Page 1

                                               

Bibliotteca Joaan Triaddú de Vic Vi


Arra que ja ha h acabat el curs i quue tindreu més m tempss per llegirr, us volem recomanarr alguns libibres que ens e han arriribat recentntment a laa nostra bibiblioteca (e (editats dell 2012-20014). Les guies de recomanac r ions les heem dividit per p edats, però p comptpte! les edaats són nommés orientaatives. Ah! i si voleu més recomanaccions, pode deu mirar les es guies d’aaltres anys. BO ONES LECTURES I BON ESSTIU!        

ARBOLEDA,, Diego. Prrohibido lleer a Lew wis Carrol.  Anaya, 20 013.  I**** Arb  Un na institutriiu francesa es fa càrrecc d’una nena americanna, obsessionada  peer l’Alicia de e Lewis Carrrol. Però ress serà fàcil.

BACCA enico. LLa ALARIO,  Pierdome Capità à Garfi. Gaalera, 2012 2. JN Bac 

Verittable

hiistòria

ddel

James Fry,  és  el  fill  il∙legítim m  del  rei  JJordi  IV.  Amb    nomé és  tretze  annys     nça  la  carre era  de  piratta  que  el  convertirà  en  e l'home  m més  s’embarca  i  comen   buscat  de tot l'Imp peri. Passarà a la histò ria com «ell jove lord», «el descallç»,  «el prín ncep dels mars» ... Però ò ningú sap que ell és e el Capità Ga arfi.     

B BADAL, Jos sep Ll. El ssabre de SSerapió. Galera, 20114. I*** Baad

   

En aquesta 2 2a aventuraa del Jan Plaata, el nostre protagoniista  fuig de el  vaaixell “L’Esttrella del maar”, i navega sol en una a barqueta  on  el ronda un  taauró amb dues cues.  PPerò per què ha fugit?

BERTR diger  Totss a cobert.. Bromeraa, 2012. I***Ber   RAM,   Rüd En   aquesta  ocasió ó,  el  Kai  va  a  Londress  per  apren ndre  anglès,  però  no  hhi  anirà  ssol,  el  Coo olman  l’aco ompanyarà i  com  se empre  l’em mbolicarà  een    situacio ons compromeses. Histtòria còmicaa.       

C CIRICI, Dav vid. Molsaa. Edebé, 2 2013. I*** * Cir

Un bombard U deig destrueeix la casa o on viu el goss Molsa, i nno troba sen nyals de  viida. A partirr d’aquí  ini ciarà un no ou camí cap a la supervvivència i la recerca  dels seus am mos. 


COLOM, Rosa M M. La verittable històòria de na a Blanca‐B Blancaneuu.    Bromeera, 2012.. I*** Col   

Reinterrpretació del  d conte  de  la  Blancaaneus,  on  la  madrastra    no  és  taan    dolenta a  ni  la    Blaancaneus    tan    innoccent  i  bellaa    com  la  dels  d germa ns  Grimm m.       

CO ORTÈS RO ODRÍGUEZZ,  Jordi.  Bering:  B a  a la  recerrca  d’Am mèrica.  Baambú, 201 12. JN Corr 

   

El govern  de els  tsars  enncarrega  all  comandan nt  Bering  ,   trobar  un na  ruta  marítima segura entre R Rússia i Amè èrica, però a aquest mor  en l’intent..   El jove Lauren ntz, és requuerit per la vvídua de Be ering perquèè li expliqui el que  vaa passar en l’expedició..

DOYLE,, Conan A. La Liga d de los peliirojos. Anaaya, 2013. I*** Doyy   

Un  nou herlock Holmes i el seuu inseparab ble Watson què haurann    u cas pel  Sh d’investtigar  perquè  ha  desaparegut  la  lliga  dels  pèl‐rojos.  Història  dee    detectiu us i misteri.     

DO OYLE, Rod ddy. Com uun llebrerr. Bambú, 2012. I** * Doy  

A L’àvia  de  la  Mary  li  queden  po ocs  dies  de e  vida.  L’apparició  d’un na  noia  misteriosa l’aajudarà a accceptar el present i a encarar el fuutur. 

 

UIST,  Per  Olov.  La  montaña ENQU a  de  las  tres  Cuev vas.  2a  e d.  a, 2013. I**** Enq  Siruel     xpedició a la Una ex a muntanya de les tres  coves, carrregada de m misteris i  perills,  als quals s’’hauran d’enfrontar unns nens i el sseu avi.       

FOLCK, Jo ordi. Vacannces "alla a romana"" de la sennyoreta Sttrauss i els seus a amics. Bauula, 2012 .. I*** Fol

   

Quan arrib ba  l’estiu,  l es  famílies més  distin ngides  de  l a  societat  europea,  envien les  seves masccotes a un b balneari perquè es relaaxin, però e el que ha  de ser una estança pl àcida es co omplica amb el segrestt de la Srta. Strauss,  una gossa aamb pedigrrí. 


FOXLEYY, Janet. M Muncle Tro ogg. La Gaalera, 201 11. I*** Fo ox En Muncle Trogg és un gegantt, però no éés un gegant com tots e els altres, éés  un   gegaant  minúsccul,  i  això  li  ocasionaa  molts  con nflictes  amb  els  altrees  gegantss, fins que decideix anar a conèixe r el Món de els escurçats...           

G GALÍCIA, M Montserraat. Julita. B Baula, 201 13. I*** Gaal  LLa  Julita  enss  explica  am mb  molt  d’humor,  tot  el  que  li  hha  passat  durant  al  lllarg del curs escolar. 

  GEISLER, ,  Dagmar.  La  Wand da  es  fa ffamosa!.  Cruïlla,  C 20 013.  I***  Gei      La  Wanda a  torna  am mb  el  seu  diari  il∙lust rat  i  amb una  nova aventura.  Aquesta v vegada se lees haurà de e veure ambb les càmerres, en un càsting per       

JAN NSSON, To ove. Finalees de noviiembre. Siiruela, 20112. I*** Jaan

L’ última  ú aven ntura  de  la família  dels  Mumin,  uns  u trolls    entranyables  de  colo or blanc i naas d’hipopòòtam que viu uen als païssos nòrdics.   

   

LACOMB BE, Benjam min. Ondin na. Baula,  2012. I** ** Lac  

L’amor en ntre Ondinaa (una nimfaa d’aigua) i un jove cavvaller no se erà fàcil, ja    que es tro obaran moltts obstacless pel camí.         

LALA ANA, Fern nando. Parrc Mort. EEdebé, 201 12. I*** Laal  Un p parc d’atracccions molt eexitós, que gira al volta ant de la moort, però to ot  allò q que era purra  diversió   acabarà sent un malso on... Intriga nt oi? 

  CK,  Silke.  On  és  el  LAMBEC l senyor  SSilvestre??.  Takatukka,  2012.     I*** Lam   m    Tercera en ntrega de lees aventure es d’en Mauurici i el senyyor Silvestre e.  En  Mauricci  rep  un  curiós  c regal,  una  bala   de  vidre, però  no  sa ap  si  li  ha  regalat  el  senyor  Silvvestre  que  fa  temps  qque  no  veu .  Mentrestant   però,  haurà de rresoldre un ns sèrie de p problemes uurgents. 


LLU UC, Tomàss. Llibre deels oficis. P Publicacio ons Abadiaa de  Mo ontserrat, 2013. IP 8833 Llu     

Unaa poesia perr a cada oficci. Fresquess, divertidess i enginyosees... Busca  l’ofiici que vols fer de gran . 

Y,  Colin.  Las  MELOY L cróniccas  de  W Wildwood.  Alfaguara,  2012.     I*** Me el      En  Prue  McKeel  i  el  e seu  amicc  Curtis,  haauran  d’end dinsar‐se  al  “Territori  Impenettrable” per  salvar a Maac, el germ à petit del  protagonistta, que ha    estat seggrestat per una colla de e corbs.     Una hist òria plegada d’aventurres màgia i  acció.          

MO ONTAÑÁ, Rubèn.  LLa  Nena  de  l’arbre.  La  Gaalera,  2014.    I*** Mon   A l’O Ona l’estran nya que l’ A urèlia visqu ui dalt d’un arbre i que  ningú la tro obi  a faltar, per aixxò vol saberr més coses d’ella. 

 

POU, Gise P la. L’Edat del lloro. Edebé, 20013. I*** Pou  

Us imagineu U u  com deu ser tenir un n germà súpper famós? La Rita en té un, i    ja no pot méés, el que ella vol és recuperar el sseu germà.          

SCHA AMI, Rafik. El cor dee la nina. C Cruïlla, 20 013. I*** SSch  La  Tin na  té una n nina especiaal, la Comtú ú, que té un do especiaal: pot parlaar.  Però  la veu de laa Comtú noomés la pott sentir la Tina, per aixxò totes due es  esta de gen t, passen to ota mena de e peripèciess.  d’amaagat de la re

  SIERRA I FA S ABRA, Jorrdi. L’Extra aordinari  enginy pa arlant del  Professor  P Palermo. La Galeraa, 2013. I*** Sie   

A principis d A del s XX, un nen orfe qu ueda fascin at per un esspectacle d’un    mag ventrílo m oc i aconsegguirà formaar‐ne part i vviure una gran aventurra.       

WALLIAMS, Daavid. L’àviia gàngsteer. Montena, 2013.  I*** Wal  (Tam mbé tenim l’edició een anglès).  L’àviaa del Ben sembla una iaaia com les demés. Perrò les apare nces  engan nyen. 


Bib blioteca Joan n Triad dú C/ Arqu uebisbe A Alemany y, 5 08500 Vic V Tel. 93 883 33 25 e-mail: b.vic.jt@ cat @diba.c www.biblioteca devic.co om

H Horari Es stiu (jjuliol i agost) Matins: M D Dimarts i Dijous 10:0 00 - 13:3 30h. Tardes: de D Dilluns a Divend dres 15:00 0 – 20:0 00h.

           

Profile for Biblioteca Joan Triadú de Vic

Recomanacions a partir d'11 anys  

Guia de recomanacions de lectura. A partir de anys. Estiu 2014.

Recomanacions a partir d'11 anys  

Guia de recomanacions de lectura. A partir de anys. Estiu 2014.

Profile for bibvic
Advertisement