Page 1

Volop in beweging

Bibliotheek Noordwest Veluwe Strategisch beleidsplan 2016 - 2019


Woord vooraf Bibliotheken worden steeds meer betrokken

Door digitale ontwikkelingen, die van invloed

rol binnen de samenleving: op informele wijze

De vier gemeenten waarvoor Stichting Biblio-

in lokale maatschappelijke ontwikkelingen ter

zijn op het leesgedrag, verandert de invul-

worden mensen die minder taal- en/of digi-

theek Noordwest Veluwe werkt, hebben, met

bevordering van het welzijn van de burgers.

ling van de opdracht van de Bibliotheek. Het

taal vaardig zijn, vaardiger gemaakt. Voor de

ondersteu­ning van de adviesbureaus Acta

rapport van de commissie Cohen (Bibliotheek

Bibliotheek ligt hier een rol in het leggen van

en Stade, de opdracht aan de Bibliotheek op-

van de toekomst, 2014) schrijft daarover dat

verbindingen, maar ook in het stimu­leren en

nieuw geformuleerd. Hierin wordt een aantal

de Bibliotheek “bijdraagt en de basis vormt

faciliteren hiervan. Het accent van de Biblio­

uitgangspunten voor de subsidierelatie ge-

voor de kennis- en informatie­samenleving”

theek zal verschuiven van “collectie naar con-

noemd. >>

en dat de opdracht van de Bibliotheek bestaat

nectie”.

uit “het stimuleren, ondersteunen, faciliteren en toerusten van burgers om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de moderne kennis­samenleving”. Om optimaal te kunnen functioneren in de samenleving is het noodzakelijk dat burgers geletterd én digitaal vaardig zijn. De Bibliotheek is synoniem aan kennis en ontmoe­ting en voor iedereen goed te vinden:

De ontwikkeling van de digitalisering leidt er

zonder enige schroom kan iedere burger de

toe dat bibliotheken over een kleiner wordende

Bibliotheek binnenstappen; de Bibliotheek

collectie gaan beschikken. Informatie is ook

is laagdrempelig: jong en oud, ongeacht de

op andere plaatsen te vinden. Lezen en leren

sociale klasse vindt zijn of haar weg naar de

worden onderdelen van sociale processen. Zo

Bibliotheek.

krijgt het non-formeel leren een steeds grotere

5

6


Deze uitgangspunten be­vestigen de ingewik-

Volwassen leners blijven belangrijk voor het

kelde opdracht waar de Biblio­theek de komen-

promoten van het lezen en het laagdrempelig

de jaren voor staat. Enerzijds erkennen we

houden van de Bibliotheek; het is één van de

dat er sprake is van een verschuiving van col-

belangrijkste factoren voor het succes voor

lectie naar connectie, anderzijds hechten de

programma’s ter bestrijding van laaggelet-

gemeenten er aan dat er voldoende aandacht

terdheid.

blijft voor het “stimuleren van vrij lezen”, als aan de persoonlijke ontwikkeling.

Met veel enthousiasme geven wij de komende jaren uitvoering aan onze strategienota en de veranderende rol van de bibliotheek in de samen­leving. Ik wens u veel leesplezier met deze notitie, maar meer nog met alle media die in of via onze Bibliotheek is te verkrijgen. Jan Hoogenberg, directeur bestuurder

Het bevorderen van lees- en literaire cultuur, be­hoort “ook in de toekomst tot de dienst­ verlening van de openbare Bibliotheek”.

7

8


Inhoud Woord vooraf

5

Accommodatie en organisatie

61

Inhoudsopgave

9

Budget

67

Samenvatting

11

Monitoring en evaluatie

71

Inleiding

15

Gebruikte bronnen Strategisch Beleidsplan 2016-2019

Ontwikkelingen in beleid

75

21

• Veranderingen in gemeentelijk beleid 21 • Veranderingen in bibliotheekbeleid

25

De waarde van de bibliotheek

29

• Onze visie en missie

32

• Terugblik op ons werk

37

• Koers naar 2019

39

Programma

43

• Leesplezier

47

• Taalvaardigheid

53

• Informatievaardigheid

57

9

10


Samenvatting Ingegeven door wettelijke veranderingen

van het meerjarig strategisch beleidsplan

De bibliotheek heeft namelijk als enige orga-

en noodzakelijke bezuinigingen hebben de

dat hier voor u ligt en bij het bijbehorende

nisatie de doorgaande leer- en leeslijn van nul

gemeen­ten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet

uitvoerings­programma voor 2016. Om afspra-

tot honderd jaar in beeld.

en Putten opnieuw nagedacht over de sub-

ken op maat te kunnen maken met de vier

sidieverlening aan de bibliotheek. In nieuwe

gemeenten maken wij tevens een producten-

De bibliotheek heeft zowel een recreatief als

subsidie­afspraken zal het niet uitsluitend

boek met daarin een financiële vertaling van

educatief programma en biedt haar diensten

meer gaan om kwantitatieve gegevens zoals

onze diensten en producten.

aan zowel binnen- als buitenschools, zowel

ledentallen en aantal uitleningen, maar zal

in de vrije tijd als onder werktijd. Daarnaast

het gaan om de bijdrage van de bibliotheek op

is de bibliotheek geografisch goed gespreid

het het terrein van participatie, individuele

en is de bibliotheek altijd vrij toegankelijk en

ontplooiing en ontwikkeling en het verbete-

levert objectieve informatie op alle mogelijke

ren van gemeenschapszin en sociale samen-

terreinen.

hang. De bibliotheek wordt gezien als een maatschappelijk ondernemer met een eigen

In dit beleidsplan formuleren wij onze doelen Ons motto is: de bibliotheek is er voor ieder-

op hoofdlijn. In het hoofdstuk over de waarde

een, is er altijd en is overal. Onze expertise is

van de bibliotheek zetten wij uiteen wat in

Om de bibliotheek handvaten mee te geven

‘lezen, leren en informeren’ en vanuit die des-

onze optiek de maatschappelijke relevantie

bij de subsidieaanvraag voor 2016 en verder

kundigheid leveren wij onze maatschappelijke

van de bibliotheek is in een tijd van ‘ontlezing’

hebben de gemeenten een opdracht en be-

bijdrage. Wij willen dat doen met oog voor

en de opkomst van internet als bron van infor-

leidskader geformuleerd, waarin de contouren

een preventieve zowel als de curatieve inzet.

matie. >>

en voorwaarden voor subsidiëring geformu-

We doen dit bovendien vanuit een sluitende

leerd zijn. Deze opdracht­formulering heb-

aanpak, omdat de meerwaarde van bibliotheek-

ben wij als leidraad gebruikt bij het maken

werk juist in een sluitende aanpak gelegen is.

taak en verantwoordelijkheid.

11

12


Onze activiteiten zijn in te delen in drie

Om ons werk passend bij de opdracht van de

programma­lijnen: het stimuleren van lees-

gemeenten in te richten voeren wij geleide­

plezier, het bevorderen van taalvaardigheid

lijke veranderingen in formatie en organisatie

en informatievaardigheid en het voorkomen

door. We kiezen voor een flexibele inzet van

en bestrijden van achterstanden hierin. Bij

ons personeel. Ook onze accommodatie zullen

alle programmalijnen bieden wij producten

wij anders gaan gebruiken; onze activiteiten

en diensten aan waarmee wij een bijdrage

zullen vaker dan voorheen buiten de muren

leveren aan de gemeentelijke beleidsdoelstel-

van het bibliotheekgebouw plaatsvinden.

lingen. Zo gaan we aan de slag met het Actie-

programma Tel mee met Taal en zijn we door de gemeenten aangewezen om de regierol te nemen in de aanpak op het terrein van de bestrijding van laaggeletterdheid. De komende jaren spannen wij ons nog meer dan voorheen in om onze leden te behouden en terug­loop van bezoekersaantallen te voorkomen. We gaan op verzoek van de gemeenten een actiever doelgroepenbeleid voeren, waarbij we ons richten op de leeftijdsgroep van nul tot achttien jaar en op volwassenen met een achterstand op het terrein van taal- en informatievaardigheid.

13

14


Inleiding In haar rijke historie heeft de openbare

en Putten. Van boekenuitlener is de biblio-

bibliotheek zich bewezen als onafhankelijke,

theek uitgegroeid tot hét digitale en fysieke

betrouwbare, toegankelijke, pluriforme en

informatieknooppunt in dit werkgebied.

authentieke organisatie waar iedereen in alle vrijheid alle mogelijke informatie kan vinden.

Terwijl landelijke cijfers laten zien dat het

Om volwaardig mee te kunnen doen in de

biblio­theekwerk onder druk staat en te maken

samenleving moeten mensen, jeugdigen en

heeft met afnemende ledentallen, minder

volwassenen, taal- en informatievaardig zijn.

bezoekers en minder uitleningen (CBS, OCW

Vanwege haar laagdrempeligheid is het niet

in Cijfers), doet de Bibliotheek Noordwest

meer dan logisch dat de bibliotheek haar

Veluwe het in een vergelijking hiermee niet

bijdrage in de oplos­sing van mogelijke knel-

slecht. Ondanks dat ook wij, net als veel

punten op dit ter­rein levert. Door wettelijke

andere openbare bibliotheken in Nederland,

veranderingen krijgt de bibliotheek daar nu

met gemeentelijke bezuinigingen te maken

ook nóg meer de gelegenheid voor en wordt

hebben gekregen, zijn onze leden ons trouw,

zij door de subsidiegever daar nu ook toe uit-

blijven wij nog steeds veel boeken uitlenen en

genodigd.

weten bezoekers ons nog steeds goed te vin-

­

den. We zien wel een verschuiving. Het aantal Dit jaar bestaat Stichting Bibliotheek Noord-

volwassen leden neemt af, terwijl het aantal

west Veluwe precies tien jaar. Uit vier aparte

jeugdleden groeit. Dit beeld is in lijn met de

bibliotheekstichtingen die de handen ineen

trend die landelijke cijfers laten zien. >>

hebben geslagen is in tien jaar tijd één professionele bibliotheekorga­nisatie ontstaan voor de gemeenten Ermelo, Har­derwijk, Nunspeet

15

16


De uitbreiding van ons werk vinden we met

bereikt kunnen worden. Aan de instellingen

bibliotheekwerk in de gemeenten Ermelo,

De gemeentelijke subsidie wordt ingezet voor

name buiten onze bibliotheekvestigingen,

die zij subsidieert vraagt zij een bijdrage te

Harderwijk, Nunspeet en Putten’ 2014).

de bestrijding van laaggeletterdheid, de bevor­

in samen­wer­king met het onderwijs en met

leveren aan het bereiken van die doelen.

andere maatschappelijke organisaties. Steeds

de­ring van mediawijsheid en voor leesbevorHet beleidskader dat de gemeenten samen met

dering. Digitale innovatie, samenwerking en ondernemerschap zijn de centrale thema’s. >>

meer nieuwe doelgroepen weten wij op die

De gemeenten die gezamenlijk de Bibliotheek

de bibliotheek hebben geformuleerd ligt aan dit

manier met onze diensten te bereiken.

Noordwest Veluwe subsidiëren hebben samen,

beleids­plan ten grondslag (‘Opdrachtformule-

eerst onder begeleiding van Acta Advies en

ring bibliotheekwerk 2016 – 2019 gemeenten

Ons motto is: ‘De bibliotheek is er voor ieder­

daarna samen met Stade Advies, een traject

Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten’ 2015).

een, is overal en is er op ieder moment’.

gevolgd waarin zij de opdracht aan de biblio­

Centraal in ons werk staan ‘lezen, leren en

theek opnieuw hebben gedefinieerd.

informeren’, dat is waar de bibliotheek voor staat en vanuit dat oogpunt leveren wij onze

Deze opdracht bestaat uit twee componenten.

bijdrage. Vanuit een sluitende aanpak en met

Ten eerste verwachten de gemeenten van de

oog voor de curatieve én preventieve inzet.

bibliotheek een ‘ontwikkelingsrichting’ en een ‘kwaliteitsborging’; ten tweede willen de

Sterker dan voorheen gaan wij onze inspan-

gemeenten inzicht in de te boeken resultaten

ningen richten op die doelgroepen die ons

met bijbehorende indicatoren die van toepas-

het meest nodig hebben; op jeugdigen en

sing zijn voor alle vier de gemeenten.

op mensen die niet (voldoende) taal- en informatie­vaardig zijn.

Daarna worden specifieke lokale wensen op basis van overleg tussen de betreffende

Subsidieverlening is voor een gemeente een

gemeente en de bibliotheekorganisatie

middel waarmee maatschappelijke doelen

uitgewerkt (‘Notitie opdracht openbaar

17

18


In nieuwe afspraken omtrent subsidiëring zal

geformuleerde beleidskader een kader is voor

In de tekst hierna leggen we uit op welke wijze

het niet langer alleen maar gaan om kern­

het komend jaar 2016. Wij zien het als een

wij onze bijdrage aan het gemeentelijk beleid

getallen zoals ledentallen en aantal uitlen­

groeimodel.

leveren door te doen waar we goed in zijn: het stimuleren van leesplezier en het bevorderen

ingen, maar moet het gaan om de bijdrage die de biblio­theek levert aan de gemeentelijke

In het uitvoeringsprogramma 2016 breiden

doelen in het sociaal domein en moet het gaan

we het kader uit met de prestaties en beleids-

om de resultaten die zij op dit terrein boekt.

resultaten die horen bij de geformuleerde

De gemeenten zien de bibliotheek als een

beleidsdoelstellingen. Per jaar passen we het

maatschappelijk ondernemer met een eigen

uitvoe­ringsprogramma aan en formuleren

taak en verantwoordelijkheid.

wij de gewenste beleidsresultaten steeds in

van taal- en informatievaardigheid.

afstemming met de gezamenlijke subsidie­ Onder begeleiding van Thomas van Dalen

gevers.

Advies heeft de bibliotheek in- en extern onder­ zoek gedaan naar de eigen missie en visie in

In het uitvoeringsprogramma worden de be-

relatie tot de opdracht van de gemeenten

leidsdoelen in concrete, meet- en toetsbare

(‘Eens een lezer, altijd een lezer’ 2015).

activiteiten uitge­werkt.

In dit beleidsplan formuleren wij nu onze doe-

De derde stap die in het samenwerkings­

len voor de komende vier jaar. Wij zetten de

traject met de gemeenten wordt gezet is de

grote lijnen uiteen en we geven aan in welke

formu­lering van uitvoeringsovereenkomsten

richting het werk van de biblio­theek zich de

per gemeente. Afhanke­lijk van de lokale situ-

komende jaren ontwikkelt. We merken daarbij

atie en de vraag van de gemeente stellen wij

op dat het door de subsidië­rende gemeenten

een programma samen.

19

20


Ontwikkelingen in beleid Per 1 januari 2015 is er voor gemeenten veel

in de beleidsverantwoordelijkheid van ge-

veranderd. Het Rijk heeft een aantal taken op

meenten gekomen. Deze veran­deringen heb-

het gebied van werk en inkomen, de zorg voor

ben direct invloed op het werk van de biblio-

langdurig zieken en ouderen en jeugd naar

theek. Dit geldt ook voor de invoering van de

de gemeenten overgehe­veld. De verander­

Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014.

ingen gaan gepaard met forse bezuinigingen. Mensen worden aangesproken op hun eigen

De bibliotheek in het sociaal domein.

verant­woordelijkheid, de ‘eigen kracht’, en

Wanneer culturele voorzieningen als onder-

pas in tweede instantie kunnen zij een beroep

deel van het sociaal domein worden gezien,

doen op hulp of steun vanuit de overheid.

is het relevant na te gaan welke bijdrage deze voorzieningen dan kunnen en moeten leveren aan de gemeentelijke opgave. De bibliotheek zou je kunnen zien als de ‘spin in het web’ van de lokale en regionale maatschappelijke en educatieve organisaties. Als enige bedient zij immers alle leeftijds- en doelgroepen. De biblio­theek is betrouwbaar, onafhanke-

Veranderingen in gemeentelijk beleid.

lijk, authen­tiek, pluriform en toegankelijk.

Met de veranderingen in de Wet Maatschap­

De biblio­theek heeft geen drempels. Vanuit

pelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Edu-

die positie zou zij voor gemeenten de aan­

catie en Beroeps­onderwijs (WEB), de invoering

gewezen partner kunnen zijn om mee te wer-

van de Partici­patiewet en de Wet op de Jeugd-

ken aan de oplossing van knelpunten waar

zorg (per 1 januari 2015) zijn er veranderingen

hun inwoners mee te maken hebben. >>

21

22


Naast lezen, schrijven en rekenen en omgaan

de diploma’s afgeven) is het veld van de

educatie, brede school en doorgaande

jeug­digen dat met onvoldoende taalvaardigheid

met een computer, moeten mensen om vol-

volwassen­eneducatie open komen te liggen

ontwikkelingslijn. Op dit moment zijn wij

van het primair onderwijs naar het voortgezet

waardig in de samenleving te kunnen deel-

voor andere partijen dan de traditionele

alleen in de gemeenten Nunspeet en Putten

onderwijs overstapt wordt steeds groter.

nemen ook over sociale en juridische vaardig-

educa­tieve instellingen, de ROC’s, die dit werk

bij de totstandkoming van de Lokale Educatie-

heden, kennis van financiën en gezondheid

tot nu toe uitvoerden. Doordat het aantal

ve Agenda (LEA) betrokken. Wij zouden graag

Nu al gaat het om een kwart van de leerlingen

hebben. Vanuit haar expertise kan de biblio-

laaggeletterden stijgt en de kloof tussen men-

ook in de beide andere gemeenten in de LEA

in het VO dat instroomt. Vanzelfsprekend is

theek op tal van manieren hieraan bijdragen.

sen die taal- en informatie­vaardig zijn en die-

deelnemen.

dit een zorgwekkende ontwikkeling. >>

Naast activiteiten op het terrein van lezen,

genen die dat niet zijn, of niet in voldoende

leren en informeren waarbij de bibliotheek

mate zijn, steeds verder toeneemt, was het

Tenslotte zou de bibliotheek ook in het VO een

ook signaleert en doorverwijst, kun je denken

nodig de wet- en regelgeving op dit terrein

aanvullende taak kunnen hebben. Het aantal

aan de invulling van de netwerkfunctie door

aan te passen.

de organisatie en coördinatie van samenwerking. Ook kun je denken aan de organi­satie van

Bij de uitvoering van de nieuwe regels wor-

op participatie gerichte activiteiten zoals het

den regionale samenwerkingsverbanden

organiseren van debatten en lezingen en aan

geformeerd. Per arbeidsmarktregio wordt

het voeren van een actief vrijwilligersbeleid.

deze samenwerking in een regionaal educatie­plan vastgelegd.

De bibliotheek en het onderwijs. Door de veranderingen in de budgettoewijzing

Naast een taak in de volwasseneneducatie

van­uit de WEB én de ruimte die is ontstaan

zou de bibliotheek een rol van betekenis kun-

doordat budgetten ook voor non-formele

nen hebben bij de formulering van het lokaal

educatie ingezet mogen worden (d.w.z. door

onderwijsbeleid, bijvoorbeeld waar het gaat

aanbieders van cursussen die geen erken-

om de activiteiten rond voor- en vroegschoolse

23

24


In de tweede plaats lijkt de informatievaardig-

De overdadige hoeveelheid aan beschikbare

heid van jeugdigen, die in grote getalen dage-

informatie, waar voortdurend keuzes in

lijks intensief gebruik maken van internet, wel

gemaakt moeten worden, speelt hierbij een

heel groot, maar uit meerdere onderzoeken die

rol. Met name VMBO-leerlingen gebruiken

naar het media­gedrag van jeugdigen zijn

internet voornamelijk recreatief. Er zijn grote

uitgevoerd blijkt dat de kwaliteit van het

verschillen in mediagebruik tussen jong­eren

gebruik van internet en nieuwe media nog

van verschillende leeftijden, onderwijsniveaus

veelal te wensen overlaat (o.a. SIOB).

en geslacht (Monitor jeugd en media 2015). Veranderingen in bibliotheekbeleid. Nadat het openbaar bibliotheekwerk bijna twintig jaar slechts in één alinea wettelijk was vastgelegd, heeft de bibliotheek sinds 1 januari 2015 weer een eigen wet, de Wet stelsel open-

25

bare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). In de

informatieknooppunt ook wettelijk verankerd.

De wet bepaalt voorts dat een openbare

Wet op het Specifiek Cultuurbeleid uit 1993

Daarnaast is het landelijk bibliotheekstelsel

bibliotheekvoorziening functioneert van-

werd slechts de leen- en de netwerkfunctie

in de Wsob uitgewerkt. De Koninklijke Biblio-

uit de publieke waarden betrouwbaarheid,

benoemd en uitgewerkt. De digi­tale compo-

theek (KB), de Provinciale Serviceorganisaties

onafhankelijk­heid, authen­ticiteit, pluri­

nent van het bibliotheekwerk ontbrak. Met de

en de lokale biblio­theken opereren in één

formiteit en toegankelijkheid. Hiermee

inwerking­treding van de nieuwe wet is de ont-

stelsel met een digitale infrastructuur. De drie

onderscheidt de openbare bibliotheek zich

wikkeling die de bibliotheek de afgelopen jaren

overheden zijn gezamenlijk verantwoordelijk

van commerciële aanbieders van informatie-

heeft doorgemaakt tot een fysiek én digitaal

voor de instandhouding van het stelsel.

dragers. >>

26


In 2005 zijn in de Richtlijn voor basis­

te ontplooien om deel uit te mogen maken

bibliotheken (VOB en VNG) de vijf kernfuncties

van het stelsel. Een bibliotheek moet gebruik

van bibliotheek­werk geformuleerd:

maken van de Nationale Bibliotheek­catalogus

1. De basisbibliotheek als warenhuis

(NBC); moet deelnemen in het Interbiblio­

van kennis en informatie 2. De basisbibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie 3. De basisbibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur 4. De basisbibliotheek als inspiratiebron

thecair leenverkeer (IBL), het gemeenschappe­ lijk collectieplan, de gemeenschappelijke digitale infrastructuur; een uniforme leden­ administratie en algemene voorwaarden voeren en tenslotte moeten bibliotheken samenwerken met het onderwijs.

van lezen en literatuur 5. De basisbibliotheek als podium voor ontmoeting en debat

In de Wsob kent de bibliotheek twee gedaanten, de fysieke bibliotheek en de digitale (www.bibliotheek.nl). Beide zijn voor alle

Ook in de Wsob zijn deze functies “die bij-

Nederlanders vrij toeganke­lijk. Zowel voor

dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en

het lenen van een papieren boek als voor

verbetering van de maatschappelijke kansen

het lenen van een e-book is contributie ver-

van het algemene publiek” (Wsob, artikel 5) als

schuldigd. Voor de inrichting van de digitale

wettelijke taak van een openbare bibliotheek-

bibliotheek heeft vorig jaar een uitname uit

voorziening opgenomen.

het gemeentefonds plaatsgevonden, omdat de verantwoordelijkheid voor de inkoop van

Naast deze vijf functies is een openbare

e-content per 1 januari 2015 is overgegaan

biblio­theek verplicht een zestal activiteiten

naar de KB.

27

28


De waarde van de Bibliotheek In een tijd waarin steeds minder mensen

formuleren. In het rapport ‘Bibliotheek van

verbindingen die mensen in staat stellen te

boeken lezen, de komst van het internet voor

de toekomst, knooppunt voor kennis, contact

leren en te lezen. Dat is volgens de Commissie

steeds verdere digitalisering van onze samen­

en cultuur’ (2014) wordt verslag gedaan van

Cohen de waarde van de bibliotheek in de toe-

leving zorgt en vrij­wel alle biblio­theken boven­

het werk van de commissie. Volgens Cohen c.s.

komst.

dien met gemeentelijke bezui­nig­­ingen te

zijn bibliotheken bij uitstek geschikt om bij te

maken hebben gekregen (Biblio­theekmonitor)

dragen aan de toerusting van burgers om mee

In het manifest van Unesco lezen we dat de

is het nodig om de waarde van de biblio­theek

te kunnen doen in de kennissamenleving. De

openbare bibliotheek van betekenis is zowel

opnieuw te ontdekken en te benoemen.

bibliotheek van de toekomst moet een leven-

voor de ontplooiing van de individuele burger

dige plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten,

als voor het behoud van onze democratische

waar zij toegang tot informatie en kennis

samenleving als geheel.

hebben en waar zij kennismaken met cultuur. Als niet-commerciële ontmoetingsplek kan de

“Vrijheid, welvaart en de ontplooiing van de

bibliotheek bijdragen aan gemeenschapszin

samenleving en individu zijn fundamentele

en sociale binding.

menselijke waarden. Deze kunnen alleen worden gerealiseerd door goed geïnformeerde

De invulling van de opdracht van de biblio-

burgers, die in staat zijn hun democratische

theek verschuift ‘van collectie naar connectie’,

rechten uit te oefenen en een actieve rol te

zoals Cohen c.s. het noemt. Omdat informatie

spelen in de samenleving. Constructief deel­

over en altijd voor handen is, is het hebben

nemen aan het maatschappelijke leven en

van een eigen collectie voor de bibliotheek

meewerken aan het vormgeven van de demo-

steeds minder belangrijk. De biblio­theek moet

cratie zijn afhankelijk van voldoende opleiding

De Commissie Cohen is gevraagd een toe­

zich meer richten op het tot stand brengen,

en van vrije en onbeperkte toegang tot kennis,

komst­­­perspectief voor het bibliotheekwerk te

stimuleren en faciliteren van waardevolle

wetenschap, cultuur en informatie. >>

29

30


De openbare bibliotheek, de plaatse­lijke toe­

In maatschappelijke ontwikkelingen zou je om

gangs­poort tot kennis, schept een essentiële

die reden juist een reeks van aanknopings-

voorwaarde voor levenslang leren, onafhan-

punten voor bibliotheekwerk kunnen zien. In

kelijke besluitvorming en de culturele ontwik-

onze kennissamenleving is de toegang tot in-

keling van individuen en maatschappelijke

formatie cruciaal. Maar internet filtert niet en

groepe­ringen.” (Unesco Manifest over het

mensen beschikken niet altijd over de kennis

openbaar bibliotheek­werk, 1994)

om al deze beschikbare informatie te vinden of te beoordelen. Bovendien is nog steeds

‘De bibliotheek levert waarde’ is de titel van

één op de negen Nederlanders niet genoeg

de branche­strategie van de Vereniging van

taalvaardig om volwaardig aan deze kennis­

Openbare Bibliotheken (VOB 2012). De VOB

samenleving deel te nemen. En dit aantal

beargumenteert dat de kosten van de open­

stijgt, zo blijkt uit landelijke cijfers (CBS). Tege-

bare bibliotheek opwegen tegen de waarde

lijkertijd streeft de rijksoverheid er naar om al

die deze levert aan de samenleving, vanwege

haar diensten digitaal te maken, maar alleen

de waarde:

met taal- en informatievaardige burgers zal

• voor de kenniseconomie, met de vrije toe-

dat ook mogelijk zijn.

Onze visie en missie.

geheel aan gesubsidieerde voorzieningen. Wij

De gemeenten vragen de bibliotheek om een

pakken die handschoen graag op. Vanuit onze

bij­drage te leveren aan het gemeentelijk

expertise zetten wij in op het leveren van een

beleid in het sociaal domein, haar positie

bij­drage in het sociaal domein en het onder-

• voor het ontwikkelen van

daarin te bepalen en invulling te geven aan de

wijs. Niet alleen gaan wij er alles aan doen

informatievaardig­heden;

taken die zij daarin kan en moet oppakken. De

onze positie als maatschappelijke organisatie

• als leesmotor van Nederland;

bibliotheek heeft dus de opgave zich opnieuw

nog verder te verster­ken, wij zetten in op ‘een

• van literatuur en poëzie.

te bewijzen als onmisbare schakel in het

leven lang leren en een leven lang lezen’. >>

gang tot en de levering van informatie; • voor alfabetisering en de bestrijding van laag­geletterdheid;

31

32


Met als motto een ‘leven lang leren’ stimuleert

leiden. Doordat de gemeenten nieuwe taken

de rijks­overheid mensen om hun kennis en

hebben gekregen op het terrein van partici-

vaardig­heden voortdurend te blijven ontwik-

patie, maatschappelijke zorg en jeugd­beleid

kelen. Daarmee moeten mensen hun kansen

verandert ook de oriëntatie in het werk van de

op de arbeidsmarkt behouden en vergroten.

bibliotheek. In het bereiken van onze doelen

Met ‘een leven lang lezen’ willen wij mensen

onderscheiden wij de curatieve én de preven-

van alle leeftijden aanzetten tot lezen en er-

tieve inzet en kiezen wij voor beide.

aan bijdragen dat ze ook blijven lezen. Visie: De Bibliotheek Noordwest Veluwe zet de komen­de jaren in op lezen, leren en informeren. Daarbij kiezen wij voor de curatieve én de preventieve inzet. Daarnaast werken wij vanuit een sluitende aanpak. De bibliotheek is een

Als spin in het web van het geheel aan educa-

ondernemende, klantgerichte organisatie die

tieve en sociaal-culturele voorzieningen wer-

zich richt op alle inwoners in haar werkgebied.

ken wij daarbij vanuit een sluitende aanpak. Alleen met een sluitende aanpak zijn wij in

Ons beleid is gericht op het leveren van een

staat ons werk goed te doen, omdat juist dit

bij­drage aan de participatie van alle inwo-

de meerwaarde is die de bibliotheek heeft ten

ners, op het wegnemen van belemmeringen

opzichte van andere organisaties. De biblio­

hierin en op het voorkomen en bestrijden van

theek is er voor iedereen, is overal en is er op

achter­standen die tot niet-deelnemen kunnen

ieder moment. >>

33

34


Met een sluitende aanpak bedoelen wij het volgende: • De bibliotheek voelt zich verantwoordelijk voor de doorgaande leer- en leeslijn van nul tot honderd jaar. De bibliotheek heeft als

vorming en de culturele ontwikkeling van

van leesplezier, het be­vorderen van taal- en

individuen en groepen en levert daarmee een

informatie­vaardigheid en het voorkomen en

• Het organiseren van ontmoeting en debat

cruciale bijdrage aan de kennissamenleving.”

bestrijden van achterstanden op dit gebied.

• Het laten kennismaken met kunst en cul-

Ook de Bibliotheek Noordwest Veluwe defini-

• Het bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur;

tuur.

eert haar missie:

De bibliotheek draagt met haar activiteiten bij aan de individuele ontplooiing van de inwo-

enige organisatie een recreatief én educatief programma en biedt haar diensten aan

Door de taken op het gebied van lezen, leren

Missie:

ners van de gemeenten waar wij voor werken

zowel binnen- als buitenschools, in de vrije

en informeren in samenhang met de functies

Centraal in het werk van de bibliotheek

en bevordert op die manier dat deze volwaar-

tijd en onder werktijd;

‘ontmoe­ting en debat’ en ‘kunst en cultuur’

Noordwest Veluwe staat het stimuleren

dig kunnen participeren in de samenleving. >>

• De geografische spreiding van de fysieke biblio­theek moet worden bewaakt; • De digitale bibliotheek moet voor iedereen

in te vullen zijn wij als geen ander in staat verbin­dingen te leggen en samen te werken met andere organisaties die zich met activitei-

altijd vrij toegankelijk zijn en levert objec-

ten op deze terreinen bezighouden. Dat is in

tieve informatie op alle mogelijke terreinen.

onze optiek de waarde van de bibliotheek.

Daarnaast zijn wij van mening dat alle func-

De branchevereniging voor de bibliotheken

ties van het bibliotheekwerk moeten worden

VOB heeft de missie van de bibliotheek als

uitgevoerd:

volgt geformuleerd: “De bibliotheek is het

• Het ter beschikking stellen van kennis en infor-

lokale fysieke en digitale informatieknoop-

matie; • Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;

punt dat de persoonlijke ontwikkeling van burgers stimuleert en faciliteert. De bibliotheek schept essentiële voorwaarden voor een leven lang leren, onafhankelijke besluit-

35

36


Terugblik op het werk.

lenen en inleveren. De landelijke bibliotheek­

publieksonderzoek uitgevoerd onder de bezoe-

In de tien jaren dat de Bibliotheek Noordwest

formule, ook wel de retailformule genoemd,

kers van onze vestigingen.

Veluwe nu als één bibliotheekorganisatie

heeft de aantrekkelijkheid en de zichtbaarheid

bestaat hebben we op een aantal terreinen

van de collectie vergroot. Door de boeken op deze

We hebben gemerkt dat we de positie die wij in

resultaten geboekt. Niet alleen is het aanbod

manier te presenteren kunnen we ook inspelen

het geheel aan maatschappelijke organisaties in-

van producten en diensten gegroeid en heeft

op de actualiteit en hebben we gemerkt dat onze

nemen nog sterker kunnen opeisen en invullen.

het zich kwalitatief ontwikkeld, we hebben

lezers makkelijker vinden wat hen interesseert.

Door inten­sievere samenwerking kunnen we

ook extra aandacht besteed aan de accom­

Frontoffice personeel heeft een klantgerichte

verbindingen leggen tussen alle terreinen

modaties waarin wij gehuisvest zijn.

hou­ding en is opgeleid om deskundig en

waarop deze organisaties actief zijn (maat-

adequaat vragen van bezoekers te kunnen

schappelijke zorg, vrijwilligerswerk, jeugd- en

Alle biblio­theekgebouwen hebben door het

beantwoorden. De aandacht voor het verbe-

jongerenwerk, primair en voortgezet onderwijs,

gebruik van de landelijke huisstijl een uni-

teren van onze (digitale) bereikbaarheid, her-

volwasseneneducatie, cultuur). Om die reden

form, herkenbaar uiterlijk. De heldere kleuren

kenbaarheid en toegankelijkheid uit zich ook

hebben wij in 2013 een accountmanager aan-

in de styling zorgen ervoor dat de bibliotheek

in onze vernieuwde website.

gesteld die de samenwerking met de scholen

een moderne uitstraling heeft. Doordat het

gestalte geeft.

personeel bedrijfskleding draagt is het goed

In ons publiciteits- en marketingbeleid hebben

herkenbaar en aanspreekbaar voor bezoekers.

we gezocht naar een bijstelling van het beeld

De resultaten van deze inspanningen zijn direct

dat inwo­ners zouden kunnen hebben dat de

zichtbaar geworden in omvang en kwaliteit van

Grote leestafels en zitjes nodigen uit om wat

bibliotheek alleen maar een plek is om boeken

de con­tacten met het primair onderwijs. Nog

langer in de bibliotheek te blijven. Ruime

te lenen. Sinds het formeren van een klanten-

beter dan voorheen werken we nu aan het

openings­tijden sluiten aan op de behoefte van

panel in 2014 krijgen wij belangrijke infor-

bewaken en bijdragen aan de doorgaande

het publiek. Door het aanbod van selfservice

matie van onze leden over hoe wij ons werk

leer- en leeslijn voor jeugdigen. >>

balies kunnen leden snel en gemakkelijk boeken

doen. Ook hebben wij in 2014 een uitge­breid

37

38


In ons vorige beleidsplan (2013-2016) namen

Wij zijn langzamerhand gegroeid van een

wij ons voor in 2017 substantieel andere geld-

organisatie die zich met name ten doel stelde

stromen aangeboord te hebben. Hierin zijn

het leesplezier te stimuleren door een brede

wij in redelijke mate geslaagd.

collectie informatiedragers (boeken en tijdschriften, video’s, dvd’s en cd’s) aan onze leden aan te bieden, tot een organisatie waar alle mogelijke informatie te vinden is, aan­sluitend bij de vraag van onze bezoekers, leden én niet-leden. Wij doen ons best om het oude beeld van de bibliotheek als boekenuitlener, dat bij som­

Samenwerking met het bedrijfsleven die tot

migen nog leeft, te corrigeren en bij te stellen.

een kostenbesparing voor de bibliotheek heeft geleid hebben we tot nu toe gevonden bij de

Koers naar 2019.

Rabobank, Wuestman, Bruna en de Stentor.

Onze koers naar 2019 ligt in onze visie en mis-

In ons werk zijn wij ons geleidelijk aan aan

sie besloten. Vanuit onze expertise op het ter-

het ontwikkelen van een aanbodgerichte naar

rein van lezen, leren en informeren werken wij

een meer vraaggerichte organisatie, van een

aan het stimu­leren van leesplezier, het bevor-

plek waar het vooral ging om het uitlenen van

deren van taal- en informatievaardigheid en

boeken naar een plek waar het vooral gaat om

aan het voorkomen en bestrijden van achter­

het vinden en verstrekken van informatie.

standen op dit gebied. >>

39

40


Wij kiezen daarbij voor zowel een curatieve als

De komende jaren zetten we in op intensieve

voorzieningen, de kinderopvang en het

dBoS uit met een aanbod voor het voortgezet

een preventieve inzet en werken daarbij van-

samenwerking met onze maatschappelijke

consultatie­bureau. Zo willen wij voorkomen

onderwijs.

uit een sluitende aanpak.

partners, gaan we allianties aan met nieuwe

dat kinderen met een taalachterstand aan de

partners en werken we aan een andere, effici-

basis­school beginnen.

Ons verdere streven is in 2019 een Taalhuis

Ons werk richt zich op alle leeftijden en alle

ëntere inzet van accommodaties. In antwoord

doelgroepen, wij zijn goed verspreid in het

op de vraag van de gemeenten gaan we een

Wij willen tot 2019 naar het landelijk

een Taalpunt ingericht te hebben. Hiermee le-

hele werkgebied aanwezig, de beschikbare

actiever doelgroepenbeleid voeren:

gemiddelde groeien met de deelname van

veren we onze bijdrage aan de bestrijding van

informatie is altijd voor iedereen toegankelijk

de inzet zal vooral zijn op jeugd (0-18 jaar) en

basisscholen aan het project De Bibliotheek op

laaggeletterdheid.

en wij voeren alle functies van het biblio-

op volwassenen met een achterstand op het

School (dBoS); landelijk neemt een derde van

theekwerk uit.

terrein van taal- en informatievaardigheid.

de basisscholen deel in dBoS. Ook breiden we

Wij koersen op het behoud van onze volwassen

Voor de leeftijdsgroep 0–18 jarigen streven

leden en een groei van het aantal jeugdleden.

we in alle gemeenten naar het formeren van

Ruime openingstijden van onze vestigingen

leesnetwerken en voor de leeftijdsgroep van

zijn onverminderd belangrijk. We stellen ons-

achttien jaar en ouder komt er een Taalhuis.

voor onze bibliotheek en in alle vestigingen

zelf nog actiever op om terugloop van leden en bezoekers te voorkomen en om nieuwe

Met de opening van biblio­theken op school

doelgroepen te bereiken, o.a. door onze zicht-

werken we aan een bredere spreiding van

baarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid

de fysieke bibliotheek in ons werkgebied en

verder te vergroten. We vernieuwen onze

tegelijker­tijd aan het bereiken van leerlingen

abonnementenstructuur en experimenteren

in het primair en voortgezet onderwijs (4-18

met nieuwe vormen van lidmaatschap.

jaar). Jongere kinderen (0-4 jaar) en hun ouders bereiken we via de voorschoolse

41

42


Programma Door de recente wettelijke veranderingen is het taken­pakket van de gemeenten uitgebreid met een verantwoordelijkheid in het sociaal domein. Daarnaast hebben de gemeenten, met het oog op de inwerkingtreding van de nieuwe bibliotheekwet, zich bezonnen op de subsidiëring van het bibliotheekwerk. Het subsidiebeleid krijgt een nieuwe vorm. Vanuit integrale beleids­ voering werken de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten aan het bereiken van hun beleidsdoelstellingen. Het bibliotheekwerk is in deze visie onderdeel van de inzet in het sociaal domein. De biblio-

De bibliotheek levert een bijdrage aan de be-

theek levert met haar activiteiten en expertise

leidsdoelstellingen van de gemeenten waar-

hieraan een bijdrage. Daarnaast wordt de educa-

mee de gemeenten willen bereiken dat alle

Maatschappelijk effect.

In het beleidskader zijn vervolgens deze

tieve taak van de bibliotheek verder uitgebreid.

inwoners zich kunnen ontplooien, participeren

1 Alle inwoners kunnen participeren in de

maatschappelijke effecten in concrete beleids­

De gemeenten geven sturing aan het werk van

en zich inzetten voor de gemeenschap waarin

de bibliotheek door middel van subsidiëring van

ze leven. In het beleidskader dat de gezamen­

deze activiteiten en beoordelen het werk van de

lijke gemeenten met ondersteuning van Stade

bibliotheek op basis van de resultaten die zij met

Advies hebben geformuleerd wordt dit ‘maat-

haar activiteiten behaalt.

schappelijk effect’ genoemd:

lokale samenleving 2 Alle inwoners kunnen zich ontwikkelen en ontplooien 3 Alle inwoners leveren een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de loka-

doelstellingen uitgewerkt. Door te werken aan deze doelen levert de bibliotheek een bijdrage aan het bereiken van de hierboven genoemde gewenste situatie. In schema ziet dit er als volgt uit: >>

le samenleving

43

44


Beleidsdoelstellingen.

De volgende stap in dit proces is het benoe-

De bibliotheek levert een bijdrage aan partici-

men van concrete beleidsresultaten. Deze

patie door:

vindt u in dit hoofdstuk. Daarnaast benoemen

1.1 Het signaleren en tegengaan van laag足

wij in dit hoofdstuk de activiteiten waarmee

geletterdheid 1.2 Het bevorderen van informatievaardigheid.

wij deze resultaten willen bereiken. In het uitvoeringsprogramma 2016 worden deze verder in detail uitgewerkt. Op basis van een productenboek maken wij vervolgens

De bibliotheek levert een bijdrage aan indivi-

per 足gemeente subsidieafspraken voor 2016.

duele ontplooiing en ontwikkeling door:

足Vatten we de doelen in essentie samen dan

2.1 Het bieden van laagdrempelige en objec-

richt het werk van de bibliotheek zich op het

tieve toegang tot (digitale) informatie

stimuleren van leesplezier en het bevorderen

2.2 Leesbevordering

van taal- en informatievaardigheid.

2.3 Het bevorderen van leesplezier. In de tekst hieronder leggen we uit op welke De bibliotheek levert een bijdrage aan leef-

wijze wij invulling aan deze opdracht geven.

baarheid en sociale cohesie door:

Daarbij noemen wij steeds de gewenste

3.1 Het bevorderen van ontmoeting en debat

beleids足resultaten. >>

3.2 Het bevorderen van vrijwillige inzet in de lokale samenleving 3.3 Inwoners in contact te brengen met kunst en cultuur.

45

46


Leesplezier.

tegemoet komen. De bibliotheek moet een

boeken uit onze collectie lenen en vice versa.

Van oudsher is het de taak van de openbare

levendige, bruisende plek zijn. Hoewel lande-

En voor mensen die minder mobiel zijn bezor-

bibliotheek om het leesplezier van jeugdigen

lijke trends dalende bezoekcijfers laten zien is

gen wij boeken aan huis. De ‘vakantiebieb’ is

en volwassenen te vergroten. Daartoe waren

het ons streven het aantal bezoeken aan onze

een nieuw aanbod van de bibliotheek; het is

er kasten vol met boeken waar lezers een keuze

vestigingen gelijk te houden.

een app waarmee leden en niet-leden in de

uit konden maken. Maar leesplezier staat onder

­zomervakantie gratis toegang hebben tot een

druk. Uit wetenschappelijk onderzoek (CBS, OCW

selectie recente e-books. Hierin zit ook een

in Cijfers) komt al jaren naar voren dat men-

mooi aanbod van jeugdboeken.

sen steeds minder lezen. We zullen dus andere wegen moeten bewandelen dan het simpel­

Onze vestigingen zijn ingericht volgens de

weg aanbieden van een uitgebreide collectie

zogenaamde retailformule: een smallere

informatiedragers om mensen aan het lezen te

collectie, die vooral gericht is op grote klant-

krijgen.

groepen.

Toch blijft het een belangrijke taak van de

De bibliotheek stelt jaarlijks een collectieprofiel

bibliotheek ervoor te zorgen dat alle inwo-

op voor het aanschaffen en het saneren van

ners van ons werkgebied onbelemmerde

Met de introductie van de Nationale Bibliotheek-

media op basis van wensen en behoeftes. Met

en onafhankelijke toegang tot de collectie

pas in 2016 is de toegang tot de gehele dienst­

behulp van cijfermateriaal over recent leen­

hebben en tot alle (digitale) informatie, van-

verlening van alle bibliotheken voor alle Neder-

gedrag van media wordt het collectieprofiel vast-

uit de gedachte dat zij zich in alle vrijheid

landers gegarandeerd.

gesteld. Daarbij kunnen we een verschil maken tussen fysiek lenen en digitaal lenen. >>

moeten kunnen ontplooien en ontwikkelen. De bibliotheek moet daarom aan de lees- en

Nu al kunnen bij onze bibliotheek bibliotheek­

informatie­behoefte van de inwoners

leden uit andere gemeenten als ‘gastlener’

47

48


Het collectioneren wordt op provinciaal

geven, hun kennis van de taal vergroten en

足niveau uitgevoerd. Het collectioneren moet

voor de ouders willen we een voorbeeld zijn,

effici谷nt zijn: zowel op het niveau van de kos-

zodat zij zich makkelijker het voorlezen eigen

ten als de levering bij reserveringen wordt

kunnen maken. Daarnaast organiseren wij

verdere verbetering nagestreefd. Het is niet

literaire avonden en geven wij onderdak aan

noodzakelijk om over een uitputtende col-

lokale leeskringen. Om ook niet-gebruikers

lectie te beschikken; wanneer sprake is van

voor onze diensten te interesseren herzien

een goede ontsluiting en samenwerking met

wij onze abonnementenstructuur. Met alter足

andere bibliotheken, is het vooral van belang

natieve vormen van lidmaatschap komen wij

dat gereserveerde materialen de volgende dag

tegemoet aan veranderend leesgedrag en

aanwezig zijn.

aan de behoefte van lezers en gebruikers. Ons abonnement kent twee tarieven: een kosteloos

Andere activiteiten die wij aanbieden om het

abonnement voor jongeren tot 18 jaar en een

leesplezier en de leescultuur te stimuleren

betaald abonnement voor volwassenen.

zijn het organiseren van informatiebijeenkomsten, lezingen en debatten, het leveren

Naast het aanbod van een brede collectie en

voor jeugdigen en volwassenen. Het verbetert

van een bijdrage aan culturele activiteiten,

de activiteiten in het verlengde daarvan biedt

de cognitieve en emotionele ontwikkeling van

deelname aan de Nationale Voorleesdagen,

de biblio足theek al decennia leesbevorderende

kinderen en heeft een gunstige invloed op de

de Nationale Voorleeswedstrijd, de Nationale

activiteiten aan, waarmee zij mensen van alle

hechting van ouders en kinderen. >>

Boekenweek en de Kinderboekenweek.

leeftijden tot meer lezen wil bewegen.

Door aan kinderen (en hun ouders) voor te

Lezen, voorlezen en voorgelezen worden zijn

lezen willen we kinderen plezier in lezen

ontzettend belangrijk voor kinderen en ouders,

49

50


Tel mee met Taal.

in de kinderopvang’) en ‘de Bibliotheek op

In het recent gelanceerde Actieprogramma

School’ (dBoS), (samen ‘Kunst van Lezen’) is

‘Tel mee met Taal’ wordt het belang van lees-

een structurele aanpak van leesbevordering

plezier en leescultuur verbonden met het be-

ontwikkeld waarin bibliotheken, scholen,

lang van taal- en informatievaardigheid.

peuter­speelzalen, kinderopvang en ouders met elkaar samenwerken. Daarnaast krijgt

In het programma ‘Tel mee met Taal’ krijgt de

het programma ‘de Bibliotheek op School’ een

preventie en bestrijding van laaggeletterdheid

uitbreiding naar het voortgezet onderwijs.

hoge prioriteit. Gekozen wordt voor een nieu-

Het succesvolle Biebsearch gaat in dBoS op.

we aanpak in een netwerkstructuur waarin Taalakkoorden worden gesloten en Taalhuizen

In dit nieuwe actieprogramma is zowel aan-

en Taalpunten worden ingericht.

dacht voor het stimuleren van leesplezier en een leescultuur als voor de preventieve én

De programma’s ‘Taal voor het Leven’ en ’Kunst

curatieve aanpak van taal- en informatie­

van Lezen’ worden in het actieprogramma

vaardigheid. Wij zijn verheugd over de komst

voort­gezet. De afgelopen jaren is het landelijk

van dit programma. Wij gaan er graag mee

‘Actieplan Laaggeletterdheid’ door de Stichting

aan de slag.

Lezen en Schrijven uitgevoerd. In dit programma werd ingezet op het terugbrengen van het

Met ‘Boekstart’ hebben we 100% deelname in

aantal mensen in Nederland dat niet (goed)

ons werkgebied. Op dBoS gaan we sterker in-

kan lezen en schrijven.

zetten. Landelijk neemt ruim een derde van alle basisscholen deel aan het programma. In ons

Met de programma’s ‘Boekstart’ (en ‘Boekstart

51

werkgebied lopen wij hier nog mee achter. >>

52


Het is ons streven om de komende vier jaar

Taalvaardigheid.

Ook voor jongeren willen we ‘Makkelijk Lezen-

Uit verschillende wetenschappelijke onder­

naar het landelijk gemiddelde te groeien.

Om volwaardig aan de samenleving mee te

pleinen’ gaan inrichten. Ook de aanstelling van

zoeken weten we dat vrij lezen in verschillende

Vanzelfsprekend is dit mede afhankelijk van

kunnen doen moet je kunnen lezen en schrij-

lees- en mediaconsulenten in de bibliotheek

verschijningsvormen een positief effect heeft

de bereidheid van het onderwijs om deel te

ven. Geletterdheid is dus een cruciale vaardig-

en leescoördinatoren in het onderwijs, en

op de ontwikkeling van begrijpend lezen, spel-

nemen aan dit programma en hier ook

heid; de basis bovendien voor de ontwikkeling

het aanbod van o.a. wisselcollecties en (Top)

ling, schrijven, grammatica en woordenschat

financieel aan bij te dragen.

van andere vaardigheden. Het bestrijden en

groepsabonnementen voor scholen hebben de

(‘Meer lezen, beter in taal’, 2014). Waar het gaat

voorkomen van laaggeletterdheid heeft een

bedoeling bij te dragen aan de taalvaardigheid

om de bestrijding van laaggeletterdheid onder

hoge prioriteit bij beleidsmakers en overhe-

van jeugdigen. Het plaatsen van een actuele

volwassenen en het verzorgen van het aanbod

den. De bibliotheek wil hieraan een bijdrage

collectie dicht bij het kind bevordert het lees-

in het kader van het non-formele leren werken

leveren. In de wet is sinds 1 januari 2015 op-

plezier en daarmee de taalvaardigheid.

wij samen met andere (regionale) partners. >>

genomen dat de bibliotheken het onderwijs ondersteunen. De bibliotheek kan, omdat zij alle leeftijd- en doelgroepen kent en bedient, als geen ander de doorgaande leer- en leeslijn bewaken en vormgeven. Samen met de scholen en de voor- en buitenschoolse voorzien­ingen werken In elke gemeente is een leesbevorderings­

wij hieraan. Een andere activiteit die tot doel

netwerk voor het primair onderwijs actief.

heeft de taalvaardigheid te bevorderen, naast

De ambitie is in de komende jaren door te

de activiteiten in het kader van het actie­

groeien naar een leesnetwerk voor de doel-

programma ‘Tel mee met Taal’, is de inrichting

groep 0-18 jaar in elke gemeente.

van een ‘Makkelijk Lezenplein’ voor kinderen.

53

54


Wij nemen deel in het netwerk dat hiertoe

‘Taalhuis’ voor onze bibliotheek en willen we

regio­naal wordt geformeerd onder aanvoering

‘Taal­punten’ in alle vestigingen hebben. Op

van centrumgemeente Apeldoorn. Voor een

dit m ­ oment is er alleen in onze Nunspeetse

drietal doelgroepen worden activiteiten ont-

vestiging een Taalpunt ingericht. Een Taalhuis

en deelnemers en monitort de vooruit-

wikkeld: voor analfabeten, laaggeletterden en

is een dienstverleningsconcept dat aan een

gang van de deelnemers. >>

vrijwillige inburgeraars van boven de achttien.

zestal landelijke criteria voldoet. Overigens

• Een Taalhuis beschikt over voldoende opgeleide Taalvrijwilligers; • Een Taalhuis registreert zijn vrijwilligers

spreken we van een Taalpunt als niet aan alle Uit landelijk onderzoek weten we dat een­

zes criteria wordt voldaan.

derde van de mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, ondanks dat, tot het pu-

• Een Taalhuis start met een Taalsamen-

bliek van de bibliotheek behoort. Dit bete-

werking of Taalakkoord tussen gemeente,

kent dat de bibliotheek, als laagdrempelige

bibliotheek, taalaanbieders en toeleiders;

en niet-stigmatiserende organisatie, goede

• Een Taalhuis is een fysiek punt met (les/

kansen heeft om deze doelgroep te bereiken,

ontmoetings)ruimte, materialen en

te signaleren en door te verwijzen. Dit vereist

computers;

bijscholing van onze medewerkers.

• Een Taalhuis heeft het overzicht van het taalaanbod door gebruik te maken van bij-

In het Actieprogramma ‘Tel mee met Taal’

voorbeeld de Taalzoeker of de Educatieve

wordt de lokale netwerkaanpak van de be-

Kaart;

strijding van laaggeletterdheid, eerder ont-

• Een Taalhuis beschikt over tenminste één

wikkeld in de pilot ‘Taal voor het Leven’, nu

professional die inhoudelijk kan adviseren

uitgebreid naar heel Nederland. In het kader

en een vraagbaak kan zijn voor de vrij­

hiervan streven we naar de inrichting van een

willigers;

55

56


Informatievaardigheid. Om volwaardig aan de samenleving mee te

‘Mediawijsheid’ is een breed programma en

kunnen doen moet je niet alleen kunnen lezen

inmiddels een containerbegrip voor een reeks

en schrijven, maar moet je ook digitaal ge­

van activiteiten die de afgelopen jaren zijn ont-

letterd zijn: je moet de competentie hebben

wikkeld om jeugdigen en volwassenen kritisch

om om te kunnen gaan met nieuwe media en

en alert te leren omgaan met de sociale media,

om digitale informatie te verwerven en te ver-

smartphones en tablets.

werken. Naast taalvaardigheid is informatievaardigheid inmiddels een basisvaardigheid voor mensen geworden. Zo streeft het kabinet er bijvoorbeeld naar een (volledige) digitale overheid in 2017 te hebben gerealiseerd waarbij bedrijven en burgers alle zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Dit voornemen vereist echter digitaal zelfredzame burgers. Omdat er een toenemende kloof ontstaat tus-

De Raad voor Cultuur omschrijft mediawijs-

sen mensen die wél en mensen die niet mee

heid als “het geheel van kennis, vaardigheden

kunnen komen in het gebruik van informatie,

en mentaliteit waarmee burgers zich bewust,

nieuwe media en ICT, is er voor de bibliotheek

kritisch en actief kunnen bewegen in een

op het terrein van informatie-educatie een

complexe, veranderlijke en fundamenteel

belangrijke taak weggelegd.

gemedialiseerde wereld.” (2005) >>

57

58


Mediawijzer.net omschrijft mediawijsheid als:

Reflecteren op het eigen mediagebruik

Hulpplein’ is bedoeld voor mensen die nog niet

“De verzameling competenties die je nodig

Doelen realiseren met media.

goed met een computer overweg kunnen en ‘Klik en Tik’ is bedoeld voor mensen die willen

hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving.”

Voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen

oefenen met internet en niet voldoende taal-

biedt de bibliotheek producten en diensten aan

vaardig zijn.

Om mediawijsheid te kunnen meten heeft

op het terrein van informatievaardigheid en

Mediawijzer.net ook een ‘Competentiemodel

media­wijsheid. Sinds een aantal jaren hebben

Mediawijsheid’ ontworpen (2012).

wij daarvoor een mediacoach in dienst. Een

mede­werker die zich met alle activiteiten op het In dit model worden tien competenties ge-

terrein van mediawijsheid bezighoudt.

noemd met verschillende niveaus en taken, benoemd per leeftijdsgroep.

‘Biebsearch’ is de naam van een samen­ werkings­­project tussen het voortgezet onder-

• Inzicht hebben in medialisering van de

wijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de

samenleving

bibliotheek, waarmee leerlingen ondersteund

Begrijpen hoe media worden gemaakt

worden bij hun studie. Met Biebsearch bun-

Zien hoe media de werkelijkheid kleuren

delen de bibliotheek en het onderwijs de

• Apparaten, software en toepassingen gebruiken

krachten op het gebied van digitale en fysieke informatie, mediawijsheid en lezen.

Oriënteren binnen mediaomgevingen

Informatie vinden en verwerken

Voor volwassenen die willen leren omgaan

Content creëren

met de digitale overheid wordt het program-

Participeren in sociale netwerken

ma ‘Digisterker’ aangeboden. Het ‘Digitaal

59

60


Accommodatie en organisatie In elke gemeente beschikken wij over

kunnen voeren. Onze strategie is echter niet

een biblio­theekvestiging; in de gemeente

het maken van radicale keuzes. Radicale ­

Nunspeet zijn dat er twee, zowel in Nunspeet

keuzes in formatie en organisatie zouden

als in Elspeet. Daarnaast hebben we service-

forse frictiekosten met zich meebrengen. De

punten voor volwassenen ingericht in de wijk

afgelopen beleidsperiode zijn wij begonnen

Drielanden in Harderwijk. Ook in Speuld in de

met een geleidelijke verschuiving in de inzet

gemeente Ermelo zal een servicepunt worden

van middelen die aansluit op de vraag van de

ingericht. Steeds vaker realiseren we samen

subsidiegevers om ons werk anders te gaan

met scholen voor basis- en voortgezet onder-

inrichten. Veranderingen in formatie en orga-

wijs varianten van schoolbibliotheken.

nisatie voeren wij door op momenten dat dat opportuun is en op de meest efficiënte wijze

De vier gemeenten hebben aangegeven dat zij

kan worden uitgevoerd.

de biblio­theekvoorziening, met een zo volledig mogelijke collectie, in hun gemeente willen continueren. In de notitie van Acta Advies waarin de op-

De personeelsformatie van de bibliotheek zal

bibliotheekmedewerkers, heeft dit tot gevolg

dracht aan de bibliotheek is geformuleerd

de komende jaren niet toenemen. Wel veran-

dat minder (betaalde) medewerkers fysiek in

­lezen we dat de gemeenten van mening

dert de inhoud van ons werk. De medewerkers

de bibliotheek aanwezig zullen zijn. Door self-

zijn dat de bibliotheek “radicale keuzes”

in de front­office zullen steeds vaker buiten

service in de bibliotheek en de vestiging van

zal moeten maken in organisatiestructuur,

het gebouw te vinden zijn. Niet het gebouw,

de bibliotheek in accommodatie waarin we

­management, werkorganisatie en personeel

maar de functies van de bibliotheek staan

samengaan met andere functies hoeft dit niet

om de opdracht van de gemeenten goed uit te

voorop. Wanneer dBoS meer inzet vraagt van

ten koste te gaan van de openingstijden. >>

61

62


Goede communicatie over de aanwezigheid

coördinator; de afgelopen jaren zijn de func-

van professionele medewerkers aanwezig is

ties binnen de backoffice flink gewijzigd. Dat

heel belangrijk. Ook de inzet van vrijwilligers

heeft enerzijds te maken met een andere

in de rol van gastvrouw/heer is een over­

invulling van de functie van de bibliotheek,

weging.

anderzijds met het organiseren van activiteiten op centraal niveau.

De bibliotheek kent een platte organisatiestructuur. Er wordt gewerkt volgens het prin-

Een ondernemingsraad (OR), die eens per zes

cipe van Cultural Governance met een Raad

weken vergadert met de directeur-bestuurder,

van Toezicht en een directeur-bestuurder.

vertegenwoordigt de medewerkers. De OR heeft eens per jaar overleg met de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder vergaderen structureel vier keer per jaar;

Bibliotheekmedewerkers zijn servicegericht ­

daarnaast is het mogelijk dat extra vergade-

en weten op proactieve wijze een match te

ringen plaatsvinden. De leden van de Raad

ma­ken tussen de wensen van de klant en de

van Toezicht zijn benoemd op basis van

col­lectie. Alle medewerkers beschikken over

competenties en expertise zoals culturele,

het vereiste opleidings­niveau. Professio­

juridische, inhoudelijke en financiële kennis.

nalisering van de medewerkers is een voorwaarde voor certificering en komt jaarlijks

Naast de directeur-bestuurder werken binnen

terug in het scholingsplan. In het kader van

de stichting drie teamleiders, verdeeld over

verdere professionalisering van de organisa-

de locaties Ermelo en Putten, Nunspeet en

tie kiezen we voor een flexibele inzet van

Elspeet en Harderwijk. De backoffice kent één

ons personeel. >>

63

64


De leeftijdsopbouw en de geringe uitstroom

Onze communicatie richt zich op de promotie

Met diverse partners werken wij intensief

van medewerkers maakt dat verjonging van

van bibliotheekproducten en -diensten dicht

samen. De samenwerking kent vele doelen en

het personeels­bestand lastig is. Toch blijft dit

bij de mensen. We sluiten aan bij landelijke en

vele vormen. Wij nemen bij voorkeur diensten

een streven.

provinciale promotionele acties. De externe

van bedrijven in de regio af. Naast een kosten-

lokale communicatie is gericht op (potentiële)

besparing betekent dit voor beide partijen een

Wij hebben de personeels- en salaris­admini­

klanten in de regio Noordwest Veluwe, onze

win-win-situatie als er samen­gewerkt wordt

stratie en de financiële administratie onder-

subsidiegevers en samenwerkingspartners.

aan gemeenschappelijke doelen.

gebracht bij Shared Library Service (SLS) in

Twee keer per jaar geven we een programma-

Zaltbommel. Via deze organisatie huren we

boekje uit.

tevens een P&O adviseur en een controller in.

Met boekhandel Bruna bijvoorbeeld worden samen lezingen en andere evenementen

De automatisering wordt verzorgd door

Wij hebben in onze bibliotheek een ac-

georganiseerd waar elke partij zijn exper­

de RijnbrinkGroep: de provinciale service­

tief vrijwilligersbeleid. In de beleidsnotitie

tise inbrengt. Ook wordt samengewerkt met

organisatie voor bibliotheken in Gelderland

‘Vrijwilligers­beleid’ (februari 2012) gaan we

maatschappelijke organisaties als ZorgDat en

en Overijssel.

in op de rol en positie van vrijwilligers in onze

Stichting Welzijn Ouderen.

organi­satie. Wij breiden ons vrijwilligers­ beleid uit met het aanbieden van plekken voor

In gemeenten Nunspeet en Putten maakt

maatschappelijke stages, of voor mensen met

de bibliotheek deel uit van het lokale cultu-

een uitkering. Wij gaan na op welke wijze wij

rele platform. Binnen dit platform worden

aan de reïntegratie van mensen met een af-

eve­nementen afgestemd, wordt kennis uit­

stand tot de arbeidsmarkt kunnen bijdragen.

gewisseld en een bijdrage geleverd aan het

Voorwaarde hierbij is dat deskundige begelei-

lokale cultuurbeleid.

ding van deze mensen kan worden gegaran-

deerd.

65

66


Budget Aan de begroting voor 2016 koppelen wij een

meer dan in de andere: de bezuiniging was

productenboek waarin de prijzen per product

het grootst in de gemeente Harderwijk. Het

worden opgenomen. Zo wordt inzichtelijk ge-

subsidiebedrag per inwoner is in Harderwijk

maakt wat onze dienstverlening kost en kun-

€ 6,- lager dan in de overige gemeenten. Dat

nen gemeenten afzonderlijk bepalen van w ­ elke

heeft gevolgen voor de dienstverlening: in

dienstverlening zij gebruik willen m ­ aken.

Harderwijk is de collectie relatief klein. In ­Harderwijk is de subsidie per inwoner € 14,-.

Voor de subsidie die wij nu ontvangen kunnen

In de overige gemeenten ligt dat rond de ­

wij de dienstverlening als basisbibliotheek

€ 20,-, terwijl landelijk het niveau op een ge-

blijven verzorgen en voldoen aan de eisen

middelde subsidie van € 28,- per inwoner ligt.

van certificering. Aan nieuwe producten en diensten, zoals het aanbieden van activitei­

Onze begroting is zo opgesteld dat de uitga-

ten in het kader van de bestrijding van laag­

ven en de inkomsten per gemeente geschei-

geletterdheid, is een prijs verbonden. In

den blijven. Middelen kunnen daar ingezet

het productenboek is aangegeven wat onze

worden waar ook de ontvangsten zijn.

dienstverlening op onderdelen kost. Zo is

steeds meer aan op het verwerven van andere

boeken verkopen maar is geen boek­winkel.

voor iedereen inzichtelijk wat de kosten zijn

Ondernemerschap.

inkomsten. Helaas zijn bibliotheken daarin

Wij streven dit ook niet na. Eén van de ‘unique

en kunnen op basis van een zorgvuldige af-

De bibliotheek anno 2015 is een maatschap-

beperkt, meer nog dan andere culturele onder­

sellingpoints’ van de bibliotheek is nu juist

weging keuzes in onze producten worden

pelijk ondernemer met een eigen verant­

nemers zoals musea. Een bibliotheek kan wel

dat je er niet iets hoeft te consumeren of te

gemaakt.

woordelijkheid ten aanzien van haar bedrijfs-

inkomsten halen uit een bibliotheekcafé, maar

kopen, in de bibliotheek ‘moet’ je even niks.

voering. Hoewel gemiddeld driekwart van de

is geen horecaondernemer en mag ten aanzien

Ook dat is de ont-moetings­functie van de

De gemeentelijke subsidie is de afgelopen

inkomsten van een bibliotheek bestaat uit

van de horeca geen concurrentie­positie in­

biblio­theek. >>

jaren sterk verminderd. In de ene gemeente

gemeentelijke subsidie, dringen gemeenten

nemen. Een bibliotheek mag wel afgeschreven

67

68


Toch zijn er manieren denkbaar om meer in-

begrotingsonderdelen dan vanuit de post

komsten uit andere bronnen dan die van de

Cultuur. Door de inzet in het sociaal domein

gemeentelijke overheid aan te boren. Lokale

en op het gebied van onderwijs (passend

ondernemers zijn op zoek naar maatschappe-

­onderwijs, volwasseneneducatie) ligt dit

lijke doelen waarmee ze zich kunnen associë-

ook voor de hand. Van gemeenten vraagt

ren en profileren. Inkomsten uit sponsoring en

dit ­integrale beleidsvoering: ambtelijke ont­

fondsenwerving kunnen nog groeien. Ook met

schotting en collegiaal bestuur.

acties en andere eenmalige activiteiten zijn

inkomsten te genereren. Ondernemerschap vereist niet alleen nieuw initiatief van de bibliotheek. Ook van de kant van de subsidiegever is bereidheid en flexibiliteit nodig. Meer ruimte binnen de subsidievoorwaarden om eigen inkomsten te ver­werven en te investeren en te mogen reser­ veren. Een andere inzet van accommodatie kan nodig zijn om tot een betere bedrijfs­ voering te komen. Een tweede voorwaarde voor ondernemerschap is de aanspraak door de bibliotheek op budgetten vanuit andere gemeentelijke

69

70


Monitoring en evaluatie Om de resultaten van ons werk te kunnen

De uitkomsten van het onderzoek gebrui-

De Bibliotheekmonitor, een landelijk onder-

‘Meten maatschappelijke opbrengst’ is een

meten en beoordelen is het nodig dat we een

ken ­we om de komende jaren onze dienst­

zoek van de bibliotheeksector dat eerder door

promotieonderzoek naar de maatschappelijke

aantal meetinstrumenten inzetten of ont-

verlening nog verder te verbeteren.

het SIOB werd uitgevoerd en nu door de KB,

opbrengst van bibliotheekwerk. Daarnaast is

bevat veel nuttige informatie over het biblio-

er een monitor ‘Maatschappelijke functies’

wikkelen. Informatie over onze leden verkrijgen we uit ons panelonderzoek. Sinds 2014

Ook voeren we een structurele vorm van

theekwerk, zoals het aanbod, het bereik en

in ontwikkeling. In het kader van het Actie­

­werken­we met een klantenpanel. Het panel

klanten­onderzoek in. Sinds 2015 nemen

het gebruik van de bibliotheek. Ook worden

programma ‘Tel mee met Taal’ wordt een

verschaft ons waardevolle informatie over

we deel aan Biebpanel, het landelijk online

er gegevens omtrent de bedrijfsvoering van

­monitor ontwikkeld om de vorder­ingen op ­het

onze dienstverlening en producten.

klantenonderzoek dat speciaal voor de biblio-

bibliotheken verzameld.

gebied van de bestrijding van laaggeletterd-

theekbranche is ontwikkeld. Biebpanel levert

heid te kunnen meten. >>

ons niet alleen vier keer per jaar actuele informatie over onze eigen leden, maar voorziet ons tevens van benchmark-gegevens. Inmiddels doen 91 bibliotheken mee aan BiebPanel. Met ruim dertigduizend leden is het één van de grootste klantenpanels van Nederland. Om niet-leden en niet-bezoekers van de bibliotheek te kunnen ondervragen is bevolkings­onderzoek nodig. De mogelijk­ In 2014 hebben we een klanttevredenheids-

heden hiervan gaan we na. Daarnaast is er

onderzoek laten uitvoeren door Cubiss. Uit

landelijk onderzoek dat we gebruiken om

dit onderzoek blijkt dat klanten over het alge-

onze prestaties te evalueren.

meen erg tevreden zijn over onze bibliotheek.

71

72


Het Bibliotheek Onderzoeksplatform is de

ook omdat de toets een belangrijk meet­

centrale plek voor bibliotheekonderzoek, sinds

instrument is voor de kwaliteit van ons werk.

2015 ondergebracht bij de KB. In 2016 beoor-

De zelfevaluatie die wij in dit kader eens in de

delen we per activiteit welke data beschikbaar

vier jaar uitvoeren levert waardevolle infor-

en nodig zijn om deze goed te kunnen moni­

matie over onze organisatie en activiteiten.

toren en evalueren. Per (nieuwe) activiteit starten we met een nulmeting.

De audit is voor ons een belangrijk meet­ instrument voor de kwaliteit van ons werk ­

Waar goede meetinstrumenten ontbreken

en geeft aanwijzingen voor verdere verbete-

werken we aan de ontwikkeling ervan. Zo vra-

ringen. Wij vinden het belangrijk gecertifi-

gen de gemeenten een overzicht van de stand

ceerd te zijn. De gemeenten stellen dit ook

van zaken van trajecten in de bestrijding van

als voorwaarde voor subsidiëring van de

laaggeletterdheid die worden aangeboden.

bibliotheek.

Wij zullen hierover rapporteren. Graag laten wij zien waar we staan en wat Certificering. ‘Zichtbare waarde’ is de titel van de hand-

onze ambities zijn.

leiding voor de certificering van openbare bibliotheken, opgesteld door de Stichting ­Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB). Wij vinden het belangrijk om een gecertificeerde bibliotheek te zijn. Niet alleen omdat wij in het landelijk stelsel deelnemen, maar

73

74


Gebruikte bronnen Strategisch Beleidsplan 2016-2019 • Actieprogramma Tel mee met Taal / brief aan de Tweede kamer, Ministerie OC&W. 2015 • Beter leren door informatievaardigheden: In-

• De digitale overheid en de bibliotheek : e-paper / VOB. - 2015 • De economische waarde en impact van bibliotheken. Onderzoek Maatschappelijk

formatievaardigheden als basisvaardigheid in

rendement gemeten / Marjolein Oomes. In

het vmbo / Denise Bontje en Frank Studulski.

Bibliotheekblad no. 5, 2015

- SIOB.- 2013 • Bibliotheek van de Toekomst : knooppunt

• De transitie van educatie naar het sociaal domein. Een handreiking voor gemeenten /

voor kennis, contact en cultuur / Rapport

VNG i.s.m. St. Lezen en Schrijven en Steun-

Commissie Cohen. - SIOB.- 2014

punt VE - 2014

• Branchestrategie 2012 - 2016. VOB • De bibliotheek… en basisvaardigheden in het sociaal domein. Gelders Bibliotheeknetwerk 2015 • De Bibliotheek levert waarde : strategie 2012 -2016 / Vereniging van Openbare Biblio­ theken. - 2012 • De Bibliotheek op School : Werkdocument / Bibliotheek Noordwest Veluwe. - 2015 • De Bibliotheek op School. Beter leren door informatievaardigheden. Informatievaardigheden als basisvaardigheid in het VMBO /

• DURF : speciale editie: Meten Maatschappelijke Opbrengst / Cubiss.- 2015 • E ducatie = Participatie, Nota volwasseneneducatie 2013 - 2016 van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde • Eens een lezer, altijd een lezer / Thomas van Dalen - 2015 • Evaluatie programma Kunst van Lezen : eindrapport / KWINK Rebel groep . - 2015 • Feiten en cijfers geletterdheid. St. Lezen en schrijven - 2013 >>

Sardes i.o.v. SIOB - 2013

75

76


• Gebruikersonderzoek binnen bibliotheken. Naar samenhang en afstemming binnen de bibliotheekbranche / SIOB. - 2014 • Grijp de kansen van de nieuwe bibliotheek-

• Klantenpanel verslag 25 november 2014 / BNWV. - 2014 • L aaggeletterdheid in kaart / Marieke Buisman en Willem Houtkoop. - ECBO. - 2014

wet : uitleg bij de Wet stelsel openbare

• Lezen in beeld : Monitor de Bibliotheek op

bibliotheekvoorzieningen / Vereniging

School : rapportage van de meting najaar

Openbare Bibliotheken. - 2015

2014 Bibliotheek Noordwest Veluwe. - 2015

• Handreiking lokaal bibliotheekbeleid. VNG 2015 • Handreiking Budgetsubsidiëring basis­ bibliotheken / VNG. - 2006 • Inspiratiedocument Laaggeletterdheid / Cubiss. – 2015 • Inventarisatie aanpak op het gebied van basisvaardigheden en het sociaal domein in de Gelderse bibliotheken 2015 / Gelders Bibliotheeknetwerk. - 2015 • Jaarplan 2015 / Bibliotheek Noordwest Veluwe. - 2014 • Jaarverslag 2014 / Bibliotheek Noordwest Veluwe. - 2015 • Klantonderzoek Bibliotheek Noordwest

• Lezen meten: een basis voor beleid. Monitor de Bibliotheek op School; meting 2012-2013, Sardes - 2013

• Monitor Jeugd en media 2015. St. Kennisnet 2015 • Monitor Klik & Tik in bibliotheken: 20122013 / door Next Value research in opdracht van SIOB / 2013 • Notitie opdracht openbaar bibliotheekwerk in de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet

• PIAAC 2012 : de belangrijkste resultaten / Marieke Buisman e.a. .- Expertisecentrum Beroepsonderwijs. - 2013 • Rapportage BiebPanel “Ontmoetings- en verblijfsfunctie” / ProBiblio. - 2015 • Rapportage Onderzoek Tevredenheid Primair Onderwijs / ProBiblio. - 2013 >>

en Putten / Hans Veen. - Acta. - 2014 • Palet van de non-formele educatie in Nederland. CINOP / RUG 2008

• Mediawijsheid. Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid / Nederlands Jeugd­ instituut en VNG - 2013 • Meer Lezen Beter in Taal / Kunst van Lezen. 4e druk. - 2014 • Meer mogelijkheden : De transitie van educatie naar het sociaal domein: Een Handreiking voor gemeenten / VNG, ism Stichting Lezen & Schrijven en Steunpunt VE. - 2014 •M  onitor bestrijding laaggeletterdheid door bibliotheken. Eindrapportage 2013 / Kasperkovitz i.o.v. SIOB - 2014

Veluwe 2014 / Cubiss. - 2014

77

78


• Regionaal Educatieplan Lzeen en shicrejvn

• Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op

is neit voor iereeden vezlafneksprend.

het gebied van demografie, economie, media

Arbeids­marktregio Stedendriehoek en

en informatie binen het sociaal-culturele do-

Noord ­Veluwe, 2015

mein / SIOB.- 2014

• Samenwerken aan laaggeletterdheid :

•Z  elfevaluatie in het kader van de 3e ronde

de Biblio­theek als verbindende schakel /

Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken

SIOB. - 2013

2014 - 2017 / Bibliotheek Noordwest Veluwe.

• Slim samenwerken loont : Uitbreiden en versnellen / Taal voor het Leven. - 2015 • Sturen op maatschappelijke effecten. Hand­ reiking voor ambtelijke professionals / Partners + Pröpper i.o.v. Ministerie van BZK en VNG - 2013 • Subsidiebeleid openbare bibliotheken. Een handreiking voor gemeenten / VNG 2011

- 2014 •h  ttp://www.ocwincijfers.nl/cultuur-media/ inhoud/bibliotheken •h  ttp://mediawijzer.net

• Colofon Auteur:

Mireille Kassels

Tekstredactie: Matine van der Haar,

• Subsidienota gemeente Nunspeet - 2013

Jan Hoogenberg,

• Taal als basis voor maatschappelijke

Bas van Houwelingen en

participatie / VOB & SIOB - 2015 • Taal voor het leven: 3 transities en 1 Taalpunt / Jansen en Wolschrijn - 2014

Linda Mulder Foto’s:

Ursula Fotografie

Vormgeving: fresh focus Druk: Graphic Minds Uitgegeven door Bibliotheek Noordwest Veluwe, Harderwijk, december 2015/ januari 2016

79

Bibliotheek Noordwest Veluwe Strategisch Beleidsplan 2016-2019


Volop in beweging - Beleidsplan 2016-2019  
Volop in beweging - Beleidsplan 2016-2019  
Advertisement