Page 1

Новинки книжкового світу бібліотеки ВДНЗУ «УМСА»


61(09) С 88 Ступак Ф. Я. Історія медицини / Ф. Я. Ступак. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Київ : Книга-плюс, 2016. – 176 с. Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) У підручнику розглядаються становлення і розвиток медикогігієнічних знань у первісному суспільстві, формування медицини Стародавнього світу, Середніх віків, Нового і Новітнього часу. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, істориків медицини та широкого кола читачів.


616.8(035) С 74 Справочник врача-невролога / под ред. А. А. Скоромца ; А. А. Скоромец, М. М. Одинак, В. П. Берснев [и др.]. – 2-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2017. – 570 с. Примірники: всього: 1 – ЧЗ(1) У довіднику представлено етіологію, патогенез, диференціальну діагностику та лікування судинних, інфекційних, травматичних, спадководегенеративних та інших захворювань нервової системи. Наведено відомості про медикогенетичне консультування. Викладено можливості сучасних методів додаткового дослідження для візуалізації зміни структур нервової системи і м'язів, їх електрогенезу і біохімічного складу.


4А Л 27 The Latin Language and Medical Terminology Basics : textbook [for students of higher education establishments – medical universities, institutes and academies] / еd. L. Yu. Smolska ; L. Yu. Smolska, O. G. Pylypiv, P. A. Sodomora [et al.]. – 3rd ed., rev. – Kiev : Medicine Publishing, 2017. – 398 p. – На англ. мові. – English-Latin glossary : p. 287–322. – Latin-English glossary: p. 323–395. Примірники : всього:1 : Наук.Аб. (1) Підручник спрямований на навчання студентів принципам латинської граматики та медичної термінології. Доповнений таблицями основних суфіксів, префіксів, комбінацією форм та анатомічними термінами, латинсько-англійськими та англійсько-латинськими глосаріями, вченнями, рецептами тощо.


ТБК 4А Л 27 Латинська мова та основи медичної термінології : [підруч. для студентів вищих мед. навч. закладів] / за ред. Л. Ю. Смольської ; Л. Ю. Смольська, П. А. Содомора, Д. Г. Шега [та ін.]. – 3-тє вид, перероб. і доп. – Київ : Медицина, 2016. – 470 с. Примірники : всього: 5 – ЧЗ(1), Наук.Аб. (4) У новому виданні підручника враховано зміни, внесені в останні перегляди міжнародних анатомічної та гістологічної, а також хімічної номенклатур. Розширено і поглиблено виклад тем клінічної та фармацевтичної термінології, додано вправи для самостійної роботи. Уміщено цікавий інформативнопізнавальний матеріал з різних галузей Стародавньої медицини. У підручнику наведено латинські крилаті вислови.


577.1(075.8) Б 63 Біологічна і біоорганічна хімія. У 2-х кн. : [підруч. для студентів вищих навч. закладів – мед. ун-тів, ін-тів й акад.]. Кн. 1 : Біоорганічна хімія / Б. С. Зіменковський, В. А. Музиченко, І. В. Ніженковська, Г. О. Сирова ; за ред. Б. С. Зіменковського, І. В. Ніженковської. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2017. – 271 с. Примірники : всього :3 – ЧЗ(1), Наук.Аб.(2) У підручнику на основі сучасних засад теоретичної органічної хімії викладено будову, хімічні властивості та біологічну роль органічних сполук, які беруть участь у процесах метаболізму людини: низькомолекулярних біорегуляторів (вітамінів, гормонів, інших природних та синтетичних біологічно активних сполук, у тому числі деяких лікарських засобів і токсичних сполук) та біополімерів (вуглеводів, білків, нуклеїнових кислот).


577.1(075.8) М 25 Мардашко А. А. Биологическая и биоорганическая химия : [учеб.пособ. для студентов высших учеб. заведений] / А. А. Мардашко, Л. М. Миронович, Г. Ф. Степанов. – 2-е изд. – Киев : Каравела, 2015. – 247 с. Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) Навчальний посібник містить короткий виклад усіх розділів дисципліни, дає відповіді на ключові контрольні питання, передбачені Типовою програмою МОЗ України, допоможе зорієнтуватися у великому обсязі матеріалу, що міститься в підручниках і навчальних посібниках з дисципліни, як студентам I і II курсів, які вивчають біоорганічну і біологічну хімію, так і студентам III і IV курсів, які готуються до здачі ліцензійного іспиту «Крок-1».


577.1(075.8) С 43 Скляров О. Я. Біологічна хімія : [підруч. для студентів стомат. фак. вищих мед. навч. закладів IV рівня акредитації] / О. Я. Скляров, Н. В. Фартушок, Т. І. Бондарчук. – Тернопіль : ТДМУ Укрмедкнига, 2015. – 705 с. Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) У підручнику розглянуто структуру та перетворення біомолекул – білків, амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот та інших органічних і неорганічних речовин. Висвітлено питання з біохімії крові, нервової та сполучної тканин, м’язів, печінки, нирок. Значну увагу приділено регуляції метаболічних та імунних процесів, їх порушень при поширених патологічних станах ендокринних органів, печінки, нирок, серцевосудинної системи, канцерогенезі, спадкових захворюваннях.


611.91/93+617.51/53–089](075.8) Т 58 Топографічна анатомія і оперативна хіруругія ділянок і органів голови і шиї : навч.-метод. посіб. для студентів, які навч. за спец. «Стоматологія» / С. М. Білаш, О. М. Проніна, А. В. ПирогЗаказнікова [та ін.] ; МОЗ України, ЦМК, УМСА. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Полтава, 2016. – 198 с. Примірники : всього: 1 – ЧЗ Посібник з оперативної хірургії та топографічної анатомії для студентів стоматологічного факультету складено згідно з програмою і навчальним планом. Послідовно викладені основні питання, які рекомендуються для розгляду на практичних заняттях, дані рекомендації щодо методології предмета. У кінці кожної теми наведено ситуаційні задачі та список літератури, яка рекомендується для використання під час самостійної роботи.


611.9+617–089](075.8) Т 58 Топографическая анатомия и оперативная хирургия. В 2-х т. : учебник. Т. 1 / под ред. И. И. Кагана, И. Д. Кирпатовского ; В. Ф. Байтингер, О. П. Большаков, В. Г. Владимиров [и др.]. – М. : ГЭОТАР–Медиа, 2012. – 512 с. Кількість примірників у відділах : всього: 1 – ЧЗ(1) У першому томі представлені загальна частина, яка містить теоретичні основи навчальної дисципліни, методичні основи оперативної техніки, сучасні напрямки та розділи оперативної хірургії, і спеціальна частина, що включає топографічну анатомію і оперативну хірургію кінцівок і голови.


611.9+617–089](075.8) Т 58 Топографическая анатомия и оперативная хирургия. В 2-х т. : учебник. Т. 2 / под ред. И. И. Кагана, И. Д. Кирпатовского ; В. Ф. Байтингер, О. П. Большаков, В. Г. Владимиров [и др.]. – М. : ГЭОТАР–Медиа, 2012. – 575 с. Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) Другий том продовжує спеціальну частину, що включає топографічну анатомію і оперативну хірургію шиї, грудей, живота і таза. Підручник ілюстрований кольоровими і чорнобілими малюнками, містить тестові завдання для самоконтролю і список рекомендованої літератури.


611(075.8) С 19 Сапин М. Р. Атлас нормальной анатомии человека : учеб. пособ. / М. Р. Сапин, Д. Б. Никитюк, Э. В. Швецов. – 4е изд. –М. : МЕДпресс-информ, 2015. – 631 с. Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) Атлас містить велику кількість кольорових малюнків всіх частин тіла, органів, включаючи їх мікроскопічні картини. Позначення до малюнків, деталі будови органів наведені російською та латинською мовами, відповідно до сучасної Міжнародної анатомічної номенклатури. В атласі поряд з малюнками розміщено короткий опис анатомії людини (по системам). Призначений для студентів медичних та інших вищих і середніх навчальних закладів, для лікарів різних спеціальностей.


611(075.8) С 19 Сапін М. Р. Атлас нормальної анатомії людини : навч. посіб. : пер. з рос. / М. Р. Сапін, Д. Б. Нікітюк, Е. В. Швецов ; за ред. В. Г. Черкасова. – М. : МЕДпресс-информ, 2017. – 634 с. Примірники : всього : 2 – Наук.Аб.(2) Атлас містить кольорові інформативні рисунки з позначеннями й підписами українською і латинською мовами й текст, що роз’яснює ці рисунки. В атласі надано 839 рисунків органів опорно-рухового апарату (кісток і їхніх з’єднань, скелетних м’язів), органів травної і дихальної систем, органів сечово-статевого апарату, імунної та лімфотичної систем, ендокринних залоз, серця і кровоносних судин, нервової системи та органів чуття, включаючи їхні мікроскопічні рисунки.


611-018+611-013](075.8) Ц 74 Цитология, эмбриология, общая гистология : учеб. пособ. для студентов факультета подготовки иностраннных студентов, спец. «Стоматология» / В. И. Шепитько, О. Д. Лисаченко, С. М. Билаш [и др.]. – Полтава, 2016. – 124 с. Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) Навчальний посібник призначений для студентів факультету підготовки іноземних студентів спеціальність «Стоматологія».


614.1+614.2+61]:31(075.8) Б 63 Біостатистика : [підруч. для студентів вищих мед. навч. закладів III–IV рівнів акредитації] / за заг. ред. В. Ф. Москаленка ; В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, М. В. Голубчиков [та ін.]. – [б. м.], 2009. – 183 с. Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) У підручнику представлено історію розвитку біостатистики, клінічної епідеміології та доказової медицини, теоретичні основи аналітичної статистики. Висвітлені методики використання основних статистичних методів аналізу в медицині. Описані сучасні методи епідеміологічних досліджень. Викладені основні принципи та положення доказової медицини. Розглядаються принципи побудови та діяльності медико-статистичної служби в Україні.


614.2+614.254.3+614.88](477)(075.8) О-64 Організаційні основи первинної медико-санітарної допомоги в Україні : навч.-метод. посіб. для студентів вищих мед. навч. закладів / Ю. М. Казаков, Ю. Г. Бурмак, Є. Є. Петров, Н. І. Чекаліна ; МОЗ України, ЦМК. – Полтава : Техсервіс, 2016. – 192 с. Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) У навчально-методичному посібнику розглянуто організаційні аспекти первинної медико-соціальної допомоги в Україні та її роль в реформуванні охорони здоров’я. Значна увага приділяється контролю рівня знань. Призначений для самостійної підготовки до практичних занять студентів VI курсу з дисципліни «Загальна практика-сімейна медицина» відповідно до вимог програми і навчального плану.


616-002.5:614.254.3(075.8/9) Т 81 Туберкульоз : навч. посіб. для сімейних лікарів / В. М. Ждан, А. Г. Ярешко, М. Г. Бойко [та ін.] ; МОЗ України, УМСА. – Полтава : Техсервіс, 2015. – 235 с. Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) У посібнику розкриті епідеміологія, етіологія, патогенез, клініка, діагностика і диференційна діагностика туберкульозу. Надана сучасна клінічна класифікація та клінічні форми легеневого і позалегеневого туберкульозу, їх лікування і профілактика, а також організація раннього виявлення і диспансерний нагляд за хворими та групами ризику. Посібник призначений для сімейних лікарів, курсантів, лікарів-інтернів і студентів.


616-002.5:616.31(075.8) Я 72 Ярешко А. Г. Туберкульоз : навч. посіб. для студентів IV курсу стоматологічного факультету вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / А. Г. Ярешко, М. В. Куліш ; МОЗ України, УМСА. – Вид. 3тє, доп. – Полтава, 2016. – 135 с. Примірники : всього: 2 – Наук.Аб.(2) Навчальний посібник складений у відповідності до нової навчальної програми з фтизіатрії для стоматологічного факультету (2014 р.) за кредитно-модульною системою навчання. У посібнику представлений матеріал по загальним питанням фтизіатрії та конкретним клінічним формам туберкульозу, в тому числі щелепно-лицевої локалізації.


616-002.5(075.8) Ф 93 Фтизіатрія : навч. посіб. для студентів 4 курсу медичного та педіатричного факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / М. Г. Бойко, А. Г. Ярешко, А. К. Вородюхіна, М. В. Куліш ; МОЗ України, УМСА. –Полтава : Техсервіс, 2015. – 275 с. Примірники : всього: 2 – Наук.Аб.(2) У навчальному посібнику поданий матеріал відповідно до навчальної програми з фтизіатрії затвердженої МОН України (етіологія, патогенез, особливості перебігу туберкульозу в сучасних умовах, поєднаного перебігу із ВІЛ/СНІД, цукровим діабетом, наркоманією, алкоголізмом) та урахуванням світових стандартів діагностики, лікування і профілактики туберкульозу.


616.23/24–036.12(075.8) Т 66 Треумова С. І. Хронічне обструктивне захворювання легень : навч. посіб. Ч. 1 / С. І. Треумова ; МОЗ України, УМСА, Каф. пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини). – Полтава : Укрпромторгсервіс, 2015. – 151 с. Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) У посібнику глибоко, по-науковому, з нових позицій викладені погляди на хронічне обструктивне захворювання легень, його характеристику, етіологію, патогенез, приведена нова класифікація, дані особливості клініки, його перебігу, діагностики. В широкому об’ємі викладені системні ефекти при ХОЗЛ, з якими щодня зустрічаються лікарі широкого профілю у своїй практичній діяльності.


616-053.2 К 20 Kapitan T. Propaedeutics of children’s diseases and nursing of the child : [textbook for students of higher medical educational institutions] / T. Kapitan. – 4th ed., updat. and translat. in English. – Vinnitsa : The State cartographical Factory, 2010. – 806 p. : вкл. л., il. – На англ. мові. – Пер. изд.: Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми : [підручник для студентів вищих мед. навч. закладів] / Т. В. Капітан. – Вінниця, 2010. Примірники : всього: 2 – ЧЗ (1), Наук.Аб. (1) Підручник укладений на підставі «Програми з пропедевтичної, факультетської та госпітальної педіатрії для студентів вищих медичних навчальних закладів II-IV рівнів акредитації, затвердженій МОЗ України.


616-053.2:614.212(035) О-64 Организация амбулаторнополиклинической помощи детям : справочник врача / под ред. О. А. Цодиковой ; авт.-сост.: О. А. Цодикова, С. С. Брынцова, Н. Н. Гриднева [и др.]. – Киев : Здоровье Украины, 2013. – 318 с. Кількість примірників у відділах : всього: 1 – Наук.Аб.(1) У виданні висвітлені найбільш важливі розділи роботи лікаря з надання медичної допомоги дітям – профілактичний (представлені принципи динамічного спостереження за здоровими дітьми щодо попередження порушень харчування і фізичного розвитку, а також імунопрофілактики інфекційних захворювань) і лікувальний (перераховані синдроми і стани, які найбільш часто зустрічаються у дітей; викладені алгоритми надання невідкладної допомоги).


616-07(035) К 47 Клінічні дослідження: терміни та визначення : довідник / МОЗ, НАМН України, Нац. фарм. ун-т ; за заг. ред. В. М. Коваленка, І. А. Зупанця ; автори-уклад.: І. А. Зупанець, В. М. Коваленко, Т. В. Талаєва [та ін.]. – Харків : Золоті сторінки, 2016. – 339 с. Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) У видання включено основні терміни, термінологічні словосполучення та визначення щодо ключових аспектів управління клінічними випробуваннями: організації, планування, проведення, контролю та управління якістю, а також систем управління даними та аналізу результатів досліджень. Підготовлено з урахуванням визначень та положень, викладених у настанові з Належної клінічної практики (ICH GCP).


616-083:614.253.5(075.32) М 42 Медсестринський догляд за пацієнтом: Стандарти медсестринських процедур, маніпуляцій та планів догляду і навчання : навч. посіб. для студентів вищих мед. закладів освіти I–III рівнів акредитації / І. Я. Губенко, О. Т. Шевченко, Л. П. Бразалій, В. Г. Апшай. – Київ : Медицина, 2008. – 303 с. Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) У навчальному посібнику представлені стандарти медсестринських процедур з догляду за пацієнтом, маніпуляції, плани медсестринського догляду, зразки медсестринської документації, стандарти навчання пацієнтів та їх родичів.


616.1-08:615.22 Т 42 Тиотриазолин и тиодарон в лечении и профилактике заболеваний сердечнососудистой системы / под ред. Н. А. Волошина ; И. Н. Волошина, И. А. Мазур, Н. А. Волошин, В. А. Визир. – Запорожье : Друкарський світ, 2017. – 414 с. Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) У монографії представлена розгорнута характеристика клінічного застосування оригінального вітчизняного лікарського препарату «Тіотриазолін» і його комплексного препарату «Тіодарон» в лікуванні і профілактиці захворювань серцевосудинної системи у дорослих і дітей. У клінічній практиці тіотриазолін широко застосовується як кардіопротекторний засіб в терапії хворих з ішемічною хворобою серця, аритміями, серцевою недостатністю і гепатопротекторний - для лікування захворювань печінки різного генезу.


616.132.2-089 К 26 Карпов, Ю. А. Коронарная ангиопластика и стентирование / Ю. А. Карпов, А. Н. Самко, В. В. Буза. – М. : МИА, 2010. – 308 с. Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) Монографія присвячена можливостям ендоваскулярного лікування ІХС. Розглядаються сучасні показання до черезшкірного коронарного втручання (ЧКВ), лікарські препарати, що застосовуються при ЧКВ, підходи до проведення інвазивних втручань у різних групах пацієнтів. Особлива увага приділяється терапевтичним аспектам ведення хворих перед, під час і після втручання, а також можливим ускладненням та методам їх лікування.


616.831-005.1 П 18 Парфенов В. А. Ишемический инсульт / В. А. Парфенов, Д. Р. Хасанова. – М. : МИА, 2012. – 287 с. Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) У книзі узагальнені останні досягнення з проблеми ішемічного інсульту - однієї з основних причин смертності та ранньої інвалідизації хворих. Автори описують власний досвід діагностики, лікування і профілактики цієї нозології. Для неврологів, терапевтів, кардіологів та інших фахівців, що займаються профілактикою інсульту, лікуванням та реабілітацією хворих.


617-001+617.3](075.8/9) Т 65 Травматологія та ортопедія для хірургів : навч. посіб. [для лікарівінтернів, магістрів і клін. ординаторів з фаху «Хірургія»] / С. М. Павленко, О. В. Пелипенко, Ю. М. Півень, В. Д. Малик ; МОЗ України, ЦМК, УМСА. – Полтава : АСМІ, 2015. – 247 с. Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) Посібник відповідає основним положенням навчальної програми з травматології та ортопедії для лікарів-інтернів хірургів. У посібнику представлено загальні відомості про травми опорно-рухового апарату; механогенез і види переломів кісток; ускладнення при переломах кісток; основні принципи лікування хворих з переломами кісток; посегментні травми суглобів і кісток, основні принципи їх діагностики та лікування; основні схеми диспансерного спостереження.


617.7(075.8) О-91 Офтальмология : [учеб. для студентов мед. вузов] / под ред. Е. А. Егорова ; В. Н. Алексеев, Ю. С. Астахов, C. Н. Басинский [и др.]. – М. : Гэотар-Медиа, 2010. – 239 с. Кількість примірників у відділах : всього: 1 – Наук.Аб.(1) У підручнику узагальнено сучасні уявлення, що стосуються історії офтальмології, анатомії і фізіології органа зору. Велику увагу при висвітленні патології органу зору приділено сучасним методам діагностики і лікування з урахуванням обсягу знань, отриманих при вивченні суміжних дисциплін: фізіології, гістології, мікробіології та ін.


618.1(075.32) С 79 Степанківська О. В. Гінекологія : [підруч. для студентів вищих мед. (фармац.) навч. закладів I-III рівнів акредитації] / О. В. Степанківська, М. О. Щербина. – 3тє вид., випр. – Київ : Медицина, 2015. – 432 с. Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) У підручнику розглянуто історичні відомості про розвиток гінекології в Україні, медичну деонтологію, основи законодавства України про охорону здоров’я жінки, питання організації гінекологічної допомоги, анатомії та фізіології жіночих статевих органів. Особливу увагу приділено діагностиці, лікуванню та профілактиці гінекологічних захворювань, догляду за пацієнтками. Розглянуто питання планування сім’ї, наведено сучасні репродуктивні технології і методи контрацепції.


618(035) Д 38 Детская гинекология : справочник / сост. Л. Б. Маркин, Э. Б. Яковлева. – М. : МИА, 2007. – 473 с. Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) У довіднику систематизовано основні відомості з дитячої гінекології. Детально представлені сучасні методи дослідження в гінекології дітей і підлітків. Відображені питання діагностики та терапії запальних захворювань жіночої статевої системи, ведення вагітності та пологів у неповнолітніх. Наведено рекомендації щодо організації дитячої гінекологічної допомоги. Для лікарів-акушерів-гінекологів, дитячих і підліткових гінекологів, студентів медичних вузів та інтернів.


618.1-089(075.8) О-60 Оперативна гінекологія : навч. посіб. / Ю. С. Паращук, М. Г. Грищенко, В. Ю. Паращук, Р. А. Сафонов ; МОЗ України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків : ХНМУ, 2017. – 134 с. Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) У посібнику описані методики оперативних втручань, які найбільш часто використовують у гінекології. Представлені дані стосуються анатомії передньої черевної стінки, зовнішніх і внутрішніх статевих органів, промежини, тазового дна. Висвітлені питання пов’язані з ускладненнями при оперативних втручаннях, причинами їх виникнення та шляхами попередження. Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, лікарів–інтернів.


616.314–089.23(075.8) О-70 Ортодонтия : [учеб. для студентов стомат. фак. высших мед. учеб. заведений III-IV уровней аккредитации] / под ред. П. С. Флиса ; П. С. Флис, С. И. Триль, Г. П. Леоненко [и др.]. – 2-е изд., испр. – Киев : Медицина, 2016. – 359 с. Примірники : всього: 6 – Наук.Аб.(4), Гурт.2(1), Гурт.4(1) Підручник підготовлено відповідно до нової програми викладання ортодонтії у вищих медичних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації. Представлено нове визначення ортодонтії як науки, методи дослідження, класифікацію, етіологію, патогенез, клінічну картину, діагностику, методи лікування і профілактику зубощелепних аномалій і деформацій.


616.31-089(075.8) С 60 Соловьев М. М. Пропедевтика хирургической стоматологии : учеб. пособ. [для студентов, обуч. по спец. 040400Стоматология] / М. М. Соловьев. – 3-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2012. – 265 с. Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) У навчальному посібнику наведено опис і викладається методика застосування сучасних матеріалів, інструментів і апаратів, які використовуються в хірургічній стоматології. У розділі «Обстеження хворого» викладені принципи синдромального підходу до обстеження та діагностики захворювань. Особливу увагу приділено викладу сучасного підходу до операції видалення зуба як хірургічного втручання, орієнтованого на створення оптимальних умов для реабілітації жувальної-мовного апарату шляхом традиційного протезування і протезування на імплантатах.


Матеріали конференцій 61+5](063) М 34 Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини і біології» (з 30.05. до 1.06.2017 року) / МОН України, МОЗ України, ПНПУ ім. В. Г. Короленка, КНУ ім. Т. Шевченка, НМУ ім. О. О. Богомольця, УМСА ; редкол.: М. І. Степаненко, С. М. Шевчук, С. В. Пилипенко [та ін.]. – Полтава : Астрая, 2017. – 186 с. Примірники : всього: 2 – Наук.Аб.(2) У збірнику представлені результати досліджень, присвячені біологічним та медичним аспектам здоров’я людини, біорізноманіттю тваринного, рослинного світу, впливу стану навколишнього середовища, природних факторів живої та неживої природи на здоров’я людини, сучасним проблемам методики викладання біології, медицини та екологовалеологічного виховання в освітніх закладах.


61:378.6(063) І-66 Інноваційні технології в організації самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів : матеріали наук.практ. конф. з міжнар. участю, 23 березня 2017 р. / МОЗ України, УМСА ; редколегія: В. М. Ждан (гол. ред.), В. М. Бобирьов, С. М. Білаш [та ін.]. – Полтава, 2017. – 202 с. Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) У збірнику висвітлено матеріали навчально-наукової конференції з міжнародною участю 23 березня 2017 року м. Полтава.


61:378.6(063) У 31 Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 24 березня 2016 р. / МОЗ України, УМСА ; редкол.: В. М. Ждан, В. М. Бобирьов, С. М. Білаш [та ін.]. – Полтава, 2016. – 266 с. Примірники : всього: 2 – Наук.Аб.(2) У збірнику висвітлено матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 березня 2016 року, м. Полтава.

Новинки книжкового світу. Листопад  
Новинки книжкового світу. Листопад  

Нові надходження літератури. Бібліотека ВДНЗУ "УМСА". Листопад.

Advertisement