Page 1

Volksuniversiteit Groningen is onderdeel van Biblionet Groningen

VOLKSUNIVERSITEIT VANBERESTEYN PROGRAMMA 2011 - 2012


taal hobby en vrije tijd architectuur

VOLKSUNIVERSITEIT VANBERESTEYN PROGRAMMA 2011 - 2012


ALGEMEEN

De Volksuniversiteit in vanBeresteyn

Prijs en betalingswijze

Cultuur- en Congrescentrum vanBeresteyn start ook voor

Alle cursusprijzen (met name de taalcursussen) zijn exclusief

het seizoen 2011 – 2012 met een eigen Volksuniversiteit.

cursusboeken, tenzij anders vermeld. U kunt het cursusgeld

Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Volksuniversiteit

voldoen via een overschrijving naar 44.66.99.659 t.n.v.

Groningen, die sinds drie jaar onderdeel is van Biblionet

Stichting Biblionet Groningen onder vermelding van de

Groningen. Cultuur- en Congrescentrum vanBeresteyn neemt

cursuscode. Betaling tijdens de cursus en betaling in termijnen

hiermee de activiteiten ter hand die voorheen in onze regio

is niet mogelijk.

door het ROC Noorderpoort werden verzorgd. Annulering Inschrijving

U kunt een cursus annuleren tot twee weken voor aanvang

U kunt zich inschrijven door middel van het formulier op de

van de betreffende cursus. Bij terugbetaling wordt dan tien

achterzijde van deze folder of u stuurt de gegevens van het

procent administratiekosten ingehouden. Nadien, en als de

inschrijfformulier naar veendam@mijneigenbibliotheek.nl. De

cursus eenmaal is gestart, is geen restitutie meer mogelijk.

inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst en is geen

Gaat een cursus onverhoopt niet door vanwege te geringe

bevestiging van deelname aan de cursus. Deze is pas definitief

belangstelling, dan wordt het cursusgeld, zonder inhouding

indien het desbetreffende cursusgeld op onze rekening is

van administratiekosten teruggestort.

geboekt en het minimaal aantal cursisten is bereikt. U ontvangt hiervan een deelnamebewijs, dat tevens uw toegangsbewijs is.

4


ALGEMEEN

Certificaten Cursisten die een cursus trouw hebben gevolgd kunnen na overleg met de docent op eigen verzoek een certificaat aanvragen bij de Volksuniversiteit. Aansprakelijkheid De Volksuniversiteit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak ook ontstaan tijdens door de Volksuniversiteit georganiseerde activiteiten. Informatie www.volksuniversiteit.nl www.vanberesteyn.nl www.mijneigenbibliotheek.nl/veendam

5


TAAL

2011001 Italiaans voor beginners

2011003 Chinees voor beginners

Italiaans leren om het land nog beter te leren kennen en de taal

China is ‘booming’ en ontwikkelt zich als de nieuwe bakermat

te leren lezen en spreken! En een cursus waarmee men zich

van de onbegrensde mogelijkheden. Voor een goed begrip is

eenvoudig kan redden in de meest voorkomende situaties.

taal een eerste vereiste. Deze cursus voorziet daarin met een

Aan te schaffen lesboek Allegro deel 1

eerste kennismaking van de Chinese taal en cultuur.

Docent Atty Schouwenaars

Aan te schaffen boek Chinees in tien verdiepingen

Duur 10 lessen

Docent Boi Boi Huong

Prijs € 110

Duur 10 lessen

Start dinsdag 19 september 19.00 - 20.30 uur

Prijs € 110 Start dinsdag 17 januari 20.00 - 21.30 uur

2011002 Italiaans voor gevorderden Een vervolg op de succesvolle cursus van vorig seizoen.

2011004 Frans voor beginners, conversatie

Aan te schaffen lesboek Allegro deel 1

Franse spreektaal vanaf de eerste les. En natuurlijk aandacht

Docent Atty Schouwenaars

voor Frankrijk en de Fransen, met als bijzonder aandachtspunt

Duur 10 lessen

de geschiedenis en de actualiteit.

Prijs € 110

Aan te schaffen boek C’est bien ca deel 1

Start dinsdag 19 september 20.45 - 22.15 uur

Docent Angie Timmer Duur 10 lessen Prijs € 110 Start donderdagavond 22 september 20.00 - 21.30 uur

6


TAAL

2011005 Duits voor beginners, conversatie

2011007 Engels voor beginners, conversatie

De taal van onze buren: basisgrammatica en een woordenschat

Een cursus voor mensen met weinig kennis van het Engels:

opbouwen vormen de basis van deze cursus, waarbij wordt

‘basic’, maar ook geschikt voor hen die rudimentaire

geput uit verschillende lesmethoden.

schoolkennis willen ophalen.

Aan te schaffen boek Berliner Platz Neu 1

Aan te schaffen boek New headway elementary

Docent Zdenka Vanova

Docent Karin Westerdiep

Duur 10 lessen

Duur 10 lessen

Prijs € 110

Prijs € 110

Start donderdagavond 22 september 20.00 - 21.30 uur

Start donderdagavond 19 januari 20.00 - 21.30 uur

2011006 Spaans voor beginners, conversatie Spaans is een wereldtaal en in deze cursus maakt u kennis met klanken, boeken en grammatica. Met aandacht voor de geschiedenis en de cultuur van dit prachtige land. Aan te schaffen boek Asi es deel 1 Docent Iris van Bruggen Duur 10 lessen Prijs € 110 Start maandagavond 16 januari 20.00 - 21.30 uur

7


HOBBY EN VRIJE TIJD

2011008 Kies je kleur

2011010 Kies mode stijlbewust

Krijg inzicht in kleur en pas dit toe bij de keuze van kleding,

Op zoek naar een eigen stijl die de persoonlijkheid onderstreept?

haar, make-up en accessoires. Maak kennis met de diverse

Wat is de beste keuze qua belijning, stofsoort en dessin? Ontdek

kleurkenmerken, de functies, de symboliek van kleur en het

‘m in deze cursus met een uitgebreide inleiding, het maken van

ontstaan van de kleurenanalyse. Alle deelnemers krijgen na een

een moodboard, een figuuranalyse, advies, tips & trics. Ook de

uitgebreide inleiding en het maken van collages een verkorte

toppers en floppers uit de eigen garderobe komen aan bod.

kleurenanalyse. Een bijbehorende kleurenwaaier is tegen

Docent: Joke Swart

kostprijs tijdens de cursus verkrijgbaar.

Duur: 4 lessen

Docent: Joke Swart

Prijs: € 70

Duur: 4 lessen

Start: donderdag 19 januari 19.30 - 22.00 uur

Prijs: € 70 Start: donderdag 27 oktober 19.30 - 22.00 uur

2011011 Inleiding in de filosofie Geluk zoeken is één van de ‘hot items’ van filosofie. Maar ook

2011009 Wat vliegt daar?

‘de toestand’ van de wereld, het raadsel en de zin van het leven,

Een cursus speciaal gericht op het herkennen van vogels, zowel

de kosmos in het klein en groot, God, tijd, ruimte, enzovoort.

in beeld als geluid.

Deze cursus biedt een heldere inleiding in de boeiende

Docent: Maricée Ten Bosch

hoofdgebieden van de filosofie door de eeuwen heen.

Duur: 6 lessen

Docent: Katherine Gardiner

Prijs: € 95

Duur: 6 lessen

Start: donderdagavond 19 januari 20.00 - 22.00 uur

Prijs: € 95 Start: dinsdag 25 oktober 20.00 - 22.00 uur

12


HOBBY EN VRIJE TIJD

2011012 Sociale Media

2011014 Kalligraferen voor beginners

Sociale media, zoals Facebook, Twitter en YouTube, spelen een

Er worden verschillende schriftsoorten aangeleerd, één soort

steeds belangrijkere rol in ons leven en op internet. Leer in deze

per twee lessen. In de laatste les wordt een gedicht of tekst

cursus handzame tips & trucs, maar ervaar ook de gevaren

geschreven met één van de geleerde schriftsoorten. Hierbij

ervan. En niet te vergeten: hoe gedraag je je op de diverse

wordt aandacht besteed aan vormgeving, plaatsing in het

forums: de nettiquette.

vlak en enige eenvoudige illustraties. Het uiteindelijk werkstuk

Docent: Jolanda Robben

wordt afgemonteerd in een passe-partout en gaat uiteraard

Duur: 5 lessen

mee naar huis.

Prijs: € 70

Docent: Peggy de Vries

Start: dinsdagavond 17 januari 19.30 - 22.00 uur

Duur: 6 lessen Prijs: € 95

2011013 Toscane, serie lezingen

Start: maandag 24 oktober 20.00 - 22.00 uur

Midden-Italië wordt doorgaans geassocieerd met kunst. Het golvende landschap van Toscane geeft uitzicht op steden als Siena, Florence en Volterra. In deze korte serie lezingen wordt kennis gemaakt met de charme en de grandeur van dit gebied. Docent: Peter Kooke Duur: 3 lessen Prijs: € 40 Start: woensdagavond 8 februari 20.00-22.00 uur 13


ARCHITECTUUR

2011015 Architectuurgeschiedenis In deze korte cursus wordt de ontwikkeling van de architectuur vanaf het ontstaan van de Art-Nouveau/Jugendstil in de jaren tachtig van de negentiende eeuw tot en met het werk van Le Corbusier en Mies van de Rohe uit de twintigste eeuw onder de aandacht gebracht. Docent: Sabine Münzenbrock Duur: 6 lessen Prijs: € 95 Start: maandag 16 januari 20.00 - 22.00 uur 2011016 Interieurarchitectuur Hoe richt je een kamer of een huis in? Hoe breng je veranderingen aan in een bestaand interieur? De antwoorden zitten in deze cursus. Aan de orde komen plattegronden lezen en tekenen, indelingen maken, het inrichten van een ruimte, kleurenleer, stijlen, sferen en verlichting. Docent: Yvonne Broekhuizen Duur: 6 lessen Prijs: € 95 Start: maandag 24 oktober 20.00 - 22.00 uur


INSCHRIJFFORMULIER

De heer/mevrouw

:

E-mail (verplicht)

:

Straat en huisnummer

:

Telefoon

:

Giro/banknummer

:

Postcode en woonplaats :

Codenummer

Cursus

Aantal

Prijs

Totaal

Datum

Handtekening

Dit formulier kunt u opsturen naar of inleveren bij Bibliotheek Veendam, Museumplein 5e, 9641 AD Veendam of u kunt de gevraagde gegevens mailen naar veendam@mijneigenbibliotheek.nl. Storting van het cursusgeld binnen 14 dagen na dagtekening op 44.66.99.659 t.n.v. Stichting Biblionet Groningen.

15


!

INSCHRIJFFORMULIER

VU Veendam  
VU Veendam  

Cultuur- en Congrescentrum vanBeresteyn start ook voor het seizoen 2011 – 2012 met een eigen Volksuniversiteit.

Advertisement