Page 1

Treball de recerca Creació d’un projecte empresarial: Totesven

Autors: Andreu Pujadas i Rello i Alex Valls Rochina Tutora: Núria Garcia


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

“No hi ha secrets per a l’èxit. Aquest s’aconsegueix preparant-se, treballant àrduament i aprenent del fracàs”. Colin Powell

2


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

Agraïments

Volem, en primer lloc, donar les gràcies a la nostra tutora, la Núria Garcia, que ens ha orientat en la realització d’aquest treball, ens ha ajudat a resoldre els dubtes que se’ns anaven plantejant i ens ha animat a no defallir. També volem donar les gràcies als nostres pares que ens han donat suport en la creació de la nostra empresa i ens han estimulat en la realització d’aquest treball de recerca.

3


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

Índex 1. Introducció

6

2. Idea del projecte

8

3. Tipus de societat

9

3.1. Elecció del tipus de societat 3.2. Tramitació d’una S.L. 4. Estudi de l’entorn

9 10 12

4.1. Compradors potencials

12

4.2. Venedors potencials

12

5. Anàlisi de la competència

13

5.1. Tradingnow Barcelona

13

5.2. Milanuncios

13

5.3. Ebay

14

5.4. Cashconverters

14

5.5. Segundamano.es

15

5.6. Amazon

16

6. Funcionament de Totesven 6.1. Distribució i funcionament del local

17 17

6.1.1. Distribució i funcionament del primer pis

19

6.1.2. Distribució i funcionament del segon pis

21

6.2. Distribució i funcionament de la web

23

6.3 Mètode d’enviament

28

7. Pla ecònomic-financer

30

7.1. Finançament

30

7.2 Costos

32

7.3 Obtenció de beneficis

37

8. Màrqueting 8.1 Xarxes socials

40 40

8.1.1. Facebook

40

8.1.2. Twitter

45

8.2 Logotip

46

4


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

8.3 Web

47

8.4 El nom

49

8.5 Publicitat sobre suport físic

50

9. Història del projecte real de Totesven

53

10. Conclusions

57

11. Bibliografia

58

12. Annex

60

5


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

1. Introducció

Quan vam començar el projecte de crear una empresa online, no teníem previst utilitzar-lo per fer el treball de recerca. De totes maneres, a mesura que va anar prenent forma, i després d’un seguit d’encerts i d’errors, vam veure que seria interessant reflexionar i aprofundir en el projecte i és així com va néixer aquest treball. Ens hem plantejat, fonamentalment, dos grans objectius: en primer lloc, explicar el projecte empresarial de Totesven, la seva creació, funcionament, distribució etc... I, en segon lloc intentar-lo millorar, és a dir, fer un pla de viabilitat que el fes rendible. Un pla de viabilitat ha de constar, necessàriament, d’una presentació del negoci, on s’expliqui amb tota mena de detalls el seu funcionament, un estudi de mercat, on s’analitzi el sector al qual pertany el negoci i se n’extreguin les tipologies de clients potencials de l’empresa. Explicarem el tipus d’empresa que constituirem i quina tramitació haurem de seguir per crear-la. Després, presentarem el nostre pla econòmic-financer on detallarem totes les xifres de l’empresa. Realitzarem, també, un pla de màrqueting, on definirem la política publicitària de l’empresa. La finalitat última d’aquest treball, però, no només consisteix en fer un pla de viabilitat de la nostra empresa, sinó que va molt més enllà. És tracta d’analitzar la nostra primera experiència en el món empresarial i investigar què hauríem hagut de fer, o què hem de fer, per tal que aquest projecte pugui créixer i aportarnos beneficis. Per portar a terme aquests objectius, hem fet un treball on hem hagut d’utilitzar estratègies i metodologies molt diverses: descripció de la nostra empresa i de tots els elements que la constitueixen, recerca dels requisits legals, tràmits i despeses per configurar-la com a societat limitada, buscar locals reals on instal·lar-la, utilitzar programes per al disseny i organització dels espais, analitzar les característiques i punts forts i febles dels nostres competidors, comparar ofertes d’empreses d’enviament per buscar les opcions que més s’adeqüen a les

6


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

nostres necessitats, aprendre a fer un pla de viabilitat i aplicar-lo a la nostra empresa etc... En aquest treball totes les imatges relacionades amb Totesven, no són una simulació, excepte les de la distribució del local, sinó que són reals i extretes directament de les webs oficials de la nostra empresa: www.totesven.com, www.facebook.com/totesven i www.twitter.com/totesven.

7


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

2. Idea del projecte

La idea del projecte va sorgir perquè nosaltres realitzàvem compravenda de productes de segona mà a través d’Internet. Vam pensar que seria interessant crear una tipus de web de productes de segona mà en català i amb un intermediari (nosaltres) que pogués assegurar que tots els productes fossin originals, que el seu funcionament fos correcte i que el preu fos el just. Aquest va ser el principi de tota la nostra aventura empresarial. Inicialment, vam anomenar la web www.thesecondhand.cat però, ben aviat, ens vam adonar que no era un nom de proximitat, ja que estava en llengua anglesa i era massa difícil de recordar. A partir d’aquí, vam pensar en altres alternatives fins que vam acordar posar-li el nom de Totesven. Aquest negoci el vam començar dos socis, l’Andreu Pujadas i l’Àlex Valls. L’Andreu s’encarregava de tot el que era el manteniment de les xarxes socials, la web, el correu electrònic, del màrqueting i de posar els productes a la web i parlava amb els clients que s’interessaven en comprar o vendre un producte a partir de la web. L’Àlex, sobretot, es dedicava a fer la venda. Un cop teníem una persona interessada en adquirir un producte, li ho notificava al venedor i, si hi estava d’acord, l’Àlex quedava, amb el venedor per recollir-li el producte i li lliurava un rebut conforme nosaltres el teníem. Després, quedava amb el comprador i feia l’intercanvi entre el producte i els diners. Finalment, tornava a quedar amb el venedor i li pagava el que li devíem a canvi del rebut. Abans de poder realitzar la venda havíem de taxar el producte per tal de fixar el seu possible preu de venda. Consultàvem pàgines web de segona mà, principalment, Segundamano.es i Milanuncios.com, i miràvem quin era el preu estàndard de productes iguals i de qualitat similar. Després, un cop establert el seu preu, decidíem, a ull, quina part ens quedàvem nosaltres i quina el venedor en el cas que es fes la venda. Com es pot veure, aquest era un procediment lent, fatigós, poc fiable, imprecís... I, per tant, vàrem idear un nou sistema de venda, que explicarem, detalladament, en pàgines posteriors.

8


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

3. Tipus de societat

3.1 Elecció del tipus de societat El tipus de societat que hem triat per a l’empresa Totesven és una societat de responsabilitat limitada, ja que pensem que és la que més s’adapta a la nostra activitat. La constitució de la nostra empresa l’hem concretat en els punts següents: Denominació de la societat: Totesven, S.L Objecte social: Fem una valoració dels productes que ens ofereixen, ens encarreguem de la seva venda i, un cop feta, nosaltres ens quedem una petita comissió i paguem al client el preu acordat. Capital social: El capital social de la nostra empresa és de 6000€ repartits en 100 participacions de 60€ cadascuna. Participació dels socis: L’empresa està dividida en dues parts iguals, per tant, a cada soci li correspon un 50%. Totes les decisions corresponents a la direcció i funcionament de l’empresa es prenen, també, conjuntament. Tal com estableixen les societats limitades, si un soci vol vendre la seva part, ho ha d’acordar prèviament amb l’altre soci, i aquest, tindrà preferència en la compra.

9


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

3.2 Tramitació d’una SL Per dur a terme la tramitació de Totesven cal seguir els passos següents: En primer lloc, demanar la sol·licitud de certificació negativa del nom del registre mercantil central, per així evitar que el nom de l’empresa ja estigui registrat. En segon lloc, obrir un compte bancari amb un capital no inferior a 3000€, com estableix l’article 4 de la llei de societats. A continuació cal demanar, a l’entitat bancària, un certificat on consti aquest capital. En tercer lloc, presentar l’escriptura de la constitució davant d’un notari col·legiat. Els documents que s’han de presentar són els següents: 1. Document acreditatiu de la identitat dels socis. 2. Certificat de la negativa del nom. 3. Certificat bancari del capital disponible, no inferior als 3000€. 4. Estatuts de la societat. En quart lloc, s’ha de sol·licitar el NIF per a l’empresa, per tal que quedi identificada fiscalment. En cinquè lloc, registrar l’empresa al registre mercantil en un període que no pot ser superior als dos mesos, des de l’escriptura de la constitució. Per a aquest tràmit, cal presentar una còpia de l’escriptura i la certificació negativa del nom. En sisè lloc, donar-se d’alta en el cens d’empresaris i professionals en l’Administració Estatal Tributaria. I, per últim, adquirir, i legalitzar en el Registre Mercantil, els llibres oficials.

10


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

A la relació següent, extreta del programa Inicia, hi consten, totes les despeses que comportaria constituir la societat anònima (S.L) i que són les següents: -Inscripció al registre: Entre 200 i 500 euros. - Legalització de llibres (cinc llibres): 17 euros per llibre. - Alta d’activitat: 2 euros, però es pot descarregar gratuïtament. -Tresoreria general de la seguretat social: Sense cost. -Obertura centre de treball: sense cost. -Obtenció dels llibres de visites: legalització gratuïta i llibre aproximadament 6 euros. - Registre de marques, noms, comercials, patents i rètols: 

Marca o nom comercial: 140,33€ / 119,28 (on-line)

Marca comunitària: 1050€ / 900€ (on-line)

Disseny comercial: 72,72€

Patent: 72,72€ + 21,44€ per explotació

Patent Europea: 200€ / 115€ (on-line) + 1665€ (taxa de recerca) + 1555€ (taxa d’examen) + 875€ (taxa de concessió)

Patent Internacional: 72,78€ (taxa de transmissió) + 1875€ (taxa de recerca) + 1094€ (taxa de presentació) + 165€ (taxa de tramitació)

En el nostre cas, les despeses corresponents a marca comunitària, disseny comercial, patent, patent europea i patent internacional no les hauríem de sufragar, perquè per als objectius de la nostra empresa no les necessitem.

11


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

4. Estudi de l’entorn

4.1 Compradors potencials Els nostres clients potencials de compra són un públic jove, d’entre els 18 i els 30 anys, ja que la nostra web es difon, fonamentalment, gràcies a la publicitat de les xarxes social (Twitter i Facebook). De moment, i en termes d’expansió, ens limitem a l’àmbit territorial de Catalunya, amb preferència per la zona de Barcelona. Un cop consolidats els clients en aquesta àrea, ens expandirem fora de Barcelona. Tot i que no ens limitem, únicament, a un públic jove, aquest serà, indiscutiblement, el nucli dels nostres clients potencials, ja que dominen les noves tecnologies i estan al corrent de les xarxes socials. A diferència d’altres webs similars a la nostra, www.totesven.com es presenta com una alternativa a les grans empreses i, a més, és l’única de parla exclusivament catalana. Tot i que aparentment, el fet de limitar-nos al públic catalanoparlant pot semblar com una limitació, nosaltres ho veiem com una oportunitat ja que, darrerament, el nacionalisme català i la defensa dels seus productes ha anat en augment.

4.2 Venedors potencials Els nostres clients potencials de venda no seran un públic tan jove com el de compra, ja que en aquest apartat, la notificació dels productes a vendre es pot enviar a través de la web, del correu electrònic, del telèfon o, fins i tot, parlant cara a cara. La gent que vulgui vendre no, necessàriament, ha de parlar català, ja que l'anunci el redactem nosaltres i només ens cal que ens doni informació del producte. Tot i així, és preferible que el client sigui de Barcelona, o de prop de Barcelona, perquè ens ha d’entregar el producte en el nostre local. El fet que per vendre es necessiti menys coneixement de les noves tecnologies, i que es pugui anar directament al nostre local, fa que el públic objectiu sigui més gran que el de compra.

12


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

5. Anàlisi de la competència 5.1 Tradingnow Barcelona El competidor més pròxim a nosaltres és Tradingnow Barcelona que, tot i haver creat el projecte més tard que nosaltres, tenia millor participació a Facebook gràcies a la gran publicitat que va fer per aquesta xarxa social. És una empresa, semblant a Segundamano.es, que no cobra res per publicar els productes i que no fa d’intermediari. Possiblement, aquest plantejament fa que porti més de dos mesos inactiva i que hagin tancat la seva web.

5.2 Milanuncios És un portal de compra i venda per internet que posa en contacte els compradors i els venedors. És el portal líder a Espanya, superant a Segundamano.es, amb més de 3 milions d'anuncis. Malgrat que la superi, Segundamano.es és una web més competitiva ja que és més fàcil de fer servir i més fàcil de trobar comprador.

13


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

5.3 Ebay A l’igual que els altres competidors, és, també, un portal que posa en contacte a compradors i a venedors. Guanyen gràcies que els pagaments es fan a través de Paypal i es queden un percentatge del preu de venda. També disposa d'un mode diferent de compra i venda de productes, és la subhasta en què els possibles compradors van fent ofertes per un objecte en un temps determinat i es queda el producte qui està disposat a pagar més diners.

5.4 Cashconverters Cash Converters és una xarxa de franquícies i la seva tasca consisteix en comprar a l’instant tota mena de productes de segona mà (excepte mobles, roba, vehicles i immobles). Un cop comprats els revèn més cars, obtenint així la seva part de benefici. Aquesta empresa actua a tot el territori espanyol. Trobem que és competència ja que ens fa disminuir els nostres suposats clients potencials, però no trobem que sigui el tipus de competència més intensa que rebem ja que ells només treballen a nivell físic, en canvi nosaltres ho fem a nivell virtual, amb l’ajuda de la web i també a nivell físic a través del nostre local.

14


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

5.5 Segundamano.es Aquesta empresa la considerem, des del nostre punt de visita, una de les competències més dures al nostre negoci perquè

la seva web està molt

generalitzada i, en eliminar els intermediaris, el preu, tant per al comprador com per al venedor, són més interessants. De totes maneres, la seva principal font d’ingressos és la publicitat que tenen a la web en forma de banners i les característiques premium de pagament que pots afegir als teus anuncis per obtenir més visibilitat, fer canvis en la descripció o fer anuncis per a empreses. Des del nostre punt de vista, pensem que, aquesta empresa, tot i tenir molts avantatges, també comporta riscos que la gent desconeix com, per exemple, els fraus ja que no es té , en cap moment, cap certesa sobre la qualitat o autenticitat del producte... A Segundamano.es, i tal i com nosaltres hem pogut comprovar directament, hi ha màfies que utilitzen persones que aparenten que són estrangers, parlen poc espanyol o habitualment anglès, i que diuen que estan interessats en la compra d’un producte. Afirmen que pagaran un cop l’hagin rebut i mai t’arriben els diners. També n’hi ha d’altres que posen productes tecnològics (iphones, tablets etc...) de gamma molt alta (molta capacitat, edicions limitades, últimes generacions...) a preus molt baixos. Els has de pagar a través de Paypal i mai reps el producte. Fins i tot Segundamano.es té un blog en què adverteix d’aquestes irregularitats. Per últim, volem destacar que Totesven.com es diferencia de segundamano.es per la intenció d’ esdevenir la web de referència a Catalunya i per potenciar, exclusivament, el català com a llengua de comunicació.

15


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

5.6 Amazon Amazon és una empresa nord-americana, nascuda a Seattle, que va ser una de les pioneres en vendre productes nous per Internet i que treballa a nivell mundial. Tot i que n’hi ha altres, Amazon és l’exemple més clar d’aquest tipus d’empresa i n’és la més coneguda i una de les més prestigioses. Encara que només vengui productes de primera mà suposa, per a nosaltres, una competència ja que ofereix preus realment molt assequibles

16


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

6. Funcionament del Totesven 6.1 Descripció i funcionament del local Després de valorar diverses opcions, hem optat per un local situat al carrer Còrsega, número 493, a prop de la parada de metro de Sagrada Família i que consta de 110 metres quadrats distribuïts en dues plantes. En el plànol següent detallem la seva ubicació i les fotografies que hi ha a sota són les reals del local.

17


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

Aquest és el local vist des de fora. Aquestes imatges no són reals, sinó que es tracta d’una recreació virtual aproximada del local per tal de poder explicar com està dividit i organitzat.

El local és molt lluminós amb un aparador molt gran. Es poden distingir clarament els dos pisos. En el primer, fem els taxaments dels productes petits, és a dir, fixem el preu del producte que el client vol vendre i que emmagatzemem a la part interior del segon pis. També es pot veure en aquesta recreació, la saleta d’espera del primer pis i la petita exposició de productes del segon pis.

18


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

6.1.1 Descripció i funcionament del primer pis

En aquesta imatge, es pot veure com estan ordenats tots els mobles que s’han comprat, el sofà, la tauleta, les dues butaques, el taulell per atendre els clients, l’ordinador, la cadira d’oficina, el lavabo i l’escala d’accés al segon pis.

A la primera fotografia es veu la distribució de la part que correspon al treballador. Hi apareix la ubicació de l’escriptori, l’ordinador, el telèfon i, al darrera, l’alarma Verisure que detecta el moviment, el soroll, grava imatges de vídeo, al mateix temps que la veu, durant les 24 hores i 365 dies a l’any, dades que són rebudes per la central de Verisure que s’encarrega de tot l’àmbit de la seguretat. En l’altra imatge es veu com és el lavabo, petit i sense gaires comoditats, ja que únicament és per a l’ús personal dels treballadors i no per als clients.

19


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

En aquestes altres imatges, reproduïm, amb més detall i des d’una altra perspectiva, el mobiliari que tenim ubicat en aquesta primera planta.

20


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

6.1.2 Descripció i funcionament del segon pis

En el segon pis, no hi ha sala d’espera. És el magatzem d’objectes petits i el lloc on es ve a cobrar o pagar els productes que s’han venut o s’adquireixen. Entre l’escala i el mostrador, hi ha una petita selecció de productes que es troben més a la vista dels compradors o venedors. D’aquesta manera, quan s’està atenent un client, els altres poden mirar els productes que tenim exposats. Aquests són productes que s’han de mirar bé abans de comprar-los com càmeres fotogràfiques, objectius, complements, videoconsoles, aparells de música o instruments musicals, o, altres, com els videojocs que, en estar a l’abast del client, afavorim la seva venda mentre està efectuant algun tràmit. Tot això està segur del perill de robatoris, gràcies al sistema de seguretat que tenim instal·lat.

21


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

A l’altra banda d’aquesta petita selecció de productes exposats, hi ha els prestatges on hi guardem els productes menys vistosos i amb un valor moderat. És tracta de peces de roba, rellotges econòmics (entre 0 i 50 euros), productes electrònics de fins a 50 euros, com poden ser reproductors mp3, càmeres econòmiques, altaveus... Els productes de valor més alt els guardem a la caixa forta d’alta seguretat amb obertura retardada.

Aquí veiem, amb més detall, la ubicació de la caixa forta, a l’esquerra de la primera imatge, i el disseny de la prestatgeria de productes més econòmics, a la segona imatge.

22


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

6.2 Distribució i funcionament de la web Quan entrem a la web, trobem cinc categories principals de productes per comprar: electrònica, vehicles, productes de la llar, oci i roba i complements. En cada una d’elles hi ha subapartats per localitzar amb facilitat el producte desitjat. A més a més, disposem d’un buscador, per anar, més directament, al producte que interessa. A la pàgina inicial, hi ha la descripció del funcionament de la nostra web. A sota, apareixen els productes que s’han afegit més recentment. A més a més, a l’esquerra d’aquests productes, trobem un banner publicitari de l’empresa Edreams. I, a dalt a la dreta, hi ha els widgets de les xarxes socials on estem presents, en aquest cas, Facebook i Twitter.

23


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

Si cliquem sobre l’apartat de vendre, se’ns apareix una explicació dels passos que s’han de seguir per vendre productes a la nostra web. En el cas real, els clients omplen el formulari que hi apareix amb les seves dades personals, la descripció i estat del producte i fotografies. Un cop obtinguda tota la informació, el taxem i li fem arribar al client, el preu màxim que podem aconseguir per al seu producte i el posem automàticament a la venda. En el cas fictici que desenvolupem en aquest treball, el taxament es fa al local i nosaltres fem les fotos, prenem la informació i després pengem l’anunci a la nostra web.

24


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

Després de l’apartat de contacte, on hi apareix el nostre correu, els telèfons de contacte i un formulari per enviar comentaris, trobem l’apartat de preguntes freqüents. Intentem respondre els dubtes més habituals que pot tenir un client, com per exemple, Com vendre un producte? o On recollir l’objecte? El client també pot publicar els dubtes que té i nosaltres ens encarreguem de contestar-los.

25


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

En seleccionar qualsevol categoria, ens apareixen deu productes per pàgina, amb una breu descripció de cada un d’ells i la seva foto de referència. Si el producte és nou, hi ha una etiqueta on consta.

Si cliquem directament sobre la imatge, obtenim tota la informació del producte com ara el número de referència, el preu, la marca... A més a més, hi poden aparèixer més fotografies que les que trobem en la pàgina principal

26


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

Quan es vol comprar el producte, es clica sobre el boto “comprar” per afegir-lo a la cistella i fer el pagament mitjançant targeta de crèdit, Paypal, contra reemborsament o efectiu amb entrega a mà al local.

27


Creació d’un projecte empresarial: Totesven 6.3 Mètode d’enviament.

El client pot rebre el producte directament a mà o se li pot enviar al domicili amb un sobrecost. Per a l’enviament, oferim tres tipus de serveis. Les tres empreses amb què treballem són les següents: DHL, Correos i Envialia. Hem comparat aquestes tres empreses i hem decidit, com a primera opció, utilitzar l’empresa Envialia. És la que ofereix un preu més econòmic per al client, ja que les despeses van a càrrec seu, i, a més, el temps d’entrega és força baix, només 3 dies laborables. A continuació hi ha el quadre comparatiu de les tarifes bàsiques de les tres empreses, amb IVA inclòs, per al lliurament d’un paquet estàndard de 2 Kg. Tarifes nacionals

Correos

Envialia

DHL

2kg

7,30 €

5,46 €

15,13 €

A continuació detallem altres tarifes de l’empresa Envialia. Les primeres, són els servei estàndard, i el lliurament es fa en un termini màxim de tres dies:

Si es necessita el producte urgentment, també l’empresa Envialia disposa d’un servei d’entrega del producte, el dia següent de la comanda, abans de les 10h del matí. Aquest tipus de servei només s’acostuma a utilitzar per a productes petits que es volen rebre amb urgència, com poden ser mòbils, smartphones...

28


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

També disposa d’una tarifa amb un termini d’entrega d’un dia, laborable, al llarg del matí, com a màxim fins a les 13h. Aquest servei està destinat a persones amb poca disponibilitat horària, només els matins.

El darrer tipus de servei, i el segon més econòmic, és el lliurament del producte el dia següent de la comanda, a la tarda, i abans de les 19h de la tarda.

29


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

7. Pla econòmic-financer

7.1 Finançament Com qualsevol empresa, Totesven necessita d’un finançament per començar a funcionar com una vertadera empresa. Hem consultat diverses formes de finançament. La primera opció, és demanar un préstec a una entitat bancària, però aquest és un procediment poc viable, ja que necessitem un aval, que no tenim, i, a més a més, correm el risc que l’empresa no funcioni i perdre els diners. Per tot això, un cop descartada aquesta possibilitat, hem analitzat dues altres opcions: la primera, el micromecenatge i, la segona, el participar en concursos i, en cas de guanyar algun premi, invertir-lo en l’empresa. El micromecenatge és un sistema força recent que es basa en obtenir finançament mitjançant les donacions de persones anònimes, anomenades mecenes, que volen ajudar-te a fer realitat el teu projecte. A canvi, i depenent de la donació, els mecenes reben avantatges exclusius, regals o descomptes i, per últim, informació actualitzada de com progressa el projecte on han invertit. Actualment, les dues empreses de micromecenatge més conegudes són Verkami.com i Totsuma.com. Ens hem decantat per Verkami.com ja que Totsuma.com està més dedicada a l’àmbit de potenciar directament la cultura catalana, que nosaltres no volem excloure,

però que no està íntimament

relacionada amb els objectius prioritaris de la nostra web. També hem d’afegir que la web Verkami.com ha obtingut 162 projectes de micromecenatge, mentre Totsuma.com només n’ ha obtingut 39.

30


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

Les condicions que posa l’empresa Verkami.com, per fer ús dels seus serveis, són les següents: els creadors han de posat un límit de finançament que s’ha de complir en 40 dies. El nostre límit és de 3000€. Si ho assolim, podem mantenir la web i fer-ne publicitat a través de diferents mitjans de difusió. Això ens ha de permetre que la gent conegui més la nostra web i que, a la vegada, es comprin i venguin més objectes, a la vegada que es va ampliant la difusió. Els mecenes poden ser particulars o empreses privades. Depenent de la donació, tenen les recompenses següents:

Import donat

Recompensa

Inscripció del nom del particular a la nostra 10€ (Particular)

web, en mostra d’agraïment, durant un any Inscripció del nom de l’empresa, amb una

25€ (Empresa)

petita descripció, a la nostra web en mostra d’agraïment durant un any A les recompenses anteriors, hi afegim una

50€ (Particular)

targeta de soci amb un 5% de descompte en els nostres productes de per vida (un 2,5% en els automòbils) A les recompenses anteriors, hi afegim un

200€ (Empresa/particular)

sopar per a dues persones, i amb els altres mecenes, on s’explica el nostre projecte A les recompenses anteriors, hi afegim un

500€ (Empresa)

banner gratuït a la pàgina d’inici de la nostra web

31


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

7.2 Costos Una de les despeses que tenim és la del manteniment de la web. Tot i que no és gaire elevat, s’ha de tenir en compte. La nostra web ens la porta l’empresa Webnode.es, que ofereix diferents tarifes:

Nosaltres hem escollit el pack professional ja que és el que més s’adequa a les nostres necessitats. Les característiques principals que fan que triem aquest pack, i no un altre de més econòmic, és que ens permet que la nostra web pugui disposar d’una gran quantitat d’espai, per a imatges, text, subpàgines... Una altra característica és que tenim tràfic il·limitat, és a dir, que la nostra web pot rebre tots els visitants que desitgen entrar-hi, sense que la web es saturi.

32


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

Però sobretot, triem aquest pack perquè ens permet, també, tenir un nombre de productes il·limitats a la web. Per tant, el cost de manteniment de la nostra web és de 33,35 euros mensuals A aquest cost, també li hem de sumar 13,95 euros anuals per al manteniment del domini: www.totesven.com. Hem triar el domini .com per diferents raons: En primer lloc, pel preu ja que aquest és un dels dominis més econòmics que hi ha al mercat. En segon lloc, perquè aquest és el domini més utilitzat per les empreses, ja que procedeix de l’anglès company (.com). I en tercer lloc, perquè és un domini molt fàcil de recordar.

33


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

Les despeses més importants que tenim són les despeses del local. Aquí és on habitualment rebem els productes que els nostres clients volen vendre, que han de ser productes petits, majoritàriament aparells d’electrònica com telèfons mòbils, reproductors portàtils de música, ordinadors... Els productes més grans, com mobles, electrodomèstics o, fins i tot, automòbils són taxats en l’habitatge o local on es troben, sempre i quan estiguin a Barcelona, i no en el nostre local. El lloguer del local és de 800 euros mensuals i no necessita grans reformes. L’hem repintat amb color blanc i hem necessitat 60 litres de pintura. Aquesta intervenció, l’hem feta nosaltres mateixos ja que hi ha una gran diferència de preu entre fer-ho nosaltres o encarregar-ho a una empresa. La pintura escollida és de la marca Impact, que és una de les pintures amb millor relació qualitatpreu. Hem comprat quatre pots de 15 litres cadascun, a un preu de 25,96 euros per unitat. Els quatre pots ens han costat 103,85 euros. També hem comprat un parell de corrons, eina per a pintar formada per un cilindre dur folrat de matèria absorbent que gira sobre un eix metàl·lic, el qual, torçat convenientment, també serveix de mànec, a 3 euros cada un. El preu total per pintar el local és de 109,86 euros. El local consta de dues plantes. En el pis de baix hi hem posat un conjunt que consta d’un sofà i una tauleta i dues butaques, a més d’un taulell. Aquests mobles serveixen com a sala d’espera, si ja estem atenent un altre client. Els mobles, els hem comprat a Ikea, que és la botiga amb la millor relació qualitat-preu, a part que els dissenys dels models que té a la venda són molt moderns.

34


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

Taula de costos del primer pis Posada a punt Pots de pintura blanca Impact 15l. Corrons Mobles Sofà Klobo Taula de centre Lack Butaques Ektorptullsta Cadira d’oficina Torkel Taulell recepció Informàtica Torre Asus CM6431-SP15 Pantalla LED Samsung S20B300N Pack Microsoft Office professional Reformar lavabo Vàter baix Victoria-ECO Pica per rentar les mans Roca Aixeta Roca

25,96x4=103,85 3x2=6 99 24,99 20,99x2=42,98 49,99 125 499 129 99 129,47 62,35 45,87

Taula de costos totals del primer pis Cost total posada a punt Cost total mobles Cost total informàtica Cost total reformar lavabo

109,85 341,96 727 237,69

Cost total primer pis

1416,50

El segon pis no té sala d’espera, només un taulell que serveix per separar la part dels clients de la nostra. A la part interior, si que hi hem afegit prestatgeries que serveixen de magatzem per als objectes petits i una caixa forta d’alta seguretat, que també serveix per guardar productes valuosos.

35


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

Taula de costos del segon pis Posada a punt Pots de pintura blanca Impact 15l Corrons Mobles Taulell recepció Caixa forta amb retardament 1,7x0,8 Prestatgeries Informàtica Torre Asus CM6431-SP15 Pantalla LED Samsung S20B300N Pack Microsoft Office professional

0 0 125 600 8x0=0 499 129 0

Taula de costos totals del segon pis Cost total posada a punt Cost total mobles Cost total informàtica

0 725 628

Cost total segon pis

1353

Cost total inicial de l’empresa Cost total primer pis Cost total segon pis Lloguer 3 primers mesos Manteniment del domini per 5 anys

1416,50 1353 800 x 3 = 2400 69,95

Cost total local

5239,45

Costos mensuals regulars de l’empresa Movistar fibra òptica 100mb + fixe Llum Aigua Manteniment alarma Verisure Assegurança de local Lloguer local (a partir del 3er mes) Manteniment de la web

50,13 Aprox. 70 Aprox. 15 35 Aprox. 120 800 Aprox. 35

Costos totals mensuals

Aprox. 1125,13

36


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

7.3 Obtenció de benefici En l’apartat d’obtenció de benefici, ens ha costat molt decidir quin tipus de procediment utilitzarem per saber quina part de la venda ens quedem nosaltres i quina el client. En un principi, vam voler idear una llista de productes per establir el preu en què vendre’ls i saber quina part ens quedaríem nosaltres. Vam comprovar que això era una tasca pràcticament impossible, ja que és molt difícil fer una llista completa de tots els productes que ens podrien arribar per vendre i, a més, de cada producte hi ha diferents edicions, marques… Després, vam intentar establir una fórmula per aplicar a cada producte. D’aquesta manera, podríem saber quina part del preu establert corresponia a cadascú. Aquest mètode tampoc el vam poder aplicar, perquè hi havia productes que rebíem que no podíem taxar amb aquest mètode ja que no sabíem el preu original del producte. Finalment, hem decidit taxar els productes mirant, en diversos llocs, quin és el preu actual del producte que es vol vendre, és a dir el taxem comparant-lo amb altres productes semblants amb el mateix estat que es venen de segona mà. Un cop fixat el preu nosaltres li restem un 12%, com a comissió per al nostre servei, i al client, li taxarem el seu producte pel preu de referència menys la nostra comissió, i aquest és el preu que li pagarem un cop venut el producte. Per als vehicles la comissió serà del 5% ja que aquí si que hi hauria una comissió massa gran i el client ja no ho trobaria un preu tan interessant. Per saber si aquestes taxes que cobrem per la venda de cada producte són adequades per obtenir guanys, hem d’identificar el punt mort. S’entén per punt mort, la quantitat d'unitats d'un producte o servei que cal vendre de manera que no hi hagi ni beneficis ni pèrdues, és a dir, quan s'assoleix aquest punt, els costos totals són igual als ingressos per les vendes. Per tant, indica a partir de quin nombre de productes venuts es deixa de tenir pèrdues o, en altres paraules, quina quantitat de productes venuts s'ha de superar per començar a tenir beneficis i així podem veure quin nombre de productes hem de vendre per obtenir benefici.

37


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

Primer fem una mitjana del preu dels nostres productes. Aquesta mitjana és d’uns 140 euros per producte que no són vehicles. La mitjana de l’apartat de vehicles és d’uns 2380 euros. Ara apliquem el percentatge de benefici que rebríem per cada venda de mitjana. 140*0,12=16,80 2380*0,05=119 Sabent que tenim 10 vegades més de productes normals que de vehicles, podem saber que de mitjana, per a cada producte, obtindríem un benefici de: 16,80*10+119/11=26,09 Preveient que les despeses que tindrem mensualment seran, aproximadament, de 1125,13 euros, hem dissenyat aquesta taula per trobar el punt mort. En aquesta taula hi hem posat el número de productes possibles que podríem arribar a vendre en un mes, després, les despeses mensuals, que no varien, i, a la dreta, els ingressos mensuals que obtindríem si es complissin cada una de les situacions de la primera columna.

38


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

Per veure-ho més clarament hem fet aquesta gràfica:

Punt mort 3000 2500

EUROS

2000 1500 1000 500 0 10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PRODUCTES Despeses mensuals

Ingressos mensuals

En la gràfica, el punt de contacte entre la línia de les despeses i els ingressos mensuals és el punt mort, i per tant, els beneficis començarien a partir de la venda de 44 productes mensuals.

39


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

8. Màrqueting

En estar presents en una web, necessitem moltes visites ja que és allà on, principalment, rebem els possibles compradors dels nostres productes. Tot i que donem molta importància a l’apartat de màrqueting, no hi invertim gaires diners contractant altres empreses, sinó que el que fem és invertir-hi temps per fer-ho nosaltres mateixos. 8.1 Xarxes socials Les xarxes socials són la manera en què ens anunciem amb més força. Nosaltres estem presents en les dues xarxes socials més importants que hi ha, avui en dia, i que són Facebook i Twitter. 8.1.1 Facebook A Facebook tenim una pàgina que ens serveix per donar a conèixer la nostra web. Allà hi pengem fotografies i publicacions relacionades amb la nostra web però, també, d’altres relacionades amb Catalunya, ja que a les xarxes socials has de donar a conèixer la teva empresa, però, sense ser massa persistent, perquè, als clients, no només volen rebre publicitat teva sinó també informació d’actualitat i d’interès.

40


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

En el nostre facebook hi ha quatre modalitats diferents de publicacions. Les primeres són les relacionades amb Totesven, com va la web, explicacions de com funcionem...

Com veiem en aquestes dues imatges, hi apareix l’explicació sobre com funcionem i va destinat a nous seguidors que encara no coneixen la nostra política d’empresa. També els pretén incentivar per tal que publiquin anuncis i visitin la nostra web. Aquestes publicacions sempre tenen un enllaç que els porta directament a algun lloc de la nostra web i, si es pot, va acompanyada d’una fotografia per tal de ser més atractius i causar més bona imatge als nostres seguidors.

41


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

Les segones publicacions estan relacionades amb productes que tenim a la nostra web. Es tracta dels que creiem que tenen més sortida i que en traurem més guanys en vendre’ls.

Com podem observar en aquestes dues imatges, anunciem els nostres productes d’una manera subtil i no de manera directa ni agressiva. És per aquest motiu que l’anunci es divideix en tres parts. En primer lloc, apareix una fotografia impactant per atreure l’atenció. Després hi ha una primera frase relacionada indirectament amb l’anunci, com “Passa de veure la pel·lícula a formar-ne part d’ella,” i, finalment, hi ha el nom o la descripció del producte que està a la venda i l’enllaç que et porta directament cap a ell.

42


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

Les terceres publicacions estan relacionades amb l’actualitat del nostre país, Catalunya. Hi posem noticies d’actualitat, celebrem que hagi passat algun esdeveniment diferent o que sigui algun dia especial.

En aquests dos exemples, podem veure publicacions, que són una mica diferents a tota la resta, ja que en aquestes no volem publicitar, explícitament, ni la nostra web, ni els nostres productes, sinó que, simplement, volem recordar-los de la nostra existència per atreure’ls d’una manera indirecta. Tot i que la notícia, o la publicació, no tingui res a veure amb la nostra web, sempre hi ha un petit recordatori nostre, així com un enllaç de la nostra web o una petita línia relacionada, d’alguna manera, amb Totesven.

43


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

I, finalment, el quart tipus de publicacions, fan referència a aquelles que estan destinades als nostres seguidors i clients, per tal que interactuïn amb elles. Acostumen a ser preguntes, promocions...

En aquests exemples, veiem que no segueixen cap patró definit i que són totalment diferents, entre elles, i en relació a totes les anteriors. La primera imatge tracta d’una enquesta que vam fer als nostres seguidors per saber els seus gustos, i així anunciar al nostre Facebook, els productes que més els poden interessar. En aquest cas, es tracta de productes d’electrònica. El segon exemple és d’una promoció en què es sortejava un mòbil. En aquesta promoció, vam haver de canviar les regles ja que, als seguidors, els costava molt d’entendre les bases. En la imatge que hi ha a continuació, es pot veure el concurs amb les bases modificades.

44


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

8.1.2 Twitter Tot i que, sobretot, estem presents a Facebook, també tenim una pàgina a Twitter. Aquesta és una xarxa social on els usuaris envien “piulades”, missatges que no poden tenir més de 140 caràcters. En aquests missatges, s’ha de ser concís i clar. Nosaltres només la utilitzem per parlar d’aspectes d’interès per als seguidors del Twitter, relacionats amb la nostra pàgina web i amb el nostre entorn. A continuació, en podeu veure alguns exemples.

Tot i que hi ha una tercera via per anunciar-nos per internet, mitjançant cercadors com Google, no la fem servir per diferents raons. La primera, i principal, és pel cost que té i pels mals resultats que dóna. A més a més, l’atenció que ofereixen al client és molt deficient i genera força problemes. Per exemple nosaltres, vam contractar el seu servei de publicitat, Google Adwords, i com que fan servir un sistema de cobrament automàtic que t’actualitza els pagaments per publicitat, quan aquests arriben a zero, vam haver de pagar novament una quantitat de diners, tot i que no ens havien demanat cap autorització. Per aquestes raons després d’haver provat una vegada aquest sistema per anunciar-nos, no el repetirem.

45


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

8.2 Logotip Tot i que, aparentment, no ho sembli, a la nostra web també hi ha moltes coses relacionades amb el màrqueting, sense anar més lluny el nostre logotip.

El logotip de Totesven simbolitza el fet de comprar i de vendre. La fletxa negra representa el fet de comprar. I el seu color, expressa l’elegància i la sofisticació. Per tant, donem a entendre que els nostres productes són moderns i de bona qualitat. La fletxa vermella simbolitza el fet de vendre. El color vermell és el color de l’esforç, del coratge i la urgència. Esforç i coratge que nosaltres tenim en vendre el producte, així com el de la urgència que els clients tenen en vendre el que ja no necessiten. Les dues fletxes tenen una ombra gris, un color que implica seguretat, maduresa i fiabilitat, imatge que nosaltres volem transmetre com a empresa. Les dues fletxes s’ajunten ja que nosaltres ens dediquem a les dues coses, a comprar i a vendre, i el client també pot decidir si fa una cosa o una altra. Les dues fletxes simbolitzen, també, el fet de reciclar, renovar o intercanviar. Per tant impulsem al nostre client que no només vengui o compri, sinó que es decideixi a fer les dues coses, vendre i comprar a la nostra web. El nostre logotip acostuma a anar acompanyat d’unes mans agafades, significant un acord i serietat i seguretat entre ells i nosaltres. Aquesta combinació queda així:

46


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

8.3 Web Si observem la nostra web, a l’inici, hi podem veure dues coses destacades que no tenen a veure directament amb ella. Una són els widgets de les xarxes socials en què estem presents, i de les quals ja n’hem parlat abans. Aquests widgets estan situats a la part de dalt, a la dreta de la nostra web. Aquest lloc, segons diversos estudis, és el millor per als widgets socials, ja que és el lloc més vistós i el que causa més interactivitat.

Aquests són els dos widgets que hi ha a la nostra web. El de Facebook és per seguir-nos a Facebook i veure a quins amics els agrada aquesta pàgina. I la de Twitter és per veure els tweets que hem publicat, per seguir-nos al Twitter i per enviar-nos tweets.

47


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

L’altra cosa que podem veure a la nostra web és un banner de l’empresa Edreams que anuncia vols. Està en un lloc vistós, a la banda esquerra, i només n’hi ha un, ja que és important no atabalar els visitants amb molts banners. A més a més, això fa que la web carregui més lentament i podria molestar els nostres clients. Aquest banner no és per obtenir ingressos. Guanyar molts diners d’aquesta manera és molt difícil, ja que caldria que tingués molts visitants des de la nostra web i que aquests fessin moltes compres des del banner. Nosaltres el posem perquè tenim la certesa que si els nostres clients veuen que tenim un banner d’una empresa tan gran com Edreams és més fàcil que confiïn en nosaltres, ja que Edreams confia en la nostra web.

48


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

9.4 El nom Probablement, el nom va ser una de les coses que vam necessitar més temps per

decidir.

Ràpidament

ens

vam

adonar

que

el

primer

nom

de

Thesecondhand.cat no era un nom adequat, era confús, llarg i difícil de recordar. En adonar-nos que no era un nom adient, vam començar a buscar-ne un de nou. Aquest havia de ser curt, clar i fàcil de recordar i d’entendre. Vam donar-hi moltes voltes, vam estar molts dies buscant noms i elaborarem una llista. Finalment, optarem pel nom de Totesven. Tenia totes les qualitats que ens semblaven imprescindibles, era un nom català, curt, clar i amb un significat fàcil de recordar. Com a domini escollirem el .com ja que és el domini universal de les empreses. Aquesta va ser la llista que vam redactar i on hi apareix el nom que finalment vam triar.

49


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

8.5 Publicitat sobre suport físic A part de tota la publicitat de què hem parlat, també utilitzem publicitat en paper. En fem de tres tipus: cartells, flyers i targetes. Els cartells tenen els colors del nostre logotip i les nostres imatges característiques. Es tracta d’un cartell molt atractiu, amb una breu descripció i on, clarament, s’anuncia la nostra web i el nostre email. Aquests cartells els pengem als costats de les portes de les botigues i escales que ens ho permeten. Mai els pengem a les parets perquè la llei ho prohibeix. Tenen una mida de DINA4.

50


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

Els flyers no són tan impactants, els repartim escala per escala i els posem a les bústies. Aquests porten molta més informació de com funcionem i, a part del nostre logotip, s’hi veu, molt clarament, l’enllaç de la nostra web i el nostre email. Aquests flyers els repartim per les cases que admeten correu comercial. No ho fem en les que no l’accepten per tal de no causa una mala imatge als nostres possibles clients. Aquests flyers tenen una mida de DINA5.

51


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

Finalment, tenim les targetes. Aquestes només les entreguem als nostres clients, tant als que han comprat algun producte, com els que l’han venut. Serveixen per recordar-los el nostre servei. També serveix per al boca-orella, ja que si tenen algun conegut que necessiti els nostres serveis, ells li podran donar la nostra targeta. En aquesta targeta hi apareix el nostre logotip, ben gran i vistós, i una petita descripció del que fem, acompanyada de la nostra web, i email. A més, a diferència dels altres tipus d’anuncis, aquests també inclouen els nostres telèfons ja que, en ser clients nostres, els oferim la possibilitat d’un contacte més personalitzat.

52


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

9. Història del projecte real de Totesven

En un principi , vam començar a col.laborar per vendre coses que amics i coneguts tenien a casa, no en feien res i se’n volien desprendre. Nosaltres els ho facilitàvem i ens quedàvem una petita quantitat de la venda. Tot va ser molt precipitat i, el 5 de novembre del 2012, vam crear la pàgina de Facebook de Thesecondhand, el primer nom de la nostra web.

Vam començar a publicar i a vendre productes, que teníem per casa i que no necessitàvem i d’altres que procedien d’amics i coneguts, al Facebook i, també, a Segundamano.es, web líder en compra/venda de productes de segona mà a Espanya. A partir d’aquests primers passos, vam decidir obrir un compte conjunt, entre els dos socis, al banc per poder fer pagaments online i també, si era el cas, rebre’ls. El primer que vam fer va ser anar a La Caixa, però ens digueren que no era possible perquè érem menors d’edat. A continuació, vam anar a informar-nos al banc Sabadell. Ens van dir que no hi havia cap problema, que podíem obrir-lo i disposar d’una targeta de dèbit sense quotes de manteniment. Els primers guanys els vam invertir en màrqueting pel Facebook, però no ho vam fer correctament i no vam aconseguir els objectius desitjats, és a dir, preteníem aconseguir molts “m’agrada” a la nostra pàgina i en vàrem obtenir molt pocs. Ens vam adonar que el Facebook no era un bon lloc per vendre els nostres productes, sinó per donar-nos a conèixer i que, per tant, necessitàvem una pàgina web. Mirarem diverses distribuïdores de pàgines i la que més ens va agradar va ser l’empresa Webnode, tant pel disseny que tenien les seves pàgines com per l’atenció al client que oferien. Ens vam decidir per agafar una prova gratuïta de 30 dies de serveis Premium i ens va agradar molt el seu servei.

53


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

Quan se’ns va acabar aquesta prova, no sabíem què fer. Havíem anant guanyant diners, però no gaires. Contractar el servei de la pàgina web ens costaria tots els diners que portàvem guanyats fins al moment, ja que no accepta pagaments mensuals, sinó, només, anuals. Malgrat tot, decidirem arriscar-nos i el vam contractar, juntament amb el domini de Thesecondhand.cat. En la compra de la web no vam tenir cap problema i vam poder continuar amb la pàgina que havíem configurat en el procés de prova. Però amb el domini si que vam tenir molts problemes, sobretot amb el redireccionament,

ja que no direccionava

correctament a l’enllaç de la nostra web. Vam perdre molts dies intentant solucionar aquest problema, si no el podíem arreglar, no podríem començar amb la presentació de la web ja que el seu domini no era l’adient. Quant per fi ho vam aconseguir, vam començar a publicar molts productes a la web i vam demanar a amics i familiars que ens facilitessin productes per vendre que no necessitessin. A poc a poc, la pàgina va començar a créixer, però molt lentament . Va ser aleshores quan ens vam adonar que el nom de Thesecondhand que havíem posat no era adequat, no tenia sentit i que l’havíem de canvia. Vam dedicar diverses setmanes a buscar alternatives. Després d’haver pensat molts noms, ens vam decidir pel de Totesven.cat. Vam comprar el domini i, novament, vam tornar a tenir problemes. Vam trigar dues setmanes a poder-los solucionar, però, finalment, ja teníem la nostra web amb el nom que volíem. Vam crear una nova pàgina del Facebook, aquesta ja ens la vam prendre més seriosament i, gràcies al fet de passar moltes hores davant de l’ordinador, donant-nos a conèixer per internet, vam començar a aconseguir seguidors pel Facebook i visites per la web. I, per fi, vam tenir el primer client que ens va voler vendre coses directament des de la web.

54


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

Amb aquest primer èxit, descobrírem que feia molt poc que s’havia creat una pàgina al Facebook, que es dedicava pràcticament al mateix que nosaltres, Tradingnow i que gràcies a fer una gran inversió en Facebook van aconseguir molts seguidors. Un dia Tradingnow va publicar a la nostra pàgina de Facebook, dient que els havíem copiat la idea, si bé nosaltres feia més temps que ells que existíem. Ràpidament van treure el comentari i ens van demanar perdó.

En aquell moment també vam tenir problemes amb el banc de Sabadell que ens va cobrar comissions tot i que ens havia dit que no n’hi haurien. Vam continuar venent coses que teníem i guanyant diners. Aquests diners els tornàvem a invertir en petites accions de màrqueting al Facebook. No volíem quedar-nos els diners que guanyàvem sinó tornar-los a invertir. Era aleshores quan Totesven tenia més visites i molts clients i feiem ja vendes directament des de la nostra web i no des de Segundamano.es o empreses grans. Decidirem fer una inversió en la publicitat de Google, Google Adwords. Vam posar –hi 25 euros i ens en van donar 75 euros més gratuïts per posar publicitat de la nostra web. Estàvem a finals del curs 2013 i començàvem a sentir-nos saturats ja que ens vam adonar que havíem de dedicar molt de temps per aconseguir fer una sola venda. Havíem de quedar amb el venedor i després amb el comprador i, finalment, novament amb el venedor per donar-li els diners. També vam rebre una mala noticia i és que els del banc Sabadell ens havien fet una targeta de crèdit, en comptes d’una de dèbit com ens havien dit (la targeta de crèdit és il·legal per a menors de 18 anys). Google havia decidit, sense demanar-nos autorització, reomplir el dipòsit que havíem fet inicialment i, per tant, quant aquest va arribar a 0 ens van cobrar 50 euros més i després d’aquests, 50 més, novament, sense demanar-nos permís. Estàvem en números vermells , -100

55


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

euros. Ràpidament vam posar una queixa contra Google i vam anar al banc per què no ens cobressin les quantitats que Google ens havia cobrat sense permís. Tot i que ens van dir que ens tornarien els diners, no va ser així, sinó que, a més, ens van cobrar comissions per tenir números negatius en el nostre compte. Vam decidir pagar i tancar el compte. Com que vam veure que el nostre sistema no era l’ adequat, i que venia l’estiu, vam decidir fer una parada i ja no hem reprès l’activitat. Hem intentat crear un projecte empresarial sense fer cap inversió. Tot i que l’experiència ha estat molt enriquidora, hem pogut constatar que el nostre plantejament inicial tenia moltes limitacions i que el sistema que de debò hagués funcionat és el que hem dissenyat i presentat en aquest treball, però no hem disposat de temps ni de diners per portar-lo a terme .

56


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

10. Conclusions

Com hem pogut veure al llarg de les pàgines anteriors, aquest projecte que ens ha servit com a base d’aquest treball de recerca, el vam iniciar, ara, fa un any. I, ho vam fer per dues raons principals: La primera, perquè ens interessa tot el món de l’empresa i de l’emprenedoria i, la segona, perquè tenim molta afició a les noves tecnologies. La possibilitat de portar a terme aquest treball de recerca ha estat molt gratificant, ja que ens ha permès adquirir nous coneixements sobre com crear una empresa i gestionar-la d’una manera eficaç per tal d’obtenir beneficis. També ens ha servit per reflexionar sobre el nostre projecte empresarial, aprendre dels nostres encerts i errors i saber dissenyar una proposta de futur. Els coneixements i habilitats apresos, durant aquest treball, han estat molt diversos. Els podríem agrupar en tres grans blocs. El primer bloc fa referència a la part pràctica i, de manera especial, a l’àmbit de la informàtica. Hem après com crear una web, comprar un domini, penjar articles a la web, afegir-hi banners... El segon bloc, fa referència a la part econòmica de la nostra empresa com pot ser: la creació d’una S.L i la seva respectiva tramitació, l’anàlisi del mercat i de la competència, el conèixer els principals costos que tindria portar-ho a terme i els seus beneficis... El tercer, i últim bloc, és el relatiu al màrqueting, on ens hem plantejat diferents estratègies per donar a conèixer la nostra empresa i guanyar clients, ja sigui utilitzant les xarxes socials i dissenyant propaganda sobre suports físics... També, i per acabar, el fet de fer el treball entre dos alumnes ens ha servit per conèixer les dificultats i oportunitats que representa treballar de forma cooperativa.

57


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

11. Bibliografia

A continuació citarem els llibres, llibres de text o pàgines webs consultades per fer el treball: -Llibres: 

ESTRADE, José Maria; JORDAN, David i HERNÁNDEZ, M. Ángeles: Marketing Digital. Marketing móvil, Seo i analítica web. Ediciones Anaya Multimedia. Madrid,2013

GOSENDE, Javier: El libro del iemprendedor. Ediciones Anaya Multimedia. Madrid, 2011

-Llibres de text: 

PINA, Montserrat; GONZÁLEZ, Clara; ALFARO, Josep: Economia de l’empresa 1 i Economia de l’empresa 2. Editorial Mc Graw-Hill. Madrid, 2013

- Les següents webs són un recull de totes les webs consultades, en els diferents àmbits, per elaborar el treball. -Referents al micromecenatge: www.verkami.com www.totsuma.cat -Referents a compra i venda de segona mà: www.segundamano.es www.milanuncios.com -Referents al costos per crear una empresa: www.inicia.gencat.cat/inicia/cat/creacioEmpresa.do

58


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

-Referents als enviaments: www.dhl.com/en.html www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-inicio/info www.envialia.com/ -Referent a l’estudi dels colors en el màrqueting: www.ideaschicago.com/los-colores-y-su-significado/

59


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

12. Annex A continuació trobareu els currículums vitae dels dos promotors de Totesven i que hem fet aquest treball de recerca. Nom i cognoms: Andreu Pujadas i Rello DNI: 46423990P Domicili: Avinguda República Argentina 177, àtic 3a Codi postal i població: 08023/ Barcelona. Telèfon fix: 932113754 Telèfon mòbil: 644234568 Correu electrònic: andreupujadasrello@gmail.com Formació reglada: -2011. ESO. Institut Montserrat Formació complementària: -2011, Institut Nord Americà, -2012-2013, Institut cultural del CIC -2013, B1 Escola oficial d’idiomes Idiomes: - Domini del Català i Castellà oral i escrit. Cursant nivell B1 d’Anglès. Informàtica: -Domini de Hardware (targetes gràfiques, microprocessador, RAM, disc dur...) i Software (domini de programes office, creació de pàgines web, administració de pàgines de xarxes socials...) Altres dades d’interès: -2013, Pràctiques en la farmàcia, Anna Viles Massó -Fundador i director de Totesven

60


Creació d’un projecte empresarial: Totesven

Nom i cognoms: Alejandro Valls Rochina. DNI: 48109266-M. Domicili: Ronda General Mitre 84, 3er 1aB. Codi postal i població: 08021/ Barcelona. Telèfon fix: 932098078. Telèfon mòbil: 644253197. Correu electrònic: vallsrochina7@gmail.com Carnet de conducció i vehicle: Carnet de Ciclomotor. Honda Scoppy 50cc. Formació reglada: -2011. ESO. Escola Frederic Mitral-Tècnic Eulàlia. Formació complementària: -2011. Trinity College Dublín. Nivell 6. Escola Frederic Mistral- Tècnic Eulàlia. Idiomes: Domini total del Català i Castellà escrit. Nivell intermedi d’anglès. Nivell baix de Francès. Informàtica: -Domini de les eines del Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) Altres dades d’interès: -Fundador i director de Totesven

61

Creació d'un projecte empresarial: Totesven  

Autors: Andreu Pujadas i Rello i Alex Valls Rochina | Tutora: Núria Garcia | Tema: Economia, Empresa

Creació d'un projecte empresarial: Totesven  

Autors: Andreu Pujadas i Rello i Alex Valls Rochina | Tutora: Núria Garcia | Tema: Economia, Empresa

Advertisement