Page 1

! ! !

!

! ! !

ELS$NENS$DE$LA$CRISI$

! ! ! !

! !

Mariona!Arranz!Tresserra! Institut!Montserrat!2n!batxillerat! Curs:!201392014! Tutora!TR:!Elena!Carbonell!


!


Índex:' 1) 2) 3) 4)

5) 6)

7) 8)

Introducció'–'pàg)2' Que'es'una'crisi'econòmica?'Per'què'passa?'')pàg)3' La'crisi'econòmica'actual'–pàg)5' Els'nens'de'la'crisi'–'pàg)6' 4.1)'El'creixement'de'la'pobresa'infantil.'.)pàg)6' 4.2)'L’atur'i'la'baixada'de'salaris.)pàg)7' 4.3)'Com'viuen'els'nens'la'crisi?'.)pàg)9' ' 4.3.1)'Àmbit'familiar.!)pàg)9' ' 4.3.2)'El'menjador'escolar.'.)pàg)10' 4.3.3)'Àmbit'escolar.'.)pàg)12' 4.3.4)'Altres'àmbits.)pàg)13' ' ' Entrevista'realitzada'a'la'directora'de'l’escola'Nabí'situada' a'Vallvidrera,'Barcelona'–pàg)15' Transcripció'de'l’entrevista'realitzada'a'Mercè'Bassedes' Ballús,'psicòloga'i'assessora'de'la'Síndica'de'Greuges'de' Barcelona)pàg)18' Exemple)pàg)21' Aclaracions'de'conceptes)'pàg)22' ' '

' ' '

!

'

1"


1.INTRODUCCIÓ:' ! Aviat!farà!7!anys,!7!anys!que!la!paraula!crisi!ha!passat!a!format!part!del!nostre!entorn.!Ens!hem! acostumat!a!conviure!tant!amb!ella!que!ara!se’ns!fa!estrany!si!un!dia!anem!a!dormir!sense! haver!sentit!al!llarg!de!la!jornada!cap!comentari!relacionat!amb!la!situació!actual.! ! Hi!ha!infants!que!han!nascut!amb!ella,!que!no!han!viscut!altre!entorn!que!el!marcat!per! aquesta!situació!mundial.!Potser!ells!sortiran!curtits!i!preparats!per!afrontar!allò!que!els!vingui.! Han!après!les!paraules!crisi,!retallades,!manifestacions....!abans!que!moltes!altres.! ! Però!que!passa!amb!la!resta,!amb!tots!aquells!que!han!vist!com!a!poc!a!poc!els!pares!perdien! el!somriure,!han!vist!com!a!vegades!per!sopar!el!plat!està!buit,!o!com!el!carro!de!la!compra!del! cap!de!setmana!cada!vegada!s’omple!menys.!Han!vist!com!a!vegades!els!han!tallat!la!llum,!! com!han!hagut!de!deixar!d’anar!a!la!segona!casa,!doncs!ara!ja!no!existeix,!han!vist.......!.!! ! Què!s’ha!de!fer!per!ajudar!a!tot!aquest!grup!de!nens!fills!de!la!crisi.!Moltes!vegades!els!pares!ja! no!poden!fer!res,!doncs!amb!proutes!feines!tenen!força!per!aguantar!el!dia!a!dia.!!La!crisi!ja!no! és!cosa!d’alguns!que!han!fracassat!amb!els!seus!somnis,!la!crisi!és!cosa!de!tots.!TOTS.!I!és!per! això!que!només!cada!un!de!nosaltres!hi!posem!un!gra!de!sorra!potser!aconseguirem,!no!que! tots!els!nens!tinguin!la!vida!solucionada,!però!potser!si!que!els!seu!dia!a!dia!vagi!acompanyat! amb!un!somriure.!No!deixem!que!es!converteixin!en!una!generació!perduda!!.!A!la!nostra! societat!ja!n’hi!ha!hagut!masses!!

' ' ' ' ' ' ' ' ' '

!

2"


2.Que'es'una'crisi'econòmica?'Perquè'passa?' Una!crisi!econòmica!és!un!descens!sobtat!i!brusc!de!l’activitat!econòmica!i!de!les!perspectives! econòmiques.!Una!crisi!acostuma!a!portar!cap!a!un!relentiment!econòmic!o!inclús!a!una! recessió!econòmica!.!! Karl!Marx!va!ser!el!creador!del!concepte!de!crisi!econòmica!referintSse!a!la!brusca!transició!cap! a!una!recessió,!element!amb!gran!importància!dins!la!teoria!marxista.! També!es!pot!definir!com!a!una!situació!on!es!produeixen!canvis!negatius!importants!en!les! principals!variables!econòmiques!i!especialment!en!el!PIB!i!en!el!treball.! Una!crisi!així!acostuma!a!portar!(no!sempre)!una!caiguda!dels!valors!borsaris!i!té!repercussions! sobre!el!nivell!dels!sous,!provoca!fallides!i!genera!un!malestar!social.! Una!crisi!econòmica!pot!tenir!diversos!orígens!per!exemple:! S S S S S S

Una!política!monetària!errada! Una!crisi!financera! Grans!canvis!en!el!context!polític!(guerres,!revolucions…)!o!errors!en!la!política! econòmica!(mala!distribució!de!capitals…)! Una!restricció!del!crèdit! L’encariment!del!petroli!(pujada!de!preus)! Una!crisi!de!sobreproducció.!

Segons!l’escola!austríaca!d’economia,!les!crisis!són!majoritàriament!degudes!a!l’acumulació!de! defectes!d’ajustament!en!l’aparell!de!producció!de!demanda!real.!En!tractar!de!retardar!o! impulsar!aquests!ajustaments!mitjançant!la!legislació!o!la!creació!de!la!moneda,!l’estat!no!fa! més!que!acumular!problemes!que!tard!o!d’hora!desembocaran!a!una!crisi,!la!qual!podria!haver! estat!evitada!deixant!que!els!ajuntaments!es!produeixin!progressivament.! Gran!part!dels!economistes!contemporanis!creuen!que!cal!regular!determinats!mercats.! Aquest!paper!de!regulació!li!pertoca!!a!l’estat,!que!ha!d’intervenir!per!rellançar!l’economia! durant!els!períodes!de!crisi.! El!concepte!de!crisi!econòmica!ha!permès!posar!en!evidencia!que!l’economia!depèn!en!gran! part!de!la!confiança!que!les!persones!puguin!tenir!en!l’economia!i!en!el!futur.! Una!crisi!econòmica!pot!afectar!nomes!a!un!sector!de!l’economia!o!es!pot!produir!el!que! s’anomena!efecte!de!contagi!i!afectar!a!varis!sectors.! Hi!ha!diversos!tipus!de!crisi!econòmica,!les!més!comunes!i!que!sorgeixen!més!sovint!son:! S

S S S !

Crisi!financera!(!s’entén!per!crisi!financera!el!fenomen!pel!qual!el!sistema!financer!que! regeix!en!un!país!o!regió!entra!en!crisi!i!perd!credibilitat!i!poder.!Es!una!característica! del!sistema!capitalista.)! Crisi!industrial!(!)! Crisi!alimentaria!(es!quan!un!país!no!pot!satisfer!les!necessitats!d’aliments!del!seu! poble)! Crisi!immobiliària!(!)!

3"


Una!de!les!crisis!més!recents!i!que!ens!afecta!actualment!és!la!crisi!hipotecaria!del!2007,! provocada!per!una!crisi!de!les!entitats!de!crèdit!del!Regne!Unit!i!sobretot!dels!Estats!Units.! L’encallament!dels!preus!de!la!vivenda!juntament!amb!la!incapacitat!de!tornar!els!crèdits!és!la! causa!de!la!crisi!econòmica!actual!a!gran!part!de!la!zona!euro,!sobretot!a!Grècia,!Espanya!i! Alemanya.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

4"


3.La'crisi'econòmica'actual' Portem!7!anys,!7!anys!dins!una!crisi!econòmica!molt!devastadora,!però,!que!va!passar! exactament?!Perquè!esta!passant!tot!el!que!està!passant?!! Es!habitual!ubicar!l’inici!de!la!crisi!als!Estats!Units,!l’any!2007,!però!en!realitat!va!començar! molt!abans!del!que!ens!pensem.! Doncs!bé,!tot!va!començar!als!anys!80,!amb!l’inici!de!!l’endeutament.!Tots!els!països!de!la! OCDE!(Organisation!for!economic!coSoperation!and!development,!en!català:!organització!per!a! la!cooperació!i!desenvolupament!econòmics.!)!van!caure!dins!l’endeutament,!ells!ho!veien!com! una!forma!de!sortir!del!pas,però!va!comportar!que!acabéssim!dins!d’aquesta!gran!crisi! econòmica.!No!només!van!ser!els!països!de!la!OCDE!els!qui!es!van!endeutar!per!finançar!el! gran!creixement!econòmic!de!les!seves!economies!en!les!ultimes!dècades,!també!els!Estats! Units!hi!van!caure.!Òbviament!l’endeutament!accentua!la!financiació!de!l’economia!però!en! conseqüència!eleva!la!inestabilitat!del!sistema!econòmic!capitalista.!En!efecte,!l’economia! espanyola!ha!estat!el!paradigma!del!creixement!econòmic!fonamentant!en!el!crèdit,!vinculat,! majoritàriament,!al!desenvolupament!del!sector!immobiliari.!L’any!1999!el!crèdit!intern!del! conjunt!espanyol!era!de!476.966!milions!d’euros!i!representava!el!82,2%!del!PIB!en!canvi!al! final!de!la!dècada,!l’any!2010,!era!de!1.843.953!milions!d’euros!que!sumaven!el!173,3%!del! PIB,!s’havia!multiplicat!per!3,86.!Si!sumem!el!deute!intern!amb!l’extern!el!total!de!la!suma!l’any! 2010!representava,!aproximadament,!un!355%!del!PIB!espanyol,!del!qual!nomes!el!72%!era! deute!públic.!Així!es!evident!que!el!problema!del!deute!en!Espanya!es!un!problema!de!deute! privat!i,!dins!d’ell,!del!conjunt!d’empreses.!La!situació!es!complica!ja!que!l’augment! exponencial!del!recurs!al!crèdit!esta!vinculat!amb!el!sector!immobiliari,!i!en!aquesta!època!va! ser!mes!elevat!per!part!de!les!empreses!que!de!les!cases.!Les!empreses!s’endeutaven!sota!la! vigilància!financera!del!“Banco!de!España”que!no!va!fer!res!davant!la!concentració!de! l’endeutament!de!les!entitats!financeres!del!sector!immobiliari.! Així!doncs,!aquest!és!el!començament!de!la!crisi!actual,!un!model!de!creixement!econòmic! insostenible!basat!en!el!crèdit!desmesurat!dirigit!a!la!construcció.!I!va!passar!lo!inevitable,!la! bombolla!immobiliària!va!estellar:!La!dels!Estats!Units!i!la!d’Espanya.! ! L’any!2007!es!van!començar!a!notar!els!primers!símptomes!de!l’esclat!de!la!bombolla! especulativa!en!el!mercat!nordSamericà!immobiliari!(augment!de!l’impagament!d’hipoteques,! augment!del!numero!de!vivendes!en!venda,!davallada!dels!preus!immobiliaris...).!Durant!els!3! primers!mesos!del!2007!en!els!EEUU!mes!de!40!agències!immobiliàries!van!tenir!que!tancar.! Poc!més!tard!el!banc!d’inversió!“Bear!Stearns”!va!liquidar!els!seus!fons!invertits!en!hipoteques! de!risc!i!així!van!començar!a!entrar!en!bancarrota!bancs,!asseguradores...!Que!als!EEUU!passes! això!va!comportar!que!les!principals!entitats!financeres!a!Europa!també!haguessin!de!liquidar! fons,!reestructurar!entitats!i!ser!rescatades,!d’alguna!forma,!per!les!autoritats!públiques.! ' '

!

5"


! Ajudes'públiques'a'entitats'financeres'en'els'principals'països'capitalistes'avançats.'Des'de'l’inci'de'la' crisi'fins'el'desembre'2010')'març'2011.! Percentatge!de!las!ajudes!públiques!respecte!al!PIB!! Bèlgica!4.3!!

!

!

!

!

Alemanya!10.8!!

Grècia!5.1!

!

!

!

!

!Irlanda!30.0!!

' 4.ELS'NENS'DE'LA'CRISI' 4.1'El'creixement'de'la'pobresa'infantil.' La!crisi!econòmica!esta!tenint!un!gran!impacte!sobre!els!nens,!però!això!sembla!un!tema! totalment!inexistent!per!a!politics!i!medis!en!general.! Una!de!les!conseqüències!mes!visibles!de!la!crisi!es!l’increment!de!la!pobresa!i!es!especialment! preocupant!la!repercussió!de!la!pobresa!sobre!els!nens.! L’any!2008!la!pobresa!infantil!a!Espanya!era!al!voltant!dels!2.000.000!de!nens,!actualment! aquesta!xifra!ha!crescut!aproximadament!un!10%!acostantSse!a!2.200.000!nens!menors!de!18! anys!que!viuen!amb!famílies!que!estan!per!sota!el!llindar!de!la!pobresa.!Abans!de!la!crisi!la! pobresa!infantil!estava!estabilitzada!a!la!ja!bastant!elevada!xifra!de!24%!de!la!població!menor! d’edat,!l’any!2010!aquesta!xifra!rondava!pels!26,2%.!Això!ens!mostra!unes!realitats!molt! preocupants:! S S S

S S S

En!dos!anys!(2008S10)!hi!ha!uns!205.000!nens!més!en!risc!de!pobresa.! A!més!a!més!son!més!pobres.!Això!es!per!que!han!baixat!els!ingressos!de!les!famílies! espanyoles.! La!intensitat!de!la!pobresa!és!molt!elevada!en!la!població!infantil!i!adolescent.!El! percentatge!de!nens!menors!de!18!que!viuen!per!sota!el!40%!de!la!mitjana!del!nivell! d’ingressos!es!un!16,2%.! L’increment!de!la!pobresa!infantil!ha!estat!mes!elevat!que!el!del!total!de!la!població,!es! a!dir,!l’impacte!de!la!crisi!ha!sigut!mes!dur!en!les!famílies!amb!nens.! L’indicador!de!famílies!amb!nens!que!no!tenen!capacitat!d’afrontar!despeses! imprevistos!ha!passat!del!27%!(2008)!al!39%.! Se’ns!dubte!una!de!les!dades!més!preocupants!es!que!les!prestacions!per!fill!a!càrrec! de!la!seguretat!social!han!passat!de!760.000!el!2007!a!1.029.000!el!2011.!Aquestes! ajudes!van!associades!a!un!nivell!de!renda!molt!baix.!

Hi!ha!moltes!més!dades!que!demostren!que!els!nens!son!els!més!perjudicats!en!aquesta!crisi,! actualment!els!nens!són!el!grup!d’edat!que!es!mes!pobre!en!comparació!amb!la!resta!(adults! en!edat!de!treballar!i!majors!de!65!anys).!Però!el!govern!es!preocupa!més!per!les!pensions!i! ajudes!a!gent!gran!que!no!per!ajudar!a!les!famílies!amb!nens.""

!

6"


Porcentaje'de'niños'en'riesgo'de'pobreza'o'exclusión' 2010'UE)27' 38,7!37,6!

60! 48,7! 44,6! 42! 40! 20!

34,3!30,8! 29,8!29,7!28,9!28,7!28,7!27,1! 25,3!24,4! 24! 23,2! 23! 22,3! 21,7!21,4!18,9!18,8! 16,9!15,2!15,1!14,5!14,2!

0!

!

' 4.2.'L’atur'i'la'baixada'de'salaris.' Una!de!les!situacions!més!associada!a!la!pobresa!i!que!te!un!impacte!més!contundent!es!l’atur.! Encara!que!no!ho!sembla!els!nens!no!son!gens!ajens!a!l’atur!ja!que!si!els!seus!pares!o!familiars! es!queden!a!l’atur!la!situació!familiar!canviarà!molt.! El!nombre!d’aturats!a!Espanya!a!crescut!de!forma!desmesurada!els!últims!anys:!l’any!2007!hi! havia!1.856.000!aturats!i!el!març!de!2012!(segons!la!EPA)!n’hi!havia!5.639.000.!Moltes!famílies! s’han!quedat!amb!els!membres!adults!sense!feina,!el!numero!de!famílies!amb!nens!amb!tots! els!membres!adults!sense!feina!ha!passat!de!324.000!(2007)!a!714.000!(2010).! !

Numero'de'families'amb'nens'amb'tots'els' adults'a'l'atur'(x1000)' 800!

714!

700! 652!

600! 500! 400!

348!

427!

329!

324!

300! 200! 100! 0! 2005!

2006!

2007!

2008!

2009!

2010!

!

La!reducció!de!salaris!dins!les!administracions!públiques!i!en!algunes!empreses,!així!com! l’increment!d’impostos!impacta!també!de!forma!desproporcionada!en!les!famílies!amb!nens!o! persones!a!càrrec,!Ni!els!salaris!ni!els!impostos!tenen!en!compte!ni!en!consideració!la!

!

7"


presencia!de!nens!i!per!tant!no!tenen!en!compte!l’esforç!econòmic!addicional!que!els!adults! amb!fills!han!de!suportar.!A!part!d’això!l’increment!del!preu!de!productes!de!primera! necessitat!com!aliments,!productes!d’higiene,!i!sobretot!l’energia!suposen!una!carga!més!gran! per!a!les!famílies.! Segons!un!estudi!realitzat!per!la!Creu!Roja!a!Catalunya!els!impactes!mes!greus!que!estan!patint! aquestes!famílies!son:! S S S S

Canvis!forçats!de!domicili.! No!poder!pagar!el!menjador!escolar.! No!poder!comprar!roba!als!nens.! Passar!a!dependre!d’organitzacions!socials.!

! A!causa!d’aquests!impactes!cada!vegada!son!mes!les!famílies!abans!considerades!“classe!! mitja”!que!acudeixen!als!serveis!socials!o!a!alguna!ONG,!com!per!exemple!Càritas,!per!poder! sobreviure,!però!això!no!dona!menys!importància!a!les!famílies!que!abans!de!la!crisi!ja!hi! havien!d’acudir!ja!que!aquestes!son!les!que!ara!estan!pitjor!ja!que!hi!ha!menys!ajudes!i!de! menys!quantitat,!i!cada!vegada!es!mes!difícil!aconseguirSles.!! Les!parelles!joves!amb!fills!petits!i!les!dones!solteres!amb!càrrecs!familiars!son!les!que!surten! més!perjudicats!i!demanen!més!ajudes!per!poder!arribar!a!finals!de!mes.!

! Per!culpa!de!la!crisi!moltes!famílies!amb!nens!han!hagut!de!canviar!les!condicions!de!vida,!tant! a!casa!com!els!nens!a!l’escola,!la!qualitat!del!menjar!es!inferior!(no!es!poden!permetre!pagar! productes!frescs!o!del!dia),!les!condicions!de!la!casa!empitjoren!(no!poden!pagar!la! calefacció...),!molts!pares!discuteixen!per!com!poder!organitzarSse!els!diners,!i!s’acaben! divorciant,!els!nens!no!fan!activitats!extraescolars!o!no!poden!pagar!roba!d’esport,!aquesta! reducció!en!la!despesa!educativa!poden!ser!prescindibles!per!a!molts!adults!però!bàsiques!per! a!un!creixement!i!desenvolupament!adequat!per!als!nens.! En!els!2!últims!anys!s’han!suprimit!la!majoria!de!les!ajudes!que!es!donaven!a!les!famílies!amb! nens!per!exemple!a!Catalunya!l’any!2011!es!va!reduir!un!74,6%!el!pressupost!en!ajudes!a! famílies!amb!nens!a!càrrec.!En!l’àmbit!educatiu!s’han!reduït!o!inclús!eliminat!moltes!beques!o! ajudes!per!als!nens!(servei!de!menjador,!llibres..)!com!a!conseqüència!molts!nens!no!poden! pagar!el!menjador!escolar!i!no!tenen!tots!els!llibres!necessaris.!

!

8"


Respecte!al!menjador!escolar!cada!vegada!son!més!els!nens!que!van!a!dinar!a!casa!o!que!al! contrari!dinen!al!menjador!escolar!però!es!l’únic!àpat!que!fan!en!tot!el!dia!perquè!si!els!pares! paguen!una!cosa!no!es!poden!permetre!lo!altre.! !

4.3.'Com'viuen'els'nens'la'crisi?' ' A!cada!família,!a!cada!nen,!la!crisi!els!hi!afecta!i!repercuteix!de!forma!diferent!però!hi!ha!alguns! aspectes!generalitzats!com:! S S S S

Els!nens!perceben!l’increment!d’estres!dels!adults!i!el!malestar!general!a!casa.! Alguns!nens!es!senten!culpables!de!la!situació!i!això!els!genera!por!i!malestar.! Canvien!els!rols!dels!adults,!qui!abans!treballava!ara!es!qui!sen!cuida!(això! passa!quan!algun!pare!es!queda!a!l’atur)! Canvien!les!expectatives!de!futur!dels!nens!i!dels!pares.!

Per!això!s’ha!de!protegir!als!nens!dels!efectes!de!la!crisi,!ells!son!el!futur!del!país,!ells!no!es! poden!defensar!sols!ni!fer!que!el!govern!els!hi!faci!cas,!però!ells!no!tenen!la!culpa!de!la!crisi,! molts!d’ells!han!nascut!quan!la!crisi!ja!estava!iniciada!i!que!no!puguin!anar!a!l’escola!o!que!no! mengin!sa!i!de!forma!equilibrada!perjudicarà!el!seu!futur,!per!tant!perjudicarà!a!l’!humanitat! mes!endavant.! !

4.3.1'Àmbit'familiar.!!

' Per!culpa!de!la!crisi!els!nens!cada!vegada!fan!menys!esport,!menys!activitats!extra!escolars...! per!tant!no!aprenen!a!relacionarSse!fora!de!l’ambient!escolar!o!familiar!i!això!pot!tenir!afectes! molt!negatius!per!al!seu!desenvolupament,!quan!siguin!grans!ja!no!ho!podran!aprendre!i! possiblement!seran!persones!antisocials!o!amb!problemes!de!comunicació!fora!d’entorns!

!

9"


obligats.!Molts!nens!també!estan!perdent!el!costum!de!llegir,!anar!al!teatre,!al!cinema..!ja!que! els!preus!d’aquestes!activitats!cada!vegada!son!més!alts!i!menys!famílies!s’ho!poden!permetre.! Cada!vegada!són!més!els!nens!que!es!donen!compte!de!la!situació!que!hi!ha!a!casa!o!a!la! societat!en!general!i!que!volen!fer!quelcom!per!ajudar!i!canviar!les!coses!per!aconseguir!un! futur!millor.! Altres!nens!potser!s’adonen!de!que!esta!passant!però!no!saben!el!perquè,!i!els!seus!pares!no! els!hi!diuen!ni!expliquen!res!per!“por”!a!que!això!els!afecti!més!o!els!faci!estar!malament,!però! fent!això!l’únic!que!aconsegueixen!és!que!els!nens!estiguin!desconcertats!i!no!entenguin! perquè!el!pare!ara!viu!a!una!altre!casa!o!perquè!la!mare!es!passa!tot!el!dia!a!casa...! Molts!pares!per!aquesta!“por”!prefereixen!fer!com!si!no!passes!res!i!si!el!nen!vol!algun!capritx! encara!que!això!suposi!que!la!mare!no!sopi!aquell!dia!li!compren!perquè!estigui!feliç!i!no!noti! que!està!passant!alguna!cosa!i!que!el!pare!s’ha!quedat!sense!feina,!per!exemple.! La!crisi!ha!suposat!la!separació!de!molts!matrimonis!o!parelles!i!això!a!afectat!de!forma!molt! directe!als!nens!ja!que!ara!tenen!dos!cases!o!ja!no!veuen!mai!al!pare!o!a!la!mare,!o!fins!i!tot!ara! viuen!amb!els!avis!i!un!dels!pares.!Viure!amb!els!avis!pot!ser!una!solució,!però!en!realitat!l’únic! que!fa!es!millorar!una!mica!la!situació!de!la!mare/pare!i!dels!nens!i!empitjorar!la!dels!avis!ja! que!amb!les!seves!pensions!no!tenen!prou!per!comprar!menjar!per!a!tots!i!poder!cuidarSse’n! com!els!hi!agradaria.! !

4.3.2'El'menjador'escolar.'

' El!tema!que!més!preocupa!avui!en!dia!sobre!la!pobresa!infantil!es!la!malnutrició,!el!curs!passat! es!van!detectar!2.100!casos!de!nens!amb!risc!a!malnutrició!a!Barcelona,!dels!quals,!740!eren!

!

10"


casos!desconeguts!pels!serveis!socials,!que!van!passar!ràpidament!a!rebre!totes!les!ajudes!que! els!podien!concedir!aquests.!Això!va!provocar!una!gran!preocupació!per!la!malnutrició!infantil!i! va!suposar!que!molts!centres!(públics!i!concertats)!controlessin!més!als!nens!i!veiessin!si!es! detectava!algun!cas!més,!per!detectar!casos!només!tenien!que!mirar!si!el!nen!portava! esmorzar!per!a!mig!matí,!si!a!l’hora!de!dinar!escurava!els!plats!dels!altres!companys...!tot!hi! això!hi!ha!molts!casos!que!no!son!tan!fàcils!de!detectar,!potser!porten!esmorzar!a!l’escola!però! no!sopen!gairebé!res!o!l’últim!àpat!que!han!fet!abans!de!dinar!es!un!entrepà!a!les!7!de!la!tarda! del!dia!anterior.!D’altre!banda!si!el!nen!esta!distret,!no!para!atenció!a!classe,!no!te!el! rendiment!que!sempre!ha!tingut,!no!te!tantes!ganes!de!jugar!com!abans...!!és!molt!probable! que!aquest!nen!pateixi!malnutrició!o!estigui!en!risc!de!patirSla!perquè!els!pares!no!poden! donarSli!tot!el!menjar!que!necessita.!! Una!gran!solució!per!la!malnutrició!infantil!seria!donar!més!beques!menjador!i!de!mes! quantitat!però!la!generalitat!no!pot!ni!pagar!les!poques!que!hi!ha!ara,!que!el!màxim!que!donen! són!6,2!euros!per!dia!de!menjador.! Mentre!els!nens!estan!en!horari!lectiu!encara!es!pot!tenir!mes!o!menys!controlat,!però,!que! passa!quan!venen!les!vacances!d’estiu?!La!majoria!de!famílies!no!poden!donar!als!nens!els!3!o! 4!apats!que!hauria!de!fer!al!dia!i!hi!ha!un!risc!molt!més!elevat!de!que!la!malnutrició!infantil! augmenti!i!afecti!a!molts!més!nens.! Per!això!hi!ha!escoles!que!davant!d’aquesta!situació!han!decidit!ajudar!com!poden!i!han!pensat! solucions!per!sortir!del!pas,!per!exemple,!obrir!el!menjador!escolar!durant!un!mes!de!les! vacances!d’estiu,!amb!l’ajuda!de!l’ajuntament,!pares!i!mestres!voluntaris!i!una!empresa!de! càtering!algunes!escoles!han!obert!petits!menjadors!socials!per!als!nens!amb!risc!a!malnutrició,! “molts!nens!depenen!d’aquest!àpat”!afirma!el!director!d’un!centre!de!Tarragona!on!van!crear! aquesta!idea.! El!juny!del!2013!es!preveure!unes!mesures!per!assegurar!almenys!un!àpat!al!dia!per!als!nens! amb!risc!a!malnutrició.!L’!institut!municipal!de!serveis!socials!(IMSS)!i!el!Consorci!d’educació! van!treballar!conjuntament!per!detectar!els!possibles!casos!d’alumnes!que!no!poden!tenir! assegurada!l’alimentació!adequada!durant!les!vacances!escolars!d’estiu.!Van!obrir!15!centres! on!es!feien!activitats,!on!hi!incloïen!berenar!nutritiu!i!en!alguns!casos!(més!del!50%)!també!hi! incloïen!el!dinar.! Durant!aquest!curs!(2013S2014)!es!mantindran!19!centres!oberts!a!Barcelona!on!s’oferiran! casals!i!activitats!de!tarda!per!als!nens!(classes!de!reforç,!activitats!esportives...)!i!on!els!hi! donaran!un!berenar!nutritiu!i!energètic!perquè!no!estiguin!en!risc!de!malnutrició!i!els!casos! que!hi!hagin!puguin!estar!controlats.! ! !

' '

!

11"


' 4.3.3'Àmbit'escolar.' '

' A!part!del!tema!del!menjador!escolar,!gran!salvador!de!la!malnutrició!infantil,!hi!ha!moltes! conseqüències!de!la!crisi!sobre!l’educació.! Un!77%!de!les!famílies!que!s’acullen!als!programes!d’ajut!no!han!pogut!cobrir!les!necessitats! d’escolarització!dels!seus!fills:!llibres,!roba,!material!escolar...! Molts!nens!van!a!classe!sense!tenir!els!llibres!necessaris!(ja!que!ara!s’han!suprimit!les!beques!i! ajuts!per!a!llibres),!al!no!tenir!el!llibre!no!estan!tant!atents!a!classe!i!no!paren!atenció!al!que!el! mestre!diu,!això!més!endavant!els!hi!suposarà!un!baix!rendiment!escolar!i!no!tindran!les! capacitats!bàsiques!que!necessiten!per!al!seu!futur.!Altres!nens!potser!porten!els!llibres!però! no!tenen!llapis!de!colors,!rotuladors,!gomes...!Hi!ha!alguns!nens!que!potser!si!que!porten! llibres!i!material!però!alhora!de!fer!esport!no!tenen!la!roba!i!sabates!adequades.!Tots!aquests! casos!estan!passant!avui!en!dia!a!les!nostres!escoles!i!això!encara!que!a!primera!vista!no! sembli!un!dels!efectes!més!greus!de!la!crisi!respecte!als!nens!no!ho!podem!deixar!de!tenir!en! compte!perquè!tots!aquests!casos!suposaran!que!el!nen!vagi!malament!en!alguna!assignatura! clau!per!al!seu!desenvolupament,!tots!els!nens!en!edat!de!créixer!necessiten!fer!esport,! matemàtiques,!aprendre!coses!noves!per!a!poder!desarrollarSse!i!desenvoluparSse!tant! intelrlectual!com!físicament.!

'Un!altre!dels!problemes!que!ha!portat!la!crisi!en!l’àmbit!escolar!dels!nens!es!el!fet!de!que!per! culpa!del!malestar!que!hi!ha!a!casa!(separacions,!discussions!entre!els!pares...)!molts!nens!no! fan!els!deures!perquè!no!es!poden!concentrar!suficient,!això!també!suposa!un!relentiment!del! desenvolupament!intelrlectual!dels!nens.!

!

12"


! No!només!afecta!als!nens!dins!de!l’àmbit!escolar,!també!la!mateixa!administració!de!cada! centre!esta!patint!moltes!retallades,!i!reben!menys!ajudes!i!pressupostos,!això!te! conseqüències!bastant!greus!sobre!les!escoles!i!instituts!i!sobre!els!nens!ja!que!el!fet!de!que! l’escola!no!tingui!diners!fa!que!no!puguin!posar!calefacció!a!l’hivern,!que!hi!hagi!menys! professors,!que!potser!en!comptes!de!3!dones!de!fer!feines!que!venen!5!dies!a!la!setmana!en! puguin!pagar!només!una!i!que!vingui!3!dies,!un!altre!efecte!bastant!important!es!que!el!centre! en!qüestió!no!pot!millorar!ni!arreglar!les!instalrlacions,!per!exemple,!no!pot!comprar! ordinadors!nous!per!als!nens!o!nous!llibres!per!a!la!biblioteca.!Tot!això!fa!que!el!nen!no!tingui! tanta!predisposició!a!estudiar!i!a!anar!al!centre!ja!que!un!centre!amb!pocs!professors,!llibres! antics,!males!instalrlacions!i!sense!calefacció!no!es!un!bon!lloc!on!els!nens!puguin!créixer!i! aprendre!coses!noves!que!els!serviran!per!a!més!endavant.! Nosaltres!ens!hem!de!preocupar!per!aquests!nens!i!aconseguir!solucions!per!evitar!el!fet!de! que!aquests!nens!no!aprenguin!el!que!han!d’aprendre!i!que!per!conseqüència!aquesta! generació!es!perdi.!Aquests!nens!són!el!futur!del!nostre!país!i!si!no!es!desenvolupen! correctament!no!podran!portar!aquest!país!cap!a!un!futur!millor.!

' 4.3.4'Altres'àmbits.! La!pobresa!infantil!també!ha!afectat!a!les!activitats!fora!del!centre!escolar,!o!a!campaments! d’estiu.!Aquestes!activitats!i!campaments!son!perfectes!perquè!els!nens!aprenguin!a! relacionarSse!fora!de!l’àmbit!escolar!i!a!fer!amistats!per!ells!mateixos,!són!nens!que!per! començar!ja!tenen!alguna!cosa!en!comú!(si!es!una!activitat!esportiva,!els!agrada!l’esport.!Si!es! una!activitat!de!muntanya...)!La!crisi!ha!fet!que!molts!pares!no!puguin!apuntar!als!seus!fills!a! activitats!extraescolars!o!a!colònies!i!!les!peticions!de!beques!per!a!aquests!han!augmentat!fins! a!un!50%,!per!això!hi!ha!algunes!entitats!que!han!intentat!trobar!una!solució.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

13"


La!Fundació!Pere!Tarrés!aquest!estiu!passat!(2013)!va!organitzar!activitats!i!campaments!per!a! nens!i!joves!que!viuen!en!situació!de!vulnerabilitat.!Es!va!tractar!de!la!tercera!edició!de!les! Colònies)en)moviment,!una!activitat!que!forma!part!de!la!campanya!solidaria!Ajuda’ls)a)créixer,) cap)infant)sense)colònies.)Junt!a!monitors!voluntaris!els!nens!passen!7!dies!en!una!casa!de! colònies,!fen!activitats!i!aprenent!mentre!es!diverteixen,!l’objectiu!d’aquesta!iniciativa!es!oferir! l’oportunitat!d’anar!de!colònies!a!tots!els!infants,!independentment!de!la!situació!econòmica! de!les!seves!famílies.!Els!participants!només!hauran!d’abonar!un!cost!simbòlic!en!funció!de!les! capacitats!i!possibilitats!de!cadascú.!A!Catalunya!al!voltant!d’un!25%!dels!infants!i!joves!viuen! per!sota!el!llindar!de!la!pobresa.!L’any!passat!la!campanya!Ajuda’ls)a)créixer,)cap)infant)sense) colònies)va!becar!aproximadament!a!uns!2.500!joves!amb!l’ajuda!de!la!Generalitat!de! Catalunya,!Càritas,!l’Ajuntament!de!Barcelona,!L’obra!Social!La!Caixa!i!moltes!empreses!i! particulars!més.! ! ! ! En!conclusió!el!gran!problema!es!detectar!els!casos!de!nens!que!conviuen!amb!famílies!on!hi! ha!una!situació!perillosa!i!precària.!Qui!s’encarrega!de!detectarSlos?!Qui!ho!hauria!de!fer?! S’aconsegueix!que!els!nens!no!pateixin!gaire!els!efectes?! Per!resoldre!tots!aquests!dubtes!he!entrevistat!a!la!directora!d’una!escola!situada!en!un!barri! “benestant”!on!abans!no!hi!havia!masses!famílies!afectades!per!la!crisi!però!ara!la!gran!majoria! estan!patint!els!afectes!de!la!crisi.!També!he!entrevistat!a!la!psicòloga!i!assessora!de!la!Sindica! de!Greuges!de!Barcelona.!

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' !

14"


5.Entrevista'realitzada'a'la'directora'de'l’escola'Nabí'situada'a'Vallvidrera,'Barcelona:' ' 1.'Quantes'soljlicituds'de'beques'menjador'heu'tingut'aquest'últim'curs?'Quantes'han'estat' aprovades?'Abans'de'la'crisi'quantes'soljlicituds'rebíeu'a'l'any?'' Aquest!curs!s’han!demanat!33!ajuts!de!menjador,!el!doble!del!curs!passat.!N’han!denegat!9!i! d’aquests!hem!fet!el!recurs!només!d’una!família.!Les!altres!famílies!han!dit!que!no!volien! recórrer!perquè!els!semblava!que!no!aconseguirien!res.!! ! ' 2.'Des'de'que'ha'començat'la'crisi'quanta'gent'ha'deixat'de'pagar'el'menjador?'hi'ha''més' nens'que'dinen'a'casa'que'abans?'hi'ha'molta'gent'que'no'el'pot'pagar?! A!l’escola!el!que!fem!és!que!utilitzen!l’ajut!fins!on!els!arriba.!L’ajut!només!cobreix!una!part!del! cost,!n’hi!ha!de!3!!i!de!5!euros!per!àpat!i!quan!s’acaba!s’emporten!els!nens!a!dinar!a!casa.!Hi!ha! famílies!que!prefereixen!deixarSlos!a!dinar!tres!dies!per!setmana!a!l’escola!i!els!altres!dos!dies! se’ls!emporten!a!casa,!així!els!dura!l’ajut!tot!el!curs.!Tot!i!així!hi!ha!famílies!que!si!no!els!han! donat!l’ajut!no!poden!pagar.!No!et!puc!donar!un!nombre!exacte!de!famílies!perquè!va!variant.! Hi!ha!més!nens!i!nenes!que!van!a!dinar!a!casa.!!Abans!es!quedava!tothom!a!dinar!a!l’escola!i! ara!n’hi!ha!12!que!van!a!dinar!a!casa.!!De!tota!manera!12!de!222!són!pocs.!! ! ' 3.'Hi'ha'hagut'un'gran'increment'de'les'soljlicituds'de'beques'per'a'material'escolar,' llibres...?! Des!de!fa!tres!anys!que!no!hi!ha!beques!per!a!material!escolar,!ni!per!a!llibres,!ni!per!a!llibres! socialitzats.!No!es!pot!demanar!l’ajut!perquè!no!existeix.! ! 4.'Com'creu'que'pot'afectar'psicològicament'als'nens'el'fet'de'passar'de'tenir'tot'el'que' volen'a'tenir'lo'just'per'arribar'a'finals'de'mes'o'ni'això?' Penso!que!tot!depèn!de!com!ho!visquin,!de!com!se’ls!expliqui!i!de!l’edat.!Pot!ser!molt!educatiu! aprendre!a!passar!amb!menys!recursos.!És!poc!pedagògic!que!les!criatures!tinguin!tot!el!que! desitgen.!Segur!que!al!començament!els!pot!crear!desconcert,!però!amb!amor!i!seguretat!per! part!dels!pares!poden!entendre!la!situació!familiar.! ! ' '

!

15"


5.'Creu'que'psicològicament'afectarà'més'el'fet'd'estar'en'una'crisi'econòmica'tant'forta'als' nens'que'abans'de'la'crisi'ja'tenien'dificultats'per'arribar'a'finals'de'mes'o'afectarà'més'als' nens'que'abans'es'trobaven'en'una'situació'benestant?' És!possible!que!afecti!més!als!nens!en!situació!benestant!perquè!els!altres!ja!estan!més! acostumats!a!passar!amb!poca!cosa.!Fa!de!mal!dir,!segur!que!afecta!a!tots.!Els!que!estan!a! mínims!i!passen!a!!no!tenir!res!segur!que!viuen!una!situació!molt!dura.!Insisteixo!que!és! important!!l’edat!de!l’infant!!per!poder!entendre!el!que!passa!a!la!família.!! ! 6.'Els'nens'acostumen'a'mostrar'els'problemes'de'casa?'o'els'reflecteixen'en'dibuixos' inconscientment?! Els!nens!no!acostumen!a!explicar!les!misèries.!Si!són!petits!no!són!conscients!del!que!passa!i!no! ho!saben!explicar!per!més!que!notin!coses!a!casa.!Sincerament!no!sé!si!fan!dibuixos!referents! al!tema.!Ho!hauria!de!preguntar!a!les!mestres.! En!aquest!moment!no!crec!que!a!l’escola!hi!hagi!cap!família!tan!necessitada!i!si!hi!és!ja!s’ha! espavilat!per!anar!als!serveis!socials!a!buscar!ajuda.! ! ' 7.'Qui'acostuma'a'detectar'aquests'problemes?' La!secretària!de!l’Ampa!veu!que!hi!ha!rebuts!retornats!pel!banc.!De!vegades!és!la!pròpia!! família!qui!ve!directament!a!l’escola!i!ens!diu!que!no!poden!pagar.!! ! ' 8.'Es'responsabilitat'de'l'escola'detectar)los'o'ho'han'de'fer'els'pares?' És!responsabilitat!dels!pares,!però!es!treballa!conjuntament!i!si!la!mestra!té!indicis!que!hi!ha! problemes!a!la!família!ho!diu.!Es!nota!quan!es!demana!a!les!criatures!que!portin!coses!de!casa,! per!exemple!els!ingredients!per!fer!panellets,!i!no!les!porten.! ! ' 9.'Una'vegada'es'detecten'aquests'problemes'com'es'poden'solucionar?'de'qui'és' responsabilitat?! A!l’Escola!existeix!una!Comissió!Social!formada!per!la!direcció!del!centre,!la!treballadora!social,! la!psicopedagoga,!el!mestre!d’educació!especial!i!la!secretària!de!l’AMPA.!La!comissió!es! reuneix!periòdicament!i!tracta!tots!els!casos.!Es!busquen!ajudes!i!solucions.!! !Parlem!amb!la!família!i!els!enviem!a!Serveis!Socials.!Retenim!el!rebut!de!l’escola!si!ens!porten! un!informe!de!la!treballadora!social!!que!justifiqui!la!situació!econòmica.! ! '

!

16"


10.'Hi'ha'convenis'entre'les'escoles'i'els'serveis'socials'per'ajudar'a'solucionar'els'problemes' pels'quals'estan'passant'moltes'famílies?'qui's'encarrega'de'fer'què?! !Aquesta!pregunta!ja!està!contestada!a!la!resposta!de!l’anterior.! ! 11.'Arribat'aquest'moment'en'que'la'crisi'ens'ha'afectat'a'tots,'ajudar'a'aquest'nens'ha'de' venir'només'per'part'dels'pares'i'les'escoles?'o'es'necessària'una'intervenció'mes'global?! Rotundament!ha!de!ser!una!intervenció!més!global.!

' ' Gràcies!a!aquesta!entrevista!podem!comprovar!que!hi!ha!moltes!famílies!afectades!per! la!crisi,!potser!no!pateixen!tant!com!en!d’altres!barris!però!la!crisi!afecta!a!tothom! d’una!manera!o!altre.!També!ens!mostra!diferents!classes!de!famílies,!unes!accepten! que!la!crisi!els!ha!afectat!completament!i!no!tenen!vergonya!a!dirSho!al!centre!perquè! junt!amb!els!Serveis!Socials!la!puguin!ajudar!a!sortirSse’n!i!a!que!no!sigui!tant!dur!per!a! la!família!i!sobretot!per!al!nen!en!concret.! Hi!ha!una!altre!classe!de!famílies!que!saben!perfectament!que!no!poden!pagar!però!tot! hi!això!envien!els!pagaments!i!rebuts!a!l’escola!encara!que!saben!que!el!banc!els! acabarà!retornant!tard!o!d’hora,!quan!això!passa!l’escola!posa!tots!els!mitjans!perquè! la!família!pugui!trobar!alguna!solució.! ! ! ! ! ! ' ' ' ' ' '

!

17"


6.Transcripció'de'l’entrevista'realitzada'a'Mercè'Bassedes'Ballús,'psicòloga'i' assessora'de'la'Síndica'de'Greuges'de'Barcelona:' ' Com'creu'que'pot'afectar'psicològicament'als'nens'el'fet'de'passar'de'tenir'tot'el'que'volen'a' tenir'lo'just'per'viure?' ! Bona!pregunta.!A!veure....,!Jo!penso!que!els!nens!de!les!famílies!que!jo!conec,!que!són! les!que!venen!aquí!perquè!se!senten!maltractades!per!l’Administració,!perquè!no!reben!tot!el! que!haurien!de!rebre,!i!tot!això,....elles!quan!venen!sempre!parlen!dels!fills,!però!no!parlen!mai! de!com!els!afecta,..!no!parlen,!normalment!sembla,!sembla,!que!els!nens!no!pateixen,!sembla! eh.!No!se!si!perquè!ells!no!s’hi!fixen!o!perquè!no!volen!fixarSs’hi,!m’entens?.!!Ells!si!que!venen! molt!preocupats!perquè!no!poden!donar!als!seus!fills!tot!allò!que!demanen,!però!no!tant! perquè!ells!ho!demanin!ara!i!abans!no!sinó!que!van!demanar!les!mateixes!coses!i!ells! normalment,!les!famílies!que!em!venen!a!veure!aquí!han!estat!acostumats!a!donarSl’hi!bastant! i!ara!la!feina!(!que!jo!això!ja!no!se!com!s’ho!maneguen)!és!poderSl’hi!dir!que!no,!que!no!se!què..! .!Jo!crec!que!el!més!important!de!tot!es!centra!en!el!tema!de!l’alimentació.!Hi!havia!una!mare,! que!té!molts!pocs!diners!i!té!dos!fills!petits,!que!em!deia!que!no!entenia!perquè!la!treballadora! social!li!recriminava!d’alguna!manera!que!li!comprés!“donuts”,!per!exemple,!al!seu!fill!petit! quan!no!tenien!diners!per!comprarSli.!I!la!mare!aquesta!em!deia:!“però!sinó!puc!donarSli!alguna! petita!cosa!que!al!nen!li!faci!ilrlusió!em!sento!malament”.!Però!clar!la!treballadora!social!què!li! deia,!li!deia!“!Bueno!però!és!que!has!de!pensar!que!tens!pocs!diners!i!que!els!has!de!aprofitar! bé!i!donar!aquests!capritxos!en!els!nens!no!és!bo”.!Clar,!això!és!una!realitat!però!també!com!a! mare!s’entén!que!de!tant!en!tant!vulgui!fer!content!a!aquell!nen!no?!I!clar,!jo!m’imagino!que! potser!ells!no!ho!relacionen!amb!la!crisi!però!si!els!nens!estan!més!tristos,!fan!més!pataletes!o! contesten!pitjor!això!ho!fan!precisament!perquè!noten!alguna!cosa.!Noten!que!passa!alguna! cosa!i!que!a!casa!hi!ha!,!Bueno!una!mica!de!crisi!a!nivell!familiar!que!d’alguna!manera!els! afecta.!Ara!clar,!jo!no!conec!l’opinió!dels!nens,!jo!conec!l’opinió!dels!pares!que!venen!aquí,!i!no! se!si!els!afecta!més!a!uns!que!a!altres,!com!tu!preguntes.!No!se,!jo!m’imagino!que!deu!afectar! més!als!que!ho!han!tingut!tot!i!ara!no!poden!tenir.!La!dificultat!està!amb!els!pares!de!saber! explicar.!I!això!si!que!penso!que!ho!han!de!fer!els!pares.!Els!pares!no!han!d’amagar!la!situació! que!estan!vivint.!No!l’han!de!dramatitzar!de!cap!manera,!però!si!que!han!de!poder!explicar!què! està!passant!a!casa!seva.!Per!que!si!li!demana!unes!bambes!de!marca,!val,!no!li!pot!comprar.!I! Això!ho!ha!de!poder!explicar.!El!que!passa!és!que!molts!pares!són!reticents!a!això!i!fan! l’impossible!per!comprarSles.!Perquè!clar,!ells!temen!la!reacció!dels!nen,!no?.!I!en!canvi!jo! penso!que!en!una!família!que!educa!bé!als!seus!fills,!han!de!poder!plantejar!que!s’han!de!fer! unes!prioritats!i!que!aquesta!no!és!una!prioritat,!per!exemple!no?.!Però!Bueno,!no!deu!ser! fàcil.!No!deu!ser!fàcil,!i!també!parlem!de!segons!quines!edats,!clar.!Si!son!molt!petits!no!cal! explicar!res,!però!entendre!una!mica!les!seves!rabietes!i!tot!això.!No!culpabilitzarSse!els!pares,! però!clar,!els!pares!es!culpabilitzen!sempre,!eh...! !

!

' '

!

18"


Els'nen'acostumen'a'mostrar'els'problemes'de'casa?' Jo!crec!que!no!els!mostren!molt,!però!els!mestres!per!exemple!se!n’adonen.!Se!n’adonen!de! que!alguna!cosa!passa.!Aquesta!és!la!gran!SORT!de!que!els!nens!estiguin!escolaritzats!!!Perquè! precisament!jo!penso!que!els!mestres!son!els!que!més!veuen!que!alguna!cosa!passa!a!la! família.!Ara,!que!ells!ho!demostrin...!potser!tampoc!ho!demostren!explicantSho,!però!les! mestres!veuen!els!dibuixos!de!vegades,!o!veuen!com!juguen!al!pati,!si!es!relacionen!si!no...,! veuen!per!exemple!com!davant!d’una!frustració!com!reaccionen.!Clar,!elles,!les!mestres,!per!a! mi!son!els!millors!detectors!de!que!alguna!cosa!passa.!I!ara,!ja!lligo!amb!una!altra!cosa,!amb! una!de!les!preguntes!que!em!vols!fer.!Elles!detecten!que!alguna!cosa!passa.!Llavors!que!es!fa?! Ells!(!els!mestres!)!tenen!l’ocasió!de!parlar!amb!els!pares!i!poden!dir!d’alguna!manera!que!a! aquest!nen!li!passa!alguna!cosa.!Però!si!ja!quan!la!família!que!veuen,!veuen!que!és!una!família! que!no!pot!tirar!endavant!sola,!llavors!és!quan!jo!hi!veig!molt!important!la!coordinació!amb!els! Serveis!Socials.!En!algunes!zones,!penso!que!en!quasi!totes,!hi!han!unes!comissions!(que!els!hi! diuen!),!que!es!troben!periòdicament:!assistents!socials,!dels!centres!de!Serveis!Socials!i! mestres!de!l’escola.!Allà!és!el!moment!de!plantejar!aquells!casos!que!preocupen.!I!com!tu!dius! molt!bé,!buscar!solucions.!I!han!de!ser!solucions!pactades!entre!l’escola!i!els!serveis!socials.!Si! els!serveis!socials!ja!coneixen!la!família!poden!explicar!a!l’escola!què!estan!fent,!i!si!no!la! coneixen!l’hauran!de!cridar!per!detectar!les!mancances!que!tenen!ara.!Però!és!un!bon!inici!de! colrlaboració!per!intentar!canviar!alguna!cosa.!Bueno,!els!serveis!socials!poden!canviar!el!que! poden!canviar,!que!tampoc!és!molt....!Però!si!més!no,!tenen!les!treballadores!socials,!tenen! educadors!socials,!tenen!psicòlegs.!EL!mateix!psicòleg!del!centre!de!serveis!socials!pot!tenir! alguna!conversa!amb!els!pares!per!ajudar!a!enfrontar!aquesta!realitat!nova!per!als!seus!fills,! poden!parlarSne!i!els!pot!orientar.!Jo!crec!que!és!molt!un!treball!de!coordinació.!Molt,!molt.!! No!se!si!hi!havia!alguna!cosa!diferent!de!lo!que!em!volies!preguntar?! ' Si'Bueno,'si'és'responsabilitat'de'l’escola'detectar'els'problemes?' DetectarSlos!ho!fan!molt!bé,!però!l’important!és!veure!quina!sortida.!Per!què!clar,!estem! parlant!de!crisi!econòmica,!val?.!L’escola!no!donarà!feina!als!seus!pares,!això!és!evident.! Aleshores!ha!de!coordinarSse!amb!aquells!estaments,!com!els!Serveis!Socials,!que!poden! conèixer!aquesta!família!des!d’un!altre!angle!i!buscar!conjuntament!solucions.!I!deixar!que!el! nen!s’expressi!amb!tota!la!seva!naturalitat.! ! Ja'però,'a'vegades,'els'nens'tampoc'ho'expressen'tot,'no?' No,!exactament.!Per!això!ells!ho!detecten!no!tant!per!el!que!els!expliquin!si!no!per!el!que! veuen.!Si!una!mestre!sap!que!un!nen!està!passant!per!una!situació!greu,!també!té!una!altra! comprensió!del!comportament!del!nen.!Si!no!porta!els!deures!fets,!es!pot!mirar!que!els!pugui! fer!a!l’escola.!Clar!cal!buscar!solucions!que!no!comprometin!i!no!culpabilitzin!als!pares!de!tot! això.!Perquè!a!vegades!els!pares!prou!feina!tenen!ells!per!sortirSse’n.!I!si!que!és!responsabilitat! dels!pares,!clar!que!sí.!Però!veus!famílies!molt!deteriorades!que!!difícilment!poden!educar!com! ho!farien!amb!unes!altres!circumstàncies.! !

19"


Una'vegada'detectats'els'problemes,'com'es'poden'solucionar?''I,'Arribat'aquest'moment'en' que'la'crisi'ens'ha'afectat'a'tots,'per'ajudar'a'aquests'nens'la'intervenció'no'hauria'de'ser'a' nivell'més'global?! Sí,!jo!penso!que!sí.!És!el!que!dèiem.!És!bàsic.!L’escola!arribarà!on!arribarà,!i!pot!fer!molt!bona! feina.!Però!es!necessita!l’altra!pota:!els!serveis!socials.!Perquè!seran!els!que!treballaran!amb!la! família,!ells!a!la!vagada!es!posaran!en!contacte!amb!entitats!socials!que!poden!ajudar!per! exemple!amb!aliments,!o!els!poden!inscriure!en!centres!oberts!on!passar!tota!la!tarda!els! nanos!i!fer!els!deures!allà.!Realment!enviar!el!problema!de!l’escola!cap!als!serveis!socials,!no!és! tant!dir!ara!te!n’ocupes!tu.!No,!és!la!base!per!fer!un!treball!coordinat,!que!és!la!base.!Obrir!a! totes!les!entitats!socials!que!treballen!al!barri.!!Com!més!persones!intervenen!millor!!Sempre!i! quant,!això!és!molt!important,!algú!lideri!aquest!tema.!Perquè!si!no,!un!per!l’altre,!!es!pot! arribar!a!no!fer!res!.!Algú!o!ha!de!liderar,!quí!ha!de!ser?!Això!ho!han!de!triar!ells.!I!aquestes! comissions!,!han!de!servir!per!això.!Ha!d!’haverShi!un!lideratge,!no!pot!ser!que!cada!un!faci!el! que!li!doni!la!gana!pel!seu!comte.!Això!és!molt!important,!si!no!un!per!l’altre!es!queden!coses! per!fer.!Però!Bueno,!el!que!és!evident!és!que!l’escola!sola!no!pot.!No,!però!és!qui!pot!detectar! més.!En!saben!molt!les!mestres.!Molt!!Potser!que!el!parlar!amb!els!pares!sigui!suficient,!o!que! no!i!els!tinguin!de!derivar!als!serveis!socials.!I!aleshores!conjuntament!agafar!el!tema!aquest!i! veure!què.! ! A'les'escoles'del'Raval,'amb'nens'que'abans'ja'tenien'problemes,'ara'que'la'crisi'és'més' greu,'els'nens'com'ho'viuen?' Si,!jo!penso!que!tots!els!nens!ho!noten,!si!els!baixen!els!regals....!.!Ells,!a!veure,!el!que!a!mí!em! preocupa!més!és!l’alimentació.! ! Hi'ha'nens'que'potser'l´únic'àpat'que'fan'és'el'del'cole..' Si!per!això!la!ventatge!de!que!els!pares!acceptin!d’apuntarSlos!a!centres!oberts,!! Esplais,!!!!ja!que!allà!berenen!i!a!part!fan!els!deures.!Però!la!realitat,!la!pobresa,!sobrevinguda,! segurament!es!més!dura,!perquè!has!de!fer!més!renuncies,!que!no!pas!quan!estàs!vivint!en! una!pobresa!constant.!Jo!m’imagino!que!la!sobrevinguda!ha!de!ser!més!dura,!a!part!de!pels! nens,!!per!als!pares.!! ' Molts'pares'no'ho'acceptaran'i'voldran'demostrar'a'l’escola'que'ells'estan'bé.'' Aquí!està!!I!això!va!en!detriment!dels!nens.!Però!ja!et!dic!els!mestres!ja!ho!detecten!a!no!ser! que!els!pares!diguin!que!no!passa!res!i!amaguin!les!circumstàncies!que!estan!vivint.!J!penso! que!és!el!pitjor!que!poden!fer.!Però'molts'pares'no'ho'deuen'voler'acceptar.'Potser.!Aquí!les! escoles!han!de!dir!si!és!fàcil!per!ells!detectar!aquestes!realitats.! !

!

20"


7.Exemple:' La!millor!manera!de!saber!com!afecta!la!crisi!als!nens!es!preguntantSli!a!un!nen!de!forma! indirecte,!com!podria!ser!la!següent!pregunta:!Que!heu!fet!aquest!estiu?!! Cada!any!des!de!l’inici!de!la!crisi!la!situació!anirà!empitjorant,!excepte!algunes!excepcions.! Jo!vaig!fer!aquesta!pregunta!a!uns!germans!d’una!escola!de!Barcelona!i!aquestes!van!ser!les! seves!respostes:! Pau!(8!anys),!Joan!(6!anys).....!què!heu!fet!aquest!estiu?! ! Setembre'2009:Uaaaa....!moltíssimes!coses:!colònies!a!la!platja,!hem!anat!amb!els!pares!amb! avió!i!tren,!hem!dormit!a!hotels....!Ha!estat!Xulíiiiiiiiiiiiisim...!Hem!jugat!molt!tots!4.! ! Setembre'2010:!Hem!anat!de!colònies,!i!hem!passat!4!dies!a!la!casa!del!poble.! ! Setembre'2011:!Hem!anat!amb!els!pares!a!passar!uns!dies!al!poble!dels!avis.!!Hem!estat!uns! dies!tots!4!i!uns!dies!la!mare!marxava!a!treballar!i!ens!cuidava!el!pare,!però!no!volia!jugar!amb! nosaltres!com!sempre.! ! Setembre'2012:!Mentre!la!mare!treballava!hem!anat!a!casa!els!avis.!I!algun!cap!de!setmana! hem!anat!a!la!nova!casa!del!pare.! ! Setembre'2013:!Ens!hem!canviat!de!casa.!Ara!vivim!a!casa!els!avis,!amb!la!mare,!i!algun!dia!ha! vingut!el!pare!a!dir!hola.! ! Aquest!és!un!gran!exemple!dels!efectes!de!la!crisi!sobre!les!famílies!amb!nens!i!de!com!ho! viuen!ells,!ells!no!s’adonen!que!el!pare!s’ha!quedat!sense!feina!o!que!el!pare!i!la!mare!ja!no! estan!junts,!ells!ho!veuen!tot!des!d’un!altre!punt!de!vista,!més!innocent!però!alhora!més! sincer,!ells!si!veuen!que!canvia!alguna!cosa!d’un!any!a!l’altre!ho!diuen,!potser!perquè!no!saben! el!que!això!significa,!o!simplement!perquè!a!la!seva!realitat!no!es!tan!greu!que!els!pares! s’hagin!separat!o!que!el!pare!estigui!a!l’atur.! ! ! !

!

21"


8.Aclaracions'de'conceptes:' ' Recessió'econòmica:''La!macroeconomia!considera!com!a!recessió!un!període!de!creixement! negatiu!del!PIB!d’una!economia!de!durada!igual!o!superior!a!dos!trimestres.!Una!situació!de! recessió!continuada!rep!el!nom!de!depressió!econòmica,!i!una!recessió!breu!es!coneix!com!a! correcció!econòmica.!! PIB:!Son!les!sigles!!de!“producte!interior!brut”!o!bé!“producte!intern!brut”,!el!PIB!es!la!suma!de! tots!els!béns!i!serveis!finals!produïts!en!un!espai!econòmic!durant!un!període!de!temps! determinat,!normalment!un!any,!excloent!el!consum!intermedi!utilitzat!en!la!producció.'! Valors'borsaris:'Els!valors!borsaris!s’agrupen!en!diferents!mercats!segons!les!seves! característiques.!Hi!ha!títols!de!renda!fix,!renda!variable!o!bé!derivats,!també!hi!ha!divisions! segons!la!propietat!del!títol!(públic!o!privat).' ! Sou:!El!sou,!o!salari,!és!el!pagament!que!rep!un!treballador!o!assalariat!per!la!seva!feina.!Es!pot! rebre!mensualment!(es!la!forma!més!generalitzada),!setmanalment!(es!dona!en!feines! puntuals!o!de!baixa!qualificació!dientSse!setmanada)!o!quinzenalment.!S’anomena!jornal!quan! es!rep!per!dia!treballat!o!per!una!tasca!determinada.!El!salari!pot!ser!en!especies!o!bé!en! diners,!la!forma!mes!habitual!avui!en!dia.! Política'monetària:!La!política!monetària!es!una!política!econòmica!que!fa!servir!la!quantitat! de!diners!com!a!variable!de!control!per!assegurar!i!mantenir!l’estabilitat!econòmica.!Es!pot! aplicar!per!a!incrementar!la!quantitat!de!diners!(política!monetària!expansiva)!o!per!reduirSla! (política!monetària!restrictiva)! Crisi'financera:!La!crisi!financera!o!crisi!bancària!te!com!a!factor!principal!la!crisi!del!sistema! bancari.!Es!manifesta!amb!el!tancament!d’entitats!bancàries,!reduccions!del!crèdit!general...! Política'econòmica:'La!política!econòmica!és!el!conjunt!d’estratègies!i!accions!que!fan!els! governs!i!,!en!general,!l’estat!per!conduir!i!influir!sobre!l’economia!dels!països.!Aquesta!política! esta!formada!pel!conjunt!de!lleis,!mesures,!regulacions,!subsidis!i!impostos!que!alteren!els! incentius!econòmics!per!obtenir!unes!finalitats!o!resultats!econòmics!específics.! Crèdit:'Un!crèdit!dins!de!l’economia!es,!generalment,!un!recurs!per!!a!l’empresa!o!els! particulars.!Engloba!les!diferents!activitats!de!prestar!diners,!que!adopten!la!forma!de! contractes!de!préstecs!bancaris!o!de!ajornaments!de!pagaments!d’un!proveïdor!a!un!client.!Un! crèdit!generalment!es!portador!d’un!interès!financer!que!ha!de!pagar!el!beneficiari!del!crèdit! al!prestador.! Crisi'de'sobreproducció:'Una!crisi!de!sobreproducció!es!dona!quan!la!oferta!es!molt!més! elevada!que!la!demanda,!això!acostuma!a!passar!quan!abans!hi!ha!hagut!una!gran!demanda! d’aquell!producte,!llavors!han!fabricat!molta!mes!oferta!per!poder!assolir!el!nivell!de!demanda! i!al!haverShi!tanta!oferta!la!demanda!baixa!perquè!el!producte!ja!no!es!de!tant!interès.! Exemple:!Hi!ha!molta!demanda!de!cotxes,!una!empresa!en!fabrica!la!quantitat!corresponent!a! la!demanda!i!en!fabrica!mes!per!assolir!demanda!futura!

!

22"


Sectors'de'l’economia:'Hi!ha!3!sectors!principals!dins!l’economia!espanyola,!el!primari! (engloba!les!activitats!relacionades!amb!els!recursos!naturals!sense!que!siguin!transformats! per!exemple!l’agricultura),!el!secundari!o!industrial!(inclou!totes!les!activitats!que!transformen! físicament!les!matèries!primeres,!per!exemple!l’industria!tèxtil.)!i!el!terciari!o!de!serveis! (Aquest!inclou!la!resta!d’activitats!no!incloses!en!els!sectors!anteriors,!caracteritzades!per!a!la! prestació!de!serveis).!! Zona'euro:'La!zona!euro,!també!coneguda!com!a!eurozona,!és!el!conjunt!d’estats,!membre!de! la!Unió!Europea,!que!han!acceptat!l’euro!com!a!moneda!oficial!(17!estats!en!total),!i!han! format!una!unió!monetària.!! Macroeconomia:!La!macroeconomia!es!la!branca!de!l’economia!que!estudia!l’estructura!i!la! presa!de!decisions!d’una!economia!sencera,!ja!sigui!nacional,!regional!o!global.!La! macroeconomia!considera,!per!exemple,!la!producció!total!dels!béns!i!serveis,!sovint! presentada!en!el!PIB,!i!els!seus!components!com!ara!les!despeses!agregades!dels!consumidors,! la!inversió!privada,!el!consum!i!les!inversions!del!govern.! EPA:'Es!la!“encuesta!de!población!activa”.!És!una!investigació!continua,!que!es!fa! trimestralment,!dirigida!a!les!famílies.! Serveis'Socials:'!Els!Serveis!Socials!són!un!organisme!de!la!generalitat!que!tenen!com!a! objectiu!assegurar!i!garantir!el!benestar!social.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

23"


! ! ! ! ! ! ! ! !

ANNEX' ' ' ' ' '

!

24"


'

!

!

25"


Els Nens de la crisi  

Autora: Mariona Arranz Tresserra | Elena Carbonell | Crisi econòmica, Pobresa infantil

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you