Page 14

Treball de Recerca 12 Biomimètica: innovar copiant la naturalesa n •

ANTONI GAUDÍ Antoni Gaudí i Cornet va néixer néixer l’any 1852 a Reus, Espanya. Fou un arquitecte i el màxim

representant del modernisme català. La naturalesa va ser una gran inspiració per Gaudí, Gaudí tant que fins i tot l’any 1871, quan encara no havia aprovat totes les assignatures d’arquitectura, es va matricular a Història natural i la va aprovar. Aquesta passió que Gaudí sentia per tot allò que era natural ho podem veure en els volums i la geometria que utilitza. utilitza Les seves obres son fruit d’una observació bservació minuciosa de la natura, les roques de Montserrat, els arbres, les plantes i els fruits, els ossos, les fulles i els troncs es van convertir en referents arquitectònics i artístics per a Gaudí. L’arquitecte troba en la natura la font de la seva inspiració. inspiració. Gaudí sempre va voler innovar, per això es va basar en la teoria de la geometria. geometria. De la qual definia tres superfícies que trobava molt originals i d’una bellesa arquitectònica incalculable: incalculable la primera era la l hiperboloide4, com la forma del fèmur humà; el paraboloide hiperbòlic 5,la la forma dels tendons entre els dits de la mà i finalment l’helicoide6, que imita la forma d’un tronc d’eucaliptus.

Fig.7 – A l’esquerra imatge d’una d’ hiperboloide, al centre imatge d’una hiperboloide a la Sagrada Família i a la dreta imatge d’una hiperboloide natural.

4

Hiperboloide:La hiperboloide és una superfície superfície generada per una hipèrbole que gira al voltant d'un cercle o el·lipse. 5

Paraboloide hiperbòlic: El paraboloide hiperbòlic és una superfície guerxa de seccions parabòliques que és el resultat del desplaçament d'una línia recta al damunt d'altres dues que que es creuen a l'espai. Generalment resta limitada per quatre línies rectes. 6

Helicoide:L'helicoide L'helicoide és una superfície reglada generada per una línia recta que gira segons una espiral al voltant d'un eix vertical.

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Advertisement