Page 1

Jaarverslag 2012

Voorwoord In dit jaarverslag treft u de hoogtepunten van 2012 aan. Een jaar dat in het teken stond van behoud certificering, met de audit in december, huisvestingsplannen en spreidingsbeleid, presentaties van en gesprekken over de mogelijkheden van de Bibliotheek Op School, het collectiebeleid, BicatWise, de aansluiting op bibliotheek.nl, het project levende monumenten en de fusie met Bibliotheek Nieuwerkerk aan den IJssel. In 2012 is zowel een medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden als een klanttevredenheidsonderzoek. In de jaarrekening 2012 vindt u het financieel en bestuurlijk jaarverslag. De enorme hoeveelheid activiteiten voor jong en oud en daarmee de dienstverlening aan onze klanten is mede mogelijk door de grote inzet van de medewerkers. Het bestuur bedankt de medewerkers voor hun inzet en hoopt dat dit ook in 2013 met zoveel enthousiasme gecontinueerd zal worden.

Huisvesting en spreidingsbeleid In de vier gemeenten in het werkgebied van de bibliotheek staat het accommodatiebeleid en daarmee de huisvesting van de bibliotheekvestigingen hoog op de agenda. Dit met als doel te bezuinigen op huisvestingslasten. Met het spreidingsbeleid van de Bibliotheek De Groene Venen wordt gestreefd naar een fijnmazig netwerk van dienstverlening, laagdrempelig en toegankelijk en zo dicht mogelijk bij haar (potentiele) gebruikers en daar waar mogelijk en wenselijk in samenwerking met andere culturele- en educatieve partners. Hierbij zal optimaal gebruik gemaakt worden van de technische mogelijkheden. Bodegraven-Reeuwijk In 2012 zijn de plannen voor de nieuwbouw van de bibliotheek in Bodegraven in het plan Evertshuis, KCC en bibliotheek door de raad goedgekeurd. In januari 2013 is de bibliotheek verhuisd naar een tijdelijke locatie zodat op de huidige locatie nieuwbouw gerealiseerd zal kunnen worden. De opening van het nieuwe cultureel centrum staat voor begin 2014 gepland. In het kader van de scenario’s bibliotheekbeleid Bodegraven-Reeuwijk is een locatie onderzoek gedaan voor het realiseren van servicepunten in Reeuwijk-Brug en in Waarder. De vestiging Reeuwijk zal in 2014 verhuizen naar de MFA de Oude Tol. Indien het financieel haalbaar is zal in 2013 in Waarder een Bibliotheek Op School met functie voor de kernen Waarder en Driebruggen in de Prins Willem Alexanderschool worden gerealiseerd. Daarnaast zijn de plannen voor de Bibliotheek Op School in de kernen van Bodegraven – Reeuwijk uitgewerkt en aan het onderwijs gepresenteerd.


Jaarverslag 2012 Waddinxveen Op 10 november 2012 is de eerste paal van het nieuwe winkelcentrum geslagen. Daarmee is ook de realisatie van de bibliotheek in het winkelcentrum dichterbij gekomen. In 2012 zijn de eerste gesprekken voor een bruisend cultureel centrum, waarin ook de bibliotheek opgenomen zal zijn, gevoerd. In 2013 zal dit leiden tot een concreet ondernemersplan inclusief een dekkingsvoorstel en een inrichtingsplan. De verwachting is dat de nieuwbouw begin 2015 in gebruik genomen zal worden. De bibliotheek werkt hierbij nauw samen met Stichting Vonk. Boskoop Op verzoek van de gemeenteraad van Boskoop heeft de bibliotheek haar visie op de toekomst gepresenteerd. Om het bibliotheekwerk in de kern Boskoop zo goed mogelijk te verankeren en te borgen formuleert de bibliotheek samen met de gemeente begin 2013 onder leiding van een adviesbureau een nieuwe visie en worden toekomstscenario’s beschreven en aan de raad gepresenteerd. Uiteindelijk zal bekeken worden welke vorm van huisvesting het best past bij het gekozen scenario. Zuidplas De vestiging Moordrecht zal begin 2015 verhuizen naar de nieuw te bouwen Brede School. In 2012 is de bibliotheek betrokken bij de bestaande bouwplannen. In 2013 wordt met de bouw gestart en zal de intensievere samenwerking tussen de bibliotheek en de scholen en de dorpshuisfunctie die in de brede school gerealiseerd zal worden gestalte krijgen. In 2013 zal vestiging Zevenhuizen verhuizen naar Dorpshuis Swanla. In 2012 zijn hiervoor de eerste plannen besproken. In zowel Moordrecht als Zevenhuizen is maximaal 100 m2 voor de servicepunten beschikbaar. Door optimaal in te zetten op multifunctioneel gebruik van overige ruimten zal de bibliotheekfunctie in nauwe samenwerking met andere partners worden uitgevoerd. Uiterlijk in 2015 zal een servicepunt in Moerkapelle worden gerealiseerd in de nieuw te bouwen Brede School. Hiermee zal uiterlijk in 2015 de bibliobushalte in Moerkapelle komen te vervallen.

Organisatie en bedrijfsvoering Cultural Governance scan In december 2012 heeft het bestuur een cultural Governance scan uitgevoerd. Met de resultaten van deze scan is een verbeterplan opgesteld. Fusie In 2012 zijn de concept fusiestukken opgesteld en is de visie voor het bibliotheekwerk in de gemeente Zuidplas geformuleerd en met de portefeuillehouder besproken. In 2013 zal de fusie een feit zijn en zal de Bibliotheek De Groene Venen het bibliotheekwerk in de gehele gemeente Zuidplas realiseren.


Jaarverslag 2012 Provinciale samenwerking Veel bibliotheekvoorzieningen in dorpen en stadswijken staan vanwege gemeentelijke bezuinigingen onder druk. In 2012 heeft ProBiblio in dit kader een project ‘spreiding en bereik’ geleid. In dit project hebben Noord- en ZuidHollandse bibliotheken samengewerkt. Dit heeft een pakket aan aanbevelingen en praktijkvoorbeelden opgeleverd ten aanzien van kostenefficiënte decentrale bibliotheekvoorzieningen. Bibliotheek De Groene Venen heeft aan dit co-creatie project een bijdrage geleverd.

Marketing en communicatie Marketingacties zijn dit jaar uitgevoerd in samenwerking met de Bibliotheken Gouda en Krimpenerwaard. Er was in 2012 veel aandacht voor ledenbehoud, bijvoorbeeld door een actie voor trouwe jeugdleden rond de film ‘Koning van Katoren, Nederland Leest en een telemarketingactie tijdens de Boekenweek. De bibliotheek heeft zich aangesloten bij ‘Voordeel met je Biebpas’: bibliotheekleden kunnen bij allerlei organisaties en activiteiten op vertoon van de bibliotheekpas korting krijgen. Plaatselijke afspraken hierover zijn gemaakt met het Evertshuis. Dit jaar verschenen voor het eerst de digitale nieuwsbrief voor leerkrachten in het primair onderwijs en de Kids Nieuws!, de digitale nieuwsbrief voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 587 leden maken inmiddels gebruik van de App De Bibliotheek, een reserveeren verlengapp voor smartphones. Om interactie met de klant te realiseren is een social media beleid geschreven. De bibliotheek is sinds dit jaar actief op Facebook en Twitter. Ook schrijven medewerkers en klanten regelmatig een blog.

Kwaliteitszorg In december vond de vierjaarlijkse audit plaats ten behoeve van de certificering. Er is sinds de vorige audit een enorme kwaliteitslag gemaakt, waardoor de bibliotheek ook nu aan de (strengere) kwaliteitseisen voldoet. Het certificaat is dan ook officieel verleend in januari. Over twee jaar is een interne audit gepland, om zo de verbetering van de kwaliteit te borgen. In 2012 is zowel een klanttevredenheid– als een medewerkertevredenheidonderzoek gehouden. Klanten van de bibliotheek beoordelen de bibliotheekvestigingen gemiddeld met een 7,9. Het klanttevredenheidsonderzoek levert waardevolle informatie o.a. over de dienstverlening, de huisvesting, de openingstijden, de collectie, prijs-kwaliteitverhoudingen en het personeel. De uitkomsten van het medewerkertevredenheidonderzoek zullen in 2013 door een MTO verbeterteam bestaande uit medewerkers worden verwerkt in een verbeterplan.

www.bibliotheekdegroenevenen.nl


Jaarverslag 2012 Personeel De Bibliotheek heeft 31 medewerkers in dienst (16,5 fte) en er zijn 64 vrijwillige medewerkers bij de dienstverlening betrokken. In 2012 is 1 tijdelijk contract niet verlengd en hebben 3 medewerkers ontslag aangevraagd. EĂŠn vacature is op tijdelijk basis extern ingevuld, de tweede vacature zal in 2013 worden ingevuld. Het verzuimpercentage over 2012 was 3,77 %. Gelukkig kon de langdurige zieke medewerker na een re-integratie traject, met ingang van 1 december weer volledig aan het werk. Deskundigheidsbevordering In 2012 is tenminste 3 % van het bruto loon besteed aan deskundigheidsbevordering. Naast de jaarlijks terugkerende BHV trainingen, zijn o.a. trainingen gevolgd op het gebied van cultureel ondernemerschap, strategisch netwerken, BicatWise, schrijven voor sociale media en de Bibliotheek op School. Een nieuwe medewerker heeft de opleiding FrontOffice Medewerker Bibliotheken gevolgd. Daarnaast hebben diverse medewerkers voor hun specialisme specifieke kenniscirkels, workshops en bijeenkomsten bijgewoond.

Ondernemingraad In 2012 zijn 6 overlegvergaderingen tussen ondernemingsraad en directeur gehouden. Besproken onderwerpen zijn o.a. de fusie, (tijdelijke) huisvesting, het arbobeleid en de regeling ongewenst gedrag. De OR heeft conform de WOR een eigen jaarverslag uitgebracht.

Producten en diensten Collectiebeleid 2013-2015 De collectie vormt de basis voor het uitoefenen van de vijf kernfuncties van de bibliotheek. Zij biedt haar klanten een kwalitatief goede, gevarieerde en aantrekkelijke collectie. Deze bestaat uit de fysieke collectie (boeken, audiovisuele media, kranten, tijdschriften, naslagmaterialen), digitale informatie die in de bibliotheek aanwezig is en de toegang tot collecties en content/informatie elders, zowel fysiek als digitaal. In de periode 2013-2015 wordt de collectie nog beter afgestemd op de behoeften van klanten op basis van klant- en marktonderzoek. Uitgangspunten zijn een goede balans tussen vraag en aanbod enerzijds en een verbreding en verdieping van de collectie voor een zo groot mogelijk publiek anderzijds. Concreet betekent dit dat de drie vestigingen in Moordrecht, Reeuwijk en Zevenhuizen worden gewijzigd in servicepunten. Servicepunten komen er ook in Waarder en Moerkapelle. In deze servicepunten wordt de collectie volledig afgestemd op de vraag van de doelgroepen. In de servicebibliotheken Bodegraven, Boskoop en Waddinxveen zal daarnaast (in de collectie) aandacht zijn voor een verdieping van de collectie. Bij gemeenten bestaat de uitdrukkelijke wens in alle kernen bibliotheekdienstverlening te handhaven. Om te voorkomen dat bezuinigingen in de ene gemeente een negatieve invloed hebben op de totale collectie is een vast bedrag per inwoner voor collectievorming uitgangspunt.


Jaarverslag 2012

Routecollecties De gehele collectie staat in vestigingen, servicepunten en scholen en kan variëren van een kleine collectie (Waarder) tot zeer groot (Waddinxveen). Om de collectie aantrekkelijk en actueel te houden met voldoende keuzemogelijkheid voor de klanten rouleert een gedeelte van de collectie over de verschillende locaties. Deze routecollecties worden samengesteld uit een budget dat per collectieonderdeel wordt vastgesteld. Afhankelijk van de grootte van de locatie wordt bijgedragen aan dit budget. Hierdoor kan de bibliotheek een gevarieerde collectie bieden die effectief wordt gebruikt. Er wordt zo efficiënt omgegaan met het beschikbare budget en de uitleenfrequentie wordt verhoogd. Ook is het mogelijk zo de dienstverlening op minder vierkante meters op peil te houden.

Mediawijsheid De bibliotheek ziet voor zichzelf een belangrijke taak op het gebied van mediawijsheid. Mediawijsheid is het vermogen om kritisch en verantwoord om te gaan met internet en media-uitingen in het algemeen. In 2012 is de bibliotheek als één van de eerste bibliotheken gestart met het geven van de cursus 7Dingen: in 7 stappen wegwijs op Web 2.0. In deze cursus worden de cursisten vertrouwd gemaakt met sociale media en andere uitingen op het web. Hiernaast worden workshops op het gebied van social media gegeven. Tijdens de Week van de Mediawijsheid in november 2012 hebben de basisscholen de mogelijkheid gehad deel te nemen aan het programma MediaMasters, een spel waarin de leerlingen van de groepen 7 en 8 de mogelijkheden en risico’s leren kennen van de verschillende media. Verder zijn er tijdens deze week lezingen gegeven voor ouders over sociale media in de opvoeding. Laaggeletterdheid “Geletterdheid is een randvoorwaarde voor een gezonde, veerkrachtige, welvarende en duurzame samenleving waarin alle burgers actief deelnemen.” Dit is de visie van Stichting Lezen & Schrijven, een visie die de bibliotheek onderschrijft. In Nederland kunnen 1,5 miljoen mensen onvoldoende lezen en schrijven en dit aantal neemt niet af doordat een kwart van de leerlingen de basisschool verlaat met een taalachterstand van twee jaar. De bestrijding van laaggeletterdheid begint bij het voorkomen van een taalachterstand. Leesbevordering is dan ook een belangrijke taak waar de bibliotheek zich mee bezig houdt. Als baby kun je al in de bibliotheek terecht. Er zijn materialen voor alle leeftijdsgroepen om het lezen te bevorderen. De bibliotheek werkt samen met voorschoolse organisaties, het primair en voortgezet onderwijs en biedt programma’s aan om het lezen te bevorderen. Ook voor volwassen laaggeletterden zijn er speciale materialen opgenomen in de collectie. Tijdens de Week van de Alfabetisering is er extra aandacht besteed aan het probleem van laaggeletterheid en de mogelijkheden die de bibliotheek biedt voor deze groep. Voor taalgroepen is een speciale pas ontwikkeld, zodat cursisten zonder extra kosten gebruik kunnen maken van de materialen die beschikbaar zijn.


Jaarverslag 2012 Project ‘Levende Monumenten’ op 8 september 2012 De Bibliotheek De Groene Venen heeft in samenwerking met de bibliotheek Krimpenerwaard en de bibliotheek Nieuwerkerk een gezamenlijk project georganiseerd op monumentendag 2012. Op deze dag is een fietsroute georganiseerd langs 22 monumenten in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Zuidplas, Waddinxveen, Schoonhoven en Bergambacht. Bij de monumenten zijn uitvoeringen van kunst en cultuur in allerlei vormen te zien en horen geweest. Opstapplaats voor de fietstocht tijdens Open Monumentendag waren de bibliotheekvestigingen. Hier werden de fietsboekjes uitgedeeld en een powerpoint presentatie van de deelnemende monumenten getoond. Tijdens dit project is breed samengewerkt met lokale en regionale partnerts zoals historische verenigingen, muziekscholen en andere culturele instellingen. Aan het project is door veel mensen met veel creativiteit, plezier en inzet gewerkt. Gelukkig werkte ook het weer mee waardoor het een geslaagde, goede dag is geworden waarbij veel mensen een monument hebben bezocht en aan een culturele activiteit hebben deelgenomen. In de weken na open monumentendag zijn in de grotere vestigingen lezingen van auteurs van historische boeken geweest. In alle vestigingen was een voorstelling voor de jeugd van een verhalenverteller over een historische gebeurtenis. Dit project is mogelijk gemaakt door subsidie van Cultuurparticipatie middenHolland en een subsidie van HIB (Historie In de Bibliotheek) van ProBiblio. Activiteitenkalender In elke vestiging zijn culturele en informatieve workshops en lezingen georganiseerd. De activiteitenkalender waarin alle evenementen zijn opgenomen verschijnt twee keer per jaar. Boekstart In januari is tijdens de Nationale Voorleesdagen in de vestigingen Bodegraven en Reeuwijk een begin gemaakt met het leesbevorderingsprogramma BoekStart. BoekStart is een programma dat het lezen met jonge kinderen wil bevorderen en ouders samen met de kinderen wil laten genieten van boeken. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met gemeente en consultatiebureau. In de overige 4 vestigingen is BoekStart al twee jaar succesvol actief. Het aantal ingeschreven babyleden is sterk gestegen en de babyboekjes worden goed uitgeleend. In november zijn er in het kader van BoekStart twee workshops over babygebaren georganiseerd. In september zijn 2 medewerkers naar een inspirerende landelijke BoekStart bijeenkomst geweest in Amsterdam.


Jaarverslag 2012 Informatisering en automatisering Bibliotheek.nl In 2012 heeft de bibliotheek subsidie gekregen van het ministerie van OCW om aan te sluiten op de landelijke infrastructuur van Bibliotheek.nl. Dit houdt het volgende in: • Aansluiting op White Label Website; een website die voor alle bibliotheken technisch en functioneel hetzelfde is, maar die het wel mogelijk maakt om je als lokale bibliotheek te profileren met ook eigen content. • Aansluiting op de datawarehouse; het landelijke datawarehouse is een grote ‘bak’ met data, die handig zijn om te gebruiken als managementinformatie ter ondersteuning van beslissingen of data die nodig zijn om een marketingactie op te plegen. • Aansluiting op de Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC). De NBC is een vrij toegankelijke nationale publiekscatalogus waarin alle bezit van de Nederlandse bibliotheken is opgenomen. Momenteel werken we nog met diverse catalogi. Eind 2012 is de aansluiting op bibliotheek.nl afgerond. In 2013 zal de nieuwe website verder uitgewerkt en ingevuld worden en medio 2013 in gebruik genomen worden. BicatWise In 2012 zijn alle ProBiblio bibliotheken gemigreerd naar een nieuw bibliotheekautomatiserings systeem, BicatWise. Hieraan voorafgaand is het gehele ict netwerk van de Bibliotheek De Groene Venen vervangen. Deze investering was noodzakelijk voor de migratie naar BicatWise. De vervanging van het ict netwerk is o.a. vanwege kostenreductie in samenwerking met de Bibliotheek Krimpenerwaard opgepakt. Door het vervangen van alle hardware van zowel de kantoor- als de publieksomgeving en de aankoop van modernere software en het aansluiten van wifi in alle vestigingen voldoet onze bibliotheek weer aan de eisen van deze tijd. Voor alle vestigingen zijn nieuwe en goedkopere datalijnen gerealiseerd.

Financiën Voor het tweede jaar zijn de subsidies van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen niet geïndexeerd. De subsidie van de gemeente Zuidplas werd in 2012 met 10% gekort. Alleen de gemeente Boskoop indexeerde de subsidie met 1,5%. Op 23 november 2012 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over het geschil ten aanzien van niet betaalde verlengingen aan Stichting Leenrecht, die positief is voor de bibliotheken. De schuld aan Stichting Leenrecht uit voorgaande jaren en 2012 valt in het resultaat. Dit is een fors bedrag dat het resultaat positief beïnvloed heeft. Het positieve resultaat is aangewend om te voldoen aan richtlijn C1 voor jaarverslaglegging 'kleine organisaties zonder winstoogmerk'. Vanaf 2012 worden de contributies volgens de systematiek van baten en lasten verantwoord.


Jaarverslag 2012 Ambitie komende beleidsperiode 2013 is het jaar van het voorlezen. In dit kader zullen projecten worden uitgevoerd o.a. in samenwerking met lokale samenwerkingspartners, met als doel het voorlezen te bevorderen ook in culturen waar dit geen automatisme is. In 2013 zal het fusiebesluit worden uitgewerkt in de daadwerkelijke fusie en de harmonisatie van de dienstverlening. De ambitie van de Bibliotheek De Groene Venen zal mede op basis van de evaluatie van het vigerend beleid, de verbeterpunten naar aanleiding van de audit, de resultaten van het KTO en het MTO en in goed overleg met de gemeenten worden beschreven in het beleidsplan 2013 – 2016. Met het nieuwe beleidsplan zal de bibliotheek aansluiten op het gemeentelijk beleid en het daar waar mogelijk en wenselijk steunen. Door de vermindering van de gemeentelijke subsidie zal de bibliotheek zoeken naar structurele verhoging van de eigen inkomsten en zich steeds meer als cultureel ondernemer presenteren. Huisvesting, niveaus van dienstverlening, samenwerking lokaal en regionaal, landelijke ontwikkelingen en digitalisering zullen ook in 2013 belangrijke onderwerpen zijn. De uitwerking van de scenario’s naar een uitvoeringsplan en een reorganisatieplan zal in 2013 verder worden uitgewerkt. In 2013 zal het HRM beleid worden geactualiseerd, de RI&E opnieuw worden afgenomen en een plan van aanpak geschreven en getoetst. De deskundigheidsbevordering van de medewerkers zal met name op de ontwikkelingen van het netwerken, de Bibliotheek op School, mediawijsheid en het cultureel ondernemerschap gericht zijn.


Jaarverslag 2012

inwoners openingstijden leden incl.bus inwoners lid uitleningen bezoekers bezoekers per dag

Bodegraven-Reeuwijk B'graven Reeuwijk Boskoop W’veen 19.525 13.288 15.193 25.215 22 uur 14,5 uur 17 uur 25 uur 4.818 2.269 3.530 5.693 25% 17% 23% 23% 197.001 75.928 157.229 273.659 77.418 26.333 44.961 76.927 248 101 173 246

Gemeente Zuidplas Z’huizen M'drecht 10.676 8.241 14 uur 14 uur 1.997 1.711 19% 21% 81.954 72.465 nb nb

reserveringen 2011 2012 overzicht leden 2010 2011 2012 overzicht uitleningen 2011 2012 Bibliobus Karmac leden uitleningen

13.573 13.531

3.772 3.445

6.544 6.385

14.329 15.651

3.457 3.259

3.467 3.448

4.841 4.760 4.737

2.060 2.008 1.948

3.633 3.597 3.530

5.956 5.890 5.693

1.888 1.897 1.816

1.713 1.759 1.711

201.520 197.001

83.088 75.928

170.861 289.472 157.229 273.659

88.206 85.823

78.213 72.465

Nieuwerbrug 2011 2012 74 81 2.038 3.044

Reeuwijk 2011 2012 325 321 11.461 10.910

Moerkapelle 2011 2012 183 181 4.699 4.891

www.bibliotheekdegroenevenen.nl

Jaarverslag 2012 de bibliotheek de groene venen definitief mei13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you