Page 1

GAZBI

9

08-09

a l d i z k a r i a


AURKIBIDEA

4,5

3

6 7

8 9 10,11, 12,13 14,15, 16,17 20,21 20,21 22 23 24 2

Artezkritza kontseilua Consejo Rector Eskola kontseilua Consejo escolar SARIAK

Histroia Oral sariak Haur Eskola Ingurumena Albisteak Ikasketa Bidaia Internet Liburuak Libros Denborapasak Tartaloren Leiza

INDICE


CONSEJO RECTOR

ARTEZKARITZA KONTSEILUA Kooperatibaren kudeaketa eta ordezkapenerako organorik gorena dena, aurreko aletik gaur arte hirutan bildu da. Hona hemen haietan izandakoaren laburpena:

2009ko apirilaren 4ko bilera.

Bilera honetan jorratutako gairik garrantzitsuenak honako hauek izan ziren: •Aurreko bileraren akta irakurri eta onetsia •Joseba Bilbaok LHko 4. mailan zein DBHko 2.ean egindako ebaluazio diagnostikoaren inguruko informazioa eman du. Bai familiekin bai ikasleekin aldez aurretiko prestakuntza nola egin den azaldu du. Froga horien emaitzak iraila aldera helduko dira. •Asier Fontalek urtekariaren arrakastaren berri eman du. DBHko 4. Mailako ikasleen ikasketa bidaiarako laguntza gisa antolatu zen. Zenbait hobekuntza proposatu dira datozen urteei begira. •LHko 2., 4. eta 6. mailan ezarritako Ikasys proiektuari dagokionez, J. Bilbaok komentatu du emaitzak txalogarriak izan direla. Datorren ikasturtean Lehen Hezkuntza osoan hedatuko da eta DBHko 1. eta 3. mailetara 2010eko urtarrilean. •Ordutegiak 2009-10. Datorren ikasturterako ordutegi aldaketa proposamenak planteatu egin dira. Artezkaritzako kideek proposamen batzuk gomendatu dizkio Eskola Kontseiluari. •2008ko diru kontuak.Miriamek 2008ko kontuak batzarkideei azaldu dizkie. Laburbilduz, balantzeak 545€ko emaitza positiboa aurkeztu du eta ikastolaren estatutuen araberako banaketa izango du. •Miriamek 2009ko aurrekontuak, kuotak eta zerbitzuak azaldu ditu. Artezkaritzakoek adostu dute erabakiak hurrengo kontseiluan hartuko dituztela. •Ikastola 2026 proiektuaren barnean ikastolak 2015urtean Ibilaldia ospatuko du. Beste aldetik, Udalarekiko harremanek bertan diraute. •Harrobiak Ibar Ezkerrako langileen subrogazioa onartu du.

2009ko maiatzaren 6ko bilera. •Asamblada orokorra: deialdia eta estatutu aldaketa proposamena. Asanblada Orokorraren gai ordena zehazten da maiatzaren 30erako

3

ARTEZKARITZA KONTSEILUA

•2009ko aurrekontuak, Kuotak eta zerbitzuak. 2009ko ekitaldiko aurrekontuak eta kuoten gaurkotzea. Miriam Zuazolak aurkezturiko aurrekontuei oniritzia emanez, Artezkaritza Kontseiluak 2009ko ekitaldirako aurrekontuak onartzen dira.

2009ko maiatzaren 28ko bilera. Asamblada orokorraren antolaketa.

CONSEJO RECTOR El Consejo Rector, máximo órgano de gestión y representación de la cooperativa, desde el anterior número se ha reunido en tres ocasiones. Pasamos a resumir el contenido de las mismas:

Reunión de 4 de abril de 2009.

Los temas más destacados de esta reunión fueron los que siguen: •Aprobación del acta de la reunión anterior. •Joseba Bilbao informa al consejo rector sobre la realización de las pruebas diagnosticas en 4º de primaria y secundaria. Explica los pasos que se han seguido tanto para familiarizar a los alumnos a estas pruebas como para informar a las familias. Los resultados de dichas pruebas se esperan para Septiembre del año que viene. • Asier Fontal comenta la buena acogida que ha tenido el anuario realizado por los alumnos de DBH, en toda la ikastola con el fin de sacar dinero para su viaje de estudios. Se comentan puntos a mejorar cara al curso que viene. •Joseba Bilbao comenta los buenos resultados de este curso en el proyecto IKASYS que este curso se ha comenzado de forma experimental en las aulas de 2º, 4º y 6º de Primaria. Para el curso que viene se ampliara a todo el ciclo de primaria y a 1º y 3º de Secundaria en enero del 2010. •Horarios del curso 09-10 Cara al curso que viene se plantea modificar los horarios y se trae una propuesta con diferentes horarios. Los miembros del consejo rector pensando en el interés general hacen una recomendación al consejo escolar de los que a su entender serÍan los más ade-

cuados. •Cuentas anuales 2008. Miriam explica y hace unas aclaraciones al presupuesto ejecutado 2008. En resumen, las cuentas del ejercicio 2008 presentan un resultado ajustado de 545€ que al ser positivo debemos distribuir según los estatutos de nuestra cooperativa. Txemi Paredes, miembro de la comisión de vigilancia, alaba el buen trabajo por parte de la ikastola, ya que las cuentas de este ejercicio están adaptadas al nuevo plan general contable y estas reflejan claramente la situación actual de la ikastola. •Proyecto 2026 de la ikastola. Respuesta de Ibilaldia, y relaciones con el ayuntamiento de Santurtzi. Se informa que desde BIE se nos ha dado la fecha para hacer el Ibilaldia que será el año 2015. Las relaciones con el ayuntamiento siguen adelante. •Información de Ibar Ezkerra y Harrobia fundazioa. Harrobia acepta la subrogación de los trabajadores de Ibar Ezkerra

Reunión de 6 de mayo de 2009.

Los temas más destacados de esta reunión fueron los que siguen: •Asamblea general: convocatoria y propuesta modificación de estatutos. Queda concretado el orden del día para la asamblea general ordinaria del 30 de mayo y se trabaja sobre el cambio de estatutos en relación a la última modificadión de la ley de cooperativas. •Presupuesto 2009. Análisis y propuesta cuotas y servicios. El consejo rector aprueba los presupuestos del 2009 y la actualización de cuotas, así como las cuotas de los servicios. Todas las decisiones al respecto van detalladas en el Gazbi especial para la asamblea y se decidirán el 30 de mayo.

Reunión de 28 de mayo de 2009.

La reunión de consejo rector se centra en la preparación de la asamblea general ordinaria de la cooperativa que se celebra dos días después.


CONSEJO ESCOLAR

ESKOLA KONTSEILUKO INFORMAZIOA Atal honetan, Eskola kontseiluko informazioa doakizue. Pasa den Gazbitik ona, birritan bildu da, martxoaren 17an, maiatzaren 4an eta 25ean, honako gai hauek jorratuz:

09-03-17 1. Aurreko bileraren aktaren onespena. 2.Euskal erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubide eta betebeharrei buruzko dekretu berria. Joseba Bilbaok eta Carlos Quintanak disziplina arloko arduradun bezala, dekretu berriaren informazioa eta eragindako aldaketarik nabarmenenak azaltzen dituzte, honako hauek direlarik: •Dekretuaren egitura. •Printzipio orokorrak jokabideak zuzentzeko. •Neurri zuzentzaileak aplikatzeko prozedurei buruzko xedapen orokorrak. •Neurri zuzentzaileak aplikatzeko prozedurak. 3.Erregu – itaunak. Ez dago gairik.

09 – 05 - 04

1.Ebaluazio diagnostikoa: egindakoaren berri. Miriam Zuazolak ebaluazio diagnostikoaren inguruan informazioa ematen du. Era berean, orain arte igarotako faseen berri (sentzibilizazioa, prestakuntza, informazioa eta aplikazioa) eta gerora begira emaitzen arabera (hurrengo kurtso hasieran) hobekuntza plana martxan jarriko dugula jakinarazten da. 2.09-10 ikasturterako ordutegi aldaketa proposamena. Miriam Zuazolak eta Asier Fontalek proposamen honen jatorria eta arrazoiak azaltzen dituzte. Hauek, kudeaketa eta antolaketa arrazoiak dira eta, hurrengo ikasturteari begira ordutegi moldaketa proposatzen da. Batetik, leku fisiko aldetik ditugun gabeziak eta bestetik, jantokiko erabiltzaile kopurua gero eta handiago dela kontutan

4

ESKOLA KONTSEILUA

hartuta, dagoen eskaerari aurre egin nahian, ordutegien moldaketa beharrezkoa da. Egin beharreko moldaketa honek, dagoen proposamenaren arabera, HH-ko 2. zikloan ( 3, 4 eta 5 urte) eta LH-ko 1. zikloan (1. eta 2. mailan) eragin partziala izango du (bakarrik jantoki orduan). LH-ko 2. zikloko eta 3. zikloko (3., 4., 5. eta 6.maila) ordutegi bera mantenduko da eta DB H-n sarrera eta irteera ordutegia ordu erdi bat aurreratu nahi da. Moldaketa hau egiteko erabili diren irizpideak honoko hauek izan dira: 1. Leku fisikoa eta denbora nahiko lortzea dagoen eskariari eman behar zaion zerbitzua egokitzeko. 2. Proiektuen kudeaketa bermatzeko, profesionalen arteko koordinaketa ziurtatzea. 3. Ikasleen ezaugarriei eta beharrei erantzutea. Honela, hurrengo ikasturteko ordutegia maiatzaren 25ean egingo den hurrengo Eskola Kontseiluan erabakiko dugu.

aztertuko du: (8:30 / 12:30 / 14:00 / 16:30).

3.Erregu – itaunak. Gairik ez zen egon.

2.Nuevo decreto sobre los derechos y deberes de los alumnos de centros docentes no universitarios de la C.A.V

09 – 05 - 25 1. Aurreko akten onespena. 2. 09-10 ikasturteko ordutegi aldaketa. Aho batez onartzen da ordutegi aldaketa, honako hau delarik: Haur Hezkuntzako 2. ziklo eta Lehen Hezkuntzako 1. zikloa (3, 4, 5urte, LH-ko 1. eta 2. mailak) 9:00 – 12:00 / 14:00 – 16: 30 Lehen Hezkuntzako 2. y 3. zikloak (3.,4.,5. eta 6. maila) Ordutegi bera mantentzen da: 9:00 – 12:30 / 14:30 – 16: 30 Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 8:30 – 13:45 / 15:00 – 16:00 Ordutegi aldaketak, era objektiboan, sor ditzakeen eragozpenak zuzentzeko neuri osagarriak ere erabakitzen dira, hauek izanik: a) Ordutegi desberdinetan, bi seme –alba edo gehiago ekarri eta eraman behar dituzten familientzako, ordutegi berean ekarri eta eraman ahal izatea Ikastolak kasu bakoitza

3. Hurrengo ikasturteko ordutegi lektiboa: Ordutegia egiteko ildo nagusiak azaltzen dira eta hurrengo eskola Kontseiluan dauden proposamenen artean erabakiko da 4. Erregu – itaunak. Ez dago gairik

INFORMACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR En este apartado, informamos sobre la actividad del Consejo Escolar, órgano de representación de los alumnos, padres, trabajadores y dirección. Desde el anterior Gazbi se ha reunido el 17 de marzo, 4 y 25 de mayo. Se trataron los siguientes temas: 17- 03 - 2009 1.Aprobación del acta anterior.

Joseba Bilbao y Carlos Quintana como responsable del área de disciplina, informan al Consejo Escolar del nuevo decreto y explican las novedades y cambios más significativos, siendo estos los siguientes: •Estructura del decreto. •Principios Generales. •Disposiciones generales de los diversos procedimientos correctores. •Procedimientos para la aplicación de medidas correctoras. 3.Ruegos y preguntas. No se trata ningún tema

04 – 05 - 2009

1.Aprobación, si procede, del acta anterior. 2.Evaluación diagnóstica. Miriam Zuazola informa sobre la aplicación de las pruebas de la evaluación diagnóstica. Una vez realizadas la fase de sensibilización, formación, información y aplicación (4º de primaria y 2º


ESKOLA KONTSEILUA

de Secundaria) la valoración es positiva. En estos momentos, estamos a la espera de recibir los resultados (principios del curso que viene) para la elaboración del plan de mejora. 3.Propuesta de cambio de horario para el curso 09-10. Miriam Zuazola y Asier Fontal explican al Consejo Escolar las razones que han motivado esta propuesta. Estas son de carácter organizativo, propiciados por la falta de espacio físico para atender la demanda cada vez mayor del servicio de comedor. Es decir, con el mismo espacio debemos atender cada vez más niños y en esta tesitura la única opción posible era modificar los horarios. La propuesta de modificación afecta de forma parcial (sólo horario de comedor) al 2º ciclo de Educación infantil (3, 4 y 5 años) y 1er ciclo de primaria (1º y 2º). El horario de 3º de primaria hasta 6º se mantendría igual y en Secundaria se modificaría el horario habitual de entrada y salida, adelantandolo media hora. Los criterios utilizados han sido los siguientes:

CONSEJO ESCOLAR

•Habilitar tiempo y espacio para adecuar el servicio de comedor a la demanda existente. •Posibilitar la coordinación interna de los profesionales para elaboración de proyectos. •Responder a las necesidades educativas del alumnado teniendo en cuenta sus características. En el próximo Consejo Escolar se decidirá el nuevo horario para el próximo curso 09-10. 4.Ruegos y preguntas. No se trata ningún tema.

25 – 05 – 2009

1.Aprobación, de las actas anteriores. 2.Cambio de horario para el curso 09-10. Se aprueba por unanimidad cambiar el horario escolar para el próximo curso, sien este el siguiente. Educación Infantil 2º ciclo y Educación Primaria 1er ciclo (3, 4 5años, 1º y 2º de Primaria) 9:00 – 12:00 / 14:00 – 16: 30

Educación Primaria 2º y 3er ciclo (3º,4º,5º y 6º) Se mantiene el horario actual, es decir: 9:00 – 12:30 / 14:30 – 16: 30 Educación Secundaria 8:30 – 13:45 / 15:00 – 16:00 Se adoptan medidas compensatorias para aquellas familias que objetivamente sean afectadas por el cambio de horario. Las medidas adoptadas son las siguientes: a)Las familias que tanto por la mañana y mediodía y tarde tengan que recoger y traer a dos más hijos/as en horario diferente la Ikastola estudiará los casos y habilitará que puedan recoger y entregarlos a la misma hora (8:30 / 12:30 / 14:00 / 16:30). 3. Horario lectivo para el curso 09-10: se exponen los requisitos necesarios para la elaboración del calendario y en próximo Consejo Escolar se decidirá entre las diferentes propuestas. 4.Ruegos y preguntas. No se trata ningún tema.

ordutegiak 09-10 horarios Haur Hezkuntzako 2. ziklo eta Lehen Hezkuntzako 1. zikloa (3, 4, 5urte, LH-ko 1. eta 2. mailak) Educación Infantil 2º ciclo y Educación Primaria 1er ciclo (3, 4 5años, 1º y 2º de Primaria)

12:00

9:00

14:00

16:30

Lehen Hezkuntzako 2. y 3. zikloak (3.,4.,5. eta 6. maila) Educación Primaria 2º y 3er ciclo (3º,4º,5º y 6º)

12:30

9:00

14:30

16:30

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza Educación Secundaria

13:45

8:30 5

15:00

16:00


Lisboa

SARIAK

Cada año, el ayuntamiento de Santurtzi organiza un certamen sobre medio ambiente. Los participantes realizan un proyecto en grupo en torno a algún aspecto relacionado con el medio ambiente. Nuestros alumnos, tradicionalmente, siempre obtienen buenos resultados y un ejemplo de ello ha sido esta edición. Varios alumnos de 3º y 4º de E.S.O. presentaron sus trabajos –cinco, en total- y tres proyectos fueron premiados. Los afortunados tuvieron como premio un viaje y estancia de cuatro días en Lisboa. Santurtziko udalak, urtero legez, Ingurumen Lehiaketa antolatu zuen pasa den martxoan. Bertan gure ikastolako ikasle batzuek hainbat proiektu aurkeztu zituzten. Emaitzak ezin hobeak izan dira: hiru talde irabazle. DBH 3ko Maialen Saez, Selene González, Irabi López eta Deiene Arroyo eta 4. mailako Eneko Diego, Maitane Delgado eta Maitane Momoitio. Irabazleek Lisboarako bidaia ederrak gozatzeko aukera izan zuten Lourdes andereñoa lagun. Irabik eta Deienek bidaia kontatu digute.

6

PREMIOS

Udaletxeak antolaturiko txapelketa batean parte hartu genuen, metroari buruzko lan batekin aurkeztu eta ahalegin handia egina, irabazle izan gara. Urtero irabazleak Europako herrialde batera joaten dira eta urte honetan Lisboara joan gara. Apirilaren 14an Santurtzitik atera ginen goizeko 4:45ean, Loiuko aireportuan hegazkina hartu eta Madrilera heldu ginen eta azkenik Madriletik Lisboara. 4 egun eta 3 gauetan lau izarreko hotel txukunean geratu ginen. Janaria ez zen oso goxoa izan; hala ere, oso ondo pasatu genuen bertan. Lehenengo egunean hotelera iritsi baino lehen, buelta laburra eman genuen Lisboatik pixka bat ezagutzeko eta jan eta gero honako leku hauek bisitatu genituen: Plaza Marques De Pombal, Avenida De La Libertade “La Baixa” praça do comercio, Alfama, Barrio de Belem eta azkenik Museo de las Carrozas eta El monasterio de los Jerónimos. Bigarren egunean goizez Sintra ikustera joan ginen. Jatetxe batean bazkaldu genuen eta arratsaldean Cascais-era hurbildu ginen; geroago, Estoril-era. Horren ostean hotelera bueltatu eta afaria hartu genuen. Hirugarren egunean goizean akuariora joan ginen; hasieran hori ez zen plana metroa ikusiko genuelako baina ideia hori hobeagoa iruditu zitzaigun eta metroz joan ginen akuarioraino. Hori ikusi ondoren, bazkaria hotelean hartu genuen eta arratsaldean Palazio de Queluzeko lorategiak bisitatu genituen eta Lisboan dagoen zentro komertzial erraldoi batera joan ginen. Oso nekatuta geunden eta hotelean pixka bat deskantsatu, afaldu eta gauez gertuko giroa ezagutu genuen. Azken egunean gosaria hartu orduko denbora librea utzi ziguten eta Lisboatik erosketak egitera joan ginen. Arratseko 16:45etan hegazkina hartu genuen berriz hona bueltatzeko. Egia esanda, oso esperientzia ederra izan da. Hemendik, ikaskide guztiak animatu nahi ditugu horrelako lehiaketetan parte hartzeko, gelan egiten ditugun lan onek argi ikus dezaten.

Santurtzi


AHOZKO HISTORIA

HISTORIA ORAL

2007-2008ko Karmele Alzueta Hezkuntza – Berriztapen sarian, 2008ko ekainaren 24ko aginduari jarraiki Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuak BIHOTZ GAZTEA IKASTOLARI OHOREZKO AIPAMENA eman dio. Apirilaren 23an, ostegunean, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailaren izaenean, Pedro Otxoak, sailburu ordeak Ikastolako Lehendakariari, Josu Rekejori, arestian aipatutako Ohorezko aipamena eskura eman zion. Ekitaldi horretan, Sailburu ordearekin batera Ikastolako Artezkaritzako kideak, Zuzendariak, irakasleak eta gure altxorrik preziatuena, ikasleak parte hartu zuten.

K A N O a I e R t z ZO z Ga la! t o t o s h Bi Ika

En virtud de la orden de 24 de junio de 2008 el Consejero de Educación, Universidades e Investigación concede MENCIÓN HONORÍFICA a la IKASTOLA BIHOTZ GAZTEA en el premio de Innovación Educativa Karmele Alzueta El 23 de abril, el Viceconsejero Pedro Otxoa en nombre de la Consejería de Educación, Universidades e investigación entrego personalmente la mención honorífica al Presidente de la Ikastola Josu Rekejo. En ese acto participaron miembros del Consejo Rector, profesores de la Ikastola y nuestro más preciado tesoro “los alumnos”.

7


SARIAK

PREMIOS

DBH4ko ikasle batzuek –Ayala Maqueda. Jon Ander González, Maitane Momoitio eta Saioa Palomino- Esdelibro elkarteak antolaturiko lehiaketan aipamen berezia lortu dute “Minbizia. Hurbilketa pertsonala” izeneko ikerketa-lanari esker. Aurten Euskal Hizkuntza eta Literatura ikasgaian ikerketa lana jorratu dute. Esdelibro elkarteak antolatzen duen lehiaketan horrelako lanak aurkeztu behar zirenez, bertan parte hartu dugu. Horrela ikasleek egindako ahaleginak ikastolatik kanpo isla duela ikusi ahal izan dute. Gurekin batera, estatu osoko beste 3580 ikaslek -295 ikastetxe, guztira577 lan aurkeztu zituzten. Lehiaketan hiru kategoriatan har zitekeen parte: lehenengo eta bigarren zikloan eta Batxilergoan. Kategoria bakoitzean hiruna sari zeuden eta aparte, hainbat aipamen berezi. Beraz, ez da nolanahikoa ikasle talde horrek egindakoa. Zorionak guztiei! La asociación Esdelibro organiza anualmente un certamen de trabajos de investigación. Un grupo de alumnos de la ikastola - Ayala Maqueda. Jon Ander González, Maitane Momoitio y Saioa Palomino- han conseguido una mención extraordinaria en dicho certamen. Había tres categorías (Primer ciclo, Segundo y Bachillerato) y en cada una de ellas se entregaban tres premios y varias menciones extraordinarias. Un excelente resultado si tenemos en cuenta que se han presentado 3580 alumnos de 295 centros de todo el estado con un total de 577 trabajos. Muchas felicidades a todos los grupos que han participado y, especialmente, a Jon Ander, Ayala, Maitane y Saioa.

8


JOKU HEURISTIKOA

JUEGO HEURÍSTICO

Desde Haur Eskola hemos visto necesario complementar nuestra metodología con otra actividad más de juego dirigida a niños y niñas menores de 2 años. La cesta de los tesoros y el juego heurístico. Uno es la continuación del otro. La cesta de los tesoros esta llena de objetos y materiales naturales. Se utiliza cuando el niño en el aula de 0 años es capaz de sentarse. Esta actividad es muy útil para estimular los sentidos y potenciar el aprendizaje a través del juego. El juego heurístico se utiliza en el aula de un año y consiste en ofrecer a niños/as innumerables recipientes y utensilios dentro de un tiempo y espacio controlados, para que jueguen con ellos sin la participación activa de la andereño. Al final de la actividad recogen los materiales haciendo clasificaciones. La utilización de los diferentes objetos les es muy placentera y les ayuda mucho en el desarrollo de la concentración. Bibliografia: “Descubrir jugando” de Tere Majen y Pepa Ódena. Eguneroko objetu eta material naturalez osaturiko altzorraren saskia, umeak jesarrita mantentzen diren unetik erabiltzen da. Zentzumenak estimulatu eta jokoaren bitartez ikaskuntza bultzatzeko oso baliagarria da. Joku heuristikoa berriz urte bateko gelan erabiltzen da. Haurrari denbora eta inguru kontrolatu batean tresna eta ontzi dezberdin eskaintzean datza, andereñoak parte aktiborik hartu gabe. Jokua amaitzeko umeek objetuak gordetzen dute sailkapena eginez. Material desberdin erabiltzeak umeari eskaintzen dion plazerra ezezik, kontzentrazioaren garapenerako eragin haundia du ere.

Altzorraren saskia La cesta de los tesoros El juego heurístico. Joku heuristikoa 9


INGURUMEN PROIEKTUA

INGURUMEN PROIEKTUA

INGURUMEN PROIEKTUA

Maiatzaren 22an alkatearekin foroa ospatu zen udaletxeko pleno aretoan. Bilera horretan ikastetxeek egindako Santurtziko argitasun diagnostikoaren berri emateaz gain herrian ditugun argitasun arazo batzuk konpontzeko gure konpromezua azaldu genuen, udaletxearen aldetik neurriak eskatu genituela ere. Aurten AZTERKOSTA erakusketa ekarri dugu ikastolara, 9 paneletan zehar KOSTALDEKO ekosistemaren funtzionamendua

azaltzen diguna. Haur hezkuntzako ikasleek IBAIALDE kanpaina barruan “Erreka Mari” txotxongilo emanaldia izan zuten. Patrulla berdea. Lehen hezkuntzako lehenengo, bigarren eta hirugarren mailakoak aurreko kurtsoan hasi ziren ekintza berezi bat egiten: egunero 8- 10 laguneko taldetxo desberdin bat, hamaiketakoek sortzen dituzten hondakinak zakarrontzietara bota behar

10

direla besteei gogoratzen aritzen da. Talde honetako umeek bereizgarri gisa peto berde bat daramate, autoritatea gehiago emanez jolastokia zaintzearen lana errazten diena. Azkenik esateko geratzen zaigu ardura hau jolasten duten bitartean burutzen dutela, batzuk ardura bera jolastzat hartuz. Aurreko urteetan bezala arropa eta zapata bilketa antolatu dugu eta aurreko urteetan bezala poltsa asko bildu ditugu, “hondakin horiei” erabilerarik onena eman diegula.


INGURUMEN PROIEKTUA

INGURUMEN PROIEKTUA

Beste ikasturte bat amaitzear dago eta atzera begira eta egindakoa errepasatzeko unea izan daiteke. Ingurumen proiektuari dagokionez ere ondo dago, askotan egin gabe geratu zaizkigun gauzen gainetik, egindakoak azpimarratzea, guztion esfortzuaz atera baititugu aurrera. Gure proiektua, gogoratuko dugu, Santurtziko Agenda 21 proiektuaren barruan garatzen da. Aurten berriz energiaren gaia izan dugu ardatz eta bere inguruan jorratu ditugu hainbat jarduera. Baina horretaz gain, gure ikastolan urteetan zehar martxan jarri ditugun bestelako lanak burutu ditugu ere. Gogoratu behar dugu urria aldera lortutako “Eskola Iraunkorra ziurtagiria”, EAEko bakarrik 25 ikastetxe lortu genuen, beraz hau izan zen lehenengo pausua indarrak emateko, gure lana aurrera eramateko. Ingurumen Batzordeak betikolez jarraitu du lanean. Partaideen aldetik batzuk errepikatu dute eta beste batzuk berriak izan dira. Burututako bileretan guztion ekarpenak jaso ditugu eta ingurumenaren hobekuntzaren aldeko ideiak eta ekintza konkretuak proposatu dira. Proiektuaren arduradunok eskerrak eman nahi dizkizuegu batzordekide guztioi lan egiteko erakutsi dituzuen interesa eta konpromezuagaitik. Aurten ere berrikuntza bat izan dugu: Jostailu azoka: erabiltzen ez ditugun jostailuak etxetik ekarri genituen, DBH 4ko ikasleak arduratu ziren hauek saltzeaz. Salneurria sinbolikoa izan zen euro 1. Diru hau ikasbidaiarako erabili zen. Iazko arrakasta izandako eskulan lehiaketa berriro egin genuen, iaz baino lan gehiago aurkeztu ziren 88 lan eta askoz ere maila altuagoa ere. Irabazleak hauek izan ziren: Haur hezkuntzan, Ekaitz Iglesias “Txapeldun” lanarekin; Lehen hezkuntzan, Paula Mohedas “Hiru Txerrikume” lanarekin eta Derrigorrezko bigarren hezkuntzan Maitane Delgado eta Eneko Diego “Mamarigako Lanzadera” lanarekin. Lortutako sariak mota ezberdinekoak izan ziren adinaren arabera: eskulanen liburuak; negutegi bat; papera birziklatzeko jolasa eta MP3.

Martxoan Zuhaitz Eguna ospatu zen Santurtzin. Aurreko asteetan Santurtziko urteko zuhaitza hautatu genuen herriko ikastetxeon artean: Masustabe, parkean Murrieta monumentuaren ondoan dagoen zuhaitza. Eguneko ekitaldira Ingurumen Batzordearen kideak joan ziren. Axular institutuan burutu zen eta bertan Santurtziko Agenda 21 proiektuan parte hartzen dugun ikastetxeon izenean zuhaitz bana landatu zen. Badaukagu, beraz, gure zuhaitza parke horretan, “Quercus Ilex” bat. Hau, eta gehiago, egin dugu aurten. Eta asko daukagu egiteko. Baina orain udako oporrak datoz; beraz indarrak hartu, ingurumenarekin zintzo jokatu momentu guztietan eta hurrengo ikasturtea arte.

Se termina un curso más y es momento de hacer balance, de repasar lo que se ha hecho. También en lo que respecta al proyecto de Medio Ambiente merece la pena destacar lo realizado, por encima de lo que a lo mejor nos hemos quedado con ganas de hacer, pues ha sido fruto del trabajo de todos. Nuestro proyecto se inscribe dentro del proyecto Agenda 21 escolar de Santurtzi, en el cual participamos prácticamente todos los centros escolares del municipio. Este año hemos trabajado, al igual que el anterior, el tema del la energía, habiendo girado muchas de las actividades alrededor de él. Pero, a su vez, hemos seguido consolidando otras actuaciones, algunas de las cuales desarrollamos desde hace unos años. Tenemos que recordar que haya por octubre conseguimos el certicado de “escuela sostenible” otorgado a 25 centros educativos de la comunidad autónoma vasca. Por tanto este fue el primer impulso que tuvimos este curso para empezar a trabajar. La Comisión Medio ambiental ha trabajado por segundo año. Algunos han repetido y otros miembros se han incorporado este curso. A todos los que habéis participado, alumnos, profesores, personal no-docente, gracias por vuestra dedicación y trabajo.

11


INGURUMEN PROIEKTUA

El 22 de mayo nos celebramos el foro txiki con el alcalde, en el salón de plenos del ayuntamiento. Los representantes de las comisiones medio ambientales de los centros de Santurtzi presentaron al alcalde los resultados del diagnostico realizado a nivel de iluminación en Santurtzi, su compromiso con el medio ambiente a la vez que le propusieron ciertas mejoras. Este año, además, hemos traído la exposición AZTERKOSTA a la ikastola, a lo largo de 9 paneles nos explicaron el funcionamiento de los ecosistemas de nuestra costa. Los alumnos de educación infantil vieron la obra de marionetas “Erreka Mari” dentro de la campaña IBAIALDE. Patrulla verde. Los alumnos de primero, segundo y tercero de Educación Primaria han seguido con esta labor comenzada el curso pasado. En la hora del recreo, cada día, un grupo diferente de ocho- diez alumnos recuerdan a los demás que deben utilizar las papeleras para tirar los desechos del tentempié de las once. Los componentes de ese grupo llevan como distintivo una visera verde, que les facilita la tarea de cuidar el patio al darles como una mayor autoridad. Al igual que en años anteriores hemos organizado la recogida de ropa y zapatos usados en colaboración con el proyecto BEROHI. Este año también hemos tenido una novedad: El mercadillo de juguetes usados. Los alumnos de 4º de secundaria se encargaron de vender los juguetes que trajimos de casa poniéndole un precio simbólico de 1 euro. Este dinero se utilizó para el viaje de estudios.

INGURUMEN PROIEKTUA

Tras el éxito alcanzado el pasado curso con el concurso de manualidades en familia, este año lo hemos vuelto a convocar y cabe decir que el número de participantes a aumentado y el nivel también. Los premiados han sido: en educación infantil Ekaitz Iglesias con el trabajo “txapeldun”; en educación primaria Paula Mohedas con “hiru txerrikume”y en educación secundaria Eneko Diego y Maitane Delgado con “Lanzadera de Mamariga”. Los premios fueron diferentes según la categoría: libros de manualidades, un invernadero, un juego de reciclaje de papel y un MP3. En marzo celebramos el día del árbol. Los alumnos de LH y HH participaron en la elección del árbol del año de Santurtzi “More-

ra”. Al acto de celebración del día del árbol acudieron los alumnos de la comisión medio ambiental en el cual se plantó un árbol por cada centro en la campa junto al instituto Axular. Todo esto y más hemos realizado este curso. Y aún tenemos mucho por hacer. Pero ahora es tiempo de descansar y disfrutar de las vacaciones, por lo tanto tomad fuerzas y actuad con respeto al medio ambiente. Hasta el próximo curso.

12


INGURUMEN PROIEKTUA

INGURUMEN PROIEKTUA

INGURUMEN PROIEKTUA

INGURUMEN PROIEKTUA 31


SARIAK

PREMIOS

COPA COCA-COLA Apirilean Bihotz Gaztea ikastolako DBH 2 eta 3 mailetako ikasleek “Copa coca-cola” jolastu zuten. Bi partidu irabazi ostean, final laurdenetara heldu ginen, hauetan ez genuen parte hartu jokalari kopuru murriztua dela eta.Hau dela eta, bertan behera utzi behar izan genuen partidua eta galdutzat eman ziguten. Parte hartzearen trukean jokalari bakoitzak ekipazio oso bat jaso zuen sari moduan eta zenbait ekipazio soberan izan genituen ere. Horren ondorioz, ikastolako soinketa departamentutik kirolaren inguruko idazki lehiaketa bat antolatu genuen soberan genituen ekipazioen banaketa egiteko. Parte hartzaileak LH 5 eta 6 zein DBH 1eko ikasleak izan zirelarik. Hauek izan ziren sariak jaso zituzten bost ikasleak: Jon Martin, Unai Lafuente, Sergio Casado, Aitor Ortega eta Asier Sanz. Hauetatik aparte sari nagusia LH.6A-ko Jonan Bilbaok irabazi zuen. Hemen duzue Jonanek eginiko idazkia,a ze nolako berria!!! El pasado mes de abril los alumnos de segundo y tercero de la ESO participaron en la “copa coca-cola”. Después de jugar y ganar dos partidos, llegarón a los cuartos de final pero no pudimos participar en estos debido a la falta de jugadores en nuestro equipo. Con lo cual, no pudimos presentarnos y no hubo mas remedio que darnos el partido por perdido. Como agradecimiento, la organización entregó una equipación a cada participante y algunas mas para la ikastola. Como consecuencia, el departamento de educación física organizó un concurso de redacciones sobre el deporte para poder entregar esas equipaciones. Los participantes fueron los alumnos de 5º y 6º de primaria y los de 1º de secundaria. Los premiados fueron los siguientes: Jon Martin, Unai Lafuente, Sergio Casado, Aitor Ortega y Asier Sanz. El primer premio fue para Jonan Bilbao, alumno de 6ºA de educación primaria. Aqui hos mostramos la redacción escrita por Jonan, menudo notición!

Athletic klubak Fofito pai lazoa erosi du. Athletiken zaleak ezin dugu sinetsi eta gainera demostratu da euskalduna dela!! Dena gertatu zen “el diario de batetan. Fofito bere lagun Patricia” delakoaren saio en laguna zela, asko jat en zuela eta abarrez kontu ratu zen. Euskalduna ote ?. Hori argitzeko “el diario de Patricia” programara joan behar zela pentsatu zuen. Bertan, Garzonen aitak (Jo se Pepe Fernando Juan ) AD N froga egin zion, eta RH + atera zuen (Arzallus pozik egongo da). Beraz euskalduna zela konfirmatu zen.

Bertan ere bere ametsa Athleticen jolastea zela aipatu zuen. Orduan Patri ciak baloi bat eman zion ea ona bazen demostratzeko . Pilota hartu eta 1234765 290 toke egin zituen. Jonanek (2034.urteko Athleticen entrenatzailea) Fofitok egi ndakoa ikusterakoan pentsa tu zuen:<<fitxatu behar dugu>> eta Fofito fitxat zea erabaki zuen. Fitxaketa oso zaila izan zen, Españako ligako Bartzelonak, Real Madrilek eta abarrek Fofito fitxatu nah i zutelako, baina Jonan (at hletikeko negoziatzailerik politena) negoziatzen oso ona zenez (gauza guztieta n bezala) Fofito Athleticera joatea lortu zuen 0.3 € engatik. Orain bi partidu hauetan pitxitxi bihurtu egin da. Mundu guztiko taldea k bera fitxatu nahian dab iltza baina inork ezin du Fofit o fitxatu munduko talder ik honenean dagoelako. Baina hori ez da dena, hurrengo hilabetean telebistako pai lazo famatuek urrezko bal oi ederra eskuetara emango diote.

Hau harrigarria!!!!!!!

Jonan products©

14


ELKARRIZKETAK

ENTREVISTAS

Serantes mendira

Maiatzak 20an 6.A gelako ikasleak, Aitana izeneko biologa batekin, Serantes mendia igo ginen.

Irteera horretan, Aitanak, Serantesen aurkitu ahal

Bidaia ordu bat beranduago amaitu izan zen nahiz eta bost ume, bakarrik, tontorreraino igo.

Zoritxarrez, ezin izan genuen fortean sartu eguneko eguraldia zela eta biborak ekarri zituelako.

diren zuhaitz, landare, animali eta ekosistema motei Nekatuta bueltatu ginen baina oraindik indarrak eduki buruz hitz egin zigun, bidea luzea izan zen. genituen arratsaldean klase normala izateko. IKASYS PROIEKTUA – IKASTOLAN PROIEKTU BERRIA “Ordenagailuaren bidez IKASI eta IKASKETAK egin” Comentario sobre el proyecto Ikasys en la Ikastola En las siguientes líneas podéis ver lo ilusionados que están los aitas-amas de la ikastola con el proyecto Ikasys. Umeak azaldu digun bezala, oso pozik dago proiektu honekin eta oso motibatuta ikusten dugu. Gure irudipena, guraso moduan, baikorra da. Metodo honekin teknologia berriak erabiltzen ikasten dute eta bakoitzak bere erritmoa eramaten du. Akademikoki esperientzia positiboa izan dela iruditzen zaigu. Egia esan, esperientzia erabilgarria da eta hemendik aurrera gustatuko litzaiguke proiektu hau, posiblea bada, gela guztietan jarraitzea. Ikasys proiektua aurrera badoa, gure seme-alabak ikasketak eta teknologi berriak batera eramango dituzte, inolako arazorik gabe, eta haien etorkizunerako oso garrantzitsua izango da. Eskerrik asko

Imanol Muiñosen Gurasoak

15


TXANGOAK

EXCURSIONES

LURRASKA

Maiatzaren 7an ikastolatik abiatu ginen Lurraskako baserri eskolara egun bi pasatzera. Baserriko korta bisitatu genuen eta etxabereei jateko eman genien. Bestalde, ortuan haziak landatu genituen. Bertan primeran pasa genuen!! El 7 de Mayo fuimos a la granja escuela de Lurraska a pasar dos dĂ­as. Visitamos la cuadra del baserri y les dimos de comer a los animales. AdemĂĄs, en el huerto plantamos semillas. AllĂ­ lo pasamos muy bien.

Maiatzaren 6an seigarren mailako bi gelak Donostiko Miramon Kutxa espaziora eta planetariumera joan ginen. Goizean ikastolan autobusa hartu eta Kutxa espaziora heldu ginen. Han gida batekin tailerrak egin eta museo guztia ikusi genuen. Geroxeago, jatera joan ginen. Bazkaldu eta gero, jolastu genuen, arratsaldean planetariumera sartu ginen,oso polita izan zen. Oso ondo pasatu genuen Lourdes, Nerea, Kontxi 6.Ako eta 6Bko lagunekin. Uxue

16


IKASLE OHIAK

ANTIGUOS ALUMNOS

Nerea larruskain

********************* Bost urte pasa dira ikastolan gure azken eguna eman genuenetik eta momentu horretan hainbatek oraindik ez genekien zein izango zen gure etorkizuneko bidea. Oraindik, ez zen gure buruetatik ezta pasatu ere egiten gaur egun bizi dugun errealitatea. Di-da batean pasatu dira praktiketan eman ditugun hiru hilabeteak. Sentsazio berriz eta esperientzia desberdinez beteriko egunak. Hiru hilabete luze eta aldi berean motz izan dira, egun on eta txarrekin, baina egunero zer edo zer berri ikasten. Orain gure ikastolaren ikuspegia aldatu dugu, irakaslearen aldetik nola bizi den ikusten hasi gara. Hemen, ikasle ginenean irakasleak sorgin maltzurrak bezala ikusten genituen eta orain, hamar-hamabi urte pasa ondoren guk gara sorgin maltzur horiek. Hain debekatuta genuen irakasle gelan ematen ditugu orduak, hainbeste gorrotatzen genituen azterketak egiten eta zuzentzen dituguâ&#x20AC;Ś Alde maltzurrera pasatu gara eta gustuko dugu. Ondo pasatzen dugu eta horrez gain gure lana egiten ikasten dugu. Ez bakarrik irakasle izaten baita pertsonak izaten ere. Haurrekin batera haziz goaz, ahaztuta genituen gauzak birgogoratzen dizkigutelako.

Ikasleekin egun osoko irteerak egin ondoren, nabarmen ikusten dut lehen eta oraineko aldea. Praktiketako sasoi honetan irteera desberdinak egin ditugu Miramoneko Kutxa espaziora edo Pilota topaketara besteak beste. Ikasleentzat egun osoko irteera ikastolatik kanpo pasatzen den eguna soilik izan daiteke, baina, nagusitzean ikastolako lagunekin pasatutako egun on baten moduan gogoratuko dute, nik txikitako irteerak gogoratzen ditudan moduan. Maiatzaren 29an praktiketako epea bukatzen zaigu eta atzera begiratzean eta azterketa orokor bat egin ondoren konturatzen naiz hemen lagun berriak egin ditudala. Batzuk nagusiak eta beste batzuk txikiak direnak. 22 lagun txiki egin ditut, guztiak desberdinak bakoitza bere berezitasunekin, berritsuak, bihurriak, abeslariak, margolariakâ&#x20AC;Ś Haiek nirekin zer edo zer ikasi duten ez dakit, baina nik haietaz pilo bat ikasi dudala esan dezaket dudarik gabe eta horregatik eskerrak eman nahi dizkiet. Eskerrik asko!

17


IKASKETA BIDAIA

VIAJE DE ESTUDIOS

18


IKASKETA BIDAIA

VIAJE DE ESTUDIOS

Ikasketa bidaia Martxoaren 30a zen eta ikasketa bidaia hastear zegoen. Nerbioz josita sartu ginen autobusean Jakarako bidean. Bidaia labur eta atsegina egin ondoren, heldu eta hainbat gauza egin genituen. Lehenengo egunean “via ferrata” eta rappel egin genituen. Benetan ikaragarria! Arratsalde horretan aterpetxean instalatu ginen. Leku lasaia, xumea baina atsegina. Hurrengo bi egunetan, eskiatzen egon ginen. Ez zen erraza izan, hainbat arazo izan genituen -botak eta traste guztiak jartzeko, a ze sufrimendua. Batzuk lurretik, beste batzuek hankak sentitu gabe, baina azkenean ikastaroa arrakastatsua izan zen. Gau horietan lotara joan ginen eta loak hartu gintuen konturatu gabe, oso nekatuta geundelako. Azken goiza Jakan, Gállego ibaian, rafting (itzela!) eta paintball (irakaslearen ehiza, e, Manu?) egiten pasatu genuen, baina errepikatzeko gogoekin. Zerbait bazkaldu, autobusean sartu eta Saloura abiatu ginen. Hotelera heldu, bertan afaldu eta Snoepy’s diskotekako furgoneta gu bilatzera etorri zen eta diskotekara abiatu ginen. Bertan ahaztezina izan zen gaua pasatu genuen.

Para cualquiera que recuerde sus años de estudiante, las vacaciones eran momentos mágicos. ¡Cuánto tiempo esperadas y qué rápidos disfrutadas! Cogíamos la agenda en septiembre y lo primero que marcábamos eran esos días de asueto. En la Bihotz, si algún grupo espera con ansia las vacaciones, -en este caso, las de Semana Santa-, son los alumnos de cuarto de E.S.O. El porqué es obvio: durante la semana anterior a las mencionadas vacaciones, ellos realizan su viaje de estudios. En esta ocasión, Uzuri y Saioa, tutoras de cuarto, prepararon un programa repleto de actividades que ha resultado ser todo un acierto. Esperemos que los próximos viajes de estudios dejen tan grato recuerdo como el de este año. En el siguiente artículo Maitane Momoitio y Ayala Maqueda nos resumen el viaje.

Hurrengo eguna Port Aventuran eman genuen. Arratseko 7etan autobusean sartu eta etxerako bideari ekin genion. Bertan pelikulak ikusten aritu ginen. Afaltzeko geldiunea, bokata batzuk egin, jan eta berriz autobusera. Ia denak lotan bukatu genuen eta zoritzarrez bidaia bukatu zen. Hori bai, errepikatzekoa izan zen. Ez dugu inoiz ahaztuko! BESTE BAT NAHI DUGU! Ayala eta Maitane.

19


INTERNET

INTERNET

INTERNET ETA GURE SEME-ALABAK –III INTERNET Y NUESTROS HIJOS – III Interneti buruzko aurtengo Gazbien azken kapitulura heldu gara. Zuen seme-alabentzat zein zuentzat interesgarriak izan daitezkeen web bilduma egiten saiatu gara. Internet zabaltzean, munduari lehio bat irekiko bagenio bezala da. Gauza interesgarri asko ikusten ditugunez, oso zaila egiten da zein aukeratu edo ukatu jakitea. Espero dugu baliogarriak izatea. Y llegamos al último capítulo de los Gazbi de este curso sobre Internet. Hemos intentado hacer una selección de páginas web interesantes para vosotros y para vuestros hijos. Cuando abrimos Internet, es como si abriéramos una ventana al mundo. Vemos tantas cosas interesantes que es difícil elegir unas y descartar otras. Esperamos que os sirvan.

ENTZIKLOPEDIAK/ ENCICLOPEDIAS www.enciclonet.com http://es.encarta.msn.com http://eu.wikipedia.org – Euskaraz

GURASOENTZAKO ORIENTABIDEAK / ORIENTACIONES PARA PADRES Y MADRES Seme-alaben heziketarekin lotutako zenbait gaiez. Gehienek adin guztiak jorratzen dituzte. Sobre diversos temas relacionados con la educación de los hijos. La mayoría abarcan todas las edades. www.solohijos.com www.elbebe.com www.guiainfantil.com www.conmishijos.com www.semealabok.net –Euskaraz

JOLASAK ETA HEZKUNTZA BALIABIDEAK/ JUEGOS Y RECURSOS EDUCATIVOS

www.educalia.org www.pequenet.com www.katxiporreta.com - Euskaraz www.txirrimirrietatxiribiton.com – Euskaraz www.juegosdiarios.com www.sesamo.com/index-es.html www.juegos.com http://clic.xtec.cat/es/ Clic hezkuntza programa bat da. Bertan adin guztietarako, hizkuntza ezberdinerako eta, arlo ezberdinetako ehundaka jarduera daude… eta norberarenak sortzeko aukerarekin. Erabili ahal izateko, programa deskargatu behar da. Clic es un programa educativo en el que hay cientos de actividades para todas las edades, en diferentes idiomas, áreas… y con posibilidad de crear las propias. Para poder usarlas hay que descargar el programa.

JOLASAREN BIDEZ IKASTEKO/ PARA APRENDER JUGANDO

Matematik, zientziak, hizkuntzak… adin guztietarako. Matemáticas, ciencias, lenguas… para todas las edades. www.algobar.com/recursos www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/refuerzo_matematicas/indicemate.htm

EUSKARA

www.habe.org/ikaslearengunea www.hiru.com – Artikuluak. Artículos www.librezale.org/baliabideak.php - Software euskaraz. http://eu.musikazblai.com/herrikoiak - Musika, abestiak. Musica, canciones.

20


INTERNET

INTERNET

IRAKURZALETASUNA BULTZATZEKO/ PÁGINAS PARA FOMENTAR LA LECTURA

Ipuinak, adin bakoitzerako liburuen aholkularitza… Cuentos, recomendaciones de libros para cada edad… www.galtzagorri.org – Euskaraz www.clubkirico.com www.sol-e.com http://pacomova.eresmas.net/ www.libroadicto.com

BESTE BATZUK/ OTROS

www.unibertsitatea.net - Euskaraz Unibertsitateari buruzko orrialdea. “Zer, non ikasi?” atalean honako informazioa ematen da: unibertsitate bakoitzak eskaintzen dituen tituluak, sartzeko baldintzak, matrikulatzeko epeak, e.a. Página sobre la Universidad. En el apartado “Zer, non ikasi?” se ofrece información sobre las titulaciones que ofrece cada universidad, condiciones de acceso, plazos de matriculación... www.xarma.net/AISA2/ “Etorkinentzak irudizko hiztegia”… eta guztiontzat: euskara, gaztelera, ingelesa, frantzesa, arabiera, berebera eta txinera. “Diccionario en imágenes para inmigrantes”… y para todos: euskara, castellano, inglés, francés,árabe, berebere y chino.

ZIENTZIA/ CIENCIA

www.aranzadi-zientziak.org – Euskaraz www.ciencianet.com www.zientzia.net – Euskaraz www.zernola.net – Euskaraz

INTERNETAREN ERABILERA EGOKIAZ/ PÁGINAS SOBRE EL BUEN USO DE INTERNET

www.chaval.es – Ikasteko jolasak. Guraso zein seme-alabentzako segurtasunari buruzko atal bat dauka. Juegos para aprender. Tiene una zona para padres y para hijos sobre seguridad. www.pantallasamigas.net –Segurtasunez eta ciberbullyinez. Esteka interesgarriak. Guraso zein hezintzaileentzako baliabideak. Oso interesgarria: “Decálogo para que su hijo tenga problemas relacionados con Internet”: Sobre seguridad y ciberbullying. Enlaces interesantes. Recursos para padres y educadores. Muy interesante: “Decálogo para que su hijo tenga problemas relacionados con Internet” www.segursarean.net – Umeentzat, internet segurua izan dadin irakasteko jolasa. Euskaraz. Juego para enseñar a los niños nociones sobre seguridad en la red. Euskaraz. www.protegeles.com – Haur pornografia salatzeko web orrialdea. Adingabekoen segurtasuna aurrezaintzeko lana egiten du. Página de denuncia contra la pornografía infantil. Trabajo de prevención para mejorar la seguridad de los menores en la red. www.exprimelared.com – Interneti era seguruan etekina ateratzeko. “al loro con…” atala oso interesgarria da. Para sacarle jugo a Internet de la forma más segura. Interesante la sección “al loro con…” www.kontuzdatos.info – Web-gune honek hainbat proiektu eta baliabide aurkezten dizkie gazteei eta hezkuntza komunitateari, komunikabide elektronikoak erabiltzean norbere bizitza pribatua eta inorena nola babestu hausnar dezaten laguntzeko. Presenta proyectos y recursos a los jóvenes y a la comunidad educativa para reflexionar sobre cómo proteger la vida privada, la propia y la de otras personas, al utilizar medios de comunicación electrónicos.

Orientabide Saila

21


“Zazpi etxe Frantzian” LIBURUAK ETA ZINEMA

N

LIBROS Y CINE

ahikoa da liburu-dendetako erakusleihoei begiradatxo bat botatzea Bernardo Atxagak bere azken liburua plazaratu duela konturatzeko. Nonahi topa dezakegu “Zazpi etxe Frantzian” izeneko liburua. Erdaraz ere bai. Izugarri maite ditudan “pieza” batzuek oparitu didate. Opariren bat egiterakoan, asmoa garrantzitsuena omen. Kasu honetan, asmoa eta asmatzea uztartu dira. Liburu ederra, benetan. Lehenik eta behin, ustekabea. Aurreneko liburuetan eszenatokia -era zuzenean zein zeharkakoan- Euskal Herria zen. Oraingo honetan ez dago halakorik. Atxagak Kongon kokatu du trama, Leopoldo II.aren menpeko aro kolonialean. Garai latz eta bortitzean jazoriko istilu negargarria eta, aldi berean, absurdoa aurkezten digu maisuki Asteasuko idazleak. Yangambin, Kongo ibaiaren ondoan, Lalande Biran izeneko militarraren aginduz, Leopoldo II.aren armada nagusi da. Biran poeta da, Pariseko solasaldiak ditu amets eta Kongon emandako egonaldia dirutza bihurtu nahi du. Han-hemenka pertsonaia bitxiak agertzen zaizkigu. Beraiek bekaizkeria eta absurdoaren zirko bilakatzen dute hango oihana. Hala nola, Cocó, legionario ohia, neskazalea eta ankerra; Donatien erraldoia, lausengaria eta zuhurra; mandrilak, lehoi bat eta bertako neska lirain bat. Baina gauzak aldatuko dira ofizial berri baten etorreraz: Chrysostome Liège, izaera misteriotsua duen tiratzaile aparta.

R

ecientemente, Bernardo Atxaga ha presentado su nuevo libro: Siete casas en Francia. Ya tenía en mente comprarlo, cuando unos “pesados”, a los que aprecio un montón, me lo regalaron. Se dice que la intención es lo que cuenta pero, aparte de ello, mis alumnos han acertado de lleno. Un excelente libro. Este libro constituye, según palabras del mismo autor, un importante cambio de giro en su narrativa. Adopta por primera vez un tono cómico y grotesco para abordar un periodo histórico terrible: el de la época colonial del Congo belga bajo Leopoldo II. Cerca del rio Congo, concretamente, en Yangambi, encontramos un acuartelamiento del ejército de Leopoldo II de Bélgica. Allí el orden es impuesto por un pretencioso poeta, que añora las tertulias parisinas y que, presionado desde París por su esposa, pretende aprovechar su estancia en el Congo para amasar una fortuna: el capitán Lalande Biran. En torno a Biran, una multitud de curiosos personajes tejen una trama disparatada y grotesca, convirtiendo la selva en un escenario brutal y absurdo. Entre ellos, el ex legionario Cocó, mujeriego y violento, con la cabeza siempre dividida en dos; el gigante Donatien, servil y malvado; los mandriles, un león y una deslumbrante nativa. Sin embargo los hechos toman una inesperada dirección con la aparición de un nuevo oficial: Chrysostome Liège, un fantástico tirador que oculta una enigmática personalidad.

22


Tabernan. En la taberna:

DENBORAPASAK

PASATIEMPOS

a Mate joko

Hiru lagun taberna batera doaz eta freskagarri bana hartzen dute. Bakoitzak euro batekin ordaintzen du. Kamareroak esaten die egun horretan eskaintza berezia dagoela eta 50 zentimo itzultzen dizkie. Lagun bakoitzak 10 zentimo hartzen du eta soberan geratzen diren 20 zentimoak kamareroari ematen dizkiote, eskupeko gisa. Hona hemen paradoxa. Azkenean lagun bakoitzak 90 zentimo ordaindu du, hasierako euroa ken gero hartu dituzten 10 zentimoak. Hau hiru bider biderkatzen badugu eta kamareroari emandako 20 zentimoak gehituz gero, 2 euro eta 90 zentimo ematen du. Non daude falta diren 10 zentimoak? Tres amigos van a tomarse un refresco a un bar. Cada caña vale un euro, por lo cual cada uno de los tres pone un euro, total tres euros, para pagar la consumición. Después de pagar, el camarero recuerda que hay una oferta por cada tres consumiciones, y les devuelve 50 céntimos. Para dividirse los cincuenta céntimos cada amigo coge 10 céntimos y los veinte que quedan se los dejan al camarero de propina. Al final cada amigo ha pagado 90 céntimos, un euro menos 10 céntimos, que multiplicados por tres son 2 euros con 70 céntimos y si le sumamos los 20 céntimos de la propina son 2 euros con 90 céntimos. ¿Dónde están los 10 céntimos que faltan?

Karta jokoaren erantzuna: Solución al problema de las cartas. Hautatutako bi kartak kolore berekoak izateko probabilitatea ez da 2/3, 1/2 baizik. Aurreko arrazonamenduaren akatsa egoera posibleak zenbatzean datza. Egoera posibleak honakoak dira: gorria-gorria, beltza-beltza, gorria-beltza eta beltza-gorria (kontuan hartu azkeneko bi gertaera hauek ez direla berdinak). Beraz, ausaz lau kartetatik bi hartzean biak kolore berekoak izateko probabilitatea erdia da. Al elegir dos cartas la probabilidad de que las dos sean del mismo color no es 2/3 sino ½. El error en el planteamiento anterior esta cuando contamos las situaciones posibles. Las situaciones que se pueden dar son las siguientes: roja-roja, negra-negra, roja-negra eta negra-roja (estas dos últimas situaciones son distintas) En consecuencia, al elegir al azar dos cartas la probabilidad de que ambas sean del mismo color es de la mitad

23


ALBISTEAK

NOTICIAS

Tartaloren leizea En torno a la ikastola, no todo han de ser clases, notas, madrugones… También hay sitio para otro tipo de noticias. Como, por ejemplo, la reciente publicación por parte de Sergio Monedero padre de Anitz, alumna de 2º de E.P.- de un precioso cuento en euskara (Tartaloren leizea). Kaixo, Sergio Lehenik eta behin, zorionak egindako lanagatik, oso istorio erakargarri eta atsegina da eta. Mila esker bene-benetan.

1.“Tartaloren leizea”, zure lehenengo liburua da? Umeei zuzendutako lehenengoa da. Orain arte gehien landu dudan generoa, aldiz, ipuin laburra izan da eta hauetariko batzuk argitaratu dizkidate liburu ezberdinetan. Azkenak, hilabete honetan izan dira “Bizikleta baten abenturak” eta “Un lugar mejor” liburuetan (Ediciones Beta) ipuin banarekin.

Bakoitzak bereari, baina nik, adibidez, ateak parez pare irekitzen dizkiot imajinazioari eta ero moduan idazten dut. Gero gerokoak, hau da, estiloa, ortografia, lexikoa, etab. Egia da teknika ezberdinak daudela baina esan dudan bezala bakoitzak bere bidea aurkitu behar du praktikaren bidez.

6.Etorkizunari begira, zer nolako planak dituzu? Ai ene! Idazten jarraitzea, seguru! Aurten, Delirium Argitaletxeak euskal kondairetan oinarritutako bigarren ipuina plazaratu nahi du. Asmoa, euskal elezaharrak jorratuko dituen sail bat egitea omen da eta aurtengorako niretzat zoragarriak diren pertsonaiak aukeratu ditut: sorginak. Tartaloren Leizea ipuineko Maddi eta Jon izango dira berriz protagonista nagusiak baina oraingo honetan beste istorio harrigarri batean murgilduko dira. Bigarren ipuin honetarako Ligiko Zubia kondaira aukeratu dut eta moldaketa dagoeneko nahiko aurreratuta dago, espero dut laster kaleratzea. 7.Azkenik eta barkatu ausardia, haurrentzako ipuinak idazten, ondo bizi daiteke ala beste lanbidea duzu? Lanbidez aseguru-artekari naiz, beraz, bide batez zuen galdera erantzuten dut. Aipatu beharrekoa da afizioz idazten dudala eta ez beste arrazoi ezberdinengatik.

2.Zerk bultzatu zintuen literaturaren munduan sartzen? Mundu zoragarri honetan ia nahi gabe ikusi dut sartuta nire burua. Nik prozesu natural bat bezala ulertzen dut: irakurri eta irakurri, hortik idaztera tarte txikia dago, egun batean idatzitako zerbait aurkezten duzu lehiaketaren batera eta agian zorte pixka batekin aukeratzen dute… hori izugarrizko bultzada da lanean segitzeko baina ez bakarra, noski. Irakurtzea betidanik izan dut gustuko, honi bizipenak eta sentimenduak kontatzeko irrika gehitzen badiogu koktela prest dago. 3.Norbaiti eskaini diozu liburua? Bai, Anitz eta Larrain seme-alabei. Liburuarekin paralelismo bat egin nahi izan dut euskara eta euskal kultura haiei eskaintzeko eta maitatzen has daitezen. 4.Guk zenbaitetan ipuinak eta idatzi behar ditugu. Guretzat zailena da irudimenari ekitea. Zuk nola lortzen dituzu liburuetarako ideiak? Nolakoa da sortze prozesua? Zuentzat baita niretzat ere zalantzarik gabe! Nonahi eta noiznahi ditugu balizko ideia guztiak, eskura; bidaiatzen garenean, lagunekin berba egiten dugunean, egunkaria zabaltzen dugun guztietan, ametsetatik… iturri oparoak dira guztiak eta horietatik edateko prest egon behar dugu. Behin zailena lortuta, eta sortze prozesuari dagokionez, bolalumari askatasuna eman behar zaio beldur barik bere bidea egin dezan. 5.Zerbait idatzi behar dugunerako aholkuren bat emango zeniguke?

Zoritxarrez, gure literaturaz bizitzea zaila da, eta horretaz bizi direnak gutxi batzuk –onak direnak-, besterik ez dira. Nire ustez, arrazoi ezberdinak daude tartean: euskara hizkuntza gutxitua izatea eta Euskal Herri osoan ofiziala ez izatea, merkatu txikia edo gure hizkuntzan irakurtzeko ohitura falta, baina gogoratu guztion esku dagoela egoerari buelta ematea. Nola? Bada, euskaraz irakurriz, idatziz, hitz eginez… eta biziz!

BGI - Gazbialdizkaria (9)  

© Bihotz Gaztea Ikastola Koop.

BGI - Gazbialdizkaria (9)  

© Bihotz Gaztea Ikastola Koop.

Advertisement