Page 58

58 |

Sav i ð v i e ta • 2 0 1 2

L SŠ A g e r i au s i e j i – M e t ų a n d r a g o g a i

2008 m. Savaitės metu pirmą kartą buvo teikiamas Metų andragogo vardas. LSŠA komisijos nutarimu Metų andragogo vardas tais metais suteiktas trims Lietuvos suaugusiųjų mokytojams: Irenai Radzienei, Telšių Trečiojo amžiaus universiteto prorektorei, už gyvenimą, pašvęstą suaugusiųjų švietimui. Redai Kneizevičienei, Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo bendruomenės pirmininkei, už nenuilstamą bendruomenės telkimą mokytis visą gyvenimą. Mindaugui Libikui, Panevėžio suaugusiųjų mokymo centro istorijos mokytojui, už suaugusiųjų švietimo idėjos skleidimą visuomenėje ir neišsenkantį kūrybiškumą. 2009 metais Metų andragogais tapo: Vidutė Ališauskaitė, tuometinė Vilniaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos psichologė – už naujų andragoginių metodikų naudojimą ir kūrimą, už darbą su žmonėmis, esančiais socialinėje atskirtyje, gyvenimo kokybės gerinimą ir pagalbą išgyvenantiems sunkius laikus. Dangiras Kačinskas, Kėdainių suaugusiųjų mokymo centro direktorius – už bendruomenės telkimą ir suaugusiųjų mokymus, padedančius bendruomenės nariams gerinti gyvenimo kokybę, išgyventi sunkius laikus, įgyti naujų kompetencijų, skatinančių ieškoti naujų galimybių. 2010 metais Metų andragogo vardas suteiktas Meilutei Apanavičienei – Marijampolės švietimo centro direktorei už Marijampolės regiono suaugusiųjų švietimo poreikių tyrimą ir galimybių tuos poreikius tenkinti numatymą, mokymosi visą gyvenimą idėjų skleidimą bendruomenėje, regione bei nacionaliniu mastu.

Profile for Auris Luko

2012 Savišvieta Nr. 2  

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos 2012 metų Savišvietos leidinys

2012 Savišvieta Nr. 2  

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos 2012 metų Savišvietos leidinys

Profile for biga85
Advertisement