Page 20

Treball de Recerca 18 Biomimètica: innovar copiant la naturalesa n

Nombrosos científics van estudiar i observar les potes del Gecko per saber com funcionaven. Primer es va pensar que podria ser degut a les forces capil·lars (les mateixes que fan que un paper succioni l’aigua) però es va veure que la salamandra s’adheria igual en superfíciess que no estaven humides. Després Després es va pensar que seria algun tipus d’activació muscular, però van veure que una salamandra morta s’adheria igual que una viva, viv i finalment després d’observar-les les durant molt de temps van adonar-se adonar se que era degut a les forces de Van der Vaals11. Encara que aquestes forces són molt dèbils, dèbil la salamandra en tenir bilions de pèls en contacte amb la superfície fan que aquestes forces es multipliquin. multipliquin Els científics tífics han volgut reproduir aquest efecte utilitzant nanotubs de carboni. Aquest descobriment obriment té una àmplia gamma d’aplicacions, d’aplicacions, començant per cintes adhesives, automobilisme, la robòtica i inclús la medicina

Fig.18- Imatge de la pota d’un Gecko. Gecko Podem apreciar les bandes (marcades amb groc)

11

Fig.19– Cinta adhesiva Gecko

Forces de Van der Vaals: Són unions dèbils entre els àtoms i les molècules. Es produeixen perquè les cargues elèctriques en les molècules es desplacen contínuament. Això produeix un moviment de molècules entre càrregues positives i negatives, d’aquesta manera es produeix una cohesió entre la superfície de contacte i la substància o cos que si adhereix.

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Advertisement