Page 1

Treball de Recerca

2013 Hi ha variables comunes entre pacients al·lèrgics als àcars?

Domingo Serra Serra Dirigit per Núria Dalmau Homs

2n de Batxillerat 2.4 IES Montserrat 6 / 11 / 2013


Agraïments

Agraeixo al Dr. Víctor Iraola i al Dr. Jerónimo Carnés del Departament d’Investigació en al·lèrgia de Laboratorios Leti, pel seu suport i ajut en la part tècnica del treball. Agrair també al Dr. Pau Amat del centre mèdic AL·LERGO CENTRE i al Dr. Antonio Luís Valero de l’HOSPITAL QUIRON, per obrir-me els seus consultoris i accedir directament als pacients estudiats en aquesta recerca. Finalment donar gràcies al meu germà com a pacient patidor de l’al·lèrgia als àcars.


Introducció del treball

L’al·lèrgia és una reacció de defensa de l’organisme contra substàncies externes que penetren en el cos. Les persones al·lèrgiques les intenten neutralitzar mitjançant mecanismes que es tornen perjudicials contra el propi organisme. Per desenvolupar una al·lèrgia s’ha de sumar la genètica i l’ambient. L’al·lèrgia no apareix només en persones predisposades, el que fa pensar que el tipus d’ambient pot condicionar la seva aparició i pot estar relacionat amb els símptomes. Motiu del treball M’agrada el món dels animals i la seva interacció amb els humans. A la família hi ha gent al·lèrgica als àcars i m’agradaria descobrir més sobre aquesta al·lèrgia. Hipòtesi Existeixen condicions ambientals que són comunes entre els pacients al·lèrgics als àcars? Es relacionen amb la simptomatologia? El treball està estructurat en diferents fases: Primera fase: Descripció dels àcars i factors ambientals que influeixen en el creixement de les poblacions d’àcars domèstics. Segona fase: Descripció de l’al·lèrgia als àcars (causes, tractaments, control ambiental i consells). Tercera fase: Explicació de l’estudi efectuat per demostrar la hipòtesi. En aquesta fase es relata el treball de camp que s’inicia amb estades al consultori Al·lergo Centre per cercar la informació dels pacients. Es completa amb una visita a un laboratori especialista en productes d’al·lèrgia (Laboratorios Leti), un anàlisi de la pols en el domicili i a l’institut, i una entrevista a dos al·lergòlegs. Quarta fase: Tractament de les dades per obtenir conclusió final.

resultats. Comentaris i la

Metodologia S’han efectuat qüestionaris en els quals es pregunten variables que presumptament són freqüents en pacients al·lèrgics als àcars, segons la bibliografia i l’entrevista als experts. S’han preguntat a 75 pacients entre la consulta Al·lergo Centre i coneguts particulars. S’ha fet un estudi exploratori-descriptiu de les dades obtingudes amb un estudi estadístic de la distribució percentual de les variables expressant l’interval de confiança i l’error estàndard.


Per estudiar la independència (o no) entre dues variables categòriques1, s’ha efectuat un estudi exploratori utilitzant el Test d’independència de khi quadrat x2. També s’ha recollit pols de l’institut i d’una casa d’un pacient i s’ha analitzat per el Departament d’Investigació de Laboratorios LETI.

1

Variables categòriques: variables de tipus qualitatiu. Només poden pendre un nombre concret de valors o modalitats.


Índex 1. Els àcars 1.1

Introducció..................................................................................................1

1.2

Què són?....................................................................................................1

1.3

Generalitats sobre els àcars.......................................................................2

1.4

Posició taxonòmica.....................................................................................2

1.5

Classificació................................................................................................3 1.5.1 Subordre Parasitiformes (Anactinotrichida).......................................3 1.5.2 Subordre Acariformes (Actinotrichida)...............................................4

1.6

Morfologia bàsica........................................................................................4

1.7

Morfologia interna.......................................................................................6

1.8

Característiques dels principals grups d’àcars presents en la pols domèstica.............................................................................................7

1.9

Biologia dels àcars domèstics.....................................................................12 1.9.1 Equilibri hídric.....................................................................................12 1.9.2 Alimentació.........................................................................................13 1.9.3 Reproducció.......................................................................................13

1.10 Factors que influeixen en les poblacions d’àcars domèstics......................14 1.10.1 Fongs, malalties i depredació...........................................................14 1.10.2 Humitat ambiental.............................................................................14 1.10.3 Temperatura.....................................................................................14


2

Al·lèrgia als àcars

2.1

Antecedents...............................................................................................15

2.2

Espècies d’àcars implicades en la reacció al·lèrgica................................15 2.2.1 Àcars d’importància al·lèrgica en l’ambient domèstic.....................15

2.2.2 Distribució i abundància dels àcars en les cases............................15 2.3

Causes.......................................................................................................16

2.4

Efecte en els humans.................................................................................16

2.5

Tractaments...............................................................................................16

2.6

3

2.5.1

Farmacològics.............................................................................16

2.5.2

Control ambiental dels àcars de la pols......................................17

2.5.3

Consells pel tractament en la habitatge......................................19

Opinió de l’expert.......................................................................................20 Disseny de l’estudi

3.1

Hipòtesi de l’estudi....................................................................................21

3.2

Treball de camp........................................................................................21 3.2.1

Descripció.................................................................................21

3.2.2

Visita a un laboratori especialista en productes per l’al·lèrgia (Laboratorios Leti).....................................................22

3.2.3

Tipus d’àcars a l’escola i domicili familiar................................26

3.2.4

Entrevista a especialistes al·lergòlegs. (Dr.Amat, Al·lergo Centre i Dr. Valero, Hospital Quiron).........27

3.3 Anàlisi exploratori de les dades. Estadística descriptiva. Resultats. Comentaris.............................................34

4

Conclusió....................................................................................................54


5

Bibliografia................................................................................................56

6

Figures ......................................................................................................56

7

Annexes Annex I

Qüestionari dels pacients

Annex II

Dades globals

Annex III

Tractament estadístic. Relació de variables.


1.Els Àcars 1.1 Introducció Els àcars són, després dels insectes, els artròpodes2 més nombrosos de la terra. Per tant els éssers humans estan en contacte amb moltes espècies d’àcars. Algunes d’aquestes són perjudicials per a l‘home, encara que hi ha alguns que fan funcions molt importants i positives com la descomposició de la matèria vegetal. Una altre funció és la de controladors de plagues o control de les males herbes. També són utilitzats com indicadors del grau de contaminació del terra o com indicadors de medicina forense(1,2). Dins dels aspectes perjudicials, moltes especies poden constituir una plaga en cultius y productes alimentaris. Des del punt de vista sanitari causen malalties al·lèrgiques, són portadors de malalties i contribueixen a la seva difusió. Com a causants de malalties al·lèrgiques destaquen principalment els Astigmata pernsents en la pols domèstica, que produeixen asma i dermatitis atòpica. També poden viure en les farines i produir reaccions greus(3-5).

1.2 Què són? Els àcars són aràcnids, és a dir, són quelicerats3 pedipalps4 i tenen 4 parells de potes. Dintre dels aràcnids formen part del grup més divers i ric en espècies. S’han descrit unes 45.000 especies, i solament un 5% s’ha classificat. Moltes d’aquestes característiques apareixen en altres grups d’aràcnids per això s’han arribat a classificar de forma errònia .

Figura 1 - Àcar

2

Artròpodes: Grup d’animals invertebrats amb membres articulats i simetria bilateral que comprèn, entre d’altres, els insectes, els aràcnids, els miriàpodes i els crustacis. 3 Quelicerats : artròpodes amb quatre parells de potes , amb el cap fusionat amb el tòrax y abdomen. 4 Pedipalp: Apèndix cefàlic articulat, parell d’un altre, dels aràcnids araneids.


1.3 Generalitats sobre els àcars Els àcars són petits artròpodes microscòpics amb una mida compresa entre 0,25 i 0,35 micres, són cecs, amb fotofòbia5 i emparentats taxonòmicament amb paparres, aranyes i l'àcar de la sarna. Tenen un cicle de creixement (d'ou a adult) de 25 dies a 25 ºC. Per al seu creixement resulta òptima una temperatura de 20-30 ºC i una humitat relativa d'entre el 70%-80%, sent la humitat el factor més important que determina el grau d'infestació d’àcars. Dins de les cases, se’n troben en els llençols, edredons, coixins, catifes, cortinatges, mobles, peluixos i matalassos. Els sofàs i els matalassos, retenen molta humitat, i són un excel·lent microhàbitat per els àcars. En ells, els àcars troben els tres factors que necessiten, humitat i calor (procedent de la transpiració del pacient quan dorm) i menjar (escates de pell humana)(6).

Figura 2 - Àcar

1.4 Posició taxonòmica Els àcars són el grup biològic més abundant i divers dintre dels aràcnids. El seu nom deriva de la paraula llatina acarus que a la vegada deriva del grec akari, i la primera menció coneguda s’atribueix a Aristòtil en la seva Historia animalum. Els àcars són un dels grups d’animals terrestres més antics i la seva existència es coneix des de fa casi 400 milions d’anys(1). S’han descrit fins ara 46.000 espècies, de 5.500 gèneres que pertanyen a 1.700 famílies. Els àcars tenen una distribució mundial, han competit amb els insectes per els hàbitats aquàtics y terrestres. S’han trobat àcars en els deserts, pols, tundres6, alta muntanya, coves, mars, sòl oceànic, aigua dolça, aigua termal, etc. Segons les espècies es poden alimentar de tot tipus de plantes, fongs, algues, matèria orgànica, animals en descomposició, altres artròpodes, etc. Pocs grups d’animals tenen la diversitat morfològica i ecològica dels àcars. 5 6

Fotofòbia: Aversió morbosa a la llum. Tundra : Vegetació de les terres àrtiques, sense arbres, constituïda sobretot per pradells i per poblacions de molses i líquens.


Taxonòmicament7, els àcars són una subclasse dintre dels aràcnids, y es reconeixen dos grans grups, que divideixen la subclasse Acari en Parasitiformes i Acariformes(7).

1.5 Classificació En la classificació s’ha seguit la divisió proposada per O’Connor en 1982 en Synopsis and classification of living organisms, que divideix la subclasse Acari en dos superordres: Parasitiformes i Acariformes. Encara que en la actualitat hi han altres nomenclatures que es mostren entre parèntesis. 1.5.1 Subordre Parasitiformes Aquest grup d’àcars té 10.000 espècies que són paràsites dels vertebrats, per exemple la paparra. Dintre d’aquest subordre es troben 4 grups. Opilioacarida (Notostigmata) Aquest petit grup d’àcars es considerat el més primitiu, es tracta d’àcars relativament grans (2-3 mm) que s’alimenten de pol·len, fongs i petits artròpodes. Es troben en la fullaraca dels boscos tropicals i en el sòl de zones semidesèrtiques d’Àfrica, Amèrica, Àsia Central i el Mediterrani. Holothyrida (Tetrastigmata) Petit grup d’àcars. Es tracta de grans àcars depredadors d’insectes que es troben en la fullaraca dels boscos tropicals. Ixodida (Metastigmata) Són les paparres. Es un grup relativament petit, amb una considerable importància en alimentar-se de la sang de mamífers, rèptils i aus. Són àcars molt grans (de 2 a 30 mm) que es distingeixen morfològicament de la resta. Existeixen dos grans grups: les paparres ``dures´´, que tenen un fort escut en el podosomaf i s’alimenten de tot tipus d’animals de sang calenta; i les paparres ``toves´´, que parasiten aus i petits mamífers. Es troben en tot el món però són més freqüents en regions tropicals i subtropicals. Mesostigmata (Gamasida) Presenta una gran diversitat, tant en nombre d’espècies com en la diversitat ecològica. La major part dels Mesostigmata són de vida lliure i depredadors.

1.5.2 Subordre Acariciformes (Actinotrichida) Està format per 3 ordres. És el grup més divers amb més de 30.000 espècies descrites. Prostigmata (Actinedida) 7

Taxonòmicament : Des de el punt de vista de la classificació dels animals i de les plantes.


Són un grup molt gran i complex, s’han descrit més de 20.000 espècies. Existeixen espècies terrestres, marines i de riu. Són depredadors i paràsits. La seva mesura pot variar entre 0,1 i 10 mm. Oribatida (Cryptostigmata) Són un grup molt ampli (10.000 espècies) que formen la fauna del sòl, i s’alimenten de fongs, algues, espores, fulles o fusta. Són àcars de mesura mitjana (de 0,2 a 1,3mm), que es mouen lentament. Astigmata (Acaridida) Són àcars de mesura petit a mitjà (de 0,2 a 1,8mm) d’hàbitat exclusivament terrestre. Entre les 5.500 espècies descrites, es poden trobar sapròfags8, frugívores9 o granívores10.

1.6 Morfologia bàsica Els àcars no tenen característiques exclusives com a grup, ja que les seves característiques morfològiques estan presents també en altres grups d’aràcnids. Però existeixen una sèrie de caràcters que defineixen la morfologia bàsica d’un àcar. La mesura pot variar des de unes 80 micres fins als 3 cm que poden arribar les paparres alimentades. Els àcars tenen el cos insegmentat en el que s'hi poden distingir tres regions: una regió anterior anomenada gnatosoma o capítol, una regió mitjana o podosoma, que porta les potes locomotores, i una regió posterior anomenada opistosoma que, juntament amb el podosoma, al qual s'uneix sense cintura, constitueixen l'idiosoma. El cos està dividit en dos parts: el protosoma i el opistosoma11. La resta del cos, que pot tenir diverses formes, es denomina podosoma. En les peces bucals es troben els pedipalps. Aquests apèndix, normalment en forma de diminutes potes, tenen una funció sensorial y tàctil pel reconeixement del menjar. En aquesta zona es troben també els quelícers, que són els apèndix amb els que l’àcar atrapa l’aliment. En la majoria dels casos tenen pinces amb dents, amb les que trituren l’aliment, o fan forats en la cutícula de les seves preses. L’obertura bucal es troba sota els quelícers. El cos pot tenir diverses coloracions, depenent principalment del tipus d’aliment ingerit. En el dors poden existir parts dures en forma de plaques. I també pot estar cobert de pèls, amb funció protectora i sensorial. En la part ventral de l’idiosoma12 es troben les obertures genitals(8).

8

Sapròfag: que s’alimenta de matèries orgàniques en descomposició. Frugívor: que s’alimenta de fruita. 10 Granívor: que es nodreix de grans. 11 Opistosoma: és la part posterior del cos d'alguns artròpodes. 12 Idiosoma: part del cos dels àcars constituït per el podosoma i el opistosoma. 9


Figura 3 – Divisions principals del cos d’un àcar (Astigmata: Acaridae)

De forma general, els àcars tenen 4 parells de potes articulades en 6 segments, i en la part final de la pota es poden trobar un parell d’ungles que tenen formes diverses. En les potes, al igual que en l’idiosoma existeixen nombrosos pèls amb una funció tàctil i sensorial. En moltes espècies el primer parell de potes funcionen com unes antenes que l‘àcar agita de forma continua.

Figura 4 – Aspecte general d’un àcar (Astigmata: Acaridae).

1.7 Morfologia interna La respiració del àcars es realitza principalment per mitjà de tràquees que acaben en unes obertures externes denominades estigmes, que poden estar localitzades en la mitat anterior del cos o en la base de les potes. Encara que en algun grup d’àcars com els Astigmata no tenen estigmes i la respiració és cutània. La seva petita mesura fa que la proporció entre la superfície del cos y el seu interior sigui suficient per produir un intercanvi gasós eficient a través de la cutícula. Una secreció d’unes glàndules lateroabdominals situades als costats del cos faciliten aquest intercanvi(9).


Figura 5 – Estructures genitals dels àcars (Astigmata: Pyroglyphidae)

El sistema circulatori dels àcars és lacunar13. La hemolimfa és el fluid intern que banya els òrgans presents en la cavitat interna. La hemolimfa transporta l’oxigen i els nutrients, i fa una funció important en la regulació de la pressió hidrostàtica. La circulació s’origina a partir de l’acció de la musculatura del cos i del moviment dels òrgans interns. El sistema nerviós està format per una massa ganglionar a mode de cervell del que s’originen nervis que s’estenen per el cos. Diverses espècies tenen un o dos ulls simples, en altres espècies algunes àrees del cos o dels apèndixs són sensibles a la llum. Els àcars domèstics tenen un sistema digestiu desenvolupat, que inclou boca i peces bucals, glàndules salivals i l’intestí. Un àcar domèstic expulsa aproximadament 20 partícules fecals al dia, amb un diàmetre de entre 10 i 40 micres(9). La reproducció dels àcars és sexual, mitjançant la transferència de l‘esperma del mascle a l’ovari de la femella.

1.8 Característiques dels principals grups d’àcars presents en la pols domèstica Astigmata: Pyroglyphidae

13

Lacunar: Relatiu o pertanyent a les llacunes.


És un grup que són paràsits de la pell de mamífers i de les plomes de les aus. Encara que la major part de les espècies descrites es troben en nius d’aus, existeixen moltes espècies molt adaptades al entorn humà que s’alimenten d’escames de la pell, fongs i altres materials orgànics. En aquest grup s’inclouen les principals espècies importants per l’al·lèrgia com les que pertanyen al gènere Dermatophagoides o Euroglyphus.

Figura 6 – Euroglyphus maynei (Astigmata: Pyroglyphidae)

Figura 7 – Dermatophagoides pteronyssinus (Astigmata: Pyroglyphida).

Astigmata: Acaroidea Dintre d’aquesta superfamília es troben moltes de les espècies més importants des de el punt de vista econòmic al considerar-se plagues de productes emmagatzemats. També tenen importància com a causants de malalties al·lèrgiques, ja que es troben al interior de domicilis. Hi ha diverses famílies en aquest grup però les més importants en quan el punt de vista de l’al·lèrgia són Acaridae i Suidasiide. Acaridae És la família més gran dintre dels Astigmata amb més de 400 espècies. Han colonitzat multitud d’hàbitats i algunes espècies estan associades a diferents grups d’artròpodes.


Figura 8 – Àcars en un pernil

Figura 9 – Tyrophagus putrescentiae (Astigmata: Acaridae)

Figura 10 – Acarus siro (Astigmata: Acaridae)


Suidasiidae Són similars als Acaridae. En moltes referencies apareixen dintre de la família Saproglyphidae.

Figura 11 – Suidasia medanensis (Astigmata Suidasiidae)

Astigmata: Glycyphagoidea Es tracta de una superfamília molt diversa, composta de set famílies i més de 70 gèneres. La major part d’aquestes apareixen associades a mamífers, mentre que unes poques espècies estan associades a les aus i als insectes. Diverses espècies de quatre famílies diferents colonitzen els productes emmagatzemats i en la pols domèstica. Glycyphagidae Existeixen un centenar d’espècies. Es poden trobar en tots els continents, habiten en nius de mamífers i s’alimenten principalment de fongs. Però en quasi tots els gèneres hi ha una o dos espècies que s’han adaptat a l’ambient humà colonitzant els productes emmagatzemats o la pols domèstica.


Figura 13 – Acarus siro (Astigmata: Acaridae)

Figura 12 – Lepidogyphus destructor (Astigmata: Glycyphagidae)

Echymyopodidae Aquesta família té una desena d’espècies en quatre gèneres. El gènere associat a productes emmagatzemats a la pols domèstica és Blomia.

Figura 14 – Blomia tropicalis (Astigmata: Echimyopodidae)

Figura (Astigm


Aeroglyphidae Família composta d’una desena d’espècies en dos gèneres. Àcars similars a les famílies anteriors. Probablement procedeixin de les espècies adaptades a viure a les coves dels ratpenats. El gènere que es sol torbar en la pols domèstica i productes emmagatzemats es Glycycometus. Chortoglyphidae Aquest grup està compost de tres gèneres d’àcars que habiten en nius de mamífers. Encara que l’espècie Chortoglyphus arcuatus es troba en productes emmagatzemats en tot el món.

Figura 15 – Chortoglyphus arcuatus (Astigmata: Chortoglyphidae)

Prostigmata: Cheyletidae Entre els àcars Prostigmata que es poden trobar en el món destaca la família Cheyletidae. És un grup molt extens (més de 500 espècies). Són depredadores d’altres artròpodes. En el interior de les cases també són depredadors d’altres àcars domèstics.

Figura 16 – Cheyletus eruditus (Prostigmata: Cheyletidae)


Prostigmata: Tarsonemidae S’han descrit més de 500 espècies encara que el número d’espècies és molt major. Les que no es troben a les cases són depredadors de fongs i són extraordinàriament abundants.

Figura 17 – Tarsonemus sp. (Prostigmata: Tarsonemidae)

Prostigmata: Altres famílies A més dels grups anteriors es poden trobar al interior de cases encara que el número no és molt elevat, i són ocasionalment importades de l’exterior.

Mesostigmata Es troben en l’interior de les cases i són àcars depredadors, que s’alimenten principalment d’àcars domèstics. Encara que no solen trobar-se en gran número si hi ha varies espècies que es poden trobar en el interior de les cases. Oribatida Són molt comuns en la fauna del terra, i poden considerar-se ocasionalment a l’interior de les cases. En l’ambient domèstic s’alimenten de fongs. Informació extreta a partir de Hughes(8), Fain(10) i van Bronswijk(11).

1.9 Biologia dels àcars domèstics 1.9.1 Equilibri hídric En el micro ambient on viuen els àcars domèstics normalment no hi ha aigua líquida. Encara que els àcars estan compostos per un 70-80% d’aigua, han de conservar aquest percentatge compensant la pèrdua d’aigua amb la que puguin obtenir de l’ambient. Poden obtenir l’aigua quan s’alimenten i de manera passiva per absorció d’aigua de l’entorn.


Quan no tenen suficient humitat es parla d’humitat crítica d’equilibri. La pèrdua d’aigua es superior a la que guanyen i els àcars s’assequen gradualment(12). 1.9.2 Alimentació Els Pyroglyphidae, que són els àcars més trobats en les cases de tot el món, s’alimenten principalment d’escames cutànies humanes. És un aliment molt abundant ja que un humà adult allibera entre 0,5 i 1 g d’escames diàriament(13).

Figura 18 – Cheyletus depredant sobre un altre àcar

1.9.3 Reproducció La còpula es produeix després de la muda de pell de la femella. Els mascles les busquen i s’aferren amb les potes(13).

Figura 19 - Parella de Dermatophagoides pteronyssius en instants previs a la còpula


1.10 Factors que influeixen en les poblacions d’àcars domèstics 1.10.1 Fongs, malalties i depredació Els fongs són molt abundants en la pols domèstica, i formen part de l’alimentació del àcars. Però junt amb altres bactèries i virus poden constituir també malalties pels àcars. També hi han àcars que són depredadors d’altres àcars, però són un nombre molt petit en l’àmbit domèstic(13). 1.10.2 Humitat ambiental La humitat relativa ambiental és el factor més important ja que determina la vida i abundància dels àcars en les cases. En les zones humides és on la majoria de les cases tenen poblacions estables d’àcars. En canvi en les seques hi ha pocs àcars i la densitat es inferior(14). 1.10.3 Temperatura La temperatura és molt important per als àcars domèstics. Per a la gran majoria d’espècies les temperatures òptimes es situen entre 20 i 30 0C. La majoria d’àcars poden suportar unes temperatures molt baixes, encara que sigui en períodes no molt llargs(15).


2. Al·lèrgia als àcars 2.1 Antecedents Durant molt de temps s’ha anat atribuint la pols domèstica com a causant d’un gran nombre d’al·lèrgies respiratòries. La importància en els humans en l’al·lèrgia va fer que molts investigadors estudiessin la pols en busca dels components responsables del seu efecte al·lèrgic. Kern, al 1921, es refereix per primera vegada la implicació de la pols domèstica. Al 1922, Coke va especular sobre l’existència d’un al·lergen14 desconegut. Posteriorment, al 1924, Storm Van Leeuwen va associar el fenomen a determinades circumstàncies climàtiques. Però no va ser fins el 1964 que Fain va identificar al D.pteronyssinus com el principal responsable de l’al·lèrgia respiratòria. L’al·lèrgia als àcars és un problema de salut mundial reconeguda per la OMS(16-18).

2.2 Espècies d’àcars implicades en les reaccions al·lèrgica Avui en dia s’accepta que nombroses espècies d’àcars poden produir al·lèrgies. Les espècies esmentades són les més estudiades per diversos autors.

2.2.1 Àcars d’importància al·lèrgica en l’ambient domèstic

Els més estudiats per abundància i importància al·lèrgena són els àcars de la pols que pertanyen a la família Pyroglyphidae, especialment D.pteronyssius, D.farinae i Euroglyphus maynei(19).

2.2.2 Distribució i abundància dels àcars en les cases En general els matalassos i la roba de llit és on es troba el seu hàbitat ideal, perquè tenen les condicions ideals per viure, a més de facilitar aliment de forma abundant. Entre altres hàbitats formen part, les catifes, els mobles i el terra. A través de la roba són capaços de colonitzar nous habitatges. També viuen en aliments emmagatzemats, com l’arròs i la farina, on es desenvolupen ràpidament i obtenen la condició de plaga(20).

2.3 Causes 14

Al·lergen: Substància al·lergògena. Que provoca al·lèrgia.


Els al·lèrgens es poden trobar en la musculatura dels àcars, en les proteïnes i en les secrecions. La major part són proteïnes que utilitzen per digerir (enzims), per tant moltes d'elles estan en els excrements. Per tan el principal al·lergen de la pols domèstica són les partícules fecals produïdes per àcars. Cada àcar produeix unes 20 partícules fecals cada dia. Aquestes partícules continuen ocasionant símptomes al·lèrgics fins i tot després de la mort de l'àcar. Estudis actuals indiquen que els nivells crítics d'àcars que tenen un factor de risc per l'asma es troben entre 100 a 500 àcars per gram de pols. Els àcars (vius i morts) poden trobar-se per centenars per cada gram de pols domèstica, especialment en el matalàs, coixí i roba de llit(21).

2.4

Efecte en els humans

L’al·lèrgia als àcars de la pols domèstica comporta molt sovint asma i problemes importants de congestió nasal. També es noten reaccions al·lèrgiques oculars i fins i tot poden empitjorar certs tipus d'èczema atòpic. Els nens estan especialment exposats. Si l’ al·lèrgia és dominant, es tornen hipersensibles les mucoses oculars i nasals, així com les vies respiratòries i els bronquis. Les molèsties poden aparèixer i empitjorar per presència de diversos tipus de pols (agents irritants)(22).

2.5

Tractaments

2.5.1

Farmacològics

Els medicaments que s'utilitzen per tractar aquestes al·lèrgies són els antihistamínics15. Es consumeixen per via oral, també s’utilitzen col·liris i gotes. Aquests fàrmacs no curen la malaltia, la seva utilitat es troba en l'alleujament dels símptomes (disminueixen els esternuts i el llagrimeig). Són receptats pel metge a la dosi adequada per a cada pacient. Un altre tipus de medicaments són els corticoides que s'administren per via tòpica o via injectable. La vacunació pot resultar eficaç en moltes persones. Consisteix en aplicar petites quantitats de l’al·lergen durant un període de temps. La vacuna aconsegueix en moltes persones que, passat un temps, el seu organisme deixi de reconèixer aquesta substància com un agent nociu i, per tant, no es produeix la reacció al·lèrgica(25).

15

Antihistamínic: Que neutralitza l’acció de la histamina (Compost produït per descarboxilació de la histidina, que actua com a neurotransmissor i com a hormona tissular, dilata els vasos sanguinis i provoca la contracció de la musculatura llisa).


Diferents treballs recolzen una durada òptima de la immunoteràpia16 específica entre 3 i 5 anys per aconseguir la màxima eficàcia terapèutica, però s'ha demostrat que és possible arribar a un grau d'eficàcia clínica superior al 30% després poques setmanes de tractament. S'ha observat una relació directa entre la durada del tractament i la persistència de la seva acció favorable en l'individu. A més la precocitat en la instauració del tractament afavoreix la seva eficàcia(26).

2.5.2 Control ambiental dels àcars de la pols El seguiment de les mesures que es descriuen a continuació, contribuirà a millorar notablement els resultats del tractament instaurat. A més s'han de mantenir de manera rigorosa i continuada totes les mesures indicades. L'abandonament de qualsevol d'elles pot ser causa d'un empitjorament del malalt. • L’al·lèrgic ha de tenir un dormitori individual, ben ventilat a l'exterior i sense taques d'humitat. La temperatura no ha de sobrepassar els 22 ºC. • L'habitació ha de contenir els mobles indispensables (llit, armari, tauleta). Evitar llibres, joguines, pòsters, moquetes, catifes, cortines, etc. En el cas dels nens, han de prohibir joguines de drap o de peluix. • Ventilar l'habitació per provocar un descens de la humitat ambiental i de la temperatura. La ventilació s’ha de fer a l'hora de més insolació després de la neteja diària. • La neteja del dormitori es farà al matí i amb la finestra oberta . • Emprar un drap humit per eliminar la pols, d'aquesta manera s'evitarà que es traslladi d'un lloc a un altre de l'habitació. El malalt ha d'estar sempre absent mentre es neteja. • El matalàs i el coixí han de ser de goma escuma làtex o de material acrílic . • L'aïllament del contacte amb els àcars per part del pacient es realitza mitjançant els cobertors o fundes de plàstic de coixins i matalassos. L'ideal és que els materials siguin de plàstic o mixtes qual cosa permet una certa transpiració, i mantenir uns porus en el material menors de 10 o 20 micres de diàmetre. Els al·lèrgens poden passar si els porus són majors de 10 micres. • El matalàs i el coixí han de ``respirar´´ durant 10 minuts per cada cara un cop al mes i exposar-los al sol 30 minuts 2 o 3 vegades a l'any . • Les mantes han de ser acríliques i s’han de rentar cada tres mesos i airejar amb freqüència. Al final de les temporada s’han de guardar en una altra habitació. • El rentat a altes temperatures (> 50 ºC) del material tèxtil de llits i altres teixits aconsegueix matar i netejar d'al·lèrgens aquests teixits. S'ha de realitzar almenys 1 16

Immunoteràpia: Immunització passiva d’un individu per mitjà de l’administració d’anticossos específics, de cèl·lules limfàtiques d’individus sensibilitzats o d’extractes al·lergènics.


cop per setmana. Els àcars no sobreviuen a aquestes temperatures i els al·lèrgens són solubles en aigua en aquestes condicions. • El rentat en sec, amb temperatures de més de 55 ºC durant més de 10 minuts també és efectiu per matar els àcars, però en aquest cas es mantenen els al·lèrgens. • Un cop realitzada la neteja, es tancarà la porta i la finestra i s'evitarà entrar a l'habitació fins al moment d'anar a dormir. Amb això s'aconseguirà que sedimentin les partícules de pols a terra i que l'aire quedi lliure d'elles durant la nit. • Per eliminar al·lèrgens és molt útil la utilització d'aspiradores amb potència adequada i filtres HEPA17 o d'aigua, sobretot són útils per eliminar àcars morts i al·lèrgens. • L’eficàcia de l'ús d'acaricides18 (Benzyl benzoat, sumetrin, permetrin, àcid tànnic, etc.) sol ser encara un tema a demostrar, i només quan s'utilitzen amb la resta de mesures pot ser d'utilitat. • La utilització de vapor d'aigua a altes temperatures és un tema controvertit, i no està demostrat el seu benefici, fins i tot hi ha estudis que diuen que pot ser contraproduent. • La congelació de materials mòbils (joguines, prestatges, etc.) pot ser d'utilitat per matar àcars, després han de ser rentats per eliminar els al·lèrgens. • La utilització de filtres ambientals és un altre tema controvertit, ja que els al·lèrgens s'uneixen a partícules de 20μm, i per això. Són poc transportables en l'aire, es dipositen fàcilment. Si en un ambient tranquil, es produeixen turbulències el que pot passar és que es remoguin aquestes partícules i quedin més en l'aire i en contacte amb el malalt. • Els aparells d'ozó no han demostrat eficàcia en el control ambiental(23-24).

2.5.3 Consells per al tractament en l’habitatge Objectius prioritaris : • Cobrir els matalassos i coixins amb fundes oclusives. Assecar la humitat de la funda del matalàs cada 2 setmanes. • Rentar la roba de llit en aigua calenta (> 60 ºC) setmanalment.

17

Filtre HEPA: (High Efficiency Particules Arresting ) és un filtre d’aire format per una malla de fibres de vidre de 0,5 i 2 micres de diàmetre . 18

Acaricida : Substància emprada per a eliminar els àcars o controlar-ne la població.


• Col·locar el objectes petits que acumulen pols en armaris tancats o calaixos. Evitar els ninots de peluix. • Col·locar la roba en armaris tancats. • Netejar, sense aixecar pols, amb un drap humit o bé amb baietes especials. • Netejar acuradament amb aspiradors amb filtres HEPA (filtres d'alta captació) un cop per setmana. Durant la neteja és preferible que el pacient no estigui present, tornant una hora més tard. • Es pot utilitzar periòdicament un acaricida cada 3 mesos en el cas de continuar amb catifes. Objectius a mig termini : • Si és possible, retirar les catifes de les habitacions. • Utilitzar cortines de cotó rentables. • Controlar la humitat a la casa augmentant la ventilació o utilitzant aire condicionat central. Utilitzar deshumidificadors en els soterranis. • Impregnar les catifes amb acaricides o àcid tànnic. Elecció d'apartaments, pisos i instal·lacions : • Evitar pisos amb soterranis. Els dormitoris han d'estar en pisos superiors. • Si és possible, evitar cases amb moqueta. Tots els pisos haurien de tenir els sòls polits i les catifes han de ser fàcilment desplaçables. • S'han d'evitar les cadires i sofàs entapissats. • Assegurar-se que els filtres que estan col·locats en la calefacció central i l'aire condicionat estan nets(21).

2.6 Opinions d’un al·lergòleg

Al nostre país, una de les principals causes d'al·lèrgia són els àcars de la pols domèstica. En realitat és l'excrement del àcar el que crea l’al·lèrgia i que es manifesta en forma d'esternuts, rinitis, asma bronquial, èczema i reaccions cutànies. És un tipus


d'al·lèrgia que no és merament estacional, perquè es pot patir tot l'any, explica el Dr. Álvaro Cadahía, al·lergòleg. 

Concentració dels àcars

El Dr. Álvaro Cadahía explica que amb un aspirador industrial o convencional es poden eliminar en part els residus dels àcars, però comenta que qualsevol al·lergen per causar malaltia necessita uns mínims de concentració . 

Mesures higièniques a la llar

Per prevenir els símptomes que provoquen els àcars de la pols domèstica, l'especialista recomana aplicar una sèrie de mesures i de sistemes que permetin filtrar totes les partícules que hi ha en l'ambient, amb la finalitat d'alleujar gran part de les molèsties que pateix el pacient. És important a més, realitzar un filtratge dels matalassos, ja que és un dels majors reservoris d'àcars a la llar.

Capacitat al·lèrgena dels àcars

El Dr. Álvaro Cadahía explica que una partícula serà al·lèrgena si té una determinada mida: ni molt gran ni molt petita, entre 4 i 6 micres. Si està per sota de 4 micres, li faltarà massa per arribar al pulmó i si està per sobre de 6 micres es dipositarà abans d'arribar a la faringe. 

Recomanacions per al segon habitatge

L'especialista en al·lergologia explica que desplaçar-se al segon habitatge per la nit amb la finalitat de pernoctar, és un greu error per als pacients amb al·lèrgia . El Dr. Cadahía aconsella instal·lar-se a primera hora del matí per obrir i ventilar correctament la casa. És important portar la roba de llit del domicili habitual ja que portarà menys àcars. Així doncs, recomana no fer servir la roba del segon habitatge. 

Tractaments segurs i eficaços

Per tractar aquest tipus d'al·lèrgies, en primer lloc, s'han d'aplicar les mesures ambientals. En segon lloc, en l'actualitat es disposen de fàrmacs molt eficaços i innocus, i en tercer lloc, cada vegada més s'advoca per la vacunació, ja que és eficaç en més del 70% dels casos, explica el Dr. Cadahía .

3. Disseny de l’estudi

3.1 Hipòtesi


Existeixen condicions ambientals què són comunes entre els pacients al·lèrgics als àcars? Es relacionen amb la simptomatologia?

3.2 Treball de camp 3.2.1 Descripció del treball de camp 

Recollida de dades

S’han recollit 75 qüestionaris (Annex I) durant l’any, la majoria d’ells des de juny a setembre, en els quals es pregunten variables que presumptament són freqüents en al·lèrgics als àcars, segons la bibliografia i l’entrevista als experts. 

Model de qüestionari (Annex I)

Pacients

Els pacients són la majoria d’Al·lergo Centre, una clínica especialitzada en tractament de l’al·lèrgia, i els altres pacients són coneguts per tracte personal. Com a premissa d’inclusió, per la selecció de pacients es determina que siguin al·lèrgics als àcars i no es té en compte ni edat ni sexe. 

Variables escollides:

 Edat: menys de 14 i 14 o més anys. A partir dels 14 es considera adult en relació a l’al·lèrgia.  Sexe  Localitat: Costa, Interior, Codi postal i el Districte: (per especificar en quins llocs pot ser més freqüent l’al·lèrgia als àcars).  Hàbitat: Urbà o rural (per veure les diferències segons la situació i l’ambient del pacient).  Habitatge: Casa o pis  Alçada del pis: més de 3 i 3 o més de 3.  Humitat al habitatge  Nombre d’habitants al habitatge: menys de 2 o 2 i més de 2.  Animals domèstics: Gos, gat, rosegador, rèptil, au o un altre.  Sòl del dormitori: Parquet, rajola, moqueta o catifa.  Nombre de persones al dormitori: 1 i 2 o més de 2.  Matalàs (Llana, molles, làtex)  Edat del matalàs (menys de 10 i 10 o més de 10 anys)  Edat del coixí (menys de 10 i 10 o més de 10 anys)  Ús de funda matalàs  Ús de funda del coixí  Tipus de calefacció (Radiador o aire) a l’habitatge  Aire condicionat a l’habitatge  Ús d’acaricides  Ús d’aspirador


   

Filtre HEPA a l’aspirador Altres al·lèrgies Estació de simptomatologia (Primavera-estiu o tardor-hivern) Símptomes (Prurit ocular, llagrimeig, rinorrea aquosa, tos, esternuts, dispnea, sibilants i dermatitis).

S’han tabulat les dades recollides assignant una valoració categòrica (0/1) per seguidament, fer un tractament estadístic (Apartat 3.3).

3.2.2 Visita al laboratori

S’ha visitat el Departament de Recerca i Investigació del laboratoris LETI. Aquest laboratoris es dediquen (entre altres coses) a la fabricació de vacunes d’al·lèrgia. Investiguen els àcars presents en les cases i que causen l’al·lèrgia respiratòria. Són destacats els treballs que fan per elaborar els Mapes acarològics d’Espanya, Portugal i Alemanya. També cultiven diferents espècies d’àcars per produir les vacunes pel tractament de l’al·lèrgia. El cap de departament, el Dr. J.Carnés va facilitar la visita i em va presentar al Dr. Víctor Iraola com especialista, i amb el que vaig treballar, apendre i entrevistar. El Dr. Víctor Iraola és llicenciat en ciències biològiques per la Universitat de Navarra i doctor en Biologia per la mateixa Universitat. Des de l'inici de la seva recerca, ja fa més de vint anys, s’ha dedicat a l'estudi d'àcars. Fruit de la seva recerca són tres llibres, més de cinquanta articles en revistes científiques i més d'un centenar de comunicacions a congressos nacionals i internacionals, sobre al·lèrgens, àcars, al·lèrgia i immunologia.

Vista parcial del laboratori de recerca (Laboratorios Leti).


Lloc de treball amb lupa binocular (Olympus SZX9) conectada a un televisor per fer una observació de l’àcar.

Preparció per a la separació dels àcars. Suspensió d’àcars amb solució salina i gotes de sabó líquid. Desprès el tub d’assaig es posa a incubar uns 10 minuts.

Dr. Iraola visualitzant l’àcar que es veu a la pantalla.


Àcar de camp. Tetranychidae (aranya vermella). Aportat per D. Serra.

Superfamília Astigmata. Família Pyroglyphidae. Subfamília Dermatophagoidinae. Dermatophagoides pteronyssinus. Fotografía a través de la lupa binocular.

Superfamília Prostigmata. Familia Cheyledae. Cheyletus (àcar depredador d’altres àcars). Fotografía a través de la lupa binocular.


Visualització d’un cultiu viu d’àcars.

Cultiu d’àcars.


Final de la jornada de visita. Per ordre d’esquerra a dreta: Dr. Jerónimo Carnés, Domingo Serra, Dr. Víctor Iraola, Dr. José Ramón Leonor.

3.2.3 Tipus d’àcars a l’escola i domicilis familiars

S’han analitzat unes mostres recollides en diferents llocs d’una casa d’un dels pacients i també a l’Institut. Mostra

Lloc

1 2 3 4

Institut /classe Institut /passadís Cuina/casa Dormitori /casa

Mostra de pols 0,3mg 3,3mg 6,4mg

5

Oficina /casa

3,3mg

Resultats Sense àcars Sense àcars 5 Dermatophagoides farinae (781 àcars/gram de pols) Sense àcars

Com es pot veure la quantitat de pols recollida és massa petita. Per obtenir resultats de presència d’àcars es precisen uns 10mg de pols. Només en el matalàs del dormitori del pacient s’han trobat àcars amb una quantitat bastant important (segons l’opinió del biòleg especialista Víctor Iraola).


Normalment per el mostreig científic s’utilitza un aspirador de 12000w amb una embocadura-adaptador que conté un filtre que recull la pols durant 2 minuts. En aquest cas s’ha utilitzat un petit aspirador portàtil i per això pot ser que les mostres siguin massa petites. Les mostres han sigut analitzades en el laboratori d’investigació de Laboratorios LETI. Per la separació del àcars s’ha utilitzat un mètode de suspensió modificat. Es deposita la pols en un tub d’assaig i s’afegeixen 10ml de solució salina amb unes gotes de sabó líquid. Es deixa incubar uns 10 minuts. I desprès d’agitar es posen 2ml en una placa de Petri19. Amb una lupa binocular (Olympus SZX9) i amb un augment mínim de 40 augments es recullen els àcars fins observar tota la mostra. Es àcars extrets s’observen en preparacions semi-permanents. Per això es deposita una gota de Medi de Hoyer20 sobre un portaobjectes, s’introdueix una gota dels exemplars obtinguts i es cobreix amb un cobreobjectes. El portaobjectes es calenta durant una hora a 50ºC per fixar la preparació. A partir d’aquest moment ja es pot observar sota el microscopi per fer la identificació.

3.2.4 Entrevista a especialistes al·lergòlegs: Dr. Amat i Dr. Valero.

El Dr. Amat és metge al·lergòleg de la clínica Al·lergo Centre, especialitzada en al·lèrgies. a) Hi ha molta quantitat de pacients al·lèrgics als àcars? Està augmentant la incidència en els últims anys? Si, realment els àcars es un dels al·lèrgens mes freqüents, sobretot a Barcelona ja que es una zona molt humida, la seva incidència esta augmentant els últims anys a causa de l’augment de la població.

b) Quin és el motiu de l’alt percentatge de pacients al·lèrgics als àcars ? 19

Placa de Petri: és un recipient rodó, de vidre o plàstic , de diferents diàmetres, de fons baix, amb una coberta de la mateixa forma que la placa. S'utilitza en els laboratoris principalment en el cultiu de bacteris i altres microorganismes, tot cobrint el fons amb diferents medis de cultiu. 20

Medi de Hoyer: líquid per la visualització al microscopi per a veure organismes petits.


Influeixen els factors climàtics i també les teories de l’evolució, el viure en una ciutat també hi influeix. c) A Al·lergo Centre quin és el percentatge aproximat de pacients al·lèrgic als àcars diagnosticats per any ? Ara mateix no t’ho sabria dir, però junt amb les gramínies formen part de la majoria dels al·lèrgics. d) A quines solucions farmacològiques es sometent a aquests pacients per disminuir o eradicar aquesta al·lèrgia? En els malalts sensibilitzats, el primer que s’ha de fer són estudis diagnòstics, i al considerar si un és candidat a posar-li vacunes, ja que es l’únic tractament principal. Es comença a vacunar, després es poden utilitzar tractaments farmacològics. e) Des del meu punt de vista crec que la majoria dels pacients venen a causa de l’al·lèrgia als àcars i sobretot a la pols dels seus habitatges, creu que es la principal causa ? En tota l’àrea mediterrània, els àcars del domicili son els principals al·lèrgens, per tant és la principal causa a Barcelona. f)

Segons la seva experiència amb pacients, creu que aquesta al·lèrgia perjudica la qualitat de vida diària?

Realment, sí, la qualitat de vida es veu afectada per els símptomes que dona la malaltia, sobretot als nens per la impossibilitat de fer exercici. g) En quan a casa, quines son les recomanacions per a disminuir la al·lèrgia? Evitar la humitat al domicili i una neteja amb filtres adequats a l’aspirador, també fundes de matalassos i coixins especials. h) Els animals domèstics estan presents en quan a possibles causants ? Les mascotes donen al·lèrgia, tan els gats com els gossos i d’altres com els rosegadors, i no convé conviure amb animals si ets al·lèrgic. i)

També una de les causes principals són els matalassos. Què recomana per a no patir al·lèrgia mentre dormin els pacients?

Com he dit abans la utilització de fundes especials que no permetin el pas a l’al·lergen. j)

Recomana l’ús d’acaricides als habitatges o creu que el seu ús perjudica les vies respiratòries?

Hi han productes acaricides, però no està clara la seva eficàcia. k) Quina és l’espècie d’àcars més comuna en al·lèrgics i per què? Depèn de la zona geogràfica, concretament a Catalunya el D.pteronyssius i el D.farinae, però a Canàries es la Blomia.


l)

I quina és l’espècie més perjudicial en quant a quantitat d’afectats? Hi ha alguna diferència entre les espècies en quant a l’efecte o gravetat del símptomes d’al·lèrgia?

No hi ha diferència, tenen els mateixos símptomes tots els afectats. m) Quines recomanacions generals es donen als pacients al·lèrgics? Que facin unes normes de control ambiental al domicili per evitar els àcars, i en funció del símptomes iniciar un tractament. n) Els àcars poden transmetre alguna malaltia? No, ja que no piquen com altres insectes. o) He vist que els àcars poden contaminar aliments, sovint es troben casos de farines contaminades. És greu la ingesta d’aquest aliments? En quan a la ingesta en principi no, sinó per la inhalació, sobretot de la farina es van sensibilitzant. p) Quina cura pot tenir en cas d’ingesta? Pa en mengem tots, en principi no hi ha problemes. q) La humitat ambiental és un dels principals casos d’augment d’àcars? A què és deu? Sí, ja que és bàsic per a que visquin. r) Els pacients al·lèrgics a àcars solen ser al·lèrgics a altres elements? És més fàcil que el malalt tingui altres al·lèrgies, sobretot en els nens. s) L’al·lèrgia als àcars està relacionada amb algunes malalties? Si, l’asma, la dermatitis atòpica i la rinitis sobretot.


El Dr. Amat i Domingo Serra a la consulta mèdica d’Al·lergo Centre.

El Dr. Valero es responsable d’al·lèrgia del servei de pneumologia i al·lèrgia de l’Hospital Clínic de Barcelona. I és el Cap de servei d’al·lergologia de l’Hospital Quirón de Barcelona.

a) Hi ha molta quantitat de pacients al·lèrgics als àcars? Està augmentant la incidència en els últims anys? Hi ha aproximadament un 10% de la població amb al·lèrgia a àcars. Representaria 4.5 milions a Espanya i uns 750.000 a Catalunya. En els últims 30 anys, s'ha doblat el nombre de subjectes amb al·lèrgia en general i també els al·lèrgics a àcars.


b) A què es deu? No es coneixen els motius, es pensa en hipòtesis, com el de la higiene, que es refereix a la disminució d'exposició a microorganismes en els països industrialitzats com a explicació a l'increment de les malalties al·lèrgiques.

c) En la seva consulta quin es el percentatge aproximat de pacients al·lèrgic als àcars diagnosticats per any? Uns 400 pacients sobre uns 1500 pacients nous que veiem per any.

d) Quines solucions farmacològiques s’apliquen a aquests pacients per disminuir o eradicar aquesta al·lèrgia? Se’ls indiquen unes normes ambientals per disminuir l'exposició, un tractament dels símptomes depenent si tenen rinitis, conjuntivitis i asma, i quan els símptomes són molestos se'ls indica unes vacunes amb àcars per tractar la causa de la seva al·lèrgia.

e) Des del meu punt de vista crec que la majoria dels pacients venen a causa de l’al·lèrgia als àcars i sobretot a la pols dels seus habitatges, creu que es la principal causa? Els àcars viuen en la pols domèstic de les cases, per tant és cert que quan van a la consulta expliquen que la pols els posa pitjor.

f)

Segons la seva experiència amb pacients, creu que aquesta al·lèrgia perjudica la qualitat de vida diària?

Sí, els pacients amb al·lèrgia als àcars tenen afectada la seva qualitat de vida, es veuen afectades les seves activitats diàries, laborals o escolars, i la son.

g) En quan a casa, quines son les recomanacions per a disminuir l’al·lèrgia? És aconsellable retirar catifes i moquetes, a més d'evitar l'acumulació de mantes, peluixos i llibres en excés. També és recomanable prescindir de l'ús de matalassos i coixins de llana. Són mesures útils cobrir matalassos i coixins amb un protector impermeable als àcars i rentar els llençols i mantes setmanalment en aigua calenta. Es recomana mantenir una humitat relativa per sota del 60%, evitant l'ús d'humidificadors ambientals. També s'ha d'evitar l'estada prolongada en ambients humits i llocs que hagin estat tancats durant molt de temps (soterranis, cellers, trasters, etc.).


h) Els animals domèstics estan presents en quan a possibles causants? Un 10% dels al·lèrgics poden ser-ho a animals de companyia (gos i gat).

i)

També una de les causes principals son els matalassos, que recomana per a no patir al·lèrgia mentre dormin els pacients?

Contestació a la pregunta g).

j)

Recomana l’ús d’acaricides als habitatges o creu que el seu us perjudica a les vies respiratòries?

Si s'utilitzen i s'apliquen sense estar el subjecte al·lèrgic i es ventila bé l'habitació després, no hi ha problema. Els acaricides són substàncies amb capacitat d'eliminar directament els àcars: han demostrat la seva eficàcia en condicions de laboratori. No obstant això la seva efectivitat en els habitatges varia considerablement a causa que aquests actuen contra els àcars vius i no contra els seus al·lèrgens, la qual cosa fa que el problema persisteixi si no es realitza una neteja profunda. El benzoat de benzil és el més important i comercialitzat.

k) Quina es l’espècie d’àcars mes comuna en al·lèrgics i per què?

Els àcars de la pols domèstica (pertanyen al gènere Dermatophagoides i espècies pteronyssinus i farinae) són molt comuns i constitueixen una de les causes més freqüents d'al·lèrgia respiratòria. Són el que es troben en els domicilis en més mesura, tot i que a Canàries hi ha també Blomia tropicals i a Galícia Lepidoglyphus domesticus.

l)

I quina es l’espècie mes perjudicial en quant a quantitat d’afectats? Hi ha alguna diferencia entre les especies en quant a l’efecte o gravetat del símptomes d’al·lèrgia? No hi ha diferencies entre las diferents especies en quan a la gravetat dels símptomes.

m) Quines recomanacions generals es donen als pacients al·lèrgics?


Tractament dels símptomes depenent si tenen rinitis, conjuntivitis i asma. Quan aquesta indicat se'ls recomana unes vacunes amb àcars per tractar la causa de la seva al·lèrgia.

n) Els àcars poden transmetre alguna malaltia ? No transmeten cap malaltia ni tampoc piquen. o) He llegit que els àcars poden contaminar aliments, sovint es troben casos de farines contaminades, es greu la ingesta d’aquest aliments? En persones no al·lèrgiques als àcars la ingesta d'aliments contaminats per àcars no dóna cap problema. p) Quina cura es pot tenir en cas d’ingesta? En alguns pacients molt sensibles si ingereixen algun aliment molt contaminat amb àcars poden tenir una urticària i fins i tot una reacció més greu com l'anafilaxi. q) La humitat ambiental es un dels principals casos d’augment d’àcars? A que es deu? Els principals factors ambientals que influeixen en la presència d'àcars són la temperatura i la humitat relativa. La temperatura òptima oscil·la entre 25 ºC i 30 ºC, i la humitat relativa òptima per D. pteronyssinus és superior al 75% i per a D. farinae és de 50-60%. r) Els pacients al·lèrgics a àcars solen ser al·lèrgics a altres elements? Els al·lèrgics als àcars, poden tenir al·lèrgia a altres al·lèrgens per via respiratòria com els pòl·lens, fongs o epitelis d'animals. Alguns al·lèrgics als àcars (5%) poden ser també al·lèrgics a les gambes i altres crustacis, ja que comparteixen alguna proteïna dels àcars que produeixen l'al·lèrgia respiratòria.

s) La al·lèrgia als àcars està relacionada amb algunes malalties? Són la principal causa de rinitis al·lèrgica, i encara que les manifestacions clíniques són les mateixes que les de les rinitis per pol·len, l'obstrucció nasal sol ser més freqüent, són menys freqüents la mucositat nasal i els esternuts, que solen ser en forma de molts esternuts seguits al matí.


3.3 Anàlisi exploratori de les dades. Estadística descriptiva. Resultats. Comentaris.

Distribució percentual de les variables Tractament estadístic (Annex III) He utilitzat fórmules bàsiques de càlcul (Percentatge) i fórmules avançades (Interval de confiança i Error estàndard). He efectuat una relació de percentatge de cada variable/paràmetre per caracteritzar la mostra. Un percentatge és una forma d'expressar una proporció o fracció com a fracció de denominador 100, és a dir, com a quantitat de centèsimes. Els percentatges s’utilitzen per expressar parts del total i per expressar com de gran o de petita és una quantitat comparant-la amb una altra quantitat. % de pacients variable x =(nº pacients variable x/nº total de pacients )x100 Per fer una aproximació al valor real de la probabilitat de que es doni aquesta variable, expresso el Interval de confiança (IC) amb un nivell de confiança del 95% i l’Error estàndard per cada paràmetre. Interval de confiança per un paràmetre: assegura que en un determinat percentatge de mostres la seva aplicació ens donarà un interval (a, b) que contindrà el veritable valor del paràmetre. Nivell de confiança: fa referencia al fet que esperem que el 95% de les mostres ens donin un interval que contingui el valor real que busquem. Per extrapolar el resultat d’un paràmetre d’una mostra al total de la població amb les mateixes característiques de la mostra (persones al·lèrgiques als àcars), cal considerar el marge d’error associat a la mostra escollida.

Error E=√ p= nº pacients variable x/nº total de pacients n= nº total de pacients

Aquest tractament ens permet passar d’una estimació puntual d’un paràmetre obtingut, a una estimació per intervals de confiança on parlem d’una estimació puntual amb un marge d’error. http://www.uv.es/framarru/biotest_0708_archivos/Tema8.pdf


[consulta: 5 oct.2013] http://mat.uab.es/~natalia/docencia-actual/politiques0708/intervals.pdf [consulta: 5 oct.2013]

Percentatges obtinguts per cada variable amb el seu índex de confiança i error estàndard.

Edat <14

14 o>14

<14 20% 14 o>14 80%

Edat <14

Tipus localitat Costa

IC% EE%

20% 13;30 4,6

14 o>14 80% 70;87 4,6

Interior

16%

84%

IC% EE%

Localitat Costa Interior 84% 16% 74;91 9;26 4,2 4,2


Tipus hàbitat Urbà

Rural

4%

96%

Hábitat Urbà IC% EE%

96% 89;99 2,3

Rural 4% 1;11 2,3

Tipus Habitatge Casa

Pis

Casa 19%

Pis 81%

IC ES

Habitatge Casa Pis 19% 81% 11;29 71;89 4,5 4,5

IC% EE%

Humitat habitatge si no 23% 77% 15;33 67;85 4,8 4,8

Humitat habitatge si

no

si 23% no 77%


Ús d'acaricides no si 3%

si

no 97%

IC ES

Ús acaricides si no 3% 97% 1;9 91;99 1,9 1,9

Ús aspirador si

no

no 15%

Aspirador si

si 85%

no 85% 76;92 4,1

IC% EE%

15% 8;24 4,1

Filtre HEPA si

no 95%

no si 5%

si IC ES

Filtre Hepa no 5% 95% 2;13 87;98 2,6 2,6


Altres al.lèrgies si

no

si 13%

no 87% IC% EE%

Altres al·lèrgies si no 13% 87% 7;23 77;93 3,9 3,9

Estació simptomatologia Tardorhivern 39%

Primaveraestiu 87%

Estació de sintomología Primavera-estiu Tardor-hivern 87% 39% IC% 77;93 28;50 EE% 3,9 5,6


Símptomes Sibilants 6%

Prurit ocular 7% Dermatitis 10%

Dispnea 6%

Llagrimeig 10%

Rinorrea aquosa 22% Esternuts 27% Tos 12%

Prurit ocular 20% IC% 13;30 EE% 4,6

Llagrimeig Rinorrea aquosa 32% 69% 23;43 32;54 5,4 5,7

Simptomes Tos Esternuts 37% 85% 27;49 76;92 5,6 4,1

Dispnea 20% 13;30 4,6

Sibilants 17% 10;27 4,4

Dermatitis 31% 21;42 5,3

Considerant com a percentatge rellevant més d’un 75%, les variables que podríem determinar com variables comunes en aquesta mostra de pacients són: -

Pacients més grans de 14 anys Zona de costa i urbana. Habitatge en pis Dormitori: edat del matalàs (76% tenim un matalàs de menys de 10 anys) i també en la edat del coixí (menys de 10 anys). No humitat dins l’habitatge No utilització d’acaricides Utilització d’aspirador No tenir aspirador amb filtre HEPA No tenir altres al·lèrgies Major simptomatologia en primavera-estiu El símptoma més significatiu és els esternuts


No hem obtingut resultats rellevants en les variables següents: sexe, alçada del pis, número d’habitants a l’habitatge, presència d’animals domèstics, sòl del dormitori, número de persones al dormitori, tipus de matalàs, utilització de fundes de matalàs i de coixí, tipus de calefacció, ús d’aire condicionat. Comentari: -

Les variables relacionades amb la geografia de la mostra (localitat, hàbitat, habitatge, alçada de pis) poden estar esbiaixades pel fet de la localització del centre mèdic on s’han recopilat la majoria de les dades.

-

La no humitat present en l’habitatge és una variable rellevant. No cal tenir humitat a l’habitatge per ser al·lèrgic als àcars, encara que hem de considerar que la zona geogràfica de la mostra té humitats relatives altes i que per això hi hagi un clima afavoridor del creixement d’àcars.

-

El matalàs i el coixí són el principals llocs d’habitatge del àcars, és recomanable que els pacients ho tinguin en compte i els renovin sovint.

-

No és significant l’ús de fundes pel matalàs i el coixí, encara que seria una bona mesura del control d`àcars.

-

És molt significativa la data del no ús d’acaricides ni d’aspiradors amb filtre HEPA, que també són una bona mesura de control d’àcars.

-

Altres al·lèrgies: sembla no haver altres al·lèrgies associades.

-

L’estació de l’any en que es dona més simptomatologia és la primavera, encara que això no encaixa amb les referències bibliogràfiques. És possible que al recollir les dades al estiu, els pacients estiguin esbiaixats per l’estació.

-

Símptomes: els símptomes més comuns son els esternuts i la rinorrea aquosa.

Relació entre variables


S’han escollit unes variables que en principi haurien de ser comunes entre els pacients al·lèrgics per veure si estan relacionades amb d’altres. Per facilitar l’anàlisi de relació entre variables s’ha fet una agrupació en dos conceptes ``tindre animals´´ i 4 tipus de simptomatologia (oculars, nasals, respiratoris i dèrmics. La presència d’humitat és una variable important en la reproducció i supervivència dels àcars. S’ha valorat si la humitat es relaciona amb el lloc d’habitatge i amb la simptomatologia. Per fer això s’ha concatenat les variables a estudiar i posteriorment s’ha fet una taula de contingència per després aplicar el test de khi quadrat. Per determinar si dos variables estan o no relacionades s’utilitza la proba de khi (xi)quadrat de Pearson (Annex III).

(Tenint en compte que el nivell de significació és 0,05 i que el grau de llibertat és 1) Grau de significació p < 0,05 indica que existeix una relació de dependència entre les variables i és estadísticament significativa. Grau de llibertat és 1, ja que treballem amb variables categòriques i en taules de 2X2 . El grau de llibertat = (quantitat de files -1)(quantitat de columnas-1). www.fisterra.com/mbe/investiga/chi/chi_cuadrado.xls [consulta: 5 oct.2013] Per mostres de mida major de 30 o si en una de les cel·les de la taula 2X2 el valor es igual o més gran de 5 s’utilitza la correcció de khi-quadrat de Yates. khi (xi)-quadrat de Pearson s’utilitza per mostres de dimensió més gran que 100 o en valors de cel·les de la tabla 2X2 majors a 10. http://cphp.Sph.unc.edu [consulta: 5 oct.2013]

Variable humitat relacionada amb les variables següents: -

Viure a la costa Ambient urbà


-

Viure en una casa Alçada de l’habitatge Calefacció per radiador Ús d’aire condicionat Símptomes en primavera –estiu Símptomes en tardor –hivern Símptomes tot l’any Tos Esternuts Dispnea Prurit ocular Llagrimeig Rinorrea aquosa Sibilants Dermatitis

Del tractament de dades he obtingut relació significativa positiva ( p< 0,05 ) en les següents variables: -

Viure a la costa Viure a una casa Viure en un pis baix (menys de 3 plantes) Calefacció per radiador Presentar signes de Dermatitis.

Costa Present(1) Humitat Present(1)

Humitat Ausent(0)

35%

65%


Casa Present(1) Humitat Present(1)

Humitat Ausent(0)

47% 53%

Alรงada<3 Present(1) Humitat Present(1)

Humitat Ausent(0)

33%

67%

Radiador Present(1) Humitat Present(1)

Humitat Ausent(0)

12%

88%


Dermatitis Present(1) Present(1)

Ausent(0)

41% 59%

Tal i com s’ha descrit a la primera part del treball la humitat present a casa pot ser un factor important per la proliferació dels àcars. La localització de l’habitatge, com viure a prop del mar, en una casa o en un pis baix, afavoreix la presència de la humitat i per tant el nombre d’àcars. Igualment, la calefacció per radiador, al no ser tant assecant com la d’aire, també pot estar lligada a la sensació d’humitat. No s’ha trobat quina és la raó per la relació amb la Dermatitis i pel contrari no es relaciona amb els altres símptomes. Està descrit que els ambients amb humitat alta i calor poden afavorir la dermatitis, però és més corrent que la sequedat i el fred siguin els factors determinants(27).

Variable símptomes oculars relacionada amb les variables següents: -

Més de 2 habitants al domicili Tenir gat o gos Tenir animals Habitació amb parquet o rajola Habitació amb moqueta o catifa 2 o més persones en el dormitori Matalàs de molles Matalàs amb menys de 10 anys Coixí amb menys de 10 anys Funda de matalàs Funda de coixí Ús d’acaricides Aspirador


-

Filtre HEPA Símptomes nasals Símptomes respiratoris Símptomes dèrmics

Del tractament de dades he obtingut relació significativa positiva ( p< 0,05 ) en les següents variables: -

2 o més persones en el dormitori Edat del matalàs menor a 10 anys Símptomes respiratoris

2 o >2 persones dormitori Present(1) Símpt.oculars Present(1)

Símpt.oculars Ausent(0)

29%

71%

Total <10anys matalàs Present(1) Símpt.oculars Present(1)

Símpt.oculars Ausent(0)

49% 51%


Símpt.respiratoris Present(1) Símpt.oculars Present(1)

Símpt.oculars Ausent(0)

32%

68%

Respecte a la variable de “2 o més persones en el dormitori”, és de suposar que com més persones dormin en un lloc i el matalàs sigui més gran, hi ha més possibilitats d’augmentar la densitat d’àcars i per tant més concentració d’al·lèrgens que podrien donar aquest símptoma. Teòricament, com més vell és el matalàs, més reservori d’àcars hi ha. És possible que els pacients siguin conscients d’això i renovin el seu matalàs sovint. No hi ha explicació bibliogràfica de les relacions de dependència entre símptomes oculars i respiratoris. Es descriu que tant els símptomes respiratoris com els oculars poden aparèixer en el pacient al·lèrgic, però no s’ha trobat descrita cap relació específica.

Variable símptomes nasals relacionada amb les variables següents: -

Més de 2 habitants al domicili Tenir gat o gos Tenir animals Habitació amb parquet o rajola Habitació amb moqueta o catifa 2 o més persones en el dormitori Matalàs de molles Matalàs amb menys de 10 anys Coixí amb menys de 10 anys Funda de matalàs Funda de coixí Ús d’acaricides Aspirador


-

Filtre HEPA Símptomes oculars Símptomes respiratoris Símptomes dèrmics

Del tractament de dades he obtingut relació significativa positiva ( p< 0,05 ) en les següents variables: -

Presència d’animals a l’habitatge Parquet o rajola al dormitori 2 o més persones en el dormitori Símptomes oculars

Animals Present(1) Símpt.nasals Present(1)

Símpt.nasals Ausent(0)

1%

99%

Parquet/rajola Present(1) Símpt.nasals Present(1)

Símpt.nasals Ausent(0)

4%

96%


Total 2 o>2 pers. dormitori Present(1) Present(1)

Ausent(0)

29%

71%

Símpt.oculars Present(1) Símpt.nasals Present(1)

Símpt.nasals Ausent(0)

0%

100%

La rinitis al·lèrgica engloba els símptomes nasals (esternuts, rinorrea aquosa), però també el picor als ulls i llagrimeig. La presència d’animals domèstics també es relaciona amb les rinitis cròniques(28).

Variable símptomes respiratoris relacionada amb les variables següents:


-

Més de 2 habitants al domicili Tenir gat o gos Tenir animals Habitació amb parquet o rajola Habitació amb moqueta o catifa 2 o més persones en el dormitori Matalàs de molles Matalàs amb menys de 10 anys Coixí amb menys de 10 anys Funda de matalàs Funda de coixí Ús d’acaricides Aspirador Filtre HEPA Símptomes oculars Símptomes nasals Símptomes dèrmics

Del tractament de dades he obtingut relació significativa positiva ( p< 0,05 ) en les següents variables: -

Presència d’animals a l’habitatge.

Animals Present(1) Present(1)

Ausent(0)

43% 57%

La presència d’animals a l’habitatge augmenta la presència de pèls i cèl·lules de descamació que poden donar símptomes respiratoris. A més els àcars poden ser paràsits d’aquest animals i per tant també incidir en aquests símptomes(29).


Variable símptomes dèrmics relacionada amb les variables següents: -

Més de 2 habitants al domicili Tenir gat o gos Tenir animals Habitació amb parquet o rajola Habitació amb moqueta o catifa 2 o més persones en el dormitori Matalàs de molles Matalàs amb menys de 10 anys Coixí amb menys de 10 anys Funda de matalàs Funda de coixí Ús d’acaricides Aspirador Filtre HEPA Símptomes oculars Símptomes nasals Símptomes respiratoris

Del tractament de dades he obtingut relació significativa positiva ( p< 0,05 ) en les següents variables: -

Presència d’animals a l’habitatge. Moqueta o catifa al dormitori

Animals Present(1) Símpt.dèrmics Present(1)

Símpt.dèrmics Ausent(0)

38%

62%


Moqueta o catifa Present(1) Símpt.dèrmics Present(1)

Símpt.dèrmics Ausent(0)

44% 56%

Els epitelis d’animals són al·lèrgens domèstics(30). Les pells atòpiques acostumen a estar sensibilitzades a al·lèrgens, per això empitjoren en presència d’àcars de la pols o d’animals domèstics. Les catifes i moquetes en dormitoris són un lloc ideal per l’acumulació d’àcars de la pols(31).


RELACIÓ DISTRICTES BARCELONA I SÍMPTOMES

Relació localitat (districtes municipals)/ símptomes

nº pacients % pacients

Fora BCN 18 Fora BCN 24%

Districte1 3 Districte1 4%

Districte2 12 Districte2 16%

Districte3 5 Districte3 7%

Fora BCN 0% 28% 89% 28% 33%

Districte1 100% 0% 67% 33% 0%

Districte6 9 Districte6 12%

Districte7 5 Districte7 7%

100%

21% 12%

7%

4%

Districte2 100% 58% 100% 50% 33%

Districte3 100% 20% 80% 80% 80%

8%

7% 1%

Districte5 100% 56% 94% 44% 50%

Districte6 100% 44% 100% 67% 22%

Districte7 100% 40% 100% 80% 20%

Districte9 100% 100% 100% 100% 100%

Districte10 100% 50% 100% 33% 17%

S.oculars s.oculars

Fora BCN

100%

Districte1

12%

Districte2 12%

13%

75

16%

Costa

13%

Districte10 6 Districte10 8%

% pacients

24%

0% 13%

Districte9 1 Districte9 1%

% Pacients

Districte 1 Ciutat Vella Districte 2 Eixample Districte 3 Sants-Montjuic Districte 5 Sarrià-Sant Gervasi Districte 6 Gràcia Districte 7 Horta-Guinardó Districte 9 Sant Andreu Districte 10 Sant martí

Costa s.oculars s.nasals s.respiratoris s.dèrmics

Districte5 16 Districte5 21%

58%

Districte3

28%

Districte5

12%

56%

44% 40%

50%

20% 0%

Districte6

13%

Districte7

12%

Districte9

S.respiratoris

S.nasals

s.respiratoris

s.nasals

100%

89% 80% 28% 33%

50%

67%

80%

100%

44%

67% 33%

S.dèrmics s.dèrmics 100% 80%

50% 33%

33% 0%

22%

20%

17%

80%

94% 100% 100% 100% 100%


Destacar que les mostres més representatives pel nombre de pacients són el districte 5 (Sarrià - Sant Gervasi) i l’agrupació de pacients de fora de Barcelona ciutat. Això pot ser degut a la proximitat del centre on s’han recopilat la majoria de dades (Al·lergo Centre). Cal destacar a nivell percentual, que els símptomes més destacats en tots els districtes són els nasals i els menys destacats són els símptomes dèrmics. Tampoc es pot fer una associació entre els districtes de Barcelona que toquen el mar (1,3 i 5) en quant a major o menor incidència de símptomes. Tampoc podem fer cap associació entre els districtes més interiors.


4. Conclusió Després d’haver analitzat la distribució percentual de les variables escollides en el treball de camp, els resultats de l’estudi ens mostren que hi ha algunes variables comunes entre els pacients al·lèrgics als àcars de la mostra. Puc concloure que en l’estudi el exploratori-descriptiu les variables següents sí són comunes. -

Pacients més grans de 14 anys Zona de costa i urbana. Habitatge en pis Dormitori: edat del matalàs (76% tenim un matalàs de menys de 10 anys) i també en la edat del coixí (menys de 10 anys). No humitat dins l’habitatge No utilització d’acaricides Utilització d’aspirador No tenir aspirador amb filtre HEPA No tenir altres al·lèrgies Major simptomatologia en primavera-estiu El símptoma més significatiu és els esternuts

En els resultats de la relació entre variables, aplicant als resultats obtinguts l’eina estadística de la khi quadrat he pogut verificar que existeix relació entre la variable humitat amb viure a la costa, viure a una casa, viure en un pis baix, tenir calefacció per radiador i presentar signes de dermatitis. Respecte la variable símptomes oculars he trobat relació significativa amb la variable 2 o més persones en el dormitori, edat del matalàs menor a 10 anys i símptomes respiratoris. Respecte la variable símptomes nasals he trobat relació significativa amb la variable presència d’animals a l’habitatge, parquet o rajola al dormitori, 2 o més persones al dormitori i símptomes oculars. Respecte la variable símptomes respiratoris he trobat relació significativa amb presència d’animals a l’habitatge. Respecte la variable símptomes dèrmics he trobat relació significativa amb la presència d’animals a l’habitatge i moqueta o catifa al dormitori. La presència de més persones en el dormitori i animals domèstics en l’habitatge són variables comunes entre els pacients de la mostra i es relacionen amb la simptomatologia. El lloc de residència en quan a zona geogràfica dins de Barcelona no és determinant en quan a tipus de símptomes. Podem concloure que la hipòtesi és vàlida per alguns valors estudiats.


És important que els pacients al·lèrgics als àcars tinguin presents una sèrie de mesures en quan a l’ambient del seu habitatge com buscar zones per viure amb menys humitat. És de destacar el no ús d’acaricides ni d’aspiradors amb filtre HEPA, quan són recomanacions escrites en totes les bibliografies de consells.


5. Bibliografia

1. Walter DE, Proctor HC, (eds) Mites. Ecology, evolution and behaviour. Wallington: CABI Publishing; 1999. P. 322 2. Hidalgo-Arguello MR, Diez Banos N, Fregeneda Grandes J, Prada Marcos E. Parasitological analysis of Leonese royalty from Collegiate-Basilica of St. Isidoro, Leon (Spain): helmints, protozoa, and mites. J parasitol. 2003;89:73843. 3. Blanco C, Quiralte J, Castillo R, Delgado J, Arteaga C, Barber D, et al. Anaphylaxis after ingestión of wheat flour contaminated with mites. J Allergy Clin Immunol. 1997;99:308-13. 4. Sánchez-borges M, Capriles-Hulett A, Fernández-Caldas E, Suarez-Chacon R, Caballero F, Castillo S, et al. Mite-contaminated foods as a cause of anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol. 1997;99:738-43. 5. Herranz G, Herran MP. Reacción de hipersensibilidad a la ingestión de ácaros (Tyrophagus farinae). Rev Med Univ Navarra. 1963;8:37-147. 6. http://www.saludalia.com/enfermedades/acaros-del-polvo-domestico [consulta:20 agost 2013]. 7. O’Connor BM. Astigmata. In: Parker S editor. Synopsis and classification of líving organisms. Vol.2. New York: McGraw Hill; 1982. P.146-69 8. Hughes AM. The mites of stored food and houses. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. London: Tech Bull 9; 1977. p.400 9. Spieksma FTM. Domestic mites from an acarologic perspective. Allergy. 1997;52:360-8. 10. Fain A, Bochov AV. A review of the genus Cheyletus Latreille,1776 (Acari: Cheyletidae) Bull Inst Royal Sci Naturelles Belg. Entomologie. 2011;71:83-114. 11. Van Bronswijk JEMH. House dust biology, for allergist, acarologist and mycologists Zeits, The Netherlands: NIB Publishers. 1981. P. 316 12. Arlian LG. Water balance and humidity requirements of house dust mites. Exp Appl Acarol. 1992;16:15-35. 13. Van Bronswijk JEMH, Sinha RN. Role of fungi in the survival of Dermatophagoides (Acarina: Pyroglyphidae) in house dust environment. Environ Entomol. 1973;2:142-5. 14. Puerta L, Fernández-Caldas E, Mercado D, Lockey RF, Caraballo LR.Sequential detreminations of Blomia tropicalis allergens in mattres and floor dust samples in a tropical city. J Allergy Clin Immunol. 1996;97: 689-91. 15. Kinnaird CH. Thermal death point of Dermatophagoides pteronyssius (Trouessart, 1897) (Astigmata: Pyroglyphidae) the house dust mite. Acarologia. 1974;16:340-2. 16. Kern R. Dust sensitization in bronchial asthma. Med Clin North Am. 1921;5:751-58. 17. Cooke R. Studies in specific hypersesitiveness.4.New etiologic bronchial asthma. J Immunol. 1922;7:147-62.

factorsin


18. Fain A. Nouvelle description of D.pteronyssius (Trouessart, 1897). Acarolog铆a.1966;8:302-27. 19. Spieksma FthM. Domestic mites from an acarologic perspective. Allergy. 1997;52:360-8. 20. Blanco C, Quiralte J, Castillo R, et al. Anaphylaxis after ingesti贸n of wheat flou contaminated with mites. J Allergy Clin Immunol. 1997;3:308-13. 21. http://www.saludalia.com/enfermedades/acaros-del-polvo-domestico [consulta: 10 sept.2013] 22. http://www.naaf.no/es/allergi/Andre-allergier/Informacion-util-sobre-acaros/ [consulta: 10 sept.2013] 23. Sinha RN, van BRonswijk JE, Wallace HA. House dust allergy, mites and their fungal associations. 24. Arlian LG. Platts-Mills TAE. "The biology of dust mites and the remediation of mite allergens in allergic disease". J. Allergy Clin. Immunol. 2001, 107:S406-13. 25. http://www.avaic.org/pacientes/tratamientos?id=8 [consulta: 10 sept.2013]

26. Dra. V. L贸pez Calatayud 27. http://www.dermatologia.cat/consellderamtitisatopica.html [consulta: 10 sept.2013] 28. http://www.farmaceuticonline.com/ca/fam铆lia/435_alergia2start=4 29. www.fotolog.com/bd_sugus_pq/27270698/ [consulta: 26 oct.2013] 30. http://www.alergo.cat/cat/consells-utils.php?Up=EH [consulta:26 oct.2013] 31. http://www.perparesimares.com/pell-atopica [ consulta :26 oct. 2013]

6. Figures


Figura1- http://saludpasion.com/eliminar-los-acaros-del-polvo-de-la-casa/ [consulta: 20 agost.2013] Figura 2 - http://www.boobugs.mx/acaros.htm [consulta: 20 agost.2013] Figura (3-7)- Fotografies cedides per Laboratorios Leti (Madrid) Figura 8 - http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Acaridae.-img55141.html [consulta: 26 oct.2013] Figura (9 -19) - Fotografies cedides per Laboratorios Leti (Madrid)

7. Annexes Annex I

Model qüestionari pel pacient. Qüestionaris dels pacients.

Annex II

Dades globals.

Annex III

Tractament estadístic. Relació de variables.


Annex I

Model q端estionari pel pacient. Q端estionaris dels pacients


Annex II

Dades globals


Taula Dades i Total %

Edat Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

<14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20%

Sexe 14 o>14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60 80%

Home 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 37 49%

Dona 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 38 51%

Costa 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 63 84%

Localitat Interior Codi postal 0 08014 0 08017 0 08014 1 08195 0 08800 0 08024 0 08013 0 08015 0 08015 0 08018 1 08950 0 08021 0 08013 0 08034 0 08020 0 08018 0 08013 0 08001 0 08003 0 08026 1 08440 0 08021 0 08911 0 08008 0 08860 0 08860 0 08022 0 08012 0 17230 1 08174 1 08174 0 08022 0 08026 1 08290 1 08173 0 08030 0 08023 0 08042 0 08031 0 08021 1 08940 0 08036 1 08174 0 08022 0 08012 0 08031 0 08901 0 08026 0 08014 0 08036 1 08195 0 08013 0 08014 0 08021 0 08007 0 08012 1 080960 0 08017 0 08024 0 08022 0 08010 0 08012 0 08024 0 08009 0 08014 0 08022 0 08032 0 08022 0 08024 0 08022 0 08015 0 08022 0 08012 0 08001 1 08172 12 16%

Hábitat Habitatge Distr.mun Urbà Rural Casa Pis 3 1 0 0 1 5 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 7 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 1 0 0 1 10 1 0 0 1 0 1 0 0 1 5 1 0 0 1 2 1 0 0 1 5 1 0 0 1 10 1 0 0 1 10 1 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 10 1 0 0 1 0 1 0 0 1 5 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 5 1 0 1 0 6 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 5 1 0 0 1 10 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 9 1 0 1 0 6 1 0 0 1 7 1 0 0 1 7 1 0 0 1 5 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 5 1 0 0 1 6 1 0 0 1 7 1 0 0 1 0 1 0 1 0 10 1 0 0 1 3 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 3 1 0 0 1 5 1 0 0 1 2 1 0 0 1 6 1 0 0 1 0 1 0 0 1 5 1 0 0 1 6 1 0 0 1 5 1 0 0 1 2 1 0 0 1 6 1 0 0 1 6 1 0 1 0 2 1 0 0 1 3 1 0 0 1 5 1 0 0 1 7 1 0 0 1 5 1 0 0 1 6 1 0 0 1 5 1 0 0 1 5 1 0 0 1 5 1 0 0 1 6 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 72 3 14 61 96% 4% 19% 81%

Alçada pis <3 >3 o 3 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 39 36 52% 48%


Taula Dades i Total %

Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Humitat habitatge si no 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 17 58 23% 77%

Nª habitants Animals domèstics <2 o2 >2 Gos Gat Rossegador Rèptil Au Altre 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 22 53 20 13 15 1 2 5 29% 71% 27% 17% 20% 1% 3% 7%

Cap 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 25 33%

Algun 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 50 67%

Parquet 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 45 60%

Sòl dormitori Rajola Moqueta 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 26 5 35% 7%

Catifa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 31%


Taula Dades i Total %

Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Nº person dormitori 1 2 o >2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 37 38 49% 51%

Llana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Matalàs Molles 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 45 60%

Làtex 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 30 40%

Edat matalàs (anys) <10 10 o >10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 57 18 76% 24%

Edat coixí (anys) <10 10 o>10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 64 11 85% 15%


Taula Dades i Total %

Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Funda matalàs si no 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 39 36 52% 48%

Funda coixí si 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 43 57%

no 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 32 43%

Tipus de calefacció Radiador Aire 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 47 28 63% 37%

Aire condicionat si no 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 47 28 63% 37%


Taula Dades i Total %

Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Ús acaricides si no 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 73 3% 97%

Aspirador si 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 64 85%

Filtre Hepa no 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 15%

si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5%

no 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 71 95%

Altres al·lèrgies si no 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 10 65 13% 87%


Taula Dades i Total %

Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Estació de simptomologia Primavera-estiu Tardor-hivern 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 65 29 87% 39%

Prurit ocular 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 15 20%

Llagrimeig 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 24 32%

Rinorrea aquosa 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 52 69%

Símptomes Tos 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 28 37%

Esternuts 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 64 85%

Dispnea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 20%

Sibilants 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 13 17%

Dermatitis 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 23 31%


Annex III

Tractament estad铆stic. Relaci贸 de variables


Distribució variables total mostra (75 pacients)

Edad <14

Sexe

14 o>14

Home

Dona

<14 20%

Home 49%

Dona 51% 14 o>14 80%

Tipus localitat Costa

Tipus d'hàbitat

Interior

Urbà

Rural

4%

16%

84%

96%

Tipus d´habitatge Casa

Alçada pis

Pis

<3

>3 o 3

Casa 19%

>3 o 3 48%

Pis 81%

<3 52%


Humitat habitatge si

Nº habitants habitatge

no

<2 o2

>2

si 23%

29%

71%

no 77%

Tipus d'animals en l´habitatge Gos

Gat

Rossegador

Au Rèptil 3% 2%

Rèptil

Au

Animals en l'habitatge Cap

Algun

Altre

Altre 9%

Cap 33%

Gos 36% Rossegador 27%

Algun 67% Gat 23%

Tipus de sòl dormitori Algun

Parquet

Nº persones dormitori

Rajola

Moqueta

18%

Rajola 22% Algun 41%

Parquet 37%

Catifa

82%


Edat del matalàs

Tipus de matalàs 1

2 o >2

Molles

Llana

Làtex

Llana 0%

1 49%

40%

2 o >2 51%

60%

Edat del coixí <10

Ús de funda matalàs

10 o >10

<10

10 o>10

10 o>10 15%

10 o >10 24%

<10 76%

<10 85%

Tipus de calefacció

Ús funda coixí si

no 48%

si

no

no

no 43% si 52%

si 57%


Ús acaricides

Aire condicionat Radiador

si

Aire

no

no 37%

Aire 37%

si 63%

Radiador 63%

Ús aspirador si

no

Aspirador amb filtre HEPA si

si 3%

no

no 15%

si 85%

no 97%

Altres al.lèrgies si

no

Estació simptomatologia Primavera-estiu

Tardor-hivern

si 5%

Tardorhivern 31%

no 95%

Primaveraestiu 69%


Simptomatologia Prurit ocular

Llagrimeig

Rinorrea aquosa

Tos

Esternuts

Dispnea

Sibilants

Dermatitis Dermatitis Prurit ocular Sibilants 10% 7% 6%

Llagrimeig 10%

Dispnea 6% Rinorrea aquosa 22%

Esternuts 27% Tos 12%


Càcul Interval de confiança de percentatges www.med.unne.edu.ar/bi bl i oteca /ca l cul os /i ntconf.xl s

Edat <14

IC ES

15 20% 13;30 4,6

Sexe 14 o>14 60 80% 70;87 4,6

Home 37 49% 38;60 5,8

Dona 38 51% 40;62 5,8

de

75

és a dir

0,1251 13%

fins

0,3041 30%

Costa 63 84% 74;91 4,2

Localitat Interior Codi postal 12 16% 9;26 4,2

Proporció Simple. (Wilson EB. J Am Stat Assoc 1927, 22, 209-212). Intervals calculats amb el 95% de confiança de la resposta 95

Proporció

observada

15

95 % interv. de confiança:

Error estàndar

0,04619

4,6%

0,2000

20%

Hábitat Distr.mun

Urbà 72 96% 89;99 2,3

Rural 3 4% 1;11 2,3

Habitatge Casa Pis 14 61 19% 81% 11;29 71;89 4,5 4,5


Alçada pis >3 o 3 39 36 52% 48% 41;63 37;59 5,8 5,8

<3

Humitat habitatge si no 17 58 23% 77% 15;33 67;85 4,8 4,8

Nª habitants <2 o2 >2 22 53 29% 71% 20;40 60;80 5,3 5,3

Gos 20 27% 18;38 5,1

Gat 13 17% 15;33 4,8

Rossegador 15 20% 13;30 4,6

Animals domèstics Rèptil Au 1 2 1% 3% 0;7 1;9 1,3 1,9

Altre 5 7% 3;15 2,9

Cap 25 33% 24;45 5,4

Algun 50 67% 55;76 5,4


Sòl dormitori Parquet Rajola Moqueta 45 26 5 60% 35% 7% 70;87 25;46 3;15 4,6 5,5 2,9

Catifa 23 31% 21;42 5,3

1

Nº person dormItori 2 o >2 Llana 37 38 0 49% 51% 0% 38;60 40;62 0;5 5,8 5,8 0

Molles 45 60% 49;70 5,7

Làtex 30 40% 30;51 5,7

Edat matalàs (anys) <10 10 o >10 57 18 76% 24% 65;84 16;35 4,9 4,9

Edat coixí (anys) <10 10 o>10 64 11 85% 15% 76;92 8;24 4,1 4,1

Funda matalàs si no 39 36 52% 48% 41;63 37;59 5,8 5,8


si

Funda coixí Tipo de calefacció no Radiador Aire 43 32 47 28 57% 43% 63% 37% 46;68 32;54 51;73 27;49 5,7 5,7 5,6 5,6

Aire condicionat si no 47 28 63% 37% 51;73 27;49 5,6 5,6

Ús acaricides si no 2 73 3% 97% 1;9 91;99 1,9 1,9

Aspirador si

no 64 85% 76;92 4,1

si 11 15% 8;24 4,1

Filtre Hepa no 4 71 5% 95% 2;13 87;98 2,6 2,6

Altres al·lèrgies si no 10 65 13% 87% 7;23 77;93 3,9 3,9


Estaci贸 de sintomolog铆a Primavera-estiu Tardor-hivern Prurit ocular Llagrimeig Rinorrea aquosa 65 29 15 24 52 87% 39% 20% 32% 69% 77;93 28;50 13;30 23;43 32;54 3,9 5,6 4,6 5,4 5,7

Simptomes Tos Esternuts 28 64 37% 85% 27;49 76;92 5,6 4,1

Dispnea 15 20% 13;30 4,6

Sibilants Dermatitis 13 23 17% 31% 10;27 21;42 4,4 5,3


Agrupaci ó dades Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total

<14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

Edat 14 o >14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60

Sexe H 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 37

D 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 38

Costa 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 63

Localitat Hàbitat Habitatge Alçada pis Interior Codi postal Distr.mun Urbà Rural Casa Pis <3 >3 o 3 0 08014 3 1 0 0 1 0 1 0 08017 5 1 0 0 1 0 1 0 08014 3 1 0 0 1 1 0 1 08195 0 0 1 1 0 1 0 0 08800 0 1 0 0 1 1 0 0 08024 7 1 0 0 1 1 0 0 08013 2 1 0 0 1 1 0 0 08015 2 1 0 0 1 0 1 0 08015 2 1 0 0 1 0 1 0 08018 10 1 0 0 1 1 0 1 08950 0 1 0 0 1 1 0 0 08021 5 1 0 0 1 0 1 0 08013 2 1 0 0 1 1 0 0 08034 5 1 0 0 1 1 0 0 08020 10 1 0 0 1 1 0 0 08018 10 1 0 0 1 0 1 0 08013 2 1 0 0 1 0 1 0 08001 1 1 0 0 1 1 0 0 08003 1 1 0 0 1 0 1 0 08026 10 1 0 0 1 1 0 1 08440 0 1 0 0 1 1 0 0 08021 5 1 0 0 1 0 1 0 08911 0 1 0 0 1 0 1 0 08008 2 0 1 0 1 0 1 0 08860 0 1 0 1 0 1 0 0 08860 0 1 0 1 0 1 0 0 08022 5 1 0 1 0 0 1 0 08012 6 1 0 0 1 1 0 0 17230 0 0 1 0 1 0 1 1 08174 0 1 0 1 0 1 0 1 08174 o 1 0 1 0 1 0 0 08022 5 1 0 0 1 0 1 0 08026 10 1 0 0 1 1 0 1 08290 0 1 0 1 0 1 0 1 08173 0 1 0 1 0 1 0 0 08030 9 1 0 1 0 1 0 0 08023 6 1 0 0 1 0 1 0 08042 7 1 0 0 1 0 1 0 08031 7 1 0 0 1 1 0 0 08021 5 1 0 0 1 0 1 1 08940 0 1 0 0 1 1 0 0 08036 2 1 0 1 0 1 0 1 08174 0 1 0 1 0 1 0 0 08022 5 1 0 0 1 0 1 0 08012 6 1 0 0 1 0 1 0 08031 7 1 0 0 1 1 0 0 08901 0 1 0 1 0 1 0 0 08026 10 1 0 0 1 0 1 0 08014 3 1 0 0 1 0 1 0 08036 2 1 0 0 1 0 1 1 08195 0 1 0 0 1 0 1 0 08013 2 1 0 0 1 1 0 0 08014 3 1 0 0 1 1 0 0 08021 5 1 0 0 1 0 1 0 08007 2 1 0 0 1 0 1 0 08012 6 1 0 0 1 1 0 1 080960 0 1 0 0 1 0 1 0 08017 5 1 0 0 1 0 1 0 08024 6 1 0 0 1 0 1 0 08022 5 1 0 0 1 1 0 0 08010 2 1 0 0 1 0 1 0 08012 6 1 0 0 1 1 0 0 08024 6 1 0 1 0 1 0 0 08009 2 1 0 0 1 0 1 0 08014 3 1 0 0 1 1 0 0 08022 5 1 0 0 1 0 1 0 08032 7 1 0 0 1 1 0 0 08022 5 1 0 0 1 0 1 0 08024 6 1 0 0 1 1 0 0 08022 5 1 0 0 1 0 1 0 08015 5 1 0 0 1 1 0 0 08022 5 1 0 0 1 0 1 0 08012 6 1 0 0 1 0 1 0 08001 1 1 0 0 1 0 1 1 08172 0 1 0 1 0 1 0 12 72 3 14 61 39 36


Agrupaci ó dades Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total

Humitat habitatge Nª habitants si no <2 o2 >2 Gos 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 17 58 22 53 20

Animals domèstics Gat Rossegador Rèptil Au Altre Algun 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 13 15 1 2 5 50

Parquet 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 45

Sòl dormitori Rajola Moqueta 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 26 5

Catifa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23


Agrupació dades Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total

Nº person dorm. 1 2 o >2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 37 38

Llana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Matalàs Molles 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 45

Làtex 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 30

Edat matalàs (anys) <10 10 o >10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 57 18

Edat coixí (anys) <10 10 o>10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 64 11


Agrupació dades Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total

Funda matalàs si no 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 39 36

Funda coixí si no 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 43 32

Tipus de calefacció Radiador Aire 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 47 28

Aire condicionat si no 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 47 28


Agrupació dades Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total

Ús d'acaricides si no 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 73

Aspirador si 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 64

no 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Filtre Hepa no 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 71

Altres al·lèrgies si no 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 10 65


Agrupaci贸 dades Estaci贸 de simptomatologia Pacient n潞 Primavera-estiu Tardor-hivern Prurit ocular Llagrimeig 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 4 1 0 0 0 5 1 0 0 0 6 1 0 1 0 7 1 0 1 1 8 1 0 0 1 9 1 0 0 1 10 1 0 0 0 11 1 0 0 0 12 1 0 0 0 13 1 0 0 0 14 1 0 1 0 15 1 0 0 0 16 1 0 1 0 17 0 1 0 0 18 1 0 0 0 19 1 0 0 0 20 1 0 0 0 21 1 0 1 0 22 1 0 1 1 23 1 0 0 0 24 1 1 0 1 25 0 1 0 0 26 0 1 0 0 27 1 0 0 1 28 1 1 0 0 29 1 0 0 0 30 1 0 0 0 31 1 1 0 0 32 1 1 0 0 33 1 1 1 0 34 1 0 0 1 35 1 1 0 0 36 1 0 0 1 37 1 0 0 0 38 1 1 0 0 39 1 0 0 1 40 1 1 0 1 41 1 0 0 1 42 1 1 0 1 43 1 0 0 0 44 1 0 0 0 45 1 0 1 0 46 0 1 0 0 47 1 0 0 0 48 1 0 1 1 49 1 0 0 0 50 1 1 1 1 51 1 0 0 1 52 1 1 0 0 53 1 1 0 0 54 1 0 0 1 55 1 0 0 0 56 0 1 0 0 57 1 0 1 1 58 1 1 0 0 59 1 0 0 0 60 1 1 0 1 61 1 0 0 1 62 1 1 0 0 63 1 1 0 1 64 1 0 0 0 65 1 0 1 0 66 1 1 1 1 67 1 0 0 0 68 1 0 1 1 69 0 1 0 1 70 0 1 1 0 71 0 1 0 0 72 0 1 0 0 73 0 1 0 1 74 1 1 0 0 75 1 1 0 0 Total 65 29 15 24

S. Oculars Rinorrea aquosa Esternuts 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 32 52 64

S铆mptomes S.otorr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70

Tos 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 28

Dispnea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15

Sibilants 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 13

S.respira 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 37

Dermatitis 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 23


Concatenar humitat Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total

Edat <14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

Sexe H 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 37

Costa 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 63 11 00 10 01

Localitat Hábitat H/costa Codi postal Distr.mun Urbà 01 08014 3 1 01 08017 5 1 01 08014 3 1 10 08195 0 0 01 08800 0 1 01 08024 7 1 01 08013 2 1 11 08015 2 1 01 08015 2 1 01 08018 10 1 00 08950 0 1 01 08021 5 1 01 08013 2 1 01 08034 5 1 01 08020 10 1 01 08018 10 1 01 08013 2 1 01 08001 1 1 11 08003 1 1 01 08026 10 1 00 08440 0 1 01 08021 5 1 01 08911 0 1 01 08008 2 0 01 08860 0 1 01 08860 0 1 01 08022 5 1 01 08012 6 1 01 17230 0 0 10 08174 0 1 10 08174 o 1 01 08022 5 1 01 08026 10 1 10 08290 0 1 10 08173 0 1 11 08030 9 1 01 08023 6 1 01 08042 7 1 01 08031 7 1 01 08021 5 1 00 08940 0 1 01 08036 2 1 10 08174 0 1 01 08022 5 1 11 08012 6 1 11 08031 7 1 11 08901 0 1 01 08026 10 1 01 08014 3 1 01 08036 2 1 00 08195 0 1 01 08013 2 1 01 08014 3 1 01 08021 5 1 01 08007 2 1 11 08012 6 1 00 080960 0 1 11 08017 5 1 01 08024 6 1 11 08022 5 1 01 08010 2 1 11 08012 6 1 11 08024 6 1 01 08009 2 1 01 08014 3 1 01 08022 5 1 01 08032 7 1 01 08022 5 1 01 08024 6 1 01 08022 5 1 01 08015 5 1 01 08022 5 1 01 08012 6 1 01 08001 1 1 00 08172 0 1 72 11 11 6 00 6 10 6 01

H/urb 01 01 01 10 01 01 01 11 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 11 01 01 01 01 00 01 01 01 01 00 11 11 01 01 11 11 11 01 01 01 01 01 01 11 01 11 11 11 01 01 01 01 01 01 01 01 11 01 11 01 11 01 11 11 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 16 2 2 2

Habitatge Alçada pis Casa H/casa <3 0 00 0 0 00 0 0 00 1 1 11 1 0 00 1 0 00 1 0 00 1 0 10 0 0 00 0 0 00 1 0 00 1 0 00 0 0 00 1 0 00 1 0 00 1 0 00 0 0 00 0 0 00 1 0 10 0 0 00 1 0 00 1 0 00 0 0 00 0 0 00 0 1 01 1 1 01 1 1 01 0 0 00 1 0 00 0 1 11 1 1 11 1 0 00 0 0 00 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 0 00 0 0 00 0 0 00 1 0 00 0 0 00 1 1 01 1 1 11 1 0 00 0 0 10 0 0 10 1 1 11 1 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 1 0 00 1 0 00 0 0 00 0 0 10 1 0 00 0 0 10 0 0 00 0 0 10 1 0 00 0 0 10 1 1 11 1 0 00 0 0 00 1 0 00 0 0 00 1 0 00 0 0 00 1 0 00 0 0 00 1 0 00 0 0 00 0 0 00 0 1 01 1 14 39 11 9 11 00 53 00 10 8 10 01 5 01


Concatenar humitat Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total

Humitat habitatge si 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11 00 10 01

h/PIS 00 00 10 11 10 10 10 01 00 10 10 00 10 10 10 00 00 10 01 10 10 00 00 00 10 10 00 10 00 11 11 00 10 11 11 11 00 00 10 00 10 10 11 00 01 11 11 00 00 00 00 10 10 00 00 11 00 01 00 11 00 11 11 00 10 00 10 00 10 00 10 00 00 00 10 13 32 26 4

Nª habitants Animals domèstics <2 o 2 Gos Gat Rossegador Rèptil Au Altre SI 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 22 20 13 15 1 2 5 50

Parquet 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 45

Sòl dormitori Rajola Moqueta 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 26 5

Catifa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23


Concatenar humitat Nº person dorm Pacient nº 1 1 1 2 1 3 0 4 1 5 0 6 1 7 1 8 1 9 1 10 0 11 0 12 1 13 0 14 1 15 0 16 0 17 0 18 0 19 1 20 1 21 1 22 1 23 0 24 1 25 0 26 1 27 1 28 0 29 0 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 37 0 38 1 39 1 40 0 41 0 42 0 43 0 44 0 45 1 46 0 47 0 48 1 49 1 50 1 51 1 52 0 53 1 54 0 55 0 56 0 57 0 58 0 59 1 60 1 61 1 62 0 63 0 64 0 65 0 66 1 67 1 68 1 69 1 70 1 71 1 72 1 73 1 74 1 75 1 Total 37

Molles 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 45

Làtex 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 30

Edat matalàs (anys) Edat coixí (anys) Funda matalàs Funda coixí <10 <10 si si 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 57 63 39 43

Tipus de calefacció Radiador Humi/radia 1 01 0 00 1 01 1 11 0 00 0 00 1 01 1 11 1 01 0 00 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 11 0 00 1 01 1 01 1 01 0 00 1 01 1 01 0 00 1 01 1 01 1 11 1 11 0 00 0 00 1 11 1 11 1 11 0 00 0 00 1 01 0 00 1 01 0 00 1 11 0 00 1 11 1 11 1 11 1 01 1 01 1 01 0 00 0 00 1 01 0 00 0 00 1 11 1 01 0 10 1 01 1 11 1 01 0 10 1 11 1 01 0 00 0 00 1 01 0 00 0 00 1 01 0 00 0 00 1 01 0 00 0 00 47 11 15 00 26 10 2 01 30


Concatenar humitat Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total

Aire condicionat si H/a.c 0 00 1 01 1 01 0 10 1 01 1 01 1 01 1 11 1 01 1 01 1 01 0 00 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 0 00 1 11 1 01 0 00 1 01 1 01 1 01 0 00 0 00 1 01 0 00 0 00 1 11 1 11 0 00 1 01 0 10 1 11 1 11 1 01 1 01 0 00 1 01 0 00 1 01 1 11 1 01 0 10 0 10 1 11 1 01 1 01 0 00 0 00 1 01 0 00 1 01 1 01 0 10 1 01 1 11 0 00 0 10 1 01 1 11 0 10 0 00 1 01 0 00 0 00 0 00 1 01 0 00 1 01 1 01 1 01 0 00 1 01 47 11 10 00 21 10 7 01 37

Ús de acaricides Aspirador si si 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 64

Filtro Hepa si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Altres al·lèrgies si no 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 10 65

Primavera-estiu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 65 11 00 10 01

Estació de simptomologia H/prim-estiu Tardor-hivern H/tardor-hive 01 0 00 01 0 00 01 0 00 11 0 10 01 0 00 01 0 00 01 0 00 11 0 10 01 0 00 01 0 00 01 0 00 01 0 00 01 0 00 01 0 00 01 0 00 01 0 00 00 1 01 01 0 00 11 0 10 01 0 00 01 0 00 01 0 00 01 0 00 01 1 01 00 1 01 00 1 01 01 0 00 01 1 01 01 0 00 11 0 10 11 1 11 01 1 01 01 1 01 11 0 10 11 1 11 11 0 10 01 0 00 01 1 01 01 0 00 01 1 01 01 0 00 01 1 01 11 0 10 01 0 00 11 0 10 10 1 11 11 0 10 01 0 00 01 0 00 01 1 01 01 0 00 01 1 01 01 1 01 01 0 00 01 0 00 10 1 11 01 0 00 11 1 11 01 0 00 11 1 11 01 0 00 11 1 11 11 1 11 01 0 00 01 0 00 01 1 01 01 0 00 01 0 00 00 1 01 00 1 01 00 1 01 00 1 01 00 1 01 01 1 01 01 1 01 29 15 11 8 8 00 37 2 10 9 50 01 21

Perenne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 19 11 00 10 01


Concatenar humitat Pacient nÂş Prurit ocular H/prurit 1 0 00 2 0 00 3 0 00 4 0 10 5 0 00 6 1 01 7 1 01 8 0 10 9 0 00 10 0 00 11 0 00 12 0 00 13 0 00 14 1 01 15 0 00 16 1 01 17 0 00 18 0 00 19 0 10 20 0 00 21 1 01 22 1 01 23 0 00 24 0 00 25 0 00 26 0 00 27 0 00 28 0 00 29 0 00 30 0 10 31 0 10 32 0 00 33 1 01 34 0 10 35 0 10 36 0 10 37 0 00 38 0 00 39 0 00 40 0 00 41 0 00 42 0 00 43 0 10 44 0 00 45 1 11 46 0 10 47 0 10 48 1 01 49 0 00 50 1 01 51 0 00 52 0 00 53 0 00 54 0 00 55 0 00 56 0 10 57 1 01 58 0 10 59 0 00 60 0 10 61 0 00 62 0 10 63 0 10 64 0 00 65 1 01 66 1 01 67 0 00 68 1 01 69 0 00 70 1 01 71 0 00 72 0 00 73 0 00 74 0 00 75 0 00 Total 15 11 1 00 44 10 16 01 14

Llagrimeig H/Llagrim Rinorrea aquosa 0 00 1 0 00 0 0 00 0 0 10 1 0 00 1 0 00 1 1 01 1 1 11 0 1 01 1 0 00 0 0 00 1 0 00 0 0 00 1 0 00 0 0 00 0 0 00 1 0 00 1 0 00 0 0 10 0 0 00 0 0 00 1 1 01 0 0 00 1 1 01 1 0 00 1 0 00 1 1 01 0 0 00 0 0 00 0 0 10 1 0 10 0 0 00 1 0 00 1 1 11 1 0 10 1 1 11 1 0 00 1 0 00 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 0 10 1 0 00 1 0 10 1 0 10 1 0 10 1 1 01 0 0 00 0 1 01 1 1 01 1 0 00 1 0 00 1 1 01 0 0 00 1 0 10 1 1 01 1 0 10 0 0 00 1 1 11 0 1 01 1 0 10 1 1 11 1 0 00 1 0 00 0 1 01 1 0 00 1 1 01 1 1 01 1 0 00 0 0 00 1 0 00 1 1 01 1 0 00 0 0 00 1 24 52 11 5 11 00 39 00 10 12 10 01 19 01

H/RINO 01 00 00 11 01 01 01 10 01 00 01 00 01 00 00 01 01 00 10 00 01 00 01 01 01 01 00 00 00 11 10 01 01 11 11 11 01 01 01 01 01 01 11 01 11 11 11 00 00 01 01 01 01 00 01 11 01 10 01 10 01 11 11 01 00 01 01 01 01 00 01 01 01 00 01 12 18 5 40

Tos 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 28 11 00 10 01

SĂ­mptomes H/TOS 01 01 00 10 01 00 00 10 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 10 01 00 00 00 01 00 01 00 01 00 10 10 00 00 10 10 11 00 01 00 00 00 00 11 00 11 10 10 01 01 00 00 00 00 00 01 10 00 11 00 10 01 11 10 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 5 35 12 23

Esternuts 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 64 11 00 10 01

H/ESTER 01 01 01 11 01 01 01 11 01 01 01 01 01 00 01 01 00 01 10 01 01 01 01 01 00 00 01 01 00 11 10 01 01 11 11 11 01 01 01 01 01 01 11 01 11 11 11 01 00 01 01 01 01 01 01 11 00 11 00 11 01 11 11 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 15 9 2 49

Dispnea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 11 00 10 01

H/DIS 01 00 00 10 00 00 00 10 00 01 00 00 01 01 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 10 11 00 00 10 10 11 01 00 01 00 00 00 10 00 10 10 10 00 00 00 00 00 01 00 00 11 00 11 00 10 00 11 10 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 5 48 12 10

Sibilants 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 13 11 00 10 01

H/sibi 01 00 00 10 00 00 00 10 00 00 01 00 01 01 00 00 01 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 11 00 00 10 10 11 01 00 00 00 00 00 10 00 10 11 10 01 00 00 00 00 00 00 00 10 00 10 00 10 00 10 10 00 00 00 00 01 01 01 00 00 00 00 00 3 44 14 10

Dermatitis 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 23 11 00 10 01

H/derm 00 01 00 10 00 00 00 11 00 00 00 00 01 01 01 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 11 11 01 00 10 11 11 00 01 00 00 00 01 11 00 11 10 11 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 11 00 10 00 11 10 01 00 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 10 45 7 13


HUMITAT / VARIABLES

CÀLCUL DISTRIBUCIÓ KHI (Xi)-QUADRAT www.fisterra.com/mbe/investiga/chi/chi_cuadrado.xls

Humitat vs.costa/interior

Costa

Present(1) Ausent(0) Total

Valors observats

Valors esperats

Humitat Present(1) Ausent(0) Total 11 6 52 6 63 12 a b c d

11 6 52 6

a b c d

14,28 2,72 48,72 9,28

Humitat Present(1)

Humitat Ausent(0)

35%

65%

Percentatges de fila

Costa

Costa Present(1)

17 58 75

Percentatges de columna

Humitat Present(1) Ausent(0) Total Present(1) 64,7% 35,3% 100,0% Ausent(0) 89,7% 10,3% 100,0% Total 84,0% 16,0% 100,0%

Humitat Present(1) Costa

Present(1) Ausent(0) Total

Khi quadrat

6,09 p=

0,0136

Correcció de Yates

4,37 p=

0,0365

17,5% 82,5% 100,0%

Ausent(0) Total 50,0% 22,7% 50,0% 77,3% 100,0% 100,0%

Humitat vs. Urbà/rural

Urbà

Present(1) Ausent(0) Total

Humitat Present(1) Ausent(0) Total 16 2 2 2 18 4

Valors observats

a b c d

16 2 2 2

Valors esperats

a b c d

14,727273 3,2727273 3,2727273 0,7272727

Humitat Present(1)

Humitat Ausent(0)

11%

89%

Percentatges de fila

Urbà

Urbà Present(1)

18 4 22

Percentatges de columna

Humitat Present(1) Ausent(0) Total Present(1) 88,9% 11,1% 100,0% Ausent(0) 50,0% 50,0% 100,0% Total 81,8% 18,2% 100,0%

Humitat Present(1) urbà

Present(1) Ausent(0) Total

Khi quadrat

3,33 p=

0,0681

Correcció de Yates

1,23 p=

0,2681

88,9% 11,1% 100,0%

Ausent(0) Total 50,0% 81,8% 50,0% 18,2% 100,0% 100,0%

Humitat vs. Casa/pis

Casa

Present(1) Ausent(0) Total

Valors observats

Valors esperats

Humitat Present(1) Ausent(0) Total 9 8 5 53 14 61 a b c d

9 8 5 53

a b c d

3,1733333 13,826667 10,826667 47,173333

Humitat Present(1)

Humitat Ausent(0)

47% 53%

Percentatges de fila

Casa

Casa Present(1)

17 58 75

Percentatges de columna

Humitat Present(1) Ausent(0) Total Present(1) 52,9% 47,1% 100,0% Ausent(0) 8,6% 91,4% 100,0% Total 18,7% 81,3% 100,0%

Humitat Present(1) Casa

Khi quadrat

17,01 p=

0,0000

Correcció de Yates

14,22 p=

0,0002

Present(1) Ausent(0) Total

64,3% 35,7% 100,0%

Ausent(0) Total 13,1% 22,7% 86,9% 77,3% 100,0% 100,0%


Humitat vs. Alçada pis <3/>3

Alçada<3

Present(1) Ausent(0) Total

Valors observats

Humitat Present(1) Ausent(0) Total 13 26 4 32 17 58 a b c d

13 26 4 32

a b c d

8,84 30,16 8,16 27,84

Alçada<3 Present(1)

39 36 75

Humitat Present(1)

Humitat Ausent(0)

33%

67%

Valors esperats

Percentatges de fila

Alçada<3

Percentatges de columna

Humitat Present(1) Ausent(0) Total Present(1) 33,3% 66,7% 100,0% Ausent(0) 11,1% 88,9% 100,0% Total 22,7% 77,3% 100,0%

Humitat Present(1) Alçada<3

Khi quadrat

5,27 p=

0,0216

Correcció de Yates

4,08 p=

0,0433

Present(1) Ausent(0) Total

76,5% 23,5% 100,0%

Ausent(0) Total 44,8% 52,0% 55,2% 48,0% 100,0% 100,0%

Humitat vs. Radiadors/aire

Radiador

Present(1) Ausent(0) Total

Humitat Present(1) Ausent(0) Total 15 2 30 26 45 28

Valors observats

a b c d

15 2 30 26

Valors esperats

a b c d

10,479452 6,5205479 34,520548 21,479452

Humitat Present(1)

Humitat Ausent(0)

12%

88%

Percentatges de fila

Radiador

Radiador Present(1)

17 56 73

Percentatges de columna

Humitat Present(1) Ausent(0) Total Present(1) 88,2% 11,8% 100,0% Ausent(0) 53,6% 46,4% 100,0% Total 61,6% 38,4% 100,0%

Humitat Present(1) Alçada<3

Khi quadrat

6,63 p=

0,0100

Correcció de Yates

5,24 p=

0,0220

Present(1) Ausent(0) Total

33,3% 66,7% 100,0%

Ausent(0) Total 7,1% 23,3% 92,9% 76,7% 100,0% 100,0%

Humitat vs. Aire condiconat

Aire acon. Present(1) Ausent(0) Total Valors observats

Humitat Present(1) Ausent(0) Total 10 7 37 21 47 28 a b c d

10 7 37 21

a b c d

10,653333 6,3466667 36,346667 21,653333

Aire con. Present(1)

17 58 75

Humitat Present(1)

Humitat Ausent(0)

41% 59%

Valors esperats

Percentatges de fila

Aire acon

Percentatges de columna

Humitat Present(1) Ausent(0) Total Present(1) 58,8% 41,2% 100,0% Ausent(0) 63,8% 36,2% 100,0% Total 62,7% 37,3% 100,0%

Humitat Present(1) Aire acon. Present(1) Ausent(0) Total

Khi quadrat

0,14 p=

0,7095

Correcció de Yates

0,01 p=

0,9303

21,3% 78,7% 100,0%

Ausent(0) Total 25,0% 22,7% 75,0% 77,3% 100,0% 100,0%


Humitat vs. Primavera-Estiu

Prim-estiu Present(1) Ausent(0) Total Valors observats

Valors esperats

Humitat Present(1) Ausent(0) Total 15 2 50 8 65 10 a b c d

15 2 50 8

a b c d

14,733333 2,2666667 50,266667 7,7333333

Primavera-estiu Present(1)

17 58 75

Humitat Present(1)

Humitat Ausent(0)

12%

88%

Percentatges de fila

Percentatges de columna

Humitat Present(1) Ausent(0) Total Prim-estiu Present(1) 88,2% 11,8% 100,0% Ausent(0) 86,2% 13,8% 100,0% Total 86,7% 13,3% 100,0%

Humitat Present(1) Prim-estiu Present(1) Ausent(0) Total

Khi quadrat

0,05 p=

0,8287

Correcci贸 de Yates

0,04 p=

0,8498

Ausent(0) Total 20,0% 22,7% 80,0% 77,3% 100,0% 100,0%

23,1% 76,9% 100,0%

Humitat vs. Tardor-hivern

tardor-hive. Present(1) Ausent(0) Total Valors observats

Valors esperats

Humitat Present(1) Ausent(0) Total 8 9 21 37 29 46 a b c d

8 9 21 37

a b c d

6,5733333 10,426667 22,426667 35,573333

Tardor-hivern. Present(1)

17 58 75

Humitat Present(1)

Humitat Ausent(0)

47% 53%

Percentatges de fila

Percentatges de columna

Humitat Present(1) Ausent(0) Total tardor-hiver.Present(1) 47,1% 52,9% 100,0% Ausent(0) 36,2% 63,8% 100,0% Total 38,7% 61,3% 100,0%

Humitat Present(1) tardor-hiver.Present(1) Ausent(0) Total

Khi quadrat

0,65 p=

0,4191

Correcci贸 de Yates

0,28 p=

0,5997

27,6% 72,4% 100,0%

Ausent(0) Total 19,6% 22,7% 80,4% 77,3% 100,0% 100,0%

Humitat vs. Tot l'any

Tot l'any

Present(1) Ausent(0) Total

Valors observats

Humitat Present(1) Ausent(0) Total 6 11 13 45 19 56 a b c d

6 11 13 45

a b c d

4,3066667 12,693333 14,693333 43,306667

Tot l'any Present(1)

17 58 75

Humitat Present(1)

Humitat Ausent(0)

35%

65%

Valors esperats

Percentatges de fila

Tot l'any

Percentatges de columna

Humitat Present(1) Ausent(0) Total Present(1) 35,3% 64,7% 100,0% Ausent(0) 22,4% 77,6% 100,0% Total 25,3% 74,7% 100,0%

Humitat Present(1) tot l'any

Khi quadrat

1,15 p=

0,2829

Correcci贸 de Yates

0,57 p=

0,4492

Present(1) Ausent(0) Total

31,6% 68,4% 100,0%

Ausent(0) Total 19,6% 22,7% 80,4% 77,3% 100,0% 100,0%


Humitat vs. Prurit ocular

Prurit oc.

Present(1) Ausent(0) Total

Humitat Present(1) Ausent(0) Total 1 16 14 44 15 60

Valors observats

a b c d

1 16 14 44

Valors esperats

a b c d

3,4 13,6 11,6 46,4

Humitat Present(1)

Humitat Ausent(0)

6%

94%

Percentatges de fila

Prurit oc.

Prurit oc. Present(1)

17 58 75

Percentatges de columna

Humitat Present(1) Ausent(0) Total Present(1) 5,9% 94,1% 100,0% Ausent(0) 24,1% 75,9% 100,0% Total 20,0% 80,0% 100,0%

Humitat Present(1) Prurit oc.

Present(1) Ausent(0) Total

Khi quadrat

2,74 p=

0,0980

Correcci贸 de Yates

1,72 p=

0,1902

6,7% 93,3% 100,0%

Ausent(0) Total 26,7% 22,7% 73,3% 77,3% 100,0% 100,0%

Humitat vs. Llagrimeig

Llagrimeig Present(1) Ausent(0) Total Valors observats

Valors esperats

Humitat Present(1) Ausent(0) Total 5 12 19 39 24 51 a b c d

5 12 19 39

a b c d

5,44 11,56 18,56 39,44

Llagrimeig Present(1)

17 58 75

Humitat Present(1)

Humitat Ausent(0)

29%

71%

Percentatges de fila

Percentatges de columna

Humitat Present(1) Ausent(0) Total Llagrimeig Present(1) 29,4% 70,6% 100,0% Ausent(0) 32,8% 67,2% 100,0% Total 32,0% 68,0% 100,0%

Humitat Present(1) Llagrimeig Present(1) Ausent(0) Total

Khi quadrat

0,07 p=

0,7948

Correcci贸 de Yates

0,00 p=

0,9717

20,8% 79,2% 100,0%

Ausent(0) Total 23,5% 22,7% 76,5% 77,3% 100,0% 100,0%

Humitat vs. Rinorrea

Rinorrea

Present(1) Ausent(0) Total

Valors observats

Valors esperats

Humitat Present(1) Ausent(0) Total 12 5 40 18 52 23 a b c d

12 5 40 18

a b c d

11,786667 5,2133333 40,213333 17,786667

Humitat Present(1)

Humitat Ausent(0)

29%

71%

Percentatges de fila

Rinorrea

Rinorrea Present(1)

17 58 75

Percentatges de columna

Humitat Present(1) Ausent(0) Total Present(1) 70,6% 29,4% 100,0% Ausent(0) 69,0% 31,0% 100,0% Total 69,3% 30,7% 100,0%

Humitat Present(1) Rinorrea

Khi quadrat

0,02 p=

0,8985

Correcci贸 de Yates

0,03 p=

0,8639

Present(1) Ausent(0) Total

23,1% 76,9% 100,0%

Ausent(0) Total 21,7% 22,7% 78,3% 77,3% 100,0% 100,0%


Humitat vs. Tos

Tos

Present(1) Ausent(0) Total

Valors observats

Valors esperats

Humitat Present(1) Ausent(0) Total 5 12 23 35 28 47 a b c d

5 12 23 35

a b c d

6,3466667 10,653333 21,653333 36,346667

Humitat Present(1)

Humitat Ausent(0)

29%

71%

Percentatges de fila

Tos

Tos Present(1)

17 58 75

Percentatges de columna

Humitat Present(1) Ausent(0) Total Present(1) 29,4% 70,6% 100,0% Ausent(0) 39,7% 60,3% 100,0% Total 37,3% 62,7% 100,0%

Humitat Present(1) Tos

Present(1) Ausent(0) Total

Khi quadrat

0,59 p=

0,4426

Correcci贸 de Yates

0,23 p=

0,6293

17,9% 82,1% 100,0%

Ausent(0) Total 25,5% 22,7% 74,5% 77,3% 100,0% 100,0%

Humitat vs. Esternuts

Esternuts

Present(1) Ausent(0) Total

Humitat Present(1) Ausent(0) Total 15 2 49 9 64 11

Valors observats

a b c d

15 2 49 9

Valors esperats

a b c d

14,506667 2,4933333 49,493333 8,5066667

Humitat Present(1)

Humitat Ausent(0)

12%

88%

Percentatges de fila

Esternuts

Esternuts Present(1)

17 58 75

Percentatges de columna

Humitat Present(1) Ausent(0) Total Present(1) 88,2% 11,8% 100,0% Ausent(0) 84,5% 15,5% 100,0% Total 85,3% 14,7% 100,0%

Humitat Present(1) Esternuts

Khi quadrat

0,15 p=

0,7005

Correcci贸 de Yates

0,00 p=

0,9959

Present(1) Ausent(0) Total

23,4% 76,6% 100,0%

Ausent(0) Total 18,2% 22,7% 81,8% 77,3% 100,0% 100,0%

Humitat vs. Dispnea

Dispnea

Present(1) Ausent(0) Total

Valors observats

Valors esperats

Humitat Present(1) Ausent(0) Total 5 12 10 48 15 60 a b c d

5 12 10 48

a b c d

3,4 13,6 11,6 46,4

Humitat Present(1)

Humitat Ausent(0)

29%

71%

Percentatges de fila

Dispnea

Dispnea Present(1)

17 58 75

Percentatges de columna

Humitat Present(1) Ausent(0) Total Present(1) 29,4% 70,6% 100,0% Ausent(0) 17,2% 82,8% 100,0% Total 20,0% 80,0% 100,0%

Humitat Present(1) Disnea

Khi quadrat

1,22 p=

0,2699

Correcci贸 de Yates

0,58 p=

0,4482

Present(1) Ausent(0) Total

33,3% 66,7% 100,0%

Ausent(0) Total 20,0% 22,7% 80,0% 77,3% 100,0% 100,0%


Humitat vs. Sibilants

Sibilants

Present(1) Ausent(0) Total

Humitat Present(1) Ausent(0) Total 3 14 10 44 13 58

Valors observats

a b c d

3 14 10 44

Valors esperats

a b c d

3,1126761 13,887324 9,8873239 44,112676

Humitat Present(1)

Humitat Ausent(0)

18%

82%

Percentatges de fila

Sibilants

Sibilants Present(1)

17 54 71

Percentatges de columna

Humitat Present(1) Ausent(0) Total Present(1) 17,6% 82,4% 100,0% Ausent(0) 18,5% 81,5% 100,0% Total 18,3% 81,7% 100,0%

Humitat Present(1) Sibilants

Present(1) Ausent(0) Total

Khi quadrat

0,01 p=

0,9354

Correcci贸 de Yates

0,08 p=

0,7806

23,1% 76,9% 100,0%

Ausent(0) Total 24,1% 23,9% 75,9% 76,1% 100,0% 100,0%

Humitat vs. Dermatitis

Dermatitis Present(1) Ausent(0) Total Valors observats

Humitat Present(1) Ausent(0) Total 10 7 13 45 23 52 a b c d

10 7 13 45

a b c d

5,2133333 11,786667 17,786667 40,213333

Dermatitis Present(1)

17 58 75

Present(1)

Ausent(0)

41% 59%

Valors esperats

Percentatges de fila

Percentatges de columna

Humitat Present(1) Ausent(0) Total Dermatitis Present(1) 58,8% 41,2% 100,0% Ausent(0) 22,4% 77,6% 100,0% Total 30,7% 69,3% 100,0%

Humitat Present(1) Dermatitis Present(1) Ausent(0) Total

Khi quadrat

8,20 p=

0,0042

Correcci贸 de Yates

6,57 p=

0,0103

43,5% 56,5% 100,0%

Ausent(0) Total 13,5% 22,7% 86,5% 77,3% 100,0% 100,0%


Concatenar símpt. oculars Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Edat <14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20%

Sexe H 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 37 49%

Localitat Costa 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 63 84%

Codi postal 08014 08017 08014 08195 08800 08024 08013 08015 08015 08018 08950 08021 08013 08034 08020 08018 08013 08001 08003 08026 08440 08021 08911 08008 08860 08860 08022 08012 17230 08174 08174 08022 08026 08290 08173 08030 08023 08042 08031 08021 08940 08036 08174 08022 08012 08031 08901 08026 08014 08036 08195 08013 08014 08021 08007 08012 080960 08017 08024 08022 08010 08012 08024 08009 08014 08022 08032 08022 08024 08022 08015 08022 08012 08001 08172

Distr.mun 3 5 3 0 0 7 2 2 2 10 0 5 2 5 10 10 2 1 1 10 0 5 0 2 0 0 5 6 0 0 o 5 10 0 0 9 6 7 7 5 0 2 0 5 6 7 0 10 3 2 0 2 3 5 2 6 0 5 6 5 2 6 6 2 3 5 7 5 6 5 5 5 6 1 0

0%

0%


Concatenar símpt. oculars Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Hàbitat Urbà 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 72 96%

Habitatge Casa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 19%

Alçada pis <3 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 39 52%

Humitat habitatge si 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 23%

Habitants >2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 53 71% 11 10 01 00

s/habit 00 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 00 01 10 11 00 10 10 10 01 11 10 11 10 10 11 00 00 00 00 00 01 11 10 11 10 10 01 11 11 11 10 10 01 00 10 11 10 01 01 00 00 11 10 10 11 10 10 01 11 10 01 10 11 11 10 11 11 11 00 00 11 10 10

23 30 9 13


Concatenar símpt. oculars Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Gos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 20 27%

Gat 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 17%

Gos o gat 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0

11 10 01 00

Animals domèstics s/gos o gat Rossegador 10 0 00 0 10 0 00 0 00 0 01 0 01 0 10 0 10 0 00 0 00 0 00 1 00 0 01 0 00 0 01 0 00 0 10 0 00 0 00 0 01 0 01 1 00 0 00 1 00 0 00 0 00 0 10 0 00 0 00 0 00 0 00 1 11 0 10 1 10 0 10 0 00 0 00 1 10 1 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 01 0 10 0 10 0 01 1 10 0 11 0 00 0 10 0 10 0 10 0 00 0 00 0 01 0 00 0 10 0 10 0 10 1 10 0 10 0 00 1 01 0 01 1 10 0 01 1 00 1 11 0 00 0 00 0 10 1 10 0 00 1 15 20% 3 29 12 31

Rèptil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1%

Au 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3%

Altre 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 7%

Algun 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 50 67% 11 10 01 00

S/ANIM 10 00 10 00 10 11 01 11 11 00 00 10 00 01 10 11 00 10 00 00 01 11 00 11 00 00 01 10 00 00 00 10 11 11 10 11 10 10 11 11 11 11 10 10 01 10 10 11 10 11 11 10 10 11 00 00 01 00 10 11 11 10 11 10 01 11 10 11 11 11 00 10 11 10 10

25 25 7 18


Concatenar símpt. oculars Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Dormitori Sòl dormitori Parquet 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 45 60%

Rajola 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 26 35%

parquet o rajol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70 93% 11 10 01 00

s/parq o rajo 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 10 01 10 01 10 10 10 10 11 11 10 11 10 10 11 10 00 10 10 10 11 11 10 01 10 10 11 11 11 11 10 10 11 10 10 11 10 11 11 00 10 11 10 10 11 10 10 11 11 10 11 10 11 11 10 11 11 11 10 10 11 10 10

29 41 3 2

Moqueta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7%

Catifa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 31%

moquet o catif s/moq o cat 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 01 0 01 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 1 11 0 00 1 11 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 01 0 00 0 01 0 00 0 00 0 01 0 00 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 11 1 10 1 11 1 10 1 10 1 11 1 11 1 11 1 11 1 10 1 10 1 11 0 00 1 10 0 01 0 00 0 01 0 01 1 10 0 00 0 01 1 10 1 10 0 01 1 10 0 00 0 01 0 01 1 10 1 11 0 00 0 01 1 11 0 00 0 01 0 01 0 01 0 00 0 00 0 01 0 00 0 00

11 10 01 00

12 15 20 28


Concatenar símpt. oculars Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

pers.dorm 2 o >2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 51% 11 10 01 00

s/pers. 00 00 10 00 10 01 01 01 01 10 10 00 10 01 10 11 10 10 00 00 01 01 10 01 10 00 01 10 10 10 10 10 11 11 10 11 10 00 01 11 11 11 10 10 01 10 10 01 00 01 01 10 00 11 10 10 11 10 00 01 01 10 11 10 11 01 00 01 01 01 00 00 01 00 00

11 27 21 16

Matalàs Llana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Molles 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 45 60% 11 10 01 00

S/matal 00 00 00 00 10 01 11 01 01 00 00 00 10 01 10 11 10 00 00 10 01 11 00 11 10 10 11 10 00 10 10 10 11 11 10 11 10 10 11 01 11 11 10 10 11 10 10 01 00 01 11 10 10 11 00 10 01 10 00 11 01 10 11 10 01 11 00 11 01 01 10 10 01 00 10

18 27 14 16

Edat matalàs (anys) <10 S/edat.matal 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 11 1 11 1 11 0 00 1 10 1 10 1 10 1 11 0 00 1 11 0 00 1 10 1 10 1 10 1 11 1 11 1 10 1 11 1 10 1 10 1 11 1 10 0 00 0 00 0 00 1 10 1 11 0 01 1 10 0 01 1 10 1 10 0 01 1 11 1 11 1 11 1 10 0 00 1 11 0 00 1 10 1 11 0 00 1 11 1 11 1 10 0 00 1 11 0 00 0 00 1 11 1 10 1 10 1 11 1 11 1 10 1 11 1 10 1 11 1 11 1 10 1 11 1 11 1 11 0 00 0 00 1 11 1 10 0 00 57 76% 11 29 10 28 01 3 00 15

Edat coixí (anys) <10 s/edat.co 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 11 1 11 1 11 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 11 1 10 1 11 1 10 0 00 1 11 1 10 0 00 0 00 0 00 1 10 1 11 0 01 1 10 1 11 1 10 1 10 0 01 1 11 1 11 1 11 1 10 1 10 1 11 0 00 1 10 1 11 1 10 1 11 1 11 1 10 0 00 1 11 0 00 0 00 1 11 1 10 1 10 1 11 1 11 1 10 1 11 1 10 1 11 1 11 1 10 1 11 1 11 1 11 1 10 1 10 1 11 1 10 0 00 64 85% 11 30 10 34 01 2 00 9


Concatenar símpt. oculars Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Funda matalàs si s/funda m 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 11 1 11 1 11 1 10 1 10 1 10 0 00 1 11 1 10 0 01 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 11 1 10 1 11 1 10 1 10 0 01 0 00 1 10 0 00 0 00 0 00 0 01 0 01 0 00 0 01 1 10 0 00 0 01 0 01 0 01 0 01 1 10 0 00 0 01 0 00 0 00 1 11 1 10 0 01 1 11 0 00 0 00 0 01 0 00 0 00 1 11 1 10 1 10 0 01 0 01 0 00 0 01 0 00 0 01 1 11 0 00 0 01 1 11 0 01 1 10 0 00 1 11 1 10 1 10 39 52% 11 14 10 25 01 18 00 18

Funda coixí si 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 43 57% 11 10 01 00

s/funda coi 10 10 10 00 10 11 11 11 11 10 10 10 10 11 10 01 10 10 10 10 11 11 10 11 10 10 01 00 10 00 00 00 01 01 00 01 10 00 01 01 01 01 10 10 01 00 00 11 10 01 11 00 00 01 00 00 11 00 00 01 11 00 01 10 11 11 10 11 11 11 00 00 11 10 10

18 25 14 18

Tipus de calefacció Radiador Aire 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 47 28 63% 37%

Aire condicionat si no 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 47 28 63% 37%


Concatenar símpt. oculars Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Ús acaricides si s/acaric 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 01 0 01 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 00 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 01 0 00 0 01 0 00 0 00 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 01 0 00 0 01 0 00 0 00 0 01 0 01 0 01 0 01 0 00 0 00 0 01 0 00 0 00 1 11 0 00 0 01 0 01 0 00 0 00 0 01 0 00 0 00 1 11 0 00 0 00 0 01 0 01 0 00 0 01 0 00 0 01 0 01 0 00 0 01 0 01 0 01 0 00 0 00 0 01 0 00 0 00 2 3% 11 2 10 0 01 30 00 43

si 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 64 85% 11 10 01 00

Aspirador s/aspira 00 10 10 10 10 01 01 01 01 10 10 10 10 11 10 11 10 10 10 10 01 11 10 11 00 10 11 00 10 00 00 10 11 11 10 11 10 10 11 11 11 11 10 10 11 00 10 11 10 11 11 10 10 11 10 10 11 10 10 11 11 10 11 10 11 11 10 11 11 11 10 10 11 10 10

27 37 5 6

si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5% 11 10 01 00

Filtro Hepa s/filtro 00 00 00 00 00 01 01 01 01 00 10 00 00 11 10 01 10 00 00 00 01 01 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 01 01 00 01 00 00 01 01 01 01 00 00 01 00 00 01 00 01 01 00 00 01 00 00 01 00 00 01 01 00 01 00 01 01 00 01 01 01 00 00 01 00 00

1 3 31 40

Altres al·lèrgies si no 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 10 65 13% 87%


Concatenar símpt. oculars Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Estació de simptomatologia Primavera-estiu Tardor-hivern Prurit ocular 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 65 29 15 87% 39% 20%

Llagrimeig 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 24 32%

S. Oculars 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 32 43%

Rinorrea aquosa 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 52 69%

Esternuts 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 64 85%

S.nas. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 71 95% 11 10 01 00

Símptomes s.nas/so Tos 10 1 10 1 10 0 10 0 10 1 11 0 11 0 11 0 21 0 10 1 10 0 10 0 10 0 01 1 10 0 11 0 10 0 10 1 00 0 10 1 11 0 11 0 10 0 11 1 10 0 10 1 11 0 10 1 00 0 10 0 00 0 10 0 11 0 11 0 10 0 11 1 10 0 10 1 11 0 11 0 11 0 11 0 10 1 10 0 11 1 10 0 10 0 11 1 00 1 11 0 11 0 10 0 10 0 11 0 10 1 10 0 11 0 10 1 10 0 11 0 11 1 10 1 11 0 10 1 11 1 11 1 10 1 11 1 11 1 11 1 10 1 10 0 11 0 10 0 10 0 28 37% 30 39 1 4

Dispnea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 20%

Sibilants 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 13 17%

S.respira 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 37 49% 11 10 01 00

s.r/s.o 10 10 00 00 10 01 01 01 01 10 10 00 10 11 00 01 10 10 00 10 01 01 00 11 00 10 01 10 00 00 10 00 01 01 00 11 10 10 11 01 01 01 10 00 11 10 00 11 10 01 01 00 10 01 10 10 01 10 00 01 11 10 01 10 11 11 10 11 11 11 10 00 01 00 00

12 25 20 18

Dermatitis 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 23 31% 11 10 01 00

s.d/s.o 00 10 00 00 00 01 01 11 01 00 00 00 10 11 10 01 00 00 00 00 01 01 00 01 00 00 11 00 10 10 10 10 01 01 10 11 00 10 01 01 01 11 10 00 11 00 10 01 00 01 01 00 00 01 00 00 01 10 00 01 01 10 01 10 01 11 00 11 01 11 00 00 01 00 00

9 14 23 29


SÍMPTOMES OCULARS VS.VARIABLES

CÀLCUL DISTRIBUCIÓ KHI (Xi)-QUADRAT www.fisterra.com/mbe/investiga/chi/chi_cuadrado.xls

Símptomes oculars vs. >2 habitants al domicili

>2 habitants

Símpt.oculars Present(1) Ausent(0) Present(1) 23 30 Ausent(0) 9 13 Total 32 43

Valors observats

a b c d

Total 53 22 75

>2 Habitants Present(1) Símpt.oculars Present(1)

Símpt.oculars Ausent(0)

23 30 9 13

43% 57%

Valors esperats

a b c d

22,613333 30,386667 9,3866667 12,613333

Percentatges de fila

<2 habitants

Present(1) Ausent(0) Total

Percentatges de columna Símpt.oculars Present(1) 43,4% 40,9% 42,7%

Ausent(0) 56,6% 59,1% 57,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

<2 habitants

Khi quadrat

0,04

p=

0,8428

Correcció de Yates

0,00

p=

0,9537

gat o gos

Símpt.oculars Present(1) Ausent(0) Present(1) 3 29 Ausent(0) 12 31 Total 15 60

Símpt.oculars Present(1) Present(1) 71,9% Ausent(0) 28,1% Total 100,0%

Ausent(0) 69,8% 30,2% 100,0%

Total 70,7% 29,3% 100,0%

Símptomes oculars vs. Gat o gos

Valors observats

a b c d

3 29 12 31

Valors esperats

a b c d

6,4 25,6 8,6 34,4

Total 32 43 75

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.oculars Ausent(0)

9%

91%

Percentatges de fila

gat o gos

Gat o gos Present(1) Símpt.oculars Present(1)

Percentatges de columna Símpt.oculars Present(1) 9% 28% 20%

Ausent(0) 91% 72% 80%

Total 100% 100% 100%

gat o gos

Khi quadrat

3,938045058

p=

0,0472

Correcció de Yates

2,864961846

p=

0,0905

Símpt.oculars Present(1) Present(1) 20% Ausent(0) 80% Total 100%

Ausent(0) 48% 52% 100%

Total 43% 57% 100%

Símptomes oculars vs. Animals

Animals

Present(1) Ausent(0) Total

Valors observats

Valors esperats

Símpt.oculars Present(1) Ausent(0) 25 25 7 8 32 33 a b c d

25 25 7 8

a b c d

24,615385 25,384615 7,3846154 7,6153846

Percentatges de fila

Animals

Present(1) Ausent(0) Total

Total 50 15 65

Animals Present(1) Símpt.oculars Present(1)

50%

Símpt.oculars Ausent(0)

50%

Percentatges de columna Símpt.oculars Present(1) 50% 47% 49%

Ausent(0) 50% 53% 51%

Total 100% 100% 100%

Animals

Khi quadrat

0,051294192

p=

0,8208

Correcció de Yates

0,004616477

p=

0,9458

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.oculars Present(1) 78% 22% 100%

Ausent(0) 76% 24% 100%

Total 77% 23% 100%


Símptomes oculars vs. Parquet o rajola

Parquet/rajola

Present(1) Ausent(0) Total

Valors observats

Símpt.oculars Present(1) Ausent(0) 29 41 3 2 32 43 a b c d

29 41 3 2

a b c d

29,866667 40,133333 2,1333333 2,8666667

Total 70 5 75

Parquet/rajola Present(1) Símpt.oculars Present(1)

Símpt.oculars Ausent(0)

41% 59%

Valors esperats

Percentatges de fila

Parquet o rajola

Present(1) Ausent(0) Total

Percentatges de columna Símpt.oculars Present(1) 41% 60% 43%

Ausent(0) 59% 40% 57%

Total 100% 100% 100%

parquet o rajola

Khi quadrat

0,65796304

p=

0,4173

Correcció de Yates

0,117771491

p=

0,7315

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.oculars Present(1) 91% 9% 100%

Ausent(0) 95% 5% 100%

Total 93% 7% 100%

Símptomes oculars vs. Moqueta o catifa Símpt.oculars Present(1) Ausent(0) Moqueta o catifa Present(1) 12 15 Ausent(0) 20 28 Total 32 43

Total 27 48 75

Moqueta o catifa Present(1) Símpt.oculars Present(1)

Valors observats

a b c d

12 15 20 28

Símpt.oculars Ausent(0)

44% 56%

Valors esperats

a b c d

11,52 15,48 20,48 27,52

Percentatges de fila

Moqueta o catifa

Present(1) Ausent(0) Total

Percentatges de columna Símpt.oculars Present(1) 44% 42% 43%

Ausent(0) 56% 58% 57%

Total 100% 100% 100%

Moqueta o catifa Present(1) Ausent(0) Total

Khi quadrat

0,054505814

p=

0,8154

Correcció de Yates

9,46281E-05

p=

0,9922

Símpt.oculars Present(1) 38% 63% 100%

Ausent(0) 35% 65% 100%

Total 36% 64% 100%

Símptomes oculars vs. 2o >2 pers.dormi. Símpt.oculars Present(1) Ausent(0) 2 o>2 persones dormitori

Present(1) Ausent(0) Total

Valors observats

11 21 32

27 16 43

a b c d

11 27 21 16

a b c d

16,213333 21,786667 15,786667 21,213333

Total

2 o >2 persones dormitori Present(1)

38 37 75

Símpt.oculars Present(1)

Símpt.oculars Ausent(0)

29%

71%

Valors esperats

Percentatges de fila

Percentatges de columna Símpt.oculars Present(1)

2 o>2 persones dormitori

Present(1) Ausent(0) Total

29% 57% 43%

Ausent(0) 71% 43% 57%

Total 2 o>2 persones dormitori

100% 100% 100%

Khi quadrat

5,926673786

p=

0,0149

Correcció de Yates

4,844359281

p=

0,0277

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.oculars Present(1)

Ausent(0)

Total

34% 66% 100%

63% 37% 100%

51% 49% 100%


Símptomes oculars vs. Matalàs molles

Matalàs molles

Present(1) Ausent(0) Total

Valors observats

Símpt.oculars Present(1) Ausent(0) 18 27 14 16 32 43 a b c d

18 27 14 16

a b c d

19,2 25,8 12,8 17,2

Total 45 30 75

Matalàs molles Present(1) Símpt.oculars Present(1)

Símpt.oculars Ausent(0)

40% 60%

Valors esperats

Percentatges de fila

Matalàs molles

Present(1) Ausent(0) Total

Percentatges de columna Símpt.oculars Present(1) 40% 47% 43%

Ausent(0) 60% 53% 57%

Total 100% 100% 100%

Matalàs molles

Khi quadrat

0,327034884

p=

0,5674

Correcció de Yates

0,111282703

p=

0,7387

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.oculars Present(1) 56% 44% 100%

Ausent(0) 63% 37% 100%

Total 60% 40% 100%

Símptomes oculars vs.<10anys matalàs

<10anys matalàs Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.oculars Present(1) Ausent(0) 29 28 3 15 32 43

Total 57 18 75

Total <10anys matalàs Present(1) Símpt.oculars Present(1)

Valors observats

a b c d

29 28 3 15

a b c d

24,32 32,68 7,68 10,32

Símpt.oculars Ausent(0)

49%

51%

Valors esperats

Percentatges de fila

<10anys matalàs

Present(1) Ausent(0) Total

Percentatges de columna Símpt.oculars Present(1) 51% 17% 43%

Ausent(0) 49% 83% 57%

Total 100% 100% 100%

<10anys matalàs Present(1) Ausent(0) Total

Khi quadrat

6,545000765

p=

0,0105

Correcció de Yates

5,221202762

p=

0,0223

<10anys coixí

Símpt.oculars Present(1) Ausent(0) Present(1) 30 34 Ausent(0) 2 9 Total 32 43

Símpt.oculars Present(1) 91% 9% 100%

Ausent(0) 65% 35% 100%

Total 76% 24% 100%

Símptomes oculars vs.<10anys coixí

Valors observats

Valors esperats

a b c d

30 34 2 9

a b c d

27,306667 36,693333 4,6933333 6,3066667

Percentatges de fila

<10anys coixí

Present(1) Ausent(0) Total

Total 64 11 75

<10 anys coixí Present(1) Símpt.oculars Present(1)

Símpt.oculars Ausent(0)

47% 53%

Percentatges de columna Símpt.oculars Present(1) 47% 18% 43%

Ausent(0) 53% 82% 57%

Total 100% 100% 100%

<10anys coixí

Khi quadrat

3,159169364

p=

0,0755

Correcció de Yates

2,09508658

p=

0,1478

Símpt.oculars Present(1) Present(1) 94% Ausent(0) 6% Total 100%

Ausent(0) 79% 21% 100%

Total 85% 15% 100%


Símptomes oculars vs.funda matalàs

funda matalàs

Símpt.oculars Present(1) Ausent(0) Present(1) 14 25 Ausent(0) 18 18 Total 32 43

Valors observats

a b c d

14 25 18 18

a b c d

16,64 22,36 15,36 20,64

Total 39 36 75

Funda matalàs Present(1) Símpt.oculars Present(1)

Símpt.oculars Ausent(0)

36%

64%

Valors esperats

Percentatges de fila

funda matalàs

Present(1) Ausent(0) Total

Percentatges de columna Símpt.oculars Present(1) 36% 50% 43%

Ausent(0) 64% 50% 57%

Total 100% 100% 100%

funda matalàs

Khi quadrat

1,521970036

p=

0,2173

Correcció de Yates

1,000059397

p=

0,3173

Símpt.oculars Present(1) Present(1) 44% Ausent(0) 56% Total 100%

Ausent(0) 58% 42% 100%

Total 52% 48% 100%

Símptomes oculars vs.funda coixí

funda coixí

Símpt.oculars Present(1) Ausent(0) Present(1) 18 25 Ausent(0) 14 18 Total 32 43

Valors observats

a b c d

Total 43 32 75

Funda coixí Present(1) Símpt.oculars Present(1)

Símpt.oculars Ausent(0)

18 25 14 18

42% 58%

Valors esperats

a b c d

18,346667 24,653333 13,653333 18,346667

Percentatges de fila

funda coixí

Present(1) Ausent(0) Total

Percentatges de columna Símpt.oculars Present(1) 42% 44% 43%

Ausent(0) 58% 56% 57%

Total 100% 100% 100%

funda coixí

Khi quadrat

0,026777566

p=

0,8700

Correcció de Yates

0,005238658

p=

0,9423

Símpt.oculars Present(1) Present(1) 56% Ausent(0) 44% Total 100%

Ausent(0) 58% 42% 100%

Total 57% 43% 100%

Símptomes oculars vs.ús acaricides

ús acaricides

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.oculars Present(1) Ausent(0) 2 0 30 43 32 43

Valors observats

a b c d

2 0 30 43

Valors esperats

a b c d

0,8533333 1,1466667 31,146667 41,853333

Percentatges de fila

ús acaricides

Present(1) Ausent(0) Total

Total 2 73 75

Ús acaricides Present(1) Símpt.oculars Present(1)

Símpt.oculars Ausent(0)

0%

100%

Percentatges de columna Símpt.oculars Present(1) 100% 41% 43%

Ausent(0) 0% 59% 57%

Total 100% 100% 100%

ús acaricides

Khi quadrat

2,761130137

p=

0,0966

Correcció de Yates

0,878159595

p=

0,3487

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.oculars Present(1) 6% 94% 100%

Ausent(0) 0% 100% 100%

Total 3% 97% 100%


Símptomes oculars vs.Aspirador

Aspirador

Símpt.oculars Present(1) Ausent(0) Present(1) 27 37 Ausent(0) 5 6 Total 32 43

Valors observats

Valors esperats

a b c d

27 37 5 6

a b c d

27,306667 36,693333 4,6933333 6,3066667

Total 64 11 75

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.oculars Ausent(0)

42%

58%

Percentatges de fila

Aspirador

Aspirador Present(1) Símpt.oculars Present(1)

Percentatges de columna Símpt.oculars Present(1) 42% 45% 43%

Ausent(0) 58% 55% 57%

Total 100% 100% 100%

Aspirador

Khi quadrat

0,040956783

p=

0,8396

Correcció de Yates

0,016278192

p=

0,8985

Filtre HEPA

Símpt.oculars Present(1) Ausent(0) Present(1) 1 3 Ausent(0) 31 40 Total 32 43

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.oculars Present(1) 84% 16% 100%

Ausent(0) 86% 14% 100%

Total 85% 15% 100%

Símptomes oculars vs.Filtre HEPA

Valors observats

Valors esperats

a b c d

1 3 31 40

a b c d

1,7066667 2,2933333 30,293333 40,706667

Total 4 71 75

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.oculars Ausent(0)

25%

75%

Percentatges de fila

Filtre HEPA

Filtre HEPA Present(1) Símpt.oculars Present(1)

Percentatges de columna Símpt.oculars Present(1) 25% 44% 43%

Ausent(0) 75% 56% 57%

Total 100% 100% 100%

Filtre HEPA

Khi quadrat

0,539108561

p=

0,4628

Correcció de Yates

0,046109232

p=

0,8300

Símpt.oculars Present(1) Present(1) 3% Ausent(0) 97% Total 100%

Ausent(0) 7% 93% 100%

Total 5% 95% 100%

Símptomes oculars vs.símpt.nasals

símpt.nasals

Present(1) Ausent(0) Total

Valors observats

Valors esperats

Símpt.oculars Present(1) Ausent(0) 30 39 1 4 31 43 a b c d

30 39 1 4

a b c d

28,905405 40,094595 2,0945946 2,9054054

Percentatges de fila

símpt.nasals

Present(1) Ausent(0) Total

Total 69 5 74

Símpt.nasals Present(1) Símpt.oculars Present(1)

Símpt.oculars Ausent(0)

43% 57%

Percentatges de columna Símpt.oculars Present(1) 43% 20% 42%

Ausent(0) 57% 80% 58%

Total 100% 100% 100%

símpt.nasals

Khi quadrat

1,05572915

p=

0,3042

Correcció de Yates

0,311521359

p=

0,5767

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.oculars Present(1) 97% 3% 100%

Ausent(0) 91% 9% 100%

Total 93% 7% 100%


Símptomes oculars vs.símpt.respiratoris Símpt.oculars Present(1) Ausent(0) símpt.respiratoris Present(1) 12 25 Ausent(0) 20 18 Total 32 43

Total 37 38 75

Símpt.respiratoris Present(1) Símpt.oculars Present(1)

Valors observats

Valors esperats

a b c d

12 25 20 18

a b c d

15,786667 21,213333 16,213333 21,786667

32%

68%

Percentatges de fila

símpt.respiratoris

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.oculars Ausent(0)

Percentatges de columna Símpt.oculars Present(1) 32% 53% 43%

Ausent(0) 68% 47% 57%

Símpt.oculars Present(1) símpt.respiratoris Present(1) 38% Ausent(0) 63% Total 100%

Total 100% 100% 100%

Khi quadrat

3,126757418

p=

0,0770

Correcció de Yates

2,355544733

p=

0,1248

Ausent(0) 58% 42% 100%

Total 49% 51% 100%

Símptomes oculars vs.símpt.dèrmics

símpt.dèrmics

Símpt.oculars Present(1) Ausent(0) Present(1) 9 14 Ausent(0) 23 29 Total 32 43

Valors observats

a b c d

9 14 23 29

a b c d

9,8133333 13,186667 22,186667 29,813333

Total 23 52 75

Símpt.dèrmics Present(1) Símpt.oculars Present(1)

Símpt.oculars Ausent(0)

39%

61%

Valors esperats

Percentatges de fila

símpt.dèrmics

Present(1) Ausent(0) Total

Percentatges de columna Símpt.oculars Present(1) 39% 44% 43%

Ausent(0) 61% 56% 57%

Total 100% 100% 100%

símpt.dèrmics

Khi quadrat

0,169578707

p=

0,6805

Correcció de Yates

0,025167923

p=

0,8739

Símpt.oculars Present(1) Present(1) 28% Ausent(0) 72% Total 100%

Ausent(0) 33% 67% 100%

Total 31% 69% 100%


Concatenar símpt.nas Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Edat <14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20%

Sexe H 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 37 49%

Localitat Costa 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 63 84%

Codi postal 08014 08017 08014 08195 08800 08024 08013 08015 08015 08018 08950 08021 08013 08034 08020 08018 08013 08001 08003 08026 08440 08021 08911 08008 08860 08860 08022 08012 17230 08174 08174 08022 08026 08290 08173 08030 08023 08042 08031 08021 08940 08036 08174 08022 08012 08031 08901 08026 08014 08036 08195 08013 08014 08021 08007 08012 080960 08017 08024 08022 08010 08012 08024 08009 08014 08022 08032 08022 08024 08022 08015 08022 08012 08001 08172

Distr.mun 3 5 3 0 0 7 2 2 2 10 0 5 2 5 10 10 2 1 1 10 0 5 0 2 0 0 5 6 0 0 o 5 10 0 0 9 6 7 7 5 0 2 0 5 6 7 0 10 3 2 0 2 3 5 2 6 0 5 6 5 2 6 6 2 3 5 7 5 6 5 5 5 6 1 0

0%

0%

Hábitat Urbà 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 72 96%

Habitatge Casa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 19%

Alçada pis <3 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 39 52%


Concatenar símpt.nas Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Humitat habitatge si 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 23%

Habitants >2 habit/s 0 01 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 0 01 0 00 1 11 1 11 0 01 1 11 1 10 1 11 0 01 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 0 01 0 00 0 01 0 00 0 01 0 01 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 0 01 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 0 01 0 01 1 11 1 11 1 10 0 01 0 01 0 01 0 01 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 0 01 1 11 1 11 0 01 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 0 01 0 01 1 11 1 11 1 11 53 71% 11 51 10 2 01 19 00 3

Gos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 20 27%

Gat 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 17%

Gos o gat 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0

11 10 01 00

Animals domèstics gos o gat/s Rossegador Rèptil 11 0 0 01 0 0 11 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 11 0 0 11 0 0 01 0 0 01 0 0 01 1 0 01 0 0 00 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 11 0 0 00 0 0 01 0 0 01 0 0 01 1 0 01 0 0 01 1 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 11 0 0 00 0 0 01 0 0 00 0 0 01 1 0 11 0 0 11 1 0 11 0 0 11 0 0 01 0 0 01 1 0 11 1 0 11 0 0 11 0 0 11 0 0 11 0 0 11 0 0 01 0 0 11 0 0 11 0 0 01 1 0 10 0 0 11 0 0 01 0 1 11 0 0 11 0 0 11 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 11 0 0 11 0 0 11 1 0 11 0 0 11 0 0 01 1 0 01 0 0 01 1 0 11 0 0 01 1 0 01 1 0 11 0 0 01 0 0 01 0 0 11 1 0 11 0 0 01 1 0 15 1 20% 1% 31 1 39 4

Au 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3%

Altre 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 7%

animal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 71 95% 11 10 01 00


Concatenar símpt.nas Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

ANIM/s 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 00 11 11 11 11 00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 00 11 00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

70 1 0 4

Parquet 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 45 60%

Rajola 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 26 35%

Sòl dormitori parquet o rajol parq o rajo/s 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 0 00 1 11 0 01 1 11 1 11 1 10 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 0 00 1 11 1 10 1 11 1 11 1 11 1 11 0 01 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 10 1 11 1 11 0 01 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 70 93% 11 67 10 3 01 3 00 2

Moqueta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7%

Catifa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 31%

moquet o catif moq o cat/s 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 1 10 0 01 1 11 0 01 0 01 0 00 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 1 10 1 11 1 10 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 0 01 1 11 0 01 0 00 0 01 0 01 1 11 0 01 0 01 1 11 1 11 0 01 1 11 0 01 0 01 0 01 1 11 1 11 0 01 0 01 1 11 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01

11 10 01 00

24 3 46 2


Concatenar símpt.nas Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

pers.dorm 2 o >2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 51% 11 10 01 00

s/pers. 00 00 10 00 10 01 01 01 01 10 10 00 10 01 10 11 10 10 00 00 01 01 10 01 10 00 01 10 10 10 10 10 11 11 10 11 10 00 01 11 11 11 10 10 01 10 10 01 00 01 01 10 00 11 10 10 11 10 00 01 01 10 11 10 11 01 00 01 01 01 00 00 01 00 00

11 27 21 16

Llana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Matalàs Molles 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 45 60% 11 10 01 00

Tipus matal/s 01 01 01 01 11 01 11 01 01 01 01 01 11 00 11 11 11 01 00 11 01 11 01 11 11 11 11 11 00 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 01 11 11 11 11 11 11 11 01 00 01 11 11 11 11 01 11 01 11 01 11 01 11 11 11 01 11 01 11 01 01 11 11 01 01 11

44 1 26 4

Edat matalàs <10 edat matal/s 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 0 01 1 11 1 11 1 11 1 10 0 01 1 11 0 01 1 11 1 10 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 0 00 0 01 0 00 1 11 1 11 0 01 1 11 0 01 1 11 1 11 0 01 1 11 1 11 1 11 1 11 0 01 1 11 0 01 1 11 1 11 0 00 1 11 1 11 1 11 0 01 1 11 0 01 0 01 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 0 01 0 01 1 11 1 11 0 01 57 76% 11 55 10 2 01 15 00 3

Edat coixí <10 edat coixí edat.co/s 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 10 1 11 1 11 1 11 1 11 1 10 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 0 01 1 11 1 11 0 00 0 01 0 00 1 11 1 11 0 01 1 11 1 11 1 11 1 11 0 01 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 0 01 1 11 1 11 1 10 1 11 1 11 1 11 0 01 1 11 0 01 0 01 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 0 01 64 85% 11 61 10 3 01 9 00 2


Concatenar símpt.nas Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Funda matalàs si funda m/s 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 0 01 1 10 1 11 0 01 1 11 1 11 1 10 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 0 01 0 01 1 10 0 01 0 00 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 1 11 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 1 11 0 01 0 01 0 01 0 01 1 11 1 10 0 01 1 11 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 1 11 1 11 1 11 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 1 11 0 01 0 01 1 11 0 01 1 11 0 01 1 11 1 11 1 11 39 52% 11 35 10 4 01 35 00 1

Funda coixí si funda coi/S 1 11 1 11 1 11 0 01 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 10 1 11 0 01 1 11 1 11 1 10 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 0 01 0 01 1 10 0 01 0 00 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 1 11 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 1 11 1 11 0 01 0 01 0 01 1 11 1 10 0 01 1 11 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 1 11 0 01 0 01 0 01 1 11 0 01 0 01 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 0 01 0 01 1 11 1 11 1 11 43 57% 11 39 10 4 01 31 00 1

Tipo de calefacció Radiador Aire 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 47 28 63% 37%

Aire condicionat si no 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 47 28 63% 37%

Ús acaricides si acaric/S 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 00 0 01 0 01 0 01 0 01 0 00 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 00 0 01 0 00 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 1 11 0 00 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 1 11 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 2 3% 11 2 10 0 01 68 00 5


Concatenar símpt.nas Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Aspirador si 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 64 85% 11 10 01 00

aspira/S 01 11 11 11 11 01 01 01 01 11 11 11 11 10 11 11 11 11 10 11 01 11 11 11 01 11 11 01 10 01 00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 01 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

60 4 10 1

Filtre Hepa si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5% 11 10 01 00

filtro/S 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 11 01 01 10 11 01 11 01 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

3 1 67 4

Altres al·lèrgies si no 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 10 65 13% 87%

Estació de simptomatologia Primavera-estiu Tardor-hivern 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 65 29 87% 39%


Concatenar símpt.nas Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Prurit ocular 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 15 20%

Llagrimeig 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 24 32%

S. Oculars 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 32 43%

Rinorrea aquosa 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 52 69%

Esternuts 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 64 85%

S.nas. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70 93% 11 10 01 00

Símptomes s.o/sn Tos 11 1 11 1 11 0 11 0 11 1 11 0 11 0 11 0 11 0 11 1 11 0 11 0 11 0 00 1 11 0 11 0 11 0 11 1 00 0 11 1 11 0 11 0 11 0 11 1 11 0 11 1 11 0 11 1 00 0 11 0 00 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 1 11 0 11 1 11 0 11 0 11 0 11 0 11 1 11 0 11 1 11 0 11 0 11 1 00 1 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 1 11 0 11 0 11 1 11 0 11 0 11 1 11 1 11 0 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 0 11 0 11 0 11 0 28 37% 70 0 0 5

Dispnea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 20%

Sibilants 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 13 17%

S.respira 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 37 49% 11 10 01 00

s.r/s.n 11 11 01 01 11 01 01 01 01 11 11 01 11 10 01 01 11 11 00 11 01 01 01 11 01 11 01 11 00 01 10 01 01 01 01 11 11 11 11 01 01 01 11 01 11 11 01 11 10 01 01 01 11 01 11 11 01 11 01 01 11 11 01 11 11 11 11 11 11 11 11 01 01 01 01

34 3 36 2

Dermatitis 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 23 31% 11 10 01 00

s.d/s.n 01 11 01 01 01 01 01 11 01 01 01 01 11 10 11 01 01 01 00 01 01 01 01 01 01 01 11 01 10 11 10 11 01 01 11 11 01 11 01 01 01 11 11 01 11 01 11 01 00 01 01 01 01 01 01 01 01 11 01 01 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 01 01 01 01

20 3 50 2


SÍMPTOMES NASALS VS.VARIABLES

CÀLCUL DISTRIBUCIÓ KHI (Xi)-QUADRAT www.fisterra.com/mbe/investiga/chi/chi_cuadrado.xls

Símptomes nasals vs. >2 habitants al domicili

>2 habitants

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 51 2 Ausent(0) 19 3 Total 70 5

Total 53 22 75

>2 Habitants Present(1) Símpt.nasals Present(1)

Símpt.nasals Ausent(0)

4%

Valors observats

a b c d

51 2 19 3

Valors esperats

a b c d

49,466667 3,5333333 20,533333 1,4666667

96%

Percentatges de fila

<2 habitants

Present(1) Ausent(0) Total

Percentatges de columna Símpt.nasals Present(1) 96,2% 86,4% 93,3%

Ausent(0) 3,8% 13,6% 6,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

<2 habitants

Khi quadrat

2,43

p=

0,1190

Correcció de Yates

1,10

p=

0,2934

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 72,9% 40,0% Ausent(0) 27,1% 60,0% Total 100,0% 100,0%

Total 70,7% 29,3% 100,0%

Símptomes nasals vs. Gat o gos

gat o gos

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 31 1 Ausent(0) 39 4 Total 70 5

Valors observats

a b c d

31 1 39 4

Valors esperats

a b c d

29,866667 2,1333333 40,133333 2,8666667

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.nasals Present(1)

Símpt.nasals Ausent(0)

3%

97%

Percentatges de fila

gat o gos

Gat o gos Present(1)

Total 32 43 75

Percentatges de columna Símpt.nasals Present(1) 97% 91% 93%

Ausent(0) 3% 9% 7%

Total 100% 100% 100%

gat o gos

Khi quadrat

1,125155731

p=

0,2888

Correcció de Yates

0,351367836

p=

0,5533

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 44% 20% Ausent(0) 56% 80% Total 100% 100%

Total 43% 57% 100%

Símptomes nasals vs. Animals

Animals

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 70 1 Ausent(0) 0 4 Total 70 5

Valors observats

a b c d

70 1 0 4

Valors esperats

a b c d

66,266667 4,7333333 3,7333333 0,2666667

Percentatges de fila

Animals

Present(1) Ausent(0) Total

Animals Present(1)

Total 71 4 75

Símpt.nasals Present(1)

Símpt.nasals Ausent(0)

1%

99%

Percentatges de columna Símpt.nasals Present(1) 99% 0% 93%

Ausent(0) 1% 100% 7%

Total 100% 100% 100%

Animals

Khi quadrat

59,15492958

p=

0,0000

Correcció de Yates

44,37091298

p=

0,0000

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 100% 20% Ausent(0) 0% 80% Total 100% 100%

Total 95% 5% 100%


Símptomes nasals vs. Parquet o rajola

Parquet/rajola

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 67 3 Ausent(0) 3 2 Total 70 5

Parquet/rajola Present(1)

Total 70 5 75

Símpt.nasals Present(1)

Símpt.nasals Ausent(0)

4%

Valors observats

a b c d

67 3 3 2

Valors esperats

a b c d

65,333333 4,6666667 4,6666667 0,3333333

96%

Percentatges de fila

Parquet o rajola

Present(1) Ausent(0) Total

Percentatges de columna Símpt.nasals Present(1) 96% 60% 93%

Ausent(0) 4% 40% 7%

Total 100% 100% 100%

parquet o rajola

Khi quadrat

9,566326531

p=

0,0020

Correcció de Yates

4,6875

p=

0,0304

Moqueta o catifa

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 24 3 Ausent(0) 46 2 Total 70 5

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) 96% 60% 4% 40% 100% 100%

Total 93% 7% 100%

Símptomes nasals vs. Moqueta o catifa

Valors observats

Valors esperats

a b c d

24 3 46 2

a b c d

25,2 1,8 44,8 3,2

Total 27 48 75

Present(1) Ausent(0) Total

Present(1)

Ausent(0)

11%

89%

Percentatges de fila

Moqueta o catifa

Moqueta o catifa Present(1)

Percentatges de columna Símpt.nasals Present(1) 89% 96% 93%

Ausent(0) 11% 4% 7%

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Moqueta o catifa Present(1) 34% 60% Ausent(0) 66% 40% Total 100% 100%

Total 100% 100% 100%

Khi quadrat

1,339285714

p=

0,2472

Correcció de Yates

0,455729167

p=

0,4996

Total 36% 64% 100%

Símptomes nasals vs. 2o >2 pers.dormi. Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) 2 o>2 pers. dormitori Present(1) 11 27 Ausent(0) 21 16 Total 32 43 Valors observats

Valors esperats

a b c d

11 27 21 16

a b c d

16,213333 21,786667 15,786667 21,213333

Total 38 37 75

Present(1) Ausent(0) Total

Present(1)

Ausent(0)

29%

71%

Percentatges de fila

2 o>2 pers. dormitori

Total 2 o>2 pers. dormitori Present(1)

Percentatges de columna Símpt.nasals Present(1) 29% 57% 43%

Ausent(0) 71% 43% 57%

Total 100% 100% 100%

2 o>2 p. dormitori

Khi quadrat

5,926673786

p=

0,0149

Correcció de Yates

4,844359281

p=

0,0277

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 34% 63% Ausent(0) 66% 37% Total 100% 100%

Total 51% 49% 100%


Símptomes nasals vs. Matalàs molles

Matalàs molles

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) 44 1 26 4 70 5

Valors observats

a b c d

44 1 26 4

Valors esperats

a b c d

42 3 28 2

Total 45 30 75

Present(1) Ausent(0) Total

Present(1)

Ausent(0)

2%

98%

Percentatges de fila

Matalàs molles

Matalàs molles Present(1)

Percentatges de columna Símpt.nasals Present(1) 98% 87% 93%

Ausent(0) 2% 13% 7%

Total 100% 100% 100%

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 63% 20% Ausent(0) 37% 80% Total 100% 100%

Matalàs molles

Khi quadrat

3,571428571

p=

0,0588

Correcció de Yates

2,008928571

p=

0,1564

Total 60% 40% 100%

Símptomes nasals vs.<10anys matalàs

<10anys matalàs

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) 55 2 15 3 70 5

Valors observats

a b c d

55 2 15 3

Valors esperats

a b c d

53,2 3,8 16,8 1,2

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.nasals Present(1)

Símpt.nasals Ausent(0)

4%

96%

Percentatges de fila

<10anys matalàs

<10 anys matalàs Present(1)

Total 57 18 75

Percentatges de columna Símpt.nasals Present(1) 96% 83% 93%

Ausent(0) 4% 17% 7%

Total 100% 100% 100%

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 79% 40% Ausent(0) 21% 60% Total 100% 100%

<10anys matalàs

Khi quadrat

3,806390977

p=

0,0511

Correcció de Yates

1,985432331

p=

0,1588

Total 76% 24% 100%

Símptomes nasals vs.<10anys coixí

<10anys coixí

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) 61 3 9 2 70 5

Valors observats

a b c d

61 3 9 2

Valors esperats

a b c d

59,733333 4,2666667 10,266667 0,7333333

Percentatges de fila

<10anys coixí

Present(1) Ausent(0) Total

Total 64 11 75

<10 anys coixí Present(1) Present(1)

Ausent(0)

5%

95%

Percentatges de columna Símpt.nasals Present(1) 95% 82% 93%

Ausent(0) 5% 18% 7%

Total 100% 100% 100%

<10anys coixí

Khi quadrat

2,74705763

p=

0,0974

Correcció de Yates

1,00636668

p=

0,3158

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) 87% 60% 13% 40% 100% 100%

Total 85% 15% 100%


Símptomes nasals vs.funda matalàs

funda matalàs

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 35 4 Ausent(0) 35 1 Total 70 5

Total 39 36 75

Present(1) Ausent(0) Total

Present(1)

Ausent(0)

10%

Valors observats

a b c d

35 4 35 1

Valors esperats

a b c d

36,4 2,6 33,6 2,4

90%

Percentatges de fila

funda matalàs

Funda matalàs Present(1)

Percentatges de columna Símpt.nasals Present(1) 90% 97% 93%

Ausent(0) 10% 3% 7%

Total 100% 100% 100%

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 50% 80% Ausent(0) 50% 20% Total 100% 100%

funda matalàs

Khi quadrat

1,682692308

p=

0,1946

Correcció de Yates

0,695398352

p=

0,4043

Total 52% 48% 100%

Símptomes nasals vs.funda coixí

funda coixí

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 39 4 Ausent(0) 31 1 Total 70 5

Valors observats

a b c d

39 4 31 1

Valors esperats

a b c d

40,133333 2,8666667 29,866667 2,1333333

Total 43 32 75

Present(1) Ausent(0) Total

Present(1)

Ausent(0)

9%

91%

Percentatges de fila

funda coixí

Funda coixí Present(1)

Percentatges de columna Símpt.nasals Present(1) 91% 97% 93%

Ausent(0) 9% 3% 7%

Total 100% 100% 100%

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 56% 80% Ausent(0) 44% 20% Total 100% 100%

funda coixí

Khi quadrat

1,125155731

p=

0,2888

Correcció de Yates

0,351367836

p=

0,5533

Total 57% 43% 100%

Símptomes nasals vs.ús acaricides

ús acaricides

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 2 0 Ausent(0) 68 5 Total 70 5

Total 2 73 75

Ús acaricides Present(1) Present(1)

Ausent(0)

0%

Valors observats

a b c d

2 0 68 5

Valors esperats

a b c d

1,8666667 0,1333333 68,133333 4,8666667

100%

Percentatges de fila

ús acaricides

Present(1) Ausent(0) Total

Percentatges de columna Símpt.nasals Present(1) 100% 93% 93%

Ausent(0) 0% 7% 7%

Total 100% 100% 100%

ús acaricides

Khi quadrat

0,146771037

p=

0,7016

Correcció de Yates

1,109955969

p=

0,2921

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 3% 0% Ausent(0) 97% 100% Total 100% 100%

Total 3% 97% 100%


Símptomes nasals vs.Aspirador

Aspirador

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 60 4 Ausent(0) 10 1 Total 70 5

Total 64 11 75

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.nasals Ausent(0)

6%

Valors observats

a b c d

60 4 10 1

Valors esperats

a b c d

59,733333 4,2666667 10,266667 0,7333333

94%

Percentatges de fila

Aspirador

Aspirador Present(1) Símpt.nasals Present(1)

Percentatges de columna Símpt.nasals Present(1) 94% 91% 93%

Ausent(0) 6% 9% 7%

Total 100% 100% 100%

Aspirador

Khi quadrat

0,121753247

p=

0,7271

Correcció de Yates

0,09321733

p=

0,7601

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 86% 80% Ausent(0) 14% 20% Total 100% 100%

Total 85% 15% 100%

Símptomes nasals vs.Filtre HEPA

Filtre HEPA

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 3 1 Ausent(0) 67 4 Total 70 5

Valors observats

a b c d

3 1 67 4

Valors esperats

a b c d

3,7333333 0,2666667 66,266667 4,7333333

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.nasals Present(1)

Símpt.nasals Ausent(0)

25%

75%

Percentatges de fila

Filtre HEPA

Filtre HEPA Present(1)

Total 4 71 75

Percentatges de columna Símpt.nasals Present(1) 75% 94% 93%

Ausent(0) 25% 6% 7%

Total 100% 100% 100%

Filtre HEPA

Khi quadrat

2,282444668

p=

0,1308

Correcció de Yates

0,231073944

p=

0,6307

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 4% 20% Ausent(0) 96% 80% Total 100% 100%

Total 5% 95% 100%

Símptomes nasals vs.símpt.nasals

símpt.oculars

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 70 0 Ausent(0) 0 5 Total 70 5

Valors observats

a b c d

70 0 0 5

Valors esperats

a b c d

65,333333 4,6666667 4,6666667 0,3333333

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.nasals Present(1)

Símpt.nasals Ausent(0)

0%

100%

Percentatges de fila

símpt.oculars

Símpt.oculars Present(1)

Total 70 5 75

Percentatges de columna Símpt.nasals Present(1) 100% 0% 93%

Ausent(0) 0% 100% 7%

Total 100% 100% 100%

símpt.oculars

Khi quadrat

75

p=

0,0000

Correcció de Yates

59,78954082

p=

0,0000

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 100% 0% Ausent(0) 0% 100% Total 100% 100%

Total 93% 7% 100%


Símptomes nasals vs.símpt.respiratòris

símpt.respiratòris

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 34 3 Ausent(0) 36 2 Total 70 5

Valors observats

a b c d

34 3 36 2

Valors esperats

a b c d

34,533333 2,4666667 35,466667 2,5333333

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.nasals Present(1)

Símpt.nasals Ausent(0)

8%

92%

Percentatges de fila

símpt.respiratòris

Símpt.respiratòris Present(1)

Total 37 38 75

Percentatges de columna Símpt.nasals Present(1) 92% 95% 93%

Ausent(0) 8% 5% 7%

Total 100% 100% 100%

símpt.respiratòris Present(1) Ausent(0) Total

Khi quadrat

0,243852875

p=

0,6214

Correcció de Yates

0,00095255

p=

0,9754

símpt.dèrmics

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) Present(1) 20 3 Ausent(0) 50 2 Total 70 5

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) 49% 60% 51% 40% 100% 100%

Total 49% 51% 100%

Símptomes nasals vs.símpt.dèrmics

Valors observats

a b c d

20 3 50 2

Valors esperats

a b c d

21,466667 1,5333333 48,533333 3,4666667

Total 23 52 75

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.nasals Ausent(0)

13%

87%

Percentatges de fila

símpt.dèrmics

Símpt.dèrmics Present(1) Símpt.nasals Present(1)

Percentatges de columna Símpt.nasals Present(1) 87% 96% 93%

Ausent(0) 13% 4% 7%

Total 100% 100% 100%

símpt.dèrmics

Khi quadrat

2,167940755

p=

0,1409

Correcció de Yates

0,941755256

p=

0,3318

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.nasals Present(1) Ausent(0) 29% 60% 71% 40% 100% 100%

Total 31% 69% 100%


Cocatenar símpt.respir. Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Edat <14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20%

Sexe H 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 37 49%

Localitat Costa 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 63 84%

Codi postal 08014 08017 08014 08195 08800 08024 08013 08015 08015 08018 08950 08021 08013 08034 08020 08018 08013 08001 08003 08026 08440 08021 08911 08008 08860 08860 08022 08012 17230 08174 08174 08022 08026 08290 08173 08030 08023 08042 08031 08021 08940 08036 08174 08022 08012 08031 08901 08026 08014 08036 08195 08013 08014 08021 08007 08012 080960 08017 08024 08022 08010 08012 08024 08009 08014 08022 08032 08022 08024 08022 08015 08022 08012 08001 08172

Distr.mun 3 5 3 0 0 7 2 2 2 10 0 5 2 5 10 10 2 1 1 10 0 5 0 2 0 0 5 6 0 0 o 5 10 0 0 9 6 7 7 5 0 2 0 5 6 7 0 10 3 2 0 2 3 5 2 6 0 5 6 5 2 6 6 2 3 5 7 5 6 5 5 5 6 1 0

0%

0%

Hábitat Urbà 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 72 96%

Habitatge Casa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 19%

Alçada pis <3 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 39 52%


Cocatenar símpt.respir. Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Humitat habitatge si 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 23%

Habitants >2 habit/s 0 01 1 11 1 10 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 11 1 10 0 01 0 01 1 10 1 10 0 01 1 11 1 10 1 11 0 00 1 10 1 10 1 11 1 10 1 11 1 10 0 01 0 00 0 00 0 01 0 00 0 00 1 10 1 10 1 11 1 11 1 11 0 01 1 10 1 10 1 10 1 11 1 10 0 01 0 01 1 10 1 11 1 11 0 00 0 00 0 00 0 01 1 10 1 11 1 11 1 10 1 11 1 10 0 00 1 11 1 11 0 00 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 0 01 0 00 1 10 1 10 1 10 53 71% 11 26 10 27 01 11 00 11

Gos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 20 27%

Gat 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 17%

Gos o gat 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0

gos o gat/s 11 01 10 00 01 00 00 10 10 01 01 00 01 01 00 00 01 11 00 01 00 00 00 01 00 01 00 11 00 00 01 00 10 10 10 11 01 01 11 10 10 10 11 10 01 11 10 01 11 10 00 10 11 10 01 01 00 01 10 10 11 11 10 01 01 01 11 01 01 11 01 00 10 10 00

11 10 01 00

13 19 24 19

Animals domèstics Rossegador Rèptil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 15 1 20% 1%

Au 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3%

Altre 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 7%

Animal 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 65 87% 11 10 01 00

ANIM/s 11 11 10 00 11 10 00 10 10 11 11 10 11 11 10 10 11 11 00 11 00 10 00 11 00 11 00 11 00 00 11 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 11 10 11 11 10 11 11 10 10 10 11 10 11 11 00 11 10 10 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10

37 28 0 10


Cocatenar símpt.respir. Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Parquet 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 45 60%

Sòl dormitori Rajola Parquet o rajol 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 26 70 35% 93% 11 10 01 00

parq o rajo/s 11 11 10 10 11 10 10 10 10 11 11 10 11 01 10 00 11 11 10 11 10 10 10 11 10 11 10 11 00 10 11 10 10 10 10 01 11 11 11 10 10 10 11 10 11 11 10 11 11 10 10 00 11 10 11 11 10 11 10 10 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10

35 35 2 3

Moqueta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7%

Sòl dormitori Catifa moquet. o catif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 31% 11 10 01 00

moq o cat/s 01 01 00 00 01 00 00 00 00 01 01 00 01 11 00 10 01 01 00 01 00 00 00 01 00 01 00 01 10 10 11 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 11 10 11 01 10 01 01 00 00 10 01 00 11 11 00 11 00 00 01 11 10 01 01 11 01 01 01 01 01 00 00 00 00

13 14 24 24


Cocatenar símpt.respir. Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

pers.dorm 2 o >2 pers./s 0 01 0 01 1 10 0 00 1 11 0 00 0 00 0 00 0 00 1 11 1 11 0 00 1 11 0 01 1 10 1 10 1 11 1 11 0 00 0 01 0 00 0 00 1 10 0 01 1 10 0 01 0 00 1 11 1 10 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 11 0 01 0 01 1 10 1 10 1 10 1 11 1 10 0 01 1 11 1 10 0 01 0 01 0 00 0 00 1 10 0 01 1 10 1 11 1 11 1 10 1 11 0 00 0 00 0 01 1 11 1 10 1 11 1 11 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 38 51% 11 18 10 20 01 19 00 18

Llana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Matalàs Molles 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 45 60% 11 10 01 00

molles/s 01 01 00 00 11 00 10 00 00 01 01 00 11 01 10 10 11 01 00 11 00 10 00 11 10 11 10 11 00 10 11 10 10 10 10 11 11 11 11 00 10 10 11 10 11 11 10 01 01 00 10 10 11 10 01 11 00 11 00 10 01 11 10 11 01 11 01 11 01 01 11 10 00 00 10

23 22 14 16

Edat matalàs (anys) <10 edat.matal/s 1 11 1 11 1 10 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 10 0 01 1 11 1 10 1 11 1 11 0 00 1 10 0 01 1 11 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 11 1 10 1 11 1 10 1 11 0 00 0 00 0 01 1 10 1 10 0 00 1 10 0 01 1 11 1 11 0 01 1 10 1 10 1 10 1 11 0 00 1 11 0 01 1 10 1 11 0 01 1 10 1 10 1 10 0 01 1 10 0 01 0 01 1 10 1 11 1 10 1 10 1 11 1 11 1 10 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 0 01 0 00 1 10 1 10 0 00 57 76% 11 26 10 31 01 11 00 7

Edat coixí (anys) <10 edat.co/s 1 11 1 11 1 10 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 11 1 10 1 11 1 11 1 10 1 10 1 11 1 11 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 11 1 10 0 01 1 10 1 11 0 00 0 00 0 01 1 10 1 10 0 00 1 10 1 11 1 11 1 11 0 01 1 10 1 10 1 10 1 11 1 10 1 11 0 01 1 10 1 11 1 11 1 10 1 10 1 10 0 01 1 10 0 01 0 01 1 10 1 11 1 10 1 10 1 11 1 11 1 10 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 10 1 10 1 10 0 00 64 85% 11 30 10 34 01 7 00 4


Cocatenar símpt.respir. Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Funda matalàs si funda m/s 1 11 1 11 1 10 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 11 1 10 0 01 1 11 1 10 0 00 1 11 1 11 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 11 1 10 1 11 0 00 0 01 1 10 0 00 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 1 11 0 01 0 01 0 00 0 00 0 00 1 11 0 00 0 01 0 01 0 00 1 11 1 11 0 00 1 10 0 00 0 01 0 00 0 01 0 01 1 10 1 11 1 10 0 00 0 01 0 01 0 00 0 01 0 01 1 11 0 01 0 01 1 11 0 01 1 11 0 00 1 10 1 10 1 10 39 52% 11 19 10 20 01 18 00 18

Funda coixí si 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 43 57% 11 10 01 00

Tipus de calefacció funda coi/s Radiador 11 1 11 0 10 1 00 1 11 0 10 0 10 1 10 1 10 1 11 0 11 1 10 1 11 1 11 1 10 1 00 1 11 1 11 1 10 1 11 0 10 1 10 1 10 1 11 0 10 1 11 1 00 0 01 1 10 1 00 1 01 1 00 0 00 0 00 1 00 1 01 1 11 0 01 0 01 1 00 0 00 1 00 0 11 1 10 0 01 1 01 1 00 1 11 1 11 1 00 1 10 0 00 0 01 1 00 0 01 0 01 1 10 1 01 0 00 1 00 1 11 1 01 0 00 1 11 1 11 0 11 0 11 1 11 0 11 0 11 1 01 0 00 0 10 1 10 0 10 0 47 63% 24 19 13 19

Aire 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 28 37%

Aire condicionat si no 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 47 28 63% 37%

Ús acaricides si ac/s 0 01 0 01 0 00 0 00 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 01 0 00 0 01 0 01 0 00 0 00 0 01 0 01 0 00 0 01 0 00 0 00 0 00 0 01 0 00 0 01 0 00 0 01 0 00 0 00 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 01 0 01 0 01 0 00 0 00 0 00 0 01 0 00 0 01 0 01 0 00 1 11 0 01 0 00 0 00 0 00 0 01 0 00 0 01 0 01 1 10 0 01 0 00 0 00 0 01 0 01 0 00 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 2 3% 11 1 10 1 01 36 00 37


Cocatenar símpt.respir. Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

si 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 64 85% 11 10 01 00

Aspirador aspira/s 01 11 10 10 11 00 00 00 00 11 11 10 11 11 10 10 11 11 10 11 00 10 10 11 00 11 10 01 10 00 01 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 11 10 11 01 10 11 11 10 10 10 11 10 11 11 10 11 10 10 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10

33 31 4 7

si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5% 11 10 01 00

Filtre Hepa filtro/S 01 01 00 00 01 00 00 00 00 01 11 00 01 11 10 00 11 01 00 01 00 00 00 01 00 01 00 01 00 00 01 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 01 00 01 01 00 01 01 00 00 00 01 00 01 01 00 01 00 00 01 01 00 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00

3 1 34 37

Altres al·lèrgies si no 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 10 65 13% 87%

Estació de simptomatologia Primavera-estiu Tardor-hivern 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 65 29 87% 39%


Cocatenar símpt.respir. Pacient nº Prurit ocular Llamigreig 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 1 0 7 1 1 8 0 1 9 0 1 10 0 0 11 0 0 12 0 0 13 0 0 14 1 0 15 0 0 16 1 0 17 0 0 18 0 0 19 0 0 20 0 0 21 1 0 22 1 1 23 0 0 24 0 1 25 0 0 26 0 0 27 0 1 28 0 0 29 0 0 30 0 0 31 0 0 32 0 0 33 1 0 34 0 1 35 0 0 36 0 1 37 0 0 38 0 0 39 0 1 40 0 1 41 0 1 42 0 1 43 0 0 44 0 0 45 1 0 46 0 0 47 0 0 48 1 1 49 0 0 50 1 1 51 0 1 52 0 0 53 0 0 54 0 1 55 0 0 56 0 0 57 1 1 58 0 0 59 0 0 60 0 1 61 0 1 62 0 0 63 0 1 64 0 0 65 1 0 66 1 1 67 0 0 68 1 1 69 0 1 70 1 0 71 0 0 72 0 0 73 0 1 74 0 0 75 0 0 Total 15 24 % 20% 32%

S. Oculars 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 32 43% 11 10 01 00

s.o/sr 01 01 00 00 01 10 10 10 10 01 01 00 01 11 00 10 01 01 00 01 10 10 00 11 00 01 10 01 00 00 01 00 10 10 00 11 01 01 11 10 10 10 01 00 11 01 00 11 01 10 10 00 01 10 01 01 10 01 00 10 11 01 10 01 11 11 01 11 11 11 01 00 10 00 00

12 20 25 18

Rinorrea aquosa Esternuts 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 52 64 69% 85%

Símptomes S.nas s.n/sr 1 11 1 11 1 10 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 11 1 10 1 11 0 01 1 10 1 10 1 11 1 11 0 00 1 11 1 10 1 10 1 10 1 11 1 10 1 11 1 10 1 11 0 00 1 10 0 01 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 11 1 11 1 11 1 10 1 10 1 10 1 11 1 10 1 11 1 11 1 10 1 11 0 01 1 10 1 10 1 10 1 11 1 10 1 11 1 11 1 10 1 11 1 10 1 10 1 11 1 11 1 10 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 10 1 10 1 10 1 10 70 93% 11 34 10 36 01 3 00 2

Tos 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 28 37%

Dispnea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 20%

Sibilants 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 13 17%

S.respira 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 37 49% 11 10 01 00

Dermatitis 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 23 31% 11 10 01 00

s.d/s.r 01 11 00 00 01 00 00 10 00 01 01 00 11 11 10 00 01 01 00 01 00 00 00 01 00 01 10 01 10 10 11 10 00 00 10 11 01 11 01 00 00 10 11 00 11 01 10 01 01 00 00 00 01 00 01 01 00 11 00 00 01 11 00 11 01 11 01 11 01 11 01 00 00 00 00

14 9 23 29


SÍMPTOMES RESPIRATORIS VS.VARIABLES

CÀLCUL DISTRIBUCIÓ KHI (Xi)-QUADRAT www.fisterra.com/mbe/investiga/chi/chi_cuadrado.xls

Símptomes respiratoris vs. >2 habitants al domicili

>2 habitants

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) Present(1) 26 27 Ausent(0) 11 11 Total 37 38

Valors observats

Valors esperats

a b c d

26 27 11 11

a b c d

26,146667 26,853333 10,853333 11,146667

Percentatges de fila

<2 habitants

Present(1) Ausent(0) Total

>2 Habitants Present(1)

Total 53 22 75

Símpt.respiratoris Present(1) Símpt.respiratoris Ausent(0)

49% 51%

Percentatges de columna Símpt.respiratoris Present(1) 49,1% 50,0% 49,3%

Ausent(0) 50,9% 50,0% 50,7%

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) <2 habitants Present(1) 70,3% 71,1% Ausent(0) 29,7% 28,9% Total 100,0% 100,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Khi quadrat

0,01

p=

0,9407

Correcció de Yates

0,03

p=

0,8577

gat o gos

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) Present(1) 13 19 Ausent(0) 24 19 Total 37 38

Total 70,7% 29,3% 100,0%

Símptomes respiratoris vs. Gat o gos

Valors observats

a b c d

Valors esperats

a b c d

Present(1) Ausent(0) Total

Gat o gos Present(1) Símpt.respiratoris Present(1)

Símpt.respiratoris Ausent(0)

13 19 24 19

41%

59%

15,786667 16,213333 21,213333 21,786667

Percentatges de fila

gat o gos

Total 32 43 75

Percentatges de columna Símpt.respiratoris Present(1) 41% 56% 49%

Ausent(0) 59% 44% 51%

Total 100% 100% 100%

gat o gos

Khi quadrat

1,6933631

p=

0,1932

Correcció de Yates

1,1402124

p=

0,2856

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) Present(1) 35% 50% Ausent(0) 65% 50% Total 100% 100%

Total 43% 57% 100%

Símptomes respiratoris vs. Animals

Animals

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) 37 28 0 10 37 38

Present(1) Ausent(0) Total

Valors observats

Valors esperats

a b c d

37 28 0 10

a b c d

32,066667 32,933333 4,9333333 5,0666667

Percentatges de fila

Animals

Present(1) Ausent(0) Total

Animals Present(1)

Total 65 10 75

Present(1)

Ausent(0)

43% 57%

Percentatges de columna Símpt.respiratoris Present(1) 57% 0% 49%

Ausent(0) 43% 100% 51%

Total 100% 100% 100%

Animals

Khi quadrat

11,234818

p=

0,0008

Correcció de Yates

9,072895

p=

0,0026

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) 100% 74% 0% 26% 100% 100%

Present(1) Ausent(0) Total

Total 87% 13% 100%


Símptomes respiratoris vs. Parquet o rajola

Parquet/rajola

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) Present(1) 35 35 Ausent(0) 2 3 Total 37 38

Valors observats

Valors esperats

a b c d

35 35 2 3

a b c d

34,533333 35,466667 2,4666667 2,5333333

Percentatges de fila

Parquet o rajola

Present(1) Ausent(0) Total

Total 70 5 75

Parquet/rajola Present(1) Símpt.respiratoris Present(1) Símpt.respiratoris Ausent(0)

50%

50%

Percentatges de columna Símpt.respiratoris Present(1) 50% 40% 49%

Ausent(0) 50% 60% 51%

Total 100% 100% 100%

parquet o rajola

Khi quadrat

0,1866999

p=

0,6657

Correcció de Yates

0,0009526

p=

0,9754

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) Present(1) 95% 92% Ausent(0) 5% 8% Total 100% 100%

Total 93% 7% 100%

Símptomes respiratoris vs. Moqueta o catifa

Moqueta o catifa

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) Present(1) 13 14 Ausent(0) 24 24 Total 37 38

Moqueta o catifa Present(1)

Total 27 48 75

Símpt.respiratoris Present(1) Símpt.respiratoris Ausent(0)

Valors observats

a b c d

13 14 24 24

48% 52%

Valors esperats

a b c d

13,32 13,68 23,68 24,32

Percentatges de fila

Moqueta o catifa

Present(1) Ausent(0) Total

Percentatges de columna Símpt.respiratoris Present(1) 48% 50% 49%

Ausent(0) 52% 50% 51%

Total 100% 100% 100%

Moqueta o catifa

Khi quadrat

0,0237079

p=

0,8776

Correcció de Yates

0,0075013

p=

0,9310

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) Present(1) 35% 37% Ausent(0) 65% 63% Total 100% 100%

Total 36% 64% 100%

Símptomes respiratoris vs. 2o >2 pers.dormi.

2 o>2 persones dormitori

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) Present(1) 18 20 Ausent(0) 19 18 Total 37 38

Total 2 o>2 persones dormitori Present(1)

Total 38 37 75

Símpt.respiratoris Present(1) Símpt.respiratoris Ausent(0)

Valors observats

a b c d

18 20 19 18

47%

53%

Valors esperats

a b c d

18,746667 19,253333 18,253333 18,746667

Percentatges de fila

2 o>2 pers.dormitori

Present(1) Ausent(0) Total

Percentatges de columna Símpt.respiratoris Present(1) 47% 51% 49%

Ausent(0) 53% 49% 51%

Total 100% 100% 100%

2 o>2 pers. dormitori

Khi quadrat

0,118978

p=

0,7301

Correcció de Yates

0,0129848

p=

0,9093

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) Present(1) 49% 53% Ausent(0) 51% 47% Total 100% 100%

Total 51% 49% 100%


Símptomes respiratoris vs. Matalàs molles

Matalàs molles

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) Present(1) 23 22 Ausent(0) 14 16 Total 37 38

Valors observats

Valors esperats

a b c d

23 22 14 16

a b c d

22,2 22,8 14,8 15,2

Percentatges de fila

Matalàs molles

Present(1) Ausent(0) Total

Matalàs molles Present(1)

Total 45 30 75

Símpt.respiratoris Present(1) Símpt.respiratoris Ausent(0)

49% 51%

Percentatges de columna Símpt.respiratoris Present(1) 51% 47% 49%

Ausent(0) 49% 53% 51%

Total 100% 100% 100%

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) Present(1) 62% 58% Ausent(0) 38% 42% Total 100% 100%

Matalàs molles

Khi quadrat

0,1422475

p=

0,7061

Correcció de Yates

0,0200036

p=

0,8875

Total 60% 40% 100%

Símptomes respiratoris vs.<10anys matalàs

<10anys matalàs

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) 26 31 11 7 37 38

Present(1) Ausent(0) Total

<10 anys matalàs Present(1)

Total 57 18 75

Símpt.respiratoris Present(1) Símpt.respiratoris Ausent(0)

Valors observats

a b c d

26 31 11 7

Valors esperats

a b c d

28,12 28,88 8,88 9,12

46% 54%

Percentatges de fila

<10anys matalàs

Present(1) Ausent(0) Total

Percentatges de columna Símpt.respiratoris Present(1) 46% 61% 49%

Ausent(0) 54% 39% 51%

Total 100% 100% 100%

<10anys matalàs

Khi quadrat

1,3143857

p=

0,2516

Correcció de Yates

0,7675049

p=

0,3810

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) 70% 82% 30% 18% 100% 100%

Present(1) Ausent(0) Total

Total 76% 24% 100%

Símptomes respiratoris vs.<10anys coixí

<10anys coixí

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) Present(1) 30 34 Ausent(0) 7 4 Total 37 38

Valors observats

Valors esperats

a b c d

30 34 7 4

a b c d

31,573333 32,426667 5,4266667 5,5733333

Percentatges de fila

<10anys coixí

Present(1) Ausent(0) Total

Total 64 11 75

<10 anys coixí Present(1) Símpt.respiratoris Present(1) Símpt.respiratoris Ausent(0)

47% 53%

Percentatges de columna Símpt.respiratoris Present(1) 47% 64% 49%

Ausent(0) 53% 36% 51%

Total 100% 100% 100%

<10anys coixí

Khi quadrat

1,055036

p=

0,3044

Correcció de Yates

0,4910153

p=

0,4835

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) Present(1) 81% 89% Ausent(0) 19% 11% Total 100% 100%

Total 85% 15% 100%


Símptomes respiratoris vs.funda matalàs

funda matalàs

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) Present(1) 19 20 Ausent(0) 18 18 Total 37 38

Valors observats

Valors esperats

a b c d

19 20 18 18

a b c d

19,24 19,76 17,76 18,24

Percentatges de fila

funda matalàs

Present(1) Ausent(0) Total

Total 39 36 75

Funda matalàs Present(1) Símpt.respiratoris Present(1) Símpt.respiratoris Ausent(0)

49% 51%

Percentatges de columna Símpt.respiratoris Present(1) 49% 50% 49%

Ausent(0) 51% 50% 51%

Total 100% 100% 100%

funda matalàs

Khi quadrat

0,0123099

p=

0,9117

Correcció de Yates

0,014447

p=

0,9043

funda coixí

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) Present(1) 24 19 Ausent(0) 13 19 Total 37 38

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) Present(1) 51% 53% Ausent(0) 49% 47% Total 100% 100%

Total 52% 48% 100%

Símptomes respiratoris vs.funda coixí

Valors observats

Valors esperats

a b c d

24 19 13 19

a b c d

21,213333 21,786667 15,786667 16,213333

Percentatges de fila

funda coixí

Present(1) Ausent(0) Total

Total 43 32 75

Funda coixí Present(1) Símpt.respiratoris Present(1) Símpt.respiratoris Ausent(0)

44% 56%

Percentatges de columna Símpt.respiratoris Present(1) 56% 41% 49%

Ausent(0) 44% 59% 51%

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) funda coixí Present(1) 65% 50% Ausent(0) 35% 50% Total 100% 100%

Total 100% 100% 100%

Khi quadrat

1,6933631

p=

0,1932

Correcció de Yates

1,1402124

p=

0,2856

Total 57% 43% 100%

Símptomes respiratoris vs.ús acaricides

ús acaricides

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) Present(1) 1 1 Ausent(0) 36 37 Total 37 38

Valors observats

Valors esperats

a b c d

1 1 36 37

a b c d

0,9866667 1,0133333 36,013333 36,986667

Percentatges de fila

ús acaricides

Present(1) Ausent(0) Total

Total 2 73 75

Ús acaricides Present(1) Símpt.respiratoris Present(1) Símpt.respiratoris Ausent(0)

50%

50%

Percentatges de columna Símpt.respiratoris Present(1) 50% 49% 49%

Ausent(0) 50% 51% 51%

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) ús acaricides Present(1) 3% 3% Ausent(0) 97% 97% Total 100% 100%

Total 100% 100% 100%

Khi quadrat

0,0003654

p=

0,9847

Correcció de Yates

0,4867532

p=

0,4854

Total 3% 97% 100%


Símptomes respiratoris vs.Aspirador

Aspirador

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) Present(1) 33 31 Ausent(0) 4 7 Total 37 38

Valors observats

a b c d

33 31 4 7

Valors esperats

a b c d

31,573333 32,426667 5,4266667 5,5733333

Percentatges de fila

Aspirador

Present(1) Ausent(0) Total

Total 64 11 75

Aspirador Present(1) Símpt.respiratoris Present(1) Símpt.respiratoris Ausent(0)

48% 52%

Percentatges de columna Símpt.respiratoris Present(1) 52% 36% 49%

Ausent(0) 48% 64% 51%

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) 89% 82% 11% 18% 100% 100%

Total 100% 100% 100%

Aspirador Present(1) Ausent(0) Total

Khi quadrat

0,8675027

p=

0,3516

Correcció de Yates

0,3659931

p=

0,5452

Total 85% 15% 100%

Símptomes respiratoris vs.Filtre HEPA

Filtre HEPA

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) 3 1 34 37 37 38

Present(1) Ausent(0) Total

Valors observats

Valors esperats

a b c d

3 1 34 37

a b c d

1,9733333 2,0266667 35,026667 35,973333

Percentatges de fila

Filtre HEPA

Present(1) Ausent(0) Total

Filtre HEPA Present(1)

Total 4 71 75

Símpt.respiratoris Present(1) Símpt.respiratoris Ausent(0)

25%

75%

Percentatges de columna Símpt.respiratoris Present(1) 75% 48% 49%

Ausent(0) 25% 52% 51%

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) 8% 3% 92% 97% 100% 100%

Total 100% 100% 100%

Filtre HEPA Present(1) Ausent(0) Total

Khi quadrat

1,1136252

p=

0,2913

Correcció de Yates

0,2930568

p=

0,5883

símpt.oculars

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) Present(1) 12 20 Ausent(0) 25 18 Total 37 38

Total 5% 95% 100%

Símptomes oculars vs.Símpt.respiratoris

Valors observats

a b c d

12 20 25 18

a b c d

15,786667 16,213333 21,213333 21,786667

Total 32 43 75

Símpt.oculars Present(1) Símpt.respiratoris Present(1)

Símpt.respiratoris Ausent(0)

37%

63%

Valors esperats

Percentatges de fila

símpt.oculars

Present(1) Ausent(0) Total

Percentatges de columna Símpt.respiratoris Present(1) 38% 58% 49%

Ausent(0) 63% 42% 51%

Total 100% 100% 100%

símpt.oculars

Khi quadrat

3,1267574

p=

0,0770

Correcció de Yates

2,3555447

p=

0,1248

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) Present(1) 32% 53% Ausent(0) 68% 47% Total 100% 100%

Total 43% 57% 100%


Símptomes nasals vs.símpt.respiratoris

símpt.nasals

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) Present(1) 34 36 Ausent(0) 3 2 Total 37 38

Valors observats

a b c d

Total 70 5 75

Símpt.nasals Present(1) Símpt.respiratoris Present(1) Símpt.respiratoris Ausent(0)

34 36 3 2

49%

51%

Valors esperats

a b c d

34,533333 35,466667 2,4666667 2,5333333

Percentatges de fila

símpt.nasals

Present(1) Ausent(0) Total

Percentatges de columna Símpt.respiratoris Present(1) 49% 60% 49%

Ausent(0) 51% 40% 51%

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) símpt.nasals Present(1) 92% 95% Ausent(0) 8% 5% Total 100% 100%

Total 100% 100% 100%

Khi quadrat

0,2438529

p=

0,6214

Correcció de Yates

0,0009526

p=

0,9754

Total 93% 7% 100%

Símptomes respiratoris vs.símpt.dèrmics

símpt.dèrmics

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) Present(1) 14 9 Ausent(0) 23 29 Total 37 38

Valors observats

Valors esperats

a b c d

14 9 23 29

a b c d

11,346667 11,653333 25,653333 26,346667

Percentatges de fila

símpt.dèrmics

Present(1) Ausent(0) Total

Total 23 52 75

Símpt.dèrmics Present(1) Símpt.respiratoris Present(1) Símpt.respiratoris Ausent(0)

39% 61%

Percentatges de columna Símpt.respiratoris Present(1) 61% 44% 49%

Ausent(0) 39% 56% 51%

Total 100% 100% 100%

símpt.dèrmics

Khi quadrat

1,7662449

p=

0,1838

Correcció de Yates

1,1632949

p=

0,2808

Símpt.respiratoris Present(1) Ausent(0) Present(1) 38% 24% Ausent(0) 62% 76% Total 100% 100%

Total 31% 69% 100%


Concatenar símpt.dèrm.

Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Edat <14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20%

Sexe H 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 37 49%

Localitat Costa 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 63 84%

Codi postal 08014 08017 08014 08195 08800 08024 08013 08015 08015 08018 08950 08021 08013 08034 08020 08018 08013 08001 08003 08026 08440 08021 08911 08008 08860 08860 08022 08012 17230 08174 08174 08022 08026 08290 08173 08030 08023 08042 08031 08021 08940 08036 08174 08022 08012 08031 08901 08026 08014 08036 08195 08013 08014 08021 08007 08012 080960 08017 08024 08022 08010 08012 08024 08009 08014 08022 08032 08022 08024 08022 08015 08022 08012 08001 08172

Distr.mun 3 5 3 0 0 7 2 2 2 10 0 5 2 5 10 10 2 1 1 10 0 5 0 2 0 0 5 6 0 0 o 5 10 0 0 9 6 7 7 5 0 2 0 5 6 7 0 10 3 2 0 2 3 5 2 6 0 5 6 5 2 6 6 2 3 5 7 5 6 5 5 5 6 1 0

0%

0%

Hábitat Urbà 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 72 96%

Habitatge Casa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 19%

Alçada pis <3 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 39 52%


Concatenar símpt.dèrm.

Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Humitat habitatge si 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 23%

Habitants >2 habit/s 0 00 1 11 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 10 0 01 0 01 1 11 1 10 0 00 1 10 1 10 1 10 0 00 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 0 00 0 01 0 01 0 01 0 01 0 00 1 10 1 11 1 11 1 10 1 11 0 00 1 10 1 10 1 11 1 11 1 10 0 01 0 00 1 11 1 10 1 10 0 00 0 00 0 00 0 00 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 10 0 00 1 10 1 11 0 00 1 11 1 10 1 11 1 10 1 11 1 10 1 11 0 00 0 00 1 10 1 10 1 10 53 71% 11 16 10 37 01 7 00 15

Gos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 20 27%

Gat 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 17%

Gos o gat 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0

Gos o gat/s 10 01 10 00 00 00 00 11 10 00 00 00 01 01 01 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 01 10 01 01 01 01 10 10 11 11 00 01 10 10 10 11 11 10 01 10 11 00 10 10 00 10 10 10 00 00 00 01 10 10 10 11 10 01 00 01 10 01 00 11 00 00 10 10 00

11 10 01 00

8 24 15 28

Animals domèstics Rossegador Rèptil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 15 1 20% 1%

Au 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3%

Altre 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 7%

Animal 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 60 80% 11 10 01 00

ANIM/s 10 11 10 00 10 10 00 11 10 00 00 10 11 11 11 10 00 10 00 00 00 10 00 10 00 00 11 10 11 11 11 11 10 10 11 11 10 11 10 10 10 11 11 10 11 10 11 10 10 10 10 10 10 10 00 00 00 11 10 10 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 00 10 10 10 10

23 37 0 15


Concatenar símpt.dèrm.

Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Parquet 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 45 60%

Rajola 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 26 35%

Sòl dormitori Parquet o rajol parq o rajo/s Moqueta 1 10 0 1 11 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 11 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 11 0 0 01 1 1 11 0 0 00 1 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 11 0 1 10 0 0 01 1 1 11 0 1 11 0 1 11 0 1 10 0 1 10 0 1 11 0 0 01 1 1 10 0 1 11 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 11 0 1 11 0 1 10 0 1 11 0 1 10 0 1 11 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 0 00 1 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 11 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 11 0 1 10 0 1 11 0 1 10 0 1 11 0 1 10 0 1 11 0 1 10 0 1 11 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 70 5 93% 7% 11 20 10 50 01 3 00 2

Catifa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 31%

moquet o catif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

moq o cat/s 00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 01 11 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 11 11 11 11 10 10 11 11 10 11 10 10 10 11 11 10 11 00 11 00 00 00 00 10 00 00 10 10 00 11 00 00 00 11 10 01 00 11 00 01 00 01 00 00 00 00 00

11 10 01 00

15 12 8 40

pers.dorm 2 o >2 pers./s 0 00 0 01 1 10 0 00 1 10 0 00 0 00 0 01 0 00 1 10 1 10 0 00 1 11 0 01 1 11 1 10 1 10 1 10 0 00 0 00 0 00 0 00 1 10 0 00 1 10 0 00 0 01 1 10 1 11 1 11 1 11 1 11 1 10 1 10 1 11 1 11 1 10 0 01 0 00 1 10 1 10 1 11 1 11 1 10 0 01 1 10 1 11 0 00 0 00 0 00 0 00 1 10 0 00 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 0 00 0 00 0 00 1 11 1 10 1 11 1 10 0 01 0 00 0 01 0 00 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 38 51% 11 14 10 24 01 9 00 28


Concatenar símpt.dèrm.

Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Llana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Matalàs Molles 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 45 60% 11 10 01 00

molles/s 00 01 00 00 10 00 10 01 00 00 00 00 11 01 11 10 10 00 00 10 00 10 00 10 10 10 11 10 01 11 11 11 10 10 11 11 10 11 10 00 10 11 11 10 11 10 11 00 00 00 10 10 10 10 00 10 00 11 00 10 00 11 10 11 00 11 00 11 00 01 10 10 00 00 10

18 27 5 25

Edat matalàs (anys) <10 edat.matal/s 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 10 0 00 1 10 1 10 1 11 1 11 0 01 1 10 0 00 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 10 0 01 0 01 0 01 1 11 1 10 0 00 1 11 0 01 1 10 1 11 0 00 1 10 1 10 1 11 1 11 0 00 1 11 0 00 1 11 1 10 0 00 1 10 1 10 1 10 0 00 1 10 0 00 0 00 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 11 1 10 1 11 1 10 1 11 1 10 1 11 1 10 1 11 0 00 0 00 1 10 1 10 0 00 57 76% 11 18 10 39 01 5 00 13

Edat coixí (anys) <10 edat.co/s 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 11 1 11 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 0 00 1 11 1 10 0 01 0 01 0 01 1 11 1 10 0 00 1 11 1 11 1 10 1 11 0 00 1 10 1 10 1 11 1 11 1 10 1 11 0 00 1 11 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 0 00 1 10 0 00 0 00 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 11 1 10 1 11 1 10 1 11 1 10 1 11 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 10 0 00 64 85% 11 20 10 44 01 3 00 8

Funda matalàs si funda m/s 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 10 0 01 1 11 1 11 0 00 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 0 01 0 00 1 11 0 01 0 01 0 01 0 00 0 00 0 01 0 01 1 10 0 01 0 00 0 00 0 00 0 01 1 11 0 00 0 01 0 00 0 01 1 10 1 10 0 00 1 10 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 10 1 11 1 10 0 00 0 00 0 01 0 00 0 01 0 00 1 11 0 00 0 01 1 10 0 01 1 10 0 00 1 10 1 10 1 10 39 52% 11 8 10 31 01 15 00 21

Funda coixí si s/funda coi 1 10 1 11 1 10 0 00 1 10 1 10 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 11 1 11 0 00 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 0 01 0 00 1 11 0 01 0 01 0 01 0 00 0 00 0 01 0 01 1 10 0 01 0 00 0 00 0 00 0 01 1 11 1 10 0 01 0 00 0 01 1 10 1 10 0 00 1 10 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 10 0 01 0 00 0 00 1 10 0 01 0 00 1 11 1 10 1 11 1 10 1 11 1 10 1 11 0 00 0 00 1 10 1 10 1 10 43 57% 11 11 10 32 01 12 00 20


Concatenar símpt.dèrm.

Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Tipo de calefacció Radiador Aire 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 47 28 63% 37%

Aire condicionat si no 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 47 28 63% 37%

Ús acaricides si ac/s 0 00 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 01 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 00 0 01 0 01 0 01 0 01 0 00 0 00 0 01 0 01 0 00 0 01 0 00 0 00 0 00 0 01 0 01 0 00 0 01 0 00 0 01 1 10 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 10 0 01 0 00 0 00 0 00 0 01 0 00 0 01 0 00 0 01 0 00 0 01 0 00 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2 3% 11 0 10 2 01 23 00 50

si 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 64 85% 11 10 01 00

Aspirador aspira/s 00 11 10 10 10 00 00 01 00 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10 10 00 10 10 10 00 10 11 00 11 01 01 11 10 10 11 11 10 11 10 10 10 11 11 10 11 00 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 10 10 10 10

20 44 3 8

si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5% 11 10 01 00

Filtre Hepa filtro/s 00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 10 00 01 11 11 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 01 01 01 00 00 01 01 00 01 00 00 00 01 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00

2 2 21 50


Concatenar símpt.dèrm.

Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Altres al·lèrgies si no 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 10 65 13% 87%

Estació de simptomatologia Primavera-estiu Tardor-hivern 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 65 29 87% 39%


Concatenar símpt.dèrm.

Pacient nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Total %

Prurit ocular 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 15 20%

Llamigreig 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 24 32%

S. Oculars 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 32 43% 11 10 01 00

s.o/sd 00 01 00 00 00 10 10 11 10 00 00 00 01 11 01 10 00 00 00 00 10 10 00 10 00 00 11 00 01 01 01 01 10 10 01 11 00 01 10 10 10 11 01 00 11 00 01 10 00 10 10 00 00 10 00 00 10 01 00 10 10 01 10 01 10 11 00 11 10 11 00 00 10 00 00

9 23 14 29

Rinorrea aquosa 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 52 69%

Esternuts 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 64 85%

Símptomes S.nas s.n/sd 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 0 01 1 11 1 10 1 10 1 10 0 00 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 10 0 01 1 11 0 01 1 11 1 10 1 10 1 11 1 11 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 11 1 11 1 10 1 11 1 10 1 11 1 10 0 00 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 11 1 10 1 11 1 10 1 11 1 10 1 11 1 10 1 11 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 70 93% 11 20 10 50 01 3 00 2

Tos 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 28 37%

Dispnea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 20%

Sibilants 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 13 17%

S.respira 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 37 49% 11 10 01 00

s.r/s.d 10 11 00 00 10 00 00 01 00 10 10 00 11 11 01 00 10 10 00 10 00 00 00 10 00 10 01 10 01 01 11 01 00 00 01 11 10 11 10 00 00 01 11 00 11 10 01 10 10 00 00 00 10 00 10 10 00 11 00 00 10 11 00 11 10 11 10 11 10 11 10 00 00 00 00

14 23 9 29

Dermatitis 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 23 31% 11 10 01 00


SÍMPTOMES DÈRMICS VS.VARIABLES

CÀLCUL DISTRIBUCIÓ KHI (Xi)-QUADRAT www.fisterra.com/mbe/investiga/chi/chi_cuadrado.xls

Símptomes dèrmics vs. >2 habitants al domicili

>2 habitants

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) Present(1) 16 37 Ausent(0) 7 15 Total 23 52

Valors observats

a b c d

16 37 7 15

Valors esperats

a b c d

16,253333 36,746667 6,7466667 15,253333

Total 53 22 75

>2 Habitants Present(1) Símpt.dèrmics Present(1)

Símpt.dèrmics Ausent(0)

30%

70%

Percentatges de fila

<2 habitants

Percentatges de columna Símpt.dèrmics Present(1) 30,2% 31,8% 30,7%

Present(1) Ausent(0) Total

Ausent(0) 69,8% 68,2% 69,3%

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) <2 habitants Present(1) 69,6% 71,2% Ausent(0) 30,4% 28,8% Total 100,0% 100,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Khi quadrat

0,02

p=

0,8892

Correcció de Yates

0,02

p=

0,8921

gat o gos

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) Present(1) 8 24 Ausent(0) 15 28 Total 23 52

Total 70,7% 29,3% 100,0%

Símptomes dèrmics vs. Gat o gos

Valors observats

Valors esperats

a b c d

8 24 15 28

a b c d

9,8133333 22,186667 13,186667 29,813333

Percentatges de fila

gat o gos

Gat o gos Present(1) Símpt.dèrmics Present(1)

Símpt.dèrmics Ausent(0)

25%

75%

Percentatges de columna Símpt.dèrmics Present(1) 25% 35% 31%

Present(1) Ausent(0) Total

Total 32 43 75

Ausent(0) 75% 65% 69%

Total 100% 100% 100%

gat o gos

Khi quadrat

0,842926

p=

0,3586

Correcció de Yates

0,4421647

p=

0,5061

Animals

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) Present(1) 23 37 Ausent(0) 0 15 Total 23 52

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) Present(1) 35% 46% Ausent(0) 65% 54% Total 100% 100%

Total 43% 57% 100%

Símptomes dèrmics vs. Animals

Valors observats

Valors esperats

a b c d

23 37 0 15

a b c d

18,4 41,6 4,6 10,4

Percentatges de fila

Animals

Present(1) Ausent(0) Total

Total 60 15 75

Animals Present(1) Símpt.dèrmics Present(1)

Símpt.dèrmics Ausent(0)

38%

62%

Percentatges de columna Símpt.dèrmics Present(1) 38% 0% 31%

Ausent(0) 62% 100% 69%

Total 100% 100% 100%

Animals

Khi quadrat

8,2932692

p=

0,0040

Correcció de Yates

6,5883675

p=

0,0103

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) Present(1) 100% 71% Ausent(0) 0% 29% Total 100% 100%

Total 80% 20% 100%


Símptomes dèrmics vs. Parquet o rajola

Parquet/rajola

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) Present(1) 20 50 Ausent(0) 3 2 Total 23 52

Valors observats

a b c d

20 50 3 2

Valors esperats

a b c d

21,466667 48,533333 1,5333333 3,4666667

Percentatges de fila

Parquet o rajola

Símpt.dèrmics Present(1)

Símpt.dèrmics Ausent(0)

29%

71%

Percentatges de columna Símpt.dèrmics Present(1) 29% 60% 31%

Present(1) Ausent(0) Total

Parquet/rajola Present(1)

Total 70 5 75

Ausent(0) 71% 40% 69%

Total 100% 100% 100%

parquet o rajola

Khi quadrat

2,1679408

p=

0,1409

Correcció de Yates

0,9417553

p=

0,3318

Moqueta o catifa

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) Present(1) 15 12 Ausent(0) 8 40 Total 23 52

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) Present(1) 87% 96% Ausent(0) 13% 4% Total 100% 100%

Total 93% 7% 100%

Símptomes dèrmics vs. Moqueta o catifa

Valors observats

a b c d

15 12 8 40

Valors esperats

a b c d

8,28 18,72 14,72 33,28

Percentatges de fila

Moqueta o catifa

Moqueta o catifa Present(1) Símpt.dèrmics Present(1)

Símpt.dèrmics Ausent(0)

44% 56%

Percentatges de columna Símpt.dèrmics Present(1) 56% 17% 31%

Present(1) Ausent(0) Total

Total 27 48 75

Ausent(0) 44% 83% 69%

Total 100% 100% 100%

Moqueta o catifa

Khi quadrat

12,29097

p=

0,0005

Correcció de Yates

10,53

p=

0,0012

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) 65% 23% 35% 77% 100% 100%

Total 36% 64% 100%

Símptomes dèrmics vs. 2o >2 pers.dormi. Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) 2 o>2 persones dormitori Present(1) 14 24 Ausent(0) 9 28 Total 23 52 Valors observats

Valors esperats

a b c d

14 24 9 28

a b c d

11,653333 26,346667 11,346667 25,653333

Percentatges de fila

2 o>2 per. dormitori Present(1) Ausent(0) Total

Total 38 37 75

2 o>2 persones dormitori Present(1) Símpt.dèrmics Present(1)

Símpt.dèrmics Ausent(0)

37%

63%

Percentatges de columna Símpt.dèrmics Present(1) 37% 24% 31%

Ausent(0) 63% 76% 69%

Total 100% 100% 100%

2 o>2 per.dormitori

Khi quadrat

1,3815611

p=

0,2398

Correcció de Yates

0,8555479

p=

0,3550

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) 61% 46% 39% 54% 100% 100%

Total 51% 49% 100%


Símptomes dèrmics vs. Matalàs molles

Matalàs molles

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) Present(1) 18 27 Ausent(0) 5 25 Total 23 52

Valors observats

Valors esperats

a b c d

18 27 5 25

a b c d

13,8 31,2 9,2 20,8

Percentatges de fila

Matalàs molles

Matalàs molles Present(1) Símpt.dèrmics Present(1)

Símpt.dèrmics Ausent(0)

40%

60%

Percentatges de columna Símpt.dèrmics Present(1) 40% 17% 31%

Present(1) Ausent(0) Total

Total 45 30 75

Ausent(0) 60% 83% 69%

Total 100% 100% 100%

Matalàs molles

Khi quadrat

4,6091137

p=

0,0318

Correcció de Yates

3,5770276

p=

0,0586

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) Present(1) 78% 52% Ausent(0) 22% 48% Total 100% 100%

Total 60% 40% 100%

Símptomes dèrmics vs.<10anys matalàs

<10anys matalàs

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) Present(1) 18 39 Ausent(0) 5 13 Total 23 52

Valors observats

Valors esperats

a b c d

18 39 5 13

a b c d

17,48 39,52 5,52 12,48

Percentatges de fila

<10anys matalàs

<10 anys matalàs Present(1) Símpt.dèrmics Present(1)

Símpt.dèrmics Ausent(0)

32%

68%

Percentatges de columna Símpt.dèrmics Present(1) 32% 28% 31%

Present(1) Ausent(0) Total

Total 57 18 75

Ausent(0) 68% 72% 69%

Total 100% 100% 100%

<10anys matalàs

Khi quadrat

0,0929634

p=

0,7604

Correcció de Yates

0,0001375

p=

0,9906

<10anys coixí

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) Present(1) 20 44 Ausent(0) 3 8 Total 23 52

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) Present(1) 78% 75% Ausent(0) 22% 25% Total 100% 100%

Total 76% 24% 100%

Símptomes dèrmics vs.<10anys coixí

Valors observats

Valors esperats

a b c d

20 44 3 8

a b c d

19,626667 44,373333 3,3733333 7,6266667

Percentatges de fila

<10anys coixí

Present(1) Ausent(0) Total

Total 64 11 75

<10 anys coixí Present(1) Símpt.dèrmics Present(1)

Símpt.dèrmics Ausent(0)

31%

69%

Percentatges de columna Símpt.dèrmics Present(1) 31% 27% 31%

Ausent(0) 69% 73% 69%

Total 100% 100% 100%

<10anys coixí

Khi quadrat

0,0698351

p=

0,7916

Correcció de Yates

0,008039

p=

0,9286

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) Present(1) 87% 85% Ausent(0) 13% 15% Total 100% 100%

Total 85% 15% 100%


Símptomes dèrmics vs.funda matalàs

funda matalàs

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) Present(1) 8 31 Ausent(0) 15 21 Total 23 52

Valors observats

a b c d

8 31 15 21

Valors esperats

a b c d

11,96 27,04 11,04 24,96

Símpt.dèrmics Ausent(0)

79%

Percentatges de columna Símpt.dèrmics Present(1) 21% 42% 31%

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.dèrmics Present(1)

21%

Percentatges de fila

funda matalàs

Funda matalàs Present(1)

Total 39 36 75

Ausent(0) 79% 58% 69%

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) funda matalàsPresent(1) 35% 60% Ausent(0) 65% 40% Total 100% 100%

Total 100% 100% 100%

Khi quadrat

3,9398154

p=

0,0472

Correcció de Yates

3,0077221

p=

0,0829

funda coixí

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) Present(1) 11 32 Ausent(0) 12 20 Total 23 52

Total 52% 48% 100%

Símptomes dèrmics vs.funda coixí

Valors observats

Valors esperats

a b c d

11 32 12 20

a b c d

13,186667 29,813333 9,8133333 22,186667

Percentatges de fila

funda coixí

Símpt.dèrmics Present(1)

Símpt.dèrmics Ausent(0)

26%

74%

Percentatges de columna Símpt.dèrmics Present(1) 26% 38% 31%

Present(1) Ausent(0) Total

Funda coixí Present(1)

Total 43 32 75

Ausent(0) 74% 63% 69%

Total 100% 100% 100%

funda coixí Present(1) Ausent(0) Total

Khi quadrat

1,2257428

p=

0,2682

Correcció de Yates

0,7292773

p=

0,3931

ús acaricides

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) Present(1) 0 2 Ausent(0) 23 50 Total 23 52

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) 48% 62% 52% 38% 100% 100%

Total 57% 43% 100%

Símptomes dèrmics vs.ús acaricides

Valors observats

a b c d

0 2 23 50

Valors esperats

a b c d

0,6133333 1,3866667 22,386667 50,613333

Percentatges de fila

ús acaricides

Present(1) Ausent(0) Total

Total 2 73 75

Ús acaricides Present(1) Símpt.dèrmics Present(1)

Símpt.dèrmics Ausent(0)

0%

100%

Percentatges de columna Símpt.dèrmics Present(1) 0% 32% 31%

Ausent(0) 100% 68% 69%

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) ús acaricides Present(1) 0% 4% Ausent(0) 100% 96% Total 100% 100%

Total 100% 100% 100%

Khi quadrat

0,9088514

p=

0,3404

Correcció de Yates

0,0310324

p=

0,8602

Total 3% 97% 100%


Símptomes dèrmics vs.Aspirador

Aspirador

Present(1) Ausent(0) Total

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) 20 44 3 8 23 52

Valors observats

a b c d

20 44 3 8

Valors esperats

a b c d

19,626667 44,373333 3,3733333 7,6266667

Aspirador Present(1)

Total 64 11 75

Símpt.dèrmics Present(1)

Símpt.dèrmics Ausent(0)

31%

69%

Percentatges de fila

Aspirador

Percentatges de columna Símpt.dèrmics Present(1) 31% 27% 31%

Present(1) Ausent(0) Total

Ausent(0) 69% 73% 69%

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) Aspirador Present(1) 87% 85% Ausent(0) 13% 15% Total 100% 100%

Total 100% 100% 100%

Khi quadrat

0,0698351

p=

0,7916

Correcció de Yates

0,008039

p=

0,9286

Total 85% 15% 100%

Símptomes dèrmics vs.Filtre HEPA

Filtre HEPA

Present(1) Ausent(0) Total

Valors observats

Valors esperats

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) 2 2 21 50 23 52 a b c d

2 2 21 50

a b c d

1,2266667 2,7733333 21,773333 49,226667

Percentatges de fila

Filtre HEPA

Símpt.dèrmics Present(1)

50%

Símpt.dèrmics Ausent(0)

50%

Percentatges de columna Símpt.dèrmics Present(1) 50% 30% 31%

Present(1) Ausent(0) Total

Filtre HEPA Present(1)

Total 4 71 75

Ausent(0) 50% 70% 69%

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) Filtre HEPA Present(1) 9% 4% Ausent(0) 91% 96% Total 100% 100%

Total 100% 100% 100%

Khi quadrat

0,7427929

p=

0,3888

Correcció de Yates

0,0927939

p=

0,7607

Total 5% 95% 100%

Símptomes oculars vs.Símpt.dèrmics

símpt.oculars

Present(1) Ausent(0) Total

Valors observats

Valors esperats

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) 9 23 14 29 23 52 a b c d

9 23 14 29

a b c d

9,8133333 22,186667 13,186667 29,813333

Percentatges de fila

símpt.oculars

Present(1) Ausent(0) Total

Total 32 43 75

Símpt.oculars Present(1) Símpt.dèrmics Present(1)

Símpt.dèrmics Ausent(0)

28%

72%

Percentatges de columna Símpt.dèrmics Present(1) 28% 33% 31%

Ausent(0) 72% 67% 69%

Total 100% 100% 100%

símpt.oculars Present(1) Ausent(0) Total

Khi quadrat

0,1695787

p=

0,6805

Correcció de Yates

0,0251679

p=

0,8739

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) 39% 44% 61% 56% 100% 100%

Total 43% 57% 100%


Símptomes nasals vs.símpt. dèrmics

símpt.nasals

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) Present(1) 20 50 Ausent(0) 3 2 Total 23 52

Valors observats

Valors esperats

a b c d

20 50 3 2

a b c d

21,466667 48,533333 1,5333333 3,4666667

Percentatges de fila

símpt.nasals

Símpt.nasals Present(1) Símpt.dèrmics Present(1)

Símpt.dèrmics Ausent(0)

29%

71%

Percentatges de columna Símpt.dèrmics Present(1) 29% 60% 31%

Present(1) Ausent(0) Total

Total 70 5 75

Ausent(0) 71% 40% 69%

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) símpt.nasals Present(1) 87% 96% Ausent(0) 13% 4% Total 100% 100%

Total 100% 100% 100%

Khi quadrat

2,1679408

p=

0,1409

Correcció de Yates

0,9417553

p=

0,3318

Total 93% 7% 100%

Símptomes respiratoris vs.símpt.dèrmics

símpt.respiratoris

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) Present(1) 14 23 Ausent(0) 9 29 Total 23 52

Valors observats

Valors esperats

a b c d

14 23 9 29

a b c d

11,346667 25,653333 11,653333 26,346667

Percentatges de fila

símpt.resp.

Present(1) Ausent(0) Total

Total 37 38 75

Símpt.respiratoris Present(1) Símpt.dèrmics Present(1)

Símpt.dèrmics Ausent(0)

38% 62%

Percentatges de columna Símpt.dèrmics Present(1) 38% 24% 31%

Ausent(0) 62% 76% 69%

Símpt.dèrmics Present(1) Ausent(0) símpt.resp. Present(1) 61% 44% Ausent(0) 39% 56% Total 100% 100%

Total 100% 100% 100%

Khi quadrat

1,7662449

p=

0,1838

Correcció de Yates

1,1632949

p=

0,2808

Total 49% 51% 100%


Filtre pacients fora de Barcelona ciutat

Pacient nº 4 5 11 21 23 25 26 29 30 31 34 35 41 43 47 51 57 75 Total

Localitat Costa 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 63

Distr.mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hábitat Urbà 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 72

Habitatge Casa 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 14

Estació de simptomatologia Símptomes Primavera-estiu Tardor-hivern Prurit ocular 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 65 29 15

fora BCN

6

0

16

10

16

5

2

4

nºpacient fora BCN

costa 6

urbà 16

casa 10

s.oculars 5

s.nasals 16

s.respiratoris 5

s.dèrmics 23

%pacients fora BCN

costa 0%

urbà 89%

casa 56%

s.oculars 28%

s.nasals 89%

s.respiratoris 28%

s.dèrmics 33%

Llagrimeig S. OcularsRinorrea aquosaEsternuts 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 24 32 52 64

5

16

13

S.nas 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 70

Tos 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 28

Dispnea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15

Sibilants 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13

S.respira 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 37

Dermatitis 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 23

16

3

1

2

5

6

%Pacients fora BCN %pacients fora BCN 89%

89%

56%

33% 28%

0%

28%


Filtre pacients districtres Barcelona

Pacient nº 18 19 74 Total

Districte 1 : Ciutat vella

Localitat Costa 1 1 1 3

Distr.mun 1 1 1 3

Hábitat Urbà 1 1 1 3

Habitatge Casa 0 0 0 0

Estació de simptomatologia Primavera-estiu Tardor-hivern 1 0 1 0 1 1 3 1

nºpacient districte 1

costa 3

urbà 3

casa 0

s.oculars 0

%pacients districte 1

costa 100%

urbà 100%

casa 0%

s.oculars 0%

Símptomes Prurit ocular 0 0 0 0

Llagrimeig 0 0 0 0

s.nasals 2

s.respiratoris 1

s.dèrmics 0

s.nasals 0%

s.respiratoris 0%

s.dèrmics 0%

S. OcularsRinorrea aquosaEsternuts 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2

S.nas 1 0 1 2

Tos 1 0 0 1

Dispnea 0 0 0 0

Sibilants 0 0 0 0

S.respira 1 0 0 1

%Pacients districte 1 %pacients districte 1 100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

Dermatitis 0 0 0 0


Filtre pacients districtres Barcelona

Pacient nº 7 8 9 13 17 24 42 50 52 55 61 64 Total

Districte 2 : Eixample

Localitat Costa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Distr.mun 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12

Hábitat Urbà 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11

Habitatge Casa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

nºpacient districte 2

costa 12

urbà 11

casa 1

s.oculars 7

costa

urbà

casa

100%

92%

8%

%pacients districte 2

Estació de simptomatologia Primavera-estiu Tardor-hivern 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 11 5

Símptomes Prurit ocular 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

Llagrimeig 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 7

s.nasals 12

s.respiratoris 6

s.dèrmics 4

s.oculars

s.nasals

s.respiratoris

s.dèrmics

0%

100%

50%

33%

S. Oculars 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 7

Rinorrea aquosa 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Esternuts 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10

S.nas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Tos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4

Dispnea 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Sibilants 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

S.respira 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6

%Pacients districte 2 %pacients districte 2 100%

100%

92%

50% 33%

8% 0%

Dermatitis 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4


Filtre pacients districtres Barcelona

Pacient nº 1 3 49 53 65 Total

Districte 3 : Sants-Montjuic

Localitat Costa 1 1 1 1 1 5

Distr.mun 3 3 3 3 3 5

Hábitat Urbà 1 1 1 1 1 5

Habitatge Casa 0 0 0 0 0 0

Estació de simptomatologia Primavera-estiu Tardor-hivern 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 5 1

Símptomes Prurit ocular llagrimeig S. OcularsRinorrea aquosaEsternuts 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 2 4

nºpacient districte 3

costa 5

urbà 5

casa 0

s.oculars 1

s.nasals 4

s.respiratoris s.dèrmics 4 4

%pacients districte 3

costa 100%

urbà 100%

casa 0%

s.oculars 20%

s.nasals 80%

s.respiratoris s.dèrmics 80% 80%

S.nas 1 1 0 1 1 4

Tos 1 0 1 0 1 3

Dispnea 1 0 0 1 0 2

Sibilants 1 0 0 0 0 1

S.respira 1 0 1 1 1 4

%Pacients districte 3 %pacients districte 3 100%

100% 80%

20% 0%

80%

80%

Dermatitis 0 0 0 0 0 0


Filtre pacients districtres Barcelona

Pacient nº 2 12 14 22 27 32 40 44 54 58 60 66 68 70 71 72 Total

Districte 5: Sarrià-Sant Gervasi

Localitat Costa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

Distr.mun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 16

Hábitat Urbà 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

Habitatge Casa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Estació de simptomatologia Primavera-estiu Tardor-hivern 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 13 8

nºpacient districte 5

costa 16

urbà 16

casa 1

s.oculars 9

%pacients districte 5

costa 100%

urbà 100%

casa 6%

s.oculars 56%

símptomes Prurit ocular 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5

Llagrimeig 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 7

s.nasals 15

s.respiratoris 7

s.dèrmics 8

s.nasals 94%

s.respiratoris 44%

s.dèrmics 50%

S. OcularsRinorrea aquosaEsternuts 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 9 7 15

S.nas 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Tos 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 7

Dispnea 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4

Sibilants 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3

S.respira 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 7

%Pacients districte 5 %pacients districte 5

100%

100% 94%

56% 50% 44%

6%

Dermatitis 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 8


Filtre pacients districtres Barcelona

Pacient nº 28 37 45 56 59 62 63 69 73 Total

Districte 6 : Gràcia

Localitat Costa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Distr.mun 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9

Hábitat Urbà 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Habitatge Casa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Estació de simptomatologia Primavera-estiu Tardor-hivern 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6 6

nºpacient districte 6

costa 9

urbà 9

casa 1

s.oculars 4

%pacients districte 6

costa 100%

urbà 100%

casa 11%

s.oculars 44%

Símptomes Prurit ocular 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Llagrimeig S. OcularsRinorrea aquosaEsternuts 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 8 8

s.nasals 9

s.respiratoris 6

s.dèrmics 2

s.nasals 100%

s.respiratoris 67%

s.dèrmics 22%

S.nas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Tos 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4

Dispnea 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4

Sibilants 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2

S.respira 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6

%Pacients districte 6 %pacients districte 6 100%

100%

100%

67%

44%

22%

11%

Dermatitis 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2


Filtre pacients districtres Barcelona

Pacient nº 6 38 39 46 67 Total

Districte 7 : Horta-Guinardó

Localitat Costa 1 1 1 1 1 5

Distr.mun 7 7 7 7 7 5

Hábitat Urbà 1 1 1 1 1 5

Habitatge Casa 0 0 0 0 0 0

Estació de simptomatologia Primavera-estiu Tardor-hivern 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 4 2

nºpacient districte 7

costa 5

urbà 5

casa 0

s.oculars 2

%pacients districte 7

costa 100%

urbà 100%

casa 0%

s.oculars 40%

Símptomes Prurit ocular 1 0 0 0 0 1

Llagrimeig S. OcularsRinorrea aquosaEsternuts 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 5 5

s.nasals 5

s.respiratoris 4

s.dèrmics 1

s.nasals 100%

s.respiratoris 80%

s.dèrmics 20%

S.nas 1 1 1 1 1 5

Tos 0 1 0 0 1 2

Dispnea 0 0 1 0 0 1

Sibilants 0 0 0 1 0 1

S.respira 0 1 1 1 1 4

%Pacients districte 7 %pacients districte 7

100%

100%

100% 80%

40% 20% 0%

Dermatitis 0 1 0 0 0 1


Filtre pacients districtres Barcelona

Pacient nº 36 Total

Localitat Costa 1

Districte 9 : Sant Andreu

Hábitat Urbà 1

Habitatge Casa 1

nºpacient districte 9

costa 1

urbà 1

casa 1

s.oculars 1

s.nasals 1

s.respiratoris s.dèrmics 1 1

%pacients districte 9

costa 100%

urbà 100%

casa 100%

s.oculars 100%

s.nasals 100%

s.respiratoris s.dèrmics 100% 100%

Distr.mun 9 1

Estació de simptomatologia Primavera-estiu Tardor-hivern 1 0

Símptomes Prurit ocular llagrimeig S. OcularsRinorrea aquosaEsternuts 0 1 1 1 1

S.nas 1

Tos 1

Dispnea 1

Sibilants 1

S.respira 1

%Pacients districte 9 %pacients districte 9 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dermatitis 1


Filtre pacients districtres Barcelona

Pacient nº 10 15 16 20 33 48 Total

Districte 10 : San Martí

Localitat Costa 1 1 1 1 1 1 6

Distr.mun 10 10 10 10 10 10 6

Hábitat Urbà 1 1 1 1 1 1 6

Habitatge Casa 0 0 0 0 0 0 0

Estació de simptomatologia Primavera-estiu Tardor-hivern 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 6 1

nºpacient districte 10

costa 6

urbà 6

casa 0

s.oculars 3

%pacients districte 10

costa 100%

urbà 100%

casa 0%

s.oculars 50%

Símptomes Prurit ocular 0 0 1 0 1 1 3

Llagrimeig 0 0 0 0 0 1 1

s.nasals 6

s.respiratoris 2

s.dèrmics 1

s.nasals 100%

s.respiratoris 33%

s.dèrmics 17%

S. OcularsRinorrea aquosaEsternuts 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 3 2 6

S.nas 1 1 1 1 1 1 6

Tos 1 0 0 1 0 1 3

Dispnea 1 0 0 0 0 0 1

Sibilants 0 0 0 0 0 1 1

S.respira 1 0 0 1 0 1 3

%Pacients districte 10 %pacients districte 10

100%

100%

100%

50% 33% 17%

0%

Dermatitis 0 1 0 0 0 0 1


Relació localitat (districtes municipals)/ símptomes

nº pacients % pacients

Fora BCN 18 Fora BCN 24%

Districte1 3 Districte1 4%

Districte2 12 Districte2 16%

Districte3 5 Districte3 7%

Fora BCN 0% 28% 89% 28% 33%

Districte1 100% 0% 67% 33% 0%

Districte6 9 Districte6 12%

Districte7 5 Districte7 7%

24%

100%

21% 12% 7%

4%

Districte2 100% 0% 100% 50% 33%

Districte3 100% 20% 80% 80% 80%

8%

7%

1%

Districte5 100% 56% 94% 44% 50%

Districte6 100% 44% 100% 67% 22%

Districte7 100% 40% 100% 80% 20%

Districte9 100% 100% 100% 100% 100%

Districte10 100% 50% 100% 33% 17%

S.oculars s.oculars

Fora BCN

100%

Districte1

12%

Districte2 12%

13%

75

16%

0%

13%

Districte10 6 Districte10 8%

% pacients

Costa 13%

Districte9 1 Districte9 1%

% Pacients

Districte 1 Ciutat Vella Districte 2 Eixample Districte 3 Sants-Montjuic Districte 5 Sarrià-Sant Gervasi Districte 6 Gràcia Districte 7 Horta-Guinardó Districte 9 Sant Andreu Districte 10 Sant martí

Costa s.oculars s.nasals s.respiratoris s.dèrmics

Districte5 16 Districte5 21%

56%

Districte3

28%

Districte5

12%

44% 40%

50%

20% 0%

0%

Districte6 13%

Districte7

12%

Districte9

S.respiratoris

S.nasals

s.respiratoris

s.nasals 100%

89% 80%

28% 33%

50%

67%

80%

100%

44%

67%

80%

94% 100% 100% 100% 100%

33%

S.dèrmics s.dèrmics 100% 80% 50%

33%

33%

22%

20%

17%

0%

1


Relació humitat/districte

Pacient nº 10 15 16 20 33 48

Humitat ( persones per districte) %de pacients amb humitat/districte

Distr.mun 10 10 10 10 10 10

Humitat Si 0 0 0 0 0 0 0

Aplicant filtres obtenim les dades:

Fora de BCN Districte1 Districte2 Districte3 Districte5 Districte6 Districte7 Districte9 Districte10 7 1 1 0 2 4 1 1 0 41% 6% 6% 0% 12% 24% 6% 6% 0%

%de pacients amb humitat/districte %de pacients amb humitat/districte 41%

24% 12% 6%

6%

6%

6%

0%

Pacients 4 5 11 21 23 25 26 29 30 31 34 35 41 43 47 51 57 75

Codi postal Humitat si 08195 Sant Cugat 1 08800 Vilanova 0 08950 Esplugues 0 08440 Cornellà 0 08911 Badalona 0 08860 Castelldefels 0 08860 Castelldefels 0 17230 Palamós 0 08174 Sant Cugat 1 08174 Sant Cugat 1 08290 Cerdanyola 1 08173 Sant Cugat 1 08940 Cornellà 0 08174 Sant Cugat 1 08901 Hopitalet 1 08195 Sant Cugat 0 080960 Sant Just 0 08172 Sant Cugat 0 Total 7

0%

%pacients amb humitat total fora BCN Sant Cugat Cerdanyola Hospitalet

71% 14% 14%

2

Total 17 100%

Hi ha variables comunes entre pacients al·lèrgics als àcars?  
Hi ha variables comunes entre pacients al·lèrgics als àcars?  

Autor: Domingo Serra Serra | Tutora: Núria Dalmau Homs | Tema: Al·lèrgies

Advertisement