم و بالعکس‬ ‫اعزام سربازان کرد برای سرکوب آذريھا‬ ‫و باألخره ايجاد تنش در مناطقی که آذری‬ ‫و کرد مشترکا ً در آن سکونت دارند‪ ،‬از‬ ‫شگردھای اين رژيم برای تفرقه ميان کرد‬ ‫ھست‪.‬‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫آذری‬ ‫و‬ ‫گذشته از سياست منحوس رژيمھای‬ ‫سرکوبگر حاکم‪ ،‬نيروھای تنگ نظر‬ ‫ناسيوناليست و مذھبيون متعصب از ھر‬ ‫دو سو‪ ،‬آتش بيار معرکه ھستند و آب به‬ ‫آسياب رژيمھای حاکم ميريزند‪ .‬اما در‬ ‫تاريخ نزديک ما شاھد دوستی و برادری‬ ‫اين دو ملت ھستيم‪ .‬جمھوريھای خودمختار‬ ‫آذربايجان و کردستان‪ ،‬توانستند ھم پيمان‬ ‫دوستی و ھمکاری ببندند و ھم در تعيين‬ ‫مرز اين دو جمھوری به توافق دست يابند‪.‬‬ ‫ھمچنين در زندگی واقعی کرد و آذری در‬ ‫مناطقی که با ھم زندگی ميکنند‪ ،‬دارای‬ ‫مناسبات فاميلی و ازدواج ھستند‪.‬‬ ‫به نظر من در شرايط کنونی تالش‬ ‫برای خنثی نمودن اين توطئه ھا يکی از‬ ‫وظايف ھمه آزاديخواھان کرد و آذری‬ ‫است‪ .‬ما بايد تالش کنيم گرايشات تنگ‬ ‫نظرانه از ھر دو سو را مھار نمائيم و‬ ‫بکوشيم تا فضای برادری و ھمکاری‬ ‫مابين اين دو ملت را تقويت کنيم‪ .‬اين‬ ‫مسئله بايد چون يک امر مھم نگريسته شود‬ ‫و برای ايجاد اتحاد و ھمکاری مابين کرد‬ ‫و آذری از ھيچ کوششی دريغ نورزيم‪.‬‬ ‫بخصوص ايجاد نھادھای مدنی‪ ،‬فرھنگی‪،‬‬ ‫ھنری واجتماعی مشترک ميتواند در ايجاد‬ ‫مراودات دوستانه آذری و کرد مؤثر باشد‬ ‫و اين نوع فعاليت از سوی آذريھا و‬ ‫کردھای خارج کشور سھل الوصولتر و‬ ‫وظيفه ای است که بايد برايش تالش‬ ‫نمايند ‪.‬‬

‫مبارزات‬

‫و‬

‫عمومی‬

‫دمکراتيک‬

‫امروزی‪ ،‬دارای گفتار مشترک و‬ ‫ھماھنگی‬

‫الزم‬

‫ثانياً‬

‫نيست‪.‬‬

‫احزاب کرد نيز دارای روش و‬ ‫سياست‬

‫ﯾکسانی‬

‫تنظيم‬

‫در‬

‫ارتباط خود و جنبش کردستان با‬ ‫اپوزﯾسيون‬

‫نيستند‪.‬‬

‫اﯾرانی‬

‫ضروری است که احزاب اصلی‬ ‫کردستان‬

‫گسترش‬

‫ضمن‬

‫ھمکاری مابين خود‪ ،‬سياست‬

‫کنند‪.‬‬ ‫گذشته‬

‫از‬

‫الزم‬

‫اﯾنھا‬

‫بپذﯾرﯾم و بدانيم که سياست‬

‫و آن را ﻳﻜﻲ از ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺳﺘﻘﺮار دﻣﻜﺮاﺳـﻲ در‬

‫اﯾرانی در شراﯾط کنونی مقدور‬

‫اﻳﺮان ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ‬

‫ھمه باھم در اتحاد اپوزﯾسيون‬ ‫نيست‪ .‬در گام نخست باﯾد ﯾک‬ ‫پذﯾرفت‪.‬‬

‫خواھان اﯾجاد مناسبات حسن‬

‫طبيعی است که حنبش مبارزاتی‬

‫جمھوری اسالمی با جنبش و‬

‫نوع‬

‫طيف‬

‫ھمجواری و عدم دخالت در امور‬

‫کردستان متحدان بالواسطه خود‬

‫بخش‬

‫داخلی‬

‫ھمساﯾه‬

‫را در ميان اپوزﯾسيون دمکرات‪،‬‬

‫مھمی از سياست رژﯾم اسالمی‬

‫ھستند‪ .‬ما دخالتھای اﯾران در‬

‫الئيک و مترقی و به خصوص‬

‫اﯾران‬

‫کشاندن‬

‫امور عراق را در ھر شکلی و به‬

‫جنبشھای مدنی در داخل اﯾران‬

‫پيشروﯾھای‬

‫ھر بھانه ای که باشد‪ ،‬محکوم‬

‫جستجو کند و در تالش اﯾجاد ﯾک‬

‫کردستان در عراق است‪ .‬از اﯾن‬

‫ميکنيم و حق حاکميت مردم‬

‫و‬

‫زاوﯾه نيز ما مخالف حضور‪ ،‬دخالت‬

‫عراق بر سرنوشت خودشان را‬

‫اپوزﯾسيون‬

‫و ترورﯾسم جمھوری اسالمی در‬

‫به رسميت ميشناسيم و به آن‬

‫چنين‬

‫اﯾران ھستيم و عليه آن کار‬

‫احترام ميگذارﯾم‪ .‬مبرھن است‬

‫ائتالفی باﯾد به صراحت حقوق‬

‫ميکنيم‪.‬‬

‫که رژﯾم اﯾران ﯾکی از صادر‬

‫ملی مليتھای اﯾران را بپذﯾرد و آن‬

‫کنندگان و حاميان ترورﯾسم در‬

‫ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺤﺮان‪ :‬آﻳﺎ ﻣﻮاﻓﻘﻴﺪ ﻛﻪ آزادي و‬

‫را ﯾکی از پاﯾه ھای تضمين‬

‫سياست‬

‫دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺪون‬

‫ائتالف‬

‫بندی‬

‫دمکرات‪،‬‬

‫جمھورﯾخواه‬ ‫داخل‬

‫را‬

‫و‬

‫الئيک‬

‫ميان‬ ‫خارج‪،‬‬

‫برآﯾد‪.‬‬

‫عراق‬

‫کشورھای‬

‫است‪.‬‬

‫اﯾن‬

‫روشنی در قبال ھم پيمانی با‬

‫مردم‬

‫است‪،‬‬

‫کرد‬ ‫به‬

‫لذا‬

‫شکست‬

‫مردم‬

‫تاکنونی‬

‫ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻣﻜﺎن‬

‫ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺰاب اﺻﻠﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺿﻤﻦ ﮔﺴـﺘـﺮش‬

‫ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ؟ اﮔﺮ آري ﭼﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان‬

‫ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺧﻮد‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﺖ روﺷﻨﻲ در ﻗﺒﺎل ﻫﻢ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑـﺎ‬

‫ﻛﺮد؟‬

‫ﭼﮕﻮﻧﻪ؟‬

‫اتحاد‬

‫اﺣﺰاب و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت دﻳﮕﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺻﺮﻳﺤﺎً آن را‬

‫عمر اﯾلخانی زاده‪ :‬قطعاً در ساﯾه‬

‫رعاﯾت حقوق ملی آنھا‪ ،‬تقوﯾت‬

‫اﻋﻼم دارﻧﺪ‪ .‬از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دوﺳﺘﻲ و‬

‫احزاب و جرﯾانات دﯾگر اﯾرانی‬ ‫تعيين نماﯾند و صرﯾحاً آن را اعالم‬ ‫دارند‪ .‬از نظر ما اﯾن سياست باﯾد‬ ‫بر‬

‫دوستی‬

‫مبنای‬

‫و‬

‫مليتھای اﯾرانی و احترام به و‬ ‫جنبش دمکراسی خواھی‪ ،‬دفاع‬ ‫از سکوالرﯾسم‪ ،‬تأکيد بر حقوق‬

‫اﺗﺤﺎد ﻣﻠﻴﺘﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ آﻧﻬﺎ‪،‬‬

‫برابر زنان با مردان‪ ،‬دفاع از و‬

‫ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻜﺮاﺳﻲ ﺧﻮاﻫﻲ‪ ،‬دﻓﺎع از ﺳـﻜـﻮﻻرﻳﺴـﻢ‪،‬‬

‫حقوق بشر و ضماﯾم آن‪ ،‬قبول‬

‫ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان‪ ،‬دﻓﺎع از و رﻋﺎﻳﺖ ﻫﻤـﻪ‬

‫رعاﯾت ھمه موازﯾن بين المللی‬ ‫پلوراليسم سياسی و تأکيد بر‬

‫ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺿﻤﺎﻳﻢ آن‪ ،‬ﻗﺒﻮل ﭘﻠﻮراﻟﻴﺴﻢ‬

‫سياسی مردم اﯾران باشد ‪.‬‬

‫ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل و ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣـﺮدم‬

‫استقالل‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ‬

‫و‬

‫ﺑﺤﺮان‪:‬‬

‫حق‬ ‫آﻳﺎ‬

‫حاکميت‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﺪ‬

‫ﻛﻪ‬

‫اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن از ﺑﺤﺮان و ﺗﺸﺘﺖ دروﻧﻲ‬ ‫رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮد؟ ﺳﻴﺎﺳﺖ درﺳﺖ ﺟﻨﺒﺶ‬

‫اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ‬

‫‪.‬‬

‫استقرار‬

‫دمکراسی‬

‫در‬

‫اﯾران‬

‫جمھوری‬

‫اسالمی‬

‫مستقيماً‬

‫ﻣﻴﺎن‬

‫شکلگيری چنين ائتالفی‪،‬تالش‬

‫اﯾران نيز ھست ‪.‬کوتاه نمودن‬

‫عمومی¬تر‬

‫دست اﯾران در امور عراق به نفع‬

‫اپوزﯾسيون اﯾرانی سھل تر خواھد‬

‫جنبش مبارزاتی و دمکراتيک در‬

‫دﻣﻜﺮاﺳﻲ در اﻳﺮان در ﭼﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ‬

‫بود ‪.‬‬

‫اﯾران است‪ ،‬حاکميت و ﯾا حصور‬

‫ﺑﺎﺷﺪ؟‬

‫ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺤﺮان‪ :‬ﭼﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ‬

‫آمرﯾکا در عراق به ھيچ وجه عذر‬

‫عمر اﯾلخانی زاده‪ :‬به نظرم پاﯾه‬

‫ﻋﺮاق ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ‪ ،‬رژﻳﻢ اﻳﺮان ﻫﻢ در‬

‫ﻳﺎﻓﺘﻦ‬

‫اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار‬

‫ھای اصلی استقرار دمکراسی را‬

‫ميتوانند به رھاﯾی ملی و نه‬ ‫حقوق دمکراتيکشان برسند‪ .‬اما‬ ‫جنبش کردستان به تنھاﯾی نه‬ ‫ميتواند رژﯾم اﯾران را سرنگون‬ ‫نماﯾد و ﯾا اﯾن کار را با اتکا به توان‬ ‫اﯾن جنبش در دستور قرار دھد‪،‬‬ ‫بلکه تنھا در ھماھنگی و اتحاد با‬ ‫دﯾگر جنبشھا و مردم اﯾران است‬ ‫ميشود‪.‬‬

‫به‬

‫اﯾن‬

‫دليل‬

‫سياست اتحاد و دوستی با دﯾگر‬

‫ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان و دﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬

‫وجود‬

‫اسالمی‪ ،‬مردم کردستان نه‪-‬‬

‫مھيا‬

‫بشناسد‪ .‬در اﯾن صورت و با‬

‫اﺗﺤﺎدي‬

‫و‬

‫جمھوری‬

‫که شراﯾط سرنگونی اﯾن رژﯾم‬

‫برعليه منافع و مبارزات مردم‬

‫ﻓﺮاﮔﻴﺮ‬

‫اﮔﺮ‬

‫حاکميت‬

‫ﻧﻪ‪،‬‬

‫برای‬

‫اتحاد‬

‫موجھی برای دخالتھای اﯾران در‬ ‫عراق‬

‫و‬

‫گسترش‬

‫ترورﯾسم‬

‫نيست‪ .‬رژﯾم اﯾران با اجرای اﯾن‬

‫مردم و جنبشھای دمکراتيک در‬ ‫اﯾران‬

‫برای‬

‫مردم‬

‫و‬

‫جنبش‬

‫کردستان حياتی است ‪.‬‬ ‫ساﯾت بحران‪ :‬با سپاس‪ ،‬به اﯾن‬ ‫گفتگو در آﯾنده ادامه می دھيم‪.‬‬ ‫عمر اﯾلخانيزاده ‪:‬من ھم از شما‬ ‫تشکر ميکنم و اميدوارم در آﯾنده‬ ‫نيز با بازدﯾد کنندگان ساﯾت شما‬ ‫در ارتباط و دﯾالوگ باشم‪.‬‬


‫ ل اول‬

‫ر ‪:‬‬

‫دﻳﺎﻟﻮگ‬

‫‪١٣٨٩   ١‬‬

‫‪http://dialog.vcp.ir‬‬ ‫اداﻣـﻪ ‪ :‬دﻳﺪار ﻣﻴﺎن ‪. . .‬‬ ‫آنگاه رويداھای يکسال گذشته يعنی بعد از‬ ‫انتخابات دور دھم رياست جمھوری در ايران و‬ ‫اعتراضات عمومی مردم مورد بحث واقع شد‪.‬‬ ‫در اين قسمت ھردو طرف بر اين باور بودند که‬ ‫اعتراضات و نارضايتی با ھر بھانه و انگيزه ای‬ ‫عليه رژيم اسالمی‪ ،‬واقعيتی عينی و ملموس‬ ‫است و مردم با عبور خط قرمزھای فرضی‬ ‫جمھوری اسالمی و شکستن قداستھای خود‬ ‫ساخته آن‪ ،‬تنفر و بيزاری خود از اين رژيم را‬ ‫بيان نمودند‪ .‬ھرچه راديکالتر شدن شعارھا و‬ ‫مطالبات مردم معترض‪ ،‬تفکيک جنبش‬ ‫اعتراضی از رھبری اصالح طلب حکومتی را‬ ‫نيز بدنبال داشت‬ ‫يکه تازيھا و مافيای قدرت نظامی‪ ،‬اقتصاذی و‬ ‫سياسی سپاه پاسدارن‪ ،‬اختالفات درونی جناحھای‬ ‫مختلف رژيم و تقابل آشکار سپاه پاسدارن و‬ ‫احمدی نژاد با مجلس اسالمی و خامنه ای و‬ ‫تھديد به انحالل مجلس‪ ،‬که عمق بحران درونی‬ ‫اين رژيم را به نمايش گذاشته است‪ ،‬بخشی ديگر‬ ‫از بحثھای اين نشست بود‪ .‬جنبش موسوم به سبز‬ ‫آزمون تجربه يک ساله رھبری اين جنبش و‬ ‫موضع مردم کردستان و احزاب کرد و جود‬ ‫پتانسيل بالقوه در جنبش سی ساله ملت کرد عليه‬ ‫رژيم جمھوری اسالمی‪ ،‬توان و ظرفيت تأثير‬ ‫گذاری جنبش کردستان بر ھرچه راديکالتر‬ ‫نمودن جنبش سرتاسری برای عبور از اصالح‬ ‫طلبی حکومتی و و نيز عبور از واليت فقيه‪،‬‬ ‫قانون اساسی و جمھوری اسالمی‪ ،‬لزوم غنا‬

‫بخشيدن به اين بخش و گسترش بحث‪ ،‬ديالوگ و‬ ‫ارتباط با اپوزيسيون آزاديخواه‪ ،‬دمکرات و‬ ‫سکوالر از جانب ھردو طرف مورد تأکيد واقع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫قرار گرفتن ايران و کردستان در آستانه تحوالتی‬ ‫جدی‪ ،‬عدم توان پاسخگويی رھبران جنبش‬ ‫موسوم به سبز به ابتدايی ترين مطالبات و‬ ‫خواستھای جنبشھای اعتراضی و حق طلبانه چه‬ ‫در ايران چه در کردستان و حتی سکوت در‬ ‫رابطه با طرح خواستھای مختلف مردم‪ ،‬اثبات‬ ‫حقانيت مواضع احزاب اصيل کردستانی و مردم‬ ‫کردستان در مقابل اين رژيم با تمامی موجوديتش‬ ‫از ھر جناح و گروھش بود که با مرزبندی و‬ ‫زاويه نگرش خود وارد بازی جناحھای رژيم‬ ‫نشدو در عين بيان مواضع شفاف و صريح خود‪،‬‬ ‫نشان دادند که نه حمايت از خاتمی و نه موسوی‬ ‫و کروبی و در کل اميد به استحاله رژيم مارا به‬ ‫سر منزل مقصود نميرسانند ‪.‬با شناختی که ما از‬ ‫اين رژيم داريم و جناحھا و جريانات مختلف آنرا‬ ‫ميشناسيم‪ ،‬لزوم عدم تنازل از مطالبات به حق‬ ‫خود و پايفشاری در تحقق اين خواستھا و حفظ‬ ‫استقالل مطالبات مشخص جنبش کردستان بخشی‬ ‫ديگر از موارد مورد بحث بود‪.‬‬ ‫در خاتمه با تأکيد بر گسترش ارتباط‪،‬گفتگو و‬ ‫ھمکاری ھرچه بيشتر در زمينه ھای مورد‬ ‫توافق و عدم مشروط نموده ارتباط با ھمديگر به‬ ‫روابط ھر طرف با ديگر جريانات و احزاب‪،‬‬ ‫نشست در فضايی دوستانه به اتمام رسيد‪.‬‬ ‫دبير خانه کومه له زحمتکشان کردستان‬ ‫‪٣/٤/١٣٨٩‬‬

‫ﻫﻨﻮز در ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻧﺮخ ﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺎن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ!‬ ‫ط>>ی س>>ه ھ>>ف>>ت>>ه گ>>ذش>>ت>>ه ت>>ي>>ران>>دازی ب>>ه س>>وی‬ ‫کاسب>ک>اران ک>رد ت>وس>ط ن>ي>روھ>ای ان>ت>ظ>ام>ی و‬ ‫امنيتی با روند شديدت>ری ادام>ه ي>اف>ت‪ ،‬و کش>ت>ار‬ ‫شھروندان کرد و فقدان امنيت ج>ان>ی در م>ن>اط>ق‬ ‫مرزی کردستان به عنوان بخشی از سياست ھای‬ ‫ام>>>>>>ن>>>>>>ي>>>>>>ت>>>>>>ی دول>>>>>>ت دن>>>>>>ب>>>>>>ال گ>>>>>>ردي>>>>>>د‪.‬‬ ‫روز يک شنبه ‪ ۶‬تيرماه ک>اس>ب>ک>اران م>رزی در‬ ‫سه راھی "بيه کره"ی من>ط>ق>ه ش>ام>ي>ان واق>ع در‬ ‫شھرستان مريوان مورد ھ>ج>وم م>ام>وران ادهری‬ ‫آگاھی و امکان ني>روی ان>ت>ظ>ام>ی‬ ‫ق>>رار گ>>رف>>ت>>ه و ف>>ردی ب>>ه ن>>ام‬ ‫"کاميل براری" بر اثر ض>رب و‬ ‫شتم اين ن>ي>روھ>ا زخ>م>ی گ>ردي>د‪.‬‬ ‫نامبرده جھ>ت م>داوا ب>ه ي>ک>ی از‬ ‫ب>>ي>>م>>ارس>>ت>>ان>>ھ>>ای م>>ري>>وان ان>>ت>>ق>>ال‬ ‫ي>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ت‪.‬‬ ‫ھم چنين برادر وی به نام "ع>زت‬

‫براری" از سوی م>ام>وران م>ذک>ور ب>ازداش>ت و‬ ‫گ>>>>>>>>>>>>>>ردي>>>>>>>>>>>>>>د‬ ‫زن>>>>>>>>>>>>>>دان‬ ‫روان>>>>>>>>>>>>>>ه‬ ‫از سوی ديگر روز چھارشن>ب>ه ن>ھ>م ت>ي>رم>اه‪ ،‬دو‬ ‫ک>>اس>>ب>>ک>>ار دي>>گ>>ر ب>>ه اس>>ام>>ی "ک>>اوه ک>>ات>>ب>>ی" و‬ ‫"ش>ي>>رزاد ب>>ھ>>ادري>ان" در م>>ن>ط>>ق>>ه "دول>>ه ت>و" و‬ ‫"آلوتان" مورد اصابت گلوله نيروھای ان>ت>ظ>ام>ی‬ ‫ق>>>رار گ>>>رف>>>ت>>>ه و ب>>>ه ش>>>دت زخ>>>م>>>ی ش>>>دن>>>د‪.‬‬ ‫ب>>ر اث>>ر اي>>ن ت>>ي>>ران>>دازی ھ>>ا ش>>م>>اری از احش>>ام‬ ‫کاسبکاران تلف شده و اموال و بارھای متعلق ب>ه‬ ‫آنان نيز ظبط گرديد‪.‬‬

‫در ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﻳﺎدﺑﻮد ﺷﻬﺪاي ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ‪ 7‬ﺗﻴﺮ ﺳـﺮدﺷـﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﺮدم ﺳﺮدﺷﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ و راﻫﭙـﻴـﻤـﺎﻳـﻲ‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ‬ ‫قدرتمند و تحسين برانگيز اقدام به‬ ‫برگزاری مراسم اعتراضی نمودند‪.‬‬ ‫چند سالی است که در شھرستان سردشت‬

‫دوشنبه ‪ ٧‬تير ‪ ،١٣٨٩‬مردم شھرستان‬ ‫سردشت در پی مصادره چند ساله اين‬ ‫روز از جانب نھادھای دولتی در حرکتی‬

‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺎ و اﺣﻀﺎر ﻓﻌﺎﻻن ﻛُﺮد‬ ‫دستگاھھای اطالعاتی و امنيتی در اين‬ ‫ھفته نيز شماری از فعاالن مدنی و‬ ‫سياسی کرد را بازداشت و اقدام به‬ ‫احضار تعداد ديگری از اين فعاالن به‬ ‫اداره اطالعات و دادگاه انقالب‬ ‫نمودند‪.‬‬ ‫روز دوشنبه ھفتم تير ماه‪" ،‬مختار‬ ‫اسدی" دبير زبان انگليسی مدارس‬ ‫کردستان از سوی ماموران امنيتی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بازداشت‬ ‫نامبرده که ھم اکنون در شھرستان‬ ‫کرج مشغول به تدريس می باشد از‬ ‫اعضای کانون صنفی معلمان ايران و‬ ‫کانون مدافعان حقوق بشر ايران‬ ‫میباشد‪.‬‬

‫يک ميليون تومان جريمه نقدی تغيير‬ ‫يافته است‪.‬‬ ‫روز يک شنبه ھفته گذشته نيز يک‬ ‫شھروند مريوانی به نام "محمد نوری"‬ ‫در مرز "باشماخ" مريوان توسط‬ ‫نيروھای اطالعاتی دستگير و به‬ ‫زندان سنندج منتقل گرديد‪.‬‬ ‫نيروھای اطالعاتی از ارائه ی ھرگونه‬ ‫خبری در مورد سرنوشت يا علت‬ ‫بازداشت نامبرده به خانواده اش‬ ‫خودداری نمودهاند‪ .‬در ھفتهای که‬ ‫گذشت ھفت نفر از فعاالن مدنی ساکن‬ ‫شھرستان اشنويه از سوی شعبه اول‬

‫دادگاه انقالب اروميه به دادگاه احضار‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫صمد احمدپور‪ ،‬رحمان تنھا‪ ،‬رحمان‬ ‫ابراھيم زاده‪ ،‬فتاح سليمانی‪ ،‬حسين‬ ‫پيروتی‪ ،‬عباس ھاشم پور و عيسی‬ ‫ابراھيم زاده اسامی اين ھفت فعال کرد‬ ‫می باشد که در سال گذشته نيز مدت‬ ‫‪ ١٢‬روز را در بازداشت زندان سپاه‬ ‫پاسداران واقع در اروميه به سر برده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫از سوی ديگر اداره اطالعات سنندج‬ ‫نيز اقدام به احضار سه تن از‬ ‫دانشجويان کرد به اين سازمان امنيتی‬ ‫نمود‪.‬‬

‫تا لحظه ی تنظيم اين گزارش‪ ،‬اطالع‬ ‫دقيقی از علت يا علل بازداشت و‬ ‫سرنوشت نامبرده حاصل نشده است‪].‬‬ ‫يک روز پس از بازداشت آقای اسدی‪،‬‬ ‫يک فعال کارگری "به نام فرزاد‬ ‫احمدی" در شھرستان سنندج به دليل‬ ‫عدم توانايی پرداخت مبلغ جريمه‬ ‫تعيين شده برای وی ‪.‬بازداشت و به‬ ‫زندان اين شھر انتقال يافت‪.‬‬ ‫دادگاه انقالب سنندج عليه فرزاد‬ ‫احمدی به اتھام اقدام عليه امنيت ملی و‬ ‫تحريک مردم به تجمع در راھپيمائی‬ ‫ضد اعدام‪ ،‬حکم ‪ ٦‬ماه زندان تعزيری‬ ‫صادر نمود که در دادگاه تجديد نظر به‬

‫امسال نيز با تبليغات و سيع و‬ ‫ھمچنين ترکيب ھمزمان اين‬ ‫مراسم با مراسم بمبگذاری در‬ ‫دفتر حزب جمھوری اسالمی و‬ ‫کشته شدن بھشتی از روحانيون‬ ‫حکومتی قصد داشتند تا‬ ‫مراسمی صد در صد دولتی و‬ ‫تحت کنترل را بر گزار نماييند ‪.‬‬ ‫ھمچنين نھادھای امنيتی از چند‬ ‫روز قبل با احضار گسترده پاره‬ ‫ای فعالين مدنی شھر شديداً به‬ ‫آنان ھشدار داده بودند که به ھيچ‬ ‫عنوان نبايد به فکر مراسم و يا‬ ‫حرکتی غير از آن چه در‬ ‫چارت رسمی مراسم دولتی آمده‬ ‫است باشند ‪ ،‬در غير اين‬ ‫صورت آنان با بر خورد شديد‬ ‫نھادھای امنيتی روبه رو خواھند‬ ‫گشت ‪ .‬اما مردم شھرستان‬ ‫برخالف ميل نھادھای دولتی با‬ ‫تجمع چند صد نفری در ميدان‬ ‫سرچشمه سردشت با بستن مچ‬ ‫بند سياه که نام "جوانان مستقل‬ ‫سردشت " بر آن نقش بسته بود‬ ‫و پرچمھای سفيد اقدام به روشن‬ ‫نمودن شمع در پياده روی ميدان‬ ‫سرچشمه نمودن که اين اقدام‬ ‫شجاعانه زير سايه سنگين‬ ‫نيروھای انتظامی و امنيتی و‬

‫تھديدھای شديد آنھا روبرو شد‬ ‫که با بی توجھی از جانب مردم‬ ‫روبرو شد‪ ،‬نھادھای دولتی از‬ ‫جمله فرمانداری باز ھم می‬ ‫خواستند از اين شرايط بھره‬ ‫برداری کنند که با چند اقدام‬ ‫جالب منجر به شکست شد مانند‪:‬‬ ‫ھنگامی که فرماندار و ھيئت‬ ‫ھمراه در ميدان سرچشمه جھت‬ ‫سخنرانی و شرکت در مراسم‬ ‫از ماشين پياده شدند با صحنه‬ ‫عجيبی روبه روشدند ! در‬ ‫ميدان تعداد قبل توجه ای از‬ ‫جوانان و مردم با پالکاردھای‬ ‫سفيد تحت امضای "جمعيت‬ ‫مستقل جوانان سردشت" با‬ ‫روشن نمودن شمع اقدام به‬ ‫برگزاری مستقل مراسم بمباران‬ ‫شيميايی شھرستان سردشت‬ ‫نمودند ‪ .‬و ھنگامی که فرماندار‬ ‫به طرف مردم آمد تا برای آنان‬ ‫سخنرانی نماييد‪ ،‬عالرغم‬ ‫تھديدھای مامورين مردم ھمگی‬ ‫ھمزمان از او فاصله گرفتند و‬ ‫به گوشه ای ديگر ميدان رفتند ‪،‬‬ ‫و فرماندار و سه نفر ھمراھان‬ ‫او با کمال تعجب بھت زده و‬ ‫تنھا در گوشه ای از ميدان‬ ‫ايستاده بودند‪ ،‬سپس جميعت‬

‫معترض حاضر شروع به‬ ‫راھپيمايی آرام به سوی قبرستان‬ ‫شھر نمودند و به محض رسيدن‬ ‫به قبرستان شھر که محل دفن‬ ‫جانباختگان بمباران شيميايی‬ ‫سردشت می باشد عالرغم‬ ‫فريادھا و تھديدھای مامورين‬ ‫تعقيب کننده راھپيمايی برای‬ ‫ھدايت مردم به جايگاه رسمی‬ ‫تعيين شده از قبل جھت بر‬ ‫گزاری مراسم ‪ ،‬به گوشه ديگر‬ ‫گورستان رفته و اقدام به‬ ‫برگزاری مراسم مستقل خود‬ ‫نمودند ‪ ،‬بنا بر گزارشات يک‬ ‫شخص نزديک به مقامات‬ ‫محلی‪ ،‬روسای امنيتی شھرستان‬ ‫و فرماندار به خاطر از دست‬ ‫دادن کنترل مراسم به شدت از‬ ‫طرف مقامات باالتر مورد‬ ‫توبيخ قرار گرفته اند ‪ ،‬به گفته‬ ‫ھمين منبع در جلسه ای فوری‬ ‫که بال فاصله پس از اين مراسم‬ ‫در محل فرمانداری شھرستان‬ ‫صورت گرفته بود ميان‬ ‫فرماندار خشمگين و فرماندھی‬ ‫نيروی انتظامی درگيری شديد‬ ‫لفظی در گرفت و آنان ھر يک‬ ‫ديگری را مسئول ای واقعه‬ ‫معرفی می نمود ‪.‬‬

DIALOG NO : 6  
DIALOG NO : 6  

دو هفته نامه

Advertisement