Page 1

apie kosmoso kales, skraidanÄ?ius ĹĄunis, kabakus ir visa kita zinas


Apie kosmoso kales

Vilniaus mieste buvo toks parkelis, kuriame rūkydavo

kaukšinčių kulnelių. Jos buvo nepasiekiamos niekam.

vienos mokyklos moksleiviai, o rudenį dar ir vykdavo

Kaip kalės kosmose.

sodinukų mugės. O tame parkelyje buvo neišnaudotas

Vieną dieną turtingas buržujus įsigijo šalia Kosmoc’o

kampas, jaukiai susiliejantis su aptrupėjusia vien-

besiglaudžiančio vienuolyno patalpas, nuvalė nuo sienų

uolyno siena ir saugiai uždengtas nuo retsykiais

tagus, ir jaukiajame užkampyje ir jo prieigose įrengė

veikiančių miesto kamerų. Tą kampą netruko užimti

lauko kavinę. Su mediniais staliukais, languotomis

jaunieji Vilniaus gyventojai, mėgstantys gryname ore

staltiesėmis, vakarais ten vyrai gerdavo viskį, damos –

pagurkšnoti gaiviųjų gėrimų. Iki paskutinių autobusų jie

brendį, niekas nebekūkčiodavo, o žvaigždės šviesdavo

ten siųsdavo ratu Žalčio alų, rūkydavo mėlyną Partnerį ir

kiek blankiau. Taip tyliai ir niekam netikėtai kosmosas

paišydavo ant užkampio sienų.

nutolo nuo Kosmoc’o.

Taip vieną vakarą ir užgimė užrašas, kurio užpaišyt jau niekas nebebandė - ir užkampis, o vėliau ir visas parkelis, virto Kosmoc’u. Kosmoc’as net savo myspace’o puslapį turėjo. Ir senamiesčio vaikiai gerdavo ne bet kur, o tiesiog kosmose. Tiesa, kaip minėjau, iki paskutinių autobusų. Vėliau naktį kosmosą užimdavo kiti. Tiksliau, kitos.

Jos visada ateidavo dviese. Brigitos šviesūs plaukai, neperdedant, spindėdavo mėnulio šviesoje. Simonos akys, neperdedant, šaudydavo žvaigždes. Jos buvo šaltos kaip fontano vanduo, ryškios kaip Kosmoc’o sienų tag’ai ir geidžiamos labiau net už Žalčio bambalius. Kiekvienas netyčinis naktinis Kosmoc’o praeivis, pamatęs Jas, krisdavo veidu į žemę. Parkritęs bandydavo stotis, tiesdavo į Jas rankas ir bandydavo ištarti bent vieną rišlų žodį, tačiau beviltiškai. O Jos tik šaltai šypsodavosi, pirštais žaisdavo su fontanėlio vandeniu, o mėnulis ir žvaigždės žaisdavo su Jų plaukais.

Kai imdavo švisti, keli atsitiktiniai praeiviai parkritę tebekūkčiodavo tarp suoliukų, Jos atsistodavo nuo fontanėlio ir išeidavo. Vėjas paridendavo tuščią Žalčio bambalį joms pavymui, bet ne per arti ritmingai 2


3


4


Mūsų kabake tvarka!

Alkolove

Kas dainavo, kad mūsų kabake tvarka ? Ir dainos

Kahlua, Beileys ir Triple Sec’as man primena seną gerą

pabaigoj dūžta bokalai, lūžta kėdės į jaunus stuburus ir

Hub City Stomperių dainą Sum Of 3. Kahlua ir Baileys

klykia moterys. Nes mūsų kabake tvarka. Mūsų kabake

yra neišskiriama pora, kurios santykius penktadienio

tvarka. Per sienas teka alus. Sienos teka per alų. Mūsų

vakarais pagardina Triple Sec’as. Kartais gali pagardinti

kabake tvarka. Alus teka per moteris. Moterys teka per

ir Absentas, bet jis tik ypatingom progom, kai Kahlua su

alų. Už alaus. Moterys teka už alaus. Nes mūsų kabake

Baileys išsiilgsta kažko itin pikantiško. Ir karšto.

tvarka.

Kuomet trečiasis būna unavailable (o būna ir taip!),

Mūsų kabake niekas negeria šampano, mūsų kabake

Kahlua

žmonės neturi ką švęsti. Jie visi ir taip šventi. Nes mūsų

su Baileys žaidžia role play’ingą. Trys ketvirtadaliai

kabake tvarka. Šventi vyrai ir šventos moterys, šventos

Kahlua ir ketvirtadalis Baileys ir turim Baby Guiness.

moterys šventuose vyruose, šventi vyrai šventose

Tobula pora.

moteryse, visi šventi vieni kituose. Grynasis santykis

Jei jau kuris būna neištikimas, tai tik su juoda kava. Abu

svarbiausia. Kabake, kuriame tvarka.

jie žino apie tas neištikimybes, ir atleidžia vienas kitam.

Tvarka teka venomis. Visu 80 procentų vandens visuose

Šiuo atveju ant ledo rytais lieka tik kava. Kavai ant ledo

vyruose ir visose moteryse. Teka, glosto, laižo kaklą ir

visuomet kažko trūksta, o štai tiek Kahlua, tiek Beileys

šnabžda kažką, ko niekas negali pasakyti garsiai. Ko tu

ant jo jaučiasi visiškai puikiai, todėl ten niekad ne savo

negali pasakyti garsiai mūsų kabake, kabake, kuriame

noru ir nelieka.

tvarka?

Kaip viskas gražu.

O moterys dūsauja, dūsauja vyrai, dūsauja ir moterys ir vyrai, plačiai užmerkę akis, plačiai atmerkę akis, moterų kasos apsivijusios vyrams apie kaklus, vyrų rankos gniaužia moterų šlaunis. O kabake tvarka.

5


Apie orą ir nelaimes (sėkmės istorija)

Kartą du šunys nusprendė paskraidyti. Paskraidyti

sėkmingai. Įvairūs žvirbliai, šarkos, kuosos ir juodvar-

kartais užsinori visi. Paskraidyti galima įvairiais būdais.

niai, būna, akis į akį susiduria su kokio land roverio

Du šunys, štai, vykdė misiją, jiems vienos didelės šalies

priekiniu stiklu, kopūstinukai apskritai skraido tik kelias

vyriausybės patikėtą.

(jei ne vieną) dienas, ir tai tik nuo žiedelio prie žiedelio (aišku, nesakau, kad jie nepatenkinti ten skraido), apie

Žinoma, tai ne vienintelis būdas paskraidyti.

uodus neverta net užsiminti (jau matau, kaip į kelnių klešnę valot kruviną delną), verslininkai, brokeriai ir ban-

Kaip minėjau, paskraidyti galima įvairiais būdais. Įvairūs

kininkai, kaip žinia net ir prezidentai ir prezidentienės

žvirbliai, šarkos, kuosos, juodvarniai, kopūstinukai

patenka į konfrontaciją su teroristais, girtais lėktuvų

ir uodai paprastieji skraido mosuodami sparneliais.

mechanikais ar masonais uraganais, ekstremalai ir

Verslininkai, brokeriai ir bankininkai skraido verslo klase.

tarzanai irgi ne visada sėkmingai baigia... nesakau, kad

Prezidentai, prezidentienės ir dievo sergstima karalienė

jiem tai nepatinka. Kaip užsibaigia jaunos mergaitės

skraido pirmąja klase. Teroristai skraido įvairiom klasėm.

irgi viskas aišku – dvidešimt minučių ant Jono galinės

Visokiausi ekstremalai skraido parašiutais, parasparniais,

audinės sėdynės ir tolimesnis ignoras.

lynais ir virvėm. Kai kas skraido lianom, kaip visiems mums žinoma. Jaunos mergaitės skraido žiūrėdamos į

Taigi, kaip jau supratom, depresyviosios seksualiosios

dvyliktoką Joną, rūkantį prie savo raudonos audinės.

pop(?)scenos žvaigždės vis dėlto yra teisios. Tiesiog šunims šiek tiek pasisekė. Sėkmės istorijų irgi būna.

Vienas sexsualus (dėl skonio nesiginčijamas) lietuviškas

Tiesiog mūsuose jos ne tiek mėgstamos, kaip kad

narkomanėlis yra nuo scenos šaukęs, kad jei nori skrist,

nesėkmės istorijos. Šiuo atveju belieka nustoti jus

tau belieka nusišaut, bet mums visiems žinomas mūsų

kankinti sėkmingos istorijos aprašymu ir paplėtoti kitą

šalies pop(?)scenos depresyvumas. Mažos mergaitės vi-

pasaką. Jei esat 5% gyventojų, kurie patiria malonumą

enos dideliuose miestuose, paskutiniai traukiniai ir kitos

skaityti sėkmės istorijas ir nesimėgauja svetimu krauju,

tylios mirštančios desperacijos. Na, bet kas mes tokie

ašarom, nulūžusiom galūnėmis, lytiškai plintančiom

smerkti. Visi žinom, kas dėl to kaltas (zuo---!).

ligom, astma ir ta situacija, kuomet vienos kojos dydis yra numeriu didesnis už kitos, galite kito puslapio

Kiekvienas skrydis turi ne tik būdus, bet ir pasekmes. Dviejų šunų skrydis turėjo tik teigiamas pasekmės. Apie ankstesnius skraidžiusius šunis istorija ir vienos didelės šalies vyriausybė nutyli. Šunys išgarsėjo, šalis užsitarnavo kitų šalių pagarbą, piliečiai petys į petį kėlė čierkeles ir užkaitę mėtė savo naminius šunelius į ora – ura, ura, šaška, i ty tak možeš!!!

Žinoma, ne visi skrydžiai, kaip mums žinoma, baigiasi 6

neskaityti.


7


10


Apie šunis kosmose (nesėkmės istorija)

Kartą gyveno toks vyriškis, visi jį vadino Bielka. Jį

Marina nepasitikėjo nei Bielka, nei Svetlana, dažnai ir

taip praminė kaimynė Svetlana, kuomet Bielka girtas

savim nepasitikėdavo, bet ką jau padarysi.)

įvirto pro jos buto duris ir mosuodamas gabalu rytinio

Į besikoliojančią Svetlaną Marina pažiūrėjo ramiai,

laikraščio ėmė šaukt, kad kiemsargis išskrido į kosmosą.

net, galima sakyti, su pasimėgavimu pažiūrėjo. Ji buvo

Iš to netikėto strioko Svieta net apsiplikė verdama

pripratus prie riksmų ir kolionių, josios tėvas, galima

žuviene (lauko durys pas ją ėjo tiesiai į virtuvę, tai buvo

sakyti, jau nuo mažumės šeimos moteris prie to pripra-

ypač paranku tais atvejais, kai būdavo skubama staigiai

tino. Netgi, galima sakyti, į riksmus ir koliones Marina

išbėgt į visparinę ir staigiai grįžt). Su antro laipsnio

reaguodavo daug ramiau nei į švelnius žodelius ir

nudegimais moteriškė savaitę gulėjo ligoninėj, ir tik

kvietkas ant stalo, nes nuo tų švelnių žodelių ir kvietkų

grįžus nuskubėjo išsiaiškint, ką Bielka, žioplys, ten buvo

jai rodydavosi, kad žmogus yra mirtinai prisidirbęs,

išsigalvojęs.

nusikaltęs prieš save, ją ir visą šalies vyriausybę, o tai, savaime suprantama, nežada nieko gero.

Atlėkė ji visa perpykus, įsirovė pas kaimyną į namus ir visokiais žodžiais jį koliodama pareikalavo aiškinamosios

Taigi, Marina toliau nunarino galvą prie adomos kojinės,

istorijos. Bielka kaip tik čepsėdamas valgė vištos kojelę,

iš po vakar ją gerokai pykino ir galvos kilnojimas

o jo sugyventinė Marina adė iš po vakar praplyšusią

tik blogino padėtį. Bielkos graužiama višta buvo

pėdkelnę.

pripildžius kambarį salsvo kvapo, ir Marina stengėsi giliai nekvėpuoti, kad neapsivemtų tiesiog va tiesiai

(Čia būtina paminėti Marinos ir Svetlanos amžiną

ant pėdkelnės. Būtina paminėti, kad Bielka su Marina

nesutarimą, nes, nepaisant Svetlanos garbesnio amžiaus

gyveno gana skurdžiai, visi pinigai, kurios Bielka

ir atitinkamo antsvorio, Marina buvo įsitikinus, kad

parnešdavo iš statybų, buvo kruopščiai paskirstomi ant

kaimynė su josios Bielka tikrai ne žuvienę valgo, jam

alaus, degtinės, mėsos ir papirosų. Žinia, Marina tikrai

girtam pas ją įvirtus. O įvirsdavo pas Svietą Bielka gana

neturėjo gausybės pėdkelnių, todėl tas savąsias, kurias

dažnai, nes ir šiaip dažnai virsdavo, o Svetlana gyveno

suplėšė paryčiais tįsdama Bielką į trečią aukštą, adė su

pirmame aukšte ir ten įvirsti buvo daug patogiau, nei

itin kruopščia pagarba.

pas save į trečią. O kur dar minėtoji žuvienė, ją Bielka nesvietiškai mėgo, o Marina buvo daug naudingesnė

Na, o Svieta koliojosi ir rėkė. Jos stambi krūtinė ir

kituose kambariuose, nei kad virtuvėje. Nepaisant

trečdalis stambaus pilvo buvo apibintuotas murzinokais

tos josios naudos, Marina vis tiek įtarinėjo Svetlaną

tvarsčiais ir ji nepasivargino ant jų dar kokio drabužio

piktais kėslais, o ir Bielka jai neatrodė nei patikimas, nei

papildomai dėti – čia viskas tam, kad pusgirtis pagiriotas

ištikimas, nei kitaip tikęs vyras. Bet kur čia šiais laikais

Bielka aiškiai matytų, kokių baisybių jai pridarė.

dar rinksies vyrus? Turi vieną – ir džiaukis, kitas dar blogesnis gali būt, o gali ir visai nebūt, taip sakydavo

O Bielka iš pradžių net nesuprato, ko čia kaimynė ardosi

Marinos mama, ir Marina taip sakydavo, kur čia šiais

– kad gerą savaitę jos nėra namie jis jau senokai buvo

laikais dar ardysies, nepasitenkinimą rodysi, ne ne. Taigi,

pastebėjęs, bet kaip jo paties iškviesta greitoji ją

11


O KOKIE JŪSŲ RYTAI?

visą žuviene apipiltą išsivežė, tikrai neprisiminė. Apie

Moterys rytais paslaptingai šypsosi. Autobusuose,

šunis kosmose irgi neprisiminė. Labiausiai Bielką

gatvėse, eilėje prie kavos išsinešimui. Moterys rytais

neramino ne baisoka Svietos išvaizda ir ne jos riksmai

žavios, susivėlusiais plaukais ir greitai padažytomis

apie kiemsargius,

akimis, nieko nespėjančios, bet viską pamiršusios.

o tai, kad tarp tų riksmų ji dievagojosi daugiau gyven-

Moterys vakarais juokiasi, mylimiausiam bare, kuriame

ime žuvienės nevirsianti, nei jam, nei kam kitam, ir kad

groja Rammsteinus, prie baro susitinkant senus

apskritai Bielka galintis pamiršti kelią į jos butą tiek per

pažįstamus. Moterys galvoja apie savo nuodėmes ir

laukujes duris, tiek per langą (nes jau seniai gėlės vysta,

užgeria jas alum su citrina. O ką joms bedaryti? Moterys

kai šitas dramblys ten girtas maskatuojasi).

tik rescendentinėj refleksijoj būna tikros moterys. Jos pasmerktos, sudegintos ir paskandintos, užkabintos

Šunys kosmose? Šunys? - tesugebėjo ištart Bielka,

skaistybės diržais ir užrakintos po penkiom spynom. Jie

braukdamas vištos tauką nuo šeriuoto skruosto.

žiūri jas iš tolo ir trina putliom rankytėm. Ar turi pinigų ir laiko būti pats sau šeimininkas? Klausia užrašas ant

Šunys kosmose... - stengdamasi daug neįkvėpti

sienos. Šalia pasirašęs Solomonas. Bet jis po viskuo

vyptelėjo Marina.

pasirašo. Moterys tyli, kai labiausiai norėtų kalbėti. Ką galima

Šunys kosmose! Kas per prakeikti kiemsargiai kosmose,

sakyti? Kada galima sakyti? Kam galima sakyti? Moterys

Bielka tu prakeiktas?! - sukriokė Svieta ir kaip strėlės

seniai nebepavaldžios niekam. O labiausiai sau. Joms

pakirsta susmuko nuo širdies smūgio.

žemė slenka iš po kojų ir penkiolika gyvačių rangosi pilve.

Jai krentant ant linoleumo, Marina dar spėjo susirūpinti,

Rytiniai autobusai perpildyti ir tvankūs. Plastikinės

kokiais garsiai neminimais būdais reikės atsiskaityt su

gėlės siūbuoja priekiniam lange. Vairuotojas jau seniai

meistrais, kurie taisys įlinkimus grindyse. Bielkos prie

norėtų užsirūkyti cigaretę. O visos moterys paslaptingai

tokio darbo tai jau tikrai negalima leist, nepaisant jo

šypsosi. Ir bando pamiršti, kodėl.

tariamos profesijos.

Vienos nesėkmės per tas sėkmės istorijas, ir tokius paprastam žmogui neįkertamus atsitikimus, kaip šunys kosmose. Šunys kosmose, tik pamanykit.

12


13


Apie šiknas

Šikna yra labai geras dalykas.

Visų pirma, visi turi šiknas. Antra, labai skirtingas. Yra gražios šiknos, aptemptais džinsais, yra nelabai gražios šiknos, dėl kurių tenka pirkti dvi vietas lėktuve vietoj vienos.

Yra lengvai prieinamos šiknos, yra visiškai neprieinamos, yra šiknos, kurių nori visi, yra tokios, kurių nenori niekas. Už vienas šiknas gali gauti straipsnį, už kitas šiknas gali gauti į dantis, už kai kurias gali ne gauti, o turi mokėti.

Šiknos yra nuostabus dalykas. Vyrauja tokia šiknų įvairovė, bet visi ir kiekvienas supranta, kas tai per daiktas. Žmonės turi šiknas ir gyvūnai turi šiknas, Bielka ir Strielka turėjo šiknas. Bet dažniausiai, kai kalba eina apie šikną, tai vyrai prisimena Oksaną*, o moterys – Liną**. Su šikna galima užsidirbti daug pinigų. Į šikną galima sukišti daug pinigų. Tiek į savo, tiek į svetimą.

Nors pagrindinė šiknos paskirtis yra sėdėti, šiais laikais ji nukeliavus net ne į antrą, o visai tolimą planą. Apie šiknas yra sukurtas ne vienas hitas. Žodis „šikna“ yra pavartojamas beveik kiekviename filme. Šikna gali turėti tiek reikšmių, kiek tik tu nori. Šikna buvo prieš mus, bus po mūsų, šikną turi net tavo viršininkas, ir šikną turi net Petras***.

Kiekvienas, paprašytas papasakoti istoriją apie šikną, bus pajėgus papasakoti tą istoriją. Ir ne vieną. Ir ne tris, net ne keturias istorijas.

Šikna yra labai geras dalykas. * jums rimtai kilo klausimas, kurią Oksaną? ** taip, tai jisssss *** gražus

14

2010 tekstas: alkoholikairnieksai.blogas.lt kita: minja@asia.com


15


zinas  

apie kosmoso kales, skraidančius šunis, kabakus ir visa kita

Advertisement