Page 1

Новинки книжкового світу бібліотеки ВДНЗУ «УМСА» за лютий 2017 р.


Навчально-методична та наукова література 616.314-089.23-07(075.8) С50 Смаглюк Л. В. Академічна історія хвороби з ортодонтії : [навч.-метод. посіб. для студентів стоматологічних факультетів вищих навч. закладів МОЗ України] / Л. В. Смаглюк, Н. В. Куліш, А. Є. Карасюнок ; МОЗ України, УМСА. – Полтава : Бліц Стайл, 2017. – 116 с. Примірники: всього: 2 – Наук.Аб.(2)


616.314-089.23-07(075.8) С50 Смаглюк Л. В. Академическая история болезни по ортодонтии : [навч.-метод. посіб. для студентів стоматологічних факультетів вищих навч. закладів МОЗ України] / Л. В. Смаглюк, Н. В. Кулиш, А. Е. Карасюнок ; МЗ Украины, УМСА. – Полтава : Блиц Стайл, 2017. – 122 с. Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1)

Навчально-методичний посібник містить рекомендації щодо особливостей обстеження ортодонтичного хворого та оформлення академічної історії хвороби, а також навчальний матеріал з питань діагностики та лікування найпоширеніших зубощелепних аномалій та деформацій у дітей і дорослих. Посібник призначений для студентів стоматологічних факультетів медичних ВНЗ, а також стане в нагоді клінічним ординаторам та магістрам, лікарям-інтернам.


612.17/18(075.8) В38 Весніна Л. Е. Фізіологія серцевосудинної системи. Модуль 2. Фізіологія вісцеральних систем. Змістовний модуль 12. Фізіологія системи кровообігу : навч. посіб. для студентів, інтернів, лікарів / Л. Е. Весніна, В. М. Соколенко, І. В. Міщенко ; МОЗ України, ЦМК з вищої мед. освіти, УМСА. – Полтава : Мацкевич В. В., 2015. – 101 с. Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) Основне призначення посібникапоглиблене вивчення розділу «Фізіологія серцево-судинної системи» курсу з нормальної фізіології для вітчизняних і іноземних студентів при підготовці до лабораторних занять, самостійної роботи, тестування. Посібник доповнено інформацією про особливості та регуляцію кровообігу в щелепно-лицевій ділянці, що є необхідним для студентів стоматологічного факультету.


616.36-053.2(075.8) Б43 Белоусов Ю. В. Заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей у детей: Расширенные протокольные характеристики : учеб. пособ. / Ю. В. Белоусов. – Харьков : Факт, 2012. – 125 с. Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) У навчальному посібнику розглянуто питання етіології, патогенезу, клінічних проявів, діагностики та лікування найпоширеніших захворювань гепатобіліарної системи у дітей з урахуванням існуючих в Україні «Протоколів та стандартів діагностики та лікування хвороб органів травлення у дітей». Книга містить відомості про хронічний гепатит, цироз печінки, спадкові сімейні гепатози, метаболічні захворювання печінки, їх основні синдроми у дітей.


611.14(075.8) К85 Крылова Н. В. Анатомия венозной системы (в схемах и рисунках) : учеб. пособ. [для студентов мед. вузов] / Н. В. Крылова, Н. И. Волосок. – М. : МИА, 2006. – 109 с. Примірники: всього: 2 – Наук.Аб.(2) Посібник містить набір оригінальних анатомічних малюнків і схем, які супроводжуються коротким описом будови венозного відділу судинного русла. Подано закономірності перебігу вен, варіанти їх розташування, схеми анастомозів, представлено розвиток венозної системи. Знання цих розділів необхідне для діагностики та лікування різних захворювань венозної системи.


615.8 О-28 Общие основы физической реабилитации и спортивной медицины с элементами фармакологической и нутритивной поддержки спортсменов : учеб. пособ. / Д. Н. Бойко, Н. Г. Бойко, О. С. Бойко, В. Л. Чорнуха. – Полтава, 2017. – 60 с. Примірники: всього: 7 – Наук.Аб.(7) У зручній і стислій формі викладені основні принципи застосування фізичної реабілітації та спортивної медицини з елементами фармакологічної та нутрітивної підтримки спортсменів для студентів медичного та стоматологічного факультету. Посібник призначений для студентів медичних факультетів підготовки іноземних студентів, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, терапевтів.


159.9+37](075.8) В57 Владимирова В. И. Основы психологии. Основы педагогики : учеб. пособ. для самостоятельной работы иностранных студентов высших медицинских учебных заведений III–IV уровня аккредитации / В. И. Владимирова, Е. Н. Шевченко ; МЗ Украины, УМСА, Кафедра украиноведения и гуманитарной подготовки. – Полтава : РВВ УМСА, 2017. – 91 с. Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) Навчальний посібник для самостійної роботи іноземних студентів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівня акредитації з дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» відповідає чинній навчальній програмі (2014) і покликаний допомогти студентам у підготовці до семінарських занять й контрольних тестів.


616.61/62-002-053.3 С28 Сеймівський Д. А. Запалення нирок і сечового міхура в дітей раннього віку / Д. А. Сеймівський. – Київ : Медкнига, 2009. – 60 с. Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) У книзі висвітлені питання патогенезу, діагностики та лікування пієлонефриту й циститу в дітей раннього віку (до 3 років). Наведені особливості анатомічної будови та фізіології нирок і сечовивідних шляхів у зазначеної вікової категорії дітей. Узагальнені особливості клінічних проявів, діагностики, послідовності діагностичних заходів та методів консервативного, ендоскопічного та хірургічного лікування причин, які сприяють виникненню й хронізації запальних процесів органів сечової системи в дітей раннього віку.


616.12:616–07 К29 Катеренчук І. П. Клінічна оцінка, діагностичне та прогностичне значення результатів лабораторних досліджень, Ч. 1 : Кардіологія / І. П. Катеренчук. – Київ : Медкнига, 2015. – 95 с. Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) У практичному посібнику наведено сучасні дані з використання лабораторних методів дослідження в кардіологічній практиці. Проведена клінічна оцінка лабораторних методів дослідження з точки зору їх діагностичного та прогностичного значення, а також їх важливості для оцінки кардіоваскулярного ризику та ефективності лікування. Крім традиційних лабораторних методів, які широко використовуються в клінічній практиці, у посібнику містяться дані щодо використання нових лабораторних показників, доцільність використання яких аргументується результатами клінічних досліджень.


616.711:616.8(035) С78 Сташкевич А. Т. Довідник нейроортопедичних проявів патології хребта / А. Т. Сташкевич. – Київ : Медкнига, 2009. – 138 с. Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) У довіднику в алфавітному порядку описані нейроортопедичні симптоми, синдроми, феномени, больові точки, рефлекси, прояви поєднаних патологій, які виникають при захворюваннях хребта, наведено їх патогенетичне трактування. Довідник призначений для фахівцівортопедів, ортопедів-травматологів, нейрохірургів, невропатологів, лікарів інших спеціальностей, студентів медичних вузів відповідної спеціалізації.


616.988 У68 Ураження шкіри обличчя та слизової оболонки порожнини рота вірусом простого герпесу I типу (клінічні прояви, діагностика, методи лікування, профілактика) : навч. посіб. / П. М. Скрипніков, К. Є. Іщейкін, І. П. Кайдашев [та ін.] ; МОЗ України, УМСА. – Полтава : АСМІ, 2013. – 81 с. Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) У посібнику висвітлено проблеми етіопатогенезу, клінічних проявів, методи діагностики і лікування герметичних уражень I типу на шкірі обличчя і слизовій оболонці порожнини рота. Узагальнено морфофункціональні та вікові особливості шкіри обличчя і слизової оболонки порожнини рота. На сучасному рівні розглянуті особливості будови та життєдіяльності вірусу простого герпесу людини і механізм розвитку патологічних змін організму під його впливом.


616.314–007.232(075.8) И75 Иорданошвили А. К. Диагностика и лечение повышенной стираемости зубов : учеб. пособ. / А. К. Иорданошвили, О. Л. Пихур, В. В. Янковский ; МЗ РФ, Сев.-Зап. гос. мед.ун-т им. И. И. Мечникова, Кафедра орт. стом. – СПб. : Человек, 2014. – 52 с. Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) У навчальному посібнику розглянуто питання етіопатогенезу, клініки, діагностики, профілактики та лікування підвищеної стертості зубів. Подано опис морфологічної будови і хімічного складу твердих тканин зубів при підвищеній стертості. Особливу увагу приділено теоретичним передумовам лікувальнодіагностичних заходів при підвищеній стертості зубів.


616.31 Т48 Tkachenko P. I. Pediatric oral and maxillofacial surgery : Study Guide for foreign Students of higher education institution MoH of Ukraine, Pt. 2 / P. I. Tkachenko, A. M. Gogol. – Poltava : ASMI, 2016. – 118 p. Примірники: всього: 2 – Наук.Аб.(2) Навчальний посібник вміщує основні питання загального та місцевого знеболення при хірургічних втручаннях в порожнині рота та тканинах щелепно-лицевої ділянки, особливостей видалення зубів, запальних процесів, травматичних пошкоджень, вроджених аномалій будови, пухлин та пухлиноподібних утворень у дітей різних вікових періодів. Особлива увага приділяється анатомо-фізіологічним особливостям дитячого організму, які впливають на характер перебігу патологічних процесів в щелепнолицевій ділянці.


616.31 С91 Modern methods of [surgical] treatment of cysts of jaws : textbook / D. S. Avetikov, K. P. Lokes, I. V. Yatsenko, S. O. Stavickij = Сучасні методики хірургічного лікування кіст щелеп : навч. посіб. / Д. С. Аветіков, К. П. Локес, І. В. Яценко, С. О. Ставицький ; МОЗ України, УМСА. – Полтава : Гаража М. Ф., 2014. – 83 p. Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) У навчальному посібнику наведені дані щодо етіології, патогенезу, клінічної картини, діагностики та методів лікування одонтогенних та неодонтогенних кіст щелеп. Наведені сучасний інструментарій, місцево знеболюючі препарати, шовні матеріали та матеріали для репаративного остеогенезу, які використовуються при хірургічному лікуванні кіст щелеп.


616.314.163-08 Н63 Николишин А. К. Современная эндодонтия практического врача / А. К. Николишин. – 5е изд., испр. и доп. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 231 с. Примірники: всього 2 – Наук.Аб.(2) Книга присвячена сучасним технологіям ендодонтичного лікування ускладненого карієсу. В окремому розділі відображені клініко-анатомічні особливості будови порожнини зуба і кореневих каналів. Особливу увагу приділено стандартизації ендодонтичного інструментарію згідно ІСО 3630, опису нових інструментів для машинної обробки каналів, основним прийомам підготовки кореневого каналу до ендодонтичного лікування. П'яте видання книги доповнене розділами по ендодонтичним мікромоторам, застосуванню гідродинамічної системи RinsEndo в медикаментозній обробці каналу.


616.31 Г83 Григорьян А. С. Микроорганизмы в заболеваниях пародонта: экология, патогенез, диагностика / А. С. Григорьян, С. Ю. Рахметова, Н. В. Зырянова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 55 с. Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) У виданні описано сучасні досягнення в області екології мікробного співтовариства ротової порожнини, обговорюється патогенна активність і діагностика збудників пародонтиту. Особливу увагу приділено анаеробним мікроорганізмам, як найменш дослідженим об'єктам пародонтології, а також молекулярним методам їх ідентифікації. Книга призначена для практичних лікарів-стоматологів.


616.31-74 М17 Максимовский Ю. М. Современные пломбировочные материалы в клинической стоматологии / Ю. М. Максимовский, Т. В. Ульянова, Н. В. Заблоцкая. – М. : МЕДпресс-информ, 2008. – 41 с. Примірники: всього: 1 – Наук.Аб.(1) Дане видання містить відомості про класифікацію та властивості сучасних стоматологічних реставраційних матеріалів, а також методичні рекомендації щодо їх застосування в клінічній практиці. Книга розрахована на лікарів-стоматологів загальної практики та студентів стоматологічних вузів і факультетів.


616.89(08) С23 Сборник клинических рекомендаций : [издание ж-ла Нейро News: психоневрология и нейропсихиатрия. 2009] / учредитель И. Д. Иванченко ; ген. дир. Г. Липелис. – Киев : Здоров'я України, 2009. – 218 с. Экземпляры: всего: 1 – ЧЗ(1) Збірник клінічних рекомендацій психоневрологія і нейропсихіатрія.

:


615.8 П18 Пархотик И. И. Дието- и кинезитерапия : для семейн. врачей и врачей общ. практики, геронтологов, студ. высш. мед. учр–ний / И. И. Пархотик. – Киев : Медкнига, 2011. – 103 с. Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) У виданні відображені сучасні досягнення медицини в області дієтоі кінезотерапії (лікування рухом). Особливу увагу приділено дієтотерапії як засобу профілактики захворювань серця і передчасного старіння. Для сімейних лікарів, лікарів загальної практики, геронтологів, студентів вищих медичних навчальних закладів.


616-053.2(092)(477.53)+378.661 П31 Пеший Н. Н. Пролистав страницы альбомов... / Н. Н. Пеший ; под общ. ред. В. Н. Ждана, Т. А. Крючко. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 2016. – 146 с. : фото. Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) Книга присвячена життєвому і творчому шляху відомого вченогопедіатра, дійсного члена Української академії наук національного прогресу, відмінника охорони здоров'я України, доктора медичних наук, професора кафедри педіатрії № 2 ВДНЗУ «УМСА», який вніс вагомий внесок у розвиток педіатрії і зокрема дитячої пульмонології та кардіології.


Бібліографічні покажчики 016:616-006 Б59 Бібліографічний покажчик наукових робіт працівників кафедри онкології та медичної радіології, Т. 3 : (1997–2006 рр.) / уклад. : Б. Т. Білинський, В. Р. Савран, Ю. М. Стернюк [та ін.] ; наук. ред. Т. Г. Федич ; відп. за випуск Ю. Ю. Олійник ; ЛНМУ ім. Д. Галицького, Кафедра онкології і радіобіології ФПДО, Наукова бібліотека. – Львів : ЛНМУ, 2016. – 70 с. Бібліографічний покажчик наукових робіт працівників кафедри онкології та медичної радіології представлений назвами статей, монографій, підручників, посібників, тез доповідей, авторефератів захищених дисертацій. Покажчик адресовано широкому колу фахівців, практично усіх галузей сучасної медицини.


016:616.31–053.2:378.661 Б59 Бібліографія наукових праць, опублікованих співробітниками кафедри стоматології дитячого віку за 2009–2015 р.р. / уклад. : М. Б. Фур, О. М. Кріль ; наук. ред. Е. В. Безвушко ; ЛНМУ ім. Д. Галицького, Кафедра стоматології дит. віку, Наукова бібліотека. – Львів : ЛНМУ, 2016. – 96 с. Примірники: всього: 1 – БВ(1) У бібліографічному покажчику подані наукові роботи, опубліковані працівниками кафедри стоматології дитячого віку за період з 2009 по 2015 роки. Даний список включає монографії, статті з медичних журналів, збірників, автореферати дисертацій, матеріали наукових конференцій, патентні видання та методичні рекомендації.


016:614.254.3:616.1/9 С37 Сімейна медицина (2000–2014) : бібліогр. покажч. / уклад. : Є. Х. Заремба, М. С. Надрага, В. С. Заремба [та ін.] ; за ред. Є. Х. Заремби ; ЛНМУ ім. Д. Галицького, Наукова бібліотека, Кафедра сімейної медицини ФПДО. – Львів, 2016. – 244 с. Примірники: всього: 1 – БВ(1) Бібліографічний покажчик вміщує профільні нормативно-правові акти, монографії, наукові статті з фахових періодичних видань, матеріали наукових конференцій та інші публікації вітчизняних вчених, які стосуються професійної діяльності сімейного лікаря. Публікації подаються за період з 2000–2014 року. Покажчик призначений для сімейних лікарів, науковців, викладачів та студентів вищих медичних навчальних закладів.


016:616–07 З-38 Захарія Катерина Андріївна– засновниця кафедри клінічної лабораторної діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: До 90–ліття з дня народження : біобібліогр. покажч. / уклад. : А. В. Захарія, Л. Є. Корнілова; Національна наукова медична бібліотека України. – Київ : ННМБУ, 2016. – 99 с. Примірники: всього: 1 – БВ(1) Біобібліографічний покажчик містить науковий доробок професора, засновниці кафедри клінічної лабораторної діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького К. А. Захарії, який відображає наукові праці, біографічні дані та матеріали про неї. Видання розраховане на спеціалістів медичної галузі та всіх, хто цікавиться питанням історії медичної науки


Художня література У2 К17 Калініченко К. А. Пророк і майдан / К. А. Калініченко. – Полтава : Полтавський літератор, 2014. – 43 с. Примірники: всього: 2 – Наук.Аб.(2) «Пророк і майдан» - четверта збірка віршів Катерини Калініченко. Невеличка за обягом, але пронизана непідробним болем, душевним щемом за долю України, за непорозуміння між нашими громадянами та розбрат, що сіють між нами політики. Є поезії про село, рідний край, земляків, теплі слова про людей , з якими її зводила доля.


Новинки книжкового світу бібліотеки ВДНЗУ «УМСА»  

Лютий 2017

Новинки книжкового світу бібліотеки ВДНЗУ «УМСА»  

Лютий 2017

Advertisement