Page 1

REGULAMIN KONKURSU NA PRACĘ PLASTYCZNĄ, PLAKAT „WARTO BYĆ ŻYCZLIWYM” Konkurs ma skłonić uczestników do pogłębionego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość. §1 ORGANIZATOR KONKURSU: biblioteka i świetlica szkolna §2 CELE KONKURSU: • propagowanie właściwych , kulturalnych zachowań wśród uczniów • rozwijanie kreatywności, wyobraźni • ukazanie subiektywnych wypowiedzi uczniów, ich refleksji, obserwacji na temat życzliwości • propagowanie światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień oraz skierowania uwagi uczniów na właściwe kulturalne zachowania. • rozwijanie kreatywności uczestników konkursu • aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły §3 UCZESTNICY: • I grupa wiekowa - Uczniowie klas 1-3 SP • II grupa wiekowa – uczniowie klas 4-6 SP

§4


TEMATYKA PRACY PLASTYCZNEJ 1. UCZNIOWIE KLAS I- III SP Należy wykonać pracę plastyczną odnoszącą się do tematu życzliwości. Przypomnij sobie sytuację w której ktoś był dla ciebie miły, bądź Ty zachowałeś się wyjątkowo życzliwie. Jak wygląda człowiek, który jest życzliwy? Co go odróżnia od innych ludzi? Czy człowiek , który jest życzliwy jest kulturalny? Namaluj sytuację, zachowanie przedstawiająca życzliwość. TEMATYKA PRACY PLASTYCZNEJ 2. UCZNIOWIE KLAS IV-VI SP Namaluj, narysuj plakat promujący Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Pamiętaj, że plakat to połączenie obrazu i słowa. §5 FORMAT PRAC: 1. dla uczestników klas I – III SP - A3 lub A4 2. dla uczestników klas IV – VI SP – A3 lub większy §6 TECHNIKA WYKONANIA: 1. Uczestnicy wykonują prace zgodne z ideą plakatu w dowolnych technikach

§7 TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: 2012 , biblioteka §8

19 listopada


TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU: listopada 2012 r.

21

§9 WARUNKI UCZESTNICTWA: 1. Prace należy wykonywać samodzielnie 2. Uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną 3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką rysunkowa lub malowanką ( ołówek, kredki, pastele, farby). 4. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych i prac z gotowych elementów tj. kolorowanki, naklejki. 5. Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą:, imię i nazwisko autora, klasa. 6. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane. 7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu. §10 OCENA: Oceniając prace jury weźmie pod uwagę: 1. zgodność z tematem konkursu 2. pomysłowość 3. oryginalność, 4. staranność wykończenia 5. samodzielność wykonania


§11 NAGRODY 1. Spośród prac nadesłanych na konkurs zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – IV oraz IV – VI klasa szkoły podstawowej 2. Kwalifikacji prac dokona Jury powołane przez organizatora. 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki i szkoły §12 PRAWA ORGANIZATORÓW: 1. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji. 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu podczas trwania Konkursu. §13 DODATKOWE INFORMACJE: 1. Regulamin konkursu dostępny jest internetowej biblioteki oraz na wywieszonych na terenie szkoły.

na stronie ogłoszeniach

REGULAMIN KONKURSU "WARTO BYĆ ŻYCZLIWYM"  

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you