Bases concurs 2019-2020

Page 1

DESCRIPCIÓ DEL CONCURS El concurs consisteix en triar un llibre de ficció o relat, llegirEn

el

marc

de

la

col·laboració iniciada l’any 2016, entre la biblioteca escolar de l’Institut Jaume Balmes,

l’Escola

de

la

Concepció, i la biblioteca pública Sofia Barat, es crea la 4a edició del concurs “Disfressa el teu llibre”. L’objectiu és promoure la lectura i les arts plàstiques, així com generar espais de convivència entre els joves del districte de l’Eixample fora de l’àmbit escolar.

lo i fer-ne una disfressa. La disfressa pot ser: un personatge, un sentiment, un escenari, o qualsevol altre idea que suggereixi la lectura.

TERMINI DE PRESENTACIÓ Els treballs s’han de presentar la setmana del 23 al 27 de de març de 2020, a la Biblioteca Sofia Barat.

CARACTERÍSTIQUES I FORMES DE PRESENTACIÓ DE LES OBRES 1.

El llibre formarà part de la base o part de l’obra.

2.

És necessari protegir el llibre

perquè no quedi

malmès per la disfressa. 3.

L’obra

ha

d’incorporar

el

títol

del

llibre

i,

opcionalment, la frase que hagi servit d’inspiració per a la disfressa. 4.

Màxim mides de l’obra: 25 X 16 x 20 cm.

5.

Es podrà participar individualment o per parelles.

6.

L’obra es presentarà acompanyada d’un sobre tancat.

7.

El sobre ha de contenir un full amb les dades personals del concursant: 

Nom i cognoms

Edat

Telèfon

Correu electrònic

Número de carnet de la biblioteca

Document de cessió de drets d’autor de l’obra del menor, signat pel pare/mares/tutor, vegeu model. Annex 1.

Document consentiment pel tractament de dades personals signat pel pare/mare/tutor, vegeu model. Annex 2.


8.

A l’exterior del sobre s’ha de fer constar, ben visibles, el nom del concurs i el títol del llibre.

PARTICIPACIÓ Dues modalitats: 

Nois i noies entre 11 i 14 anys, i que estiguin cursant 6è de primària, 1r o 2n d’ESO, en qualsevol de les escoles de la Dreta de l’Eixample.

Escoles de la Dreta de l’Eixample amb el grup de 6è de primària, 1r o 2n d’ESO.

La modalitat de participació com a escola, requereix d’una sol·licitud prèvia a la Biblioteca Sofia Barat. És imprescindible tenir el carnet d’usuari de Biblioteques de Barcelona.

JURAT

Els premis s’atorguen per cicles: 3 premis per 6è de primària 3 premis per 1r i 2n d’ESO Primers premis de cada cicle:

tassa

i

bossa

del

Consorci de Biblioteques de Barcelona i lot de llibres a

Composició del jurat:

càrrec

del

Districte

de

l’Eixample. 

Isabel Barios, artista.

Segons premis:

2 Estudiants de batxillerat (Institut Jaume Balmes).

bossa

Biblioteca Sofia Barat.

Biblioteques de Barcelona.

Sylvia Benet, pintora (AAVV Eixample Dreta).

Tercers premis: bossa del

Marta Adell, llibretera (Llibreria Caixa d’Eines).

Consorci de Biblioteques de

del

tassa i

Consorci

de

Barcelona. En el cas que el vot sigui parell la biblioteca és qui ostentarà el vot de desempat. La decisió del jurat és inapel·lable.

L’entrega de premis es farà el dia 21 d’abril al matí.

CRITERIS DE VALORACIÓ Els 

Originalitat de la proposta.

Utilització de materials reciclats.

Presentació acurada i neta.

Títol del llibre i de la frase motiu de la inspiració degudament integrat en la proposta.

premis

es

podran

declarar deserts en cas que el jurat cregui que cap de les obres

presentades

assoleix la qualitat mínima requerida.

Respectar les bases del concurs.

EXPOSICIÓ D’OBRES I LLIURAMENT DE PREMIS De l’1 i fins el 30 d’abril les obres presentades estaran exposades al públic a la planta d’entrada de la biblioteca Sofia Barat.

no


El veredicte i lliurament de premis es farà el dia 21 d’abril al matí, en una sessió tancada dirigida a les escoles participants. En cas de no recollir el premi el dia de l’entrega o durant els quinze dies posteriors al seu lliurament, el jurat entendrà que el guanyador renuncia a l’obtenció del premi.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL D’OBRA Els participants cedeixen a l’organització els drets de reproducció, comunicació pública i transformació de les obres, que es presentin a concurs, amb la finalitat de que puguin ser exposades a la biblioteca durant el mes d’abril. Les obres que es presentin al concurs no han d’haver estat ni publicades ni premiades amb anterioritat, i hauran de ser originals i estar lliures de drets, tant drets d’autor com drets d’imatge, que puguin tenir-hi tercers. Els participants eximeixen de tota responsabilitat a l’organització en cas d’infracció de drets de tercers.

DRETS D’IMATGE DE L’OBRA Els participants autoritzen a BIBLIOTEQUES DE BARCELONA a que la imatge de la seva obra, pugui ser reproduïda i publicada a través de qualsevol mitjà, incloent Internet i xarxes socials a les que Biblioteques tingui un compte, ÚNICA I EXCLUSIVAMENT en relació amb el present CONCURS o altres concursos realitzats per BIBLIOTEQUES DE BARCELONA. En cap cas aquesta autorització donarà dret als participants a rebre cap remuneració. Vegeu Annex. 1

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL El tractament de dades de caràcter personal es durà a terme complint amb el que disposa la normativa de protecció de dades, concretament el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. A tal efecte s’informa que les dades personals facilitades seran tractades pel CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA dins el fitxer “ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS CULTURALS” (gestió de les activitats i els esdeveniments culturals que organitzen les Biblioteques de Barcelona, incloses les comunicacions necessàries per dur-les a terme) amb la finalitat de gestionar el present concurs i no es comunicaran a tercers tret d’obligació legal o amb el seu consentiment. La base legal pel citat tractament és el consentiment atorgat al participar al present concurs.


Per exercir els drets d’accés, rectificació i supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades els participants poden lliurar una carta al Registre del Consorci de Biblioteques de Barcelona amb domicili a les Rambles 88, 3 planta, 08002 Barcelona o enviar un correu electrònic a l’atenció del Delegat de protecció de Dades, indicant tutela de drets a través de: DPC-consorcibiblioteques@bcn.cat. Per a obtenir més informació sobre aquest tractament i com exercir els drets, es pot sol·licitar una còpia de la nostra política complerta de protecció de dades a la biblioteca o es pot consultar aquí: http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-dedades Vegeu Annex. 2

ACCEPTACIÓ DE LES BASES La participació en el Concurs “Disfressa el teu llibre” comportarà l’acceptació d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret a canviar les presents bases en qualsevol moment i, en el seu cas, les noves bases seran publicades novament al web i al tauler d’anuncis de la Biblioteca Sofia Barat, entrant en vigor el dia de la seva publicació. En el supòsit del paràgraf anterior, si el participant no es retira del Concurs “Disfressa el teu llibre” s’entendrà que el mateix accepta les noves bases. En cas contrari, i si el participant no accepta les noves condicions, podrà retirar-se del Concurs “Disfressa el teu llibre” en qualsevol moment enviant un correu electrònic a b.barcelona.sb@diba.cat En cas que el participant no compleixi amb les condicions establertes en les presents bases, l’organització es reserva el dret a cancel·lar la seva participació al concurs.


CESSIÓ DE DRETS D’AUTOR MENOR D’EDAT

El sotasignat, ____________________, amb document d’identificació _____________, domiciliat a ________________________________, declaro ser el pare/mare/tutor legal del/la menor, ___________________________________, nascut el dia___________ i tenir la capacitat jurídica necessària per a signar aquesta autorització en el seu nom.

Autoritzo en el nom del/de la menor la cessió de forma no exclusiva a BIBLIOTEQUES DE BARCELONA, amb domicili al carrer Girona 64 i amb CIF número P0800083H, dels drets d’autor que puguin recaure sobre l’obra de les que el/la menor és autor. En especial, es cedeixen els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de les obres que permetin l’explotació de les mateixes, en la forma que BIBLIOTEQUES desitgi sense limitació temporal ni territorial. Així mateix, declaro i garanteixo que estic plenament legitimat per a transmetre els drets objecte del present document, i que aquesta cessió no infringeix CAP dret de terceres persones.

Barcelona, a.....................de.......................de........................

________________________

______________________________

Signatura del pare/mare/tutor

Signatura del/la menor (si possible)

Informació bàsica sobre protecció de dades: D'acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades pel CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA dins el fitxer “Activitats i esdeveniments culturals”. Finalitat del tractament: gestionar les activitats i els esdeveniments culturals que organitzen les Biblioteques de Barcelona. Legitimació: La base legal pel tractament és el teu consentiment. Destinataris de les dades: les dades personals no es comunicaran a tercers tret d’obligació legal. Drets: pots exercir els teus drets d’accés, rectificació i supressió així com d’altres drets reconeguts a la normativa. Per a obtenir més informació sobre aquest tractament i com exercir els teus drets, pots sol·licitar una còpia de la nostra política complerta de protecció de dades a la teva biblioteca o pots consultar-la aquí: http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades


CONSENTIMENT PEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

El sotasignat, ____________________, amb document d’identificació _____________, domiciliat a ________________________________, declaro ser el pare/mare/tutor legal del/la menor, ___________________________________, nascut el dia___________ i tenir la capacitat jurídica necessària per a signar aquest consentiment en el seu nom. A tal efecte, consento en el nom del/de la menor el tractament de les seves dades personals a CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA en els següents termes: 

Que les dades personals recavades (Nom i cognoms, Edat, Telèfon, Correu electrònic, Número de carnet de la biblioteca) seran tractades amb la finalitat de gestionar el concurs “Disfressa el teu llibre” .

Que les dades identificatives, nom i cognom, seran publicades juntament amb l’obra presentada, a la web corporativa i xarxes socials de l’entitat.

Per exercir els drets d’accés, rectificació i supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades es pot lliurar una carta al Registre del Consorci de Biblioteques de Barcelona amb domicili a les Rambles 88, 3a planta, 08002 Barcelona o enviar un correu electrònic a l’atenció del Delegat de protecció de Dades, indicant tutela de drets a través de: DPC-consorcibiblioteques@bcn.cat Per a obtenir més informació sobre aquest tractament i com exercir els drets, es pot sol·licitar una còpia de la nostra política complerta de protecció de dades a la biblioteca o la pots consultar aquí: http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-dedades


INFORMACIÓ SOBRE LA CAPTACIÓ D’IMATGES A TRAVÉS DE FOTOGRAFIES O D’ALTRES SISTEMES DE GRAVACIÓ El CBB podrà gravar i/o fotografiar les activitats dutes a terme durant l’exposició d’obres i lliurament dels premis respectant en tot moment la imatge del menor. Per tant el CBB es compromet a no captar imatges on hi apareguin els menors clarament identificables. Barcelona, a.....................de.......................de........................ ________________________

______________________________

Signatura del pare/mare/tutor

Signatura del/la menor (si és possible)

Informació bàsica sobre protecció de dades: D'acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades pel CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA dins el fitxer “Activitats i esdeveniments culturals”. Finalitat del tractament: gestionar les activitats i els esdeveniments culturals que organitzen les Biblioteques de Barcelona. Legitimació: La base legal pel tractament és el teu consentiment. Destinataris de les dades: les dades personals no es comunicaran a tercers tret d’obligació legal. Drets: pots exercir els teus drets d’accés, rectificació i supressió així com d’altres drets reconeguts a la normativa. Per a obtenir més informació sobre aquest tractament i com exercir els teus drets, pots sol·licitar una còpia de la nostra política complerta de protecció de dades a la teva biblioteca o pots consultar-la aquí: http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades