Page 1

MANUAL newslinearkiv.se


Nyhetssökning

Sök efter nyheter genom att skriva in ett eller flera ord i sökfältet. Till hjälp för din sökning kan du använda olika operatorer, enskilt eller i kombination med varandra. Mer information om operatorer finner du under Avancerade sökmöjligheter. De vanligaste är: + ”” * ()

(plustecken) framför ett ord styr att ordet måste förekomma i texten. (minustecken) framför ett ord styr att ordet inte får förekomma i texten. (citattecken) styr att två eller flera ord ska förekomma samtidigt i texten och stå omedelbart intill varandra. (asterisk) används för att ta med ett ords samtliga ändelser. (parentes) används för att gruppera orden.

Ovan exempel, +ikea* +”ingvar kamprad” –(möbel* möbler*), ger nyheter som ska innehålla orden ikea, inklusive förekommande ändelser, och ingvar kamprad. Ingvar och kamprad ska stå intill varandra i texten. Orden möbel eller möbler, med förekommande ändelser, får inte förekomma i texten.

Resultatet presenteras i kronologisk ordning Senaste först, alternativt går det att välja Äldsta först. Det går även att rangordna artiklar i relevansordning. Det innebär att artiklar som innehåller ordet/orden i rubrik och/eller där ordet nämns flest gånger i artikeln och/eller senaste datum, kommer högt upp i träfflistan. Systemet presenterar artiklarna en månad tillbaka i tiden. Klicka på datumet uppe till höger för att ändra datum för din sökning.

2


Hjälp med sökfråga Klicka på Bygg en ny sökfråga om du önskar hjälp med att bygga din sökfråga. Här kan du även välja var i artikeln orden ska förekomma. Klicka på Använd denna sökfråga och lägg därefter till asterisker (*) i sökrutan.

När du har klickat på sök, finner du till vänster om träfflistan nedan ett antal kategorier som du ytterligare kan begränsa din sökning med. Här kan du filtrera sökningen, med ett eller flera samtida val, utifrån publiceringskanal, källa, språk och/eller land med hjälp av så kallad facetterad sökning.

3


Avancerade sökmöjligheter Med hjälp av operatorer, parenteser och trunkeringar kan du se till att kraftigt öka relevansen i de träffar som din sökning ger. Det betyder att du redan från början mer exakt kan beskriva vilket resultat du är intresserad av. Med en mer avancerad sökning som använder vårt sökspråk kan du hitta nyheter som: • Har en exakt fras som du skriver in • Innehåller minst ett av de ord du anger • Innehåller alla ord du anger • Inte innehåller ord som du anger • Innehåller ord som är nära varandra • Innehåller ord som finns i titeln till en nyhetsartikel • Innehåller ord som finns i hela artikelns inledning • Har ord som är lägeskänsliga (versaler/gemener) De vanligaste booleska operatorerna är AND, OR och NOT. Obs! Alla sökoperatorer ska skrivas med VERSALER och dessa är: AND, OR, NOT, TITLE, CASE, NEAR, INTRO, AUTHOR, ( ) (parenterser), “ “ (citattecken) samt * (asterisk) Du kan också använda mellanslag, plustecken + samt minustecken – som ersättning för AND och NOT.

+ eller AND Används när flera sökord samtidigt ska förekomma i artikeln för att det ska generera en träff, men även när man vill kombinera ord med gruppering av ord inom parenteser. Exempel: +hund +katt Sökningen ger träff på artiklar som innehåller båda orden Alternativ: hund AND katt Ger samma resultat som ovan.

Mellanslag eller OR Används för att skilja sökord åt för att ange flera alternativa ord där man vill få träff på åtminstone ett av dem. Sökmotorn söker på båda varianterna (om du inte använder CASE, se nedan). Ifall ingen operator anges mellan orden antas att endast något av sökorden i söksträngen måste finnas med för att en artikel ska fångas upp i ämnet. Exempel: hund katt (endast mellanslag mellan orden) Sökningen ger träff på artiklar som innehåller ordet hund eller ordet katt Alternativ: hund OR katt Ger samma resultat som ovan. Alternativ 2: +hund katt Går inte att ersätta med AND eller OR. Sökningen ger träff på artiklar där ordet hund måste förekomma men det är inte nödvändigt att ordet katt ska förekomma. Relevansmässigt hamnar dock artikel högre i träfflistan om även ordet katt förekommer i artikeln

- eller NOT Anges för att utesluta artiklar med angivet eller angivna (inom parentes) sökord. Exempel: hund -katt Ger träffar på artiklar där ordet hund förekommer men presenterar inga artiklar i träfflistan där ordet katt även förekommer. Alternativ: hund NOT katt Ger samma resultat som ovan.

”…” (citattecken) Exempel: ”golden retriever” Ger träff på artiklar där orden golden och retriever förekommer i texten och som står omedelbart intill varandra. Se även NEAR nedan.

4


NEAR Används för att ange att två eller flera sökord skall befinna sig inom en ”radie”av 10 ord från varandra, vilket antyder att de nämns i ett gemensamt sammanhang. Det går även att styra till en snävare radie genom att skriva lämplig siffra omedelbart efter operatorn. T ex NEAR5, ger en radie av 5 ord från varandra. NEAR kan INTE användas tillsammans med sökord som har * (asterisk). Exempel: NEAR (hund katt) Ger träff på artiklar där orden hund och katt finns inom en radie av 10 ord från varandra. Kan användas även med fler än två sökord: Alternativ: NEAR6 (hund katt veterinär) Ger träff på artiklar där orden hund, katt och veterinär nämns inom 6 ord från varandra.

(…) (parentes) Används för att gruppera bevakningsorden i en mer komplex sökfråga. Parentes ( ) kan användas till TITLE, INTRO, AUTHOR, NOT eller NEAR för att ange fler sökord till dessa. Exempel: +hund +(veterinär ägare mat) Ger träff på artiklar där ordet hund alltid ska förekomma tillsammans med något av orden veterinär, ägare eller mat. Alternativ: hund AND (veterinär ägare mat) Ger samma träff som ovan

* (Asterisk) Används för att bevaka ett ords samtliga ändelser och även ett ords prefix (förstavelser) Exempel: hund* Ger träff på ord som hunden, hundar, hundens etc. Exempel 2: *hund Ger träff på ord som jakthund, draghund etc. Alternativet *hund* är en ogiltig sökfråga. OBS! Bil* ger förutom träff på orden bil och bilar, även träff på orden bilaga och billig m m.

INTRO Används för att ange att sökordet eller sökorden skall förekomma i artikelns titel och/eller ingress, för artiklar med definierad ingress eller för artiklar utan definierad ingress där ordet finns bland de första 400 tecknen. Ger även träff då sökordet finns i titeln. Exempel: INTRO hund Ger träff på artiklar där ordet hund förekommer i början av en artikel Alternativ: INTRO (hund katt) Anger att något av orden hund eller katt ska finnas i början av en artikel för att generera träff.

TITLE Används för att ange att sökordet eller sökorden skall förekomma i artikelns rubrik. Använder man TITLE får man generellt en mer relevant träffbild på bekostnad av antalet träffar. TITLE är en snävare begränsning än INTRO. Exempel: TITLE hund Ger träff på artiklar som innehåller ordet hund i rubriken.

CASE Det spelar generellt ingen roll om du skriver med stora eller små bokstäver i din söksträng. CASE används därför för att skilja ut versaler från gemener. Exempel: CASE Kista Ger träff på artiklar som nämner orten Kista (med versalt K) men inte på artiklar som nämner ordet kista (med gement k). Vill du finna artiklar med kista (som i skattkista, med gement k) så skriver du istället CASE kista.

AUTHOR Används för att söka på specifik skribent. Exempel: AUTHOR ”hanne kjöller” Ger träff på artiklar som Hanne Kjöller har skrivit.

5


Restriktioner i sökspråket • • •

I sökord eller fraser går det inte att använda specialtecken – typ punkt ( . ), utropstecken ( ! ), kolon ( : ) eller liknande, dessa tas inte med som del av sökorden. Ord som innehåller siffror bör anges som fras, d v s omges med citattecken, ex: ”P1”. Fras, d v s ord som omges med citattecken, kan inte användas i NEAR, eftersom NEAR löser samma typ av sökfråga.

Normalt så markeras dina sökord i den hittade nyhetstexten, undantaget är ord som är markerade med CASE.

6

Newsline Arkiv  

Manual för hur man söker i Newsline Arkiv,

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you