Page 1

<text> <div type="article"> <head rend="CA">Pet sasvim kratkih kanadskih priča</head> <byLine>Izabrao i preveo s engleskog <docAuthor>David Albahari</docAuthor></byLine> <div type="story"> <head rend="CA">Olakšanje</head> <docAuthor>Miki Berž</docAuthor> <p><q>Znaš šta, idem sada kući.</q></p> <p><q>Šta ćeš tamo da radiš?</q></p> <p><q>Kada stignem tamo?</q></p> <p><q>Da.</q></p> <p><q>Piću.</q></p> <p><q>Stvarno? Mislio sam da ideš kući da plačeš.</q></p> <p><q>Ne, idem kući da pijem — ne da plačem.</q></p> <p><q>Ista stvar.</q></p> </div> <div type="story"> <head rend="CA">Obaveze</head> <docAuthor>Kent Tompson</docAuthor> <p>Nastojimo da sve bude tiho, ali ne uspevamo. <rs type="person">Madam <name>Mekej</name></rs> naizmenično pokazuje bes i poniženje — jednog časa se dere na poslugu, narednog ih moli za oproštaj. Ona je, znate, u stanju da poludi. Nisam to očekivao. Juče je izbacila kćerkinu odeću na sneg. Kada se služavka pobunila, <rs type="person">madam <name>Mekej</name></rs> je rekla: <q>A šta drugo da se uradi sa odećom takve... žene?</q> Bar izbegava neke reči. Što mnogi ne bi učinili. A <name type="person">Milvord</name>? Da li znate šta me je najviše iznenadilo? Što mu je koža tako sjajna. Da. On blista; obrazi mu blistaju; proćelava glava mu blista. S mukom je nabavio pištolj, ali ima ga kao neku vrstu obaveze a ne osvete. Pištolj mu predstavlja strahovit teret. Mislim da u njemu nema ljutnje i da će ga pre upotrebiti za sebe nego za tu osobu.</p> </div> <div type="note"> <p>Poslednjih desetak godina u kanadskoj prozi obeleženo je naglašenim interesovanjem pripovedača za kratke i sažete prozne forme. Od najmlađih pisaca,


obrazovanih na mnogobrojnim akademskim i vanakademskim kursevima kreativnog pisanja, do najistaknutijih autora, poput <name type="person"> Margaret Etvud</name>, sažeta priča (kao u, recimo, našoj ili nemačkoj književnosti) — uprkos svojim prividnim ograničenjima — postaje igralište za istraživanje novih proznih mogućnosti. <name type="person">Džef Henkok</name> ih, u pogovoru antologiji <title>Singulariteti</title> (<date>1990</date>), vidi kao fragmentarni odraz fragmentarnog vremena u kojem živimo, analogan najnovijim otkrićima u fizici. <name type="person"> Kent Tompson</name> u svojoj antologiji najkraćih kanadskih priča, <title>Otvoreni prozori</title> (<date>1988</date>), skreće pažnju na izmenjeno osećanje vremena današnjeg čitaoca, kao i na <hi rend="QU">brzu priču</hi> televizijskih reklama i muzičkih spotova. Oba antologičara vide fragment kao ključnu formu našeg vremena, pozivajući se na kritičke postavke <name type="person">Benjamina</name> i <name type="person">Pasa</name>, uticaj filma i televizije, nova dostignuća fizike i uspostavljanje <hi rend="QU">nove stvarnosti</hi>.</p>


</div> <closer><signed><abbr expan="David Albahari">D. A.</abbr></signed></closer> </div></text> Rešenje: <!ELEMENT text (DIV+)> <!ELEMENT Div (head+,byLine+, docAuthor, (p+│div+), closer)> <!ELEMENT head (#PCDATA) > <!ELEMENT byLine (#PCDATA│docAuthor)*> <!ELEMENT docAuthor (#PCDATA)> <!ELEMENT p (#PCDATA│q│rs│name│title│date│hi)*> <!ELEMENT q (#PCDATA)> <!ELEMENT rs (#PCDATA│name)*> <!ELEMENT name (#PCDATA)> <!ELEMENT title (#PCDATA)> <!ELEMENT date (#PCDATA)> <!ELEMENT hi (#PCDATA)> <!ELEMENT closer (#PCDATA│signed)*> <!ELEMENT signed (#PCDATA│abbr)*> <!ELEMENT abbr (#PCDATA)> <!ATTLIST div type (article│story│note) #IMPLIED> ovo može i odvojeno ( <!ATTLIST div type (article) #IMPLIED> <!ATTLIST div type (story) #IMPLIED> <!ATTLIST div type (note) #IMPLIED>) <!ATTLIST head rend CDATA #IMPLIED > <!ATTLIST rs type CDATA #IMPLIED > <!ATTLIST name typeCDATA #IMPLIED > <!ATTLIST hi rend CDATA #IMPLIED > <!ATTLIST abbr expan CDATA #IMPLIED > Važno: - Kada imamo mešoviti sadržaj (malo tekst, malo elementi) obavezno navodimo u ovakvoj formi <!ELEMENT closer (#PCDATA│signed)*>


Prvo #PCDATA pa element razdvojen crtom, ne zarezom! Od (+,* i ?) kod mešovitog sadržaja može da dođe samo zvezdica (*). - Elemente nikako ne smete ponavljati - Kada prvi put definišete jedan element, obratite pažnju na to da li se on ponavlja i šta sadrži i sve to navedite, bez ponavljanja. ? -Element je opcioni (nula ili jedno pojavljivanje) * -Element je opcioni i ponovljiv (nula ili više pojavljivanja) + -Element je obavezan i ponovljiv (jedno ili više pojavljivanja) Mešoviti sadržaj <!ELEMENT biografija (#PCDATA | ime | datum | istaknuto | profesija)*>

Mešoviti sadržaj se uvek zadaje ovakvom vrstom deklaracije. Treba zapamtiti da: • • • • •

Broj elemenata dece u mešovitom sadržaju nekog elementa nije ograničen. Parsirani karakterski podaci (#PCDATA) moraju uvek da budu prvi u listi koja deklariše mešoviti sadržaj. Mešoviti sadržaj se nikada ne može deklarisati tako da sadrži tačno jedan element dete. Mešoviti sadržaj se nikada ne može deklarisati tako da parsirani karakterski podaci dođu pre, ili posle, nekog elementa deteta. Mešoviti sadržaj ne može da bude deo nekog složenijeg modela sadržaja.

ispitni zadatak  

primer zadatka sa resenjem i objasnjenjem

ispitni zadatak  

primer zadatka sa resenjem i objasnjenjem

Advertisement