Page 1

82 J Dent Assoc Thai Vol. 60 No. 2 April-June 2010

∫ ∑ «‘ ∑ ¬ “ ° “ √ Original Article

ª√– ‘∑∏‘º≈¢Õß°“√ Õπ„À⺟⪰§√Õß·ª√ßøíπ‡¥Á°Õ“¬ÿ 9-18 ‡¥◊Õπ µàÕÕ—µ√“ºÿ ∂Õπ Õÿ¥ ∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ„π 1 ªï «ÿ≤‘°ÿ≈ ∏π“°“≠®π¿—°¥’ Õ“®“√¬å ¿“§«‘™“∑—πµ°√√¡ªÑÕß°—π §≥–∑—πµ·æ∑¬»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬π‡√»«√ ™ÿµ‘¡“ ‰µ√√—µπå«√°ÿ≈ √Õß»“ µ√“®“√¬å ¿“§«‘™“∑—πµ°√√¡ ”À√—∫‡¥Á° §≥–∑—πµ·æ∑¬»“ µ√å ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

∫∑§—¥¬àÕ

°“√»÷°…“π’¡È «’ µ— ∂ÿª√– ߧå‡æ◊ÕË ª√–‡¡‘πÕ—µ√“ºÿ ∂Õπ Õÿ¥ ∑’‡Ë æ‘¡Ë ¢÷πÈ „π‡¥Á°Õ“¬ÿ 9-18 ‡¥◊Õπ À≈—ß°“√ Õπ„À⺪Ÿâ °§√Õß·ª√ßøíπ 1 ªï ∑”°“√»÷°…“∑’ÕË ”‡¿ÕπÈ”æÕß ®—ßÀ«—¥¢Õπ·°àπ °≈ÿ¡à µ—«Õ¬à“߇¥Á°∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡‡°≥±å∑’˵—È߉«â ¡’°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡ 46 §π ·≈–°≈ÿà¡∑¥≈Õß 56 §π À≈—ß°“√µ√«®øíπ·≈–µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡‡°’ˬ«°—∫惵‘°√√¡ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫ °“√‡°‘¥øíπºÿ„π‡¥Á° ºŸªâ °§√Õß∂Ÿ° Õπ„ÀâΩ°ñ ªØ‘∫µ— ·‘ ª√ßøíπ≈Ÿ°À≈“π¥â«¬¬“ ’øπí º ¡ø≈ŸÕÕ‰√¥å µ‘¥µàÕ‡°’ˬ«°—∫∫∑§«“¡: √Õß»“ µ√“®“√¬å ∑—πµ·æ∑¬åÀ≠‘ß ™ÿµ‘¡“ ‰µ√√—µπå«√°ÿ≈ ¡’°“√µ‘¥µ“¡º≈√–À«à“ß 1 ªï ∑ÿ ° 4 ‡¥◊Õπ Ê ≈– 2 §√—È ß À≈—ߧ√∫ 1 ªï ºŸâ «‘ ®— ¬  — ¡ ¿“…≥å ºŸâª°§√Õß·≈–µ√«®øíπ‡¥Á° ‡¡◊ËÕ‡ √Á® ‘Èπ°“√»÷°…“ æ∫«à“°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡¡’§à“‡©≈’ˬ√âÕ¬≈–¢Õß ¿“§«‘™“∑—πµ°√√¡ ”À√—∫‡¥Á° §≥–∑—πµ·æ∑¬»“ µ√å ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‡¥Á°∑’˪√“»®“°øíπºÿ‡ªìπ 6.52 (‰¡àπ—∫√Õ¬‚√§®ÿ¥¢“«) ·≈– 6.50 (π—∫√Õ¬‚√§®ÿ¥¢“«) „π ∂ππÕ—ß√’¥Ÿπ—ßµå ª∑ÿ¡«—π °√ÿ߇∑æœ 10330 °≈ÿà¡∑¥≈Õß¡’§à“¥—ß°≈à“«‡ªìπ√âÕ¬≈– 64.30 (‰¡àπ—∫√Õ¬‚√§®ÿ¥¢“«) ·≈– 48.20 (π—∫√Õ¬‚√§ ‚∑√»—æ∑å: 02-2188532-3 ®ÿ¥¢“«) ®“°°“√ —¡¿“…≥å∑’Ë 1 ªï æ∫«à“惵‘°√√¡∑’ˇª≈’ˬπ·ª≈߉ª¡’‡æ’¬ß惵‘°√√¡‡¥’¬« ‚∑√ “√: 02-2188534 §◊Õ°“√·ª√ßøíπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‚¥¬ºŸâª°§√Õß„π°≈ÿà¡∑¥≈Õß„π¢≥–∑’Ë惵‘°√√¡Õ◊Ëπ Ê ‡™àπ °“√¥Ÿ¥ Õ’‡¡≈: ctrairat@yahoo.com π¡¢«¥ °“√¥Ÿ¥π¡„π™à«ß°≈“ߧ◊π °“√‡µ‘¡πÈ”µ“≈≈ß„π¢Õ߇À≈«„π¢«¥ §«“¡∂’Ë„π°“√ °‘π¢π¡ ‰¡à¡’°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ (p < .05) §à“ºÿ ∂Õπ Õÿ¥ ‡ªìπ´’Ë (π—∫√Õ¬‚√§®ÿ¥¢“«) „π°≈ÿà¡∑¥≈Õß∑’ˉ¥â√—∫°“√ Õπ·ª√ßøíπ®–‰¡à·µ°µà“ß°—π°àÕπ·≈–À≈—ß °“√»÷°…“ „π¢≥–∑’褈Ҵ—ß°≈à“«‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„π°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡∑’ˉ¡à‰¥â√—∫°“√ Õπ·ª√ßøíπÀ≈—ß°“√ »÷°…“®–·µ°µà“ß°—πÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ (p < .05) §à“ºÿ ∂Õπ Õÿ¥ ‡©≈’ˬ (‰¡àπ—∫√Õ¬ ‚√§®ÿ¥¢“«) „π°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡‡ªìπ 7.4 ´’Ë ·≈– 18.9 ¥â“π ·≈–‡ªìπ 7.1 ´’Ë ·≈– 18.2 ¥â“π (π—∫ √Õ¬‚√§®ÿ¥¢“«) „π°≈ÿà¡∑¥≈Õß §à “ ºÿ ∂Õπ Õÿ ¥ ‡©≈’ˬ (‰¡àπ—∫√Õ¬‚√§®ÿ¥¢“«) ‡ªìπ 1.3 ´’Ë ·≈– 3.3 ¥â“πµ“¡≈”¥—∫ „π¢≥–∑’褈Ҵ—ß°≈à“« (π—∫√Õ¬‚√§®ÿ¥¢“«) ‡ªìπ 1 ´’Ë ·≈– 2.9 ¥â“𠵓¡≈”¥—∫ Õ—µ√“ºÿ ∂Õπ Õÿ¥ ‡©≈’ˬ∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ„π°≈ÿà¡∑¥≈Õß®–µË”°«à“°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡Õ¬à“ß¡’ π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ (p < .001) °≈ÿࡧ«∫§ÿ¡¡’‚Õ°“ ‡°‘¥øíπºÿ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„π 1 ªï ‡ªìπ 2.9 À√◊Õ 2.5 ‡∑à“¢Õß°≈ÿà¡∑¥≈Õß À“°‰¡àπ—∫À√◊Õπ—∫√Õ¬‚√§®ÿ¥¢“«  √ÿª‰¥â«à“°“√ Õπ·ª√ßøíπ„π ºŸªâ °§√Õ߇¥Á° “¡“√∂™à«¬„Àâ≈¥°“√‡°‘¥‚√§øíπºÿ„π‡¥Á°‡≈Á°‰¥âÕ¬à“ß¡’π¬—  ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘


«.∑—πµ. ªï∑’Ë 60 ©∫—∫∑’Ë 2 ‡¡.¬.-¡‘.¬. 2553

∫∑π” ‚√§øíπºÿ„π°≈ÿࡇ¥Á°ª∞¡«—¬ ‡ªìπªí≠À“∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ∑’Ë ”§—≠‡√◊ËÕßÀπ÷ËߢÕߪ√–‡∑»‰∑¬ ®“°√“¬ß“π°“√ ”√«® ¿“«–  ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°√–¥—∫ª√–‡∑» §√—Èß∑’Ë 6 æ.».2549-2550 ‚¥¬°Õß ∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ °√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ æ∫«à“„π °≈ÿ¡à ‡¥Á°Õ“¬ÿ 3 ªï ¡’Õµ— √“°“√‡°‘¥‚√§øíπºÿ„πøíππÈ”π¡ Ÿß∂÷ß√âÕ¬≈– 61.37 ‚¥¬‡°◊Õ∫∑—ÈßÀ¡¥µ√«®æ∫«à“¬—߉¡à√—∫°“√√—°…“„¥ Ê ·≈– §à“‡©≈’ˬºÿ ∂Õπ Õÿ¥ ‡ªìπ 3.21 ´’Ë/§π1 ·≈–°“√„Àâ°“√√—°…“øíπ∑’˺ÿ „π°≈ÿ¡à ‡¥Á°π’‡È Õß∑”‰¥â¬“° ‡π◊ÕË ß®“°ªí≠À“„π°“√„À⧫“¡√à«¡¡◊Õ ¢Õ߇¥Á° ‚√§øíπºÿ„πª∞¡«—¬ àߺ≈°√–∑∫À≈“¬ª√–°“√µàÕ‡¥Á° ‡™à𠇥Á°¡’Õ“°“√ª«¥ √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‰¥âπâÕ¬≈ß ¡’ªí≠À“„π‡√◊ËÕß °“√πÕπÀ≈—∫2 ·≈–¬—߇ªì𠓇Àµÿ¢Õß°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ„π™àÕߪ“°∑’Ëπ” ‰ª Ÿà ° “√µ‘ ¥ ‡™◊È Õ ∑“ß√–∫∫ ´÷Ë ß º≈∑—È ß À¡¥®–°√–∑∫µà Õ  ÿ ¢ ¿“æ ‚¥¬√«¡ ∑”„À⇥Á°¡’°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ™â“°«à“‡¥Á°∑’Ëøíπ‰¡àºÿ3 ·≈– æ∫«à“¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°∫— °“√ºÿ„πøíππÈ”π¡´’ÕË πË◊ Ê „π™àÕߪ“°·≈– „πøí π ∂“«√4 πÕ°®“°π’È ¬— ß ¡’ § «“¡ — ¡ æ— π ∏å ‡ °’Ë ¬ «¢â Õ ß°— ∫ §«“¡ ∫°æ√àÕß„π°“√ÕÕ°‡ ’¬ß·≈–ªí≠À“∑“ß —ߧ¡¢Õ߇¥Á° ∑”„À⇥Á° ‡°‘¥§«“¡√Ÿ â °÷ ¥âÕ¬§à“·≈–¢“¥§«“¡¡—πË „®„πµπ‡ÕßÕ’°¥â«¬ ªí≠À“ ‡À≈à“π’È∑”„Àâ»—°¬¿“æ„π°“√æ—≤π“¢Õ߇¥Á°π—Èπ≈¥≈ß·≈–µâÕß  Ÿ≠‡ ’¬§à“„™â®“à ¬„π°“√√—°…“ Ÿß¢÷πÈ 5  “‡Àµÿ°“√‡°‘¥‚√§øíπºÿ„π‡¥Á°ª∞¡«—¬¡’ªí®®—¬∑’Ë ”§—≠ 3 ª√–°“√6,7 ‰¥â·°à ‡™◊ÈÕ∑’ˇªì𠓇Àµÿ¢Õß‚√§øíπºÿ„π™àÕߪ“° ·ªÑß ·≈–πÈ”µ“≈∑’ˇ™◊ÈÕ®ÿ≈‘π∑√’¬å “¡“√∂‡ª≈’ˬπ‡ªìπ°√¥‰¥â ·≈–§«“¡ µâ “ π∑“π°“√≈–≈“¬¢Õߺ‘ « øí π ´÷Ë ß ªí ® ®— ¬ ∑—È ß  “¡ª√–°“√µâ Õ ß  —¡æ—π∏å°∫— √–¬–‡«≈“∑’‡Ë À¡“– ¡ §«“¡∂’„Ë π°“√∫√‘‚¿§ πÕ°®“°π’È ¬—ßæ∫«à“¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ “‡ÀµÿÕ◊Ëπ Ê ‰¡à«à“®–‡ªìπ惵‘°√√¡ °“√‡≈’Ȭßπ¡À√◊Õ¢Õ߇À≈«Õ◊ËπÕ¬à“߉¡à‡À¡“– ¡8 À√◊Õ°“√‡≈’È¬ß ¥â«¬π¡·¡àÕ¬à“߉¡à∂Ÿ°«‘∏’ °“√¢“¥°“√∑”§«“¡ –Õ“¥™àÕߪ“° ‡¥Á°∑’ˇÀ¡“– ¡‡ªìπªí®®—¬‡ √‘¡ªí®®—¬Àπ÷Ëß∑’Ë∑”„À⇰‘¥øíπºÿ‰¥âßà“¬ ‡™àπ°—π9 ·µà∫“ß°“√»÷°…“‰¡àæ∫§«“¡·µ°µà“ß°—π√–À«à“ß°≈ÿ¡à ∑’¡Ë ’ øí π ºÿ · ≈–‰¡à ¡’ øí π ºÿ „ π‡¥Á ° ∑’Ë ¡’ æ ƒµ‘ ° √√¡°“√‡≈’È ¬ ßπ¡¢«¥∑’Ë ‰ ¡à ‡À¡“– ¡10 ®–‡ÀÁπ‰¥â«“à 惵‘°√√¡°“√‡≈’¬È ßπ¡‰¡à„™à “‡Àµÿ„π°“√ ‡°‘¥‚√§øíπºÿ„π‡¥Á°ª∞¡«—¬·µà‡æ’¬ßÕ¬à“߇¥’¬« ·µà‡°‘¥®“°À≈“¬ ªí®®—¬√à«¡°—π °“√·ª√ßøíπ‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠ªí®®—¬Àπ÷ßË ∑’™Ë «à ¬„π°“√°”®—¥ ‡™◊ÈÕ∑’ˇªì𠓇Àµÿ¢Õß°“√‡°‘¥‚√§øíπºÿ °“√„Àâ∑—πµ ÿ¢»÷°…“ (oral health education) ‡ªìπ·π«∑“ßÀπ÷Ëß„π°“√ªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕÀ«—ߺ≈„π

83

°“√≈¥øíπºÿ®“°°“√∑∫∑«π«√√≥°√√¡Õ¬à“߇ªìπ√–∫∫¢Õß Kay11 æ∫«à“§«“¡√Ÿâ¢Õß°≈ÿࡵ—«Õ¬à“ßÀ≈—ß®“°‰¥â√—∫°“√„Àâ∑—πµ ÿ¢»÷°…“ ®–¥’¢÷Èπ ·µà¬—ß¡’À≈—°∞“π‰¡à‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®– π—∫ πÿπ∂÷ߺ≈„π°“√ ≈¥Õÿ∫—µ‘°“√≥å‚√§øíπºÿ π◊ËÕß®“°∫“ß°“√»÷°…“¬—߉¡àæ∫§«“¡  —¡æ—π∏å¢Õß°“√„Àâ∑—πµ ÿ¢»÷°…“·≈–°“√≈¥Õ—µ√“øíπºÿ12 Kowash ·≈–§≥–13 · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“°“√„Àâ∑π— µ ÿ¢»÷°…“·°à¡“√¥“¢Õ߇¥Á° ‡≈Á°√à«¡°—∫°“√‰ª‡¬’ˬ¡∑’Ë∫â“πÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ  “¡“√∂ªÑÕß°—π °“√‡°‘¥øíπºÿ„π‡¥Á°ª∞¡«—¬‰¥â ·π«∑“ß∑’‡Ë À¡“– ¡„π°“√®—¥°“√‚√§øíπºÿ„π‡¥Á°ª∞¡«—¬π—πÈ §«√‡πâπ‰ª∑’Ë°“√ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ ·≈–ªÑÕß°—πøíπºÿµ—Èß·µàøíπ‡√‘Ë¡ ¢÷πÈ ¡“°°«à“°“√√—°…“‡¡◊ÕË ‡°‘¥‚√§·≈â« «—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√»÷°…“π’È ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘πº≈¢Õß‚§√ß°“√„Àâ∑—πµ ÿ¢»÷°…“‚¥¬°“√·ª√ßøíπ·°à ºŸâª°§√Õß ‚¥¬‰¡à¡’°“√„À⧔·π–π”‡æ◊ËÕ‡ª≈’ˬπ·ª≈ß惵‘°√√¡ Õ◊πË Ê ∑’‡Ë ªì𠓇Àµÿ√«à ¡¢Õß‚√§øíπºÿ„π‡¥Á°ª∞¡«—¬ ·≈–°“√µ‘¥µ“¡ º≈∑ÿ° 4 ‡¥◊Õπ „π°≈ÿࡇ¥Á°Õ“¬ÿ 9-18 ‡¥◊Õπ ‡æ◊ËÕ¥Ÿº≈¢ÕßÕ—µ√“ °“√‡°‘¥øíπºÿ∑‡Ë’ ª≈’¬Ë π·ª≈߉ª„π√–¬–‡«≈“ 1 ªï °“√¥”‡π‘π°“√«‘®¬— °“√«‘®—¬π’ȇªìπ°“√«‘®—¬‡™‘ß∑¥≈Õß ‰¥â¡’°“√§”π«≥À“§à“ ¢π“¥°≈ÿà ¡ µ— « Õ¬à “ ß∑’Ë ® –∑”°“√»÷ ° …“ æ∫«à “ ®”π«π∑’Ë µâ Õ ß°“√ „π·µà≈–°≈ÿࡧ◊Õ 45 §π ∑’Ë√–¥—∫π—¬ ”§—≠ ·Õ≈øÉ“‡∑à“°—∫ 0.05 ·≈–§“¥«à“Õ“®®–¡’°“√‰¡à°≈—∫¡“µ‘¥µ“¡º≈‡ªìπ®”π«π¡“° ‡π◊ÕË ß®“°ª√–™“°√∑’»Ë °÷ …“‡ªìπ∑“√°·≈–‡¥Á°‡≈Á°´÷ßË ‡¥‘π∑“ß≈”∫“° ®÷߉¥â‡æ‘Ë¡¢π“¥°≈ÿࡵ—«Õ¬à“߇ªìπ 290 ®“°Õ”‡¿ÕπÈ”æÕß ®—ßÀ«—¥ ¢Õπ·°àπ ‚¥¬¡’‡°≥±å„π°“√§—¥‡¢â“¥—ßπ’ȧ◊Õ‡¥Á°∑’Ë¡’Õ“¬ÿ√–À«à“ß 9-18 ‡¥◊Õπ ºŸâª°§√Õß„À⧫“¡¬‘π¬Õ¡„π°“√‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ «‘®—¬∑’Ë¡’°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µµ“¡‡°≥±åª°µ‘ ‰¡à¡’‚√§ª√–®”µ—«„¥ Ê ‚¥¬»÷°…“®“° ¡ÿ¥∫—π∑÷° ÿ¢¿“æ¢Õß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ Õ¬Ÿ„à π ‡¢µ√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√„Àâ«—§´’π¢Õß ∂“π’Õπ“¡—¬µà“ß Ê „πÕ”‡¿Õ πÈ”æÕß ®—ßÀ«—¥¢Õπ·°àπ ‰¡à¡’°“√ √â“ßøíπ∑’˺‘¥ª°µ‘·≈–¡’‡°≥±å „π°“√§—¥ÕÕ°¥—ßπ’È ºŸâª°§√Õß∑’ˉ¡à„À⧫“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√∑”«‘®—¬ À√◊Õ¢ÕÕÕ°®“°°“√«‘®—¬ ‡¥Á°À√◊ÕºŸâª°§√Õß¡’§«“¡º‘¥ª°µ‘∑“ß °“¬À√◊Õ®‘µ „π°“√»÷°…“π’È¡’°“√∑”·∫∫ Õ∫∂“¡°àÕπ°“√»÷°…“ ‚¥¬ ‡π◊ÈÕÀ“„π·∫∫ Õ∫∂“¡ª√–°Õ∫¥â«¬¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª 惵‘°√√¡∑—πµ ÿ¢¿“æ¢Õ߇¥Á° 惵‘°√√¡°“√√—∫ª√–∑“πÕ“À“√ √«¡∑—Èß∑”°“√ µ√«®øíπ ·≈â«À“§à“‡©≈’ˬºÿ ∂Õπ Õÿ¥ ∑—ÈßÀ¡¥ 8 µ”∫≈„πÕ”‡¿Õ πÈ”æÕß ‡°≥±å°“√«‘π®‘ ©—¬øíπºÿ ¥—¥·ª≈ß¡“®“°‡°≥±å¢Õß Warren ·≈–§≥–15 ‚¥¬°”À𥇪ìπ 2 ·∫∫ §◊Õ °“√ºÿ·∫∫¡’√Ÿ (cavitated


84 J Dent Assoc Thai Vol. 60 No. 2 April-June 2010

lesion) ·≈–°“√ºÿ·∫∫‰¡à¡’√Ÿ (non-cavitated lesion) ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß √Õ¬‚√§®ÿ¥¢“« À≈—ß®“°π—πÈ ®÷ßπ”¢âÕ¡Ÿ≈∑—ßÈ 8 µ”∫≈ ¡“ ÿ¡à ·∫∫ßà“¬ ·∫à߇ªìπ°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡·≈–°≈ÿà¡∑¥≈Õß°≈ÿà¡≈– 4 µ”∫≈ ·≈â«®÷ßπ” º≈∑’ˉ¥â®“°·∫∫ Õ∫∂“¡ ·≈–°“√µ√«®øíπ¡“∑¥ Õ∫«à“∑—Èß Õß °≈ÿà¡¡’≈—°…≥–∑’˧≈⓬§≈÷ß°—π°àÕπ°“√∑”«‘®—¬ °“√µ√«®øíπ„™â ∑—πµ·æ∑¬åºŸâµ√«®‡æ’¬ß§π‡¥’¬«·≈–°“√∑”·∫∫ Õ∫∂“¡„™âºŸâ ªØ‘∫—µ‘‡æ’¬ß§π‡¥’¬« ‚¥¬∑—ÈߺŸâµ√«®øíπ·≈–ºŸâ∑”·∫∫ Õ∫∂“¡‡ªìπ ∫ÿ§§≈§π≈–§π°—π °“√ Õπ·ª√ßøíπ „π°“√«‘®—¬®–¡’°“√æ∫ª–°—∫ºŸâª°§√Õß·≈–‡¥Á°‡ªìπ°≈ÿà¡ ∑’Ë ∂“π’Õπ“¡—¬ ‚¥¬Õ¿‘ª√“¬∂÷ߪí≠À“∑’˺Ÿâª°§√Õߪ√– ∫Õ—π ◊∫ ‡π◊ÕË ß¡“®“°‚√§øíπºÿ„π∫ÿµ√À≈“π √«¡∂÷ߺ≈°√–∑∫µàÕæ—≤π“°“√ ∑“ß√à“ß°“¬·≈–®‘µ„®¢Õ߇¥Á° ·≈–ºŸâ«‘®—¬µ—Èߧ”∂“¡„À⺟⪰§√Õß √à«¡°—πµÕ∫·≈– √ÿª‰¥â«“à °“√·ª√ßøíπ‡ªìπ«‘∏ß’ “à ¬∑’ Ë ¥ÿ ∑’ºË ªŸâ °§√Õß ®–¡’ «à π™à«¬°—π¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°¢Õß≈Ÿ°À≈“π ·≈–‰¥âÕ¿‘ª√“¬ ∂÷ßÀ—«¢âÕ¥—ßπ’È ë ‡Àµÿ„¥®÷ßµâÕß·ª√ßøíπ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√∑”§«“¡ –Õ“¥™àÕߪ“°·≈–øíπ‚¥¬¢®—¥‡™◊ÈÕ ‚√§ÕÕ°‰ª ‚¥¬‡™◊ÈÕ‡À≈à“π’È®–‡ªì𠓇Àµÿ°àÕ„À⇰‘¥‚√§øíπºÿ·≈– ‚√§‡Àß◊Õ°Õ—°‡ ∫‰¥â ë ‡√“·ª√ßÕ–‰√ÕÕ°®“°øíπ °“√·ª√ßøíπ‰¡à„™à‡æ’¬ß·§à°“√°”®—¥‡»…Õ“À“√ÕÕ°‰ª ·µà  ‘ßË ∑’ Ë ”§—≠¬‘ßË °«à“π—πÈ §◊Õ‡ªìπ°“√°”®—¥§√“∫‡™◊ÕÈ ‚√§ ∑’µË ¥‘ Õ¬Ÿ∫à √‘‡«≥ µ—«øíπ·≈–≈‘ÈπÕÕ°‰ª ‚¥¬§√“∫‡À≈à“π’È®–‡ÀÁπ‡ªìπ≈—°…≥–§√“∫  ’¢“«À√◊Õ ’‡À≈◊Õß∫πµ—«øíπ·≈–∫π≈‘πÈ ë ∑√“∫‰¥âÕ¬à“߉√«à“·ª√ßøíπ –Õ“¥·≈â« À“°·ª√ßøíπ –Õ“¥·≈â«®–æ∫«à“øíπ¡’≈—°…≥–º‘«‡√’¬∫ ¡— π «“« ‡¡◊Ë Õ ‡Õ“‡≈Á ∫ À√◊ Õ ‰¡â ®‘È ¡ øí π ¢Ÿ ¥ ∫πµ— « øí π ®–‰¡à æ ∫§√“∫ ®ÿ≈‘π∑√’¬åµ‘¥ÕÕ°¡“ ·≈–‡¡◊ËÕ·ª√ß≈‘Èπ –Õ“¥ º‘«≈‘Èπ®–‡ªìπ ’™¡æŸ ‰¡à¡§’ √“∫µ‘¥Õ¬Ÿ‡à ≈¬ ë À“°øíπ‡√‘¡Ë ºÿ®– —߇°µ‰¥âÕ¬à“߉√ ∑—πµ·æ∑¬å®–· ¥ß√Ÿª¿“æ„À⺪Ÿâ °§√ÕߥŸøπí ∑’ Ë –Õ“¥ ‰¡à¡’ √Õ¬ºÿ‡≈¬ ·≈–¿“æ√Õ¬ºÿ®ÿ¥¢“« (√Õ¬ºÿ√–¬–‡√‘Ë¡µâπ) ∑—πµ·æ∑¬å ®–∫Õ°ºŸâ ª °§√Õß«à “ øí π ∑’Ë ‡ √‘Ë ¡ ºÿ ® –¬— ß ‰¡à ‡ ªì π √Ÿ  ’ ¥” (ºŸâ ª °§√Õß  à«π„À≠à‡¢â“„®«à“øíπºÿ®–¡’≈—°…≥–‡ªìπ√Ÿºÿ ’¥”) „À⠗߇°µ¥Ÿ‚¥¬ À¡—Ëπ¬°√‘¡Ω望°∫π¢Õß≈Ÿ°À≈“π¢÷Èπ¥Ÿ √Õ¬ºÿ®ÿ¥¢“«π’È®– ’‡À¡◊Õπ ™Õ≈å° ∫√‘‡«≥∑’Ëæ∫‰¥â∫àÕ¬§◊Õµ“¡¢Õ∫‡Àß◊Õ°¢Õßµ—«øíπ Õ“®‰¡à ‡ª≈’¬Ë π·ª≈߇ªìπ√Ÿº°ÿ ‰Á ¥âÀ“°¡’°“√∑”§«“¡ –Õ“¥øíπ¥â«¬¬“ ’øπí

º ¡ø≈ŸÕÕ‰√¥å À“°‰¡à·ª√ßøíπ√Õ¬ºÿ®–≈ÿ°≈“¡µàÕ‰ª‡ªìπ√Ÿºÿ‚¥¬ ¡’°“√· ¥ß¿“æ ®“°π—Èπ®–≈ÿ°≈“¡µàÕ‰ª®π‡À≈◊Õ·µà√“°„π∑’Ë ÿ¥ ‚¥¬¡’°“√· ¥ß¿“æ ·≈–∑—πµ·æ∑¬å„À⺟⪰§√Õ߇≈◊Õ°«à“Õ¬“° ‡≈’¬È ß≈Ÿ°À≈“π„Àâ¡ø’ πí ‡À¡◊Õπ√Ÿª„¥ À≈—ß°“√ Õπ·ª√ßøíπ®“°Àÿπà ®”≈Õß®–¡’°“√≈ß¡◊Õ·ª√ßøíπ ®√‘ß ‚¥¬„™â¬“ ’øíπ∑’Ë¡’ à«πº ¡¢Õßø≈ŸÕÕ‰√¥å 500 ppm ∑”°“√ ∫’∫¬“ ’øíπ≈ß∫π·ª√ß„À⇪ìπ®ÿ¥¢π“¥‡≈Á° 1 ®ÿ¥ °àÕπ·ª√ßøíπ ºŸâ Õπ‡µ◊ÕπºŸâª°§√Õß«à“„π‡¥Á°∑’ˉ¡à‡§¬·ª√ßøíπ¡“°àÕπ‡≈¬«à“ ‡¥Á°Õ“®√âÕ߉Àâ‡æ√“–‡¥Á°«—¬π’ȉ¡à™Õ∫Õ¬Ÿàπ‘Ëß Ê ·≈–™àÕߪ“°‡ªìπ ∫√‘‡«≥ à«πµ—«∑’‰Ë ¡àÕ¬“°„À℧√¡“√ÿ°≈È” ¥—ßπ—πÈ ºŸªâ °§√ÕßµâÕß¡—πË §ß „π°“√·ª√ß ºŸâª°§√Õßπ—Ëß∑’Ëæ◊Èπ‡À¬’¬¥¢“µ√ßÕÕ°‰ª¢â“ßÀπâ“„Àâ ‡¥Á°πÕπ∑’Ë¢“ À—π»’√…–‰ª∑“߇¥’¬«°—π°—∫ºŸâª°§√Õß´÷ËßÀ—πÀ≈—ß„Àâ · ß∏√√¡™“µ‘ »’√…–¢Õ߇¥Á°®–ÀπÿπÕ¬Ÿà∫√‘‡«≥µ—° À“°‡¥Á°¥‘Èπ „Àℙ⢓„π°“√§«∫§ÿ¡·¢π·≈–¢“¢Õ߇¥Á°‰«â„Àâπ‘Ëß·≈â«®÷ß∑”°“√ ·ª√ßøíπ‚¥¬„™âπ«‘È ·À«°°√–æÿßâ ·°â¡ÕÕ° ¢¬—∫·ª√߉ª¡“√–¬– —πÈ Ê „π·π«µ—ßÈ ©“°°—∫µ—«øíπ∫√‘‡«≥≈–ª√–¡“≥ 10 §√—ßÈ ·≈â«®÷߇ª≈’¬Ë π ∑’Ë„À¡à‚¥¬„Àâ´âÕπ∑—∫°—∫∫√‘‡«≥‡¥‘¡‡≈Á°πâÕ¬ ®–‡√‘Ë¡·ª√ß∑’Ë∫√‘‡«≥ øíπ∫π¥â“π·°â¡∑“ߢ«“´’Ë„π ÿ¥ µàÕ¡“∫√‘‡«≥¥â“π·°â¡∑“ߴ⓬ ·≈â«®÷߉ª·ª√ßøíπ≈à“ߥâ“π·°â¡∑“ߴ⓬µàÕ¡“∑“ߥâ“π¢«“ ‡¡◊ËÕ ·ª√ߥâ“π·°â¡‡ √Á®„Àâ·ª√ߥâ“π≈‘Èπ ‚¥¬¡’≈—°…≥–«π°≈—∫®“° °“√·ª√ߥâ“π·°â¡À≈—ß®“°·ª√ßøíπ§√∫∑ÿ°´’·Ë ≈â« ®÷ßπ”ºâ“ –Õ“¥ ™ÿ∫πÈ”¡“‡™Á¥¬“ ’øπí ∫√‘‡«≥µ—«øíπ·≈–≈‘πÈ ÕÕ°„ÀâÀ¡¥ ‚¥¬·ª√ßøíπ «—π≈– 2 §√—ßÈ ™à«ßÕ“∫πÈ”‡™â“·≈–‡¬Áπ À“°æ∫«à“¡’øπí πÈ”π¡™‘¥°—π °≈ÿ¡à µ—«Õ¬à“ß®–‰¥â√∫— °“√ Õπ ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡°’ˬ«°—∫°“√„™â‰À¡¢—¥øíπ‚¥¬∑—πµ·æ∑¬åºŸâ∑”«‘®—¬ ‰À¡ ¢—¥øíπ∑’Ë„™â‡ªìπ™π‘¥∑’Ë¡’¢’Ⱥ÷Èß ¥÷ßÕÕ°¡“¬“«ª√–¡“≥ 8 π‘È« ºŸ°ª¡  Õߧ√—Èß„À⇪ìπ«ß°≈¡ „À⇥Á°πÕπ„π≈—°…≥–‡™àπ‡¥’¬«°—π°—∫°“√ ·ª√ßøíπ „™âπ‘È«À—«·¡à¡◊Õ·≈–π‘È«™’È„π°“√§«∫§ÿ¡‰À¡¢—¥øíπ ‚¥¬ ∑”∑ÿ°´’‡Ë √‘¡Ë ®“°°“√¢¬—∫‰À¡¢—¥øíπ‡∫“ Ê ºà“π®ÿ¥ —¡º— ≈߉ª ·≈â« ‚Õ∫øíπ´’Ë„¥´’ËÀπ÷Ëß §àÕ¬ Ê ¢¬—∫¢÷Èπ‡∫“ Ê ∑”‡™àπ‡¥‘¡Õ’°§√—Èß„π®ÿ¥  —¡º— ‡¥‘¡ ·µà„™â‰À¡¢—¥øíπ‚Õ∫øíπÕ’°´’Ë ∑”„Àâ§√∫∑ÿ°´’Ë À≈—ß°“√ ·ª√ßøíπ™à«ß‡¬Áπ∑ÿ°«—π À≈—ß®“°°“√∑”«‘®—¬„π§√—Èß·√°®–¡’°“√µ‘¥µ“¡º≈∑ÿ° 4 ‡¥◊Õπ ‚¥¬„π·µà≈–§√—Èß®–¡’°“√‡√’¬°ª√–™ÿ¡°≈ÿࡵ—«Õ¬à“ß·≈– Õ“ “ ¡—§√ “∏“√≥ ÿ¢ ‡æ◊ËÕ Õ∫∂“¡∂÷ߪí≠À“„π°“√·ª√ßøíπ ·≈–™à«¬À“∑“ß·°â‰¢ªí≠À“∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ√–À«à“ß°≈ÿà¡ ·≈–„Àâ¡’°“√ µ‘¥µ“¡º≈°“√·ª√ßøíπ‚¥¬°≈ÿà¡Õ“ “ ¡—§√ “∏“√≥ ÿ¢„πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë √—∫º‘¥™Õ∫ À“°‡°‘¥ªí≠À“®–‰¥â “¡“√∂·°â‰¢‰¥â„π‡∫◊ÈÕßµâπ À“° ‡°‘𧫓¡ “¡“√∂®–∑”°“√µ‘¥µàÕºŸâ∑”«‘®—¬‡æ◊ËÕÀ“·π«∑“ß°“√


«.∑—πµ. ªï∑’Ë 60 ©∫—∫∑’Ë 2 ‡¡.¬.-¡‘.¬. 2553

·°â‰¢ªí≠À“ ·≈–Õ’°«—µ∂ÿª√– ߧå§◊Õ‡ªìπ°“√°√–µÿâπ„π°“√„Àâ ·ª√ßøíπÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ„π°≈ÿà¡∑¥≈Õß Õ“ “ ¡—§√ “∏“√≥ ÿ¢ ª√–®”À¡Ÿà∫â“π·≈–µ”∫≈¡’®”π«π∑’Ë·µ°µà“ß°—πÕÕ°‰ª „π°“√∑” «‘®—¬‰¥â·§à¢Õ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ ‚¥¬ª≈àÕ¬„À⇪ìπ‰ªµ“¡ ≈—°…≥–«‘∂°’ “√¥”‡π‘πß“π‡¥‘¡¢Õß·µà≈–æ◊πÈ ∑’Ë ‡¡◊ËÕ§√∫√–¬–‡«≈“ 1 ªï ∑—Èß°≈ÿà¡∑¥≈Õß·≈–°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡ ®–‰¥â√—∫°“√µ√«®øíπ‚¥¬∑—πµ·æ∑¬åºŸâµ√«®‰¡à∑√“∫«à“‡¥Á°∑’˵√«® Õ¬Ÿà„π°≈ÿà¡„¥ ‚¥¬¡’§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¿“¬„πºŸâµ√«®§π‡¥’¬«®“°  ∂‘µ‘·§ªª“ (Kappa) ‡∑à“°—∫ 0.85 ·≈–∑”·∫∫ Õ∫∂“¡Õ’°§√—Èß ‡æ◊ËÕπ”¡“À“§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß ∂‘µ‘°“√∑¥ Õ∫‰§ ·§«√å (Chisquare)  ∂‘µ°‘ “√∑¥ Õ∫øÕ√å‡ÕÁ°·´°µå (Fisher exact test)  ∂‘µ‘ °“√∑¥ Õ∫∑’ (t-test) ·≈–§à“§«“¡‡ ’ˬߠ—¡æ—π∏å (Relative risk) µàÕ‰ª

85

º≈ ‡¡◊Ë Õ ‡√‘Ë ¡ µâ π °“√»÷ ° …“¡’ ° ≈ÿà ¡ §«∫§ÿ ¡ 147 §π ·≈–°≈ÿà¡ ∑¥≈Õß 143 §π ‡¡◊ËÕ ‘Èπ ÿ¥°“√»÷°…“‡À≈◊Õ®”π«π 102 §π ·∫àß ‡ªìπ°≈ÿ¡à §«∫§ÿ¡ 46 §π ¡’‡æ»™“¬ 24 §π ‡æ»À≠‘ß 22 §π °≈ÿ¡à ∑¥≈Õß 56 §π ¡’‡æ»™“¬ 23 §π ‡æ»À≠‘ß 33 §π ‡¡◊Ë Õ‡ª√’ ¬∫‡∑’ ¬∫§à “ ‡©≈’ˬºÿ ∂Õπ Õÿ ¥ °àÕπ·≈–À≈—ß°“√ »÷°…“„π°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡À√◊Õ„π°≈ÿà¡∑¥≈Õß (µ“√“ß∑’Ë 1) æ∫«à“°≈ÿà¡ §«∫§ÿ¡®–¡’§à“‡©≈’ˬºÿ ∂Õπ Õÿ¥ (‡ªìπ´’ËÀ√◊Õ¥â“π) ∑—Èß™π‘¥π—∫·≈– ‰¡àπ—∫√Õ¬‚√§®ÿ¥¢“«À≈—ß°“√»÷°…“ Ÿß°«à“°àÕπ°“√»÷°…“Õ¬à“ß¡’ π— ¬  ”§— ≠ (p < .05)  à«π°≈ÿà¡∑¥≈Õß§à“‡©≈’ˬºÿ ∂Õπ Õÿ ¥ ‡ªìπ ®”π«π´’ËÀ√◊Õ¥â“π‚¥¬‰¡àπ—∫√Õ¬‚√§®ÿ¥¢“«‡ªìπ√Õ¬ºÿ À≈—ß°“√ »÷°…“®–¡’§à“ Ÿß°«à“°àÕπ°“√»÷°…“Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ ·µà

µ“√“ß∑’Ë 1 §à“‡©≈’ˬºÿ ∂Õπ Õÿ¥ °àÕπ·≈–À≈—ß°“√ Õπ·ª√ßøíπ Table 1 mean dmf/dmfs before and after tooth brushing instruction (n = 102) White spot

Control (n = 46) dfmt Before

After

Test (n = 56) dmfs

p-value

Before

dmft

dmfs

After

p-value

Before

After

p-value

Before

After

p-value

excluded

0.7

8.1

< .001*

1.85

20.8

< .001*

0.21

1.55

< .001*

0.34

3.64

0.01*

included

2.3

9.46

< .001*

4.02

22.24

< .001*

1.64

2.7

0.138

2.09

5.00

0.055

* Significant p < .05

§à“¥—ß°≈à“«∑—Èß™π‘¥´’ËÀ√◊Õ¥â“π∑’Ëπ—∫√Õ¬‚√§®ÿ¥¢“«‡ªìπ√Õ¬ºÿ°≈—∫ ‰¡à·µ°µà“ß°—πÕ¬à“ß¡’π¬— ”§—≠∑“ß ∂‘µ°‘ Õà π·≈–À≈—ß°“√»÷°…“ ‡¡◊Ë Õ π”¡“À“§«“¡ — ¡ æ— π ∏å ∑ “ß ∂‘ µ‘ ® “°·∫∫ Õ∫∂“¡ æ∫«à“惵‘°√√¡„π°“√∑”§«“¡ –Õ“¥øíπ¢Õ߇¥Á° °àÕπ·≈–À≈—ß °“√«‘®—¬¡’§«“¡·µ°µà“ß°—π ‚¥¬°àÕπ°“√»÷°…“ °≈ÿࡧ«∫§ÿ¡·≈– °≈ÿà¡∑¥≈Õß ‰¡à¡’§«“¡·µ°µà“ßÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ ·µà À≈—ß°“√»÷°…“ °≈ÿà¡∑¥≈Õß·ª√ßøíπ∂’Ë°«à“°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡ ‚¥¬¡’ §«“¡·µ°µà“ßÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ (p = .004) ¥—ßµ“√“ß∑’Ë 2  à « π惵‘ ° √√¡Õ◊Ë π Ê ∑’Ë ¡’ º ≈µà Õ °“√‡°‘ ¥ ‚√§øí π ºÿ ª ∞¡«— ¬ ‡™à π 惵‘°√√¡À≈—∫§“¢«¥π¡ °“√°‘ππ¡¢«¥µÕπ°≈“ߧ◊π °“√‡µ‘¡ πÈ”µ“≈≈ß„π¢«¥π¡ °“√°‘π¢π¡ °“√¥◊Ë¡πÈ”µ“¡À≈—ß®“°°‘ππ¡ °àÕπ·≈–À≈—ß°“√«‘®—¬ ‰¡à¡’§«“¡·µ°µà“ß°—π¢Õß°≈ÿà¡∑¥≈Õß·≈– °≈ÿ¡à §«∫§ÿ¡°àÕπ·≈–À≈—ß°“√»÷°…“ ‡¡◊ÕË ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§à“‡©≈’¬Ë ºÿ ∂Õπ Õÿ¥ ‡ªìπ´’ÀË √◊Õ¥â“π∑’‡Ë æ‘¡Ë ¢÷πÈ (incremental rate = º≈µà“ߢÕß§à“‡©≈’ˬºÿ ∂Õπ Õÿ¥ °àÕπ°“√ »÷°…“·≈–À≈—ß°“√»÷°…“) ¢Õß°≈ÿà¡∑¥≈Õ߇ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫°≈ÿà¡ §«∫§ÿ¡∑—ßÈ ™π‘¥π—∫À√◊Õ‰¡àπ∫— √Õ¬‚√§®ÿ¥¢“« æ∫«à“§à“‡©≈’¬Ë ºÿ ∂Õπ

Õÿ¥ ∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡®– Ÿß°«à“°≈ÿà¡∑¥≈ÕßÕ¬à“ß¡’π—¬  ”§—≠∑“ß ∂‘µ∑‘ ßÈ— 4 §à“ (p < .001) (µ“√“ß∑’Ë 3) µ“√“ß∑’Ë 4 ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§à“√âÕ¬≈–¢Õ߇¥Á°∑’ªË √“»®“°øíπºÿ „π°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡°àÕπ·≈–À≈—ß°“√»÷°…“∑—Èßπ—∫·≈–‰¡àπ—∫√Õ¬‚√§ ®ÿ¥¢“« §à“¥—ß°≈à“«®–‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ Õ¬à“ß¡’π¬—  ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ (p < .001) ·µà„π°≈ÿ¡à ∑¥≈Õß§à“¥—ß°≈à“«®–‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ Õ¬à“ß¡’π¬—  ”§—≠‡©æ“–„π °√≥’∑’ˉ¡àπ—∫√Õ¬‚√§®ÿ¥¢“« ‡¡◊ËÕπ—∫√Õ¬‚√§®ÿ¥¢“«§à“√âÕ¬≈–¢Õß ‡¥Á°∑’˪√“»®“°øíπºÿ°àÕπ·≈–À≈—ß°“√»÷°…“‰¡à·µ°µà“ßÕ¬à“ß¡’ π— ¬  ”§— ≠ ∑“ß ∂‘ µ‘ (p = .045) ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§à“√âÕ¬≈–¢Õß ‡¥Á ° ∑’Ë ª √“»®“°øí π ºÿ ∑—È ß ™π‘ ¥ π— ∫ ·≈–‰¡à π— ∫ √Õ¬‚√§®ÿ ¥ ¢“«¢Õß °≈ÿࡧ«∫§ÿ¡·≈–°≈ÿà¡∑¥≈Õß°àÕπ°“√»÷°…“¥â«¬æ∫«à“‰¡à¡’§«“¡ ·µ°µà“ß°—πÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ (p = .144 ·≈– p = .152) À≈—ß°“√»÷°…“æ∫«à“§à“√âÕ¬≈–¢Õ߇¥Á°∑’˪√“»®“°øíπºÿ„π°≈ÿà¡ §«∫§ÿ¡ Ÿß°«à“°≈ÿ¡à ∑¥≈ÕßÕ¬à“ß¡’π¬—  ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ (p < .001) ‡¡◊ËÕπ”°≈ÿࡵ—«Õ¬à“ß¡“§”π«≥À“§à“§«“¡‡ ’ˬߠ—¡æ—π∏å (Relative risk) ‚¥¬π”º≈µà“ߧà“√âÕ¬≈–¢ÕߺŸ∑â ¡Ë’ ø’ πí ºÿ°Õà π·≈–À≈—ß „π°≈ÿ¡à ∑’‰Ë ¥â√∫— °“√ Õπ·ª√ßøíπ À“√¥â«¬º≈µà“ߥ—ß°≈à“«¢Õß°≈ÿ¡à


86 J Dent Assoc Thai Vol. 60 No. 2 April-June 2010

–¥«° √«¡∑—Èߪؑ°‘√‘¬“∑’ˇ¥Á°®–µÕ∫ πÕß„π°√≥’∑’˺Ÿâª°§√Õ߉¡à ‡§¬∑”§«“¡ –Õ“¥™àÕߪ“°‡¥Á°¡“°àÕπ·≈–‰¡à‡§¬™‘π°—∫°“√¡’  ‘Ë ß ·ª≈°ª≈Õ¡‡¢â “ ‰ª„π™à Õ ßª“° Õ“®®–√â Õ ß‰Àâ µà Õ µâ “ π‚¥¬

‡©æ“–„π‡¥Á°Õ“¬ÿ 1-2 ¢«∫ Tiberia ·≈–§≥–15 æ∫«à“Àπ÷Ëß„πªí®®—¬‡ ’ˬß∑’Ë∑”„À⇰‘¥‚√§øíπºÿ

µ“√“ß∑’Ë 2 惵‘°√√¡∑’Ë¡’º≈µàÕ∑—πµ ÿ¢¿“æ¢Õ߇¥Á°°àÕπ·≈–À≈—ß°“√ Õπ·ª√ßøíπ·°àºŸâª°§√Õß Table 2 Dental health behaviors of children before and after teaching the parents to brush Before (n = 290) Frequency of brushing • none • <1/week • 1-2/week • 3-5/week • Every day Sleep with bottle in the mouth • no • yes Bottle or breast feeding at night • no • yes Adding sugar in bottle • no • yes Frequency of snacking • none •1 •2 •3 • >3 Sucking water after milk feeding • no • yes

* Significant p < .05

control

test

9 (19.6%) 1 (2.2%) 4 (8.7%) 5 (10.9%) 27 (58.7%)

17 (30.4%) 2 (3.6%) 10 (17.9%) 7 (12.5%) 20 (35.7%)

27 (58.7%) 19 (41.3%)

34 (63.0%) 20 (37.0%)

9 (19.6%) 37 (80.4%)

6 (10.9%) 49 (89.1%)

42 (97.7%) 1 (2.3%)

55 (100%) 0

10 (21.7%) 12 (26.1%) 10 (21.7%) 7 (15.2%) 7 (15.2%)

14 (25.5%) 19 (34.5%) 10 (18.2%) 2 (3.6%) 10 (18.2%)

9 (19.6%) 37 (80.4%)

17 (30.4%) 39 (69.6%)

After (n = 102) p-value 0.202

control

After

10 (21.7%) 4 (8.7%) 9 (19.6%) 1 (2.2%) 22 (47.8%)

10 (17.9%) 2 (3.6%) 8 (14.3%) 16 (28..6%) 20 (35.7%) 0.571 33 (61.1%) 21 (38.9%) 0.174 6 (10.9%) 49 (89.1%)

0.409 28 (60.8%) 18 (39.1%) 0.174 9 (19.6%) 37 (80.4%) 0.439

p-value 0.004*

0.433 41 (95.35%) 2 (4.65%)

0.329

55 (100%) 0

9 (19.6%) 12 (26.1%) 14 (30.4%) 4 (8.7%) 7 (15.2%)

0.319 14 (25.5%) 21 (38.2%) 9 (16.4%) 2 (3.6%) 9 (16.4%)

10 (21.7%) 36 (78.3%)

16 (28.6%) 40 (71.4%)

0.155

0.289


«.∑—πµ. ªï∑’Ë 60 ©∫—∫∑’Ë 2 ‡¡.¬.-¡‘.¬. 2553

µ“√“ß∑’Ë 3 §à“‡©≈’ˬºÿ ∂Õπ Õÿ¥ ∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ„π°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡·≈–°≈ÿà¡∑¥≈ÕßÀ≈—ß °“√ Õπ Table 3 Incremental dmft/dmfs of both control and test group after tooth

brushing instruction Incremental rate dmft excluding white spot lesion

Type

N

Mean

Control

46

7.4

p-value

87

§«∫§ÿ¡ æ∫«à“À“°‰¡àπ∫— √Õ¬‚√§®ÿ¥¢“« ®–‰¥â§“à ‡∑à“°—∫ 0.34 À“° π—∫√Õ¬‚√§®ÿ¥¢“«®–‰¥â§à“‡∑à“°—∫ 0.39 ´÷ËßÀ¡“¬§«“¡«à“ °≈ÿà¡ §«∫§ÿ¡¡’‚Õ°“ ‡°‘¥øíπºÿ‡ªìπ (1/0.34) 2.9 ‡∑à“¢Õß°≈ÿà¡∑¥≈Õß À“°‰¡àπ∫— √Õ¬‚√§®ÿ¥¢“« À√◊Õ‡ªìπ (1/0.39) 2.5 ‡∑à“¢Õß°≈ÿ¡à ∑¥≈Õß À“°π—∫√Õ¬‚√§®ÿ¥¢“« (µ“√“ß∑’Ë 5)

< .001*

dmft including white spot lesion

Test

56

1.3

Control

46

7.1

Test

56

1.0

Control

46

18.9

∫∑«‘®“√≥å < .001*

dmfs excluding white spot lesion

< .001*

dmfs including white spot lesion

Test

56

3.3

Control

46

18.2

Test

56

2.9

< .001*

* Significant p < .05

µ“√“ß∑’Ë 4 §à“√âÕ¬≈–¢Õ߇¥Á°∑’˪√“»®“°øíπºÿ Table 4 Percentage of caries free children % caries free

p-value

Control

Test

(n = 46)

(n = 56)

47.8

64.29

0.152

White spot include

Before After

6.52

48.21

< .001*

White spot exclude

Before

80.43

89.29

0.144

After

6.5

64.29

< .001*

* Significant p < .05

µ“√“ß∑’Ë 5 §à“√âÕ¬≈–¢Õ߇¥Á°∑’Ë¡’øíπºÿ·≈–§à“§«“¡‡ ’ˬߠ—¡æ—π∏å Table 5 Percentage of children with caries and relative risk White spot

Before

After

Difference in Percentage

Control (n =46)

Test (n = 56)

exclude

19.57

93.48

73.91 (A)

include

52.2

93.5

41.3 (Y)

exclude

10.71

35.71

25 (B)

include

35.71

51.79

16.08 (X)

Relative risk (excluding white spot) = B/A = 25/73.91 = 0.34 Relative risk (including white spot) = X/Y = 16.08/41.3 = 0.39

‡π◊ÕË ß®“°ª√–™“°√∑’∑Ë ”°“√»÷°…“π’‡È ªìπ‡¥Á°∑“√°∂÷߇¥Á°‡≈Á° °“√‡¥‘π∑“ߢÕߺŸâª°§√Õß´÷ËßµâÕß擇¥Á°¡“∑’Ë ∂“π’Õπ“¡—¬¥â«¬ √∂®—°√¬“π¬πµåÕ“®‰¡à –¥«° ‚¥¬‡©æ“–„πƒ¥Ÿ∑’ËÕ“°“»√âÕπ®—¥ À√◊ÕΩπµ° À√◊Õ‡ªìπ™à«ß∑”π“ √«¡∑—ßÈ °“√»÷°…“π’‰È ¡à¡∑’ πÿ  π—∫ πÿπ §à“‡¥‘π∑“ß ®÷ß¡’Õµ— √“¢Õ߇¥Á°∑’‰Ë ¡à‰¥â¡“µ‘¥µ“¡º≈§√∫µ“¡‡°≥±å ∑’°Ë ”À𥉫â§Õà π¢â“ß Ÿß´÷ßË ‡ªìπ ‘ßË ∑’§Ë “¥‰«â ®÷߉¥â ¡ÿà ª√–™“°√ª√‘¡“≥  Ÿß°«à“∑’µË Õâ ß°“√ ¢âÕ¡Ÿ≈‡∫◊ÕÈ ßµâπæ∫«à“°≈ÿ¡à §«∫§ÿ¡·≈–°≈ÿ¡à ∑¥≈Õß ‰¡à¡’§«“¡·µ°µà“ß°—π¢ÕßÕ—µ√“ºÿ ∂Õπ Õÿ¥ ™π‘¥´’ËÀ√◊Õ¥â“π ‰¡à«à“ ®–π—∫À√◊Õ‰¡àπ—∫√Õ¬‚√§®ÿ¥¢“« ·≈–§à“√âÕ¬≈–¢Õ߇¥Á°∑’Ë¡’øíπºÿ‰¡à ·µ°µà“ß°—π 惵‘°√√¡∑’Ë —¡æ—π∏å°—∫∑—πµ ÿ¢¿“扡෵°µà“ß°—π ∑“ß ∂‘µ„‘ π°≈ÿ¡à ∑—ßÈ  Õß ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°µ“√“ß∑’Ë 2 «à“À≈—ß°“√»÷°…“ ªí®®—¬æƒµ‘°√√¡µà“ß Ê ∑’Ë —¡æ—π∏å°—∫°“√‡°‘¥‚√§øíπºÿ„π‡¥Á°ª∞¡«—¬¢Õß°≈ÿà¡ ∑¥≈Õß·≈–°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡‰¡à·µ°µà“ß°—π ¬°‡«âπªí®®—¬‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ §◊Õªí®®—¬°“√·ª√ßøíπ °≈ÿà¡∑¥≈Õß¡’ºŸâ∑’Ë·ª√ßøíπ„Àâ≈Ÿ°À≈“π‡æ‘Ë¡ ¢÷πÈ ·≈–¡’°≈ÿ¡à ∑’·Ë ª√ß 3-5 §√—ßÈ µàÕ —ª¥“Àå‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ „π¢≥–∑’„Ë π°≈ÿ¡à §«∫§ÿ¡ºŸâ∑’Ë·ª√ßøíπ„Àâ≈Ÿ°∑ÿ°«—π·≈– 3-5 §√—ÈßµàÕ —ª¥“ÀåπâÕ¬≈ß ®“°°àÕπ∑”°“√»÷°…“ ´÷ËßÕ“®‡π◊ËÕß¡“®“°‡¥Á°‚µ¢÷È𧫓¡¬“° ≈”∫“°„π°“√·ª√ßøí π ‡æ‘Ë ¡ ¢÷È π °“√»÷ ° …“π’È ‰ ¡à ¡’ «— µ ∂ÿ ª √– ß§å ®–‡ª≈’ˬπ·ª≈ßªí®®—¬æƒµ‘°√√¡Õ◊Ëπ Ê ‡π◊ËÕß®“°ªí®®—¬‡À≈à“π’È¡’ §«“¡ —¡æ—π∏å°—∫‡™◊ÈÕ™“µ‘ «—≤π∏√√¡ ·≈–«‘∂’°“√¥”√ß™’«‘µ¢Õß ·µà≈–™ÿ¡™π ´÷ßË ®–·µ°µà“ß°—π‰ª„π·π«ªØ‘∫µ— ‘ ºŸ«â ®‘ ¬— ‡≈◊Õ°¡ÿßà ‡πâπ ªí®®—¬°“√·ª√ßøíπ‡π◊ÕË ß®“°°“√·ª√ßøíπ®—¥‡ªìπ°“√¥Ÿ·≈ ÿ¢Õπ“¡—¬ ¢—È π æ◊È π ∞“π¢Õߪ√–™“°√„π — ß §¡ªí ® ®ÿ ∫—π √âÕ¬≈– 81.10 ¢Õß ª√–™“™π°≈ÿà¡«—¬∑”ß“π ·≈–√âÕ¬≈– 73.86 ¢Õß°≈ÿࡺŸâ ŸßÕ“¬ÿ ∑”§«“¡ –Õ“¥™à Õ ßª“°¥â « ¬«‘ ∏’ · ª√ßøí π1 ¥— ß π—È π ®–‡ÀÁ π ‰¥â «à “ ª√–™“™π∑—«Ë ‰ª·ª√ßøíπ‡ªìπ°‘®«—µ√ª√–®”«—π °“√ Õπ„À⺪Ÿâ °§√Õß ·ª√ßøíπ„Àâ≈Ÿ°À≈“π ®÷߉¡à„™à‡√◊ËÕß∑’ËÀà“߉°≈®“°™’«‘µª√–®”«—π À“°·µà«à“ºŸâª°§√Õß∑’ˇ¢â“√à«¡°“√»÷°…“‰¡à∑√“∫«à“§«√®–‡√‘Ë¡ ·ª√ßøíπ„Àâ≈Ÿ°À≈“π‡¡◊ËÕ‰√ ‰¡à∑√“∫µ”·Àπàß∑’Ë∑”„Àâ°“√·ª√ßøíπ


88 J Dent Assoc Thai Vol. 60 No. 2 April-June 2010

„π‡¥Á°ª∞¡«—¬§◊ÕºŸªâ °§√Õß¡’ª≠ í À“„π°“√·ª√ßøíπ‡¥Á°‡™àπ‡¥’¬«°—∫ °“√»÷°…“¢Õß Mohebbi ·≈–§≥–16 ∑’Ëæ∫«à“¡“√¥“√âÕ¬≈– 59.0 „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈«à“¢“¥∑—°…–„π°“√∑”§«“¡ –Õ“¥øíπ≈Ÿ°„π‡¥Á°Õ“¬ÿµË” °«à“ 3 ªï Õ—µ√“°“√·ª√ßøíπ«—π≈– 1 §√—ßÈ „π‡¥Á°Õ“¬ÿπÕâ ¬°«à“ 2 ¢«∫ ®–µË”§◊Õ√âÕ¬≈– 19.0 „π‡¥Á° 12-15 ‡¥◊Õπ ·≈–√âÕ¬≈– 18.0 „π‡¥Á° 16-23 ‡¥◊Õπ ´÷Ëß„π™à«ß¥—ß°≈à“«À“°‡¥Á°¬—߉¡à‡ª≈’Ë¬π‰ª¥◊Ë¡π¡®“° ·°â « ·≈–¬—ß¡’惵‘°√√¡¥Ÿ¥¢Õ߇À≈«®“°¢«¥π¡‰¡à‡À¡“– ¡ ‚Õ°“ „π°“√‡°‘¥øíπºÿ®– Ÿß  ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬‡¥Á°Õ“¬ÿ 3 ªï ®–·ª√ßøíπ‡Õß√âÕ¬≈– 55.0-96.0 „π¢≥–∑’˺Ÿâª°§√Õß/·¡à ·ª√ß„Àâ‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 36.35 „𠇥Á° 5 ªï §à“√âÕ¬≈–¢Õ߇¥Á°∑’Ë·ª√߇Õߧ◊Õ 87.10 ·¡à/ºŸâª°§√Õß ·ª√ß„Àâ√Õâ ¬≈– 9.85 ‚¥¬∑—«Ë ‰ª∑—πµ·æ∑¬å¡°— ®–·π–π”ºŸªâ °§√Õß „Àâ·ª√ßøíπ„À⇥Á°®π°«à“‡¥Á°®–√–∫“¬ ’Õ¬Ÿà„π¢Õ∫À√◊Õ “¡“√∂ ºŸ°‡™◊Õ°√Õ߇∑Ⓣ¥â∑’ËÕ“¬ÿª√–¡“≥ 7-8 ªï17 ·µà‡¥Á°‰∑¬ à«π„À≠à ®–·ª√ßøíπ‡Õß‚¥¬ºŸâª°§√Õß¡’ à«π√à«¡πâÕ¬1 ´÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫ §«“¡™ÿ°¢Õß‚√§øíπºÿ„π‡¥Á°Õ“¬ÿ 3 ªï ´÷Ë ß  Ÿ ß ∂÷ ß √â Õ ¬≈– 61.371 · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“°“√¥Ÿ·≈ ÿ¢Õπ“¡—¬„π™àÕߪ“°¢Õ߇¥Á°Õ“®∑”‰¡à∂°Ÿ «‘∏À’ √◊Õ “¬‡°‘π‰ª „π°“√»÷°…“π’æÈ ∫«à“ºŸªâ °§√Õß√âÕ¬≈– 30.0 ‡ªìπ §ÿ≥¬à“ §ÿ≥¬“¬  “¡“√∂‡√’¬π√Ÿ«â ∏‘ °’ “√·ª√ßøíπ„À⇥Á°‰¥â‡ªìπÕ¬à“ߥ’ ´÷Ëß «π∑“ß°—∫§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë«à“ ‡¥Á°∑’ËÕ¬Ÿà™π∫∑∑’ˇ≈’ȬߥŸ‚¥¬ªŸÉ ¬à“ µ“ ¬“¬¡—°¡’ ¢ÿ ¿“æ™àÕߪ“°‰¡à¥‡’ æ√“–‰¡à¡∫’ ¥‘ “ ¡“√¥“‡ªìπºŸ¥â ·Ÿ ≈ ∑”§«“¡ –Õ“¥„Àâ Õπ“¡—¬™àÕߪ“°¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫°“√‡°‘¥øíπºÿ Wendt ·≈–§≥–18 æ∫«à“‡¥Á°∑’˵√«®æ∫§√“∫®ÿ≈‘π∑√¬å∫πº‘«øíπ„π™à«ß Õ“¬ÿ 1-2 ªï ®–¡’‚Õ°“ ‡°‘¥øíπºÿ„πÕ’° 1-2 ªïµÕà ¡“‰¥â ßŸ Alaluusua ·≈– Malmivirta19 æ∫«à“§√“∫®ÿ≈‘π∑√’¬å∫πøíπµ—¥πÈ”π¡∫π„π‡¥Á° Õ“¬ÿ 18 ‡¥◊Õπ  “¡“√∂∑”𓬰“√‡°‘¥øíπºÿ‡¡◊ÕË ‡¥Á°Õ“¬ÿ 36 ‡¥◊Õ𠉥âÕ¬à“ß·¡àπ¬”∂÷ß√âÕ¬≈– 91.0 ®÷ß®”‡ªìπÕ¬à“߬‘Ëß∑’˺Ÿâª°§√Õß®–  —߇°µ·≈–∫Õ°‰¥â«à“§√“∫®ÿ≈‘π∑√’¬å∑’Ëøíπµ—¥πÈ”π¡∫π¡’≈—°…≥– Õ¬à“߉√·≈–‡√’¬π√Ÿâ«‘∏’°”®—¥Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘ËßµâÕß ‡√‘¡Ë ªØ‘∫µ— „‘ π‡¥Á°Õ“¬ÿ‰¡à‡°‘πªï§√÷ßË ‡æ◊ÕË °”®—¥§«“¡‡ ’¬Ë ߢÕß°“√‡°‘¥ ‚√§øíπºÿ„π‡¥Á°ª∞¡«—¬ ™ÿµ¡‘ “ ‰µ√√—µπå«√°ÿ≈ ·≈–√æ’æ√√≥ ‚™§ ¡∫—µ™‘ ¬— 20 æ∫«à“ ‡¥Á°°≈ÿà¡∑’Ë∑”§«“¡ –Õ“¥™àÕߪ“°∑ÿ°«—π¡’Õ—µ√“ºÿ ∂Õπ Õÿ¥ ‡ªìπ ¥â“πµË”°«à“‡¥Á°°≈ÿ¡à ∑’∑Ë ”§«“¡ –Õ“¥™àÕߪ“°∫“ß«—πÀ√◊Õ‰¡à∑”‡≈¬ °“√·ª√ßøí π ∫à Õ ¬§√—È ß ·≈–°“√∑’Ë ∫‘ ¥ “¡“√¥“¡’  à « π™à « ¬„π°“√ ·ª√ßøíπ®– “¡“√∂≈¥°“√‡°‘¥øíπºÿ∫√‘‡«≥º‘«‡√’¬∫¢Õßøíπ‰¥â9,18,21,22 Douglass ·≈–§≥–23 Nurko ·≈–§≥–24 „Àâ°“√»÷°…“„π°“√¥Ÿ·≈  ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°∑“√° æ∫«à“‡¥Á°∑’˺Ÿâª°§√Õß„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈«à“·ª√ßøíπ

„Àâ≈Ÿ°¥â«¬¬“ ’øíπº ¡ø≈ŸÕÕ‰√¥å¡’§«“¡™ÿ°¢Õß°“√ºÿµË”°«à“°≈ÿà¡ ∑’‰Ë ¡à‰¥â·ª√ßÕ¬à“ß¡’π¬—  ”§—≠ ‡¥Á°∑’ºË ªŸâ °§√Õ߉¥â‡¢â“√à«¡„π‚§√ß°“√ ¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°∑“√°¡’√Õ¬ºÿ„π‡§≈◊Õ∫øíπ·≈–Õ—µ√“ºÿ ∂Õπ Õÿ¥ µË”°«à“‡¥Á°∑’ºË ªŸâ °§√Õ߉¡à‰¥â‡¢â“√—∫°“√»÷°…“„π‚§√ß°“√¥—ß°≈à“« „π¢≥–∑’¬Ë ß— ¡’°“√»÷°…“®”π«πÀπ÷ßË ´÷ßË ‰¡àæ∫§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß §«“¡∂’Ë„π°“√·ª√ßøíπ°—∫°“√‡°‘¥øíπºÿ25-27 °“√»÷°…“‡À≈à“π’È¡—° ‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘𧫓¡∂’Ë¢Õß°“√·ª√ßøíπ®“°°“√ —¡¿“…≥废⠪°§√Õß  à«π„À≠à‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¬âÕπÀ≈—ß ∑”„À⢓¥§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ ¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈ ·≈–ª√–‡¥Á𠔧—≠§◊Õ®–‰¡à “¡“√∂∫àß∫Õ°∂÷ߧÿ≥¿“æ „π°“√°”®—¥§√“∫®ÿ≈π‘ ∑√’¬·å ≈–Õπ“¡—¬™àÕߪ“°¢Õ߇¥Á°‰¥â °“√·ª√ßøí π ¡’ º ≈µà Õ ‡™◊È Õ ¡‘ « ·∑π å   ‡µ√Á ∫ ‚µ§Õ°‰§„π ™àÕߪ“° ‡¥Á°∑’ˇ√‘Ë¡·ª√ßøíπÀ√◊Õ‰¥â·ª√ßøíπ·≈â«∑’ËÕ“¬ÿ 12 ‡¥◊Õπ ®–¡’‚Õ°“ æ∫‡™◊ÕÈ ¥—ß°≈à“«„π§√“∫®ÿ≈π‘ ∑√’¬πå Õâ ¬°«à“‡¥Á°∑’¬Ë ß— ‰¡à‡§¬ ·ª√ßøíπ∑’Ë 12 ‡¥◊Õπ ªí®®—¬∑’Ë —¡æ—π∏å°—∫°“√æ∫‡™◊ÈÕπ’È„π§√“∫ ®ÿ≈‘π∑√’¬å ‰¥â·°à Õ“¬ÿ∑’ˇ√‘Ë¡·ª√ßøíπ·≈–§«“¡∂’Ë„π°“√°‘π·≈–¥◊Ë¡ ¢Õ߇À≈«µàÕ«—π28 °“√»÷°…“¢Õß Raitio ·≈–§≥–29 æ∫«à“√âÕ¬≈– ¢Õ߇¥Á°∑’·Ë ª√ßøíπ∑’∫Ë “â π ¡Ë”‡ ¡Õ¡’‡™◊ÕÈ ¡‘«·∑π å ‡µ√Á∫‚µ§Õ°‰§ „π™àÕߪ“°µË”°«à“‡¥Á°∑’Ë·ª√ßøíπ‰¡à ¡Ë”‡ ¡Õ ¡’°“√»÷°…“∂÷ß°“√  Õπ„À⺟⪰§√Õß·ª√ßøíπ„π‡¥Á°∑’Ë¡’Õ“¬ÿ‡©≈’ˬ 20.5 ‡¥◊Õπ ∑’Ëæ∫ ‡™◊ÈÕ¡‘«·∑π å ‡µ√Á∫‚µ§Õ°‰§„π™àÕߪ“° æ∫«à“À≈—ß°“√·ª√ßøíπ 4 Õ“∑‘µ¬å √âÕ¬≈– 29.0 ¢Õ߇¥Á°∑’‡Ë §¬æ∫‡™◊ÕÈ ¥—ß°≈à“«®–‰¡àæ∫‡™◊ÕÈ Õ’° ‚¥¬∑’˺Ÿâ«‘®—¬‰¡à‰¥â‡ª≈’ˬπ·ª≈ß惵‘°√√¡Õ◊Ëπ Ê ·≈–„π°“√¡“æ∫ ∑—πµ·æ∑¬å§√—Èß·√°¢Õ߇¥Á°∑’Ë∑”°“√»÷°…“π’È æ∫«à“‡¥Á°∑’ˉ¡àæ∫ ‡™◊ÕÈ  ‡µ√Á∫‚µ§Õ°‰§§◊Õ‡¥Á°∑’ºË ªŸâ °§√Õß„Àâª√–«—µ«‘ “à ·ª√ßøíπ∂’°Ë «à“ ·≈–√—∫ª√–∑“π¢π¡À√◊Õ¢Õß«à“ßπâÕ¬°«à“30 Wan ·≈–§≥–31 æ∫ «à“„π°≈ÿࡇ¥Á°∑’ˉ¡àæ∫‡™◊ÈÕ¥—ß°≈à“« —¡æ—π∏å°—∫°“√∑’˺Ÿâª°§√Õߙ૬ ·ª√ßøíπ„ÀâÕ¬à“ß¡’π¬—  ”§—≠ ·¡â«à“®–‡ªìπ∑’ˬա√—∫°—πÕ¬à“ß°«â“ߢ«“ß«à“¬“ ’øíπº ¡ ø≈ŸÕÕ‰√¥å≈¥‚√§øíπºÿÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–ª√–‡∑»‰∑¬¡’¬“  ’øπí º ¡ø≈ŸÕÕ‰√¥å„π∑âÕßµ≈“¥„Àâª√–™“™π„™â¡“π“π°«à“ 20 ªï ·≈â«°Áµ“¡ ·µà®“°°“√ ”√«®¢Õß°Õß∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢∑—«Ë ª√–‡∑» ∑’˺à“π¡“ 3 §√—Èß æ∫«à“Õ—µ√“‚√§øíπºÿ≈¥≈߇撬߇≈Á°πâÕ¬‡∑à“π—Èπ  “‡ÀµÿÕ“®®–‡π◊ËÕß¡“®“°°“√„™â¬“ ’øíπ„π‡¥Á°«—¬π’Ȭ—߉¡à‡ªìπ∑’Ë π‘¬¡°—πÕ¬à“ß·æ√àÀ≈“¬ Õ“®‡π◊ÕË ß®“°¢âÕ¡Ÿ≈∑’ Ë ß— §¡„¥â√∫— √Ÿ â «à π„À≠à ®–‡ªìπ°“√‡µ◊Õπ„Àâ√–¡—¥√–«—ß°“√„™â¬“ ’øπí „π‡¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 7 ªï ‡æ◊ËÕªÑÕß°—πªí≠À“øíπµ°°√–‰¡à«à“®–‡ªì𧔇µ◊Õπ∑’Ë°≈àÕ߬“ ’øíπ º ¡ø≈ŸÕÕ‰√¥å ·≈– ¡“§¡∑—πµ·æ∑¬å¢Õߪ√–‡∑»µà“ß Ê ‰¡à¡’ °“√·π–π”«à“§«√„™â¬“ ’øπí º ¡ø≈ŸÕÕ‰√¥å„π‡¥Á°∑’ˇ√‘Ë¡¡’øíπ¢÷Èπ∂÷ß 2 ¢«∫ √«¡∂÷ߪ√‘¡“≥∑’„Ë ™â¬ß— ‰¡à‡§¬¡’°“√°≈à“«∂÷ßÕ¬à“ß°«â“ߢ«“ß


«.∑—πµ. ªï∑’Ë 60 ©∫—∫∑’Ë 2 ‡¡.¬.-¡‘.¬. 2553

¡’‡æ’¬ß·π–π”„Àâ„™â¢π“¥‡¡Á¥∂—Ë«‡¢’¬«„π‡¥Á°µË”°«à“ 6 ªï ªí®®ÿ∫—π ¡“§¡∑—πµ·æ∑¬å ”À√—∫‡¥Á°·Ààß À√—∞Õ‡¡√‘°“32 ‰¥â·π–π”„πªï æ.».2551-2552 «à“„À⺟⪰§√Õ߇¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 2 ªï „™â¬“ ’øíπ º ¡ø≈ŸÕÕ‰√¥åªÑ“¬·ª√ß ’øíπ∫“ß Ê (smear) ·≈–·π–π”«à“„Àâ ∫â«ππÈ”πâÕ¬∑’ Ë ¥ÿ À√◊Õ‰¡à∫«â π‡≈¬ ¢π“¥¬“ ’øπí ∑’„Ë ™â„π°“√»÷°…“π’È πâÕ¬°«à“π—Èπ§◊Õ„™â‡æ’¬ß·µ–ª≈“¬¢π·ª√ßæÕ™◊Èπ 1 ®ÿ¥‡∑à“π—Èπ ´÷Ëß §”π«≥·≈â«®–‡ªìπ 0.22 ¡°. „™â 2 §√—Èß/«—π¬—ߵ˔°«à“ª√‘¡“≥¬“ ∑’‡Ë À¡“– ¡ (optimal dose) (0.05-0.07 ¡°./°°./«—π) „π‡¥Á° 1 ¢«∫ πÈ”Àπ—°‚¥¬‡©≈’ˬ§◊Õ 10 °°. ª√‘¡“≥¬“∑’ˇÀ¡“–∑’Ë ÿ¥®–‡ªìπ 0.5 ∂÷ß 0.7 ¡°./«—π ‡¡◊ËÕ¬“ ’øíπ 2 §√—Èß®–‡∑à“°—∫ 0.44 ¡°. ´÷Ëߵ˔°«à“ ª√‘¡“≥∑’ˇÀ¡“– ¡∑’Ë ÿ¥ ·≈–æ∫«à“ “¡“√∂§◊π·√à∏“µÿ„Àâ√Õ¬‚√§ ®ÿ¥¢“«‰¥â®π¡’º≈∑”„Àâ§à“Õ—µ√“ºÿ ∂Õπ Õÿ ¥ ∑’Ë ‡ æ‘Ë ¡ ¢÷È π ¢Õß°≈ÿà ¡ ∑¥≈Õß µË”°«à“°≈ÿ¡à §«∫§ÿ¡Õ¬à“ß¡’π¬—  ”§—≠ ®“°º≈°“√»÷ ° …“‡¡◊Ë Õ ‡ª√’ ¬ ∫‡∑’ ¬ ∫§à “ ‡©≈’Ë ¬ ºÿ ∂Õπ Õÿ ¥ °àÕπ·≈–À≈—ß°“√»÷°…“„π°≈ÿ¡à §«∫§ÿ¡À√◊Õ°≈ÿ¡à ∑¥≈Õß (µ“√“ß∑’Ë 1) · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“√Õ¬‚√§®ÿ¥¢“«∫“ß à«πÕ“®‰¡à≈ÿ°≈“¡‡ªìπ√Ÿºÿ ·≈– ∫“ß à«π∑’≈Ë °ÿ ≈“¡‡ªìπ√Ÿº‰ÿ ¡à‰¥â∑”„Àâ§“à ¥—ß°≈à“«‚¥¬√«¡‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ Õ¬à“ß ¡’π—¬ ”§—≠  à«π„π°≈ÿà¡∑’ˉ¡àπ—∫√Õ¬‚√§®ÿ¥¢“« ¡’√Õ¬‚√§®ÿ¥¢“« ®”π«πÀπ÷Ëß´÷Ëß≈ÿ°≈“¡‰ª‡ªìπ√Ÿºÿ ·π«‚πâ¡¥—ß°≈à“«‰¡àæ∫„π°≈ÿà¡ §«∫§ÿ¡ ‡æ√“–À≈—ß°“√»÷°…“§à“‡©≈’ˬºÿ ∂Õπ Õÿ¥ ∑—Èß∑’ˇªìπ´’Ë·≈– ¥â“π ∑—ßÈ π—∫À√◊Õ‰¡àπ∫— √Õ¬‚√§®ÿ¥¢“«®– Ÿß°«à“°àÕπ°“√»÷°…“Õ¬à“ß ¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘∑ÿ°§à“ (p < .05) · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“∑—Èß√Õ¬‚√§ ®ÿ¥¢“«·≈–√Ÿº‡ÿ æ‘¡Ë ¢÷πÈ À≈—ß°“√»÷°…“ ªí ® ®— ¬  ”§— ≠ ∑’Ë ∑”„Àâ ° “√ Õπ·ª√ßøí π §√—È ß π’È ∫ √√≈ÿ «— µ ∂ÿ ª√– ß§å„π°“√≈¥øíπºÿ„π‡¥Á°‡≈Á°§◊ÕºŸªâ °§√Õ߉¥âÕ¿‘ª√“¬∂÷ߪí≠À“ ∑’Ë°√–∑∫µàÕ≈Ÿ°À≈“πÀ“°¡’øíπºÿ ºŸâ«‘®—¬‰¥â‡™◊ËÕ¡‚¬ßº≈¢Õß‚√§ øíπºÿµàÕæ—≤π“°“√∑“ß√à“ß°“¬¢Õ߇¥Á°´÷Ëß®–µË”°«à“ª°µ‘2 ¥—߉¥â¡’ °“√»÷°…“¡“·≈â« √«¡∂÷ß°“√· ¥ß¿“æ¢Õß‚√§øíπºÿ√–¬–‡√‘Ë¡ ·√°À√◊Õ√Õ¬‚√§®ÿ¥¢“«‡æ◊ËÕ„À⺟⪰§√Õßµ√–Àπ—°«à“ ¢≥–π’ȇ√‘Ë¡¡’ √Õ¬‚√§·≈â«·µà®–¬—∫¬—ßÈ ‰«â‰¥âÀ“°„™â¬“ ’øπí º ¡ø≈ŸÕÕ‰√¥å ºŸªâ °§√Õß ∑√“∫∂÷ß∑“߇≈◊Õ°«à“À“°‰¡à·ª√ßøíπ √Õ¬‚√§®–≈ÿ°≈“¡µàÕ‰ª‚¥¬ ‡ÀÁπ¿“æ∑’¡Ë °’ “√≈ÿ°≈“¡¢Õß√Õ¬ºÿ¡“°¢÷πÈ πÕ°®“°π’ºÈ «Ÿâ ®‘ ¬— ¬—ß· ¥ß „À⺪Ÿâ °§√Õß√Ÿ®â °— §√“∫®ÿ≈π‘ ∑√’¬å ‡æ◊ÕË ®–√Ÿ«â “à ®–µâÕß°”®—¥Õ–‰√ÕÕ° „π°“√·ª√ßøíπ ºŸâ«‘®—¬¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“ °“√Õ¿‘ª√“¬‡ªìπ°≈ÿà¡‚¥¬ „™â«‘∏’ π∑π“ 2 ∑“ß ‡ªìπ«‘∏’∑’Ë∑ÿ°§π¡’ à«π„π°“√µ—¥ ‘π„®∑”√à«¡ °—π‰¡à„™à‡ªìπ°“√·π–π”®“°∑—πµ·æ∑¬åΩÉ“¬‡¥’¬« º≈ ”‡√Á®®– ¥’°«à“°“√ ◊ÕË  “√∑“߇¥’¬« ‚√§øíπºÿ„π‡¥Á°ª∞¡«—¬‡ªìπ‚√§∑’ˇ°‘¥∫√‘‡«≥øíπÀπâ“∫𠇪ìπÕ—π¥—∫·√° ´÷Ëß∫√‘‡«≥π’È°”®—¥§√“∫®ÿ≈‘π∑√’¬å‰¥âßà“¬∑’Ë ÿ¥ ‡¡◊ËÕ

89

‡∑’ ¬ ∫°— ∫ ∫√‘ ‡ «≥Õ◊Ë π Ê „π™àÕߪ“° À“°ºŸâ ª °§√Õ߉¥â ‡ √’ ¬ π√Ÿâ «‘ ∏’ ·ª√ßøíπ„Àâ≈Ÿ°À≈“π‰¥â∂Ÿ°µâÕß®–∑”„Àâ°“√ªÑÕß°—πøíπºÿ„π‡¥Á° ª∞¡«—¬ —¡ƒ∑∏‘Ϻ≈ «‘∏’·ª√ßøíπ®–‡ªìπ«‘∏’∑’˪√–À¬—¥§à“„™â®à“¬·≈– ‡ªìπ«‘∏¥’ ·Ÿ ≈∑—πµ ÿ¢¿“æ∑’ªË Ø‘∫µ— „‘ π™’«µ‘ ª√–®”«—π¢Õߪ√–™“°√∑—«Ë ‰ª ®÷ߧ«√®–¡’°“√ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“߬—Ë߬◊π¡“°°«à“«‘∏’°“√Õ◊Ëπ Ê ∑’˵âÕß„™â ∫ÿ § ≈“°√∑— π µ·æ∑¬å · ≈–„™â «—   ¥ÿ ∑’Ë ¡’ §à “ „™â ®à “ ¬ Ÿ ß ‡™à π °“√„™â ø≈ŸÕÕ‰√¥å«“√åπ‘™ ‡ªìπµâπ ¥—ßπ—ÈπÀ“°¡’°“√√≥√ߧå„À⺟⪰§√Õß ·ª√ßøíπ‡¥Á°„Àâ∂Ÿ°«‘∏’µ—Èß·µàøíπÀπⓇ√‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬„™â¬“ ’øíπº ¡ ø≈ŸÕÕ‰√¥åÕ¬à“ß°«â“ߢ«“ß §“¥«à“Õ—µ√“ºÿ·≈–§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§ øíπºÿ„π‡¥Á°ª∞¡«—¬¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬®–≈¥≈ßÕ¬à“߇¥àπ™—¥

‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß 1.

°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ °Õß∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ °√¡Õπ“¡—¬. √“¬ß“π º≈°“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°√–¥—∫ª√–‡∑» §√—ßÈ ∑’Ë 6 ª√–‡∑» ‰∑¬ æ.».2549-2550. °√ÿ߇∑æ¡À“π§√: 1; 2551.

2. Low W, Tan S, Schwartz S. The effect of severe caries on the quality of life in young children. Pediatr Dent 1999;21:325-6. 3. Acs G, Lodolini G, Kaminsky S, Cisneros GJ. Effect of nursing caries on body weight in a pediatric population. Pediatr Dent 1992;14:302-5. 4. Johnsen DC, Gerstenmaier JH, Schwartz E, Michal BC, Parrish S. Background comparisons of pre-31/2-year-old children with nursing caries in four practice settings. Pediatr Dent 1984;6:50-4. 5. Tinanoff N, O’Sullivan DM. Early childhood caries: overview and recent findings. Pediatr Dent 1997;19:12-6. 6. Seow WK. Biological mechanisms of early childhood caries. Community Dent Oral Epidemiol 1998;26:8-27. 7. Ripa LW. Nursing caries: a comprehensive review. Pediatr Dent 1988;10:268-82. 8. Fass en. Is bottle of milk a factor in dental caries? J Dent Child 1962:245-51. 9. Paunio P, Rautava P, Helenius H, Alanen P, Sillanpaa M. The Finnish Family Competence Study: the relationship between caries, dental health habits and general health in 3-year-old Finnish children. Caries Res 1993;27:154-60. 10. O’Sullivan DM, Tinanoff N. Social and biological factors contributing to caries of the maxillary anterior teeth. Pediatr Dent 1993;15:41-4. 11. Kay EJ, Locker D. Is dental health education effective? A systematic review of current evidence. Community Dent Oral


90 J Dent Assoc Thai Vol. 60 No. 2 April-June 2010

Epidemiol 1996;24:231-5. 12. Rayner JA. A dental health education programme, including home visits, for nursery school children. Br Dent J 1992;172:57-62. 13. Kowash MB, Pinfield A, Smith J, Curzon ME. Effectiveness on oral health of a long-term health education programme for mothers with young children. Br Dent J 2000;188:201-5. 14. Warren JJ, Levy SM, Kanellis MJ. Dental caries in the

23. Douglass JM, Tinanoff N, Tang JM, Altman DS. Dental caries patterns and oral health behaviors in Arizona infants and toddlers. Community Dent Oral Epidemiol 2001;29:14-22. 24. Nurko C, Skur P, Brown JP. Caries prevalence of children in an infant oral health educational program at a WIC clinic. J Dent Child (Chic) 2003;70:231-4. 25. Winter GB, Rule DC, Mailer GP, James PM, Gordon PH. The prevalence of dental caries in pre-school children aged 1 to 4

primary dentition: assessing prevalence of cavitated and

years. 1. Etiological factors. Br Dent J 1971;130:271-7.

noncavitated lesions. J Public Health Dent 2002;62:109-14.

26. Silver DH. A comparison of 3-year-olds’ caries experience in

15. Tiberia MJ, Milnes AR, Feigal RJ, Morley KR, Richardson DS,

1973, 1981 and 1989 in a Hertfordshire town, related to family

Croft WG, et al. Risk factors for early childhood caries in Canadian preschool children seeking care. Pediatr Dent 2007;29:201-8. 16. Mohebbi SZ, Virtanen JI, Murtomaa H, Vahid-Golpayegani M, Vehkalahti MM. Mothers as facilitators of oral hygiene in early childhood. Int J Paediatr Dent 2008;18:48-55. 17. Preisch JW: The relationship between visual motor integration and oral hygiene in children, master’s thesis, 1984, Indiana University, Bloomington. 18. Wendt LK, Hallonsten AL, Koch G, Birkhed D. Oral hygiene in relation to caries development and immigrant status in infants and toddlers. Scand J Dent Res 1994;102:269-73. 19. Alaluusua S, Malmivirta R. Early plaque accumulation- -a sign for caries risk in young children. Community Dent Oral Epidemiol 1994;22:273-6. 20.

behaviour and social class. Br Dent J 1992;172:191-7. 27. Febres C, Echeverri EA, Keene HJ. Parental awareness, habits, and social factors and their relationship to baby bottle tooth decay. Pediatr Dent 1997;19:22-7. 28. Habibian M, Beighton D, Stevenson R, Lawson M, Roberts G. Relationships between dietary behaviours, oral hygiene and mutans streptococci in dental plaque of a group of infants in southern England. Arch Oral Biol 2002;47:491-8. 29. Raitio M, Mottonen M, Uhari M. Toothbrushing and the occurrence of salivary mutans streptococci children at day care centers. Caries Res 1995;29:280-4. 30. Seow WK, Cheng E, Wan V. Effects of oral health education and tooth-brushing on mutans streptococci infection in young children. Pediatr Dent 2003;25:223-8. 31. Wan AK, Seow WK, Purdie DM, Bird PS, Walsh LJ, Tudehope DI. A longitudinal study of Streptococcus mutans colonization

™ÿµ‘¡“ ‰µ√√—µπ«√°ÿ≈ ·≈– √æ’æ√√≥ ‚™§ ¡∫—µ‘™—¬. 惵‘°√√¡°“√ ‡≈’¬È ßπ¡·≈–¢Õ߇À≈«Õ◊πË ¥â«¬¢«¥π¡ ·≈–ªí®®—¬∑’ Ë ¡— æ—π∏å°∫— Õ—µ√“ºÿ ∂Õπ Õÿ¥ „π‡¥Á°°àÕπ«—¬‡√’¬π°≈ÿ¡à Àπ÷ßË . « ∑—πµ 2541;48:259-68.

32. American Academy on Pediatric Dentistry; American

21. Stecksen-Blicks C, Holm AK. Between-meal eating,

Academy of Pediatrics. Policy on early childhood caries

toothbrushing frequency and dental caries in 4-year-old

(ECC): classifications, consequences, and preventive

children in the north of Sweden. Int J Paediatr Dent 1995;5:

strategies. Pediatr Dent 2008;30:40-3.

67-72. 22. Tsubouchi J, Tsubouchi M, Maynard RJ, Domoto PK, Weinstein P. A study of dental caries and risk factors among Native American infants. ASDC J Dent Child 1995;62:283-7.

in infants after tooth eruption. J Dent Res 2003;82:504-8.


«.∑—πµ. ªï∑’Ë 60 ©∫—∫∑’Ë 2 ‡¡.¬.-¡‘.¬. 2553

91

Original Article

Effectiveness of Parental Toothbrushing Instruction toward The 1-Year Incremental DMF Rate of 9-18 Month Old Children Wuttikul Thanakanjanaphakdee Lecturer Department of Preventive Dentistry Faculty of Dentistry, Naresuan University Chutima Trairatvorakul Associate Professor Department of Pediatric Dentistry Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University Correspondence to: Associate Professor Chutima Trairatvorakul Department of Pediatric Dentistry Faculty of Dentistry Chulalongkorn University Henri-Dunant Rd., Patumwan Bangkok 10330 Tel: 02-2188532-3 Fax: 02-2188534 E-mail: ctrairat@yahoo.com

Abstract The purpose of this study was to assess the 1 year incremental dmf rate of 9-18 months old children after teaching their parents to brush their children’s teeth. The study was conducted in Nampong district, Khonkaen province. The samples that fitted the criteria consisted of 46 and 56 children in control and test group respectively. The parents were interviewed regarding the oral health behavior relating to Early Childhood Caries, then they practiced brushing their children’s teeth with fluoride dentifrice. Two, four-month follow ups at the health station were conducted by the investigator. After 1 year, the parents were interviewed again and the children’s teeth were examined. At the end of the study, the control group had mean caries free percentage of 6.52 (not including white spot lesion) and 6.50 (including white spot lesion). The test group’s percentage of caries free was 64.30 (not including white spot lesion) and 48.21 (including white spot lesion). The 1-year interview showed that the only behavior that had been changed was increased brushing by the parent in the test group while other behaviors ie, bottle feeding, night feeding, frequency of sweet and snack, adding sugar in the liquid fed by bottle did not change statistically significantly (p < .05). The dmft rate (including white spot lesion) in the test group receiving brushing instruction was not significantly different between before and after the study, while this rate in the control group who did not receiving the instruction was statistically different (p < .05). The incremental dmft and dmfs (not including white spot), respectively in the control group were 7.4 and 18.9 respectively, and 7.1 and 18.2 (including white spot). In the test group the incremental dmft and dmfs (excluding white spot) were 1.3 and 3.3, respectively, and were 1 and 2.9 (including white spot), respectively. All these incremental rates in the test group were significantly lower than those in the control group (p < .001). The control group’s chance of having caries is 2.9 or 2.5 tines of the test group, excluding or including while spot lesion. In summary parental tooth brushing instruction is statistically significantly effective to prevent early childhood caries. Key words: early childhood caries; dental health education; fluoride tooth paste; tooth brushing

งานวิจัย อ.วุฒิกุล  

ประสิทธิผลของการสอนให้ผู้ปกครองแปรงฟันเด็กอายุ 9-18 เดือน ต่ออัตราการเกิดฟันผุ ถอน อุด ที่เพิ่มขึ้นใน 1 ปี