Page 1電子郵件 p e n g u i n 5 2 5 8 0 2 @ g m a i l . c o m

基本資料 1 9 8 6

/

0 5

/

0 5

台北

出生

學歷 2 0 0 9

/

0 9

-

2 0 1 2

/

1 2

東海大學美術系研究所創作組

台中

2 0 0 5

/

0 9

-

2 0 0 9

/

0 6

視覺藝術學系

南華大學

嘉義

2 0 0 1

/

0 9

-

2 0 0 4

/

0 6

美術科

復興商工

台北

工作經驗 2 0 0 9

/

0 9

2 0 0 9

/

0 7

2 0 0 7

/

0 6

2 0 0 6

-

2011

/

1 0

東海大學美術系

網站管理

平面設計

nature's

網頁設計

平面設計

gate ESP

食 用 勞 作

網頁設計

學學文創志業

網站管理

/


xji6jo yji4qu p3ru,6


Web

Design


06

版型設計 2 0 0 7

lo wei

ESP

/

食 用 勞 作


ESP

/

食 用 勞 作

09

版型設計 2 0 0 7

lo wei


10

版型設計 2 0 0 7

lo wei

ESP

/

食 用 勞 作


ESP

/

食 用 勞 作

13

版型設計 2 0 0 7

lo wei


Butterfly

14

yahoo 拍賣 2 0 0 8

lo wei

版型設計

時 尚 女 裝


nature's

gate

天然之扉

17

跳窗廣告 2 0 0 9

lo wei


東海大學美術系

18

CONNECTING - 金工聯展 2 0 0 9

lo wei

連結 . 慢活 . 隨藝

藝術中心


東海大學美術系

藝術中心

21

魯漢平 x 潘孟堯

雙個展 2 0 0 9

lo wei


22

現代主義圖像誌 - 西洋名畫海報展 2 0 1 0

lo wei

東海大學美術系

藝術中心


東海大學美術系

藝術中心

25

經典 - 中國繪畫複製品精選展 2 0 1 0

lo wei


26

守懷 開創 - 中國魯迅美術學院教授聯展 2 0 1 0

lo wei

東海大學美術系

藝術中心


xji6jo yji4qu p3ru,6


Graphic

Design


30

康是美廣告 2 0 0 9

lo wei

nature's

gate

天然之扉


東海大學美術系

33

教育部評鑑海報 2 0 0 9

lo wei


東海大學美術系

34

魯漢平 x 潘孟堯 2 0 0 9

lo wei

雙個展

藝術中心


開幕


東海大學美術系

東海 43

37

Home 趴踢

邀請卡 2 0 1 0

lo wei


38

3024 名片 2 0 1 0

lo wei


xji6jo yji4qu p3ru,6


Exhibition

Design


東海大學美術系

42

魯漢平 x 潘孟堯 2 0 0 9

lo wei

雙個展

藝術中心


45

魯漢平 x 潘孟堯

雙個展 2 0 0 9

lo wei


東海大學美術系

46

魯漢平 x 潘孟堯 2 0 0 9

lo wei

雙個展

藝術中心


49

守懷 開創 - 中國魯迅美術學院教授聯展 2 0 1 0

lo wei


50

守懷 開創 - 中國魯迅美術學院教授聯展 2 0 1 0

lo wei


東海大學美術系

藝術中心

53

守懷 開創 - 中國魯迅美術學院教授聯展 2 0 1 0

lo wei


54

Home 趴踢 2 0 1 0

lo wei


東海大學美術系

東海 43

57

Home 趴踢 2 0 1 0

lo wei


58

百年樹人 - 台中美術系所教師聯展 2 0 1 1

lo wei

台中市立港區藝術中心


台中市立港區藝術中心

61

百年樹人 - 台中美術系所教師聯展 2 0 1 1

lo wei


Lo wei 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you