Page 12

Treball de Recerca 10 Biomimètica: innovar copiant la naturalesa n Tot i això sabem que Leonardo mai hagués aconseguit que l’home voles perquè ell creia que la sustentació aerodinàmica odinàmica3 (vegeu explicació) requeia sobres les articulacions de les ales i que els músculs humans tenien una força suficient per a impulsar una de les seves màquines voladores.. Per això la majoria d’esbossos d’esbossos mostren màquines que reprodueixen repr les ales dels ocells on l’home ha de fer batre-les batre amb força per enlairar-se. Aquests principis que fan el vol possible es desconeixien en el segle XV i XVI i per tant no el podem culpar dels seus errors. Tot i això Leonardo segueix sent un gran referent i considerat erat un dels primers científics en l’estudi del vol.

Fig. 3 – Esbós d’un helicòpter Fig. 2 – Esquema del prototip de la màquina voladora

Fig.4- Paracaigudes ideat per Leonardo

xplicació de la sustentació aerodinàmica: aus i avions Explicació Un perfil aerodinàmic,, és un cos que té un disseny determinat per per aprofitar el màxim les forces (de la variació de velocitat locitat i pressió) quan qu aquest se situa en un corrent d’aire. Un exemple en seria l’ala d’un avió o d’un ocell. Ara vegem que passa quan un cos co dotat d’un perfil aerodinàmic ( en aquest cas una ala) es mou en l’aire a una certa velocitat i col·locat d’una determinada manera. Aquesta ala produeix un flux d’aire en proporció al seu angle d’inclinació d’inclinació i la seva velocitat(variarà segons la inclinació i la velocitat de l’ala). l’ala . L’aire que passa per la part superior del perfil tindrà més velocitat que el que passa per la part inferior, inferior, però tindrà menys pressió que aquest.

3

Sustentació aerodinàmica: Principi pel qual els ocells i els avions poden volar.

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you