Page 1

Landsforeningen for matindustri og landbruk 2013

1


NHO Mat og Landbruk er en interesseorganisasjon og arbeidsgiverforening tilknyttet NHO. NHO Mat og Landbruk: • Representerer over 800 bedrifter med nesten 23000 årsverk

• Er den dominerende landsforeningen for foredling og industri i mat- og landbrukssektoren i Norge • Gir medlemmene konkurransedyktige rammebetingelser, • Utviklingsmuligheter og kompetanse • Arbeider med arbeidsgiver- og tariffspørsmål, kompetanse og nærings- og matpolitikk • Arbeider for verdikjeder som produserer trygg mat til norske forbrukere og verdiskaping i hele landet

2


Foto: Tine/Øyvind Haug

INNHOLD

4

NHO Mat og Landbruk

6

Arbeidsrett

8

HMS

10

Tariff

12

Serviceerklæring

14

Kompetanse

16

Nærings- og matpolitikk

20

RÅK

22

Samfunnskontakt

24

Ansatte

26

Styret

Forsidebilde: Viser oksesæd fra Geno. Fotosyntese og biologisk reproduksjon er grunnlaget for all matproduksjon.

3


NHO Mat og Landbruk

Det er viktig at våre medlemmer får den beste oppfølgingen på spørsmål om arbeidsrett, HMS, lønn og tariff. For å sikre dette har NHO Mat og Landbruk fra 1. januar 2013 etablert en serviceerklæring som sikrer rask responstid til våre medlemmer.

1

NHO Mat og Landbruk, landsforeningen for matindustri og landbruk, har som mål å gi medlemmene konkurransedyktige rammebetingelser, utviklingsmuligheter og tilgang på kompetent arbeidskraft. Ved inngangen av 2013 hadde NHO Mat og Landbruk 830 medlemsbedrifter, som til sammen sysselsatte i underkant av 23 000 årsverk. Bedriftene har tilhørighet i kjøttindustri, meieri, skogbruk, korn- og fôrmøller, gartneri- og grøntnæringer, regnskapstjenester, avløserlag, veterinærer, avlsorganisasjoner og andre tjenesteytende næringer innen sektoren. Landsforeningen ble etablert 1. januar 2012 etter en sammenslåing av NHO Mat og Bio og Landbrukets Arbeidsgiverforening. I det første driftsåret har styret ført strategiske diskusjoner for å etablere NHO Mat og Landbruk som den ledende arbeidsgiver- og næringspolitiske forening for matindustrien og landbrukssektoren. Styret i NHO Mat og Landbruk har lik representasjon fra bedrifter organisert som samvirkeforetak, på den ene side, aksjeselskaper og øvrige organisasjonsformer, på den annen side. NHO Mat og Landbruk ivaretar sekretariatsfunksjonen for Skogbrukets Landsforening og Norkorn, som begge er selvstendige organisasjoner. I 2012 har oppfølgingen av Melding til Stortinget nr. 9 (2011-2012) ”Velkommen til bords” vært sentralt. Spesielt har temaer som styrkeforholdene i verdikjeden for mat, importvernets betydning for hele den norske matproduserende verdikjeden og fallende volumer i primærnæringene

4

vært viktige. Dette er saker som NHO Mat og Landbruk også vil arbeide med i valgåret 2013. Andre saker som blir viktige i valgåret er arbeidet for å styrke grovfôrbaserte produksjoner, gjennomgå korn- og kraftfôrsektoren og kostnadsutviklingen i mat og landbruksproduksjon. Dessuten er arbeidet med mattrygghet og Mattilsynets organisering og oppgaver viktig. I den norske økonomien er få ting viktigere enn å øke kompetansen på alle nivå. Et høyt kostnads- og lønnsnivå må bl.a. kompenseres med økt effektivitet og produktivitet. NHO Mat og Landbruk satser sterkt på kompetanse gjennom å lede faglig råd for Naturbruk og faglig råd for Restaurant- og Matfag, samtidig som vi er hovedbidragsytere i kompetanseprosjektene FEED og VELG SKOG. Kompetanse er også viktig i vår medlemsservice. NHO Mat og Landbruk yter arbeidsrettservice til medlemmene og forvalter 9 tariffavtaler innenfor områdene kjøtt, egg, meieri, jordbruk og gartneri, skog, dyreklinikker og grossist. Tariffoppgjøret 2012 betraktes som lojalt mot frontfagsmodellen og forhandlingene ble gjennomført i ordnede former med samtlige avtaleparter, uten behov for mekling. For 2013 er utfordringene for vår sektor i stor grad de samme som for næringslivet for øvrig. Diskusjonen om frontfagets betalingsevne og enkelte bransjers ønske om å unngå konflikter er et potensielt problem. Sentralt for vår sektor er at det er de lokale forholdene som må legges til grunn for lønnsdannelsen hos det enkelte medlem.


Foto: NGF

«NHO Mat og Landbruk sikrer fremtiden for foredling og industri i norsk mat- og landbrukssektor.» Gaute Lenvik Adm. direktør, NHO Mat og Landbruk

5


Arbeidsrett

100% Tilgjengelighet 0%

Våre arbeidsrettsspesialister har bransjekunnskap og kjenner medlemmenes behov og utfordringer som arbeidsgiver. Medlemskap i NHO Mat og Landbruk gir tilgang på advokathjelp når behovet for arbeidsrettslig bistand er til stede. Foruten bistand i enkeltsaker, helt fram til rettskraftig dom, får medlemmene svar på aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger og nyheter innenfor lov og avtaleverk. Gjennom målrettet opplæring utvikler våre advokater og advokatfullmektiger bevisste, attraktive og seriøse arbeidsgivere. Ved å utarbeide maler og standarder på området Arbeidsrett forenkler vi medlemmenes hverdag. Dette gir en trygghet for medlemmene, som på den måten får frigjort tid i det daglige.

100 %

Med fem dyktige jurister når NHO Mat og Landbruk ut til medlemmene. Advokatene foretar bedriftsbesøk, deltar i forhandlingsmøter ute på arbeidsplassen og driver opplæring av ledere med personalansvar. Bransjevise kurs og temakurs i regi av NHO Mat og Landbruk er attraktive møteplasser hvor aktuelle temaer gjennomgås. Med fokus på forebyggende arbeid gjør vi våre medlemmer i stand til å møte arbeidstakeren med en faglig trygghet, og enkeltsaker finner sin løsning.

HOFF er flittige brukere av den kunnskap NHO Mat og Landbruk besitter. Vi får hjelp med arbeidsrettslige spørsmål - det være seg alt fra oppfølging av ansatte til gjennomføring av nedbemannings-

Håland Kjøtt bruker NHO Mat og Landbruk aktivt i vårt daglige virke. NHO Mat og Landbruk gir oss kvalitetssikret rådgivning og hjelp angående spørsmål rundt aktuelle arbeidstaker-/arbeidsgiverforhold.

prosesser – bistand med tariffinfo/ forhandlinger og rådgivning innen IA/HMS. Det å ha gode fagfolk i ryggen gjør at vi kan føle oss trygge i forhold til de beslutninger som tas innenfor disse områdene.

Dette gjør at vi kan drive med det vi

Kristin F. Ellingsen

kan, nemlig produksjon og salg av

HR-sjef HOFF SA

kjøttvarer, i stedet for å bruke tid og energi i å fordype oss i jussens verden Idar Håland Eier og daglig leder Håland Kjøtt AS

Vi skal til en hver tid være tilgjengelige og ha tilfredse medlemmer! 6

I 2012 har hovedvekten av henvendelsene dreid seg om bl.a ansettelse og innleie, bruk av utenlandsk arbeidskraft særlig knyttet opp mot sesong, oppsigelse som følge av arbeidsgivers, men også arbeidstakers forhold, mulighetene for fleksible arbeidstidsordninger og sykeoppfølging.


Foto: Jo Michael

Våre advokater foretar bedriftsbesøk, deltar i forhandlingsmøter ute på arbeidsplassen og driver opplæring av ledere med personalansvar.

7


HMS Arbeidsgivere med fokus på HMS skaper attraktive arbeidsplasser, økt lønnsomhet og et godt omdømme. Gjennom konkret rådgivning og bistand styrker NHO Mat og Landbruk medlemmenes arbeid med HMS.

Vi jobber for at våre medlemmer skal ha et godt og sikkert arbeidsmiljø:

Vi jobber for at våre medlemmer skal oppnå økt nærvær og redusert fravær gjennom:

Det enkelte medlem gis råd og veiledning i forbindelse med risikokartlegging i virksomheten.

Konkret veiledning i arbeidet med sykeoppfølging av den enkelte.

• •

I Skogbrukets HMS-utvalg, hvor NHO Mat og Landbruk har sekretariatsfunksjonen, arbeides det med HMS innen skogbruk, utarbeidelse av HMS-verktøy og informasjon om dette arbeidet. Resultatet av dette har aktualitet for flere av våre bransjer.

Prosjekter med mål om å bedre samarbeidet mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud.

På vår HMS-konferanse treffer du kollegaer i andre bedrifter, og bygger nettverk

Månedsbrev og artikler hvor medlemmene regelmessig holdes oppdatert om aktuelle lover og avtaleverk innenfor HMS. Kursing av ledere med personalansvar - bedriftskurs, bransjekurs og § 3-5-kurs. Arrangering av møteplasser der HMS settes på dagsorden.

Jeg har hatt stor glede og nytte av NHO Mat og Landbruk i flere sammenhenger, både som rådgivere i konkrete saker og som samarbeidspartnere og støttespillere i HMS-relaterte prosjekter. NHO Mat og Landbruk spiller, etter min mening, en viktig rolle i å fange opp lokale initiativ og ideer og bidra til at disse ideene utvikles og kommer hele bransjen til nytte. Og så er det alltid veldig hyggelig å møte NHO`s medarbeidere, både på deres hjemmebane på Majorstua eller ute i felten. Øyvind Størdal Lund Fagsjef HMS Nortura SA

8


Vår årlige HMS konferanse er en nyttig og populær møteplass for medlemmene våre.

9


Tariff NHO Mat og Landbruk er etter sammenslåingen mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening og NHO Mat og Bio, part i følgende tariffavtaler:

Lokale forhandlinger, de fire kriterier (4K) Før forhandlingene starter, skal de lokale parter ha gjennomgått bedriftens situasjon hva angår:

4K • • • •

Økonomi Produktivitet, Konkurranseevne Fremtidsutsikter

10

Avtale:

Motpart:

Kjøttoverenskomsten

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

4 600

Meieriindustrien 2

NNN og Norske Meierifolks Landsforening (NML)

3 200

Egg- og fjørfe

NNN

900

Jordbruk og gartneri

Fellesforbundet (FF)

150

Naturbruk

FF

175

Dyreklinikker 2

Den Norske Veterinærforening (DNV) og Fagforbundet

150

Grossist

Transportarbeiderforbundet (NTF)

Organisert:

90

Den største av våre motparter er NNN (LO). Her har vi avtaler innenfor kjøtt, melk, egg og fjørfe. På meieriområdet har vi likelydende avtaler med NNN og NML (YS). Partsforholdet på arbeidsgiversiden er delt mellom NHO ML og NHO, og avtalene er således en del av NHOs avtaleportefølje og tariffellesskap, med de føringer og den support det medfører. Samtlige av våre tarifforhandlinger forberedes og gjennomføres i samarbeid med et av våre forhandlingsutvalg. Disse består av representanter fra medlemsbedriftene på det aktuelle avtaleområdet. Fra administrasjonen deltar som regel to til tre av de åtte ansatte som arbeider med forhandlinger. Vi er veldig fornøyde med NHO Mat og Landbruk! Den nye organisasjonen ivaretar på en meget god måte alle de oppgaver som vi tidligere fikk hjelp til av Landbrukets Arbeidsgiverforening Sikke Næsheim Personaldirektør TINE SA


Foto: Tine

Vår målsetting med tariffarbeidet er: Bærekraftig utvikling i lønnsog arbeidsvilkår • Oppdatert, bransjetilpasset og konkurransedyktig avtaleportefølje • Kompetente forhandlingsutvalg • Premissleverandør i avtaleutviklingen • Økt konkurransekraft i matindustrien og hos våre medlemmer

Alle overenskomstene våre er minstelønnsavtaler som forutsetter bruk av lokale forhandlinger iht. nærmere bestemte retningslinjer. Hvorvidt det skal kunne gis lønnstillegg på den enkelte bedrift vil ikke minst være avhengig av en vurdering av de avtalefestede fire kriterier. Veiledning og opplæring i tariffrelaterte tema er oppgaver som etterspørres fra våre medlemmer. Kursene i lokale forhandlinger er av de mest etterspurte, og vi kjører gjerne disse i samarbeid med NHO sentralt. NHO Mat og Landbruk arrangerer også en årlig tariffkonferanse for sine medlemmer. Agendaen på disse konferansene dreier seg naturlig nok om økonomisk utvikling i bransjen, i landet og i verden for øvrig. Krav og forventninger fra medlemmer og motparter diskuteres, og ikke minst er det en god arena for erfaringsutveksling og sosialt samvær. Samarbeidet med NHO sentralt er sterkest på tariffområdet, da NHO er part i alle avtaler sammen med NHO Mat og Landbruk. NHO bidrar med koordinering av de forskjellige forhandlingene og er en faglig ressurs med sin forhandlingsavdeling. Frembringelse av statistikk og annet tallgrunnlag, samt gjennomføring av ulike beregninger, utføres etter bestilling. Det aller viktigste for oss hver dag er at medlemmene får den hjelpen de trenger når de trenger den.

Jeg samarbeider tett med NHO Mat og Landbruk i forbindelse med tariffoppgjør, lokale forhandlinger og tvistesaker og er veldig fornøyd med den jobben som gjøres og den oppfølgingen vi får. Jeg tror ikke jeg hadde klart meg uten dem! Jan-Widar Iversen Personaldirektør i Nortura SA

11


Landsforeningen for matindustrien og landbrukssektoren

Serviceerklæring Ditt medlemskap - din trygghet NHO Mat og Landbruk er en arbeidsgiver- og næringspolitisk forening for bedrifter innen matindustri og landbrukssektoren, tilsluttet NHO. Som medlem ivaretar NHO Mat og Landbruk, NHO og 15 regionkontorer dine interesser og sikrer deg hjelp og råd.

Rådgivning i arbeidsrett, tariff og HMS NHO Mat og Landbruks erfarne medarbeidere har arbeidsrettslig og tariffrettslig ekspertise og bransjekunnskap. Vi gir råd og veiledning innen områdene arbeidsrett, HMS og tariff. På NHOs regionkontorer når du rådgivere/ arbeidsrettsadvokater med kjennskap til næringslivet i din region. Vårt felles mål er størst mulig medlemstilfredshet.

Hvordan kan du nå oss? Du er velkommen til å kontakte oss når du måtte ønske det. Send oss en e-post eller ring oss enten på 23 08 86 80 eller våre direktenumre, se nhomatoglandbruk.no Regionapparatets rådgivere/advokater finner du her: nho.no/regionforeninger/ For hastehenvendelser utenom kontortid, vennligst kontakt oss på mobil.

12


Hva svarer vi på? • Tariffavtaler - tolkning/tvisteløsning

• Arbeidsavtaler

• Arbeidstid

• Konkurranseklausuler

• Ferie

• Midlertidige arbeidsavtaler

• Permisjon

• Konfliktløsning

• Oppsigelse

• Lønn

• Avskjed

• Likestilling og ikke-diskriminering

• Permittering

• AFP

• Ansettelse

• Utenlandske arbeidstakere

• Omorganiserings- og nedbemanningsprosesser

• Inkluderende Arbeidsliv (IA) og sykefravær

• Virksomhetsoverdragelser

• HMS

For alle henvendelser tilstreber vi oss på å gi en tilbakemelding samme dag og senest i løpet av neste arbeidsdag. Avhengig av hva spørsmålet gjelder og omfanget av saken, vil nærmere oppfølging avklares mellom deg og NHO Mat og Landbruks medarbeider. Vi har en fleksibel arbeidsform, og bistår deg via telefon, e-post og ved deltagelse i møter. Våre advokater/advokatfullmektiger bistår deg også ved ulike typer forhandlinger og ved prosedyre for domstolene i arbeidsrettslige saker.

Pris Rådgivning innen arbeidsrett, tariff og HMS er gratis (inkludert i medlemskontingenten). For advokatbistand i forbindelse med saker for domstolene, kurs og konferanser må medlemsbedriften påregne en egenandel.

13


Kompetanse Kompetanse handler om medlemsbedriftenes langsiktige konkurransekraft. Derfor arbeider NHO Mat og Landbruk svært aktivt på dette området, både innenfor grunnutdanningene, høyere utdanning, etter- og videreutdanning samt rekruttering til- og synliggjøring av- bransjene.

Særlig innen Tariff, Arbeidsrett og HMS er det en stor kurs-, seminar- og møtevirksomhet, i tillegg til den løpende rådgivningen.

Kompetanse handler om mestring. Derfor er hver eneste aktivitet vi gjennomfører, som gjør våre medlemmer ennå litt bedre til å mestre sin hverdag og sine arbeidsoppgaver, en heving av kompetansen. NHO Mat og Landbruk har i 2012 gjennomført en rekke kompetansehevende aktiviteter ovenfor medlemsgrupper, enkeltbedrifter og nøkkelpersoner i bedriftene. Særlig innen Tariff, Arbeidsrett og HMS er det en stor kurs-, seminar- og møtevirksomhet, i tillegg til den løpende rådgivningen. NHO er sammen med LO de toneangivende arbeidslivsparter ovenfor myndighetene. NHO Mat og Landbruk har god og direkte kontakt med Kunnskapsdepartementet og direktoratet. Det felles budskapet fra NHO bør være så samordnet med vårt som mulig. NHOs felles kompetansepolitikk utvikles gjennom arbeidet i Kompetanseforum, og i ulike interne arbeidsgrupper. NHO Mat og Landbruk har i 2012 aktivt deltatt i arbeidet med utvikling av den fornyede samfunnskontakten for flere læreplasser. Et annet viktig arbeid har vært å delta i

14

NHOs felles innspill til Stortingsmeldingen “På Rett Vei” vedrørende Kunnskapsløftet. I meldingen kan man nå gjennfinne en mengde av NHOs innspill til forbedringer i fagopplæringen. NHO Mat og Landbruk er part i fagopplæringen, og i september ble de nye Faglige rådene oppnevnt for neste fireårsperiode. Ett råd for hvert utdanningsprogram. De to utdanningsprogrammene som er mest relevante for utdanning til våre bransjer er underlagt Faglig råd for naturbruk, og Faglig råd for Restaurantog Matfag. Ved at NHO Mat og Landbruk har ledervervet i disse to rådene er landsforeningen sikret god innflytelse på den videre utviklingen av utdanningene innen disse områdene. Inntil juni måned hadde NHO Mat og Landbruk også nestleder av Samarbeidsrådet for yrkesopplæring, SRY, som er det høyeste felles samarbeidsorgan mellom arbeidslivets parter og myndighetene. NHO Mat og Landbruk har som den største eieren stilt til rådighet kontorplass og støttefunksjoner for de to felles bransjeprosjektene innen rekrutteringsog kompetanse i matindustrien (FEED) og i skognæringen (VelgSkog). Begge prosjektene er treårige, og kan allerede vise til gode resultater i forbindelse med sitt arbeide. Det er skapt et bredt felles engasjement, knyttet tett kontakt med utdanningstilbydere og bedrifter, utviklet portaler og rekruteringsmateriell, og blitt igangsatt etter- og videreutdanningsaktiviteter. FEED-prosjektet løper ut 2013. VelgSkog går ut 2014.


Jobbimatbransjen.no er utviklet og drives av kompetanseprosjektet Feed. Målsetning er å styrke matindustriens konkurransekraft og rekrutteringsgrunnlag gjennom kompetanseutvikling og profilering av industrien.

Vedrørende kunnskapsspredning og møteplasser er Landskonferansen en viktig arena. I 2012 ble denne gjennomført i samarbeid med de øvrige matforeningene samt NHO Reiseliv. Tema var “tid for endring” knyttet til endringsbehovene i utdanningene. Over 110 deltagere fra bedrifter og skoler deltok.

NHO Mat og Landbruk arrangerer ferdighetskonkurranser for elever og lærlinger, og i 2012 var vi også vertskap for den første Nordisk-Baltiske konkurransen for unge utøvere i kjøttfagene. Vi har sammen med Animalia også et eget landslag, Kjøttbransjens Elitelag som benyttes aktivt i synliggjøringen av fagene.

15


Nærings- og matpolitikk

Kjøttkontrollgebyret er en fast timesats som slakteriene betaler for den løpende, offentlige kontrollen når det slaktes. Det har lenge vært arbeidet for å redusere gebyret, bl.a. gjennom gradvis omlegging og modernisering av kontrollen, med ansvars- og oppgaveoverføring til virksomhetene.

16

Arbeidet med nærings- og matpolitikk er en av NHO Mat og Landbruks hovedoppgaver. Foreningen har lykkes med å påvirke flere store saker som er kjent og av stor betydning for matindustrien. I langt de fleste sakene arbeider foreningen med sikte på å påvirke uten å skape debatt. Medlemmene er i hovedsak industri- og foredlingsbedrifter hvor mange produserer varer for videre bearbeiding, men tyngden produserer ferdige forbrukervarer. NHO Mat og Landbruk har et industriperspektiv, men legger hele verdikjeden til grunn i arbeidet for å sikre rammebetingelser som styrker våre bransjer og medlemmers konkurransekraft og lønnsomhet. Lønnsomhet i hele verdikjeden og fornøyde forbrukere er en forutsetning for bærekraft. Landsforeningens arbeid er basert på initiativ som setter dagsorden og på deltakelse i debatten om utforming av framtidige rammevilkår. Våre initiativ og innspill sikter mot å utvikle økonomiske og juridiske rammebetingelser til beste for våre bransjer og medlemmer. God kontakt med medlemmene er avgjørende i dette arbeidet og vi legger vekt på samarbeid og arbeidsdeling med andre organisasjoner for mat- og landbruksnæringer. Vi legger også vekt på å etablere NHO Mat og Landbruk som en møteplass for de ulike verdikjedene og på den måten bidra til at felles interesser får bredest mulig og mest mulig konkret utrykk, både på tvers av ulike bransjer og mellom ulike aktører i verdikjeden. God kontakt med NHO Sentralt og andre landsforeninger, LO, NNN og andre

fagforeninger og landbrukets organisasjoner er viktig i dette arbeidet. Målgruppene for arbeidet er ofte departementer og forvaltningsorganer, stortingspolitikere, forsknings- og utredningsmiljøer. NHO Mat og Landbruk arbeider for at sektorens interesser ivaretas både i generell nærings- og handelspolitikk og i matpolitikk. Næringspolitisk utvalg er nedsatt som et rådgivende organ for administrasjonen og har en viktig koordinerende oppgave for nærings- og handelspolitikken. Det er også etablert uformelle fora for en del særskilte bransjer og saker. Næringspolitiske hovedsaker for NHO Mat og Landbruk er for tiden: å sikre framtidig volum for industrien fra de viktigste produksjonene i norsk landbruk, å videreutvikle effektive verdikjeder, balansere makten i verdikjeden og sikre en bærekraftig forsyningskjede for matprodukter, og å sikre et velfungerende importvern. På det matpolitiske området er det etablert et Matpolitisk utvalg som har samme rolle som Næringspolitisk utvalg på sitt område, det er et eget utvalg for miljøog klimasaker. NHO Mat og Landbruk arbeider for å gi de nødvendige kvalitative og faglige rammebetingelsene for å drive verdiskapning med basis i norske råvarer. Dette blir gjort gjennom overvåking av regelverk nasjonalt og internasjonalt, gjennom analyse av konsekvenser av endringer i rammebetingelsene og ved utvikling av kompetanse, nettverk og gode samarbeidsrelasjoner til offentlige myndigheter og relevante samarbeidspartnere innen bransjen.


Landbruks- og matministeren og styrets leder drøfter rammebetingelser for nÌringen

17


Vi arbeider blant annet for å få en effektiv og enhetlig forvaltning på matområdet, både i forhold til regelverksutvikling og tilsyn. Det er et mål å bidra til organisatorisk forenkling og effektivisering i Mattilsynet og gjøre det mulig å redusere gebyrkostnader. - Videre arbeider

Matimporten fra EU vokser kraftig, mer enn doblet på ti år +11% i 2011 +5 % i 2012

Regelverket på matområdet utvikles i det alt vesentlige på EØS-nivå, og mange av premissene gis på et svært tidlig stadium i utviklingen. For norsk matindustri er det derfor kritisk at man gis mulighet til å gi innspill både på et tidlig stadium, og løpende gjennom arbeidet med nytt regelverk - eller endring av eksisterende. Foreningen har avgitt høringssvar til NOU 2012: 2 Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU og Meld. St. 5 (2012-2013) EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU og opplever å få forståelse for at det bør opprettes en arena der matindustrien gis mulighet for innflytelse. På miljøområdet er foreningen aktivt med i prosjektet ForMat som arbeider for reduksjon av kasting av spiselig mat. Videre er foreningen deltaker i styringsgrupper i flere forskningsprosjekter som er viktige for medlemmene, og koordinerer medlemmenes innspill til tema for forskningsutlysninger. Foreningen inviteres regelmessig til å avgi høringsuttalelser i et bredt spekter av saker, og koordinerer og utarbeider høringssvar alene, sammen med medlemmer eller sammen med andre organisasjoner i NHO-familien. NHO Mat og Landbruk gir innspill til statsbudsjettet, til Stortingsmeldinger og ikke minst til

18

foreningen for å utnytte slakteråvarer og biprodukter, og har derfor etablert et prosjekt for eksport av biprodukter til land utenfor EØS-området. Foreningen arbeider også for å få på plass erstatningsordninger som sikrer virksomhetene økonomisk i situasjoner der de er uskyldig tredjepart.

partene i jordbruksavtalen i forkant av de årlige forhandlingene. I NHO Mat og Landbruks administrasjon finnes medarbeidere med bred erfaring fra en rekke relevante arbeidsområder med fokus på bl.a. landbrukspolitikk, handelspolitikk, forholdet til EU, markedsordninger, matmakt, forskningspolitikk og matpolitikk, dyrevelferd, og - helse. Vår erfaring kommer fra mange års arbeid i offentlige og private virksomheter innenfor segmentet mat og landbruk. Vi bistår medlemmene med rådgivning i enkeltsaker, og vi tar initiativ til å gjennomføre utredninger.


Foto: Stora Enso

Skogen utgjør 40% av Norges landareal

19


Pizza Grandiosa er ett RĂ…K-produktene i Norg

20


av de mest kjente

ge. I perioden 1980 til 2012 har det blitt solgt 430 millioner Grandiosapizzaer. Bare i 2012 gikk det 21 millioner

RÅK-produkter (RÅvarepriser Kompensasjon) er sammensatte matprodukter som det er importkonkurranse på. RÅK-varer omfatter ca. en tredel av norsk matindustri og foredler en viktig del av norsk jordbruksproduksjon, bl.a.:

70% av det norske matkornet 0%

70 %

20% av norsk frukt og bær 20%

0%

• 70% av det norske matkornet • 20 % av norsk frukt og bær • 15 % av norsk melk

15% av norsk melk 0%

15%

21


Samfunnskontakt

Viktige målgrupper for foreningens samfunnskontakt er den offentlige opinion, politiske organer, myndigheter og andre interesseorganisasjoner.

22

Det er en sentral oppgave å synliggjøre mat- og landbruksbaserte verdikjeders betydning i norsk næringsliv, herunder de ambisjoner og investerings- og forretningsmuligheter som finnes i næringen. NHO Mat og Landbruk skal systematisk kommunisere næringens betydning for samfunnet som verdiskaper, sysselsetter og element i samfunnsveven på nasjonal og regional basis. Foreningen legger vekt på å få fram at mat- og landbruksindustri er en helt sentral næring i fastlandsøkonomien. Foreningens kommunikasjonsstrategi er saksorientert, målrettet, tydelig og etterrettelig. Viktige målgrupper for foreningens samfunnskontakt er den offentlige opinion, politiske organer, myndigheter og andre interesseorganisasjoner. – Det er et mål å etablere NHO Mat og Landbruk som en sentral og synlig aktør i debatter om verdikjeden for mat, å styrke kunnskapen om våre verdikjeder i samfunnet, å styrke omdømmet for våre verdikjeder i samfunnet og å øke verdikjedens innflytelse i norsk næringsliv.


23


Dette er NHO Mat og Landbruk

Foto: NGF

Foto: NGF Foto: NGF

Foto: NGF

Gaute Lenvik Adm. direktør 917 88 686 gaute.lenvik@nhoml.no Jorunn Syversen Økonomiansvarlig Tel: 91 62 86 98 E-post: jorunn.syversen@nhoml.no

Næringspolitikk og Samfunnskontakt Bjørn Eidem Direktør næringspolitikk og samfunnskontakt Tlf: 91 33 22 77 E-post: bjorn.eidem@nhoml.no Jorunn Vormeland Dalen Fagsjef matpolitikk Tlf: 992 83 700 E-post: jorunn.dalen@nhoml.no André Monsrud Fagsjef næringspolitikk Tlf: 970 83 296 E-post: andre.monsrud@nhoml.no

24


Foto: Stora Enso Foto: Tine

Arbeidsrett og HMS Camilla Schrader Roander Direktør Tlf: 902 94 473 E-post: camilla.roander@nhoml.no Caroline Weedon Heide Advokat Tlf: 451 37 730 E-post: caroline.heide@nhoml.no Anne Løken Advokat Tlf.: 90 94 52 36 E-post: anne.loken@nhoml.no Christel Kirkøen Advokatfullmektig HMS og IA Tlf.: 92 89 89 74 E-post: christel.kirkoen@nhoml.no

Tariff og Kompetanse Nikolai Astrup Westlie Direktør tariff/kompetanse Stedfortreder for adm.dir. Tlf.: 90 17 43 09 E-post: nikolai.westlie@nhoml.no Hjørdis Berg Rådgiver Tlf.: 94 27 70 02 E-post: hjordis.berg@nhoml.no Einar Brændshøi Rådgiver Tlf.: 99 32 88 06 E-post: einar.brandshoi@nhoml.no Espen Lynghaug Spesialrådgiver Utdanning og Kompetanse Tlf: 975 86 495 E-post: espen.lynghaug@nhoml.no

Petter Nilsen Fagsjef jord-/skogbruk Tlf.: 90 68 58 90 E-post: petter.nilsen@nhoml.no Anne-Grete Haugen Prosjektleder “FEED” Matindustriens kompetanseprosjekt Tlf: 98 23 69 45 E-post: anne-grete.haugen@nhoml.no Cecilie Hänninen Fagsjef “FEED” Matindustriens kompetanseprosjekt Tlf: 97 52 11 92 E-post: cecilie.hanninen@nhoml.no Benthe E. Løvenskiold Prosjektleder “Velg skog” Tlf.: 918 78 054 E-post: benthe@nhoml.no

25


Foto: Tine

Foto: NGF

Foto: Tine

Styremedlemmer 2012 - 2013

Leder Erik Yggeseth Styreleder Krosby AS

Styremedlemmer Stein Aasgaard Konserndirektør TINE SA

Nestleder Egil Olsvik Konserndirektør Nortura SA

Ola Bekken Adm. dir. Felleskjøpet Rogaland-Agder SA Finn Hoff Styreleder Norske Landbrukstjenester Gudbrand Kvaal Adm. dir. Norges Skogeierforbund

26


Foto: Stora Enso

Elisabeth Skjærvik Styreleder Skatval Regnskapskontor

Katrine Røed Meberg Generalsekretær Norsk Gartnerforbund

Anders Børstad Disponent Værdalsbruket AS

Trond Reierstad Styreleder TINE SA

Lisbeth Svendsen Konserndirektør Nortura SA

Laurits Stokkeland Primærprodusent Bru Gard

Ståle Gausen Konserndirektør Grilstad AS

Frode Toven Innkjøpssjef Norgesfôr AS

Se medlemsfordeler på nhomatoglandbruk.no

27


Landsforeningen for matindustrien og landbrukssektoren

Arbeidsrett og HMS

NĂŚringspolitikk og samfunnskontakt

nhomatoglandbruk.no 28

Tariff og kompetanse

NHO Mat og Landbruk  

2013: Landsforeningen for matindustri og landbruk.