Page 22

Sav i ð v i e ta • 2 0 1 2

22 |

Dr. Edita Trečiokienė kalbasi su daugiamečiu NFA vadovu dr. Arne Carlsenu

Kaip matyti iš įvardintų bendradarbiavimo tikslų, Šiaurės šalių remiama veikla daugiausia buvo siejama su šių šalių patirties perdavimu Lietuvos atstovams, pasikvietus juos pas save. 1993–1999 m. dalyvauti ilgalaikiuose kursuose, stažuotėse ir seminaruose iš Lietuvos buvo pakviesti 122 LSŠA parinkti suaugusiųjų švietėjai, jų kelionės, išlaikymo ir mokymo išlaidas apmokėjo Šiaurės šalių Ministrų tarybos bei kitų Skandinavijos šalių fondai. Taip pat buvo paremta nemažai bendrų Lietuvos, kitų Baltijos ir Šiaurės šalių projektų. Iš paminėtų užsienio partnerių LSŠA gavo tikrai didelę paramą (žr. 1 lentelę). Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija suteikė asociacijos būstinei patalpas, atleido nuo nuomos mokesčio ir parėmė kai kurias bendras veiklas. Taigi galima tvirtinti, kad LSŠA turėjo palyginti geras sąlygas augti, tobulinti ir plėtoti savo veiklą. 1 lentelė. IIZ/DVV ir Šiaurės šalių suteikta finansinė parama LSŠA

Tūkst. litų Veiklai Lietuvoje Lietuvos suaugusiųjų švietėjų mokymams užsienyje

IIZ/DVV

Šiaurės šalys

1 512

329

50

876

Apskritai LSŠA veikla buvo gana įvairi. Tačiau pagrindiniu tikslu, kurio asociacija nuosekliai siekė nuo pat įsisteigimo, laikyčiau jos pastangas ugdyti Lietuvos švietėjus, kad jie šiuolaikiškai ir kompetentingai vykdytų suaugusiųjų švietimą. Pirmaisiais savo veiklos metais tai buvo daroma padedant jau dirban-

Profile for Auris Luko

2012 Savišvieta Nr. 2  

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos 2012 metų Savišvietos leidinys

2012 Savišvieta Nr. 2  

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos 2012 metų Savišvietos leidinys

Profile for biga85
Advertisement