Page 1

Bibliotheek Puurs

Het leven op z’n best

Foto Marc Vanraes

Reglement


2

Beleef de bib

In de bibliotheek van Puurs is iedereen welkom. Alle informatiebronnen kan je vrij raadplegen. Het personeel geeft je graag meer uitleg over het gebruik van de infrastructuur, het internet en de diensten. Openingsuren De bibliotheek is open van dinsdag tot donderdag van 14.00u tot 20.00u, op vrijdag van 14.00u tot 18.00u en op zaterdag en zondag van 10.00u tot 12.00u. Een volledig overzicht van de sluitingsdagen vind je terug op www.puurs.be.

Lidmaatschap Om materialen te kunnen lenen schrijf je je in als lener van de bibliotheek. Iedereen kan lid worden van de bibliotheek. Om lid te worden toon je je identiteits-

inschrijven. Om lezen te stimuleren heeft de bib een aantal mogelijkheden voorzien voor specifieke doelgroepen. Hiervoor gelden andere regelingen. Meer informatie hierover kan je opvragen in de bibliotheek.

Lidkaart en eID Het lidmaatschap is strikt persoonlijk: je bent aansprakelijk voor de financiĂŤle gevolgen indien iemand anders je lidkaart gebruikt. Verlies of diefstal van je lidkaart of elektronische identiteitskaart moet je onmid-

kaart of wettelijke verblijfsvergunning.

dellijk melden. Voor een nieuwe lidkaart

Je betaalt abonnementsgeld en krijgt

moet je betalen.

een lenerspas of maakt gebruik van de

Heb je een nieuw adres, laat het ons zo

elektronische identiteitskaart. Het lid-

snel mogelijk weten.

maatschap geldt voor een periode van 12 maanden. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar kunnen zich gratis laten


Gebruikersreglement

3

Foto Marc Vanraes

Alles op jouw maat Uitlenen De uitleenvoorwaarden zoals uitleentermijn en leengeld zijn opgenomen in het retributiereglement en zijn afhankelijk van het gekozen abonnement. Als lener ben je verantwoordelijk voor het inscannen en uitscannen van je geleende materialen. Als je materialen fout in- of uitscant is de aangerekende retributie voor je eigen rekening. Foto Marc Vanraes

Je ingeleverde materialen plaats je ordelijk in de daarvoor bestemde kasten.

Te laat terugbrengen Als je de uitleentermijn overschrijdt, moet je een vergoeding en bijkomende administratiekosten betalen. Als je geen gevolg geeft aan de oproep, zal je

Leen makkelijk uit met je elektronische identiteitskaart

geen materialen kunnen uitlenen in de bibliotheek totdat je alle materialen binnen brengt en de vergoeding en bijkomende administratiekosten betaalt. Niet teruggebrachte materialen of

Meer informatie:

openstaande schulden worden teruggevorderd

Zie ook de flyer met de ta-

via gerechtelijke weg. Het al dan niet verwittigen van de bibliotheek is geen reden om retributie kwijt te schelden. Het

rieven van de verschillende abonnementsformules.


Gebruikersreglement

al dan niet krijgen van herinneringen is

materialen zoals dvd’s en cd’s.

geen reden om de uitleentermijn niet te

Voor beschadiging, verlies of diefstal van

respecteren.

materialen betaal je een vergoeding.

Reserveren

Indien een werk meerdere elementen omvat (cd’s, tekstboeken of andere) en

Je kan uitgeleende of beschikbare ma-

één of meer elementen zijn beschadigd

terialen reserveren. Het is ook mogelijk

of verloren, zal steeds het gehele werk

materialen aan te vragen uit andere bi-

worden vergoed.

bliotheken. De kosten zijn voor de lener, ook wanneer je de gevraagde materialen niet afhaalt. De gereserveerde titel blijft twee weken voor jou beschikbaar.

Verlies en beschadiging Als lener ben je verantwoordelijk voor de op jouw naam geleende materialen. De uitgeleende materialen mogen niet verder worden uitgeleend. Voor je de bibliotheek verlaat, controleer je de materialen op beschadiging en volledigheid. Indien er problemen zijn, verwittig je het personeel om te vermij-

Bescherming van de levenssfeer De wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing voor de bib. Als bibliotheekgebruiker ga je akkoord met het gebruik van je persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek. Je kan deze gegevens altijd inkijken en aanpassen.

Auteurswet Als bibliotheekgebruiker moet je de be-

den dat je zelf aansprakelijk zou worden

palingen van de auteurswet respecteren.

gesteld.

Als gebruiker ben je volledig verantwoor-

De bibliotheek kan niet aansprakelijk

delijk voor de bibliotheekmaterialen.

worden gesteld voor eventuele schade aan hardware of software van de lener door gebruik van geleende audiovisuele

Bibliotheek Puurs Het leven van A tot Z

Foto Marc Vanraes

4


5

Huisregels

Akkoord met het reglement

Hou rekening met anderen

Bij je inschrijving ontvang je dit regle-

Veroorzaak geen (geluids)overlast

ment. Hiermee verklaar je je als gebrui-

Hou de bibliotheek netjes

ker akkoord met de richtlijnen. Iedereen

Eten, roken en het gebruik van al-

kan altijd een reglement in de bib aan-

cohol en illegale drugs is verboden

vragen.

Dieren zijn niet toegelaten

De verantwoordelijke van de bibliotheek

Discriminerende, gewelddadige en

regelt alle onvoorziene gevallen.

pornografische internetsites bezoe-

Het college van burgemeester en sche-

ken is verboden

penen kan, op voorstel van de verant-

In geval van diefstal of vandalisme

woordelijke van de bibliotheek, het lid-

doen wij altijd aangifte bij de politie •

De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen

maatschap intrekken en de toegang tot de bibliotheek ontzeggen.

De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van je persoonlijke spullen

Foto’s genomen tijdens activiteiten worden gepubliceerd

Over dit reglement Dit reglement heft alle voorgaande ge-

Meer informatie:

bruikersreglementen op. De gemeen-

Het gebruikersreglement vind je ook

teraad stelde dit reglement vast op 19 december 2016.

op www.puurs.be


6

Internetreglement

Foto Marc Vanraes

Beleef de bib digitaal

Bibliotheek Puurs heeft acht pc’s om te surfen, chatten, mailen of online spelletjes te spelen. Je kan documenten maken of bewerken in OpenOffice. In de bibliotheek is draadloos internet beschikbaar. Je kan er gebruik maken van tablets. Algemene voorwaarden Enkel na registratie aan de onthaalbalie van de bibliotheek kan je de internetpc’s en de online datadanken raadplegen. Je geeft een identiteitsbewijs af voor de duur van de raadpleging. Alle gebruikers vanaf 12 jaar kunnen het internet raadplegen. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen het internet enkel raadplegen onder begeleiding van een volwassene. De pc’s kunnen voor instructieve doeleinden tijdelijk gereserveerd worden door het bibteam.

Duur van een sessie In volgorde van aanmelding kan maximum 1 uur worden gewerkt. Deze tijdsduur kan worden verlengd indien geen andere kandidaat-gebruikers zich aan-

melden. Vooraf reserveren kan telefonisch.

Tarieven Het raadplegen van internet is gratis. Gevonden informatie kan afgedrukt worden. Voor elke afgedrukte pagina wordt een vergoeding aangerekend.

Begeleiding en advies Een bibliotheekmedewerker kan je begeleiden bij een zoekactie en helpt je graag met algemene zoeksuggesties. Het bibteam is niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden tot het gebruik van internet. Computerhulp nodig? Dan kan je terecht bij de computercoaches.


Internetreglement

Toegangsmogelijkheden

aan een pc werken. Op verzoek van een

Om redenen van privacy, beveiliging en

bibliotheekmedewerker kan dit beperkt

efficiënt gebruik is de toegang beperkt tot

worden tot één persoon per pc. Bij het surfen naar sites waarbij je geluidsfrag-

het zoeken van informatie op het net

menten wenst te beluisteren dien je ge-

het overnemen van gegevens op

bruik te maken van een hoofdtelefoon.

schijf of op papier •

afdrukken van informatie

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van internet. Zijn uitgesloten: •

het gebruiken van internet voor illegale of commerciële doeleinden

het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op het copyright

het schenden van het computerbeveiligingssysteem

het vernietigen, aanpassen of beschadigen van hardware, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers

Sancties Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de pc’s of de toegang tot internet leidt tot sancties, naar de aard van de inbreuk: •

het vergoeden van veroorzaakte schade

tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van internet

tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de bibliotheek

juridische vervolging bij ernstige vergrijpen

Overgenomen informatie van het internet kan virussen bevatten. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan apparatuur van

het gebruiken van eigen software

het bezoeken van discriminerende,

de gebruiker bij gebruik van opgeslagen

gewelddadige en pornografische in-

informatie, noch voor verlies van gege-

ternetsites

vens. De bibliotheek is niet verantwoor-

Informatie opzoeken krijgt altijd voor-

delijk voor de gevonden informatie of de

rang. Er kunnen maximaal 2 personen

informatie waarop wordt gezocht.

Computerhulp Hoe los je een probleem op je laptop of

Meer informatie:

tablet op? De computercoaches wijzen je

Beleef de bib op puurs.bibliotheek.be,

de weg in de digitale wereld. Op www.allemaaldigitaalinpuurs.be ontdek je hun namen en specialiteiten.

vind ons op Facebook en volg ons op Twitter voor de laatste nieuwtjes!

7


Foto Marc Vanraes

v.u. Koen Van den Heuvel, Hoogstraat 29, 2870 Puurs

D/2017/8512/04

Het leven op z’n best

Bibliotheek Puurs, Hondsmarkt 2, 2870 Puurs tel. 03 890 76 20, bibliotheek@puurs.be, puurs.bibliotheek.be

Profile for Bibliotheek Puurs

Gebruikersreglement  

Gebruikersreglement  

Advertisement